«Міжнародні конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення» icon

«Міжнародні конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення»Схожі
  1   2   3   4   5   6


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки


ДО ЗАХИСТУ

В. о. завідувача кафедри

д.е.н., професор

____________ О. М. Костюк

«___»_____________ 2012 р.


ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

за спеціальністю 8.03050301 “ Міжнародна економіка ”


МІЖНАРОДНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Виконав студент 5 курсу, група ММЕ-12 ____________ С.В. Загорулько

«___» ____________ 2012 р.

Керівник дипломної роботи ____________ І.І. Д’яконова

«___»____________ 2012 р.

Консультант розділу “ Охорона праці та

безпека в надзвичайних ситуаціях ” ____________ Т.П. Гончаренко

«___»____________ 2012 р.


Суми – 2012


РЕФЕРАТ

дипломної роботи на тему:

«Міжнародні конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення»

студента Загорулька Сергія Володимировича

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра


Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що в умовах загострення міжнародної конкурентної боротьби на ринку харчової промисловості питання формування міжнародних конкурентних переваг у достатньому для ефективної діяльності обсязі має дуже велике значення для ТОВ «Роменський завод продтоварів» так і для кожного окремо взятого підприємства в цілому.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів щодо механізмів забезпечення міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів» та визначення шляхів їх удосконалення.

Об'єктом дослідження є відносини що виникають в процесі визначення та підвищення ефективності міжнародних конкурентних переваг підприємств продовольчої галузі.

Предметом виступає механізм забезпечення міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів».

Проведений в дипломній роботі аналіз механізму забезпечення міжнародних конкурентних переваг дало підстави зробити наступні висновки:

-  В умовах міжнародної конкуренції одним з найважливіших  показників, що оцінює ефективність  використання  економічних, трудових, управлінських ресурсів і успішність міжнародної  конкурентної  боротьби на зарубіжних ринках є рівень міжнародної конкурентоспроможності;

- Глобалізація   призводить  до заміни   конкуренції  між  країнами  і

регіонами  на конкуренцію між  товаровиробниками,  залучаючи до системи  міжнародного поділу праці більшість господарюючих суб'єктів;

- Можливості  держави  в  регулюванні економічних  процесів,  підтриманні  високого  рівня  міжнародної конкурентоспроможності національних  виробників – скорочуються пропорційно зростанню  міжнародної мобільності капіталу, ресурсів, інформації;

- На підставі проведеного аналізу санітарно-гігієнічних умов праці техніки безпеки та протипожежної безпеки і заходів з охорони праці можна зробити висновок, що в цілому приміщення відповідає нормативним вимогам і нормам щодо санітарно-гігієнічних параметрів, техніки безпеки, пожежної безпеки. У літній період рекомендовано збільшувати вологість повітря та зменшувати час провітрювання;

Під час написання роботи використовувалися такі загальнонаукові методи дослідження: систематизація та узагальнення (при теоретичному обґрунтуванні поняття міжнародних конкурентних переваг), порівняння ( у процесі виокремлення спільних і відмінних рис методик оцінювання міжнародних конкурентних переваг підприємства), системний аналіз (при дослідженні понять «міжнародна конкуренція», «міжнародна конкурентоспроможність»), методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань (під час дослідження чинників, факторів та механізмів забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства).

Інформаційна базу складають праці економістів-науковців, що займалися проблематикою міжнародної конкурентоспроможності та механізмів забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства, також наукові статті, практичні рекомендації, монографії, офіційні електронні джерела статистики, доповіді і результати конференцій та самітів міжнародних фінансових та торгівельних організацій.

Отримані результати діяльності ТОВ «Роменський завод продтоварів» можуть бути використані при формуванні ефективної системи управління міжнародними конкурентними перевагами на зовнішніх ринках, а також при визначенні оптимального рівня міжнародної конкурентоспроможності фірми.

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, міжнародні конкурентні переваги підприємства, механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг, міжнародна торгівля, зовнішньоекономічна діяльність, експорт.

Дипломна робота містить 138 сторінки, 17 таблиць, 13 рисунків, список використаних джерел із 62 найменувань, додатки.

Рік виконання дипломної роботи – 2012 рік.

Рік захисту роботи – 2012 рік.


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

д.е.н., професор

_________________ О.М. Костюк

«___»_____________ 2012 р.


^ ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальністю 8.03050301 «Міжнародна економіка»

студенту 5 курсу, групи ММЕ-12

Загорульку Сергію Володимировичу 1. Тема роботи: «Міжнародні конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення» затверджена наказом по академії від «___»_________2012 р. № ______
 1. Термін здачі студентом закінченої роботи: ____ травня 2012 р.
 1. Дипломна робота виконується на матеріалах ТОВ «Роменський завод продтоварів»
 1. Предмет дослідження: механізм забезпечення міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів».
 1. Мета дипломної роботи: розробка методичних рекомендацій, направлених на формування міжнародних конкурентних переваг підприємства та механізмів їх забезпечення.
 1. Орієнтовний план дипломної роботи, терміни подання розділів науковому керівникові та зміст завдань для виконання поставленої мети:


Розділ І. Теоретичні засади формування та утримання міжнародних конкурентних переваг. Термін подання – 19 лютого 2012 р.

У розділі І визначити сутність, види, чинники та особливості формування міжнародних конкурентних переваг підприємства; проаналізувати механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства за класифікаційними ознаками; визначити алгоритм формування та набуття міжнародних конкурентних переваг.

Розділ ІІ. Механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг на прикладі ТОВ «Роменський завод продтоварів» Термін подання – 6 травня 2012 р.

У розділі ІІ необхідно дослідити організаційну структуру підприємства; проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства; здійснити оцінку зовнішньоекономічної діяльності підприємства; визначити основні механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства.


Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення механізму забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства. Термін подання – 13 травня 2012 р.

У розділі ІІІ потрібно запропонувати шляхи забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства; проаналізувати наявні на підприємстві проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення; розробити пріоритети розвитку підприємства для подальшого забезпечення підприємства конкурентними перевагами на зарубіжних ринках.


Розділ ІV. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Термін подання – 6 травня 2012 р.

У розділі ІV дослідити систему охорони праці на підприємстві; проаналізувати шкідливі і небезпечні фактори на виробництві на об’єкті дослідження; дати оцінку наявного стану охорони праці і зробити висновок про відповідність внутрішніх документів підприємства нормативно-правовим актам з питань охорони праці, а також запропонувати можливі шляхи покращення стану охорони і умов праці. 1. Консультації по роботі:

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

1

д.е.н. І.І. Д’яконова2

д.е.н. І.І. Д’яконова.3

д.е.н. І.І. Д’яконова4

д.е.н.Т.П. Гончаренко


 1. Дата видачі завдання «___» _________ 2012 р.Науковий керівник _________ д.е.н. І.І. Д’яконова

Завдання до виконання одержав ________ С.В. Загорулько


ЗМІСТВСТУП……………………………………………………………..…………

9

РОЗДІЛ 1

^ МІЖНАРОДНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА І МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ..


14

1.1

Сутність поняття конкуренті переваги в економічній літературі……………………………………………………….


14

1.2

Види міжнародних конкурентних переваг та показники конкурентоспроможності підприємства ……..........................


20

1.3

Принципи та механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства.………………………


30
Висновки до розділу 1………………………………………..

38

РОЗДІЛ 2

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»………...

39

2.1

Історичні та організаційні особливості діяльності ТОВ «Роменський завод продтоварів»…………...…………


39

2.2

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства ТОВ «Роменський завод продтоварів»……….….…..……..


46

2.3

Зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «Роменський завод продтоварів»…………………………………………………..


51

2.4

Оцінка міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів» та механізму їх забезпечення………….……………………………………….58
Висновки до розділу 2………………..………………………

67

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВ «РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» …………………………….69

3.1

Проблеми та перспективи розвитку міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів»………….……………………………69

3.2

Пропозиції щодо підвищення ефективності механізму міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів»…………………………………………..74
Висновки до розділу 3………………………………………..

84

РОЗДІЛ 4

АНАЛІЗ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА ТОВ «РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»………………..86

4.1

Система управління охороною праці на ТОВ «Роменський завод продтоварів»…………………………………………….


86

4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на ТОВ «Роменський завод продтоварів» ……………………....


91

4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях на ТОВ «Роменський завод продтоварів»……………………………………………


101
Висновки до розділу 4……………………………………….

104

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………

106

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..

111

ДОДАТКИ……………………………………………………………………

118

ВСТУП


Розширення географічних та торгових кордонів діяльності учасників зовнішньоекономічних відносин ставить перед державами світу важливе завдання, щодо їх рівноправної, не дискримінаційної поступової інтеграції до світової господарської системи.

Кожне економічно потужне підприємство, яке виходить на міжнародний ринок з власною конкурентоспроможною продукцією, намагається досягти міжнародних конкурентних переваг над іншими іноземними товаровиробниками. Фінансові, управлінські, організаційні та інші можливості підприємства у досягненні міжнародних конкурентних переваг визначаються таким поняттям як міжнародна конкурентоспроможність.

Сучасний світовий ринок, а також сучасні економічні тенденції, які спостерігаються у міжнародній торгівлі характеризуються, у більшості випадків, значним переважанням пропозиції над сукупним попитом. Як результат, певний специфічний товар пропонують одночасно багато постачальників як іноземних так і на умовах і з характеристиками, які мало чим відрізняються один від одного. В даній ситуації споживач вибирає більш конкуренто спроможний товар, тобто такий товар, який за свою ціну задовольняє якомога більше потреб покупців і має певні унікальні характеристики, притаманні лише даному товару, тобто продукція виготовлена на більш високому технологічному рівні, ніж товари конкурентів.

Таким чином, міжнародні конкурентні переваги підприємства це сукупність кількісних, якісних і вартісних характеристик товару, сукупність дій ефективної організаційно-управлінської ланки, злагоджена чітко продумана стратегія діяльності всього підприємства, яка забезпечує задоволення конкретної потреби іноземного споживача, а також виділяє продукцію підприємства і саме підприємство серед інших зарубіжних товаровиробників, цим самим вони надають можливість підприємству для вдалої, продуктивної а головне рентабельної діяльності, підкреслюючи унікальність фірми. При просуванні і збуті традиційних товарів успіх у міжнародній конкуренції може бути у вигляді екстенсивного розширення збуту продукції підприємства за рахунок скорочення продаж інших товаровиробників. При збуті принципово нових товарів, робіт, послуг успіх фірми в міжнародній конкуренції проявляється саме у скороченні потенціальних можливостей збуту інших фірм.

Сьогодні, кожне підприємство, що займається зовнішньо економічною діяльністю бажає досягти значних лідерських позицій в освоєнні зарубіжних ринків і формуванні на них конкурентних переваг для забезпечення рентабельної діяльності, однак не всім фірмам вдається досягти бажаного результату. Ця особливість пов’язана не тільки через нестачу фінансових коштів, а більше через невдалу міжнародну конкурентну стратегію на підприємстві, а також непрофесійність і нестаток знань управлінського персоналу.

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства проявляється у досягненні компанією сталих конкурентних переваг у міжнародному просторі та суперництві.

Міжнародні конкурентні переваги підприємства з’являються у тому разу, коли фірма здійснює новаторства, нововведення, інвестиції у свою діяльність (це стосується всіх видів капіталу: як матеріального так і трудового з фінансовим), а також прагне до змін чим пояснюються значні ризики пов’язанні з зовнішньоекономічною діяльністю і виходом на нові зарубіжні ринки. Підприємства отримують конкурентну перевагу перед міжнародними суперниками, у тому разі, коли вони уловлюють нову основу і нові ідеї для конкуренції або ж знаходять принципово нові і більш ефективні засоби і заходи для ведення міжнародної конкуренції «по-старому».

Отже, актуальність обраної теми дипломної роботи обумовлена прагненням підприємства набути міжнародних конкурентних переваг шляхом удосконалення якості продукції, випуском принципово нових видів продукції, впровадження нових конструкцій виробів, оновленням виробництва, пошук і застосування нових підходами до організації маркетингу та системи управляння підприємством в цілому.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів щодо механізмів забезпечення міжнародних конкурентних переваг на прикладі ТОВ «Роменський завод продтоварів» та визначення шляхів їх вдосконалення, а також розробці практичних рекомендацій щодо вирішення наявних на підприємстві проблем.

Для реалізації визначеної мети вирішуються такі завдання:

 1. Розглянути науково-теоретичні підходи для дослідження міжнародного конкурентного середовища підприємства;

 2. Визначити основні стратегії створення міжнародних конкурентних переваг, а також виявити сучасні тенденції їх застосування та набуття у зовнішньоекономічній діяльності;

 3. Проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства у розрізі впровадження міжнародної маркетингової стратегії;

 4. Провести комплексний аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Роменський завод продтоварів»;

 5. Розробити практичні рекомендації та запропонувати шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції та адаптації підприємства до зовнішньоекономічної діяльності;

 6. Дослідити систему охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному підприємстві, зробити висновок про її сучасний стан та відповідність чинному законодавству України;

 7. Запропонувати практичні рекомендації для покращення стану охорони праці.

Об'єктом дипломної роботи виступає концепція досягнення міжнародних конкурентних переваг ТОВ «Роменський завод продтоварів» при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом дослідження виступає механізм забезпечення підприємства міжнародними конкурентними перевагами та процес підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в сучасному глобалізованому світі.

Аналіз останніх публікацій. Питання міжнародної конкурентоспроможності та значне посилення конкурентної боротьби на глобальному, регіональному і локальному ринках вимагає від підприємств утримання існуючих конкурентних переваг і здобуття нових, тому ця проблема на теперішній час є найактуальнішою. Дослідженню теоретичних проблем міжнародної конкуренції, конкурентних стратегій та конкурентоспроможності, конкурентних переваг підприємств та методів їх оцінки присвячені праці відомих іноземних і вітчизняних вчених (зокрема, А. Гальчинського, А.Градова, В. Гейця, В. Немцова, В. Юданова, Г.Азоєва, Дж. Ванека, Дж. М. Кейнса, Дж. С. Мілля, Д.Рікардо, Дж. Робінсона, Д. Довганя, Ж.-Ж. Ламбена, І. Кравіса, К. Ерроу, М. Перлітца, М. Познера, М. Портера, Н. Задорожної, О. Зозульова, О.А. Амоші, Т. Комісарової, Т. Льовітта, У.Бролля Ф. Хайека, А. Челенкова, М. Чумаченка, Й. Шумпетера, Ю. Іванова).

Так, наприклад, М. Портер виокремив основні конкурентні сили на ринку. В свою чергу - Ф. Хайек довів, що конкуренція, в тому числі і міжнародна, стимулює розвиток підприємств, а також розкриває їх потенціал. І. Багієв, аналізуючи маркетингове середовище діяльності компаній, визначив найважливішу його складову - конкурентне середовище та конкуренти фірми, які впливають на діяльність підприємства та змінюють результати його функціонування.

Під час написання роботи використовувалися такі загальнонаукові методи дослідження: систематизація та узагальнення (при теоретичному обґрунтуванні поняття міжнародних конкурентних переваг), порівняння ( у процесі виокремлення спільних і відмінних рис методик оцінювання міжнародних конкурентних переваг підприємства), системний аналіз (при дослідженні понять «міжнародна конкуренція», «міжнародна конкурентоспроможність»), методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань (під час дослідження чинників, факторів та механізмів забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства).

РОЗДІЛ 1

^ МІЖНАРОДНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА

ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.1 Сутність поняття конкуренті переваги в економічній літературі


Міжнародна конкурентоспроможність - це багаторівневе поняття, що характеризує стан об'єкта дослідження, що визначає його місце в ієрархічній системи оцінок йому подібних, серед яких виділяють держави, підприємства і продукцію. Загальноприйнятого визначення міжнародної конкуренто-спроможності не існує. Трактування, фактори, причини і наслідки високого або низького рівня змінюються в залежності від об'єкта аналізу. Але у будь-якому випадку ясно визначено, що конкурентоспроможність керована і існує ряд методів і способів, що дозволяють досягти заданих результатів.

Невипадково міжнародна конкуренція як джерело розвитку підтримується законодавчо у більшості країн світу. Вперше термін «конкуренція» в економічній літературі увів у науковий обіг Адам Сміт. Суть міжнародної конкуренції та методи і основи її економічного аналізу він описує: на мікрорівні як суперництво між фірмами товаровиробниками, а на макро – як суперництво країн, що беруть участь у міжнародній торгівлі.

А.Сміт розглядає конкуренцію як:

 • такий стан кон’юнктури ринку, коли учасники ринку під впливом будь-яких економічних, політичних та інших факторів починають боротьбу за вигідніші та кращі умови виробництва, розподілу, збуту, просування товару, що зрушує економічну ситуацію в той чи інший бік;

 • являється як форма ринкової поведінки;

А. Сміт у своїх працях намагався довести, що основні поняття міжнародної конкурентоспроможності країни на міжнародних ринках можна розкрити за допомогою елементарної моделі тимчасової рівноваги, яка відображає наявність двох країн які беруть участь у світовій торгівлі, які виробляють ідентичні товари, але з різними виробничими витратами.

Досліджуючи політику вільної економічної конкуренції у своїй праці «Дослідження про природу та причини багатства народів» Сміт вперше сформулював термін «абсолютної переваги». Він доводив, що певна країна завжди буде виробляти один товар або певну групу товарів з значно меншими економічними, трудовими та іншими витратами, ніж зарубіжні країни. На його думку саме абсолютні переваги є фундаментом того, що саме можна назвати міжнародною конкурентоспроможністю як окремих взятих фірм, так і окремих економік країн світу вцілому. Продаючи зарубіжним країнам надлишки своїх конкурентоспроможних товарів, країна експортер збільшує національне виробництво, тобто зростає національний дохід, підвищується зайнятість населення, примножується багатство.

Послідовником А.Сміта який також досліджував поняття «конкурентні переваги » став Д. Рікардо який у своїй роботі «Начала політичної економії та оподаткування» розробив теорію порівняльних переваг. Цією теорією він доводив економічну вигідність операцій на зовнішніх ринках – різницею виробничих витрат в різних країнах, але лише за умов, якщо товаровиробники зрівнюють однакову пропорцію обміну одного товару з іншим як в середині країни так і за її межами. Прикладом на якому було зображено модель «порівняльні переваги» - був з сукном та вином які виробляли дві різні країни з відмінними одна від одної затратами. Але він не зміг пояснити чому саме робочий час (ресурс) має різну віддачу, а тобто продуктивність у різних галузях відрізняється.

Тому можемо зробити висновок з теорії Д.Рікардо, що необхідною умовою міжнародної конкурентоспроможності в міжнародній торгівлі є виробництво одних і тих самих товарів в різних країнах та регіонах світу з різними виробничими затратами. Кожна країна вигідно спеціалізується на тому виробництві товарів, по яких у неї існують найнижчі затрати. Також Рікардо відштовхувався саме з того, що теорія порівняльних переваг діє автоматично при вільній торгівлі і сама суть цього принципу по собі призводить до спеціалізації.

Також одну з провідних ролей в сучасному трактуванні міжнародних конкурентних переваг відіграв Хамберлер з моделлю альтернативних витрат.

Але основними недоліками теорії альтернативних переваг є:

 • передбачають вільну торгівлю;

 • робоча сила повинна характеризуватися досконалою мобільністю;

 • повинні бути постійні витрати виробництва;

 • повна взаємодоповненість і взаємозамінність ресурсів;

 • нівелювання відмінностей в рівнях заробітної плати;

 • відсутність об’єднання витрат та технічного та виробничого вдосконалення.

Іншим дослідником міжнародних конкурентних переваг і засновником неокласичного напрямку економічної думки є англійський економіст відомий у всьому світі - А. Маршалл який своїй у роботі «Принципи політичної економії» яка була опублікована у 1890 році дослідив ідеї щодо попиту та пропозицій у міжнародній торгівлі і разом з іншим економістом Еджоутом реалізували свої ідеї в графічній формі. А.Маршалл комплексно обґрунтував механізми автоматичного встановлення ринкової рівноваги із допомогою досконалої конкуренції а також дії економічних законів граничної корисності товару і граничної продуктивності виробництва. Потенціал для підвищення міжнародних конкурентних переваг продукції, що виробляється, з'являється тоді, коли певний особливий фактор виробництва застосовується не в повному обсязі, а також масштаби виробництва продукції не забезпечують мінімуму витрат. Наступним критерієм міжнародної конкурентоспроможності в рамках цієї моделі є наявність у товаровиробника певних факторів, що можуть використовуватися з більшою продуктивністю. Одним із головних а також найважливіших факторів, який дає можливість підприємству утримувати переваги над іншими конкурентами, є людський ресурс. Тому А. Маршалл стверджував, що якщо підприємець розподіляє всі ресурси найефективнішим чином, то він в результаті отримає найбільшу віддачу від кожного виробничого фактора, максимальну - на скільки здатний потенціал його підприємство. Але якщо якийсь з них використовується у надлишку, то він буде отримувати «спадну віддачу», тому що решта факторів виробництва можуть використовуватися не в повній мірі і не встигати за ним.

Розвиток міжнародної торгівлі та світової економіки на межі XX ст. значно змінив погляди різних вчених на міжнародну конкуренцію. Недосконалість існуючих підходів, нездатність за допомогою цінової конкуренції пояснити сутність міжнародної конкурентної діяльності, змусила економістів різних країн шукати інші альтернативні теоретичні підходи. Значні дослідження моделей недосконалої конкуренції такої як: монополія, олігополія і монополістична конкуренція в різний час займались такі вчені як А. Курно «Дослідження математичних принципів у теорії багатства», Едвард Чемберлін зі своєю працею «Теорія монополістичної конкуренції і переорієнтація теорії вартості», що була опублікована у 1933 році.

Теорії щодо походження та існування монополістичної конкуренції досліджувались у працях Чемберліна. Цей економіст належить до школи таких вчених, як Леонтьєв, Шумпетер та інші. Він побудував економічну модель недосконалої конкуренції, яка відповідає наступним вимогам:

 • диференціація продукції, що виробляється;

 • кількість продавців зростає, а ринок залишається відкритий;

 • будь-яке виробництво товару має право виробляти товар цієї групи.

У цьому ж 1933 році Джоан Робінсон написала працю «Економічна теорія недосконалої конкуренції», Йозеф Шумпетер «Теорія економічного розвитку» (1912 р.), «Капіталізм, соціалізм і демократія» (1942 р.), та інші видатні економісти.

Дж. Робінсон вдалося узагальнити дискусії про загальний характер ціноутворення при умові монополії на ринку, а також виникнення нових форм недосконалої конкуренції. Її праця була зумовлена нагальною необхідністю переосмислити дію ринкових механізмів з урахуванням впливу таких економічних та виробничих факторів, як:

 1. Обмежена кількість продавців на міжнародних ринках;

 2. Диференціація продукції, що виробляється;

 3. Витрати на реалізацію та збут;

 4. Нецінові форми конкуренції.

Новизна Дж. Робінсон полягала в тому, що процес міжнародної конкуренції розглядався нею лише за ситуації, коли кожний виробник товарів виступав як монопольний власник свого власного продукту.

Вона наголошує на тому, що основною передумовою виникнення олігополії і появи недосконалої конкуренції є концентрація виробництва продукції, в такій ситуації можемо спостерігати тенденцію що веде до монополізації, яка виявляється у системах квотування, програмах обмеження, раціоналізації, зростанні могутності гігантських компаній. Також на її думку аналогічна ситуація склалась і на світовому ринку. Типовою для міжнародних ринків стала «симетрична» або «асиметрична» олігополія, коли лише дві-три компанії або найчастіше до десяти домінують на всьому ринку. Міжнародна конкуренція між олігополістами з однієї сторони сприяє врівноважуванню ринку, вирівнюванню цін, але з іншої породжує замкненість ринку, не сприяючи ні вільному переливанню грошових капіталів, ні науково-технічному прогресу, а ні формуванню ефективної і раціональної структури суспільного виробництва товарів та послуг.

Джоан Робінсон розглядала нові характеристики міжнародної конкурентної боротьби в умовах глобалізації та поширення монополій, базуючись та використовуючи методи класичної та неокласичної школи (еластичність попиту за ціною та граничні витрати, граничний прибуток, тощо). Значна увага приділялася причинам виникнення та функціонування монополії, монополістичної конкуренції, олігополії, монопсонії а також методам та чинникам ціноутворення при недосконалій конкуренції.

Всі вище перераховані вчені підвели підсумок у дискусії щодо видів та характеру ціноутворення в умовах різних видів міжнародної конкуренції.

Таким чином, виходячи з вищесказаного можемо зробити висновок, що за допомогою категорії конкурентоспроможність оцінюються здібності і можливості окремих економічних систем і об'єктів конкурувати на ринку подібних об'єктів, а також системи управління підприємствами в умовах конкуренції. Сучасна конкуренція припускає поєднання двох економічних методів конкурентної боротьби : цінова конкуренція, що ґрунтується на мінімізації виробничих витрат з використанням базових технологій, і інноваційній конкуренції, яка в свою чергу передбачає застосування новітніх технологій, високоефективної сировини і матеріалів, а також – дієвих методів управління і організації виробництва, що дозволяють диференціювати продукцію і наблизити її до індивідуальних потреб покупців.

Особливості сучасного світового економічного господарства не дозволяють країнам і окремим товаровиробникам створювати стійкі конкурентні переваги на тривалий термін. Фактори економічної діяльності, які формували колись унікальні і незаперечні конкурентні переваги, з плином часу, а також з розвитком науки та техніки, при все більш широкому використанні теоретичних досліджень і знань в практичній діяльності, застарівають. На зміну їм приходять принципово нові елементи, що дозволяють докорінно переглянути усталені думки і підходи, що до оцінки конкуренції та конкурентоспроможності, а також механізмів формування та утримання підприємствами міжнародних конкурентних переваг. Подальший розвиток світової економіки і поширення глобалізацій них та інтеграційних процесів пов'язується, насамперед, з використанням новітніх матеріалів, розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, біо та нано інженерії. 

Інформаційні технології вважаються інструментами майбутнього, хоча економічний ефект від вкладень виникає після значного часового лагу. Особливу значимість для формування міжнародних конкурентних переваг інформаційні технології мають при створенні організаційних мереж, які призводять до посилення ефекту масштабу шляхом об'єднання ресурсів і капіталів, що значно знижують витрати, підвищують виробничу та технологічну ефективність, які в свою чергу пов'язані зі зміною постачальників, зменшують тривалість виробничого циклу за рахунок скорочення швидкості протікання інформаційних процесів та пришвидшенню обороту грошових коштів.


1.2 Види міжнародних конкурентних переваг та показники конкурентоспроможності підприємства


Для визначення взаємозв'язку між чинниками і підсумковими показниками на будь-якому досліджуваному рівні доцільно скористатися наступним алгоритмом:

 1. Визначаються внутрішні і зовнішні параметри, які формують результативність діяльності структури;

 2. Встановлюються конкурентні характеристики;

 3. Визначаються конкурентні переваги і недоліки;

 4. Обґрунтовується конкурентоспроможність на основі порівняння аналогічних об'єктів.

Всі міжнародні конкурентні переваги поділяються на дві великі групи: перша об'єднує нестабільні і короткострокові переваги. Вони ґрунтуються, головним чином, на цінових факторах та схильні до впливу різноманітних протекціоністських заходів з боку держави і цінових зрушень на світовому ринку. Друга група об'єднує міжнародні конкурентні переваги вищого порядку, засновані на використанні нових технологій, унікальних комбінацій ресурсів, високій якості, які призводять до підвищення продуктивності праці.
На рівні підприємства всі наявні ресурси класифікуються як звичайні і стратегічні. Стратегічні ті, які забезпечують стабільні і довгострокові переваги, обмежені за природою, надають вагу в очах клієнтів, важко піддаються або не піддаються імітації і заміщенню, низькою мобільністю, тобто не можуть легко купуватися і передаватися (організаційна культура, імідж). Ці ресурси відносяться до всієї сукупності продуктів і послуг підприємства, потребують особливої системи ​​управління. Вони підсилюють конкурентні позиції і створюють трудно повторювані довгострокові конкурентні переваги.

Розробка напрямків підвищення міжнародної конкурентоспроможності
підприємства проводиться з урахуванням того, що:

- міжнародні конкурентні переваги створюються на базі портфеля ресурсів, визначаються його продуктивністю і складністю повторення наявного поєднання. Також стійка конкурентна перевага виникає в результаті здійснення цілеспрямованих управлінських рішень;

- набуття нових конкурентних переваг, а також конкурентоспроможності підприємства базується на використанні підприємствами гетерогенних, якісно неоднорідних ресурсів. Гетерогенність ресурсів це основа для застосування унікальних стратегій і накопичення стратегічних знань та умінь. У процесі формування стратегії розвитку необхідно враховувати, що в останні роки практично на всіх ринках створюються умови для досягнення гомогенності ресурсів. Серед них:

1. Широкий розвиток виробничих мереж і створення стратегічних альянсів;

2. Можливість переміщення наукових знань і технологій;

3. Використання єдиних підходів в стандартизації та сертифікації ресурсів;

4. Рух трудових ресурсів, що переносять з собою накопичений досвід і знання;

5. Збільшення інформаційних потоків і міжособистісних контактів;

6. Розвиток системи консалтингу;

- нематеріальні ресурси, такі як творчий потенціал працівників, організаційна культура, процеси створення, випуску і реалізації продукції, відносини у колективі а також з партнерами створюють додаткові бар'єри для відтворення. Ці ресурси в складній і динамічній обстановці стають не лише джерелом міжнародної конкурентної переваги, але і стратегічною необхідністю;

- портфель ресурсів буде мати ефективність лише в тому випадку, якщо його елементи володіють властивістю взаємодоповнювання.

КСторінка1/6
Дата конвертації10.02.2013
Розмір1.43 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи