Студентів ІІ курсу icon

Студентів ІІ курсуСхожі
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


МУЗЕЙНО-АРХІВНА ПРАКТИКА

СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ

ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗДУ
Запоріжжя, 2003

ЗМІСТ


1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРАКТИКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА ІСТОРИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МУЗЕЙНО-АРХІВНОЇ ПРАКТИКИ

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

4. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

^ 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6. ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТІВ


1.МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРАКТИКИ

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

^ НА ІСТОРИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ


Професійна підготовка істориків у вищому навчальному закладі за програмою “бакалавр” передбачає не тільки теоретичну підготовку, а й надбання Вами практичних вмінь та навичок в такій складній й багатогранній діяльності, якою є музейна й архівна справи.

Під час проходження практики студенти ІІ курсу мають змогу оволодіти первісними навичками професійної діяльності, що повинно сприяти формуванню готовності до самостійної діяльності в архівній та музейній галузях.

Матеріали зібрані під час виконання індивідуальних завдань, зможуть бути використані для підготовки тез доповідей на студентських конференціях, написання статей, а також у роботі над курсовими та дипломними роботами.

Практика підсилює зв’язок між теоретичною підготовкою та сферою виробництва.


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

МУЗЕЙНО-АРХІВНОЇ ПРАКТИКИ


Виходячи з цього мета практики визначається відносно до її ролі та місця в учбовому процесі й полягає в надбанні студентами практичного досвіду у галузі архівної та музейної діяльності. Відповідно до мети основними завданнями практики є:

 • актуалізація та закріплення теоретичних знань отриманих студентами при вивченні курсів з “Музеєзнавства” та “Архівознавства”;

 • ознайомлення студентів-практикантів із системою функціонування державних архівів та музейних установ;

 • оволодіння уміннями та навичками з методики фондової, експозиційної та науково-просвітньої роботи;

 • формування вміння роботи з архівними джерелами;

 • виховання у студентів дбайливого ставлення до архівних документів та музейних предметів, як до національного надбання.


^ 3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ


Музейно-архівна практика відбувається із відривом від основного навчального процесу. Термін проходження практики визначено відповідно до учбової програми: музейно-архівна практика триває 3 тижні з 23 червня по 13 липня 2002 р. на базі музейних та архівних установ: Запорізького краєзнавчого музею та Державного архіву Запорізької області, які є місцем проходження практики.

^ Зміст й обсяг практики визначається двосторонньою домовленістю між Історичним факультетом, з одної сторони, та Установами, що надають базу для проведення практики, з іншої, з обов’язковою умовою забезпеченням повноцінного виконання практики та з урахуванням внутрішнього розкладу установ.

Основними формами роботи є:

 1. спілкуванні з фахівцями архівної та музейної справи;

 2. практична робота з музейними та архівними матеріалами під наглядом фахівців;

 3. самостійна робота студентів з пошуку, відбору, аналізу й інтерпретації інформаційних матеріалів;

 4. підготовка й захист практикантами звіту з обраних питань.

Практика розподіляється на наступні умовні етапи:

№ п/п

Етапи і орієнтовний зміст роботи

1

Організаційне заняття. Ознайомлення студентів з метою, завданнями, змістом, планом й вимогами щодо практики.

2

Розподіл практикантів на робочі групи: музейні та архівні.

3

Практична робота в державному архіві Запорізької області:
а) знайомство з системою функціонування архіву;
б) каталогізація документів і систематизація каталожних карток за хронологічною та тематичною ознаками;
в) пошук документів за пропонованою тематикою та підготовка їх до друку;
г) ознайомлення з процедурою видачі та схоронності документів та звірка їх наявності;
д) пошук документів і матеріалів для написання наукових робіт.

4

Робота в Запорізькому краєзнавчому музеї:
а) знайомство з системою функціонування музеїв;
б) ознайомлення з фондовою роботою;
в) оглядові екскурсії по музею та заповіднику – наукова підготовка
г) ознайомлення з основними напрямками експозиційної роботи.

5

Виконання індивідуальних завдань з метою надбання студентами вмінь та навичок самостійного розв’язання наукових завдань.

6

Підсумкова конференція


^ 4. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ


Контроль під час практики має непересічне значення, бо дозволяє скорегувати роботу студентів у цілому й кожного студенту зокрема. Практика організовується та проводиться кафедрами історії України та новітньої історії України. Облік має кілька форм:

 1. Поточний контроль здійснюється:

 • з боку старост підгруп, які здійснюють контроль часу початку та закінчення роботи табулювання;

 • з боку співробітників базових установ;

 • з боку керівництва практикою – шляхом щотижневого звітування старост груп й інформування співробітників базових установ.

 1. Підсумковий контроль проводиться у вигляді:

 • подання практикантами підсумкового звіту, про проведену роботу;

 • представлення зібраних матеріалів під час проходження практики.


^ 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


Звітна документація складається з трьох основних документів:

 1. Індивідуальний план студента. Складається в перші три дні за формою плану прийнятого у Базовій установі. Повинен включати відвідання загальних заходів, роботу над індивідуальною темою та участь у виконанні дослідження.

 2. Щоденник. Важливий документ вивчення та узагальнення досвіду набутого під час виконання практичних завдань. У цьому документі повинна бути відображена уся робота, яка здійснювалася протягом практики, власні враження, міркування, аналіз проблем та шляхи їх подолання. Оформлюється у зошиті.

 3. Звіт. Має висвітлювати, узагальнювати й аналізувати проведену під час практики роботу. Оформлюється у вигляді реферату формат А-4. Обсягом до 5 сторінок, за стандартних параметрів (кегль-14, інтервал 2).
 1. ^ ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТІВ


По закінченню практики студенти у визначений термін подають керівництву практикою звітну документацію у повному обсязі. На підставі аналізу поданих документів приймається колегіальне рішення керівників практики про виконання програми практики і виставлення заліку. Студенти, що не виконали програму практики не отримують залік і повинні, за рішенням Ради факультету пройти повторну практику.


ПРОГРАММА


Проходження музейно архівної практики

у Запорізькому краєзнавчому музеї (ЗКМ)

^

Тема 1. Структура установи


та її внутрішній розклад (екскурсія).


Основні відділи та підрозділи музею, їхні функції.

Студенти мають скласти загальне уявлення про музей.^ Тема 2. Історія музейних установ на прикладі

Запорізького краєзнавчого музею


Студенти на засадах розповіді методиста та самостійної пошукової роботи повинні зібрати матеріали які стосуються історії ЗКМ: коли і ким заснований, основні етапи розвитку, директори – хто керував з початку і до сьогодення, установа сьогодні – основні характеристики.

^

Тема 3. Архітектура, обладнання

та оформлення музейних будівельІсторія розвитку музейної архітектура на прикладі ЗКМ. Основні принципи пристосування будинку під музей. Функціональні комплекси. Архітектурне вирішення функціональних комплексів: експозиційні зали, їх оформлення та обладнання, влаштування та обладнання фондових приміщень. Співвідношення різних функціональних комплексів у ЗКМ.

^

Тема 4. Науково-дослідницька діяльність в музеїМузейна установа як дослідницький центр. Засади дослідницької діяльності. Профільні дослідження в музеях. Загальноісторичні дослідження музейних предметів. Загальноісторичні дослідження під час комплектування фондів, підготовки експозиції. Музеєзнавчі дослідження фондів. Дослідження в галузі збереження й охорони музейних фондів. (?) Музеєзнавчі дослідження галузі музейної комунікації. Психо-педагогічні дослідження. Соціологічні дослідження. Основні принципи планування та організації науково-дослідницької діяльності в музеях.


У студентів повинно сформуватися уявлення про основні різновиди дослідної діяльності музейного співробітника. Вони повинні відвідати бібліотеку музею, знайти та виписати літературу за темою власного наукового дослідження.

^

Тема 5. Фонди музею. Напрямки фондової роботиЗагальна характеристика фондів ЗКМ. Музейний предмет: класифікація та типологія музейних предметів в музеї. Види науково-допоміжних матеріалів музею. Наукова організація фондів музею. Склад музейних фондів за значенням та юридичним положенням предметів. Структура музейних фондів. Основні напрямки фондової роботи. Класифікація, інтерпретація та систематизація музейних речей.

^

Тема 6. Комплектування та облік фондів музеюЗначення та наукове завдання комплектування фондів. Організація роботи фондів з проблеми їх комплектування. Джерела та організаційні форми комплектування. Основи наукової методики комплектування фондів. Придбання предметів, що надходять до музею безпосередньо від організацій та приватних осіб. Організація та проведення польових досліджень. Схема польового опису предмету. Відбір предметів музейного значення.

Завдання обліку музейних предметів. Поняття “облік фондової документації” та “система фондової документації”. Фондова документація як інформаційна система. Врахування фондів. Наукова інвентаризація музейних предметів. Наукова каталогізація музейних фондів.


^

Тема 7. Зберігання музейних фондівПоняття “зберігання музейних фондів”. Режим зберігання фондів. Температурно-вологісний режим. Захист від забрудненого повітря. Світловий режим. Біологічний режим. Захист музейних фондів від механічних пошкоджень. Захист музейних фондів в екстремальних ситуаціях. Завдання консервації та реставрації музейних предметів. Система збереження музейних фондів. Особливості збереження музейних предмет в експозиції. Проблема організації відкритого збереження фондів.


Студенти повинні ознайомитися із процесом комплектування фондів. Скласти уявлення про систему обліку музейних предметів. Відвідати систему каталогів. Спробувати скласти бодай кілька каталожних карток (за необхідності). Описати, бодай один предмет з фондів чи експозиції. Описати існуючу в музеї систему каталогів.

Студенти повинні ознайомитися із системою зберігання, основними засобами захисту музейних предметів.

^

Тема 8. Експозиційна робота музеїв: наукова розробкаРоль експозиції, її види та сучасна організація. Наукова підготовка експозиції на прикладі новостворених виставок ЗКМ. Наукове проектування експозиції. Складання планів експозиції. Тематична структура та тематико-експозиційний план. Добір і виготовлення експонатів. Підготовка пояснювального матеріалу.

Експозиційні матеріали. Відтворення музейних предметів. Експозиційні науково-допоміжні матеріали. Експозиційні комплекси.

^

Тема 9. Експозиційна робота музеїв:

архітектурно-художнє рішенняОсновні принципи художнього проектування музейних експозицій. Особливості мистецтва художнього рішення музейної експозиції. Експозиційний ансамбль. Компоненти. Особливості організаційної та творчої роботи художника. Організація предметно-просторового середовища. Обладнання в системі експозиційного ансамблю. Кольори в ансамблі експозиції. Світло як компонент експозиційного ансамблю. Організація та основні етапи художнього проектування музейних експозицій. Генеральне рішення експозиції. Ескізний проект. Техноробоче проектування. Реалізація архітектурно-художнього рішення проекту експозиції. Монтаж експозиції.


^ Студенти повинні описати бодай одну залу ЗКМ. Спробувати скласти ТЕП та ТС за запропонованою темою. Підготувати пояснювальні матеріали, зразки етикетажу.

^

Тема 10. Освітньо-виховна робота музеївМета, завдання та специфіка масової роботи. Музейна педагогіка. Види і форми ідейно-виховної, освітній роботи музейних установ. Екскурсійна робота. Форми роботи ідейно-масового та просвітницького характеру в музеях. Популяризація музею. Інформація та реклама. Організація виховної роботи.


Студенти повинні ознайомитися із оглядовою та тематичною екскурсією. Можливо прийняти участь у анкетуванні відвідувачів музею за запропонованою тематикою.


При розгляді тем студенти повинні виконувати усі практичні завдання видані методистами.Скачати 102.6 Kb.
Дата конвертації17.12.2012
Розмір102.6 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи