Реферат, усне опитування icon

Реферат, усне опитуванняСхожі
ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ п/пТемиВиди занятьЛітератураНаочністьВиди контролюДати

Л.

Лаб.

Сам

МодЗмістовий модуль 1. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання

1

Предмет теорії та методики фізичного виховання дітей від народження до шести років

2

2

4


Література до змістового модулю №1

Мультимед.

презентація, підручники

Бесіда, аналіз програм, тестування

IІІ сем.

2

Становлення системи фізичного виховання

2

2

4
Підручники

Реферат, усне опитування

IІІ сем.

3

Характеристика завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку

2

2

6
Схеми, журнали, періодична наук.літ

Усне опитуван-ня. Написання модулю

IІІ сем.

4

Характеристика засобів фізичного виховання

2

2

4
Схеми, журнали

Бесіда, аналіз програм, тестування

ІІІ сем.

5

Вікові особливості дітей раннього та дошкільного віку

2

2

4
Таблиці, періодична наук.-метод.літ
ІІІ сем.

6

Закономірності формування рухових навичок у дітей

2

2

4
Мультимед.

презентація

Бесіда, аналіз програм, тестування

ІІІ сем.

7

Дидактичні основи навчання дошкільників руховим діям

2

2

6

+
Написання модулю

ІІІ семЗмістовий модуль 2. Особливості методики використання засобів фізичного виховання

8

Гімнастика у навчанні дітей фізичним вправам

2

2

4


Література до змістового модулю №2

Схеми, журнали, періодична наук.-метод.літ

Реферати

IІІ сем.

9

Методика навчання дітей основним рухам

2

2

4
Таблиці, періодична наук.-метод.літ

Усне опитування.

IІІ сем.

10

Вправи спортивного характеру

2
10
Мультимед.

презентація, підручники


, Реферат усне опитування

IV сем

11

Ігри з елементами спорту

2
10
Таблиці, періодична наук.-метод.літ

Опитування

IV сем

12

Рухливі ігри
2

8
Мультимед.

презентація, підручники


тестування

IV сем

13

Особливості методики проведення рухливих ігор

2
8
підручники


Бесіда, аналіз програм, тестування

IV сем

14

Українські народні рухливі ігри
2

6

+

журнали

Бесіда, аналіз програм, тестування

IV семЗмістовий модуль 3. Основні форми роботи з фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах

15

Фізичне виховання дітей раннього віку

2
6


Література до змістового модулю №3

Мультимед.

презентація, підручники


Перевірка конспекту, реферати, усне опитування.

IV сем.

16

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня

2

2

4
Таблиці, періодична наук.-метод.літ

Бесіда, аналіз програм, тестування

IV сем.

17

Заняття з фізичної культури

2
6
Схеми, таблиці, наук.-метод.літ

Бесіда, аналіз програм

V сем.

18

Забезпечення рухової активності в повсякденному житті
2

6

+

Підручники,

періодична наук.-метод.літ

Опитування, аналіз програм, Написання модулю тестування

V сем.Змістовий модуль 4. Організація фізичного виховання в ДНЗ

19

Планування та облік роботи з фізичного виховання в ДНЗ

2

2

10


Література до змістового модулю №4

Схеми, підручники, додаткова літ-ра

, Реферат усне опитування

V сем.

20

Створення умов в ДНЗ для фізичного виховання дітей

2

2

8
Таблиці, періодична наук.-метод.літ

Перевірка конспекту, реферати, усне опитування

V сем.

21

Організація та керівництво системою фізичного виховання в ДНЗ

2

2

6
Схеми, підручники, додаткова літ-ра

Доповіді, опитування

V сем.

22

Зв’язок сім’ї та ДНЗ в роботі з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

2

2

6
Підручники, додаткова методична літ-ра

Перевірка конспекту

V сем.

23

Проблеми фізичної підготовки дошкільників до навчання в школі

2

2

6

+
додаткова літ-ра

Написання модулю

V сем.40

36

140
216^ Теми семінарських занятьТема

Питання до семінару

Методи і засоби

ЛітератураЗначення вивчення курсу "Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку" у фаховій підготовці вихователя ДНЗ

(4 години)

Мета: сприяти підвищенню інформаційно-теоретичного професійної підготовки студентів

 1. Обґрунтувати поняття теорії та методики фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку.

 2. Обґрунтувати мету підготовки студентів до фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку.

 3. Обґрунтувати завдання курсу «Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку».

 4. Охарактеризуйте кваліфікаційні вимоги до педагога ДНЗ із проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Нетрадиційний початок; проблемні питання; прийом ретроспекції


Становлення системи фізичного виховання дітей дошкільного віку

(4 години)

Мета: сприяти підвищенню інформаційно-теоретичного професійної підготовки студентів

 1. Фізичне виховання – суспільне явище.

 2. Основи здорового способу життя в поученні В. Мономаха.

 3. Основні принципи системи фізичного виховання.

 4. Основні ланки фізичного виховання.

 5. Актуальні проблеми фізичного виховання дітей у працях педагогів минулого (Я.А. Коменський. Й.Г. Песталоцці та ін.)

Фіксовані в часі повідомлення студентів (до 7 хв.); спільні роздуми за опрацьованими матеріалами; робота в парах та малих групах (5-7 осіб); методи, до складу яких включені інтерактивні прийоми: опитування у формі бесіди та дискусії, аналіз стану розвитку науки в цілому і методики природи зокрема, прогнозування та моделювання ситуації, само- та взаємооцінювання.


Реалізація завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку

(2 години)

Мета: Формувати знання про єдність знань, умінь і навичок у вирішенні фізичного виховання дітей

 1. Обґрунтувати мету фізичного виховання дошкільників.

 2. Розкрити завдання фізичного виховання дошкільної освіти (освітні, оздоровчі, виховні). Навести приклади.

 3. Розкрити зміст Базового компоненту з дошкільної освіти в Україні з питань фізичного виховання дошкільників.

 4. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Закон України про здоров’я дошкільників.

Порівняння, приклади з досвіду, спільний пошук критеріїв оцінки існуючих програм, самостійне формулювання завдань ознайомлення дітей з природою, порівняльний аналіз і корек­ція формулювань, прогнозування.


Особливості застосування засобів фізичного виховання у системі роботи з дітьми дошкільного віку

(2 години)

Мета: Розкрити креативне мислення, вміння поєднувати набуті знання для обґрунтування узагальнень, висновків.

 1. Характеристика та види фізичних вправ.

 2. Класифікація фізичних вправ.

 3. Оздоровчі сили природи як засіб фізичного виховання.

 4. Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання.

 5. Вимоги до вибору фізичних вправ.

Фіксовані в часі повідомлення студентів (до 7 хв.); спільні роздуми за опрацьованими матеріалами; робота в парах та малих групах (5-7 осіб); методи, до складу яких включені інтерактивні прийоми: опитування у формі бесіди та дискусії, аналіз стану розвитку науки в цілому і методики природи зокрема, прогнозування та моделювання ситуації, само- та взаємооцінювання.


Вікові особливості дітей раннього та дошкільного віку

(2 години)

Мета: Збагатити знання студентів; сприяти підвищенню індексу задоволеності обраною професією

 1. Закономірності фізичного розвитку.

 2. Кісткова система.

 3. М’язова система.

 4. Дихальна система.

 5. Серцево-судинна система.

 6. Нервова система.

Фіксовані в часі повідомлення студентів (до 7 хв.); спільні роздуми за опрацьованими матеріалами; робота в парах та малих групах (5-7 осіб); методи, до складу яких включені інтерактивні прийоми: опитування у формі бесіди та дискусії, аналіз стану розвитку науки в цілому і методики природи зокрема, прогнозування та моделювання ситуації, само- та взаємооцінювання.


Аналіз змісту програм виховання і навчання дітей в дошкільному навчальному закладі з фізичного виховання

Мета: Формувати уміння і навички практичного застосування набутих знань (попередні теми ТМФВ, педагогіки, психології тощо) для обґрунтування власних узагальнень та висновків. Розвивати самостійність, логічне мислення

 1. Комплексне розв’язання освітніх та виховних завдань.

 2. Організаційні форми фізичного виховання.

 3. Принципи побудови програми.

 4. Ускладнення програм за віковим принципом.

 5. Порівняльний аналіз програм ДНЗ та 1 кл школи: наступності програми з фізичного виховання в дошкільних закладах з програмою 1 класу.

Нетрадиційний початок; проблемні питання; прийом ретроспекції


Особливості застосування методів і прийомів навчання у процесі поетапного формування рухових навичок

Мета: Формувати початки педагогічної майстерності у логічному креативному мисленні та комплексному застосуванню знань щодо розв’язання поставлених проблем

 1. Єдність навчання та розвитку дітей у процесі фізичного виховання.

 2. Принципи навчання.

 3. Методи і прийоми навчання фізичних вправ:

 • наочні методи;

 • словесні методи;

 • практичні методи.

Проблемне питання; художнє слово (у виконанні викладача та студентів); ігрові прийоми змагального типу


Закономірності формування рухових якостей у дітей дошкільного віку

Мета: Формувати початки педагогічної майстерності у логічному креативному мисленні та комплексному застосуванню знань щодо розв’язання поставлених проблем

 1. Дати характеристику фізіологічних закономірностей рухових якостей людини під впливом занять.

 2. Швидкість та її особливості.

 3. Спритність та її особливості.

 4. Гнучкість та її особливості.

 5. Витривалість та її особливості.

 6. Сила та її особливості.

 7. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України.

Письмове та усне опитування, метод «великого аркушу», змагання, бесіда-роздуми, самооцінка


Самостійне проведення комплексів загально розвиваючих вправ для дітей дошкільного віку

Мета: Сприяти формуванню професійних умінь та навичок, підвищенню рівня задоволеності обраною професією

 1. Особливості використання загально розвивальних вправ у роботі з дітьми дошкільного віку.

 2. Вимоги до запису загально розвивальних вправ у конспектах.

 3. Порядок розучування загально розвивальних вправ для дітей дошкільного віку (ділова гра).

 4. Аналіз та обговорення самостійної роботи студентів.

 5. Оцінка знань і вмінь студентів. Мотивація оцінок.

Питання пошукового характеру; ігрові прийоми змагального типу.


Оволодіння технікою виконання вправ з шикування, перешикування, ходьби, бігу, методами і прийомами ознайомлення з ними дошкільників

Мета: Сприяти формуванню професійних умінь та навичок, підвищенню рівня задоволеності обраною професією та мотиваційного рівня педагогічної діяльності

 1. Види шикувальних вправ та їх значення.

 2. Аналіз шикувальних вправ.

 3. Техніка виконання кожного виду.

 4. Методика навчання шикувальних вправ дітей різних вікових груп.

 5. Загальна характеристика ходьби та бігу дітей дошкільного віку.

 6. Методика навчання ходьби та бігу дітей різних вікових груп та вимоги до якості їх виконання.

Демонстрація наочного матеріалу, логіко-структурне моделювання,самостійне формулювання студентами висновків за темою заняття; проблемне питання


Оволодіння технікою виконання вправ з рівноваги, стрибків, методами і прийомами ознайомлення з ними дошкільників


Мета: Сприяти формуванню професійних умінь та навичок, підвищенню рівня задоволеності обраною професією та мотиваційного рівня педагогічної діяльності

 1. Загальна характеристика вправ з рівноваги.

 2. Методика навчання вправ з рівноваги дітей дошкільного віку та вимоги до якості виконання.

 3. Основні вправи з рівноваги в різних вікових групах.

 4. Ускладнення, які вводяться в різних вікових групах з рівноваги.

 5. Загальна характеристика стрибків.

 6. Техніка виконання стрибків.

 7. Методика навчання стрибків дітей різних вікових груп та вимоги до якості виконання.

Самостійна робота; колективне обговорення; робота в парах.


Оволодіння технікою виконання вправ з метання, методами і прийомами ознайомлення з ними дошкільників

Мета: Сприяти формуванню професійних умінь та навичок, підвищенню рівня задоволеності обраною професією та мотиваційного рівня педагогічної діяльності

 1. Вимоги програми («Малятко»), щодо навчання дітей метанню в різних вікових групах.

 2. Методи та прийоми навчання дітей метінню.

 3. Інвентар та обладнання, що використовується при навчання дітей метанню в різних вікових групах.

 4. Особливості методики роботи з дітьми в різних вікових груп.

 5. Техніка безпеки при виконанні вправ з метання.

Нетрадиційний початок; проблемні питання; прийом ретроспекції


Оволодіння технікою виконання вправ з лазіння та підлізання, методами і прийомами ознайомлення з ними дошкільників


Мета: Сприяти формуванню професійних умінь та навичок, підвищенню рівня задоволеності обраною професією та мотиваційного рівня педагогічної діяльності

 1. Особливості вправ з лазіння дошкільників.

 2. Методика навчання лазіння в кожній віковій групі.

 3. Інвентар та обладнання, що використовується при навчанні лазіння і підлізання в різних вікових групах.

 4. Безпека життєдіяльності під час виконання вправ із лазіння.

Прийом активного слухання; проблемні питання; моделювання, змагальний, самооцінка конспекту.


Вправи спортивного характеру та методика їх проведення

Мета: Формування знань студентів про особливості застосування вправ спортивного характеру у роботі з дітьми дошкільного віку

 1. Вплив вправ спортивного характеру на розвиток фізичних якостей дітей дошкільного віку.

 2. Види вправ спортивного характеру.

 3. Технологія супроводження навчання дошкільників катання на санчатах, ковзанах, роликових ковзанах, велосипедах, самокаті; ходьби на лижах та плавання.

Самостійне проведення рухливих ігор для дітей дошкільного віку


Мета: Сприяти формуванню виконавського компоненту педагогічної діяльності

 1. Вибір рухливої гри.

 2. Підготовка вихователя і дітей до проведення гри.

 3. Організація дітей до гри.

 4. Особливості методики проведення рухливих ігор в різних вікових групах.

 5. Попередження травматизму під час проведення рухливої гри.

Ділова гра: самостійне проведення студентами рухливих ігор для дітей різних вікових груп. Обговорення та оцінка роботи студентів.

Письмове та усне опитування, метод «великого аркушу», змагання, бесіда-роздуми, самооцінка.


Самостійне проведення ігор з елементами спорту

Мета: Сприяти формуванню виконавського компоненту педагогічної діяльності

 1. Види ігор спортивного характеру.

 2. Підготовка вихователя і дітей до проведення гри.

 3. Організація дітей до гри.

 4. Особливості методики проведення ігор спортивного характеру.

 5. Попередження травматизму під час проведення гри.

Ділова гра: самостійне проведення студентами навчання дітей ігор спортивного характеру:городки, бадмінтон, настільний теніс, баскетбол, футбол, хокей. Обговорення та оцінка роботи студентів.

Фіксовані в часі повідомлення студентів (до 7 хв.); спільні роздуми за опрацьованими матеріалами; робота в парах та малих групах (5-7 осіб); методи, до складу яких включені інтерактивні прийоми: опитування у формі бесіди та дискусії, аналіз стану розвитку науки в цілому і методики природи зокрема, прогнозування та моделювання ситуації, само- та взаємооцінювання.


Складання конспектів занять із фізкультури для дітей раннього і дошкільного віку

Мета: Формувати уміння творчо застосовувати набуті знання у практичній діяльності

 1. Актуалізація знань студентів:

 • назвати структуру занять із фізичної культури та визначити зміст кожної частини;

 • якої послідовності необхідно дотримуватися при написанні конспекту занять.

 1. Самостійна робота студентів: скласти конспект заняття з фізичної культур для дітей певного віку (індивідуальні завдання викладача).

 2. Обговорення та аналіз самостійної роботи студентів. Оцінка знань і вмінь студентів.

Опитування, гра, ретроспективного аналізу, дискусія, взаємооцінювання, оцінка.


Самостійне проведення занять із фізкультури для дітей раннього і дошкільного віку

Мета: Формувати початки педагогічної майстерності

 1. Актуалізація знань студентів:

 • яка тривалість занять з фізичної культури в кожній віковій групі?

 • назвіть способи організації дітей під час заняття з фізкультури;

 • який показник моторної щільності занять з фізкультури має бути у кожній віковій групі?

 1. Самостійна робота студентів:

Ділова гра:

 • Самостійне проведення студентами занять з фізкультури відповідно розроблених конспектів (ролі: вихователь, інструктор із фізичної культури).

 • Аналіз самостійної роботи студентів (ролі: завідувач, методист, вихователь тощо).

 1. Підсумок роботи. Оцінка знань та вмінь студентів. Мотивація оцінок.

Практичне проведення фізкультурних розваг для дітей дошкільного віку


Мета: Формувати початки педагогічної майстерності

 1. Актуалізація знань студентів:

 • місце фізкультурних свят і розваг у режимі роботи ДНЗ;

 • тривалість фізкультурних свят і розваг у різних вікових групах;

 • орієнтована схема побудови змісту фізкультурного свята.

 1. Самостійна робота студентів:

Ділова гра:

 • провести фрагмент свята (за вказівкою викладача) для певної вікової групи згідно власного сценарію;

 • проаналізувати роботу студентів.

 1. Підсумок самостійної роботи студентів:

 • Оцінка знань і вмінь студентів.

 • Мотивація оцінок.

Демонстрація наочного матеріалу, логіко-структурне моделювання,самостійне формулювання студентами висновків за темою заняття; проблемне питання


Планування піших переходів, для дітей дошкільного віку

Мета: Сприяти розвитку креативного мислення, усвідомлення необхідності самовдосконалення для власної реалізації у майбутній педагогічній діяльності

 1. Актуалізація знань студентів:

 • дати визначення поняття «пішохідний перехід»;

 • яка тривалість пішохідних переходів у кожній віковій групі ДНЗ;

 • які види роботи включають до змісту пішохідного переходу?

 1. Самостійна робота студентів:

Скласти сценарій пішохідного переходу для однієї з вікових груп (за вказівкою викладача; план можна скласти удвох).

 1. Підсумковий контроль:

 • Аналіз та обговорення роботи студентів.

 • Оцінки та обговорення оцінок студентів.

Самостійна робота; колективне обговорення; робота в парах


Планування роботи з фізичного виховання дітей (І половина дня, ІІ половина дня)


Мета: Сприяти розвитку креативного мислення, усвідомлення необхідності самовдосконалення для власної реалізації у майбутній педагогічній діяльності

 1. Актуалізація знань студентів:

 • дати визначення поняття «планування»;

 • назвати види планування роботи з фізичного виховання в ДНЗ;

 • назвати форми роботи з фізичного виховання, що планують у І та ІІ половині дня;

 • які вимоги ставляться до запису різних форм роботи з фізичного виховання в оперативному плані?

 1. Самостійна робота студентів:

 • Скласти графік розподілу фізичних вправ на місяць (за вибором) для однієї з вікових груп (за вказівкою викладача).

 • Скласти план роботи з фізичного виховання дітей у І та ІІ половину дня (завдання диференційовані, можна скласти план удвох).

 1. Підсумковий контроль:

 • Аналіз та обговорення виконаної студентської роботи.

 • Оцінки та обговорення оцінок студентів, мотивація оцінок.

Інноваційні технології фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Мета: Формувати вміння віднаходити інноваційні технології, визначити їх новизну та важливість на сучасному етапі реформування освіти

 1. Основні наукові засади організації системи фізичного виховання дітей.

 2. Авторські програми фізичного виховання дітей.

 3. Інновації у фізичному вихованні дітей, що спрямовані на розв’язання завдань, передбачених «Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні» (Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»).

 4. Комплексний підхід щодо проблеми «Здоров’я» в дошкільному закладі.

Демонстрація наочного матеріалу, логіко-структурне моделювання,самостійне формулювання студентами висновків за темою заняття; проблемне питання


Обстеження рівня рухової підготовленості дітей 6-річного віку за умовами державних тестів

Мета: Сприяти формуванню педагогічних умінь (організаторських, конструктивно-проектувальних, комунікативних тощо)

 1. Актуалізація знань студентів:

 • назвіть основні умови виконання державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України.

 1. Самостійна робота студентів:

 • обстежити рухову активність одного вихованця (працювати попарно) із 2-3 видів випробувань;

 • порівняти результати обстеження із вимогами тестів;

 • обговорення та аналіз роботи студентів.

 1. Підсумок самостійної роботи студентів:

 • Оцінка знань та вмінь студентів.

 • Мотивація оцінок.


Скачати 257.25 Kb.
Дата конвертації08.01.2013
Розмір257.25 Kb.
ТипРеферат
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи