Робоча навчальна програма дисципліни Формування документних фондів Для базового напряму 1201 \"Культура\" Вид роботи icon

Робоча навчальна програма дисципліни Формування документних фондів Для базового напряму 1201 "Культура" Вид роботиСхожі
національний університет "львівська політехніка"

Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Науково-методичної ради інституту« » 2008

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни Формування документних фондів

Для базового напряму 6.1201 "Культура"


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

9 семестр

10 семестр

Всього

9 семестр

10 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

32
32

12
12

Практичні заняття, год

16
16

8
8

Модульний контроль, год

6
6


Всього аудиторних, год.

54
54

20
20

Самостійна робота, год

54
54

88
88

Загальний обсяг, год

108
108

108
108

Курсова роботаКонтрольні роботи, шт


1
1

Екзамени

1
1

1
1

ЗалікиВсього

Львів - 2008

Робоча навчальна програма складена Лісіною С. О.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри історії, теорії та практики культури


Протокол №__ від __ вересня 2008 року


Завідувач кафедри Р. Д. Зінкевич


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № __ від __ вересня 2008 року


1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі

1.1. Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни "Формування документних фондів" є формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про документні фонди як головний складник документної комунікаційної системи; систему книгопостачання, склад, структуру, принципи організації, облік та вимоги для забезпечення збереженості бібліотечних, інформаційних, архівних та музейних фондів, набуття практичних навичок з комплектування, організації, збереження та використання документних фондів для документаційного забезпечення управління. Проблеми, які в умовах інформатизації мають вирішувати фахівці документно-комунікаційної сфери, зумовлені необхідністю поєднати різноманітні носії інформації та механізми доступу до них у єдину нерозривну систему документних ресурсів та послуг. Це потребує знань про особливості створення, руху та кумуляції документів у суспільстві, що відбиваються через функціонування документних потоків та масивів (ДП та М).

1.2.Завдання вивчення дисципліни

^ У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

- особливості ДП та М як штучно створеної підсистеми документних комунікацій суспільства;

- наукові засади та методику формування документних фондів -бібліотечних, інформаційних, архівних, музейних.

^ Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • застосовувати раціональні прийоми комплектування, організації,
  зберігання документів усіх видів з метою формування документних фондів;

 • використовувати документні фонди різних типів і видів для
  документаційного забезпечення управління.

1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу№ з/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Документознавство

Документно- комунікаційна система

2.

Архівознавство

Національний архівний фонд

3.

Музеєзнавство

Національний музейний фонд

4.

Бібліографознавство

Національний бібліотечний фонд Національний інформаційний фонд

^ 2. Зміст дисципліни

2.1. Лекції- З2 год.

№ з/п
Найменування розділів, тем

Кіль­кість го­дин


2 3

9 семестр


1 модуль

Документні потоки та масиви як складові документної комунікації 8

Лекція 1. Сукупності документів (документні потоки, документні масиви, документні ресурси, документні фонди): сутність і значення. ДП та М як системні об’єкти

Лекція 2. Ознаки, властивості, параметри та функції документних потоків та масивів. Основи структурування ДП та М.

Лекція 3. Методи вивчення системних властивостей ДП та М

Лекція 4. Основні етапи еволюції документних потоків та масивів.


^ Формування бібліотечних фондів 12

Лекція 1. Склад бібліотечних фондів.

Бібліотечний фонд як системний об’єкт. Функції бібліотечних фондів, властивості, класифікація. Формування бібліотечних фондів.

Лекція 2. Принципи і завдання комплектування бібліотечних фондів

Принципи комплектування бібліотечних фондів. Види

комплектування. Організація комплектування.

Лекція 3. Система книгопостачання бібліотек документами

Джерела книгопостачання (видавництва, книгарні, бібліотечні колектори тощо). Обов'язковий примірник друку. Книгообмін

Лекція 4. Облік бібліотечних фондів

Значення обліку бібліотечних фондів. Види обліку. Організація

обліку. Облік літератури, що вибула. Причини вибуття.

^ Лекція 5. Розміщення та збереження бібліотечного фонду

Основні способи розміщення фонду. Систематичне розміщення

фонду. Формальні способи розміщення фонду.Санітарно-гігієнічні умови збереження фонду.Протипожежні заходи.

Лекція 6. Перевірка бібліотечного фонду

Завдання перевірки бібліотечних фондів. Методи перевірки фонду.

Здача-прийом фондів

Ф
Формування інформаційних фондів


^ Лекція 1. Організація і структура інформаційного фонду

Принципи формування інформаційного фонду. Джерела постачання інформаційного фонду. Склад інформаційного фонду (типи і види літератури).

^ Лекція 2. Бази даних, банки даних органів науково-технічної інформації

Підготовка і поширення інформації на електронних носіях. Організація доступу до інформації в автоматизованому режимі.

4


4

^ Формування архівних фондів

4
Лекція 1. Національний архівний фонд України

Склад і структура Національного архівного фонду. Право власності на документи Національного архівного фонду. Архівна україніка.

^ Лекція 2. Формування Національного архівного фонду України Експертиза цінності документів: завдання, принципи, критерії. Переліки документів. Комплектування державного архіву. Джерела комплектування державного архіву. Основні види документів.
^ 5. Формування музейних фондів 4

Лекція 1. Національний музейний фонд України

Склад і структура Національного музейного фонду. Право

власності на документи Національного музейного фонду.

Джерела комплектування державного музею. Організація документів на рівні системи музейних установ.

^ Лекція 2. Формування та організація Національного музейного фонду України

Комплектування державного музею. Організація документів на рівні системи

музейних установ. Матеріальна основа музейних документів.

РАЗОМ:

З2

2.2 Семінарські заняття№ з/п

Зміст ( теми ) занять

Кіль­кість годин
1

2

3

3 семестр

1 модуль

1

Документний фонд як складник документної комунікаціної системи

8

2

Формування бібліотечних фондів

12


2 модуль

3

Формування інформаційних фондів

4

4

Формування архівних фондів

4

5

Формування музейних фондів

4

РАЗОМ:

З2
2.3. Самостійна робота - 54 год.№ з/п

Зміст роботи

Кіль­кість годин

1.

2. 3.

9 семестр

Підготовка до практичних занять

Підготовка до контрольних занять /до здачі модулів/ Виконання індивідуального домашнього завдання


20

10

24

Перелік індивідуальних домашніх завдань:

 1. Формування бібліотечних фондів

 2. Формування інформаційних фондів

 3. Формування архівних фондів

 4. Формування музейних фондів

10 год,

6 год 4 год. 4 год

Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту

« » . 2008 р.

2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів. Розподіл балів модульних контролів (МК)Модульний Контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контроль­ний захід (КЗ)

Модульна оцінка (ПККЗ)

Прак­тичні заняття

КР

Разом балів (ПК)

1 семестр, всього у тому числі

40

10

50

50

100

1-йМК

20

5
25

50

2-йМК

20

5
25

50

^ 3. Навчально-методичні матеріали

8
 1. Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України // Відомості Верховної Ради
  України. - 2002. -№11.- Ст.81.

 2. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України.
  -1992.-№48.-Ст.650.

 3. Про затвердження інструкцій про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: Постанова Кабінету Міністрів України // Офіційний вісник України. - 1998. - № 48. - Ст.1764.

 4. ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 45 с.
 1. ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні
  положення.

 2. ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації.
  Формуляр-зразок. Вимоги до побудови.

 3. ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення.

 4. ДК 010-99 Державний класифікатор управлінської документації

(ДКУД).

 1. ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої
  документації. Вимоги до оформлювання документів.

 2. Соляник А.А. Документні потоки та масиви: Навчальний посібник / Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2000. – 112 с.

 3. Гордукалова Г.Ф. Документальный поток социальной тематики как обьект библиографической деятельности: Учебн. пособ.- Л., 1990. – С.5-23, 43-70, 99-102.

 4. Терешин В.И. Документные фонды: Учебн. пособ. / МГУК. – М., 1997. – 74 с.

 5. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посібн. для студ. ін-тів культури / РДІК. – К., 1998. – С.6-25

 6. Комова М.В. Документознавство

 7. Всесвітня історія книги. Вип.1. Історія писемної та рукописної книги: Навч. посібн. / КДІК; Уклад. Г.І.Ковальчук. – К., 1995. – 63 с.

 8. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник. – М., 1991. – 275 с.

 9. Мотылев В.М. Старение научно-технической литературы. – Л., 1986. – 159 с.

 10. Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч.
  закладів України / За заг. ред. Я.С.Калакури, І.Б.Матяш. - 2-е вид., випр. і доп.
  - К.: КМ Академія, 2002. - 356 с.

 11. Крайская З.В., Челлини З.В. Архивоведение: Учебник. - М., 1996. – С.183-222^ 4. Узгодження з іншими дисциплінами№ з/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата

1

Документознавство

Комова М.В
2.

Архівознавство

Терський С.В.
3.

Музеєзнавство

Терський С.В.
4.

Бібліографознавство

Шишка О.В.


Скачати 174.94 Kb.
Дата конвертації17.12.2012
Розмір174.94 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи