«Міжнародні конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення» icon

«Міжнародні конкурентні переваги підприємства та механізми їх забезпечення»Схожі
1   2   3   4   5   6
онкурентні переваги виникають в результаті взаємодоповнення ресурсів а також появою нових, тому управлінські рішення і дії, підлеглі загальної стратегії, здібність до організаційного конструювання - це чинники, що розширюють стандартний набір ресурсів підприємства. Міжнародна конкурентоспроможність виробників визначається безліччю чинників (див. рис. 1.1).


Рисунок 1.1 – Конкурентні характеристики підприємства


Виділяється два рівні зовнішньої дії на підприємства: глобальний і ближній. Глобальний рівень створює міжнародне оточення, міра сприятливості якого оцінюється відкритістю зовнішніх ринків збуту, можливостями здобуття відсутніх ресурсів, у тому числі технологічних, фінансових, інтелектуальних, тощо. Ближній рівень - економічне і соціальне середовище держави, що визначає особливості розвитку бізнесу, а також політична стабільність, що формує ефективність правових, законодавчих і фінансових інститутів, які визначають чи не головну роль у діяльності підприємства та визначають їх можливість виходу на зовнішні ринки. Велике значення також мають галузеві особливості (див рис.1.2).
Рисунок 1.2 – Особливості формування конкурентних переваг підприємства


В усередненому варіанті дія зовнішнього середовища на діяльність організацій представлена наступними чинниками:

 1. Форми і інтенсивність конкуренції на ринку;

 2. Рівень конкурентоспроможності фірм, що змагаються;

 3. Структура бізнесу;

 4. Розвиток родинних і підтримуючих галузей;

 5. Господарська кон'юнктура, що складається;

 6. Розвиток суміжних і підтримуючих галузей;

 7. Господарська кон'юнктура, що складається;

 8. Параметри попиту, ємкість внутрішнього і міжнародного ринків;

 9. Державна економічна політика в країнах-експортерах і імпортерах;

 10. Структурні характеристики національної економіки.

У табл. 1.1 представлені конкурентні характеристики підприємства, які необхідно враховувати при визначенні рівня його конкурентоспроможності і можливі конкурентні переваги, які можуть бути створені на основі базових виробничих складових.


Таблиця 1.1 – Конкурентні характеристики і конкурентні переваги підприємства

Конкурентні характеристики

Міжнародні конкурентні переваги

Технологічні і операційні

 • - використання передових виробничих та інформаційним технологій,

унікальних методів організації виробничих процесів;
- володіння новими виробничими потужностями; вільний доступ до необхідних ресурсів; 

- вигідне місцерозташування; 

- розвинена інфраструктура.

Організаційно-управлінські

- досвід, високий професійний рівень і культура керуючих;
- здатність системи перейти від традиційної стратегії розвитку на основі диференціації продукції і зниження витрат до інноваційного розвитку;

- розвинена система збуту;

-  широкі зв'язки зі споживачами; 

- високий рівень після продажного обслуговування; 

- тісні зв'язки з постачальниками;
- міцний імідж виробника конкурентоспроможної продукції;
- статус лідера на головних для підприємства ринках.


Серед ключових характеристик, створюваних менеджментом, в умовах зростаючої конкуренції слід виділити:

 • стійкість, під якою розуміється здатність протистояти різноманітним коливанням макроекономічної ситуації;

 • гнучкість, яка характеризується наступними параметрами:

а) гнучкістю робочої сили - високою кваліфікацією, здатністю до адаптації, багатопрофільність;

б) диференційована система оплати праці, характеризується впливом зміни кон'юнктури на кількість робочих годин і оплату за них;

в) гнучкістю організаційної поведінки, яка виявляється в здатності до економії часу, простору, витрат, використанні нових підходів в управлінні запасами, результативністю реакції у зв'язку зі зміною ринкової ситуації і діями конкурентів;

г) відповідністю організаційної форми стратегії підприємства;

- висока організаційну культуру;

- цілеспрямоване освоєння нових ринків, виробів і технологій;

- стабільність і довготривалість відносин з постачальниками;

- участь в міжфірмових альянсах, що приводить до стратегічної, оперативної, організаційної інтеграції, що створює нові унікальні цінності і розширює можливості всіх партнерів в галузі виробництва і в частині зближення культурного, організаційного рівня;

- інноваційний характер розроблюваної стратегії, пропонованих товарів, використовуваної технології.

Процеси інтернаціоналізації, зростання темпів та масштабів міжнародної торгівлі, зростання соціальної відповідальності бізнесу, розвиток та поява нових підприємств, вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, зростаюча інформатизація приводять до підвищення значущості управлінського персоналу, як джерела підвищення конкурентних переваг підприємства та виникнення особливого ставлення до методів і способів впливу на співробітників. Розширюються використовувані інструменти мотивації та контролю, спрямовані на створення зацікавленості в розвитку виробництва та розширення діяльності закордон.

При оцінюванні загальної конкурентоспроможності товару, а також з метою виявлення міжнародних (зовнішніх) та національних (внутрішніх) конкурентних переваг необхідно дотримуватися певних принципів, що підвищать точність одержуваних результатів оцінки, дозволять врахувати інтереси ринкових суб'єктів (як продавців, так і споживачів), а також уніфікувати і структурувати порядок дій процедури оцінювання:

- орієнтація на певний тип ринку (внутрішній або зовнішній);

- орієнтація на конкретний сегмент ринку, облік особливостей різних сегментів ринку. Споживачі по різному сприймають один і той самий товар з одними і тими ж властивостями і характеристиками, і кожен з них визначає рівень конкурентоспроможності та конкретні переваги одного товару над іншим, відповідно до власних уподобань та фінансовими можливостями. Тому оптимальним вважається той сегмент ринку, до якого належить 20% споживачів, які купують 80% товару;

- квазістабільність ринкової кон'юнктури в період проведення досліджень. Конкурентоспроможність товару - поняття відносне, прив'язане неї тільки до певного ринку, а й до певного проміжку часу;

- оцінювання конкурентоспроможності з позицій певного суб'єкта ринку - виробника, продавця, споживача. їли і засоби основних суб'єктів ринкових відносин взаємопов'язані, але протилежні, оскільки для виробників важливими параметрами є ті, які впливають на рівень витрат, а для споживачів - на споживчі якості товару;

- переважно раціональне поведінка суб'єктів ринку. Поведінка суб'єктів ринкових відносин являє собою взаємопов'язані раціональні дії з наперед визначеною метою: для виробника - раціональне використання наявних ресурсів з максимальною віддачею, для споживача - отримання максимуму з точки зору кількості та якості товару за свої кошти;

- формування номенклатури критеріїв конкурентоспроможності з урахуванням обов'язкових і рекомендованих вимог до товару;

- виключення подвійного рахунку (обліку критеріїв).

Процедура оцінювання існуючих конкурентних переваг визначеного товару та окремо взятого підприємства складається з наступних етапів і дозволяє зрозуміти чим саме продукція окремо взятого підприємства є унікальною в порівнянні з продукцією конкурентів:

- визначення мети проведеного дослідження - оцінки конкурентоспроможності підприємства. У разі виникнення необхідності визначення місця (положення) даного підприємства серед вітчизняних та зарубіжних конкурентів і визначення місця продукції підприємства товарів аналогів та товарів-замінників є достатнім для проведення простого прямого порівняння досліджуваного товару з аналогічними та замінниками по найбільш важливим критеріям (параметрами) оцінки. Якщо ж метою дослідження є визначення перспектив виходу на зарубіжний ринок аналізованого товару у вигляді обсягів продажів і виручки від реалізації, обсягів прибутку, то здійснення прямого порівняння є недостатнім. Необхідно також включити в аналіз даних про потенційних товари-аналоги і нові товари-замінники, а також всю необхідну інформацію про стратегічних зарубіжних конкурентів, а також про можливі зміни правового поля функціонування підприємства і ринкової кон'юнктури із виходом фірми на іноземні ринки збуту;

- збір, обробка та аналіз даних про зміни ринкової кон'юнктури досліджуваного товару підприємства на певну дату за певний період часу (з боку пропозиції - даних про функціонуючих і потенційних підприємствах-виробниках аналогічних товарів і товарів-замінників, їх структура і динаміка змін основних показників діяльності, з боку попиту - даних про реальних і потенційних споживачів, їх структура і динаміка змін основних показників:

а) поведінкових характеристик;

б) смаків;

в) вимог і переваг;

г) споживча цінність аналізованого товару і платоспроможність покупців;

- вибір бази порівняння для аналізованого товару і її детальне вивчення. За базу порівняння приймають:

а) необхідність, потребу в даному виді товару (як досліджуваного, так і його аналога, замінника), що виникає у споживача;

б) споживча цінність для покупця товару-аналога, товару-замінника досліджуваного підприємства;

в) величина необхідного корисного ефекту товару (його аналога, замінника) - величина одержуваного споживачем результату, а також сума грошових коштів на придбання споживачем і споживання (експлуатацію) товару – величина затрат;

г) нормативні параметри - критерії оцінки конкурентоспроможності товару, виражені у вигляді законодавчо встановлених національних або міжнародних нормативно-правових актах (або внутрішньо встановлених на підприємстві) нормативних вимог, обов'язкових для виконання або досягнення;

д) зразок (еталон) - застосовується, якщо підприємство має на меті досягти конкретних результатів, наприклад, як найбільший конкурент, а також якщо досліджуваний товар відомого класу і на ринку існують її аналоги. Товар-зразок моделює потреба і задовольняє необхідні вимоги споживачів, яким повинен відповідати досліджуваний товар;

е) гіпотетичний зразок - застосовується у разі недостатності інформації для оцінки по конкретному зразку-аналогу. Являє собою усереднене значення параметрів групи товарів-аналогів, замінників;

- визначення номенклатури параметрів оцінки міжнародних конкурентних переваг підприємства перед іноземними фірмами конкурентами та конкурентоспроможності товару з точки зору їхньої найбільшої важливості для споживача;

- вибір методу оцінки конкурентоспроможності товару: розподіл приватних і групових показників оцінки конкурентоздатності продукції підприємства, на основі яких здійснюється розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності фірми вцілому і робиться висновок про наявність тих чи інших переваг над іноземними чи вітчизняними конкурентами;

- здійснення факторного аналізу та формулювання висновків про реальний і потенційний рівні конкурентоспроможності підприємства;

- розробка напрямів і заходів з підвищення конкурентних переваг досліджуваного підприємства, визначення структури та величини витрат на їх здійснення, оптимізація витрат;

На рис 1.3 зображено основні параметри які впливають на конкурентні переваги підприємства.


Рисунок 1.3 – Параметри, що впливають на набуття міжнародних конкурентних переваг та конкурентоспроможність підприємства в цілому.

- встановлення граничних (бажаних до досягнення) значень, критеріїв майбутньої оцінки міжнародної конкурентоспроможності фірми з урахуванням формулювання вимог до продукції даного підприємства (точніше, до його нової модифікації, більш досконалого варіанту в тому чи іншому плані). Перехід до початкового етапу проведення процедури оцінки на новому рівні.

В  результаті проведення   дослідження на виявлення у підприємства

існуючих конкурентних переваг можуть бути  прийняті  рішення про зміну цінової політики (цін на даний товар і інші, на супутні  послуги, на супутні  товари та аксесуари, запчастини, способів реалізації  товару на ринку і системи взаємин з посередниками), зміна товарної політики (структури експортно-імпортних операцій, технологічного процесу виробництва, складу застосовуваних сировинних ресурсів і комплектуючих  матеріалів), інвестиційно-інноваційної та зовнішньоекономічної політики  підприємства в залежності від поведінки конкурентів.


1.3 Принципи та механізми забезпечення міжнародних конкурентних переваг підприємства.


Існує безліч підходів до тлумачення ключового поняття теми дипломної роботи - « міжнародна конкурентоспроможність підприємства». Відповідно до першого підходу під міжнародною конкурентоспроможністю підприємства слід розуміти можливість підприємства досягти переваги над іншими підприємствами які діють на міжнародному ринку. Успіх фірми в міжнародній конкуренції визначається рівнем її конкурентоспроможності на іноземних ринках. При цьому конкурентоспроможність підприємства, як «живого організму», безпосередньо пов'язана з технологічним процесом виробництва продукції (робіт, послуг), що володіє відносними конкурентними перевагами і пропонує продукцію до реалізації на зовнішніх ринках.

Підприємство, вступивши в жорсткості конкурентної боротьби на тому чи іншому іноземному ринку товарів (робіт, послуг), вступає в конкурентні взаємини з контрагентами та підприємствами-виробниками аналогічних товарів або товарів-замінників, надалі вибудовуються в певну лінію конкурентної поведінки суб'єкта.

Завоювавши певні позиції, досить складним є завдання для підприємства - суб'єкта конкурентних взаємин - (незалежно від його економічної потужності і потенціалу) по їх збереженню і зміцненню на даному ринку. Для досягнення поставленої мети підприємству необхідно постійно прагнути підвищити рівень конкурентоспроможності реалізованої продукції, особливо на експорт, і конкурентоспроможності підприємства вцілому, шляхом:

1) досягнення нових конкурентних переваг на іноземних ринках, з огляду на умови середовища, що змінюється функціонування підприємства;

2) вибору правильної лінії міжнародної конкурентної поведінки в залежності від специфічних особливостей суб'єкта господарювання;

3) розробки та ефективної реалізації його конкурентної стратегії.

Система або комплекс теоретичних положень і практичних прийомів, які забезпечують підприємству стійкі міжнародні переваги на певну перспективу являє собою стратегію конкурентоспроможності. Від правильного вибору стратегії конкурентоспроможності залежить ефективність діяльності підприємства взагалі, а особливо на міжнародному ринку.

При розробці міжнародної конкурентної стратегії підприємства необхідно враховувати такі принципи :

а) науковість – міжнародна конкурентна стратегія підприємства повинна бути розроблена з урахуванням результатів наукових досліджень в цій сфері економіки (галузі), прогнозів її пріоритетного розвитку та економічної ефективності діяльності підприємства в цілому;

б) комплексність - конкурентна стратегія повинна бути розрахована з урахуванням найважливіших структурно-функціональних зв'язків підприємства, факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які впливають на його розвиток;

в) реалістичність - конкурентна стратегія повинна спиратися на реальний економічний потенціал підприємства, а не на його ще не реалізовані можливості, а також реальна ситуація на міжнародних та вітчизняних ринках;

г) пріоритетна орієнтація на ефективність ( економічну і соціальну ефективність діяльності підприємства) - вміст ефективних механізмів її реалізації;

д) пріоритет стратегічних завдань розвитку фірми над тактичними;

е) системний підхід до вирішення соціально-економічних, організаційно-управлінських та екологічних проблем - підприємство слід розглядати як єдиний цілісний «живий організм».

На стадії розробки і подальшої реалізації міжнародної стратегії, конкурентна стратегія підприємства незалежно від обраного її (стратегії) виду містить декілька ключових елементів:

- аналітичний;

- цільовий;

- прогнозний;

- концептуально-стратегічний;

- концептуально-тактичний елементи і послідовні механізми її реалізації.

Згідно функціональному підходу основними механізмами реалізації міжнародної конкурентної стратегії підприємства є:

 • ресурсний механізм (раціональне використання наявних економічних ресурсів);

 • бюджетно-фінансовий механізм (програмно-цільовий розподіл коштів підприємства);

 • кадрово-управлінський механізм (делегування повноважень, ефективне мотивування персоналу);

 • рекламно-інформаційний механізм.

Види міжнародних конкурентних стратегій а також їх зміст, характеристика, особливості та фактори конкурентної боротьби можна побачити в табл.1.2.


Таблиця 1.2 – Види конкурентних стратегій підприємства на зовнішніх ринках

Фактори конкуренції

Вид конкурентної стратегії

Віолентна («силова»)

Патіентна (стратегія ниш)

Коммутанта

(стратегия приспособления)

Експлерентна (піонерська)

Зміст стратегії

Домінування на великому сегменті ринку

Домінування на вузькому сегменті ринку

Задоволення нестандартного попиту на локальному ринку

Формування попиту на принципово нові товари

Масштаб підприємства

Великі за розмірами діяльності

Великі, середні і малі за розмірами діяльності

Малі за розмірами діяльності

Середні і малі за розмірами діяльності

Фундаментальні особливості підприємства

Відносно невеликі затрати виробництва, широкомасштабні НДР, розгалужена система збуту,великі рекламні компанії.

Вузька спеціалізація, певний сегмент споживачів, нестандартна продукція.

Локальний масштаб бізнесу, звичайна продукція, не спеціалізоване виробництво,невеликий попит, конкретний клієнт-споживач.

Пошук новаторських рішень, підвищений ризик радикальних нововведень .

Характеристика товара і попиту

Доволі дешевий товар, середня якість,масовий попит

Унікальний товар,висока якість,обмежений попит, висока ціна.

Високий рівень гнучкості виробництва, невеликі об’єми виробництва, локальний попит.

Безперервне відновлення товару, безперервне підвищення попиту на товар.

Фактори конкурентної боротьби

Висока продуктивність

Здатність пристосовуватися до особливого ринку

Гнучкість реакції, велика кількість продавців.

Лідерство в нововведенняхЗазначені механізми реалізації міжнародної конкурентної стратегії застосовні до будь-якого підприємству незалежно від сфери діяльності, функціонального типу, форми власності та інших специфічних особливостей, що враховуються при виборі того чи іншого виду стратегії. При цьому все різноманіття існуючих видів міжнародних конкурентних стратегій підприємств групуються і зводяться до чотирьох основних (базисним) видам міжнародних конкурентних стратегій.

Таким чином, міжнародну конкурентоспроможність підприємства слід розглядати, з точки зору конкурентоспроможності виробництва а також конкурентоспроможності товару, обраного для реалізації на ринку з метою отримання економічної та іншої фінансової вигоди – завоювання і зміцнення конкурентних позицій даного суб'єкта (підприємства) – учасника ринку.

Міжнародна конкурентоспроможність виробництва - це здатність виробництва як складної відкритої організаційно-економічної системи випускати конкурентоспроможну продукцію, унікальну в порівнянні з іноземними товарами-аналогами, мати комерційний успіх в умовах міжнародної конкуренції, необхідний для подальшого розвитку та функціонування. Вимоги до виробництва які мають надати міжнародні конкурентні переваги:

а) використання прогресивних технологій, сучасних методів менеджменту;

б) своєчасне оновлення основних фондів;

в) забезпечення гнучкості виробництва, пропорційності, паралельності, безперервності, прямо точності, ритмічності процесів.

З іншого боку, міжнародна конкурентоспроможність підприємства безпосередньо залежить від конкурентоспроможності вироблених товарів в порівнянні з аналогічними товарами іноземних фірм і товарами замінниками підприємств-виробників даної групи в рамках даного сегмента ринку. Так, міжнародна конкурентоспроможність підприємства виявляється в його здатності випускати конкурентоспроможну продукцію, у придбанні переваг по відношенню до інших зарубіжних підприємств даного виду діяльності і даного функціонального типу всередині країни і за її межами. При цьому більшість конкуруючих підприємств прагнуть придбати міжнародну конкурентну перевагу над своїми суперниками шляхом:

а) встановлення більш низьких цін в порівнянні з цінами на аналогічні товари (роботи, послуги) і товари-замінники;

б) мінімізації витрат виробництва;

в) використання новітніх технологій;

г) робота високоефективної команди з менеджменту.

При цьому економія на витратах може здійснюватися за рахунок використання більш дешевої робочої сили або повної автоматизації виробництва, у випадках, коли це можливо. Автоматизація виробництва, безумовно, тягне за собою впровадження нових технологій виробництва експортної продукції, що сприяє створенню нових конкурентних переваг і досягненню більш високого рівня конкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому.

Таким чином, міжнародна конкурентоспроможність технології - це здатність даної технології конкурувати з іншими аналогічними технологіями іноземних фірм конкурентів, не мати рівних собі аналогів, мати можливість виготовити за даною технологією якісну і економічну продукцію відповідно до конструкторсько-технологічною документацією, не знизивши якості входу системи. Вимоги до технології, яка має надати міжнародну конкурентну перевагу:

- мобільність;

- оптимальність рівня автоматизації процесів;

- мінімальні втрати ресурсів.

Чимало важливою складовою міжнародної конкурентоспроможності підприємства є рівень конкурентоспроможності персоналу, як організаційно-управлінського, так і виробничого.

Всі перераховані вище елементи складають основу для розробки певного напряму конкурентної поведінки підприємства на зовнішньому ринку – оборонної моделі конкурентної поведінки, моделі прямування (переслідування) за лідером на зарубіжному ринку, коопераційної моделі або ж наступальної. 

Проводиться оцінка не тільки реальних і потенційно можливих в короткостроковій перспективі міжнародних конкурентних переваг підприємства на даному ринку або його сегменті, але і визначаються стратегічні конкурентні переваги, які б діяли досить тривалий час з урахуванням сформованих умов зовнішнього середовища підприємства і щодо достовірного характеру їх зміни.

Конкурентний статус підприємства (КСП) являє собою сформовану ресурсну структуру підприємства (технічні, технологічні, кадрові, інтелектуальні, інформаційні, фінансові, просторові ресурси, ресурси організаційної структури системи управління, підприємницька здатність та талант і ін.) завдяки якій даний суб'єкт господарювання здатний або не здатний досягти бажаного рівня конкурентних переваг, зайняти конкретні конкурентні позиції на зовнішньому і внутрішньому ринках, визначені поставленими стратегічними цілями.

КСП є основою його міжнародної конкурентоспроможності так і конкурентоспроможності підприємства вцілому. Виходячи з цього можна визначити, що ключовими аспектами забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства є наступні: виробничий, маркетинговий, фінансовий, інноваційний, кадровий та організаційно-культурний і управлінський.

Таким чином, внутрішні конкурентні переваги підприємства характеризують сформовану цінність (наприклад, переваги цінової конкуренції) для підприємства-товаровиробника и базуються на його організаційно-управлінських, техніко-технологічних і виробничих ноу-хау і нововведень (див. рис.1.4).
Рисунок 1.4 – Основні аспекти набуття підприємством міжнародних конкурентних переваг


Зовнішні конкурентні переваги підприємства відображають цінність для покупця, як реальних так і потенційних і полягають в досягненні підприємством показників найкращого задоволення потреб споживачів продукцією, що пропонується підприємством.

Міжнародні конкурентні переваги підприємства виявляються при аналізі і виокремленні сильних і слабих сторін досліджуваного підприємства і його іноземних конкурентів, при вивченні основних факторів міжнародної конкурентоспроможності, тобто безпосередньо при здійсненні оцінки загальної конкурентоспроможності підприємства і аналізі отриманих результатів.


Висновки до розділу 1


1. Міжнародна конкурентоспроможність  керована, міжнародні конкурентні переваги набуваються в результаті продуманої чіткої стратегії виходу на зарубіжні ринки. 

2. Ефективність механізму забезпечення міжнародними конкурентними перевагами підприємства визначається точністю оцінки базисного стану об'єкта впливу і виділення факторів, що впливають на його розвиток, а також чіткою діяльністю управлінського персоналу.

3. Рівень міжнародних конкурентних переваг підприємства визначається зовнішнім  оточенням, наявними  ресурсами, ефективністю  управління, умінням правильно оцінювати ситуацію на іноземних ринках, прогнозувати і вчасно приймати необхідні рішення.

4. Міжнародна конкурентоспроможність   підприємства  - здатність

найбільш  повно задовольнити запити певних груп покупців на зарубіжних ринках,  за рахунок міжнародних конкурентних переваг у виробництві, системі просування та збуту, маркетингу та логістики, за рахунок досконаліших якісних і кількісних параметрів, що в свою чергу дозволяють підприємству розширити свою діяльність і підвищити ефективність використання ресурсів, а також норму рентабельності.

РОЗДІЛ 2

^ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРВАГ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»

2.1 Історичні та організаційні особливості діяльності ТОВ «Роменський завод продтоварів»


ТОВ «Роменський завод продовольчих товарів" було засноване в 1998 р., функціонує на базі чинного законодавства України, та протягом останніх чотирьох років займає перше місце по країні по виробництву пряника сирцевого і є одним з найбільших підприємств нашої держави з виробництва зефіру, на базі сучасних технологій та сучасного технологічного устаткування.

Центральний офіс ТОВ «Роменський завод продтоварів» знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Пролетарської солідарності, б. 53.

До складу підприємства входять «Хлібокомбінат» (дільниця 1) та «Кондитерська фабрика» (дільниця 2).

Виробничі потужності «Хлібокомбінату» знаходяться за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, б. 8.

Адреса виробничих потужностей «Кондитерської фабрики»: Сумська обл., м. Ромни, вул. Гоголя, б. 13.

Метою діяльності підприємства, як і будь-якого комерційного суб’єкта господарювання, є одержання прибутків від господарської діяльності внаслідок якнайкращого задоволення потреб споживачів.

Основним завданням діяльності підприємства є виготовлення та реалізація харчової продукції на території нашої країни та за її межами.

Основні види діяльності за КВЕД, що здійснює підприємство:

15.82.0 Виробництво сухарів,печива,пирогів і тістечок тривалого зберігання;

15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

15.84.0 Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів;

60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту;

51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;

51.90.0 Інші види оптової торгівлі.

На підприємстві встановлена ​​одна з найпотужніших в Україні ліній з виробництва пряників, яка дала поштовх до отримання лідерства на ринку з реалізації цього виду солодощів. В асортименті нараховується до 30 видів пряника, який дає можливість задовольнити різноманітні смаки споживачів. Асортимент кондитерських виробів з борошна доповнює печиво вівсяне, сухар, сушка. Різноманітні торти і тістечка виготовляє кондитерський цех.

За час існування підприємства проведені зміни в структурі товарних груп, які виготовляє кондитерська фабрика. Закуплено додаткові потужності з виробництва зефіру, налагоджена робота глазурувального відділення.

Фахівці постійно працюють над розробкою та запровадженням у виробництво нових ексклюзивних видів зефіру. Завдяки наполегливій роботі в цьому напрямку асортимент зефіру, який випускається на заводі найширший та найцікавіший в Україну. В асортименті підприємства присутній мармелад та глазуровані цукерки, які теж користуються попитом споживачів.

Асортиментний ряд складається з більш ніж 150 найменувань кондитерських, бісквітно-кремових і хлібобулочних виробів:

1. Пряник:

- Класичний;

- З начинкою;

2. Зефір:

- Глазурований;

- Не глазурований;

- Фасований;

3. Мармелад;

4. Цукерки глазуровані;

5. Печиво вівсяне;

6. Сушка; Сухар;

7. Хлібобулочні вироби;

8. Бісквітно-кремові вироби.

Вся продукція, яка випускається під ТМ «Ромни Кондитер», має гарантію якості. Продукція сертифікована згідно міжнародним стандартам ISO № UA 226685 від 20.09.2011, щодо відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001-2008 (пересертифікація системи відбулася 2011 р. Сертифікат дійсний до 06.10.2014), а також згідно всеукраїнським стандартам Укрсепро від 29.03.2011 р. № UA 2.163.05853-11 (дійсний до 14.10.2013).

У асортименті є ряд продуктів, які спрямовані на різні сегменти ринку і здатні задовольнити різноманітні, найвибагливіші потреби споживачів. На даний момент на підприємстві працює більше тисячі робітників, що мають стабільну зарплату, можливість оздоровлення себе і своїх дітей, можливість здобуття вищої освіти за рахунок підприємства. Всі вони є членами об’єднаного профспілкового комітету, що активно діє вже 11 років.

Успішній діяльності ТОВ «Роменський завод продтоварів» сприяє, в тому числі, чітка та зважена структура організації праці на підприємстві. (Додаток А)

На чолі ТОВ «Роменський завод продтоварів» стоїть генеральний директорСторінка2/6
Дата конвертації10.02.2013
Розмір1.43 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи