Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни „Загальні основи педагогіки, затверджено Вченою радою (протокол №, від 2007р.) icon

Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни „Загальні основи педагогіки, затверджено Вченою радою (протокол №, від 2007р.)Схожі
Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

Загальні основи педагогіки”Форма навчання

Вид занять (годин)

Всього годин/кредит

л

с

сам.

Денна

36

32

80

108/3


Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни „Загальні основи педагогіки”, затверджено Вченою радою (протокол № , від 2007р.)


Розробник робочої програми Ю.М.Шевченко, асистент кафедри початкової освіти


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри (протокол № ____, від____________________ 2007р.).


Завідувач кафедри _____________ Молодиченко В.В.

Методичні рекомендації

У добу глобалізації освіти і прийняття принципів Болонської угоди все актуальнішими стають завдання з організації форм і методів навчання студентів ВПНЗ, проблеми управління когнітивним процесом і навчанню самоосвіти та інше.

З погляду на це перед курсом загальної психології постають завдання сформулювати ціннісне ставлення студентів до накопичення психологічних знань, що допоможе зорієнтуватись в сучасних проблемах сьогодення, обґрунтувати провідні напрямки засвоєння знань і вмінь фахівців ВПНЗ.

В тематичному плануванні вказані теми, які виносяться на лекційні (позначені літерою „л”) і семінари („с”) та самостійного опрацювання „сам”) студентами. За календарним плануванням самостійна робота („сам”) і семінари („с”) розписані по конкретних питаннях.

Тематичний план містить посилання на літературу, рекомендовані засоби наочності та види контролю.

Контроль здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними чотирьох модулів. За результатами суми чотирьох періодичних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ECTS. Екзамен проводиться для студентів у разі перескладання.

^ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ п/п

Теми

Види занять

Літ-ра

Наочність

Види контролю

Дати

л.

с.

сам.

Модуль

1

Предмет і завдання педагогіки початкової школи

2

2
1

№ 5, 6, 7, 9, 14

Структурно-логічні схеми, конспекти

Усне опитування, самостійна робота
2

Напрямки та течії зарубіжної педагогіки6
№№ 1, 4, 7, 8, 9, 10

Схеми, таблиці, тести

Письмове опитування
3

Методи науково-педагогічних досліджень

2

2№№ 1, 5, 6, 7, 14

Структурно-логічні схеми, конспекти

Поточний контроль, реферат самостійна робота
4

Розвиток, виховання і формування особистості

4

2№№ 1, 5, 6, 7, 14

Структурно-логічні схеми, конспекти

Поточний контроль, тестування, самостійна робота
5

Зарубіжні теорії розвитку особистості6
№№ 1, 4, 7, 8, 9, 10

Схеми, таблиці, тести

Письмове лпитування
6

Мета і завдання виховання учнів початкової школи України6
№№ 5, 6, 7, 9, 14

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда, круглий стіл
7

Вікова періодизація у педагогіці

2

2
2

№№ 1, 7, 8, 9, 14

Структурно-логічні схеми, конспекти

самоконтроль
8

Педагогічний процес як система

2

2№№ 1,4, 5, 8, 9

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда
9

Педагогічні інновації

4

4

5
№№ 9

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда
10

Професія вчителя у сучасному суспільстві

2

2

5
№№ 7, 11, 15,

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда, квізі
11

Методики дослідження підготовленості до педагогічної діяльності6
№№ 5, 8, 9, 11

Конспекти, методики досліджень

Самоконтроль, конспекти
12

Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки

майбутнього вчителя

4

4

4
№№ 5, 7, 11, 15

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда, квізі
13

Організаційно-педагогічна робота класного керівника

2

2

6
№№ 5, 11, 15,

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда, квізі
14

Сім’я і родинне виховання в Україні6
№№ 2, 13, 10 (дод.)

Конспекти, реферати

Співбесіда, квізі
15

Українська народна педагогіка та етнопедагогіка6
№№ 5, 6, 13, 11 (дод.)

Конспекти, структурно-логічні схеми

Співбесіда, квізі
16

Наукові засади внутрішкільного управління

2

2

5

3

№№ 7, 15

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда, квізі
17

Система освіти в Україні

2

2

5
№№ 7, 15

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда, квізі
18

Методична робота і планування в школі

2

2

5
№№ 7, 9, 15

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда, квізі
19

Вивчення, узагальнення і поширення

передового педагогічного досвіду

2

2

4
№№ 7, 15

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда, квізі
20

Розвиток освіти в незалежній Україні та її пріоритети в XXІ т..

2

2

4
№№ 6, 7, 14. 15

Структурно-логічні схеми, конспекти

Співбесіда, квізіВсього

36

32

40

^ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ п/п

Назва теми

Форма

Кількість годин

Дата

1

Предмет та актуальні проблеми педагогіки

Лекція,

семінарське заняття

4
2

Напрямки та течії зарубіжної педагогіки

Самостійна робота

6
3

Методи науково-педагогічних досліджень

Лекція,

семінарське заняття

4
4

Розвиток і формування особистості

Лекція,

семінарське заняття

4
5

Зарубіжні теорії розвитку особистості

Самостійна робота

6
6

Мета і завдання виховання учнів початкової школи України

Самостійна робота

6
7

Вікова періодизація у педагогіці

Лекція,

семінарське заняття

4
8

Педагогічний процес як система

Лекція,

семінарське заняття

4
9

Педагогічні інновації

Лекція,

семінарське заняття,

самостійна робота

13
10

Професія вчителя у сучасному суспільстві

Лекція,

семінарське заняття,

самостійна робота

9
11

Методики дослідження підготовленості до педагогічної діяльності

Самостійна робота

6
12

Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки

майбутнього вчителя

Лекція,

семінарське заняття,

самостійна робота

12
13

Організаційно-педагогічна робота класного керівника

Лекція,

семінарське заняття,

самостійна робота

10
14

Сім’я і родинне виховання в Україні

Самостійна робота

6
15

Українська народна педагогіка та етнопедагогіка

Самостійна робота

6
16

Наукові засади внутрішкільного управління

Лекція,

семінарське заняття,

сам. робота

9
17

Система освіти в Україні

Лекція,

семінарське заняття,

сам. робота

9
18

Методична робота і планування в школі

Лекція,

семінарське заняття,

сам. робота

9
19

Вивчення, узагальнення і поширення

передового педагогічного досвіду

Лекція,

семінарське заняття,

сам. робота

9
20

Впровадження досягнень педагогічної науки

в шкільну практику

Лекція,

семінарське заняття,

сам. робота

9


^ Теми семінарських занять

№ п/п

Тема

Питання до семінару

Методи і засоби

Література

1

Предмет та актуальні проблеми педагогіки

 1. Основні етапи розвитку педагогіки;

 2. Категорії та галузі педагогіки;

3. Взаємозв’язок педагогіки з іншими науками.

Словесні, практичні, наочні

№№ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 (основна)
2

Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічних досліджень

1. Основні методи педагогічних досліджень;

2. Методи емпіричних досліджень та їх характеристика;

3. Методика проведення педагогічного дослідження;

4. Умови використання тестів;

5. Особливості проведення спостережень.

Словесні, практичні, наочні

№№ 1, 5, 15 (основна), №№ 1, 3, 4 (додаткова)

3

Розвиток і формування особистості

1.Поняття про розвиток людини і формування особистості;

2. Вплив середовища на розвиток і формування особистості; взаємозв’язок розвитку і виховання;

3. Спадковість і розвиток;

4. Роль діяльності, спілкування, власної активності в розвитку та виховані особистості.


Словесні, практичні, наочні

№№ 1, 5, 7, 8, 9, 11, 15 (основна), №№ 11, 12 (додаткова)

4

Мета і завдання виховання учнів початкової школи України

1.Особливості виховання та його рушійні сили;

2. Закономірності, принципи та методи виховання;

3. Складові частини виховання;

4. Особливості виховання учнів початкових класів;

5. Українська народна педагогіка про всебічний розвиток особистості.


Словесні, практичні, наочні

№№

5

Вікова періодизація у педагогіці

 1. Вікова періодизація і педагогіці;

 2. Індивідуальні особливості кожної вікової групи;

 3. Основні гіпотези щодо явища акселерації.

Словесні, практичні, наочні
6

Педагогічний процес як система

 1. Компоненти педагогічного процесу;

 2. Цілісність педагогічного процесу;

 3. Розвиток особистості у педагогічному процесі;

 4. Основні етапи педагогічного процесу

 5. Діагностика, прогнозування, проектування в ПП;

 6. Педагогічна взаємодія в ПП

Словесні, практичні, наочні
7

Педагогічні інновації

 1. Педагогічна система і нововведення в педагогічній системі;

 2. Шляхи удосконалювання педагогічної системи;

 3. Напрямки інноваційних перетворень та напрямки інноваційного процесу;

 4. Форми і методи інноваційної діяльності;

 5. Характеристика типів освітніх установ.

Словесні, практичні, наочні
8

Професія вчителя у сучасному суспільстві

1. Сутність основних понять та категорій учительської професії;

2. Соціальна роль, функції вчителя, вимоги до нього;

3. Стилі педагогічного спілкування та авторитет вчителя.

Словесні, практичні, наочні
9

Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки

майбутнього вчителя

1.Виконання завдань на розвиток педагогічних умінь і навичок;

2. Аналіз програм самовиховання видатних людей;

3. Складання індивідуальних програм самовиховання;

4. Розв’язання педагогічних завдань.

Словесні, практичні, наочні
10

Організаційно-педагогічна робота класного керівника

 1. Основні етапи розвитку та становлення в Україні інституту класних керівників;

 2. Основні завдання та функціональні обов’язки класного керівника;

 3. Завдання та зміст роботи методою єднань класних керівників.

Словесні, практичні, наочні
11

Наукові засади внутрішкільного управління

 1. Основні принципи управління освітою;

 2. Особливості діяльності різних ланок структури управління освітою;

 3. Функціональні обов’язки директора школи та його заступників;

 4. Види, форми і методи роботи внутрішкільного контролю

Словесні, практичні, наочні
12

Система освіти в Україні

 1. Структура освіти в Україні;

 2. Управління освітою в Україні
Словесні, практичні, наочні
13

Методична робота і планування в школі

 1. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної майстерності вчителя;

 2. Основні напрямки методичної роботи в сучасній школи та зв’язки між ними;

 3. Основні форми методичної роботи в школі та зв’язки між ними.

Словесні, практичні, наочні
14

Вивчення, узагальнення і поширення

передового педагогічного досвіду

 1. Сутність передового педагогічного досвіду;

 2. Вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду.

Словесні, практичні, наочні
15

Впровадження досягнень педагогічної науки

в шкільну практику

 1. Втілення досягнень педагогічної науки в шкільну практику;

Наукова організація педагогічної праці.

Словесні, практичні, наочні
Література:

Основна:

 1. Болотін Ю.П., Окса М.М. Лекції з історії педагогіки України. – Мелітополь, 1996. – 254с.

 2. Державна національна програма “Освіта” / Україна ХХІ століття // Освіта. – 1995. – 15 серпня. - № 44–46.

 3. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1982. – 302с.

 4. Дидактика сучасної школи / Під ред В.А. Онищука. – К.: Рад. школа, 1987. – 351с.

 5. Закон України “Про освіту” // Голос України. – 1991. – 26 червня.

 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти: Проект // Освіта України. - 2000 . – 16 серпня. - № 33.

 7. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1989. – 607с.

 8. Педагогіка / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К.: Рад. школа, 1991. – 287с.

 9. Подласый И.М. Педагогика. – М.: Просвещение, 1996. – 478с.

 10. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад // Освіта. – 1993. – 3 вересня.

 11. Практикум з педагогіки / Під ред. З.А. Дубасенюк. – К.: ІСДО, 1996. – 432 с.

 12. Розвиток народної освіти і педагогічної думки України: Х-поч.ХХ ст.: Нариси. – К.: Рад. школа, 1991. – 381с.

 13. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.

 14. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. – К.: ВЦ Академія, 2000. – 544с.

 15. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Просвещение, 1996. – 576с.

Додаткова:

 1. Иванов К.А. Все начинается с учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 175с.

 2. Ильин Е.Н. Путь к ученику. – М.: Просвещение, 1988. – 224с.

 3. Кондратенков А.С. Труд и талант учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 208с.

 4. Константинов Н.А. и др. История педагогики. – М.: Просвещение, 1974. – 447с.

 5. Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 8-ми т. – М.: Педагогика, 1983.

 6. Мудрик А.В. Общение как воспитание школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 111 с.

 7. Освітні технології /Під ред. Пєхоти. – Київ: АСК, 2001. – 202с.

 8. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. – К.: Рад. школа, 1989. – 203с.

 9. Синица И.Е. Педагогический такт и мастерство учителя. – М.: Педагогика, 1988. – 248 с.

 10. Сухомлинский В.А. Избранные произведения. В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1979.

 11. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с.
Скачати 207.16 Kb.
Дата конвертації10.01.2013
Розмір207.16 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи