Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчанняСхожі
  1   2
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу

факультету заочного навчання


Київ - 2012

РОЗДІЛ 1: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсова робота з кримінального права України є однією із форм звіту про набуті в період навчання теоретичні знання та практичні навички з даної дисципліни.


^ Її метою та завданнями є:

 • систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань із даної дисципліни;

 • дослідження особливостей сучасного стану і перспектив розвитку за­конодавства та науки кримінального права України; розвиток навичок самостійної роботи;

 • оволодіння методикою дослідження кримінально-правових проблем;

 • ознайомлення та самостійне вивчення комплексу літературних джерел - навчальної та монографічної літератури, статей у періодичних виданнях;

 • узагальнення слідчої та судової практики стосовно вирішення конкре­тних справ;

 • оволодіння методикою грамотного викладу теоретичних і практичних аспектів теми, аналізу дискусійних положень та обґрунтування своєї точки зору.


^ ПОРЯДОК ВИБОРУ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Вибір теми курсової роботи. Правильно вибрати тему - перший і відповідальний момент написання курсової роботи. Від вдалого обрання теми зале­жить результат курсової роботи та всього дослідження. Тема має бути добре знайомою, сучасно-актуальною, присвяченою розгляду важливих у теоретичному і практичному плані питань кримінального права. Вона визначається самостійно за переліком тем курсових робіт, що пропонуються в цих методичних рекомендаціях. Перелік тем є орієнтовним.

Деякі з запропонованих тем Особливої частини об'єднують дві або більше норм, що зумовлено питаннями колізії та конкуренції тощо. Або ж навпаки, складають пряму протилеж­ність, і для повної характеристики слід застосувати таке порівняння. Дані аспекти слід відображати у вступі і висновку.

Обирати самостійно складні для дослідження, багатоаспектні або широкі. за обсягом теми не рекомендується, бо за обсягом часу, навчальної зайнятості та іншими об'єктивними причинами це може привести до поверхового викладу матеріалу, відсутності дослідження та недосягнення мети курсової роботи.

Структура курсової роботи

Курсова робота повинна мати таку структуру:

 1. титульна (сторінка не номерується);

 2. зміст;

 3. вступ;

 4. основний текст, що складається з розділів, поділених на підрозділи, або лише з розділів;

 5. висновки;

 6. практична частина;

 7. список використаних джерел.


Підготовка курсової роботи. Перш ніж приступити до написання курсо­вої роботи слід ознайомитись із цими методичними рекомендаціями, підібрати необхідну літературу з урахуванням змін і доповнень до чинного кримінального законодавства й постанов Пленуму Верховного Суду України. Така літера­тура вказана насамперед у програмі навчальної дисципліни та бібліографічних довідниках.

За відібраною темою, після ознайомлення з літературою, на основі систе­матизації отриманих у процесі її опрацювання знань складається план курсової роботи. Його складання дозволить намітити шлях розгляду основних проблем дослідження, послідовність викладення матеріалу, а, отже, і забезпечити досягнення мети роботи.

При складанні змісту курсової роботи, оскільки переважна більшість тем передбачає проведення аналізу складу конкретного злочину або ж проведення розмежування певних складів злочинів, рекомендується проводити досліджен­ня обраної теми за певним алгоритмом.


В ЗМІСТІ роботи зазначаються:

 1. ВСТУП.

 2. ^ РОЗДІЛИ (РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2);

 3. ПІДРОЗДІЛИ (1.1., 1.2., 2.1., 2.2., і т.д. до кожного розділу свої підрозділи);

 4. ВИСНОВКИ;

 5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА;

 6. ^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

із зазначенням сторінок до кожного структурного елементу (з якої сторінки починається і на якій закінчується).

Якщо тема курсової роботи передбачає аналіз певної статті (норми) слід: дослідити поняття положень Загальної частини, які встановлені такою нормою, обумовленість встановлення даних положень, встановити її види, співвідношення понять та положень передбачених у різних частинах статті Загальної частини КК, яка встановлює такі положення; провес­ти аналіз елементів аналізованих норм, акцентуючи увагу на змісті кожної з ознак, що їх характеризують; провести відмежування аналізованої норми від суміжних.

Своє дослідження слід розпочати з обґрунтування вибору теми, її сучасності, актуальності та практичного значення, що необхідно відобразити у вступі.

Там же слід визначити стан розробки питання, проблеми на які звертається ува­га у науковій літературі, завдання та мету роботи.


^ Основна частина повинна містити три-чотири питання. Висвітлення питань основної частини, внесених до плану, повинно бути конкретним, повним за обсягом, аргументованим та обґрунтованим, базуватися на кримінально-правових нормах та положеннях іншого галузевого законодавства, постановах Пленуму Верховного Суду України, позиції судової та слідчої практики тощо. Висвітлення питань необхідно подавати у такому порядку: суспільно-політична характеристика проблеми, її практична значимість, аналіз основного норматив­ного матеріалу, врахування думки та поглядів на проблематичні питання в літературі, висновок і його зв'язок із наступними питаннями. На спірні проблеми (концепції) теми, які виникають у теорії та практиці, слід висловлювати і свою думку та аргументувати її. Всі висновки повинні бути обґрунтовані.

Механічне переписування літературних джерел при розкритті теми недопустиме.

В практичній частині курсової роботи необхідно зазначити фабулу задачі та надати чіткі відповіді з прив’язкою до статті (або статей). Тут необхідно зазначити усі положення, які відносяться до задачі, посиланням на нормативні акти та судову практику, встановити основні ознаки, дати їм чітке визначення, здійснити розмежування спірних положень, якщо вони будуть мати місце. Основною вимогою в даній частині є обов’язкове посилання на норми Кримінального кодексу

^ Список використаних джерел, який опрацьований під час написання роботи, подається в алфавітній послідовності, з дотриманням бібліографічних вимог, із обов'язковим зазначенням автора (авторів), назви роботи, назви видання, місця видання, назви видавництва, року видання, загальної кількості сторінок моно­графії, посібника чи сторінок, на яких розміщена частина, що використовува­лась у роботі (наукова стаття, розділ підручника тощо).

Якщо йдеться про нормативний акт слід вказувати джерело його офіційного опублікування, з наступними змінами і доповненнями, з вказівкою на джере­ло їх офіційного опублікування.

За практикою яка склалась, радимо систематизувати список використаних джерел наступним чином:

1. Вітчизняні нормативно-правові акти:

 • Закони України;

 • Укази Президента України;

 • Постанови Кабінету Міністрів України;

 • Розпорядження, резолюції, договори органів влади;

 • Постанови Пленуму Верховного Суду України;

 • Накази, вказівки міністерств та відомств.

2. Міжнародні нормативно-правові акти.

3. Монографії, статті, коментарі, підручники, посібники, магістерські роботи, автореферати та дисертації вітчизняних науковців та авторів (на українській мові в алфавітному порядку).

4. Монографії, статті, коментарі, підручники, посібники, магістерські роботи, автореферати та дисертації російських науковців та авторів (на російській мові в алфавітному порядку).

5. Монографії, статті, коментарі, підручники, посібники, магістерські роботи, автореферати та дисертації іноземних науковців та авторів (на інших мовах (англійська, німецька тощо).

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11.-78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».


^ ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.


Робота повинна бути виконана самостійно, надрукована, написана грамотно.

Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм).

^ На титульній сторінці слід вказати назву навчального закладу; назву факультету; назву кафедри, на якій виконана робота; тему роботи; посада, науковий ступінь і наукове звання (якщо викладачу присвоєно науковий ступінь чи наукове звання), прізвище, ім'я та по батькові нау­кового керівника; факультет, курс, групу, в якій навчається автор, його прізви­ще, ім'я та по батькові, місце виконання (додаток 1).

Після титульної сторінки повинен бути чистий бланк рецензії, на якому викладач викладає всі позитивні сторони роботи, а також, недоліки, які слухач повинен усунути або письмово (переробити курсову роботу з усуненням сутьєвих недоліків) або усно при захисті роботи (якщо недоліки не суттєві). Бланк рецензії не номерується.

Як вже зазначалось, текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кунці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.


^ Загальні правила посилання на використані джерела.

При написанні роботи слухач повинен посилатись на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту та обсяг. Посилатись слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не включений до останнього видання.

Посилання на використані джерела оформляються наступним чином:

У квадратних дужках вказується номер джерела у списку використаних джерел і через кому сторінки [4, c.8] або [4, c.8-12]. Цитати слід брати в лапки. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

У випадку використання матеріалів отриманих із мережі Інтернет слід вка­зувати їх електронну адресу.

^ Обсяг курсової роботи в межах 25-30 сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5). Текст повинен міститись лише на одній сторінці листа, з полями: ліве -2,5 см, праве - 1,5 см, верхнє і нижнє - 2 см.

Робота повинна бути підшита та пронумерована. Нумерація проводиться у верхньому правому куті аркуша. На титульній сторінці номер не ставиться. Номерацію сторінок подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титольному аркуші номер сторінки не ставиться.

^ Здача та захист курсової роботи. Курсова робота здається в навчально-методичний відділ для реєстрації з розрахунку, щоб вона була передана на кафедру для рецензування не пізніше ніж за місяць до захисту. Після перевірки науковим керівником роботи повертається з рецензією та висновком допускається вона до захисту чи ні.

Курсова робота, яка виконана не самостійно, з грубими юридичними помилками, в якій не розкрита обрана тема, не використовується нормативний мате­ріал та судова практика (якщо така є), відсутні посилання на використані літе­ратурні джерела, скачана в готовому вигляді з інтернету чи яка містить інші грубі помилки повертається автору.

В такому випадку повторно виконується вся робота, з урахуванням вказівок, зазначених у рецензії і разом із нею знову повертається на кафедру.

Захист допущених курсових робіт проводиться за розкладом занять і оцінюється викладачем.


РОЗДІЛ 2:


Перелік тем для написання курсової роботи з кримінального права (Особлива частина)


^ Тема 1. Кримінальна відповідальність за диверсію.

Задача.

Таран, скориставшись із того, що Січук була у стані сп’яніння, та знепритомніла, вступив з нею у статевий зв'язок. Коли наступного дня ображена насильством потерпіла пригрозила, що заявить до міліції, він злякався, наніс їй тілесні пошкодження, від яких Січук померла.

Кваліфікуйте дії Тарана.


^ Тема 2. Кримінальна відповідальність за шпигунство.

Задача.

Завідувач складу будівельних матеріалів Борсук протя­гом року нагромадив 15 т «лишків» цементу і просив шофера Крикуна вивезти його зі складу, попередивши, що охоронник не перевірятиме вантаж, оскільки він попереджений. Крикун відвіз цемент за вказаною йому адресою. Кваліфікуйте дії винних осіб.


^ Тема 3. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з обтяжуючими обставинами.

Задача.

Шофер автобази Бородай за домовленістю з матеріально відповідальними особами приймальних пунктів винограду Те-реховим і Райським, які мали гроші для придбання винограду в населення, передавав їм підроблені треті примірники квитанцій на нібито зданий на завод виноград. Працівники приймальних пунктів із підзвітних сум вилучали 1 тис. грн. за кожен контей­нер з виноградом, оформлений за безготівковою накладною. Учасники злочину ділили гроші між собою. Внаслідок злочин­них операцій Бородай з Тереховим одержали 5 тис. грн., а Боро­дай з Райським — 6 тис. грн. Кваліфікуйте дії винних.


^ Тема 4. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання.

Задача.

Працюючи завідувачем державного магазину, Інюшин систематично привласнював гроші, заподіявши магазину шко­ду в особливо великих розмірах. Щоб приховати злочин, він домовився з Кулаковим і Жеребцовим про викрадення з мага­зину довірених йому цінностей. Інюшин відкрив уночі магазин, утрьох вони поклали у два мішки різних товарів на велику суму, які потім поділили між собою. Кулаков і Жеребцов, інсценую­чи крадіжку, з допомогою ломика зламали замок на дверях ма­газину. Кваліфікуйте дії винних.


^ Тема 5. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

Задача.

Завідувачка державного магазину Резникова допустила розтрату на 21 тис. грн. Щоб приховати недостачу, вона підпа­лила підсобне приміщення магазину, заподіявши цим збитки на 37800 грн. Кваліфікуйте дії винної особи


^ Тема 6. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

Задача.

Коли сторож кооперативного магазину Мальцев відлу­чився зі свого поста, щоб погрітися, 16-річний Васильчиков про­ник до магазину і вчинив крадіжку товарів на 3 тис. грн. Під час інвентаризації виявилося, що всього в магазині не вистачало товарів на 18 тис. грн. Розслідуванням було встановлено, що завідувачка магазину Бровченко відпустила своїм родичам у борг товарів на 6 тис. грн. На 12 тис. грн. Бровченко взяла собі цінних речей, не заплативши за них гроші. Кваліфікуйте дії винних


^ Тема 7. Кримінальна відповідальність за вбивство через необережність.

Задача.

Явдошина подала в райсоцзабез документи, що їх сама і підробила. На підставі цих документів їй призначено пенсію за віком. Потім з'ясувалось, що в документах стаж роботи та вік були завищені на п'ять років. Явдошина протягом одного року незаконно отримала 300 грн.


^ Тема 8. Кримінальна відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Задача.

Прищепа як нібито кокаїн продав Лискову 12 г крейди. Лисков мав намір за гроші пригощати кокаїном своїх знайомих.

Кваліфікуйте дії Прищепи та Лискова.


^ Тема 9. Кримінальна відповідальність за порушення прав пацієнта.

Задача.

Степовий, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завів Буртову в сад неподалік від пологового будинку. Застосовуючи фізичне насильство та погрози ножем, він задовольнив статеву пристрасть неприродним способом, потім зґвалтував, заподіявши тілесні ушкодження, віднесені судово-медичною експертизою до категорії тяжких за ознакою небезпечності для життя в момент їх заподіяння, після чого знову задовольнив ста­теву пристрасть неприродним способом. Маючи намір прихо­вати вчинене, Степовий завдав Буртовій вісім ударів ножем, в тому числі три у шию і два в живіт, після чого Буртова померла.

Кваліфікуйте дії Степового.


^ Тема 10. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

Задача.

Заяць познайомився з односельчанкою Дунайською, вони зустрічалися. Довідавшись, що Дунайська почала зустрічатися з іншим, Заяць двічі приходив до неї додому для з'ясування сто­сунків, але вона не пустила його до квартири і не стала розмов­ляти. Заяць погрожував їй убивством, причому другий раз при­ходив з рушницею, яку в нього відібрали сусіди. Коли через день Дунайська поїхала до Києва, Заяць попрямував за нею. Прихо­пивши ножа, він підстеріг Дунайську і разом з нею зайшов до квартири, де вона мешкала. Погрожуючи ножем, Заяць зґвалту­вав Дунайську. Коли вона заявила, що повідомить про це міліцію, то він удруге зґвалтував її і завдав 10 ударів ножем, за­подіявши 9 різаних ран і одне колото-різане поранення перед­ньої поверхні грудної клітки з ушкодженням тканини лівої ле­гені та стінки судини легеневої артерії, що спричинило смерть.

Як кваліфікувати дії Зайця?


^ Тема 11. Кримінальна відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Задача.

П'яний Гурін вирішив зґвалтувати Риженко, яка присмер­ком поверталася з роботи додому. Він ударив її в голову пали­цею, виламаною з паркану, після чого затягнув на город, роз­дягнув і намагався вчинити статевий акт. Зробити цього він не зміг, оскільки потерпіла чинила опір. З помсти за опір Гурін зав­дав їй численних ударів палицею і взутими в чоботи ногами в голову, шию та інші частини тіла, заподіявши смерть.

Кваліфікуйте дії Гуріна.


^ Тема 12. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників.

Задача.

Бабинець і Раєнков, будучи напідпитку, ввечері проникли до квартиру своєї знайомої Січук. У квартирі знаходилася лише бабуся останньої — Пашук, яку Раєнков вирішив зґвалтувати. Він повалив її на ліжко і намагався вчинити статевий акт, але Пашук вчинила опір, кричала. Раєнков покликав Бабинця, який почав закривати потерпілій рукою рота, включив на повну гучність телевізор. Раєнков із великою силою пальцями рук зду­шив її шию, переламавши ріжки під'язикової кістки й щитовид­ного хряща, спричинив тяжке тілесне ушкодження, однак ста­тевий акт не зміг вчинити з фізіологічних причин. Боячись, що Пашук розкаже про вчинене з нею дочці або онуці, Бабинець кухонним ножем ударив її в груди. Від проникаючого поранен­ня з ушкодженням легені та рясної внутрішньоплевральної кро­вотечі потерпіла на місці померла.

Кваліфікуйте дії винних осіб.


^ Тема 13. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини.

Задача.


Неповнолітні Коротков, Савченко і Холоденко на квартирі останнього розпивали спиртні напої. На запрошення Холоденка пізніше до них приєдналася 16-річна Лобач. Коли Коротков у коридорі намагався обійняти Лобач, вона його відштовхнула. Тоді Коротков ударив її в обличчя, силою затягнув до вільної кімнати, де повалив на диван і намагався вчинити статевий акт, хоча Лобач чинила опір. У кімнату зайшли Холоденко і Сав­ченко, які з метою подолання опору почали допомагати Короткову: Савченко тримав Лобач за руки, а Холоденко закрив рота руками, щоб вона не кричала і не звала на допомогу, позбавив­ши Лобач можливості чинити ефективний опір. Коротков із застосуванням сили роздяг Лобач і почав здійснювати статевий акт. У цей час у двері квартири Холоденка почали стукати сусі­ди, а невдовзі й батьки потерпілої, через що Коротков не закін­чив статевого акту. Лобач було спричинено легкі тілесні ушкод­ження, що не потягли короткочасного розладу здоров'я, у неї також була розірвана плівка незайманості. Як визначила судо­во-медична експертиза, потерпіла на момент вчинення злочину не досягла статевої зрілості.

Як визначити відповідальність винних осіб?


^ Тема 14. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей.

Задача.

Перебуваючи в стані сп'яніння, Міщенко і Красноперов на квартирі останнього за домовленістю між собою із застосу­ванням фізичного насильства і погрози вбивством, підкріпле­ної демонстрацією ножа, по черзі зґвалтували неповнолітню Площенко, а також задовольнили з нею статеву пристрасть не­природним способом. Кваліфікуйте дії винних.


^ Тема 15. Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом.

Задача.

Кулатаєв зустрічався з неповнолітньою Гаріною, студент­кою першого курсу. Він двічі вступав з нею в статевий зв'язок. Коли при медогляді в нього було виявлено венеричну хворобу, на питання про можливе джерело зараження Кулатаєв сказав, що мав контакт з Гаріною. Після цього Гаріна, яка не знала про наявність у неї венеричної хвороби, написала в прокуратуру за­яву про притягнення Кулатаєва до кримінальної відповідаль­ності. Під час розслідування справи було встановлено, що 7 січня перед початком студентського вечора Кулатаєв запросив Гаріну в свою кімнату. Там він почав її обіймати і цілувати. Вона говорила «не треба», але він повалив її на ліжко і вчинив стате­вий акт. Гаріна пояснила, що Кулатаєв при цьому не погрожу­вав і не бив її. Після цього вони продовжували зустрічатися. 10 липня Гаріна зайшла з Кулатаєвим до порожньої кімнати, відкривши її наявним у неї ключем, щоб «просто поговорити». Під час розмови Кулатаєв почав тягти її на ліжко, хоча вона го­ворила «не треба», і вчинив статевий акт. Кваліфікуйте дії винних.


^ Тема 16. Кримінальна відповідальність за зґвалтування.

Задача.

Руденко та Кливленко за домовленістю між собою на по­льовій дорозі зупинили вантажну автомашину і, погрожуючи ножем, примусили шофера Морозюка залишити кабіну. Вони зв'язали Морозюка і залишили його в лісопосадці, наказавши дві години «не подавати голосу». Вони планували з допомогою автомашини вкрасти зерно з комори колективного сільськогос­подарського підприємства, перевезти до Кливленка додому, після чого машину кинути. їхні плани не здійснились, оскільки за сигналом Морозюка машина була зупинена одним з постів ДАІ, а Руденко і Кливленко затримані. Кваліфікуйте дії винних.


^ Тема 17. Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий звязок.

Задача.

Раніше судимий за крадіжку Крижанівський після звільнення з місць позбавлення волі продовжував злочинні дії. У стані сп'яніння він у селищі Софіївці з допомогою ключа за­палення зумів завести автомашину «Москвич-412», що належа­ла Шевченку, і поїхав покататися в напрямку Кривого Рога. На великій швидкості він при обгоні не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем МАЗ-555, спричинивши Шевченку збитків внаслідок пошкодження машини на 15 тис. грн. Пере­ховуючись від органів міліції, Крижанівський прибув до Києва, де знову вирішив покататися на автомашині. П'яним він проник в автомашину «Волга» ГАЗ-21, що належала Київській обл.. санепідемстанції. Тікаючи від інспектора дорожнього руху, Крижанівський з перевищенням швидкості намагався проїхати на червоне світло світлофора, внаслідок чого зіткнувся з автома­шиною, що належала Київському виробничому об'єднанню ван­тажного автотранспорту 09662. Від зіткнення автомашин двом організаціям було заподіяно шкоду відповідно на 5 тис. грн. і 2 тис. грн. Крижанівський був затриманий. Кваліфікуйте дії винних.


^ Тема 18. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.

Задача.

Гриненко сів на площадку вагона товарного потягу, щоб швидше доїхати додому. Біля села Гриненка потяг не спинився, тоді він до відказу закрутив ручне гальмо, що спричинило по­шкодження колісних пар вагона. Внаслідок цього потяг мав ви­мушену зупинку на 35 хв., а вагон було затримано на 21 год.

Варіант. На колісних парах вагона утворилися «повзуни» в 4 мм, що стало причиною аварії потяга, під час якої машиніст і його помічник зазнали тяжких тілесних ушкоджень, а потяг був затриманий на 22 год. Кваліфікуйте дії винних.


^ Тема 19. Кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх.

Задача.

15-річний Шмеря, не маючи посвідчення на керування автомобілем, без дозволу взяв автомобіль батька ВАЗ-2101. Ру­хаючись людною вулицею, він розраховував об'їхати людей, але, не маючи досвіду керування автомобілем, необережно наїхав на Потапову, яка при цьому загинула. Кваліфікуйте дії винних.


Тема 20. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача.

Задача.

Бажаючи швидше дістатися до сусіднього села, п'яний Сімонов зайшов на стоянку тракторів сільськогосподарського кооперативу, завів одного з них (після двох невдалих спроб за­ нести інші трактори). По дорозі він посадив у кабіну Федосєєна. Спускаючись до струмка, Сімонов не впорався з керуванням, трактор перекинувся, Федосєєв загинув. Кваліфікуйте дії винних.


^ Тема 21. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості житла.

Задача.

Водій автонавантажувача Семенець з такелажником Юречком під час обідньої перерви поїхали на автозаправну стан­цію. Повертаючись до місця роботи, Семенець передав керуван­ня Юречку, який не мав посвідчення і досвіду керування транс­портними засобами. Юречко не впорався з керуванням, виїхав на пішохідну доріжку, де правим заднім колесом наїхав на Мазуріна, заподіявши йому середньої тяжкості тілесне ушкоджен­ня. Юречко вистрибнув з кабіни автонавантажувача і втік. Се­менець намагався втекти з місця події на автонавантажувачі, але був затриманий. Кваліфікуйте дії винних.


^ Тема 22. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей

Задача.

Абдулаєв і Павловський запропонували неповнолітньому Пустовіту покататися на «іномарці». Компанія проникла в авто­мобіль «Фольксваген-Пасат», що належав Брежнєву і стояв на вулиці Поліській у Києві, на якому всі проїхали до Борисполя, повернулися назад і поставили автомобіль на попереднє місце.

Варіант. Незаконне заволодіння було поєднане із заподіянням власнику легких тілесних ушкоджень з розладом здоров’я.

Кваліфікуйте дії винних.


^ Тема 23. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

Задача.

Демахін у стані сп'яніння почав переходити вулицю на червоне світло в той час, коли по ній рухався транспорт. Водій «Москвича» Дьомін, намагаючись уникнути наїзду, загальму­вав і повернув кермо вправо. Від цього автомобіль перекинувся і збив Пухилевич, яка стояла на острівку безпеки. Пухилевич було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.

^ Варіант – внаслідок наїзду було заподіяно смерть Пухилевич та її доньці.

Вирішіть питання про відповідальність Демахіна і Дьоміна.


Тема 24. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості приватного життя.

Задача.

Працівник автогаража Ткаченко, який був напідпитку, без дозволу взяв у гаражі вантажівку і поїхав на залізничну стан­цію. Оскільки Ткаченко вів автомашину невпевнено, працівник ДАІ Мартекляс подав знак зупинитися. Ткаченко не підкорив­ся. Щоб затримати порушника, Мартекляс стрибнув на підніжку автомашини і зробив спробу заволодіти ключем запалювання. Тоді Ткаченко спрямував автомашину до дерева з таким розра­хунком, щоб ударити об нього працівника міліції. Останній вчасно не помітив небезпеки і загинув від удару об дерево. Кваліфікуйте дії винних


^ Тема 25. Кримінальна відповідальність за крадіжку.

Задача.

Водій Артюх автомашиною-самоскидом перевозив з поля до елеватора пшеницю. Під час чергового навантаження він став подавати автомашину назад і для того, щоб ніхто не потрапив під машину, відкрив дверцята кабіни і спостерігав за рухом, по­давав звукові сигнали. У цей час із кузова, не попередивши во­дія, вистрибнув Леоненко, який зі згоди водія заліз туди, щоб розрівнювати пшеницю. Через те, що автомашина рухалась рив­ками, стрибок Леоненка виявився невдалим — він потрапив під заднє колесо машини і від одержаних ушкоджень помер. Кваліфікуйте дії винного.


^ Тема 26. Кримінальна відповідальність за грабіж.

Задача.

Шушукало, яка працювала продавцем у продовольчому магазині, надала притулок своїй осиротілій 16-річній племін­ниці Валерії. Через деякий час вона зажадала, щоб Валерія всту­пила у статевий зв'язок з завідувачем магазину Буряком, погро­жуючи в противному разі вигнати її з дому, позбавити матеріальної підтримки, а також розповісти знайомим Валерії, що кілька місяців тому вона була зґвалтована групою осіб. Валерія намагалася покінчити життя самогубством.

Кваліфікуйте дії Шушукало.


^ Тема 27. Кримінальна відповідальність за розбій.

Задача.

Викладач сільгоспакадемії Лісник на іспиті оцінив знан­ня студентки-заочниці Каравайко як незадовільні та сказав, що вона не одержить позитивної оцінки доти, поки не буде кмітли­вою в міжособистісних стосунках з викладачем. Після цього Каравайко вступила в ста­тевий зв'язок із Лісником, після чого останній оцінив її знання з навчальної дисципліни як задовільні.

Кваліфікуйте дії Лісника.


^ Тема 28. Кримінальна відповідальність за вимагання.

Задача.

Оперативний інспектор карного розшуку Тимоня, прова­дячи дізнання за фактом розкрадання запасних частин зі скла­ду графітного комбінату, допустив перевищення влади. Він не­ законно, без відповідного оформлення документів, затримав Мусіяку за підозрою в розкраданні запасних частин, а через день при допиті застосував до нього насильство.

Варіант: Мусіяка був затриманий з мотивів помсти та пробув під вартою 2 сутки

Кваліфікуйте дії винного.


Сторінка1/2
Дата конвертації03.01.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи