«Діагностика І методи патогенетичної терапії собак породи німецька вівчарка за гострого І хронічного перебігу ниркової недостатності» icon

«Діагностика І методи патогенетичної терапії собак породи німецька вівчарка за гострого І хронічного перебігу ниркової недостатності»Схожі
Реферат роботи

Наукова робота Шестопалки Р.І. «Діагностика і методи патогенетичної терапії собак породи німецька вівчарка за гострого і хронічного перебігу ниркової недостатності»


Метою наукової роботи було дослідити гостру і хронічну ниркову недостатність у собак службової породи німецька вівчарка та розробити нові методи їх діагностики, диференціальної діагностики і лікування.

Для досягнення мети були поставленні такі завдання:

 • дослідити клінічний стан та визначити найбільш інформативні біохімічні показники крові собак породи німецька вівчарка з метою діагностики ниркової недостатності;

 • встановити найбільш інформативні біохімічні показники крові для диференціальної діагностики гострої від хронічної ниркової недостатності у собак породи німецька вівчарка;

 • розробити засоби патогенетичної терапії собак породи німецька вівчарка за гострого перебігу ниркової недостатності та обґрунтувати ефективні схеми їх застосування із використанням амінокислот та мікроелементів;

 • розробити засоби патогенетичної терапії собак породи німецька вівчарка за хронічного перебігу ниркової недостатності та обґрунтувати ефективні схеми їх застосування із використанням амінокислот та мікроелементів;

 • встановити особливості патогенетичної терапії собак породи німецька вівчарка при гострій і хронічній нирковій недостатності.

^ Наукова новизна роботи. Вперше науково обґрунтовано методи діагностики і диференціальної діагностики гострої та хронічної ниркової недостатності у собак службової породи німецька вівчарка за зміною біохімічних показників крові. встановлені зміни активності субстратних ферментів та запропоновані для використання з метою діагностики і диференціальної діагностики гострої і хронічної ниркової недостатності показники змін індексів аспартатамінотрансфераза+аланінамінотрансфраза/ гаммаглутамілтрансфераза, азотовий коефіцієнт/білковий коефіцієнт, креатинін/загальний білок, креатинін/альбуміни, креатинін/глобуліни, аланінамінотрансфераза/гаммаглутамілтрансфераза, α-амілаза/гаммаглутаміл- трансфераза. Вперше досліджено вплив амінокислот у комплексі з мікроелементами на організм собак службової породи німецька вівчарка при гострій та хронічній нирковій недостатності. Розроблено та експериментально обґрунтовано схеми ефективної терапії собак з гострою і хронічною нирковою недостатністю із використанням препаратів “Амінодіал” та “CV”, виготовлених на основі амінокислот і мікроелементів, за умов різних шляхів їх введення. Встановлено важливу роль функціонального стану печінки та травного каналу у лікуванні собак з різними формами ниркової недостатності.

^ Практичне значення одержаних результатів. Розроблені та науково обґрунтовані біохімічні індекси крові дозволяють проводити ефективну диференціальну діагностику гострого і хронічного перебігу ниркової недостатності в собак службової породи німецька вівчарка та здійснювати контроль за фізіологічним станом тварин при їх лікуванні. Розроблені на основі амінокислот та мікроелементів препарати “Амінодіал” та “CV” дозволяють проводити високоефективне лікування собак службової породи німецька вівчарка з гострою та хронічною нирковою недостатністю.

Результати досліджень впроваджені у практику клінік ветеринарної медицини міст Києва, Дніпропетровська та Луганська, в навчальний процес для підготовки студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації при викладанні дисциплін “Клінічна діагностика хвороб тварин”, ”Внутрішні хвороби тварин”, “Клінічна ветеринарна біохімія”, “Хвороби дрібних тварин”, а також у наукові дослідження кафедр Білоцерківського національного аграрного університету, Дніпропетровського державного аграрного університету, Житомирського національного агроекологічного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Луганського національного аграрного університету, Полтавської державної аграрної академії, Сумського національного аграрного університету, Одеського державного аграрного університету, Харківської державної зооветеринарної академії.

^ Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались, обговорювались та отримали загальну позитивну оцінку на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу і аспірантів Національного аграрного університету (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України ) (2004 – 2009 рр.); Всеукраїнській науковій конференції “Молодь та поступ біології” (м. Львів, 2004 р.); XIV Міжнародному московському конгресі з хвороб дрібних домашніх тварин (м. Москва, Російська Федерація, 2006 р.); IV Міжнародному конгресі спеціалістів ветеринарної медицини України (м. Київ, 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики” (м. Львів, 2008 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми неінфекційної патології тварин” (м. Біла Церква, 2008 р.); VI Міжнародному конгресі спеціалістів ветеринарної медицини України (м. Київ, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Біохімія у вирішені актуальних питань біології, ветеринарії та тваринництва” (м. Біла Церква, 2009 р.).

Публікації. За темою роботи опубліковано 24 наукових праць, з яких 1 патент України на винахід, 11 статей (з них 5 одноосібні) у фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України, 12 тез доповідей на наукових конференціях і з’їздах.

 1. Цвіліховський М.І. Діагностика і лікування ниркової недостатності у собак / Цвіліховський М.І., Величко С.В., Шестопалка Р.І. // Наук. вісник НАУ. – 2002. – Вип. 55. – С. 267-271.

 2. Цвіліховський М.І. До терапії гострої ниркової недостатності у собак (клінічний випадок) / М.І. Цвіліховський, С.В. Величко, Р.І. Шестопалка // Науковий вісник НАУ. – 2003. – Вип. 64. – С. 164–168.

 3. Шестопалка Р.І. До питань розвитку і лікування гострої форми ниркової недостатності у собак / Р.І. Шестопалка, С.В. Величко, М.І. Цвіліховський // Науковий вісник НАУ. – 2004. – Вип. 75. – С. 245–248.

 4. Цвіліховський М. Застосування перитонеального діалізу при лікуванні гострої форми ниркової недостатності у собак / М. Цвіліховський, С. Величко, Р. Шестопалка // Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 7. – С. 14–16.

 5. Шестопалка Р.І. Визначення гострої токсичності експериментального лікувально-профілактичного препарату CV – комплесної сполуки молібдену та селену в дослідах in vitro на тест-об’єкті – тимоцитах щурів / Р.І. Шестопалка, Т.О. Кішко // Аграрна наука і освіта. – К. 2007. – №5–6. – С. 88–93.

 6. Шестопалка Р.І. Диференційна діагностика гострої та хронічної форм ниркової недостатності за вмістом в крові білків та небілкових азотових сполук / Р.І. Шестопалка // Наук.вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнології ім.С.З.Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37), Ч.1. – С.412–415.

 7. Шестопалка Р.І. Показники білкового обміну в організмі собак з гострою нирковою недостатністю при патогенетичній терапії із застосуванням амінокислот і мікроелементів / Р.І. Шестопалка // Наук.-тех. Бюлетень Ін-ту біології тварин УААН і Держ. НДКІ вет. препаратів і кормових добавок. – Львів. – 2008. – Вип. 9, № 4. – С. 276–280.

 8. Шестопалка Р.І. Активність ферментів крові собак з гострою нирковою недостатністю при патогенетичній терапії із застосуванням амінокислот і мікроелементів / Р.І. Шестопалка // Вісник Білоцерківського держ. аграр. ун-ту. – 2009. – Вип. 60, (Ч.2). – С. 145–149.

 9. Шестопалка Р.І. Активність ферментів плазми крові собк породи німецька вівчарка за хронічного перебігу ниркової недостатності при застосуванні патогенетичної терапії із використанням мікроелементів і амінокислот / Р.І. Шестопалка // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць ХДЗВА. – 2009. – В. 20, Ч. 2, Т. 1. – С. 101-108.

 10. Шестопалка Р.І. Показники ліпідного обміну в організмі собак за ниркової недостатності / Р.І. Шестопалка // Наук.вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнології ім.С.З. Гжицького. – 2010. – Т. 12, № 3 (45), Ч.1. – С.307–312.

 11. Шестопалка Р.І. Діагностика ниркової недостатності у собак за активністю ферментів плазми крові / Р.І. Шестопалка // Наук. вісник вет. мед. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 5, (78). – С. 204-208.

 12. Цвіліховський М.І. Діагностика і лікування ниркової недостатності у собак / М.І. Цвіліховський, С.В. Величко, Р.І. Шестопалка // Pets Inform. – Ветеринарные статьи. – 2002. – 4 с. // www. pets.kiev.ua.

 13. Шестопалка Р.І. Етіологія, патогенез і лікування гострої форми ниркової недостатності у собак / Р.І. Шестопалка // Конф. проф.-викл. складу і асп. ННІ ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК. – Тези доп. – Київ, 3–4 березня 2004 р. – К.: Вид. центр. НАУ, 2004.– С. 127–128.

 14. Шестопалка Р.І. До терапії гострої ниркової недостатності у собаки / Р.І. Шестопалка, М.І. Цвіліховський, С.В. Величко // Наук. праці за матеріалами Всеукр. наук. конф. – Тези доп. – Львів, 3–4 березня 2004 р. – Ч. 4. – Львів, 2004. – С. 11–13.

 15. Цвилиховский Н.И. К вопросам диагностики и лечения почечной недостаточности у собак / Н.И. Цвилиховский, С.В. Величко, Р.И. Шестопалка // Материалы Всерос. вет. конгр. XIV Междунар. Москов. конгр. по болезням домашн. животн. – Москва, Россия, 22–24 апреля 2006 г. – М., 2006. – С.39–40.

 16. Шестопалка Р.І. Діагностичне значення активності деяких ферментів крові при нирковій недостатності у собак / Р.І. Шестопалка, С.В. Величко, М.І. Цвіліховський // Конф. проф.-викл. складу, наук. співроб. і асп. ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва. – Тези доп. – К, НАУ, 05–06 квітня 2006 р. – К.: Вид. центр НАУ, 2006. – С. 136.

 17. Шестопалка Р.І. До питань ранньої профілактики патології нирок у собак / Р.І. Шестопалка, М.І. Цвіліховський, С.В. Величко // IV Міжнар. конгрес спеціалістів ветеринарної медицини. Матеріали конгресу. – Тези доп. – 03–06 жовтня 2006 р., НАУ, Київ, Україна. – 2006. – С. 27–29.

 18. Шестопалка Р.І. Клінічні та біохімічні показники крові собак службових порід при патології нирок / Р.І. Шестопалка, С.В. Величко // Конф. проф.-викл. складу , наук. співроб. і асп. ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва. – Тези доп. – К., НАУ, 16–17 березня 2007 р. – К.: Вид. центр НАУ. – 2007. – С. 137–138.

 19. Шестопалка Р.І., Застосування експериментального препарату CV для профілактики ниркової недостатності в собак / Р.І. Шестопалка // Конф. проф.-викл. складу , наук. співроб. і асп. ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва. – Тези доп. – К, НАУ, 11–12 березня 2008 р. – К.: Вид. центр НАУ. – 2008. – С. 151–152.

 20. Цвіліховський М.І. Перспективи застосування перитонеального діалізу в лікуванні службових собак з нирковою недостатністю / М.І. Цвіліховський С.В. Величко, Р.І. Шестопалка // VI Міжнар. конгрес спеціалістів ветеринарної медицини. Матеріали конгресу. – Тези доп. – 06-10 жовтня 2008 р., НАУ, Київ, Україна, 2008. – С. 38–39.

 21. Шестопалка Р.І. Безбілкові азотові речовини крові собак з гострою нирковою недостатністю при застосуванні патогенетичної терапії із використанням амінокислот та мікроелементів / Р.І. Шестопалка // Конф. проф. – викл. складу , наук. співроб. і асп. ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва. Тези доп. – К., НУБіП України, 12–13 березня 2009 р. – К.: Вид. центр НУБіП України, 2009 р. – С. 182–183.

 22. ^ Шестопалка Р.І. Діагностичні білково-азотові показники плазми крові собак породи німецька вівчарка за ниркової недостатності / Р.І. Шестопалка // Конф. проф. – викл. складу, наук. співроб. і асп. ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва. Тези доп. – К., НУБіП України, 10–11 березня 2010 р. – К.: Вид. центр НУБіП України, 2010 р. – С. 176–177.

 23. Шестопалка Р.І. Напрямки лікування собак за ниркової недостатності / Р.І. Шестопалка // VIII Міжнар. конгрес спеціалістів ветеринарної медицини. Матеріали конгресу. – Тези доп. – 07–08 жовтня 2010 р., Київ, Україна, 2010. – С. 48–49.Патенти

 1. Композиційний препарат для патогенетичної терапії собак з нирковою недостатністю / Р.І. Шестопалка, П.Г.Дульнєв, В.І. Береза, С.В. Величко, М.І. Цвіліховський. – Пат. № 89604. – Заявл. 09.07.2009 р. – Одержано 10.02.2010. – Опубліковано Бюл. № 3, 2010 р.Доцент кафедри терапії і

клінічної діагностики

Національного університету

біоресурсів і природокористування,

кандидат ветеринарних наук Шестопалка Р.І.Скачати 83.14 Kb.
Дата конвертації10.01.2013
Розмір83.14 Kb.
ТипРеферат
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи