В надзвичайних ситуаціях icon

В надзвичайних ситуаціяхСхожі
  1   2   3   4   5   6


Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра менеджменту


ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА
В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХМетодичні рекомендації
щодо написання розділу дипломної роботи


Для студентів
освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр”
галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”
усіх форм навчання


Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

2012

УДК 331.45(073)

О-92


Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 5 від 24.01.2012.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 9 від 11.01.2012.


Укладачі:

Т. В. Турченюк, кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

В. О. Мартиненко, кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

І. В. Лопаткіна, кандидат економічних наук,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”


Рецензенти:

І. В. Левченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
Сумський національний аграрний університет;

^ О. А. Розкошна, кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

О-92
Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях [Текст] : методичні рекомендації щодо написання розділу дипломної роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: Т. В. Турченюк, В. О. Мартиненко, І. В. Лопаткіна]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 53 с.


Методичні рекомендації містять загальні вказівки щодо написання розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” дипломних робіт, структуру розділу, список рекомендованої літератури та додатки.

Видання призначене для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” усіх форм навчання.


УДК 331.45(073)


© ДВНЗ “Українська академія банківської справи
Національного банку України”, 2012

ЗМІСТ


ЗМІСТ 4

ВСТУП 5

^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ 6

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 7

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ 10

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25

Додаток А 31ВСТУП


Методичні рекомендації розроблені відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою”, затверженого цим наказом Типового положення “Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” (НПАОП 0.00-4.12-05), типовими навчальними програмами нормативних дисциплін “Охорона праці в галузі” та “Цивільний захист” для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр”, які, у свою чергу, розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 № 969/922/216 “Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352. Зазначеним наказом (п. 4.6) запроваджено також вимогу включати до дипломних проектів спеціалістів і магістрів окремий розділ (далі – розділ) “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” (далі – ОПБНС).

Рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” і “магістр” та призначені для надання допомоги студентам ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” у виконанні дипломної роботи згідно з чинним законодавством України. Вони містять основні вимоги до змісту та оформлення обов’язкового розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, а також розкривають особливості організації та виконання ОПБНС дипломних робіт.

Методичні рекомендації враховують специфіку організації робочого процесу в структурних підрозділах фінансової сфери, як це і передбачено п.1 “Загальні положення” Типової навчальної програми нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі” та Типовою навчальною програмою нормативної дисципліни “Цивільний захист”.
^

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ


Концепція “Безпека життя і діяльності людини” передбачає, що випускник вищого навчального закладу повинен забезпечити необхідний рівень безпеки як для себе, так і для осіб, за яких він відповідає на виробництві.

Захист випускної кваліфікаційної роботи з розділом ОПБНС є підсумковим заходом державної атестації випускника (спеціаліста, магістра) з охорони праці. Таким чином, мета та завдання розділу збігаються з метою та завданнями вивчення дисциплін “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист” та всього комплексу дисциплін з безпеки життя і діяльності людини, які викладені в типових навчальних програмах цих нормативних дисциплін: мета вивчення дисциплін полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів і магістрів) умінь і компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, засвоєнні студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій (НС), побудови моделей їх розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці і цивільного захисту в конкретній галузі.

Написання розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях спрямоване на систематизацію теоретичних знань і застосування їх при розробці заходів для конкретних умов за темою дипломної роботи.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. У цьому контексті розглядається і відповідний розділ дипломної роботи магістра або спеціаліста.
^

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розробка розділу повинна засвідчити досягнення поставленої мети: вміння майбутнього спеціаліста (магістра) вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіння основними професійними компетенціями з охорони праці та цивільного захисту.
^

Погодження завдання


Завдання до виконання ІV розділу дипломної роботи визначається окремим пунктом в індивідуальному завданні до виконання дипломної роботи згідно зі зразком, розробленим випускаючою кафедрою. Факт отримання завдання засвідчується підписом викладача-консультанта з написання розділу ОПБНС.

У завданні до дипломної роботи з роздiлу ОПБНС має передбачатися дослідження системи управління охороною праці в організації, аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на об’єкті дослідження, а також оцінка можливості виникнення надзвичайних ситуацій в організації.

У процесі виконання завдання студент одержує консультації у викладача-консультанта (відповідно до графіка консультацій). Факт виконання студентом-дипломником розділу ОПБНС викладач-консультант візує підписом на титульному аркуші зброшурованої дипломної роботи. Без зазначеного підпису дипломна робота до захисту не допускається.
^

Оформлення розділу


Розділ ОПБНС є обов’язковою складовою частиною дипломної роботи спеціалістів (магістрів). У структурі дипломної роботи він наводиться останнім.

Вимоги до оформлення розділу стандартні, що застосовуються до написання дипломної роботи в цілому. Обсяг розділу становить 8–12 сторінок.

При розподілі загального обсягу розділу на частини, присвячені різним питанням, слід прагнути до рівномірності розподілу матеріалу між ними.

Кожна логічна частина виокремлюється відповідною назвою питання, яке буде розкриватися по тексту, позначається окремими пунктами плану та нумерується.

Після кожного розрахунку, таблиці або графіка повинні наводитись інтерпретація отриманих результатів та короткі висновки щодо динаміки показників і причин, що викликали ці зміни. На основі зазначених проміжних висновків формується загальний висновок, який розміщується наприкінці розділу.

У списку використаної літератури (наводиться в загальному списку дипломної роботи) мають бути зафіксовані літературні джерела, які дійсно використані при підготовці даного розділу, з обов’язковими посиланнями в тексті розділу на цитований або використаний матеріал. Правила оформлення посилань стандартні.

Великі за розміром розрахунки, таблиці, графіки виносяться в додатки.

Додатки до розділу ОПБНС наводяться в загальному переліку додатків до дипломної роботи.
^

Вимоги до змісту


Основні зусилля при написанні аналітичної частини розділу повинні бути спрямовані на з’ясування відповідності між дійсним станом охорони праці та організації безпеки в надзвичайних ситуаціях на об’єкті дослідження та нормативними вимогами, критеріями. Підсумком повинні стати пропозиції щодо покращення ситуації або подальших шляхів розвитку охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві (в установі, організації).

У тексті розділу необхідно уникати загальних міркувань, пояснень загальновідомих термінів, переписування норм, правил, інструкцій тощо. У той же час усі розробки та пропозиції з питань охорони та безпеки праці, запропоновані у розділі, повинні відповідати діючим державним, галузевим стандартам у галузі охорони праці та цивільного захисту, а також міждержавним нормативним актам, ратифікованим в Україні.

Запропоновані заходи та висновки повинні мати обґрунтування й бути конкретними та прийнятними до використання на реальному об’єкті. Запропоновані рішення можуть ілюструватися графічним матеріалом, оформлюватися в таблиці.
^

Об’єкт дослідження та інформаційні джерела


Об’єктом дослідження і джерелом первинних даних є структурний підрозділ (і приміщення, де знаходилося робоче місце практиканта) підприємства, установи чи організації, де студент проходив переддипломну практику.

Для написання даного розділу використовують нормативно-пра­вову базу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в Україні (закони, державні, галузеві стандарти, санітарні норми тощо), теоре­тичні першоджерела (підручники, монографії, статті в періодичних виданнях та зі сторінок Інтернету), матеріали і досвід, накопичені при проходженні переддипломної практики.
^

Критерії оцінювання та захист


Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за роботу над розділом, становить 10 балів. Поелементний розподіл загальної кіль­кості балів наведено в додатку А.

Оцінку змістовних та організаційних аспектів роботи виставляє викладач-консультант, яка є попередньою і в процесі захисту підлягає підтвердженню або уточненню.

Оцінювання якості захисту розділу відбувається членами державних екзаменаційних комісій безпосередньо на захисті.

Загальна оцінка розділу визначається під час обговорення підсумків захисту на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії.

Для захисту розділу готується коротка доповідь, яка повинна супроводжуватися візуальною презентацією основних положень, викладених у ньому.

Час захисту розділу визначається студентом самостійно, з урахуванням нормативу загального часу захисту диплома.
Сторінка1/6
Дата конвертації26.12.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи