С. М. Єндрущук І Л. М. Никитюк у публікації «Упровадження Держстандарту загальної початкої освіти новий етап розвитку школи Іступеня» звертають увагу практиків як на концептуальні моменти, так І на чимало деталей icon

С. М. Єндрущук І Л. М. Никитюк у публікації «Упровадження Держстандарту загальної початкої освіти новий етап розвитку школи Іступеня» звертають увагу практиків як на концептуальні моменти, так І на чимало деталейСхожі
Огляд журналу

«Педагогічний пошук» 2 (74) / 2012


Цього року люди нашого кола відзначають 420-річчя з дня народження Яна-Амоса Коменського. Про цю унікальну особистість, одне з чільних імен світової цивілізації, основоположника сучасної науки виховання розповідають Р. А. Арцишевський і М. Р. Арцишевська у статті «Засновник гуманістичної педагогіки».

С. М. Єндрущук і Л. М. Никитюк у публікації «Упровадження Держстандарту загальної початкої освіти – новий етап розвитку школи І ступеня» звертають увагу практиків як на концептуальні моменти, так і на чимало деталей цього надзвичайно важливого процесу.

М. І. Кратко в допис «Із досвіду роботи з учителями математики» вклав свої багаторічні роздуми й спостереження на тему «Як нам докорінно змінити викладання цього предмета». З якимось думками автора Ви не згодитесь, якісь викличуть суперечки, а якісь змусять переглянути роками усталену практику. Що ж, на те й авторське бачення!

«Використання елементів музейної педагогіки під час лабораторних робіт» – публікація Т. М. Попової й Д. Ю. Масленнікової, в якій кожен абзац є квінтесенцією практики педагогів-новаторів. Досвід того, як зробити урок фізики захопливим, може стати і Вашим досвідом.

Але це лише кілька ключових матеріалів номера. У ньому що сторінка, то частинка з педагогічної скарбниці.


Літературний редактор В. І. ГребенюкНауково-методичний

вісник


Засновано в 1994 р.

2 (74) 2012 р.

Виходить 4 рази на рік


Засновники


Управління освіти і науки

Волин­ської облдержадміністрації,

Волинський інсти­тут післядипломної педагогічної освіти


^ Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 16484-4956ПР від 27.02.2010 р.


ISSN 2073-624X


За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв

та інших відомостей, а також

за дотримання авторського права відповідальність несуть автори публікацій. Думка редколегії не завжди збігається

з думкою автора.


Вимоги до оригіналів публікацій вміщено

на сайті: vippo.lutsk.ua


^ Адреса редакційної колегії:

вул. Винниченка, 31,

м. Луцьк, 43021

Волинський інсти­тут післядипломної педагогічної освіти

Телефон (0332) 24-22-25,

телефон-факс (0332) 72-16-41,

ел. пошта vipporvv@meta.ua


Рекомендовано до друку вченою радою інституту (протокол № 5 від 24.11.2011).


Тираж 720 пр., обсяг 10 ум. друк. арк.

Ціна договірна.

Підписано до друку 05.12.2011 р.

Друк: ПП Іванюк В. П., м. Луцьк,

вул. Винниченка, 63. Телефон 24-63-41

Свідоцтво про державну реєстрацію ВЛн

№ 31

від 04.02.2004 р. Зам. 98
педагогІЧний пошук


Головний редактор

Михайло Олександрович Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент (голова редак­цій­ної колегії),

ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти


Заступник головного редактора

Мирослав Іванович Кратко, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри управлінської діяльності


Члени редакційної колегії

Р. А. Арцишевський, доктор філо­соф­ських наук, професор кафедри теорії та методики викладання, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

^ В. В. Вітюк, кандидат педа­го­­гічних наук, доцент, проректор з наукової роботи

В. С. Вознюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

^ В. І. Гребенюк, літературний редактор науково-методичного вісника

П. М. Гусак, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки

^ В. Я. Загрева, кандидат педа­го­­гічних наук, доцент, заступник начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

М. І. Кратко, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри управлінської діяльності, заступник головного редактора

^ А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології

А. С. Нісімчук, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

^ Л. К. Оляндер, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри польської філології

І. Є. Остапйовський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

^ В. Г. Панчишин, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи

О. С. Хомич, начальник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

О. В. Рудь, завідувач редакційно-видавничого відділу, відповідальний редактор

^ В. А. Савчук, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри управлінської діяльності

І. О. Смолюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

^ М. О. Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, ректор, головний редактор

Т. В. Трачук, кандидат педа­го­­гічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

^ Н. В. Ясінська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів


Відповідальний редактор

О. В. Рудь

Літературний редактор

В. І. Гребенюк


Технічні редактори

Ю. А. Кліванська,

Т. В. Гаврилюк

Коректори

Г. З. Шевчук


УправлІннЯ освІти і науки Волинської облдержадміністрації


волинський Інститут пІслЯдипломноЇ педагогІЧнОЇ освІти


педагогІЧний пошук


^ Журнал включено до переліку наукових видань,

у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт

(постанова президії ВАК України № 27 від 11.09.1997 р.)


Н
2’2012
ауково-методичний вісник


Виходить із березня 1994 року

Періодичність випуску – 1 раз на квартал


^ Зміст


Р. А. Арцишевський, М. Р. АрцишевськаЗасновник гуманістичної педагогіки …………………...........…………………………………...……………………………....^ 3-8А. М. КачурЯ. Ф. Чепіга – організатор початкової освіти на Україні................................................................................................^ 8-11С. М. Єндрущук, Л. М. НикитюУпровадження Держстандарту загальної початкової освіти – новий етап розвитку школи І ступеня….............… ^ 11-13Наукові публікаціїС. В. ВербовецькаМузичні стимули як засіб інтелектуального розвитку особистості...............................................................................^ 14-17


В. В. ВітюкАндрагогічні особливості професійного розвитку педагогів .......................................................................................18- 23П. А. Кліш, А. П. Хом’якПсихолого-педагогічні умови формування комунікативної компетентності старшокласників..................................^ 24-28Я. І. Країло, В. Л. КрюковОцінка студентами-екологами якості та необхідності свого навчання.......................................................................^ 29-32О. І. Петрик, Р. О. ВалецькаВикористання міжпредметних звязків при викладанні предмета «Основи здоровя»

в початковій та загальноосвітній школі........................................................................................................................^ 33-36Л. О. СлєсареваПсихофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання співу ...........37-39О. О. ЮринецьЗабезпечення інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу – запорука якісної

підготовки фахівця ........................................................................................................................................................ 39-43


^ МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ


На допомогу вчителевіМ. І. КраткоІз досвіду роботи з учителями математики....................................................................................................................^ 44-47

Модернізація освіти: наука і практика


Л. С. РоманюкКооперативне навчання на заняттях математики..........................................................................................................^ 47-52Т. М. Попова, Д. Ю. Маслєннікова


Використання елементів музейної педагогіки під час лабораторних робіт..................................................................^ 53-58Творчі сходинки педагогів Волині. Українська література


Н. І. Просова


Літературне резюме як одна із форм роботи у процесі вивчення біографії письменника ....................................... ^ 59-63Основи християнської етики


Т. М. ПемпкоПрацелюбність. Винагорода за працю .............................................................................................................................^ 63-65


Музичне мистецтво


Н. Б. СеврюковаОбразний зміст музики. Пісня – балада ...........................................................................................................................^ 65-70Здоровя через освіту


Р. М. СироваткаФормування корисних і профілактика шкідливих звичок у підлітків ...............................................................................^ 71-72Інформатика


Ю. О. ДрукачукФормування в учнів умінь і навичок опрацювання текстової інформації ......................................................................^ 73-77Ю. П. РадченкоТестовий контроль у навчанні іноземної мови у школах Франції .................................................................................^ 78-80Наш часопис виходить із електронним додатком.

На CD цього випуску вміщено:


Н. В. Білець


Професійно-практична підготовка студентів спеціальності «Технологічна освіта» до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (стаття, фото, відео)


Ю. О. Друкачук


Формування в учнів умінь і навичок опрацювання текстової інформації (презентація)


М. І. Кошинська


Європеїзм Валеряна Підмогильного: суперечливий світ людської душі (уроки, реферати, презентація)


Т. В. Піменова


We are Happy the Way we are (відеоурок з англійської мови для 11 класу)


Р. М. Сироватка


Формування корисних і профілактика шкідливих звичок у підлітків (презентація)
УДК [37.011.3-051:140.8] (092)


Засновник гуманістичної педагогіки


(До 420-ліття з дня народження Яна-Амоса Коменського)


Р. А. Арцишевський, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Волинського національного університету (ВНУ) імені Лесі Українки, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор;

^ М. Р. Арцишевська, старший науковий співробітник науково-методичного центру світоглядної освіти молоді ВНУ імені Лесі Українки, кандидат педагогічних наук, доцент


^ Охарактеризовано світоглядні, педагогічні й гуманістичні засади вчення Я.-А. Коменського.

Ключові слова: пансофія, пансофічна школа, гармонія, картина світу, людиноцентризм, людина, мудрість.

^ Арцишевский Р. А., Арцишевская М. Р. Основатель гуманистической педагогики.

Охарактеризованы мировоззренческие, педагогические и гуманистические основы учения Я.-А. Коменского.

Ключевые слова: пансофия, пансофическая школа, гармония, картина мира, человекоцентризм, человек, мудрость.

^ Artsyshevskyi R. A., Artsyshevska M. R. The Founder of Humanistic Pedagogics.

It is characterized the philosophical, pedagogical and humanisyic theses of studies of J. A. Komenskyi.

Key words: pansophy, school of pansophy, harmony, picture of the world, humanocentrism, man, wisdom.


УДК 373.3:929-051Я.Ф.Чепіга(477)(09)(045)


Я. Ф. Чепіга – організатор початкової освіти на Україні


А. М. Качур, викладач кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, аспірант Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка


^ Розкрито ідеї Якова Феофановича Чепіги щодо створення української початкової школи.

Ключові слова: науково-педагогічні ідеї, українська початкова школа, рідна мова.

Качур А. Н. Я. Ф. Чепига – организатор начального образования в Украине.

Раскрыты идеи Якова Феофановича Чепиги о создании украинской начальной школы.

Ключевые слова: научно-педагогические идеи, украинская начальная школа, родной язык.

Kachur A. M. Ya. F. Chepiha – Organizer of Primary Education in Ukraine.

The article explores the Yakiv Feofanovych Chepiha’s ideas concerning the Ukrainian primary school.

Key words: scientific and pedagogical ideas, Ukrainian elementary school, native language.


УДК 373.3.016


Упровадження Держстандарту загальної початкової освіти –

новий етап розвитку школи І ступеняС. М. Єндрущук, завідувач відділу початкового навчання та дошкільного виховання ВІППО;

^ Л. М. Никитюк, методист відділу початкового навчання та дошкільного виховання ВІППО


Розглядаються основні напрями впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Вказуються основні нормативні документи, що регламентують роботу школи І ступеня. Зазначається, на що слід акцентувати увагу педагогів у роботі з шестирічними першокласниками.

Ключові слова: Державний стандарт початкової загальної освіти, оновлені програми та підручники, акція «Дай руку, першокласнику», педагогічна оцінка.

^ Ендрущук С. Н., Никитюк Л. М. Внедрение Госстандарта всеобщего начального образования – новый этап развития школы І ступени.

Рассматриваются основные направления внедрения нового Государственного стандарта начального всеобщего образования. Указываются основные нормативные документы, регламентирующие работу школы І ступени. Подчеркивается, на что следует акцентировать внимание педагогов в работе с шестилетними первоклассниками.

Ключевые слова: Государственный стандарт начального всеобщего образования, обновленные программы и учебники, акция «Дай руку, первоклассник», педагогическая оценка.

^ Yendrushchuk S. M., Nykytiuk L. M. Introduction of National Standard of Primary Education – a New Stage of Elementary School Development.

The main directions of introduction of the new National Standard of primary education are examined. Basic normative documents that regulate work of elementary schools are specified. It is marked, what teachers have to focus on working with six-year-old first-graders.

Key words: National Standard of primary education, new programs and textbooks, the action " Give a Hand, First-Grader", pedagogical evaluation.


Наукові публікації

УДК 78:159.942


Музичні стимули як засіб інтелектуального розвитку особистості


^ С. В. Вербовецька, аспірант ВНУ ім. Лесі Українки


На основі багатьох досліджень відомих музикознавців та психологів стверджується, що особливо важливу роль музика відіграє на ранніх етапах становлення особистості, її інтелектуального розвитку. Тож педагогам, викладачам не тільки музики, а й інших дисциплін рекомендується враховувати це у практичній роботі.

Ключові слова: музика, емоційний вплив, інтелектуальний розвиток, сприйняття музики, пам’ять, звукові подразники.

^ Вербовецкая С. В. Музыкальные стимулы как средство интеллектуального развития личности.

На основе многих исследований известных музыковедов и психологов утверждается, что особенно важную роль музыка играет на ранних этапах становления личности, ее интеллектуального развития. Поэтому педагогам, преподавателям не только музыки, но и других дисциплин рекомендуется учитывать это в практической деятельности.

Ключевые слова: музыка, эмоциональное влияние, интеллектуальное развитие, музыкальное восприятие, память, звуковые роздражители.

^ Verbovetska S. V. Musical incentives as a Means of the Intellectual Development of a Personality.

many scientists, musicians and psychologists came to the conclusion that music plays perticularly important role on the early stages of becoming personality, her intellectual development. So it is recommended for teachers, educationists of all subjects to take into consideration this fact in their practical activity.

Key words: music, emotional influence, intellectual development, peception of music, memory, sound irritants.


УДК 37.013.83


Андрагогічні особливості професійного розвитку педагогів


В. В. Вітюк, проректор з наукової роботи ВІППО,

кандидат педагогічних наук, доцент


Розглянуто андрагогічні особливості фахового розвитку вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти. Увага акцентується на важливості безперервної освіти дорослих як засобу підвищення кваліфікації педагогів.

Ключові слова: андрагогіка, безперервна освіта, освіта дорослих, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта, принципи навчання, професійний розвиток.

^ Витюк В. В. Андрагогические особенности профессионального развития педагогов.

Рассмотрены андрагогические особенности профессионального развития учителей в системе последипломного педагогического образования. Внимание акцентируется на важности непрерывного образования взрослых как средства повышения квалификации педагогов.

Ключевые слова: андрагогика, непрерывное образование, образование взрослых, повышение квалификации, последипломное образование, принципы обучения, профессиональное развитие.

^ Vitiuk V. V. andragogical features of professional development of teachers.

andragogical features of professional development of teachers in the system of postgraduate pedagogical education are considered. The attention is accented on the importance of continuous education of adults as means of professional development of teachers.

Key words: andragogy, continuous education, education of adults, advanced training, postgraduate education, teaching principles, professional development.


УДК 37.015.3:159.922.7


Психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетентності старшокласників


П. А. Кліш, доцент кафедри педагогіки і психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО);

^ А. П. Хом’як, доцент кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету (ВНУ) імені Лесі Українки


Одним із головних завдань сучасної освіти є формування комунікативної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності. Ця проблема стає особливо значущою у зв’язку з приєднанням України до Болонської декларації, яка сприяє соціокультурному діалогові в умовах інтенсивної міжнародної комунікації. Розвиткові комунікативної компетентності в шкільному навчанні присвячені дослідження багатьох учених.

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативно-пізнавальна потреба, особистісно-діяльнісний підхід, педагогічна дія.

Клиш П. А., Хомяк А. П. Психолого-педагогические условия формирования коммуникативной компетентности старшеклассников.

Одной из главных задач современного образования является формирование коммуникативной компетентности на основе усвоения системы знаний о природе, человеке, обществе, культуре, овладения средствами познавательной и практической деятельности. Эта проблема становится особенно значимой в связи с присоединением Украины к Болонской декларации, которая способствует социокультурному диалогу в условиях интенсивной международной коммуникации. Развитию коммуникативной компетентности в школьном обучении посвящены исследования многих ученых.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативно-познавательная потребность, личностно-деятельный подход, педагогическое действие.

Klish P. A., Homiak A. P. Psychological and Pedagogical Conditions Forming the Communicative Competence of the Senior Pupils.

One of the main tasks of education nowadays is the formation of the communicative competence on the basis of learning the system of knowledge about nature, man, society, culture as well as mastering the means of cognitive and practical activity. This problem is becoming more and more important in accordance with Ukraine joining the Bologna Declaration that favors the social-cultural dialog in terms of intensive international communication. A lot of research works are devoted to the development of communicative competence in school education.

Key words: communicative competence, communicative-cognitive need, personal activity approach, pedagogical act.


УДК 502.1:664:65.012.124


Оцінка студентами-екологами якості

та необхідності свого навчання


Я. І. Країло, старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі Українки;

^ В. Л. Крюков, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі Українки


^ Досліджено мотивацію студентів-екологів учитися саме на екологічній спеціальності. Шляхом анкетування вивчено ставлення студентів І–V курсів екологічного напрямку підготовки хімічного факультету ВНУ ім. Лесі Українки до певних форм навчання та навчальних дисциплін. Переважна більшість опитаних переймається екологічними проблемами людства та хоче працювати за обраною спеціальністю.

Ключові слова: екологія, екологічна спеціальність, екологічне анкетування, соціологічне дослідження.

^ Краило Я. И., Крюков В. Л. Оценка студентами-экологами качества и необходимости своего обучения.

Исследовано мотивацию студентов-экологов учиться именно по экологической специальности. Путем анкетирования изучено отношение студентов IV курсов экологического направления подготовки химического факультета ВНУ им. Леси Украинки к определенным формам обучения и учебным дисциплинам. Подавляющее большинство опрошенных волнуют экологические проблемы человечества и они хотели бы работать по избранной специальности.

Ключевые слова: экология, экологическая специальность, экологическое анкетирование, социологическое исследование.

^ Krailo Ya. I., Kriukov V. L. The Ecology Students' Estimation of their Education Quality and Necessity.

There was investigated the ecology students' motivation to study exactly at the ecological specialty. By the questionnaire there was investigated students' attitude from the 1st to 5th courses of the Volyn National University named after Lesya Ukrainka chemical department to the certain forms of studying and academic disciplines. The vast majority of respondents are worried about the mankind ecological problems and they would like to work after the university graduation according to the chosen specialty.

Key words: ecology, ecological specialty, ecological questionnaire, sociological research.


УДК 613 (075. 3)


Використання міжпредметних зв’язків при викладанні предмета «Основи здоров’я» в початковій

та загальноосвітній школі


О. І. Петрик, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри валеології та безпеки життєдіяльності ВНУ імені Лесі Українки;

^ Р. О. Валецька, кандидат медичних наук, доцент кафедри валеології та безпеки життєдіяльності ВНУ Лесі Українки


При викладанні предмета «Основи здоров’я» в початковій та загальноосвітній школі реалізація міжпредметних зв’язків дає можливість розширити і поглибити зміст валеологічних понять, раніше сформованих під час вивчення матеріалу інших предметів, з 1-го до 9-го кл., що сприятиме глибшому розумінню та відповідному рівневі засвоєння навчального матеріалу.

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, валеологічні поняття.

Петрик Е. И., Валецкая Р. Е. Использование межпредметных связей во время преподавания предмета «Основы здоровья» в начальной и общеобразовательной школе.

Во время преподавания предмета «Основы здоровья» в начальной и общеобразовательной школе реализация межпредметных связей создает возможности расширить и улучшить содержание валеологических понятий, ранее сформированных в процессе изучения материала других предметов, с 1-го до 9-го кл., что способствует лучшему пониманию и соответствующему уровню усвоения учебного материала.

Ключевые слова: межпредметные связи, валеологические понятия.

Petryk O. I., Valetska R. O. The Application of Interdisciplinary Connections during the “Health Basis” Teaching in Primary and Secondary School.

The realization of interdisciplinary connections during the “Health Basis” teaching in primary and secondary school enables the enlargement and the deepening of valeological notions, previously formed during the study of the other subjects, beginning from the first to the ninth form, which lead to better understanding and the appropriate level of educational material learning.

Key words: interdisciplinary connections, valeological notions.


УДК 373.3:784.9


Психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання співу


Л. О. Слєсарева, магістр кафедри музичного мистецтва

Львівського національного університету імені Івана Франка


Ідеться про психофізіологічні особливості розвитку вокальних даних, окремих технічних елементів співу учнів початкової школи.

Ключові слова: спів, хоровий колектив, вокально-хорові здібності, регістр, співацьке дихання, дикція, формування звука.

^ Слесарева Л. О. Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста в процессе обучения пению.

Речь идёт о психофизиологических особенностях развития вокальных данных, отдельных технических элементов пения учеников начальной школы.

Ключевые слова: пение, хоровой коллектив, вокально-хоровые способности, регистр, певческое дыхание, дикция, формирование звука.

^ Slіesareva L. О. Physiological Characteristics of Primary School Age Children in the Process of Teaching Singing.

This article is devoted to physiological characteristics of vocal data, some technical elements of singing children of primary school age.

Key words: singing voices, choir, vocal-choral ability, register, singing breathing, diction, formation of sound.


УДК 37.091.12


Забезпечення інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу – запорука якісної підготовки фахівця


О. О. Юринець, кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчальної роботи

Вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А. Ю. Кримського»


Обґрунтовується необхідність переосмислення сутності освітньої діяльності вищого навчального закладу в умовах інформаційного суспільства. Пропонуються організаційно-методичні інновації, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівця шляхом створення закладом освіти умов для ефективної переробки інформації та генерування нових знань у процесі спільної діяльності учасників навчально-виховного процесу, впроваджені в практику роботи Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського.

Ключові слова: вища освіта, фахова підготовка, інформація, інформаційно-комінікаційні технології, інформаційні потреби, знання, електронний ресурс.

^ Юринец А. А. Обеспечение информационных потребностей участников учебно-воспитательного процесса – залог качественной подготовки специалиста.

Обосновывается необходимость переосмысления сущности образовательной деятельности высшего учебного заведения в условиях информационного общества. Предлагаются организационно-методические инновации, направленные на обеспечение качественной подготовки специалиста путем создания образовательным заведением условий для эффективной переработки информации и генерирования новых знаний в процессе совместной деятельности участников учебно-воспитательного процесса, внедренные в практику работы Владимир-Волынського педагогического колледжа им. А. E. Крымского.

Ключевые слова: высшее образование, профессиональная подготовка, информация, информационно-комуникационные технологии, информационные потребности, знания, электронный ресурс.

^ Yurynets O. O. Providing the Informative Needs of Participants of the Educational Process – the Basis of Qualitative Training of Specialists.

The article deals with the necessity of reinterpretation of educational activities at higher educational establishment in the circumstances of information society. Organizing and methodological innovations aiming qualified training of a specialist through the creating conditions for effective processing of information and generating new knowledge as a result of cooperation between the participants of educational process, which are introduced in Volodymyr-Volynskyi pedagogical college named after A. Yu. Krymskyi are suggested.

Key words: higher education, professional training, information, information and communications technologies, informational needs, knowledge, electronic resource.


Методичні публікації


На допомогу вчителеві


УДК 37.091.12.011.3-051:51


Із досвіду роботи з учителями математики


М. І. Кратко, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри управлінської діяльності ВІППО


Наведено дані анкетування вчителів математики та висловлено деякі думки про стан шкільних програм з математики.

Ключові слова: анкетування, алгебра, геометрія, математичний аналіз.

Кратко М. И. Из опыта работы с учителями математики.

Приведены данные анкетирования учителей математики и некоторые соображения о состоянии школьных программ по математике.

Ключевые слова: анкетирование, алгебра, геометрия, математический анализ.

Kratko M. I. On Experience in Working with Mathematics Teachers.

The results of filling in questionnaire forms for mathematics teachers and some opinions on school programs in mathematics are given.

Key words: questionnaire, algebra, geometry, mathematical analysis.


Модернізація освіти: наука і практика


УДК 37.091.31-059.2


Кооперативне навчання на заняттях математики


Л. С. Романюк, викладач математики Вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»


Розглядаються можливості інтерактивних технологій (кооперативне навчання) для вдосконалення методики викладання математики в педагогічних коледжах з метою розвитку творчого потенціалу студентів. Пропонуються форми і методи роботи викладача на заняттях.

Ключові слова: інтерактивні технології, метод, кооператив, група, діалог, синтез думок, коло ідей.

^ Романюк Л. С. Кооперативное обучение на занятиях математики.

Рассматриваются возможности интерактивных технологий (кооперативное обучение) для усовершенствования методики преподавания математики в педагогических колледжах с целью развития творческого потенциала студентов. Предлагаются формы и методы работы преподавателя на занятиях.

Ключевые слова: интерактивные технологии, метод, кооператив, группа, диалог, синтез мыслей, круг идей.

^ Romaniuk L. S. Cooperative learning in mathematics classes.

We consider the possibility of interactive technologies (cooperative learning) to improve methods of teaching mathematics in pedagogical colleges to develop students' creative potential. Proposed forms and methods of the teacher in class.

Key words: interactive technology, method, cooperative, group, dialogue, synthesis of ideas, circle of ideas.


УДК 372.853

Використання елементів музейної педагогіки

під час лабораторних робіт


Т. М. Попова, доктор педагогічних наук, доцент Керченського державного морського технологічного університету;

^ Д. Ю. Маслєннікова, аспірант Національного педагогічного університету імені

М. П. Драгоманова


Одним із важливих напрямів роботи вчителя може стати використання в навчально-виховному процесі з фізики елементів музейної педагогіки як на уроках різноманітних типів, так і в позакласній роботі. Запропоновано приклади використання елементів музейної педагогіки під час проведення лабораторних робіт із фізики.

Ключові слова: навчання фізики, лабораторні роботи, елементи музейної педагогіки.

Попова Т. Н., Масленникова Д. Ю. Использование элементов музейной педагогики во время проведения лабораторных работ.

Одним из важных направлений работы учителя может стать использование в учебно-воспитательном процессе по физике элементов музейной педагогики как на уроках различных типов, так и во внеклассной работе. Предложены примеры использования элементов музейной педагогики при проведении лабораторных работ по физике.

Ключевые слова: обучение физике, лабораторные работы, элементы музейной педагогики.

Popova T. M., Maslennikova D. Yu. The Using of the Elements of Museum Pedagogic During the Holding of Laboratory Works.

The using some elements of museum pedagogic in the educational process in physics can be one of the important directions of teachers work, as at the lessons of various types, as well as at extracurricular activities. The examples of using the elements of museum pedagogic during the holding a laboratory works of physics are suggests at this article.

Key words: teaching physics, laboratory works elements of museum education.


Творчі сходинки педагогів Волині

українська література


УДК 82 (048.4)


Літературне резюме як одна із форм роботи

у процесі вивчення біографії письменника


Н. І. Просова, викладач української мови і літератури

Вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»


Викладач-філолог має дієвою та доступною формою наблизити навчальний матеріал з української літератури до студента. Робота репрезентує нову форму, у якій поєднується теорія документознавства з історією української літератури.

Ключові слова: резюме, літературне резюме, реквізити документа, світоглядні позиції письменника, життєпис письменника, візуальне розташування реквізитів.

^ Просова Н. И. Литературное резюме как одна из форм работы в процессе изучения биографии писателя.

Преподаватель-филолог должен стремиться действенной и доступной формой приблизить учебный материал по украинской литературе к студенту. Работа представляет новую форму в которой сочетаются теория документоведения с историей украинской литературы.

Ключевые слова: резюме, литературное резюме, реквизиты документа, мировоззренческие позиции писателя, жизнеописание писателя, визуальное расположение реквизитов.

^ Prosova N. I. Literarу Resume as One of Forms of Work in the Process of Study of Biography of Writer.

a teacher-philologist hаs to approach educational material on Ukrainian Literature to the student using an effective (active) and accessible way of teaching. The research presents the new form of work which appropriately combines the theory of business administration and the history of Ukrainian Literature.

Key words: resume, literary resume, document requisites, world-view of a writer, biography of a writer, visual order of requisites of documents.


Основи християнської етики


УДК 37.091.32:2-426


Працелюбність. Винагорода за працю1


Конспект уроку, 6 клас


Т. М. Пемпко, учитель основ християнської етики Нововолинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6


^ У процесі вивчення нового матеріалу дібрано й представлено такі методи: пояснення на основі морально-етичних творів; порівняння або аналогії (зіставлення із речами щоденного вжитку); мультимедійні технології з використанням відео та ілюстративного матеріалу; розв’язування кросвордів на біблійну тематику; робота в групах; технологія «Гронування».

^ Змістове наповнення допомагає зацікавити школярів предметами морально-духовного спрямування, формує повагу і любов до праці.

Ключові слова: Святе Письмо, порядність, працелюбність, заохочення, притча, гронування, «Дерево мудрості».

^ Пемпко Т. М. Трудолюбие. Вознаграждение за труд.

В процессе изучения нового материала подобраны и представлены следующие методы: объяснение на основе морально-этических произведений; сравнения или аналогии (сопоставление с вещами повседневного употребления); мультимедийные технологии с использованием видео и иллюстративного материала; решения кроссвордов на библейскую тематику; работа в группах; технология «Ассоциативный куст».

Содержательное наполнение помогает заинтересовать школьников предметами морально-духовного направления, формирует уважение и любовь к труду.

Ключевые слова: Священное Писание, порядочность, трудолюбие, поощрение, притча, гронирование, «Дерево мудрости».

Pempko T. M. Industriousness. Remuneration for work.

In the process of learning of a new material the followings methods are appropriately chosen and presented: an explanation based on moral and ethical works; comparison or analogies (comparison with the things of everyday use); multimedia technologies with the use of video and illustrations; solving crossword puzzles on biblical themes; work in groups; «Mind Map».

The semantic content helps to interest schoolchildren in moral and spiritual subjects, forms respect and love to work.

Key words: Scripture, decency, industriousness, encouragement, parable, Mind Map, «Tree of Wisdom».


Музичне мистецтво

УДК 37.091.32:78.04


Образний зміст музики. Пісня – балада


Конспект уроку, 7 клас


Н. Б. Севрюкова, вчитель музичного мистецтва Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради», вчитель-методист


На уроці з елементами групової роботи учні ознайомлюються з образним змістом музики, вивчають творчість Франца Шуберта, Володимира Івасюка. Вчитель використовує різноманітні методи і прийоми, які сприяють естетичному розвитку школярів.

Ключові слова: музичний образ, музичний стиль, балада.

Севрюкова Н. Б. Образное содержание музыки. Песня – баллада.

На уроке с элементами групповой работы ученики знакомятся с образным содержанием музыки, изучают творчество ^ Франца Шуберта, Владимира Ивасюка. Учитель использует разнообразные методы и приемы, способствующие эстетическому развитию школьников.

Ключевые слова: музыкальный образ, музыкальный стиль, баллада.

Sevriukova N. B. Imaginative Content of Music. A Ballad.

Students learn about the imaginative content of music at the lesson with the elements of group work, study Franz Schubert’s and Volodymyr Ivasiuk’s works. A teacher uses various methods and techniques that assist in the aesthetic development of schoolchildren.

Key words: musical image, musical style, ballad.


Здоровя через освіти

УДК 37.015.311:613.8


Формування корисних і профілактика шкідливих звичок у підлітків


Р. М. Сироватка, заступник директора, вчитель основ здоров’я Комунального закладу «Гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради»


Конспект уроку, 7 клас


Наведено урок формування здорового способу життя, використовуючи різноманітні форми навчання і комп’ютерну техніку. На конкретних прикладах показано різницю між корисними і шкідливими звичками.

Ключові слова: звичка, здоров’я, спосіб життя.

Сыроватка Р. М. Формирование полезных и профилактика вредных привычек у подростков.

Приведен урок формирования здорового образа жизни, используя разнообразные формы обучения и компьютерную технику. На конкретных примерах показано разницу между полезными и вредными привычками.

Ключевые слова: привычка, здоровье, образ жизни.

Syrovatka R. M. The Formation of Useful and Prevention of Harmful Habits among Teenagers.

A lesson of forming healthy lifestyle is brought using various forms of training and computer equipment. The difference between useful and harmful habits is shown on concrete examples.

Key words: habit, health, lifestyle.


Інформатика

УДК 37.091.32:004.912


Формування в учнів умінь і навичок опрацювання текстової інформації


План-конспект уроку, 10 клас


Ю. О. Друкачук, учитель-методист Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»


Наведено методику вивчення систем опрацювання текстів та їх основні функції. Розглянуто режими роботи текстового редактора, видавничі системи. Теоретичні відомості учні закріплюють, виконуючи фронтальну практичну роботу.

Ключові слова: текстовий редактор, видавничі системи, документ, текст.

Друкачук Ю. А. Формирование в учащихся умений и навыков обработки текстовой информации.

Приведена методика изучения систем обработки текстов и их основные функции. Рассмотрены режимы работы текстового редактора, издательские системы. Теоретические сведения ученики закрепляют, выполняя фронтальную практическую работу.

Ключевые слова: текстовый редактор, издательские системы, документ, текст.

Drukachuk Yu. O. Formation in Pupils of Skills of Processing of Text Information.

The methods of teaching systems of texts processing and its main functions are given. Operating modes of a text editor, publishing systems are considered. Pupils fix theoretical data, performing face-to-face practical work.

Key words: text editor, publishing systems, document, text.


УДК 373.3.016:811.133.1]:371.67(44)


Тестовий контроль у навчанні іноземної мови

у школах Франції


Ю. П. Радченко, аспірант лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України


Розглянуто питання тестового контролю у навчанні іноземної мови у школах Франції та особливості її тестування. Розкрито поняття тесту як одного із засобів контролю вивчення іноземної мови.

Ключові слова: тест, тестовий контроль, іноземні мови у школах Франції, тестування в навчанні іноземної мови.

^ Радченко Ю. П. Тестовый контроль в изучении иностранного языка в школах Франции.

Рассмотрены вопросы тестового контроля в изучении иностранного языка в школах Франции и особенности его тестирования. Раскрыто понятие теста как одного из средств контроля изучения иностранного языка.

Ключевые слова: тест, тестовый контроль, иностранные языки в школах Франции, тестирование в изучении иностранного языка.

^ Radchenko Yu. P. The Test Control in Learning Foreign Languages in French Schools.

This article deals with the issue of control test in the study of foreign languages in French schools and features of its testing. Also disclosed the concept of the test as a means of control of learning a foreign language.

Key words: test, test control, foreign languages in French schools, testing in the study of foreign languages.


Додаток


CD-диск


УДК 377:37.091


Професійно-практична підготовка студентів спеціальності «Технологічна освіта» до роботи

в загальноосвітніх навчальних закладах


Н. В. Білець, старший викладач технологічних дисциплін Вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»


^ Визначено основні напрямки і проаналізовано досвід професійної та практичної підготовки вчителів трудового навчання у Володимир-Волинському педколеджі.

Ключові слова: коледж, професійна підготовка, практична підготовка, вчитель трудового навчання, технології, проектна діяльність.

^ Билец Н. В. Профессионально-практическая подготовка студентов специальности «Технологическое образование» к работе в общеобразовательных учебных заведениях.

Определены основные направления и проанализирован опыт профессиональной и практической подготовки учителей трудового обучения во Владимир-Волынском педколледже.

Ключевые слова: колледж, профессиональная подготовка, практическая подготовка, учитель трудового обучения, технологии, проектная деятельность.

^ Bilets N. V. Vocational and Practical Training of Students of Specialty Technology Education to Work in Secondary Schools.

The article outlines the main trends and the experience of professional and practical training of teachers of labour studies in Volodymyr-Volynskyi Teachers College.

Key words: college, vocational training, practical training, teacher of labour training, technology, project activity.

(стаття, фото, відео)


Інформатика

УДК 37.091.32:004.912


Формування в учнів умінь і навичок опрацювання текстової інформації


План-конспект уроку, 10 клас


Ю. О. Друкачук, учитель-методист Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»


(презентація)


УДК 377.091.33:821.161.2


Європеїзм Валер’яна Підмогильного:

суперечливий світ людської душі


М. І. Кошинська, викладач української мови та літератури

Луцького вищого професійного училища, вчитель-методист


^ Методична розробка містить матеріали для вивчення творчості Валер’яна Підмогильного в системі профтехосвіти.

Подано біографію письменника, його нелегкий життєвий шлях як українського інтелігента сталінської епохи, творчий доробок як представника аналітично-інтелектуальної течії модернізму, творця першого урбаністичного роману вітчизняної літератури.

З використанням різноманітних методичних форм роботи з учнями, інноваційних технологій, мультимедійних засобів подано розробки трьох уроків, які відведено в програмі для вивчення творчості В. Підмогильного.

Ключові слова: В. Підмогильний, біографія, творчість, урбаністичний роман, інтелектуально-психологічна проза.

^ Кошинская М. И. Европеизм Валериана Пидмогильного: противоречивый мир человеческой души.

Методическая разработка охватывает материал для изучение творчества Валериана Пидмогильного в системе профтехоброзования.

Предоставлена биография писателя, его нелёгкий жизненный путь как украинского интеллигента сталинской эпохи, творческие наработки как представителя аналитико-интеллектуального течения модернизма, создателя первого урбанистического романа украинской литературы.

^ С использованием разнообразных методических форм работы с учениками, инновационных технологий, мультимедийных средств предоставлены разработки трёх уроков, отведенных в программе для изучение творчества В. Пидмогильного.

Ключевые слова: В. Пидмогильный, биография, творчество, урбанистический роман, интеллектуально-психологическая проза.

Koshynska M. I. Europeanism of Valerian Pidmohylnyi: Contradictory World of the Human Soul.

Methodological working comprise materials for the study of creativity of Valerian Pidmohylnyi in vocational training system.

The work presents a biography of the writer, showing his hard life as a Ukrainian intellectual Stalins era, his literary achievements as a representative of analytical and intellectual currents of modernism, the creator of the first urban novel in Ukrainian literature.

It uses various forms of teaching with students, the innovative technologies, multimedia design means provide three lessons given in the program for the study of creativity of Valerian Pidmohylnyi.

Key words: V. Pidmohylnyi, biography, creativity, urban novel, intellectual and psychological prose.


(Уроки, реферати, презентація)


Англійська мова


We are Happy the Way We are

Т. В. Піменова, вчитель англійської мови комінального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради», вчитель-методист


(відеоурок з англійської мови для 11 класу)


Основи здоров’я

УДК 37.015.311:613.8


Формування корисних і профілактика шкідливих звичок у підлітків


Р. М. Сироватка, заступник директора, вчитель основ здоров’я Комунального закладу «Гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради»


Конспект уроку, 7 клас


(Презентація)1 Відеоматеріали та слайди – на CD цього номера.
Скачати 338.47 Kb.
Дата конвертації18.12.2012
Розмір338.47 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи