Навчальна програма з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» icon

Навчальна програма з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство»Схожі
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції


Кафедра кримінально-процесуальної діяльності


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України»
для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


за спеціальністю «Правознавство» (___6.030402___)КИЇВ – 2011Навчальна програма «Кримінальний процес України», затверджена на засіданні кафедри кримінально-процесуальної діяльності навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС протокол №_____ від ____.________2011 року для курсантів 3-го та 4 курсів (спеціалізація КР та БЕЗ) навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції НАВС.


Укладачі:

Осауленко О.А., начальник кафедри кримінально-процесуальної діяльності ННІ ПККМ НАВС, кандидат юридичних наук, підполковник міліції;

Симчук А.С., доцент кафедри кримінально-процесуальної діяльності ННІ ПККМ НАВС;

Самодін А.В., викладач кафедри кримінально-процесуальної діяльності ННІ ПККМ НАВС, майор міліції.
^

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИЗагальні положення.

Відповідно до вимог «Положення про організацію навчального процесу в Київському національному університеті внутрішніх справ (денна форма навчання)» затвердженого наказом КНУВС № 58 від 5 лютого 2010 року, робоча навчальна програма є основним методичним документом, що визначає зміст і технологію навчання з навчальної дисципліни за певною формою навчання. Вона складається на основі відповідної навчальної програми і навчального плану певної форми навчання. Робоча навчальна програма містить викладення конкретного змісту кредитних модулів дисципліни з розподілом на окремі види навчальних занять, визначає форми їх вивчення (навчальні заняття, виконання індивідуальних семестрових завдань, практична підготовка, самостійна, індивідуальна робота), розподіл навчальних годин за видами занять, форми і засоби всіх видів контролю, інформаційне та методичне забезпечення. Навчальні програми щорічно обговорюються та затверджуються на засіданнях кафедр. Зміни й доповнення до робочої навчальної програми, у разі необхідності, можуть вноситися кафедрами, за погодженням з навчально-методичним центром.

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес України» відображає спеціалізацію навчального закладу з підготовки фахівців для підрозділів системи МВС України з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» (___6.030402___)

^ Предметом навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» є вивчення: кримінально-процесуального права; теорії та практики кримінально-процесуальної діяльності щодо складання документів та прийняття процесуальних рішень у кримінальних справах.

^ Метою навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» є :

– навчити курсантів кримінально-процесуальному праву України;

– розвинути уміння щодо: самостійного опрацювання нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства та навчальної літератури, узагальнення практики роботи органів досудового розслідування під час провадження у кримінальних справах; формулювання власних висновків на підставі інформації наукового та статистичного характеру, яка отримана у процесі навчання; оцінки правових ситуації, які виникають у процесі кримінально-процесуальної діяльності; прийняття процесуальних рішень у кримінальних справах тощо;

– виховати у курсантів почуття відповідальності щодо охорони прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, розвинути прагнення підвищувати свій інтелектуальний та професійний рівні, повагу до фундаментальних принципів діяльності правоохоронних органів України принципів –законності, гуманізму, справедливості тощо.

^ У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни курсанти мають знати:

– кримінально-процесуальне право України;

– норми Конституції та Кримінально-процесуального кодексу України;

– основні напрями нормотворчої (законопроектної) роботи у сфері кримінального судочинства;

– законодавство України у сфері охорони правопорядку, а також відповідних галузей права, у випадках опрацювання міжгалузевих правових питань, які передбачених навчальною програмою;

– засади побудови, функціонування та взаємодії судів, правоохоронних та правозахисних органів України;

– нормативно-правові акти (постанови, ухвали, рішення, узагальнення) судової гілки влади у сфері кримінального судочинства;

– нормативно-правові акти (накази, розпорядження, інструкції, рекомендації), які стосуються кримінально-процесуальної діяльності правоохоронних органів України;

– основну навчально-методичну, навчальну та наукову літературу, яка стосується вивчення навчальної дисципліни;

– напрями та форми реалізації норм кримінально-процесуального законодавства у діяльності органів досудового розслідування системи МВС України;

– загальні засади наукової роботи у сфері кримінального судочинства.

^ Науково-педагогічному складу кафедри необхідно звернути увагу на уміння курсантів:

– показувати рівнобічні, системні і глибокі знання навчально-програмового матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно правильно його подавати;

– пов'язувати теорію з практикою, вільно виконувати задачі, завдання та правильно відстоювати прийняті рішення;

– самостійно узагальнювати і викладати навчальний матеріал, не допускаючи помилок та проявляти творчі здібності у розумінні, поданні і використанні навчально-програмового матеріалу;

– опрацьовувати навчальну літературу та нормативно-правові акти у сфері кримінального судочинства;

– аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час навчальних занять і самостійної підготовки, а також роботи власні висновки та висувати відповідні пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів; самостійно тлумачити нормативно-правові акти кримінально-процесуального характеру;

– проводити наукові дослідження у формах доповідей, рефератів та інших видів робіт передбачених навчальною програмою;

– розв’язувати ситуаційні завдання передбачені навчальною програмою та додатковою літературою за вказівкою викладача.

Серед системи організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на повному освітньому і кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти є вдосконалення форм і методів викладання навчальної дисципліни, підготовка навчально-методичної літератури щодо поглиблено­го вивчення проблем кримінального процес.

^ Основними формами проведення занять з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» є лекційні, семінарські, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота курсантів. Після закінчення вивчення навчальних дисциплін «Кримінальний процес України(Загальна частина)», і «Кримінальний процес (Особлива частина)» курсанти складають залік та семестровий екзамен, а також навчальна дисципліна винесена на державні екзамени.

Відповідно до вимог «Положення про організацію навчального процесу в Київському національному університеті внутрішніх справ (денна форма навчання)» затвердженого наказом КНУВС № 58 від 5 лютого 2010 року, змістом зазначених видів занять є:

– лекція основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного матеріалу;

– семінарське заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є поглиблене відпрацювання та закріплення основних положень проблем, розкритих у прочитаних лекціях. Дидактичною основою семінарського заняття є самостійна робота курсанта на етапі підготовки до нього та презентація його знань у процесі проведення заняття;

– практичне заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є формування у курсанта вмінь та навичок практичного застосування отриманих знань;

– індивідуальне заняття – це вид навчального заняття, яке проводиться під керівництвом науково-педагогічного працівника у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей курсанта;

– консультація – вид навчального заняття, на якому курсант отримує від науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання;

– індивідуальне завдання – форма організації навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які курсанти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

^ Самостійна робота курсантів є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Вона включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу.

^ Контроль успішності курсантів.

Відповідно до вимог «Положення про організацію навчального процесу в Київському національному університеті внутрішніх справ (денна форма навчання)» затвердженого наказом КНУВС № 58 від 5 лютого 2010 року, контрольні заходи включають поточний, рубіжний (модульний), підсумковий контроль та державну атестація.

^ Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень курсантів під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи. Поточний контроль під час проведення семінарських та практичних занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок курсантом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань курсантів забезпечується чіткими критеріями.

^ Рубіжний (модульний) контроль визначає якість виконаної курсантом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу. Якщо результати двох і більше підсумкових контролів за семестр з дисциплін не зараховані, курсант відраховується за академічну неуспішність.

^ Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння курсантами окремої частини дисципліни (групи тем) чи дисципліни у цілому. Він включає семестровий контроль та державну атестацію курсанта.

^ Державна атестація курсантів, студентів здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання на певному освітньому рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

^ Критерії успішності курсантів.

Відповідно до вимог «Положення про організацію навчального процесу в Київському національному університеті внутрішніх справ (денна форма навчання)» затвердженого наказом КНУВС № 58 від 5 лютого 2010 року, для визначення академічних успіхів осіб, які навчаються, за допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним планом, пропонується використовувати єдину бальну систему розрахунків рейтингових балів за шкалою Університету з обов’язковим їх переведенням до національної шкали та шкали ECTS:


^ За шкалою

Університету

За національною шкалою

За шкалою

ECTS

Рівень

компетентності

Критерії оцінювання

90 – 100

5

„відмінно”

А

Високий

(творчий)

Особа, що навчається, виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розвиває власні обдарування і нахили.

85 – 89

4

„добре”

В

Достатній

(конструктивно-варіативний

Особа, що навчається, вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

75 – 84

С

Особа, що навчається, вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження певних думок.

70 – 74

3

"задовільно"

D

Середній

(репродук-тивний)

Особа, що навчається, відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

60 – 69

E

Особа, що навчається, володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на продуктивному рівні.

35 – 59

2 "незадовільно" з можливістю повторного складання


FX

Низький

(рецептивно-продуктивний)

Особа, що навчається, володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

1 – 34

2 "незадовільно" з обов’язковим повторним курсом ”

F

Особа, що навчається, володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.^ Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Кримінальний процес України» пов’язана з іншими навчальними дисциплінами, зокрема з «Дізнанням в ОВС», «Доказуванням на досудовому слідстві», «Кримінальним правом України», «Судовими та правоохоронними органами України», «Конституційним правом», «Юридичним документоведенням», «Криміналістикою», «Оперативно-розшуковою діяльністю», «Цивільним правом», «Цивільним процесом» та ін.

Сторінка1/6
Дата конвертації26.12.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи