Педагогічна бібліографія icon

Педагогічна бібліографіяСхожі
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
^

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА


 1. Бобров В.А. и др. Деловые игры как одна из форм оптимизации учебного процесса в последипломной подготовке врачей //Лікар. справа. – 1998. - № 3. – С. 163-165.

 2. Дивак В. Диференціація змісту, форм і методів професійної підготовки методистів на курсах //Освіта і управління. - 1998.-Т.2, N3. - С.141-147.

 3. Колосовська Н.Д., Свистунов С.В. Освіта дорослих: фунції університетів чи закладів післядипломної освіти //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.12-18.

 4. Корольов Б.І. Товариство „Знання” і освіта дорослих //Трибуна. – 1998. - № 3-4. – С. 8-9.

 5. Лапенок М. Післядипломна освіта:соціально-економічні аспекти //Рідна шк. - 1998. - N5. - С.69-71.

 6. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної координаційної ради з питань післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів: (Кримський респ. ін-т підвищення кваліфікації і перепідгот. кадрів освіти, 1998 р.) //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.157.

 7. Протасова Н. Андрогогічна ідея і післядипломна освіта: постановка проблеми //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.13-15.

 8. Протасова Н.Г. Гуманізація післядипломної освіти педагогів /Держ. акад. кадрів освіти. – К., 1998. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 145-151.

 9. Протасова Н. Педагогічний досвід у змісті післядипломної освіти педагогів //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С.70-79.

 10. Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку /Держ. акад. керів. кадрів освіти. – К., 1998. – 176 с.

 11. Стахнєвич-Киричук О.І. Психологічні особливості навчального процесу в системі післядипломної освіти//Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 251-256.
^

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ


 1. Бойчук С.І., Сізих Н.В. Напрямки взаємодії вузів України з міжнародними освітніми організаціями //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.138-140.

 2. Годун О. Структура та особливості формування Web-сторінок факультетів інформаційних технологій вищих закладів освіти в світі //Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 1998. – Вип. 6, ч. 4. – С. 50-52.

 3. Морріс А. Про діяльність офіційного представництва видавництва "ОЮП" в Україні: (Видавництво Оксфордського університету) //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.163-164.

 4. Мошков В. Про наслідки дослідження системи підвищення кваліфікації фахівців іноземних мов в Україні у контексті реалізації проекту Британської ради "ІНСЕТ" //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.160-163.

 5. Одерий Л., Старикова Л. Опыт реальной интеграции: Образоват. пространство стран СНГ и Вост. Европы //Персонал. – 1998. - № 3. – С. 30-35.

 6. Окса М. Ювілей А.С.Макаренка у Німеччині: (Міжнародний макаренкознавчий симпозіум на німецькій землі) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.54.

 7. Полієнко М. Міжнародні зв’язки університетів України: традиції і перспективи розвитку //Визвольний шлях. – 1998. – Кн. 10. – С. 1217-1222.

 8. Рибаченко Л.І. Реформування міжнародних зв’язків в сфері діяльності вищої школи //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.120-122.

 9. Сиротенко А. Український рух «Педагоги за мир та взаєморозуміння» //Освіта України.-1998.-10 черв., № 24.-С.6.

 10. Тодорова Н.Ю. Міжнародні студентські проекти електронного спілкування: комунікативний аспект //Там само. – С. 106-108.

Див.
^

БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


 1. Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К.: Нац. Парлам. Б-ка України. - 1998. – 284 с.

 2. Гільманова Л.В. Спільна робота шкільних і дитячих бібліотек України з інформаційно-бібліографічного забезпечення школярів (завдання, стан, перспективи) //Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 274-277.

 3. Голидьбіна А.В. Деякі аспекти роботи бібліотеки Державної академії легкої промисловості України щодо виховання у молоді поваги до історико-культурної спадщини народу України (з досвіду вузівської б-ки) //Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України: Матеріали наук.-практ. конф. (26-27 трав. 1997 р., Київ). – К., 1998. – С. 60-62.

 4. Кобзаренко А. Дитячі бібліотеки: нові часи, нові проблеми і можливості //Бібліотечна планета. – 1998. – № 2. – С. 30-32.

 5. Ловка О. Бібліотека в системі культурних цінностей студентів київських вузів: (за матеріалами соціол. дослідження) // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 165-168.

 6. Лутовинова В. Дослідження процесу формування в Україні спеціальної бібліографії на допомогу освіті та самоосвіті //Там само. – С. 178-185.

 7. Новікова Н.О. Принцип загальнодоступності інформації і його реалізація у виховній та освітній функціях дитячих бібліотек України //Основні аспекти та прогресивні технології діяльності дитячих бібліотек: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 61-69.

 8. Патока В. Бібліографія педагогам: Рец. на покажчик „Українська педагогічна бібліографія (Уклад.: Н.І. Тарасова, Е.В. Татарчук. – К.: УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1992-1997. – Вип. 1-5). //Вісник Книжкової палати. – 1998. - № 1. – С. 27.

 9. Рогова П. Інформаційна підтримка педагогічної галузі: історія і проблеми становлення мережі освітянських бібліотек // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 59-65.

 10. Рева О. Завдання шкільної бібліотеки //Рідна шк. – 1998. - № 1. – С. 28.

 11. Слабко Т.В. Місце бібліотеки у виховній роботі університету //Проблеми вдосконалення виховної роботи у вищій школі в сучасних умовах: Тези доп. на Всеукр. наук.-метод. конф. 16-18 груд. 1998 р. – Дніпропетровськ: ПДАБ та А, 1998. – С. 74-75.

 12. Чорна О. Істричний аспект розвитку освітянських бібліотек в Україні // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 79-83.
^

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ


 1. Алексієнко С.О., Тригубенко В.В. З історії жіночої освіти в Україні //Відродження.- 1998.-N4. - С.33-43.

 2. Бабіна О.І. Перші кроки українізації шкільної освіти в Україні у 1917-1919 роках //Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С. 66-68.

 3. Бацак Н.І. Культурно-освітній розвиток грецької громади Північного Приазов’я (ХVІІІ – ХІХ ст..): До 220-річчя утвор. Маріуп. грец. громади – К.: Ін-т історії України НАН України, 1998. – 57 с.

 4. Бездрабко В.М. ХІНО [Харк. ін-т народної освіти] та журнал „Краєзнавство” //Наукова збірка „Українська періодика: історія і сучасність”: матеріали ювілейної наук. конф. – Х.: ХДУ, 1998. – С. 31-38.

 5. Бєлкіна Н. Український педагог Михайло Іванович Демков (1859-1939) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.36-38.

 6. Березівська Л. Проблема народного вчителя в діяльності київських просвітницьких організацій: (Кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) //Рідна шк. - 1998.-N2. - C.65-68. – Бібліогр.: с. 68.

 7. Бессалова Т.В. Внесок Української господарської академії /м. Подебради/ в становлення та розвиток національної політехнічної школи (20-ті – 40-ві рр.) //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С. 172-178.

 8. Бобров В. Зміст освіти у гімназіях та ліцеях Півдня України Х1Х - початку ХХ століть і проблема гуманітаризації освіти //Рідна шк. - 1998.-N4. - С.78-79.

 9. Бобров В. Становлення та розвиток гімназій Півдня України (Х1Х - початок ХХ ст.) //Шлях освіти. - 1998.-N1. - С.45-46.

 10. Богуш А. Використання спадщини С. Русової в духовному вихованні дітей дошкільного віку //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С.192-196.

 11. Бойко А., Охріменко І. „Служба Богові і Батьківщині”: (120 років від дня народж. Г.Г. Ващенка) //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С. 17-33.

 12. Болтівець С. Іван Стешенко: педагогічні погляди та ідеї //Освіта і управління. - 1998.-Т. 2.,N2. - С.167-173.

 13. Бондар В., Одинченко Л. Становлення в Україні основ спеціальної освіти дітей з розумовими вадами (1918-1926 рр.) //Дефектологія. - 1998.-N2. - С.39-45.

 14. Борзенько О.І. „Харьковский Демокрит” як феномен українського просвітництва //Наукова збірка „Українська періодика: історія і сучасність”: матеріали ювілейної наук. конф. – Х.: ХДУ, 1998. – С. 55-58.

 15. Бугайцева Г.М. Національні і загальнолюдські принципи у вихованні молодого покоління (із творчої спадщини педагога Г.Г.Ващенка) //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. - С.18-22.

 16. Булда А. Питання професійної підготовки учителя історії в період національно-визвольних змагань українського народу (1917-1920 рр.) //Іст. в шк. України. - 1998.-N1. - С.52-55.

 17. Булда А. Професійна підготовка вчителів історії у період національно-визвольних змагань: (1917 - 1920 рр.) //Іст. в шк. - 1998.-N1. - С.2-7.

 18. Бутівщенко С.В. Про реформування системи управління середньою професійною освітою в Україні у 20-ті роки ХХ століття //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.26-28.

 19. Вагіна О.М. Українські студентські фахові громади в Європейських країнах: 20-30-ті рр. //Придніпровський наук. вісн. – 1998. – Істрія. - № 62 (129). – С. 30-35.

 20. Вдовин С. Основні тенденції розвитку ідей гуманної педагогіки у Східній Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С.148-157.

 21. Викладачі Ніжинської вищої школи. 1820-1920: Бібліогр. покажч. Ч.1 /Авт. уклад. Л.В. Гранович. – Ніжин. пед. ун-т ім. М. Гоголя. фундам. б-ка, 1998. – 215 с.

 22. Вірний М. Заповіт Великого князя Володимира Мономаха дітям своїм //Слов’янське віче – ХХІ століття. – 1998. - № 1. – С. 176-181.

 23. Внукова І.П., Панасенко Е.А. Проблема особистості вчителя в педагогічній спадщині М.І.Демкова //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.111-115.

 24. Гавриш Р.Л. Земська школа на Полтавщині /Полтав. держ. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка. – 1998. – 100с.

 25. Ганкевич В.Ю. Очерки истории крымскотатарского народного образования: (Реформирование этноконфессионал. учеб. заведений мусульман в Таврич. губернии в ХІХ – начале ХХ века) /Симфероп. гос. ун-т и др. – Симферополь: Таврия, 1998. – 164 с.

 26. Ганнопольский А.Р. О формах подготовки и повышения педагогической квалификации преподавателей непедагогических вузов Украины в довоенный период //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1-2. – С.46-50.

 27. Голосна О.А. Особливості формування морально-психологічного клімату у недільній школі Алчевської Х.Д. //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. - С.231-236.

 28. Гонюкова Л. Робота Софії Русової в культурноосвітніх закладах Української держави //350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 груд. 1998 р. – К., 1998. – С. 150-154.

 29. Горський В.С. Історично-культурні джерела українського просвітництва //Трибуна. - 1998.-N3-4. - С.9-10.

 30. Гривнак О. Педагогічний зміст „Рідномовних обов’язків” Івана Огієнка //Народознав. Зошити. – 1998. – Зошит 6. – С. 397-400.

 31. Грінченко М. Школи, де вчителював Борис Грінченко: (З історії освіти) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.47-50.

 32. Губко О. Перший український педагогічний конгрес (1935р.) //Учитель. - 1998.-N7-8. - С.55-60.

 33. Даниленко В.В., Тригубенко В.В. Колегія Павла Галагана: [Про громад. діяча, українофіла] //Відродження. - 1998.-N3. - С.5-7.

 34. Дем’яненко Н. Київські вищі жіночі педагогічні курси (1878-1920 рр.) //Почат. шк. - 1998. - N2. -С.44-46.

 35. Дем’яненко Н.М. Загально-педагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст..): Монографія. – К.: ІЗМН, 1998. – 322[1]с.- Бібліогр.: с. 277-321.

 36. Дем’яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя у вищих закладах освіти України в Х1Х-на початку ХХ ст. //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.141-150.

 37. Дем’яненко Н. Щоб рідною мовою озивалась до наших дітей наука (Б.Д. Грінченко (1863-1910) //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.78-96.

 38. Джонсон М.С. Субкультура радянської молоді і виникнення сталінської педагогіки в 30-х роках //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.49-53.

 39. Дмитренко С.М. "Ідейний прабатько недільних шкіл". Білозерський В.М. (1825-1899) //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Ч.3. - К., 1998. - С.27-33.

 40. Добрянський І.А., Постолатій В.В. Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти України (кінець ХІХ – поч. ХХ ст..) /Кіровогр. ін-т регіон. упр. та економіки. – 1998. -143 с.

 41. Дрінфельд Г.І. Вища математична освіта у Києві в роки 1927-1941 //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.68-82.

 42. Дровозюк Л. Земська школа як тип навчального закладу //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.51-52.

 43. Євтух М. Видатний український педагог і просвітитель: (195 років від дня народж. О. Духновича) //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.39-43.

 44. Євтух М.Б. Форми організації навчання в Києво-Могилянській Академії //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.3-8.

 45. Євтух М.Б., Потапенко К.К. Психологічні аспекти спадщини О.В. Духновича //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.467-473.

 46. Живодьор В.Ф. З історії національного шкільництва: Навч.-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. - 144с.

 47. Загоровський В. Духовний заповіт (Наставляння дітям і правила до їхнього виховання: розпорядження про влаштування церков, шпиталів та школи 1577 року, липня 11) //Учитель. - 1998.-N9. - С.38-49.

 48. Завгородня Т.К. Дидактична думка в Галичині (1919-1939 роки) /Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Вид-во „Плай”, 1998. – 167 с.

 49. Завгородня Т. Розвиток дидактичної думки в Галичині у 20-30-ті роки ХХ століття //Обрії. – 1998. - № 1. – С. 8-12.

 50. Зайченко І. Актуальні питання педагогічної спадщини Софії Русової //Сіверян. літопис. – 1998. - № 2. – С. 123-124.

 51. Зайченко І. "Проект єдиної школи на Вкраїні": (З історії шкільної освіти) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.39-44.

 52. Зінченко А.Г. Досвід подолання дитячої безпритульності в Україні у 20-х роках. – К., 1998. – 35 с.

 53. Зінченко А. Педагогічне служіння Василя Липківського //Рідна шк. – 1998. - № 2. – С. 13-16. – Закін. Початок: № 5, 1996.

 54. Зніщенко М. Бібліотечна діяльність товариства „Лига защиты детства” (1914-1918 рр.). //Вісн. Кн. палати. – 1998. - № 3. – С. 32-34.

 55. Зніщенко М. Організація бібліотечного обслуговування дітей у добу визвольних змагань українського народу (1917-1920 рр.) //Вісн. Кн. палати. – 1998. - № 2. – С. 34-35.

 56. Зубалій О.Д., Рященко Д.С. Освітній рух в Україні у добу національно-державного відродження (1917-1920 рр.) //Укр. іст. журн. – 1998. - № 3. – С. 12-23.

 57. Іванюк І.В. Взаємозв’язки національного та інтеркультурного виховання у працях М.Драгоманова //Відродження. - 1998.-N2. - С.4-7.

 58. Калинчук Л. "Наш руський народ... не лише не загине, але воскресне до нового життя": (Г.Врецьона - відомий галицький педагог) //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.43-46.

 59. Кириченко В.В. Проблеми становлення та розвитку національної системи освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) //Нариси дослідженнь в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С.52-59.

 60. Кліцаков І.О. Біля джерел Наркомосу (до 129-ї річниці з дня народж. Н.К. Крупської) //Там само. – С. 5-15.

 61. Коваленко Є.І., Пінчук І.М. Освітня діяльність і педагогічні погляди С. Русової. – Ніжин, 1998. – 213 с. – Бібліогр.: с. 197-209.

 62. Кокошко Ф.І. Культурно-освітні організації на півдні України (1917 – кінець 1920-х років) //Наук. пр. Нац. ун-ту „Києво-Могилянська Академія” Миколаївська філія. – 1998. – Т. 1. - С. 12-17.

 63. Колесник Т., Требенко Д. Педагогічна спадщина В.І. Левицького і сучасна математична освіта //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.50-51.

 64. Колісник К.Е. Українізація шкільної освіти в Харківській губернії в 1923-1925 рр. //Вісн. Харків. ун-ту № 401. Історія України. – 1998. - Вип. 2.– С. 159-164.

 65. Коломієць Т.В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.) – Х., 1998. - 190 с. - Бібліогр.: с. 146-188.

 66. Колоней Д.В. Из истории музыкального образования в Украине в конце ХІХ – начале ХХ века (Харьковское музыкальное училище) //Вісн. Харків. ун-ту № 413. Історія. - Вип. 30. – 1998. – С.113-121.

 67. Копиленко Н. До ювілею подружжя Грінченків: (З історії освіти) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.44-46.

 68. Корецька А. Іван Стешенко. Учений, педагог, міністр: (До 125-річчя з дня народж.) //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.173-176.

 69. Корнилова В.О., Чистякова А.Б. Іноземні студенти на сторінках газети „Харківський університет” //Наукова збірка „Українська періодика: історія і сучасність”: Матеріали ювілейної наук. конф. – Х.: ХДУ, 1998. – С.26-28.

 70. Костенко І., Симоненко В. Мусіни-Пушкіни – почесні попечителі Ніжинської вищої школи //Сіверян. літопис. – 1998. - № 4. – С. 67-69. – Бібліогр.: с. 69.

 71. Кравченко Т.М. Народний учитель на Харківщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. //Вісн. Харків. ун-ту № 401. Істрія України. – 1998. - Вип. 2.– С.285-292.

 72. Кузьменко Н.М. „Рідне слово” Бориса та Марії Грінченків – один із перших інтегративних підручників для початкової школи //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С.71-73.

 73. Кухта М.І. Роль педагогічної преси Закарпаття 20-30-х років ХХ ст. в запровадженні української ідеї в шкільництві //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.185-197.

 74. Кучеренко О.О. Вчительська праця і суспільна діяльність М.П.Левицького в Луцькій приватній гімназії //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.78-81.

 75. Кучеренко О.О. Освітянська діяльність і педагогічні погляди П.О.Куліша //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.77-80.

 76. Кучинська І.О. Духовне відродження особистості у творчій спадщині Івана Огієнка //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.158-162.

 77. Лавріненко О. Виховання майбутнього вчителя в Україні на початку 20-х рр. //Почат. шк. - 1998.-N6. - С.60-61.

 78. Левицька Н.Д. Академічний студентський рух в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – К., 1998. – 47 с.

 79. Левицька Н.Д. Студентство в національно-визвольному русі України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. – К., 1998. – 25 с.

 80. Левченко І.М. Народна ініціатива у підвищенні культурно-освітнього рівня населення Лівобережної України другої чверті ХІХ ст. //350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 груд. 1998 р. – К., 1998. – С.154-156.

 81. Лисенко М.С. З історії пролетаризації технікумів України (1922-1930 рр.) //Вісн. Харків. ун-ту № 413. Історія.– 1998. – Вип. 30. – С.181-188.

 82. Лисенко М.С. Українізація в навчальних закладах середньої спеціальної освіти (1923-1932 рр.) // Там само. - № 401. Історія України. - 1988. – Вип. 2. – С. 164-170.

 83. Луцька українська гімназія: Спогади / [Упоряд.: І. Левчанівська, Н. Бондарчук]. – Луцьк, 1998. – 214 с.

 84. Любар О.О. Історія української педагогіки. – К, 1998. – 357 с.

 85. Ляхоцька Л. Іван Огієнко. Шляхи розвою національної освіти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 3. – С. 163-167.

 86. Марушкевич А.А. Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка. Монографія /Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 1998. – 339 с. – Бібліогр.: с. 301-337 (360 назв)

 87. Мацейків М. Павло Чамата - основоположник досліджень самосвідомості особистості: [До 100-річчя з дня народж. укр. педагога] //Пед. газ. - 1998.-Листоп. (N11). - С.4.

 88. Машкіна С. Московський період педагогічної діяльності В.І. Вернадського //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.103-109.

 89. Мещерякова Г.С., Коломієць Т.Є., Каторгін А.В. Гармонійне поєднання культів високої моральності і фізичної досконалості епохи Запорізької Січі як ідеал сучасної системи національного виховання //Учитель. - 1998.-N3. - С.44-47.

 90. Мозгова В. З історії бібліотек ліцеїв ХІХ століття //Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 83-88.

 91. Назарко І. Князь Володимир Великий та його державотворча і освітня діяльність //Нар. творчість та етнографія. – 1998. - № 1. – С. 18-22.

 92. Невгодовський А. Школи в Запорізькій Січі //Учитель. - 1998.-N9. - С.61-64.

 93. Нерух О.О. 70 років у вирі університетського життя: (газета „Харківський університет”) //Наукова збірка „Українська періодика: історія і сучасність”: Матеріали ювілейної наук. конф. – Х.: ХДУ, 1998. – С.3-8.

 94. Ніколенко Л. Дидактичні принципи початкового навчання в спадщині Якова Чепіги //Освіта і управління. - 1998.-N4. - С.183-184.

 95. Оврас А. Вершини стають досяжними: О.С. Дубінчук про матем. освіту //Рідна шк. – 1998. - № 2. – С. 41.

 96. Олініченко П.Д. Математика Феофана Прокоповича : (Історія математики) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.83.

 97. Онопрієнко В.І. Історія української науки ХIХ-ХХ століть. - Київ: Либідь, 1998. - 303с.

 98. Осіюк Л. Подвижники [української]освіти [19 століття] //Рідна шк. - 1998.-N6. - С.77-79.

 99. Охріменко І. М.Остроградський і національна освіта на Полтавщині //Освіта і управління. - 1998.- Т. 2. - N4. - С.11-15.

 100. Павлова О.Г. Викладання історії мистецтва у Харківському університеті в ХІХ – на початку ХХ століть //Вісн. Харків. ун-ту № 413. Історія. – 1998. - Вип. 30.– С.121-127.

 101. Падун Н. Професійно-технічна освіта в Україні (1929-1940) //Шлях освіти. - 1998. - N4. - С.51-53.

 102. Палюх З. Заохочення і покарання як метод виховання: (Історико-педагогічний аспект) //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.46-48.

 103. Пащенко В. Духовний наставник (І. Огієнко) //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.7-17.

 104. Пижик А.М. Культурно-просвітня діяльність уряду УНР в період Директорії. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 35 с.

 105. Пижик А.М. Реформування системи національної освіти в добу Директорії УНР. – К.: Знання, 1998. – 44 с.- Бібліогр.: с. 39-44 (201 назва).

 106. Пилипчук О.Я. та ін. Історія науки та освіти в Україні (найдавніші часи – перша третина ХХ ст..): Навч. посіб. з українознавства – К., 1998. – 80 с.

 107. Пироженко Л.В. Григорій Коваленко - автор підручників з історії України //Педагогіка і психологія. - 1998. - N4. - С.151-157.

 108. Побірченко Н. Образи дитинства у творчій спадщині українських громадівців (друга половина ХІХ ст.). – К., 1998. – 40 с.

 109. Попиченко С. Підготовка до школи в громадських дитячих закладах (кінець Х1Х-початок ХХ ст.) //Рідна шк. - 1998.-N7-8. - С.72-74.

 110. Попова Т.Н. Институт приват-доценства в университетах Российской империи (2-я пол. ХІХ – начало ХХ веков) //Записки історичного фак-ту Одеськ. ун-ту ім. І.І. Мечникова. – 1998. – Вип. 7. – С. 122-130.

 111. Поступ до рідної школи. Іст.-пед. нариси /Сікорський П.І., Герцюк Д.Д., Лісовський М.Я. та ін. – Львів: Дивосвіт, 1998. – 152 с.

 112. Потильчак О.В. Професійне навчання і підготовка трудових резервів в Україні в період німецько-фашистської окупації (1941-1944): політика і практика агресора. – К., 1998. – 36 с. – Бібліогр.: с. 33-35 (68 назв).

 113. Радько П. Михайло Грушевський про соціально-виховну роль історії в розумінні національних традицій та гуманізації освіти //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. –1998. - Вип. 2.– С.69-78.

 114. Рященко Д.С. Українізація школи в Українській Народній Республіці //350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 груд. 1998 р. – К., 1998. – С.115-120.

 115. Савчак О. Базові школи закладів освіти України на різних етапах її історії //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.177-182.

 116. Садова Т.А. Мова як засіб соціалізації особистості в педагогічній спадщині С.Ф.Русової //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.71-76.

 117. Садова Т.А. І.І. Огієнко про рідномовне навчання та виховання особистості //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.39-42.

 118. Саяпіна С.А. Проблема особистості вчителя в педагогічній спадщині М.В. Ломоносова, Г.С. Сковороди, К.Д. Ушинського //Там само. – С. 133-136.

 119. Сворак С.Д. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.) – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 239 с. – Бібліогр.: 412 назв.

 120. Сворак С.Д. Освіта у західноукраїнському регіоні в 1944-1964 роках (Деякі аспекти історії, політики та педагогіки) - Київ: Правда Ярославичів, 1998. - 39с.

 121. Сворак С. Система освіти в західних областях України у другій половині 40-х - першій половині 50-х років //Історія в школах України. - 1997.-N3. - С.15-20.

 122. Сворак С.Д. Становлення радянської системи освіти в західному регіоні України: Традиції та проблеми – К.: Правда Ярославичів, 1998. - 43с.

 123. Сворак С.Д., Руденко Л.О. До питання про етнополітичний аспект освітньої політики Польщі та України в західноукраїнських землях (перша половина ХХ століття) //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.90-99.

 124. Сейко Н.А. Школи Мархлевщини: ілюзія національного виховання [польські школи на Україні 1925-1932 рр.] //Відродження. – 1998. - № 3. – С. 44-48.

 125. Семеног О. Використання родинних виховних традицій у навчальних закладах України: (Історія педагогіки) //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.47-51.

 126. Сенченко М.И., Тер-Григорян-Демьянюк Н.Э. Киево-Могилянская академия. История Киево-братской школы: [1586-1620 гг.]. – К., 1998. – 175 с. – Библиогр.: с. 9-10 (17 назв.)

 127. Сидорчук Т.Г. До питання про підготовку науково-педагогічних кадрів в Україні в ХІХ- на початку ХХ століття //Нова парадигма.-Запоріжжя: Тандем-У, 1998.-Вип. 7.-С. 96-102.

 128. Сікорська Н. О.В. Духнович про природовідповідність навчання //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С.164-171.

 129. Слісаренко А.Г. та ін. Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта: Наук. – метод. посібник – К.: ІЗМН, 1998. – 194 с.

 130. Стеценко В.П. Методичні пошуки Т.Ф.Бугайко шляхів удосконалення викладання літератури в школах України (20-ті-40-ві рр.) //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1998. - Ч.3. - С.150-155.

 131. Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. 1993 - 1998 – Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі українки, 1998. – 106 с.

 132. Стоян Т.А. Студентство університетів підросійської України і другій половині ХІХ ст. – К., 1998. – 28 с.

 133. Стрипко Т. Екологічний аспект освітньої діяльності українців найдавніших часів //Освіта і управління. - 1998.-N2. - С.112-120.

 134. Сухенко Т.В. Жіноча середня освіта в Україні. (XIX - початок XX ст.) //Укр. іст. журн. - 1998.-N5. - С.63-74.

 135. Сухомлинська О.В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С.285-292.

 136. Тарнашинська Л. Дорога до Софії Русової //Літ. Україна. - 1998.-27 серп. – С. 7.

 137. Томенко М. Уроки педагогіки Миколи Трублаїні //Учитель. - 1998.-N2. - С.66-67.

 138. Тригубенко В. Від кульки-до бала ( З історії оцінювання знань) //Там само.-N7-8. - С.61-63.

 139. Тригубенко В. Педагогічний музей України - осередок національних реліквій освіти й виховання //Там само.- 1998.-№6.-С.66-72.

 140. Тригубенко В. Розвиток української освіти в діаспорі //Відродження.-1998.-N1.-С.13-15.

 141. Тригубенко В. Фундатори освітньої системи Х1Х ст. // //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, № 2. – С.173-178.

 142. Тронько Т. Практичні форми навчання у жіночій школі другої половини ХІХ ст. //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – 1998.-Вип. 2.– С. 184-187.

 143. Улюкаєва Г.І. Розвиток суспільного дошкільного виховання на Україні /початок XX ст./ //Педагогіка і психологія. - 1998. - N4. - С.162-169.

 144. Федоренко Є. Повернення із забуття:Степан Сірополко //Освіта.-1998.-23-30 груд.-С.7.

 145. Фрайт І. Педагогічно-просвітницька діяльність Дениса Січинського (1865-1909 рр.). //Обрії. – 1998. - № 1. – С. 12-15.

 146. Цимбалюк О. „Труд” – жіноча кравецька школа: [Історія першого укр. жін. пром. кооперативу на Галичині]. – Львів, 1998. – 49 с. – Бібліогр.: с. 34-35 (82 назви).

 147. Цьось А.В. Система здорового способу життя в "Поученні" Володимира Мономаха //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.208-216.

 148. Чепіль М.М. Провідні ідеї Першого Українського Педагогічного Конгресу (1935 р.) і завдання сучасного виховання //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.165-171.

 149. Чепуренко Я.О. Кодекс законів про народну освіту УРСР як законодавча база розвитку системи обов’язкового примірника творів друку України (черв. 1922-бер. 1934 рр.) //Чепуренко Я.О. Державне забезпечення системи обов’язкового примірника творів друку України: етапи розвитку. – К.: ЦНБ, 1998. – С. 31-39.

 150. Чернишенко І.А. М.Р. Завадський- видавець "Педагогічного вісника" //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.200-207.

 151. Чернишенко І. "Неабиякий педагог...": М.Р.Завадський (1848-1926) //Рідна шк. -1998.-N4. -С.16-17.

 152. Штефан Л.А. Форми організації соціального виховання в Україні в 20-і роки ХХ ст. //Соціалізація особистості. - К.:НПУ ім. М.П. Драгоманова., 1998- С.285-289.

 153. Ювілейна книга української гімназії в Тернополі (1898 – 1998): До 100-річчя заснування – Тернопіль; Львів, 1998. – 736 с.

 154. Юрас І.І. Педагогічна концепція Памфіла Даниловича Юркевича. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 64 с. – Бібліогр.: с. 59-62 (40 назв).

 155. Якиляшек В.Й. Зміст освіти в гімназіях Галичини (до 1939 р.) //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.193-197.

 156. Якилишек В., Якилишек І. Математична освіта в контексті змісту освіти гімназій Галичини //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.41-46.

 157. Яцина О.А. Проблема українізації школи на шпальтах національної періодики (1907 -1914) //Наукова збірка „Українська періодика: історія і сучасність”: Матеріали ювілейної наук. конф. – Х.: ХДУ, 1998. – С.79-83.

Див. 145,268,454,2946,2953,2962,2983,2991,3010,3012,3015,3043,3045,3053,3075,3175-3185.
^

До 110-ої річниці від дня народження А.С. Макаренка

 1. Абашкіна Н.В. Професійна підготовка вихованців у навчальних закладах А. Макаренка і Г. Кершенштейнера //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.194-197.

 2. Безобразова Л., Лебеденко С. VII Міжнародна макаренківська конференція (12-15 бер. 1998 р., м. Полтава) //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. „Педаг. і психол. науки.” – 1998. – Вип. 2. – С. 211-214.

 3. Библюк М. А.Макаренко і польський педагогічний Олімп //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.208-216.

 4. Білоусова В.О. Ставлення як об'єкт педагогічної роботи (у світлі настанов А.Макаренка) //Там само. - 1998.-N1. - С.109-117.

 5. Бойко А.М., Дем'яненко Н.М. Педагогічна спадщина А. Макаренка в контексті загальнопедагогічної підготовки вчителя //Там само. - С.162-168.

 6. Гриценко Л.І. А. Макаренко про гуманну роль соціуму в розвитку особистості //Там само. - С.103-109.

 7. Гриценко Л.І. Ціннісні орієнтири в педагогіці А.Макаренка: генеза і сутність. //Там само. - 1998.-N1. - С.45-54.

 8. Губко О.Т. Макаренкові не треба зводитися, бо він і не падав: Пед. досвід А.С. Макаренка //Там само. - С.12-18.

 9. Данилова Л.О. А. Макаренко і світова педагогіка: проблеми музейного відображення //Там само. - С.228-235.

 10. Денисюк С.В. А. Макаренко і Я. Корчак: різні системи, спільні ідеї //Там само. - 1998.-N1. - С.198-204.

 11. Дичек Н.П. Моральні цінності етики А.Макаренка в тлумаченні англомовних дослідників //Там само. - С.176-185.

 12. Зязюн І.А. Дж. Морено і А. Макаренко про соціометрію взаємин у групі //Там само. - С.189-194.

 13. Зязюн І.А. Міжнародна макаренківська асоціація: проблеми і досягнення //Там само. - С.235-239.

 14. Зязюн І.А. Універсальні цінності спадщини А.С.Макаренка і сучасність //Педагогіка толерантності. - 1998. - N2. - С.101-107.

 15. Зязюн І.А., Кривонос І.Ф., Тарасевич Н.М. Гуманістична сутність майстерності А.Макаренка – вихователя //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.18-43.

 16. Зязюн І.А., Семиченко В.А. Інструментування правових відносин між колективом і особистістю в педагогічній системі А. Макаренка //Там само. - С.117-128.

 17. Ковальчук Л.А., Костів В. Макаренко - український педагог //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.37-39.

 18. Крамущенко Л.В. "...У мене вистачить сили йти, падати і знову підніматися" //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.87-94.

 19. Крамущенко Л.В. А.Макаренко в професійній долі польських педагогів //Там само. - С.204-208.

 20. Кривонос І.Ф. Педагогічні ідеї та досвід А.Макаренка в контексті світової педагогіки //Там само. - С.185-188.

 21. Кривонос І. А.С. Макаренко – класик педагогіки ХХ століття //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. „Педаг. і психол. науки.” – 1998. – Вип. 2. – С. 34-45.

 22. Куторжевська Л.І., Шохін В.П. Творче використання педагогічного досвіду А.Макаренка в умовах школи-інтернату //Педагогіка і психологія. – 1998. - № 1. - С.155-158.

 23. Лещенко М.П. Педагогіка "щастя і поезії дитячого життя" //Там само. - С.54-58.

 24. Лещенко М.П., Лещенко А.В. Володимир Іванович Вернадський і Антон Семенович Макаренко //Там само. - С.81-87.

 25. Лобурець В.Є., Крамущенко Л.В. Міжнародне співробітництво макаренкознавців //Там само.- С.223-228.

 26. Лутфуллін В.С. Наступність педагогічних ідей К.Ушинського і А.Макаренка //Там само. - С.65-70.

 27. Моргун В. Школа-господарство А.С. Макаренка: ступінь чи вершина освіти? //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. „Педаг. і психол. науки.” – 1998. – Вип. 2. – С. 56-69.

 28. Ничкало Н.Г. Львівська скарбниця макаренківської історіографії //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.216-223.

 29. Окса М.М. А.Макаренко про цілісність змісту педагогічної діяльності //Там само. - С.77-81.

 30. Окса М.М. Спадщина А.Макаренка і проблеми реформування сучасної системи освіти //Там само. - С.239-242.

 31. Окса М. Ювілей А.С.Макаренка у Німеччині: (Міжнародний макаренкознавчий симпозіум на німецькій землі) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.54.

 32. Охріменко І.В., Шульга В.І. Традиції трудового виховання А.Макаренка на Полтавщині //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.153-155.

 33. Пащенко В.О. А. Макаренко. Релігія. Церква: Новий підхід до старої проблеми //Там само. - С.137-147.

 34. Пилипчук В.В. Дидактичний пошук А.Макаренка //Там само. - С.71-77.

 35. Синьов В.М. Вплив творчої спадщини А.Макаренка на розвиток вітчизняної та світової пенітенціарної педагогіки //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.128-133.

 36. Тригубенко В. Шукаймо ключ до розуміння (Пед. спадщина А. Макаренка) //Відродження. - 1998.-N1. - С.24-27.

 37. Універсальні цінності спадщини А.Макаренка і сучасність //Шлях освіти. – 1998. - № 1. – С. 12-13.

 38. Фенченко П.М. Педагогічний досвід А.Макаренка в діяльності колективу Макіївського СПУ ім. А.С. Макаренка //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.158-162.

 39. Фролов А.А. Концепція педагогіки А. Макаренка //Там само. - С.95-103.

 40. Хомич Л.О. Реалізація ідей А.Макаренка в системі психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів //Там само. - С.168-176.

 41. Хромова О.Л., Кравченко Т.В. Концепція родинного виховання А.Макаренка і сучасність //Там само.- С.58-65.

 42. Цина А.Ю., Артющенко П.П. Розвиток поглядів А.Макаренка на роль праці в школі //Там само. - С.147-152.

 43. Шиліна З.М. Формування громадянської позиції особистості в педагогічній системі А.Макаренка //Там само - С.133-135.

 44. Ярмаченко М.Д. А.Макаренко і світова педагогіка ХХ ст. //Там само. - С.5-12.
^

До 80-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського

 1. Березняк Є. Його доля – і звичайна, і героїчна //Дніпро. – 1998. - № 9/10. – С. 133-137.

 2. Бондар Л.С. В.О. Сухомлинський про міжособистісні стосунки //Педагогіка і психологія. – 1998. - № 3. – С. 21-24.

 3. Волошина В.Я. Гуманістична сутність дидактики В.О.Сухомлинського //Там само. - С.14-20.

 4. Дубінка М.В. В.Сухомлинський про розвиток інтересу дітей до знань //Почат. шк.-1998.-N2. - С.38-40.

 5. Євдокієва Т. Чужого навчатися і свого не цуратися: До гуманіст. педагогіки В.Сухомлинського і Р. Штайнера //Рідна шк. - 1998.-N3. - C.26-28.

 6. Калініченко Н. Розвиток педагогічних ідей Василя Сухомлинського з трудового та економічного виховання шкільної молоді в сучасних умовах //Трудова підгот.ка в закладах освіти. – 1998. - № 4. – С. 2-6.

 7. Калмиков Г.В. В.О. Сухомлинський про взаємини між учнями різного віку //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.227-230.

 8. Калмиков Г.В. В.О.Сухомлинський про взаємини особистості й колективу //Там само.-N2. - С.24-31.

 9. Кіндрат В.К. Формування патріотизму в школярів у концепції В.О. Сухомлинського //Там само. -N3. - С.56-63.

 10. Коніченко О.П. Особливості проведення "уроків мислення серед природи" з міськими дітьми //Там само. - С.50-56.

 11. Луценко І., Проценко В. Роздуми Василя Сухомлинського про красу //Вітчизна. - 1998.-N11-12. - С.136-142.

 12. Мамчур Л.І. Принципи навчання рідної мови в методичній системі В.О.Сухомлинського //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.31-42.

 13. Мамчур Л. Твори-мініатюри та казки у методичній спадщині В.О.Сухомлинського //Почат. шк. - 1998.-N6. - С.11-13.

 14. Новгородська Ю.Г. В.О. Сухомлинський про розвиток технічної творчості учнів //Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1998. – С. 120-122.

 15. Педагогіка В. Сухомлинського як втілення гуманістичних загальнолюдських ідеалів //Зб. наук. – практ. матеріалів – Миколаїв: МПІ, 1998. – 172 с.

 16. Петренко О.Б. Виховання дівчинки-дівчини-матері в педагогічній творчості В.О. Сухомлинського //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.43-49.

 17. Печерська Е. Василь Сухомлинський і музичне виховання дітей //Почат. шк. - 1998.-N4. - С.26-30.

 18. Прокопова О.С. Проблема формування творчої активності школярів у педагогічній спадщині Сухомлинського //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр.: Педагогічні, мистецтвознавські та культурологічні аспекти сучасного суспільства. – Х., 1998. – С. 30-34.

 19. Проценко В. Колиска думки – казка //Київ. – 1998. - № 5/6. – С. 125-127.

 20. Розенберг А.Я. Системний підхід у педагогіці В.О.Сухомлинського //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.5-13.

 21. Сікорський П. Єдність духовного й раціонального у педагогічній спадщині В. Сухомлинського //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С. 10-14.

 22. Скрипник М.І. Уроки мислення Джона Дьюї і Василя Сухомлинського //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.71-77.

 23. Слюсаренко І. Ідеї розумового виховання учнів в педагогічній системі В.О. Сухомлинського //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. „Педаг. і психол. науки.” – 1998. – Вип. 2. – С. 45-56.

 24. Сметанський М. Загальнолюдські цінності в педагогічній спадщині В.Сухомлинського //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.43-45.

 25. Хайруліна В.М. Сприяти саморозвитку особистості //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.63-70.
^

До 175-річчя від дня народження К.Д. Ушинського

 1. Воїнов С. Дещо нове до біографії К.Д. Ушинського //Сіверян. літопис. – 1998. - № 1. – С. 46-53.

 2. Гурова О.М. К.Д. Ушинський про духовно-моральний розвиток особистості //Наук. вісн. Південноукр. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С. 146-149.

 3. Євтух М.В., Потапенко К.К. Питання психології в педагогічному вченні К.Д. Ущинського //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 474-483.

 4. Євтух М., Потапенко К. „Став безсмертним він сьогодні!” //Шлях освіти. – 1998. - № 1. – С. 40-45.

 5. Непознанный Ушинський: Хрестоматия науч.-христиан. педагогики /[Сост.: В.И. Ильченко, К.В. Деревянко]. – Красный луч: Пресса, 1998. – 302 с.

 6. Терлецький В. Сторінки життєпису Костянтина Ушинського //Сіверян. літопис. – 1998. - № 1. – С. 32-45.
Сторінка32/36
Дата конвертації19.01.2013
Розмір4.34 Mb.
ТипДокументы
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи