Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»Схожі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції


Кафедра кримінально-процесуальної діяльності


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо виконання курсових робіт

з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України»
для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


за спеціальністю «Правознавство» (___6.030402___)
КИЇВ – 2010


Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України», затверджені на засіданні кафедри кримінально-процесуальної діяльності навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції КНУВС протокол №_____ від ____.________2010 року для курсантів 3-го курсу (спеціалізація – БЕЗ та КР) навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції КНУВС.


Рецензенти:

Баулін О.В., професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Київського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Самодін М.В., старший слідчий в особливо важливих справах управління процесуального контролю Головного слідчого управління МВС України.


Укладачі:

Осауленко О.А., начальник кафедри кримінально-процесуальної діяльності ННІ ПККМ КНУВС, кандидат юридичних наук, підполковник міліції;

Самодін А.В., викладач кафедри кримінально-процесуальної діяльності ННІ ПККМ КНУВС, майор міліції;

Симчук А.С., доцент кафедри кримінально-процесуальної діяльності ННІ ПККМ КНУВС;

Тимошенко Ю.П., доцент кафедри кримінально-процесуальної діяльності ННІ ПККМ КНУВС, кандидат юридичних наук, підполковник міліції.
^

Загальні РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИНауково-дослідницька діяльність курсантів, слухачів і студентів у ВНЗ є складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних творчо використовувати у практичній діяльності досягнення науки та науково-технічного прогресу. Вона сприяє розвитку таких якостей як самостійність, висока вимогливість до себе, ініціативність, стимулює активну творчу працю курсантів, слухачів і студентів у процесі навчання.

^ Нормативною основою виконання курсової роботи курсантами навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції КНУВС є навчальні плани, робочі навчальні плани і програми навчальних дисциплін КНУВС, відповідні положення Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативні акти МОН України і МВС Україна та інших нормативно-правових актів України з питань освіти, а також накази МОН України: № 161 від 2 червня 1993 року «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», № 285 від 31 липня 1998 року «Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою»; накази МВС України: № 62 від 14 лютого 2008 року «Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС України», № 69 від 14 лютого 2008 року «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України» та наказ № 109 від 12 березня 2009 року «Про затвердження Положення про правове, організаційне та методичне забезпечення науково-дослідницької діяльності курсантів, слухачів і студентів у вищих навчальних закладах МВС»; накази КНУВС № 820 від 21 жовтня 2009 року «Про затвердження Положення про письмові роботи слухачів і студентів навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання КНУВС», № 189 від 25 березня 2010 року «Про затвердження Положення про норми часу для розрахунку, планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників КНУВС», № 58 від 5 лютого 2010 року «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу в КНУВС».

Відповідно до п. 1.8 положення «Про правове, організаційне та методичне забезпечення науково-дослідницької діяльності курсантів, слухачів і студентів у вищих навчальних закладах МВС» (Затверджено наказом МВС України № 109 від 12 березня 2009 року) підготовка і захист курсових робіт є основною формою реалізації результатів наукових досліджень курсантів, а також основною формою організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу, враховуючи вимоги п. 3.1 положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України» (Затверджено наказом МВС України № 69 від 14 лютого 2008 року).

Відповідно до вимог «Положення про організацію навчального процесу в Київському національному університеті внутрішніх справ (денна форма навчання)» затвердженого наказом КНУВС № 58 від 5 лютого 2010 року, виконання курсової роботи є видом індивідуального завдання як форми організації навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які курсанти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Види індивідуальних завдань з навчальних дисциплін визначаються робочим навчальним планом. Терміни видачі, виконання і захисту індивідуальних завдань визначаються графіком, що розробляється кафедрою на кожний семестр. Індивідуальні завдання виконуються курсантами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку науково-педагогічних працівників. Механізм написання, подання, захисту та оцінювання індивідуальних завдань розробляється кафедрами з кожної навчальної дисципліни. Відповідним інноваційним технологіям навчання різновидом індивідуальних завдань є індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ). Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної індивідуальної роботи курсанта (слухача, студента) навчального, навчально-дослідного чи проектно-конструкторського характеру, яке виконується протягом вивчення певної навчальної дисципліни й закінчується захистом. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних занять, охоплює декілька модулів або зміст навчальної дисципліни в цілому.

^ Метою підготовки курсової роботи є розвиток у курсантів наукового підходу до вирішення питань у правовій сфері суспільства, навичок критичного аналізу літератури з проблеми дослідження, збирання та обробки статистичних даних та емпіричного матеріалу, прийняття оптимальних рішень щодо завдань, які розв’язуються за допомогою інформаційних технологій, формування висновків і пропозицій прикладного характеру з їх подальшою реалізацією у професійній діяльності.

У процесі підготовки курсової роботи курсанти повинні навчитися: користуватися науковою, довідковою, методичною літературою; оволодіти методами інформаційного пошуку, набути навичок комп’ютерної обробки даних; аналізувати літературу з теми дослідження; використовувати науково-пізнавальну методологію у сфері наукових досліджень; складати процесуальні документи органів досудового розслідування у кримінальних справах.

У цих методичних рекомендаціях наведено: тематику курсових робіт, яка змістовно охоплює Загальну та Особливу частину навчальної дисципліни «Кримінальний процес України»; зміст курсової роботи, що розкриває тему курсової роботи та відповідні процесуальні документи органів досудового розслідування, які необхідно скласти курсантам; методичні поради щодо виконання курсової роботи; перелік нормативно-правових актів та літературних джерел, які доцільно опрацювати з метою розкриття теми курсової роботи; додатки (зразки оформлення титульного аркуша роботи та посилань на літературні джерела).

Тематика курсових робіт визначена з урахуванням вимог необхідності поглибленого вивчення науки кримінального процесу, що обумовлює опрацювання значної кількості нормативно-правових актів та наукових літературних джерел, вивчення матеріалів практики провадження у кримінальних справах. Тому, перш ніж приступити до виконання курсової роботи, курсанту необхідно ознайомитись зі змістом рекомендованої теми, планом та методичними порадами щодо її виконання. Після цього опрацьовується нормативний матеріал і пропонована література.

Запропоновані у навчально-методичних матеріалах плани до тем курсових робіт є варіативними (орієнтовними) та можуть бути змінені курсантом за погодженням з науково-педагогічним працівником, який проводить навчальні заняття у групі залежно від зібраних і опрацьованих матеріалів практики та літературних джерел, аргументованих наукових переконань курсанта, але мають охоплюватись змістом відповідної теми.

Найбільш підготовленим курсантам науково-педагогічний працівник вправі надати можливість замінити підготовку курсової роботи, підготовкою наукової роботи.

Захист виконаної курсової роботи проводиться за позитивними результатами проведеного рецензування та усної доповіді курсанта за змістом висвітлених питань у курсовій роботі.

^ Основними вимогами до курсової роботи є:

– застосування курсантами набутих теоретичних знань і навичок наукового та методичного характеру;

– вміння опрацьовувати наукову та навчально-методичну літературу, правові джерела, статистичні дані з використанням сучасних інформаційних технологій;

– прогнозування закономірностей та тенденцій, які виявлені у процесі наукового опрацювання проблеми дослідження;

– розробка пропозицій з удосконалення кримінально-процесуального законодавства, теорії та практики його застосування.

Головними рисами курсової роботи є науковість, актуальність, новизна, дослідницький характер, підтвердження теоретичних висновків даними вивчення практики застосування кримінально-процесуального законодавства.

^ Структура курсової роботи.

Курсова (наукова) робота за своєю структурою складається з наступних елементів:

– теоретична частина: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (за необхідності); вступ; основа частина; висновки; список літературних джерел; додатки (за необхідності);

– практичне завдання: скласти запропонований процесуальний документ органів досудового розслідування.

На титульному аркуші вказуються: назва вищого навчального закладу, де виконано курсову роботу; прізвище, ім'я та по-батькові автора; назва (тема) роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові наукового керівника (науково-педагогічного працівника); місто, рік виконання роботи.

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають назву), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін.

Перелік умовних позначень і термінів (при необхідності). Якщо у курсовій роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий у праці за окремим списком, який розміщують перед вступом. Перелік необхідно друкувати двома колонками, у яких ліворуч за абеткою наводять скорочення, праворуч – їх розшифровку.

Вступ до курсової роботи повинен розкривати актуальність, сутність і стан наукової проблеми та її значимість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення наукового дослідження. Далі подається загальна характеристика курсової роботи у такій послідовності: актуальність теми, її теоретичне та практичне значення, ступінь розробки у науковій літературі, об’єкт, предмет та основна мета дослідження, досліджувані проблеми, які виносяться на захист. Також у вступі формулюється методологія виконаної роботи, називаються вчені, які брали участь у її розробці, наводиться перелік кримінально-процесуальних проблем теми.

Основна частина присвячується розкриттю кожного питання плану обраної теми. Теоретичні положення повинні, доповнюватись даними практичної діяльності органів розслідування, суду, власними судженнями курсанта та обґрунтуванням таких суджень, його ставленням до існуючих у процесуальній літературі позицій науковців. Основна частина роботи може складатися з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки, при цьому у кінці кожного розділу формулюються висновки, щодо поставленої проблеми та пропонуються рекомендації з практичної їх реалізації. Виклад матеріалу підпорядковується одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

У висновках роботи подаються найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані під час наукового пошуку, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми, її значення для науки і практики. Список використаних джерел складається за схемою: у першій частині систематично розташовуються нормативно-правові акти за юридичною силою; у другій – монографії, підручники, довідники, статі і з періодичних видань. Додатки містять у собі графіки, ілюстрації, схеми, таблиці.

^ Загальні вимоги до змісту, обсягу та оформлення роботи.

Курсова робота має бути самостійною працею курсанта, спрямованою на розв'язання актуальних питань кримінального процесу. Вона повинна виконуватися на основі законів формальної логіки з дотриманням граматичних норм. Неприпустимим є порушення виконавцем курсової роботи авторських прав вітчизняних чи зарубіжних науковців. Самостійно висунуті положення курсової (наукової) роботи можуть бути апробовані в опублікованих працях чи доповідях на науково-практичних, науково-теоретичних конференціях і семінарах.

Загальний обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок. Виконується рукописно або друкується за допомогою комп'ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А 4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту –1,8 мм. Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Рекомендований обсяг структурних одиниць роботи: вступ і висновок – не більше 20 відсотків; основна частина – 80 відсотків від загального обсягу.

Відступ на абзац дорівнює 1,25 мм (5 літер) по всьому тексту курсової роботи. Заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу двома інтервалами (наприкінці заголовка крапку не ставлять). Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який не включають до загальної нумерації сторінок наукового дослідження (див. «Додатки»). На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних – номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці. Зміст курсової роботи, який містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних елементів роботи: вступу, досліджуваних питань, висновків, переліку літературних джерел, додатків.

При виконанні курсової роботи повинні даватися посилання на джерела, з яких запозичуються матеріали або окремі результати дослідження. Ці посилання забезпечують фактичну вірогідність відомостей про документ, що цитується, дають можливість ознайомлення з документом, одержання уяви про його зміст, обсяг, стилістико-синтаксичні ознаки тексту. Посилатися потрібно на останні видання публікацій. На попередні видання можливо посилатися лише у тих випадках, коли в них є потрібні матеріали, що не знаходяться в останніх виданнях. Наводяться посилання на джерела у виносках на сторінці де безпосередньо наводиться цитоване твердження (див. «Додатки»).

Список використаних джерел є складовою частиною курсової роботи і відображає ступінь дослідження теми курсової роботи. Важливу роль при його оформленні має добір літератури, у ньому повинна відобразитися вся наукова база, яка є основою роботи. Розташування матеріалу у списку літератури залежить від теми дослідження, характеру наведених джерел та їх обсягу. Найбільш розповсюджені варіанти розташування матеріалу у списку використаних джерел: алфавітний, систематичний, за розділами роботи, хронологічний – за порядком згадування у тексті.

Курсант обирає найбільш оптимальний для нього варіант оформлення літератури у бібліографічному списку залежно від специфіки теми дослідження.

За необхідності додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої її частини, залежно від хронологічного порядку посилань у тексті роботи.

На виконану курсову (наукову) роботу науково-педагогічний працівник кафедри, який буде приймати захист курсової роботи складає рецензію у якій має бути відображено: актуальність теми курсової роботи, ефективність використаної методології наукового пошуку, рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань, перспективність запропонованих рекомендацій і висновків, відповідність курсової роботи цим методичним рекомендаціям, недоліки роботи, результат складання пропонованого процесуального документу органів досудового розслідування, результат рецензування.

^ Організація виконання курсової роботи.

У продовж встановленого часу курсантом проводиться опрацювання наукової літератури, джерел права, інформації про стан кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування системи МВС України, визначається методологія дослідження: аналізуються стан та шляхи розробки даної теми у науці кримінального процесу, напрацьовуються висновки.

За роботою курсанта над темою курсової здійснюється поточний кафедральний контроль. Кафедрою можуть встановлюються контрольні терміни звітування курсанта, щодо готовності до подання на рецензування курсової роботи.

Курсова робота подається на перевірку не пізніше одного місяця до дня їх захисту, встановленого розкладом занять.

Однакові за змістом роботи або ті які за структурою, змістом, оформленням не відповідають вимогам цих методичних рекомендацій повертаються курсантам з незадовільною оцінкою. При отриманні незадовільної оцінки курсант зобов'язаний вдруге виконати курсову роботу з нової теми, чи переробити попередню залежно від вимог, що зазначаються у рецензії на роботу. При цьому на рецензування передається і попередньо виконана робота.

^ Захист курсової роботи.

3 урахуванням зауважень, викладених у рецензії, для захисту роботи курсант готує доповідь (до 10 хв.), яка повинна відображати: зміст дослідження, його мету, завдання та предмет; обґрунтування обрання теми, ступень її висвітлення у науковій літературі; науково-практичні висновки і рекомендацій як результати дослідження теми курсової роботи.

Науково-педагогічний працівник, який відповідно до рішення керівництва ННІ ПККМ КНУВС приймає захист курсових робіт у відповідній групі, курсанти, що перебувають в аудиторії вправі ставити додаткові запитання. З урахуванням рецензії, виступу, відповідей на запитання виставляється підсумкова оцінка, яка заноситься до відомості і залікової книжки курсанта. Результати захисту оцінюються за п’ятибальною (національною) системою, або за відповідним рішенням керівництва КНУВС, за кредитно-модульною системою. Курсова робота з позитивною оцінкою залишається на кафедрі для зберігання у встановлені терміни.

Курсантам, які виконали курсову роботу, але одержали під час захисту оцінку «незадовільно», надається право повторного захисту роботи. Кафедра своїм рішенням встановлює чи може курсант подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюваннями, чи повинен опрацювати нову тему.
Сторінка1/18
Дата конвертації26.12.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи