Методичні рекомендації щодо написання та складання навчально-методичної літератури для викладачів лдікм луганськ 2011 icon

Методичні рекомендації щодо написання та складання навчально-методичної літератури для викладачів лдікм луганськ 2011Схожі
Луганський державний інститут культури і мистецтв


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо написання та складання навчально-методичної літератури

для викладачів ЛДІКМ


Луганськ 2011


Зміст

Стор.


Вступ…………………………………………………………………………..3

Розділ І. Види і класифікація наукових та навчально-методичних

видань. Мета та завдання написання навчально-методичної

літератури …………………………………………...........................……….4

Розділ ІІ. Технологія розробки підручників,

посібників, методичних рекомендацій…………………………………….. 9

Розділ ІІІ. Редакційні вимоги щодо технології підготовки навчальної літератури до видання……………………………………………………………………12

Література…………………………………………………………………15


Вступ

В методичних рекомендаціях для викладачів ЛДІКМ значне місце відводиться ознайомленню з видами, класифікацією та вимогами щодо написання, складання та оформлення навчально-методичної літератури.

Мета методичних рекомендацій – надати допомогу викладачам щодо безпосереднього створення зазначеної літератури. Наданий матеріал розглядає основні завдання і цілі складання і написання широкого спектру навчально-методичної літератури, надаються види і класифікація навчальних видань. а також зазначені стандартні вимоги щодо їх написання та оформлення.


Підготовка і видання будь-якої навчальної та навчально-методичної літератури визначається її роллю і місцем в системі освіти, метою і завданнями навчання і виховання, а також особливостями самого видання як засобу передачі навчальної інформації.

Навчальну літературу поділяють також на кілька видів видань: програмно-методичну, навчальну та допоміжну. Як правило, програмно-методична література - це навчальні програми, методичні рекомендації до програм, методичні листи з керівництва процесом навчання; навчальна література – це підручники, текстові і наочні посібники, лекції та конспекти лекцій, збірники лекцій; допоміжною літературою є хрестоматії, практикуми, збірники практичних завдань, вправ, плани семінарських занять, робочі зошити.

У наш час в Українї діють єдині стандартні вимоги щодо навчальних видань, основних їх видів, термінів та визначень в документації всіх видів, підручниках, навчальних посібниках, методичних розробках та рекомендаціях, науковій і довідковій літературі.


Розділ І

Види і класифікація наукових та навчально-методичних видань.

^ Мета та завдання написання навчально-методичної літератури

Видання – це документ, призначений для поширення інформації, що пройшов редакційно-видавничу обробку, самостійно оформлений, має вихідні відомості. Існують друкарські (отримані друкуванням або тисненням, поліграфічно самостійно оформлені) та видання на електронних носіях.

За характером інформації видання діляться на:

У навчальному закладі основні видання - це навчальна та наукова література. За довгий час існування виявила себе і утвердилася особлива модель системи навчальних видань, яку умовно можна розділити на 4 групи (Табл. 1): програмно-методичні видання (навчальні плани і навчальні програми); навчально-методичні видання (методичні рекомендації, керівництво, що містить матеріали з методики викладання навчальної дисципліни, вивчення курсу, виконання курсових і дипломних робіт); повчальні (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, конспекти лекцій) і допоміжні (практикуми, збірки задач і вправ, хрестоматії).

Таблиця 1


^ КЛАСИФІКАЦІЯ (ГРУПИ) НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ


Програмно-методичні (спрямовані на організацію навчального процесу і управління ним).

Навчальний план

Навчальна програма

^ Навчальні чи повчальні (основні засоби навчання, головне джерело науково-дисциплінарних знань).

Підручник

Навчальний посібник

Конспект лекцій

Курс лекцій

Допоміжні (допомагають закріпити навчальний матеріал на прикладах і задачах, сприяють засвоєнню теоретичного курсу).

Практикум

Хрестоматія

Збірка задач і вправ

Навчально-методичні (включають матеріали з методики викладання, вивчення курсу, контрольних робіт, організації самостійної роботи (СРУ).

Методичні вказівки

Методичні рекомендації


Навчальний план – навчально-програмне видання, що визначає форми і види навчання; порядок, послідовність і терміни теоретичних, практичних і лабораторних занять, семінарів, самостійних робіт, заліково-екзаменаційних сесій.

Навчальна програма – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального предмету, курсу, дисципліни відповідно до вимог державних стандартів освіти та навчальних планів. Регламентує як діяльність педагога, так і навчальну роботу студентів.

Примітка. Навчальна програма може містити необхідні пояснення і коментарі.

Підручник – навчальне видання, що містить систематичний виклад навчального предмета, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої або експериментальної навчальної програми і офіційно затверджене як даний вид видання. Це основний матеріал з конкретної дисципліни і є обов’язковим для засвоєння. Зміст підручника повинен повністю розкривати програму з конкретної дисципліни. Назва підручника також повинна відповідати назві дисципліні.

У системі засобів навчання, які містять в собі всю основну навчальну інформацію і сприяють організації процесу її засвоєння, найважливіша роль належить підручнику, практика створення якого має певні принципові відмінності щодо змісту побудови, мови, художнього оформлення та поліграфічного виконання.

Обсяг повинен складати не менше 6 друкованих аркушів.

Навчальний посібник – навчальне видання, яке частково або повністю замінює або доповнює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого їх розділу і офіційно затверджене як даний вид видання. На відміну від підручника посібник може включати не тільки апробовані, загально визнанні положення і знання, але і різні думки з тієї чи іншої проблеми. У випадку включення нової дисципліни до навчальних планів чи програм існує практика видання в спочатку навчального посібника з подальшим виданням на базі апробованого матеріалу підручника.

До навчальних посібників належать також курси лекцій, робочі зошити.

Обсяг навчального посібника повинен складати не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Навчальний посібник для системи підвищення кваліфікації – навчальне видання для системи післявузівської освіти, що видається відповідно до освітянських стандартів післявузівської освіти. Зміст матеріалу відрізняється від аналогічних тем, які вивчаються у вищих навчальних закладах, глибиною розгляду.

Обсяг — не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Методичний посібник – навчальне видання, яке окрім викладу систематизованого навчального матеріалу містить матеріал з методики викладання, вивчення навчальної дисципліни (її розділу, частини).

Обсяг повинен складати не менш 4 друкованих аркушів.

Навчальний посібник до практичних занять – навчальне видання з описом проведення практичних, лабораторних, семінарських занять.

Обсяг не менш 4 друкованих аркушів.

Практичний посібник – навчальне видання, яке містить навчальну інформацію у вигляді ілюстративно-наочних матеріалів, що сприяють вивченню і викладанню предмета, курсу, дисципліни, засвоєнню змісту та набуттю певних вмінь та навичок.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Курс лекцій – навчально-теоретичне видання, яке повністю висвітлює зміст навчальної дисципліни і відображає матеріал, наданий певним викладачем.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Конспект лекцій – навчально-теоретичне видання, яке у компактній формі відображає матеріал курсу, наданого певним викладачем.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Хрестоматія – навчальне видання, що містить наукові, історичні, літературно-художні і інші твори або їх частини, як складові об'єкту вивчення відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми певної навчальної дисципліни.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Робочий зошит – навчальний посібник, який сприяє самостійній роботі студентів щодо засвоєння навчального предмету і містить особливий дидактичний апарат.

Обсяг – не менш ніж 2 друкованих аркуші.

Практикум – навчальне видання, що містить практичні завдання і вправи, які сприяють опануванню набутих знань і вмінь, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння (різновидом практикумів є збірники задач і вправ).

Обсяг – не менш ніж 2 друкованих аркуші.

Задачник – практикум, що містить навчальні задачі.

Збірка задач (вправ) – навчально-практичне видання, що містить задачі (вправи) і відповіді до них в обсязі певного курсу (або його розділу).

Обсяг – не менш ніж 2 друкованих аркуші.

Лабораторний практикум учбово-практичне видання, що містить опис лабораторних робіт, завдання і методичні рекомендації щодо їх виконанню в обсязі певного курсу (або його розділу).

Примітка. Лабораторний практикум також може містити і теоретичну частину.

Обсяг – не менш ніж 2 друкованих аркуші.

Методичні рекомендації (розробки) – навчально-методичне видання, що містить матеріали з методики самостійного вивчення або практичного засвоєння учнями (студентами) навчальної дисципліни а також по підготовці до перевірки знань або включає тематику робіт і методичні вказівки щодо їх виконання а також список літератури яка рекомендується.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркушів.

Методичні рекомендації викладачам – навчально-методичне видання, що містить рекомендації з методики викладання навчальної дисципліни або проведення практичних робіт.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Методичні вказівки – наукове або науково-популярне видання, що пояснює характер дій і пропонує певний порядок виконання учнями (студентами) конкретної навчальної роботи.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Монографія – наукове або науково-популярне видання одного або кількох авторів, що містить повне і всебічне дослідження однієї проблеми або теми.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Препрінт – наукове видання, що містить матеріали попереднього характеру. Публікується для встановлення пріоритету і ознайомлення з цими матеріалами певного кола фахівців (до виходу у світ наукового журналу, в якому вони можуть бути розміщені).

Обсяг довільний.

Збірка наукових праць – наукове видання, що містить дослідницькі матеріали наукових установ, навчальних закладів або товариств.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Тези доповідей (повідомлень) наукової конференції, з'їзду, симпозіуму – наукова неперіодична збірка, що містить матеріали попереднього характеру: анотації, реферати доповідей і (або) повідомлень, опубліковані до початку конференції.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Матеріали наукової конференції (з'їзду, симпозіуму) – неперіодична збірка, що видається за підсумками наукової конференції і містить доповіді, результати дискусій, рекомендації, рішення.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Науковий журнал – періодичне видання, що містить статті і матеріали про теоретичні дослідження, а також статті і матеріали прикладного характеру, призначені науковцям.

Залежно від цільового призначення розрізняють науково-теоретичні, науково-практичні і науково-методичні журнали. Науково-практичний журнал, що містить статті, матеріали, реферати з технічних наук, називається науково-технічним журналом.

Обсяг – не менш ніж 4 друкованих аркуші.

Словник (словник-довідник), навчальний довідник, каталог – навчальне видання прикладного, практичного характеру, яке має систематичну структуру, містить впорядкований перелік відомостей про певну галузь знань або мовні одиниці.

Обсяг довільний.


Розділ ІІ

Технологія розробки підручників, посібників,

методичних рекомендацій

Алгоритм розробки підручника окреслений наступними правилами, а саме:

 • Визначити концепцію підручника, його основну мету й завдання, враховуючи головну функцію навчального предмета і характер його основних цільових структур у відповідності до профілю випускника навчального закладу.

 • ^ Обрати тип підручника в залежності від специфіки навчального предмета та вмінь, якими повинен оволодіти студент, структури знань, які повинен засвоїти, а також мети навчання в рамках навчального предмета.

 • ^ Визначити дидактичний обсяг підручника, враховуючи виділений час, характер мети і змісту навчального предмета. Обсяг підручника повинен відповідати обсягу часу, визначеного навчальним планом і навчальною програмою для його вивчення.

 • ^ Виділити систему понять, які в певних навчальних елементах будуть доводитись до студентів, вичленити логічний зв’язок між ними, з’ясувати, які знання і вміння інших навчальних предметів необхідні для засвоєння даного матеріалу.

 • ^ Визначити структурний поділ підручника у такій послідовності: назва розділу (тематичний блок), назва розділу (тема), назва параграфа (підтема). Їх назви повинні бути сформульовані таким чином, щоб було зрозумілим, що є предметом навчання.

 • ^ Упорядкувати матеріал у логічній послідовності, за якою він буде засвоюватися студентами: від простого – до складного, від часткового – до загального, від конкретного – до абстрактного і таке інше. Здійснити узагальнення, синтез основних відомостей і відносин між ними в рамках даного навчального елемента і обрати такі модельні варіанти, на яких буде показано практичне застосування засвоєних знань, методів і видів діяльності при вирішенні задач теоретичного і практичного характеру.

 • ^ Розробити навчальні завдання для перевірки, закріплення і застосування знань, сформулювати конкретні запитання, завдання, вправи з допомогою яких повинен перевірятися рівень досягнення поставленої мети.

 • ^ Відібрати ілюстрації, розмістивши їх в логічній послідовності, визначити зміст, вид жанр і форму виконання кожної ілюстрації.

 • Відібрати дидактичні прийоми і методи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, котрі б відповідали характеру визначеної мети.

 • Визначити для підручника відповідні покажчики.

 • Вибрати найбільш доцільну для даного підручника систему виокремлень, позначок, сигналів-символів.

Міністерство освіти і науки України відповідно до закону України “Про освіту” та закону України “Про видавничу справу” розробило і затвердило Положення (див. lgiki.com.ua, розділ наукова діяльність) про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-методичних посібників (далі – навчальна книга). Положення визначає систему організаційної та науково-методичної роботи академічних, наукових і методичних центрів та педагогічного видавництва щодо створення нових підручників, навчальних та навчально-методичних посібників у тому числі експериментальних та пробних і надання їм відповідного грифу.

Підготовка, експертиза, апробація та видання навчальної літератури здійснюється згідно з перспективним планом, у якому зазначається назва, автор, вид та призначення навчальної книги, строки її створення. Автор, а ним може бути і наукова установа, заклад освіти, науково-методичний центр, подає до видавництва не пізніше як за рік до строку видання книги два примірники її рукопису. Видавництво робить експертизу, спільно з автором здійснює її науково-методичну розробку і опрацьовані рукописи (у двох примірниках) разом з іншими матеріалами (рецензією науковців і практиків, відповіддю автора на зауваження рецензентів і видавництва, його висновками і пропозиціями) подає на розгляд предметної комісії Інституту змісту і методів навчання Міносвіти, яка протягом місяця розглядає і дає заключення про якість книги та надання їй відповідного грифу, який встановлює призначення і вид навчальної книги.

Гриф “затверджено Міністерством освіти і науки України” надається навчальним програмам з предметів державного компоненту змісту освіти, а також тим підручникам та посібникам, що пройшли масову апробацію і визнані як усталені для використання у навчально-виховному процесі. Гриф “допущено Міністерством освіти і науки України” надається книгам, що рекомендуються до апробації, а гриф “рекомендовано …” – навчальним та навчально-методичним посібникам (хрестоматії, книги для читання, навчальні довідники, словники, практикуми, збірники завдань, вправ, диктантів тощо), що забезпечують реалізацію державного компоненту змісту освіти.

Рекомендований гриф має право надавати і вчена рада науково-методичного центру ПТО управління освіти обласної державної адміністрації навчальній, програмно-методичній літературі регіонального компоненту змісту освіти за умови позитивної оцінки методичними комісіями та вченої ради науково-методичної установи. Такий же гриф надається і навчальній літературі із спеціальних курсів, а також експериментальним та пробним навчальним книгам, що створені в результаті дослідження, виконаного в наукових установах, вищих закладах освіти на засадах замовлення чи з ініціативи автора органом наукової, науково-методичної установи.

Навчальні книги, що отримали гриф “допущено Міністерством освіти і науки України”, видаються тиражем до 30 тисяч примірників залежно від призначення книги, і проходять обов’язкову науково-методичну та практичну перевірку (апробацію), завданням якої є встановити відповідність навчальної книги державному стандарту освіти і вимогам щодо якісного засвоєння учнями чи студентами знань з певного предмету, розвитку їх природних здібностей, набуття практичних вмінь і навичок, передбачених навчальними програмами. Для апробації визначаються заклади освіти і відповідно до обсягу навчального курсу встановлюються терміни апробації.

Дослідне вивчення якості навчальної книги з регіонального компоненту освіти, що отримала гриф рекомендованої для використання у навчальних закладах, здійснюють місцеві органи управління освітою, методичні служби, заклади освіти. Узагальнені висновки та пропозиції про переведення чи доповнення або зняття з видання таких підручників чи посібників надсилаються до органу, що надав гриф.

Отже, ми з’ясували, що підручник – це навчальна книга, зміст і структурна побудова якої визначається навчальною програмою. Навчальною книгою є також посібник, але на відміну від підручника, він виконує роль допоміжного засобу навчання для кращого засвоєння тієї чи іншої теми навчальної програми, поглиблення знань та вмінь студентів.

Посібники як засіб навчальної інформації поділяються на друковані, зображувальні, графічні, а також на природні (натуральні) об’єкти і предмети.

До навчальних посібників відносяться довідники, словники, книги для читання. Навчальними, і найбільш поширеними посібниками є карти, картини, таблиці, діапозитиви, прилади та інструменти, моделі і колекції, геометричні фігури, механізми, їх вузли, застосування яких у навчанні забезпечує наочність, сприяє розвитку самостійності і мислення. Цінність мають посібники, що ілюструють предмети і явища, котрі недоступні безпосередньому спостереженню: картини географічних ландшафтів, схеми виробничих процесів.

Але всі види навчальних посібників повинні задовольняти педагогічні вимоги, відповідати віковим особливостям студентів, бути зручними в користуванні.


Розділ ІІІ

Редакційні вимоги щодо технології підготовки

навчальної літератури до видання

Побудова авторського оригінала. Авторський оригінал, як правило, складається із машинописного та графічного (ілюстративного) матеріалу. При його підготовці автор поділяє текст на окремі логічно пов’язані між собою частини (рубрики). В залежності від обсягу і складності текст може розподілятися на частини, розділи, глави, параграфи, пункти і підпункти.

Зміст - це перелік заголовків, рубрик. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті. Скорочувати або давати їх в іншій редакції не дозволяється. До змісту, як правило, необхідно вводити всі заголовки рукопису, за винятком підзаголовків, розміщених у підбір з текстом. Позначення ступенів прийнятої рубрикації («частина», «розділ», «параграф» та їх порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою. Всі заголовки у змісті починаються з великої літери без крапки в кінці. Останнє слово кожного заголовка з”єднують крапками з відповідним номером сторінки у правому стовпчику змісту. Номери сторінок у змісті рекомендується проставляти простим олівцем.

Ілюстрації, графіки, таблиці, діаграми

 • однотипні ілюстрації в підручнику мають бути виконані однією технікою;

 • у статистичних даних доцільно використовувати графіки та діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації між величинами і явищами, що вивчаються;

 • доцільно використовувати кольорові ілюстрації, які не тільки збагачують інформацію, а й акцентують увагу читачів на основному.

^ Бібліографічний опис

У підручниках (навчальних посібниках ) мають бути зазначені джерела, звідки запозичено фактичний матеріал. Їх зазначають у посиланнях і в бібліографічному списку.   У підручниках (посібниках) необхідно використовувати лише дані, допущені до друку.

У розділі «Бібліографічний список» підручника (посібника) необхідно вказати основну використану та рекомендовану літературу для поглибленого вивчення курсу.

Основні елементи бібліографічного опису - прізвище автора, назва твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість сторінок, бібліографічні посилання на останнє видання твору або зібрання творів (додаток 1).

Покажчики

Покажчики – обов’язкові структурні елементи підручників і навчальних посібників. Вони полегшують користування книжкою. До предметного покажчика треба вводити основні терміни і поняття, а до іменного - прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких є в книжці. Поряд з терміном у предметному покажчику або прізвищем в іменному через кому проставляються номери сторінок, на яких цей термін або прізвище трапляється. Терміни у предметному покажчику і прізвища в іменному пишуть в один стовпчик в алфавітному порядку. Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, відділяють від наступної прогалиною.

Додатки

Додатки - важливий засіб збагачення змісту навчальної книжки.

У додатках доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки повинні стосуватися всієї книжки або її частин, а не окремих часткових питань, що не мають безпосереднього відношення до теми книжки.

^ Оформлення титульної сторінки

Авторський оригінал, який подається до видання, повинен мати: титульну сторінку, анотацію (або реферат, якщо це наукове видання), заголовок, передмову. Оригінал подається в розшитому вигляді, у двох примірниках, в тому числі і ілюстративні матеріали. Оригінал підписується автором до друку, на титульному листі, вказуючи дату і кількість сторінок, ілюстрацій, а також номер позиції у річному тематичному плані випуску. Оригінал друкується на ПК на одній стороні паперу формату А4. Весь текст друкується через 1,5 інтервали, в одному рядку має бути 60 ± 2 знаки, при цьому кожний проміжок між словами рахується як один знак. Заголовки відділяються від тексту зверху і знизу трьома інтервалами. У кінці заголовка крапка не ставиться.

На титульній сторінці вказується організація-видавець, прізвище автора, заголовок, відомості про те, у якій якості (підручник, посібник, методична розробка) затверджене видання, місце і рік випуску твору, назва видавництва. На звороті титульного листа подаються індекси ББК (бібліотечно-бібліографічна класифікація) та УДК (універсальна десяткова класифікація), прізвище рецензента і назва організації, що рекомендувала це видання до друку, авторів передмови чи вступної статті, післямови, коментарів, приміток.

Обсяг навчальних видань

Обсяг навчальної книжки визначається в авторських аркушах. Авторським аркушем називається одиниця обсягу друкованого твору, що дорівнює 40 тисячам друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються літери, розділові знаки, цифри тощо та кожен пропуск між словами.

У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один авторський аркуш 22 сторінки комп'ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервалу шрифтом Times New Roman 14 на стандартному аркуші формату А4 або дорівнюється 3 тисячам квадратних сантиметрів ілюстративного матеріалу. Обсяг підручників і навчальних посібників визначається кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни реальним бюджетом часу студента для самостійного вивчення навчального матеріалу і продуктивністю засвоєння студентом інформації, з розрахунку: 1 авт. арк. = 7 год. навчального часу.

Одиниця вимірювання обсягу книги дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту.
^

Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.). – К.: Педагогічна преса, 1998.

 2. Загальні вимоги до оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури / Укладачі: М.Я.Сагун, С.М. Симоненко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 30 с. «Видавництво СумДУ».

 3. Методические рекомендации по составлению и оформлению методических разработок. / Сост. Левкович Н.Ф. – МГУМЦ ПО, 2004.

 4. Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-методичних посібників // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1998. - №2.

 5. Подготовка к изданию учебной, научной и справочной литературы. Пособие для автора, рецензента, редактора и корректора. – К.: Вища школа, 1990.- 84 с.

 6. Развитие содержания профессионального обучения в рамках концепции различных форм професионально-технического образования: сборник научных трудов. – Ленинград, 1990. – с.58-67.

 7. Организация лекций и семинарских занятий в процессе теоретического обучения в средних профтехучилищах /Методические рекомендации. – Москва 1986.

 8. Как создать эффективную методическую службу. /Методические рекомендации. Москва 2003.

9. Мисліборська В. М. План уроку виробничого навчан­ня // Професійна освіта (інформаційно-методичний вісник) НМЦ ПТО у Хмельницькій області.— 1995.—№ 2(6).- С. 31-33.

10. Паболкова С. В. Структурні особливості виробничого навчання. Методичні рекомендації.— Житомир: НМЦ ПТО у Житомирській області. 2001. - С.

11. Педагогічна книга майстра виробничого навчання. Навчально-методичний посібник / Н. Г. Ничкало, В. О. Зайчук, В. М. Розенберг та і.н. За ред. Н. Г. Нич­кало.— К.: Вища школа, 1994. — 383 с.

12. Положення про огляд-конкурс методичних розробок з предметів професійної підготовки. Управління ос­віти Хмельницької обласної державної адміністрації, наказ № 45 від 26.02.1999 р.

13. Рекомендації щодо підготовки методичних розро­бок / Відп. за випуск О. В. Стаценко.— Кіровоград: НМЦ ПТО у Кіровоградській області, 2000. - 48 с.

14. Бугай Н. І..Написання методичних розробок. Методичні рекомендації.Скачати 190.27 Kb.
Дата конвертації26.12.2012
Розмір190.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи