Робоча навчальна програма модуля 1 спецкурсу “Енергетичне право України “ icon

Робоча навчальна програма модуля 1 спецкурсу “Енергетичне право України “Схожі
1   2   3
http://prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc

 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc/WDU20090210112/Rozporzadzenie_w_sprawie_udzielania_pomocy_publicznej.html

 • Договір про заснування Європейської Спільноти від 21 березня 1957 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_017

 • Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною від 14 червня 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 24. – Ст. 1794.

 • Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 945.

 • Директива 2001/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. «Про створення сприятливих умов продажу електроенергії, виробленої з відновлювальних енергоджерел, на внутрішньому ринку електричної енергії» // Official Journal L 283. – 27.10.2001. – Р. 33.

 • Директива 2003/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2003 р. «Про стимулювання використання біопалива та інших видів відновлювального палива для потреб транспорту» // Official Journal L 123. – 17.05.2003. – Р. 0042–0046.

 • Директива 2009/28/ЄС Ради від 23 квітня 2009 року про використання енергії з відновлювальних енергоджерел яка змінює ів наступному відміняє Директиву 2001/77/EC і 2003/30/EC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Decision&an_doc=1998&nu_doc=181

 • Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2003 р. «Про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС» // Official Journal L 176. – 15.07.2003. – P. 0057–0078.

 • Договір про заснування Енергетичного Співтовариства

  (підписання – 25.10.2005 р.; набрання чинності – 01.07.2006 р.; дата набрання чинності для України – 01.02.2011 р.) – Режим доступу:

  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_926

  ^ 7. СПИСОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абдуллоев Р.Р. Отдельные правовые аспекты регулирования деятельности в сфере недропользования // Энергетическое право.- 2009.- N 2.- С. 49 - 54.

  2. Агибалов А.Н. Правовое регулирование радиационной безопасности населения при использовании атомной энергии: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Саратов., 2001. – 178 с.

  3. Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно-небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація: автореф. дис. … д-ра. техн. наук: спец. 21.06.01 / Адаменко Я.О. – Івано-Франківськ, 2006. - 25 с.

  4. Андрейцев В.И. Гарантии эффективности экологической экспертизы: социально-правовые проблемы. – К.: Общество “Знание” Украины, Республиканский дом экономических и научно-технических знаний, 1992. – 20 с.

  5. Андрейцев В. И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К.: Будивэльнык, 1990. – 168 с.

  6. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208.

  7. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.

  8. Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики: моногр. / В.І. Андрейцев,- Д.: Національний гірничий університет, 2011.- 373 с.

  9. Арифов ХО., Арифова П.Х. Освоение гидроэнергетических ресурсов Таджикистана и некоторые правовые вопросы водопользования в бассейне Арала // Энергетическое право.- 2009.- № 2.- С. 55 - 61.

  10. Асаул А. Н. Развитие возобновляемой энергии в России / А. Н. Асаул // Економіка та держава. – 2008. – № 4 (64). – С. 6–7.

  11. Афанасієв Р. Щодо публічного аспекту права власності на природні ресурси / Р. Афанасієв // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 128–132.

  12. Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки. Київ, 1997.- 196 с.

  13. Балюк Г.І. Ядерне право України: стан і перспективи розвитку. Правові аспекти радіоекології.-Київ, 1996.- 140 с.

  14. Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права України: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06, 12.00.01/Київ, над ун-т ім Т Шевченка.-К.,2000. -33 с.

  15. Балюк Г.І. Стан законодавства про відходи та проблеми його вдосконалення // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2001. – № 44.

  16. Балюк Г.І. Правовий механізм функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні // Вісник Київського нац. університету ім. Т.Шевченка. – Юридичні науки. –Випуск 56. К., 2004.– С. 26-28

  17. Балюк Г.І. Екологічна безпека та її правове забезпечення // Екологічне право України/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво”Юридична думка”, 2005. –С.153.

  18. Балюк Г.І.Охорона навколишнього середовища в ядерній енергетиці // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка / Ред.: В.І. Андрейцев. — К., 2005. — 140 с. — (Юрид. науки; Вип. 67 - 69).

  19. Балюк Г.І. Розвиток ядерної енергетики та законодавства України про охорону довкілля в зазначеній сфері: правові і моральні аспекти. // Матеріали Міжнародної науково-практичної екологічної конференції "Открытый диалог между правительством, промышленостью и обществом" (18-22 вересня 2006р.) – Маріуполь, 2006

  20. Балюк Г.І. “Радіаційна безпека” // Екологічна енциклопедія /Редкол. А.В. Толстоухов та ін. – К.: “Центр екологічної освіти та інформації”, 2008. – Т.3. – С.166.

  21. Басин Ю.Г., Сулейменов М.К., Осипов Е.Б., Ченцова О.И. Контракты на недропользование: проблемы юридической квалификации и систематизации // Энергетическое право.- 2007.- № 2. - С. 55 - 61.

  22. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2008. – 20 с.

  23. Беляневич Е. Правовая природа контрактов на недропользование и инвестиционных контрактов // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 29 / Под ред. А.Г. Диденко. Алматы: Раритет, Институт правовых исследований и анализа, 2007. С. 305).

  24. Біла книга, що затверджує стратегію Співтовариства та план дій 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l27023.htm

  25. Боголюбов С. А. Экологическое право : [учебник для вузов] / Боголюбов С. А. – М. : Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М., 1999. – 448 с.

  26. Бондар Л. О. Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 - Одеса, 2001. – 206 с.

  27. Борисов А.Н.. «О соглашениях о разделе продукции: комментарий к Федеральному закону (постатейный)». – М.: ЮД Юстицинформ. – 2006. – 264 с.

  28. Бринчук М. М. Правовая охрана атмосферного воздуха. – М.: Наука, 1985. – 174 с.

  29. Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами, – М.: Наука, 1990, – 212 с.

  30. Бринчук М. М. Экологическое право : [учебник] / Бринчук М. М. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юристъ, 2005. – 670 с.

  31. Ващенко Ю.В. Правовой статус регулятора в сфере электроэнергетики в Украине // Энергетическое право.- 2008.- № 2.- С. 27-28.

  32. Вершинин А.П. Энергетическое право. Учебно-практический курс.- СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос.ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ. 2007. – 248 с.

  33. Водянніков О. Гармонізація національного законодавства України у сфері використання біологічного палива із правом ЄС / О. Водянніков // [Електронний ресурс]. Режим доступу http: //www.justinian.com.ua/ article.php?id=1192

  34. Водянніков О. Політика ЄС в сфері використання біологічного палива: напрями адаптації національного законодавства України до права ЄС [Електронний ресурс]. Режим доступу http: //www.justinian.com.ua/ /article.php?id=1133

  35. Возобновляемая энергия в России. Публікація Міжнародного енергетичного агенства [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2000/RenewRussian2003.pdf

  36. Вольфрам Ребок Энергетическое право Украины. Краткое руководство. Киев, Arzinger, 2009. – 67 с.

  37. Гелетуха Г. Г. Европа сделала ставку на биомассу / Г. Г. Гелетуха, А. В. Морозова // Коммунальное хазяйство. – 2007. – № 4. – С. 25–27.

  38. Голикова С. Энергия будущего ЕС – возобновляемые источники энергии / С. Голикова // Энергетическая политика Украины. – 2005. – № 9. – С. 45–50.

  39. Гончаров С. Биотопливный выбор. Каким быть украинскому «зеленому» горючому? / С. Гончаров // Энергетическая политика Украины. – 2005. – № 4. – С. 54–58.

  40. Гончаров С. Чистая енергетика: новая реальность или … старый миф? / С. Гончаров // Энергетическая политика Украины. – 2005. – № 2. – С. 78–82.

  41. Грищенко А.И. Государственное регулирование атомной энергетикой: правовые проблемы // Энергетическое право. - 2006. - №1.

  42. Гудков В.И. Договор к Энергетической хартии в контексте отношений Россия – ЕС. // Энергетическое право . – 2006. - №1. - С. 26.

  43. Гудков И. В. Актуальные проблемы правового регулирования энергетических отношений / И. В. Гудков, П. Г. Лахно // Энергетика и право. – М. : Изд-во «Юрист», 2008. – С. 68–149.

  44. Долінський А. А. Біомаса як альтернатива газу / А. А. Долінський, Г. Г. Гелетуха // Коммунальное хозяйство. – 2007. – № 3. – С. 24–27.

  45. Дудиков М.В. О переходе прав пользования участками недр // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 7 – 12.

  46. Дудиков М.В. Правовые аспекты стимулирования геологоразведочных работ и привлечение инвестиций // Экологическое право. – 2005. – № 3. – С. 5 – 7.

  47. Дудиков М.В. Проблемы правового регулирования прекращения права пользования недрами // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 25 – 31.

  48. Дудиков М.В. Проблемы приобретения субъектом предпринимательской деятельности права пользования участками недр при банкротстве предприятия – пользователя недр // Экологическое право. – 2005. - № 6. – С. 26 – 30.

  49. Екологічна експертиза: право і практика / В. І. Андрейцев, М. А. Пустовойт, С. В. Калиновський та ін.; За ред. В. І. Андрейцева, М. А. Пустовойта. – К.: Урожай, 1992. – 208 с.

  50. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – 479 с.

  51. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2007. – 485 с.

  52. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2005. – 848 с.

  53. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008. – 856 с.

  54. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

  55. Елдыщев Ю. Н. ВИЭ в российской энергетике / Елдыщев Ю.Н. // Экология и жизнь. – 2009. – № 4. – С. 28–31.

  56. Ерофеев Б.В. Экологическое право России : [учебник] / Ерофеев Б. В. – М. : Эксмо, 2008. – 464 с.

  57. Ермишина Б. К. Опыт Европейских сообществ в регулировании охраны окружающей среды // Московский журнал международного права. – 1992. - № 2. – С. 85-94.

  58. Жирош Т. Альтернативные источники энергии / Т. Жирош // Инвест-газета. – 2008. – № 11. – С. 30–33.

  59. Жукова И.С. Омеждународном энергетическом праве как отрасли международного права // Вестник ОГУ ю. - № 2 (108) / февраль 2010. – С. 47-55.

  60. Жуковська О. Л. Відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки: деякі аспекти проблеми. – К.: Либідь, 1994. – 200 с.

  61. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова.- К.: Юрінком Інтер, 1998.-320 с.

  62. Запатрина И.В. Перспективы усовершенствования системы государственного управления и регулирования, согласование публичных и частных интересов в энергетической сфере // Энергетическое право.- 2008.- № 2.- С. 38-39.

  63. Зелена книга Європейської Комісії «Про відновлювані джерела енергії» від 20 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l27018.htm

  64. Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.: За ред М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

  65. Земельное право Украины: Учеб. пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – К.: Истина, 2002. – 496 с.

  66. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар [3-є вид., перероб. і доп.] / [В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.П. Гетьман та ін.] ; За ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 896 с.

  67. Землекористування енергетики / Л.Я. Новаковський, М.І. Шквир; Комун. п-во "Київ. ін-т земел. відносин". — К.: Урожай, 2009. — 240 с.

  68. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона: навч. посіб. / Ф. Я. Кіптач; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2010. — 238 с.

  69. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України. // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2006. –Вип. №31– С. 362-367.

  70. Игнатьева И.А. Санитарно-защитная зона промышленного объекта: некоторые особенности и проблемы правового регулирования // Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конференций. Юбилейный выпуск. 1995-2004 г.г. Составители: А.К.Голиченков, И.А.Игнатьева, А.О.Миняев/ Под ред. А.К.Голиченкова. М.: ТИССО. 2004. Т. 2. С. 38 – 46.

  71. Ильясова К.М. Вопросы совершенствования законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании // Энергетическое право. - 2007. - № 2.

  72. Исмаилов Ш.М. Энергетическое законодательство Таджикистана и основные направления его совершенствования // Энергетическое право. - 2009. - № 2. - С. 2 - 10.

  73. Кишко О. Правове регулювання використання поновлювальних джерел енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки держави / О. Кишко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2 (146). – С. 80–82.

  74. Кишко О. Правовое регулирование использования возобновляемых источников энергии / О. Кишко // Энергетическая политика Украины. – 2005. – № 9. – С. 41–44.

  75. Кишко О. Б. Международный опыт правового регулирования стимулирования использования возобновляемых источников энергии / О. Б. Кишко // Энергетика и право / [под ред. П. Г. Лахно]. – М. : Новая правовая культура, 2009. – Вып. 2. – C. 380–384.

  76. Кишко О. Б. Перспективы развития правового регулирования энергосбережения и использования возобновляемых источников / О. Б. Кишко // Энергетическое право. – 2008. – № 2 (11). – С. 40–42.

  77. Кишко О. Б. Щодо визначення поняття «поновлювані джерела енергії» в природоресурсовому законодавстві України / О. Б. Кишко // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Вип. 38. – С. 542–545.

  78. Кишко-Єрлі О. Б. Правові підстави використання поновлюваних джерел енергії як різновиду природних ресурсів / О. Б. Кишко-Єрлі // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 41. – С. 485–490.

  79. Кишко-Єрлі О. Б. Інститут правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії природоресурсного права України // Часопис Київського університету права. – 2010. - № 2 – С.251-254

  80. Кишко-Єрлі О. Б. Правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії : Автореферат... к. юрид. наук, спец.: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / О. Б. Кишко-Єрлі. — К. : НАН Укр. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2010. — 16 с.

  81. Кірін Р. С. Поняття надр: еколого-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 44. – С. 47-54.

  82. Кірін Роман Станіславович. Правове забезпечення видобування корисних копалин : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 211 с.

  83. Клавдиенко В. Стимулирование развития нетрадиционной энергетики в странах ЕС / В. Клавдиенко // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 7. – С. 62–72.

  84. Клюкин Б. Д. О развитии договорной основы права пользования недрами // Государство и право. – 2004. - № 9. – С. 46-54.

  85. Козин Л. Ф., Волков С.В. Современная енергетика и екология: проблемы и перспективы – К.: Наук. Думка, 2006.

  86. Кожухова А.А. К вопросу о становлении энергетического права как комплексной отрасли // Митна Справа. -№4(64)’2009ю.- С. 87-92

  87. Колбасов О.С. Теоретические основы права пользования водами в СССР.- М., 1972.- 227 с.

  88. Комиссаренко В.С. Проблемы правовой охраны окружающей среды при освоении месторождений нефти и газа // Энергетическое право. - 2005. - № 2.

  89. Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції // Право України. – 2002. - № 4. – С. 43-46.

  90. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации от 25 октября 2001 г. / С.Н. Волков, М.И. Васильева, Е.А. Галиновская и др.; отв. ред. С.Н. Волков, научн. ред. Ю.Г. Жариков. М.: Юстицинформ, 2009.

  91. Круглов В.В. Правовые экологические требования при пользовании предприятиями объектами природы // Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конференций. Юбилейный выпуск. 1995-2004 г.г. Составители: А.К.Голиченков, И.А.Игнатьева, А.О.Миняев/ Под ред. А.К.Голиченкова. М.: ТИССО. 2004. Т. 2. - Стр. 46 – 50.

  92. Круглов В.В. Современные организационно-правовые проблемы охраны окружающей среды в промышленности России. – Екатеринбург, 2000.

  93. Круглов В.В. Законодательство Европейского Сообщества в сфере охраны окружающей среды в промышленности // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 42 – 46.

  94. Круглов В.В. О совершенствовании экономико-правового механизма охраны окружающей среды в промышленности // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 28 – 30.

  95. Корнякова Н.О. Юридична природа поводження з відходами за законодавством України // Право України. – 2004. – № 8. – С. 107 – 113.

  96. Кравцов С. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря // Право України. – 1999. - № 4. - С. 54-55, 65.

  97. Кравченко С. М. Имущественная ответственность за нарушение природоохранительного законодательства. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ГУ, 1979. - 183 с.

  98. Краснова М.В. Правові аспекти регулювання компенсації за шкоду за міжнародним та європейським екологічним законодавством // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2005. – № 68.

  99. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.-439 с.

  100. Кузнєцова С. В. Правове забезпечення фінансування у сфері охорони навколишнього природного середовища: // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право” - К., 2000. – 17 с.

  101. Куян І.А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення // Дис. автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – К., 2001. – 15 с.

  102. Лахно П.Г. Энергетическое законодательство Российской Федерации // Нефтегаз,Энергетика и Законодательство. М., 2001-2002. С. 23-24;

  103. Лахно П. Г. Принципы энергетического законодательства / П. Г. Лахно // Энергетика и право. – М. : Изд-во «Юрист», 2008. – С. 150–177.

  104. Лахно П. Г. Энергия, энергетика и право / П. Г. Лахно // Энергетическое право. – 2006. – №1. – С. 2–16.

  105. Лизун С.О., Олещенко В.И. Состояние и перспективы совершенствования правового регулирования недропользования в Украине // Энергетическое право.- 2008.- № 2.- С.18-22.

  106. Лисица В. Концессии как форма взаимоотношений государства с инвестором. // Нефть, газ и право.- 2001.- №3(39).

  107. Максименцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 19 с.

  108. Малеин Н. С. О юридической ответственности и компенсации ущерба в связи с авариями, катастрофами и экологическими бедствиями / Н.С. Малеин // Право и чрезвычайные ситуации [Колбасов О.С., Бринчук М.М., Малеин Н.С. и др.] ; Отв. ред. Колбасов О. С., Бринчук М. М. – М.: РАН, ИГИП, 1992. – С. 158-166

  109. Малышева Н. Р. Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы) / Малышева Н.Р. – К.: «Наукова думка», 1984. – 144 с.

  110. Малышева Н. Р., Ерофеев Н. И., Петрина В. Н. Эколого-правовые аспекты научно-технического прогресса. – К.: Наукова думка, 1993. – 155 с.

  111. Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 272 с.

  112. Мамырбаев Р.Н. Законодательство Республики Казахстан о переработке нефти и реализации нефтепродуктов // Энергетическое право".- 2007.- N 2

  113. Матвеева В.Г., Зенюк Л.А. Перспективы совершенствования нормативно-правового регулирования ядерной и радиационной безопасности // Энергетическое право.- 2008.- № 2.- С.15-22.

  114. Медведєва Н.П. Правові засади гірничої концесії: Дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.06 / Медведєва Наталія Петрівна. – К., 2008. – 197 с.

  115. Мельник А. Об особенностях правового регулирования концессионного режима недропользования. // Нефть, газ и право.- 2002.- №5.

  116. Мірошниченко А.М. Земельне право України: підручник.- 2-ге видання, допов.і перероб.-К.: Алерта; ЦУЛ, 2011.-687 с.

  117. Моисеев Е.Г. Международное энергетическое право// Международное публичное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А.Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. Устинов [и др.]; отв. ред. К.А. Бекяшев. – 5 е изд., перераб. и доп. – М., Проспект, 2009. С. 939.

  118. Мороз Л. Н. Энергоэффективность: ресурсное, организационное, технико-технологическое, кадровое, экономическое и юридическое обеспечение (Научное обоснование и проспект решения проблем) / Л. Н. Мороз, К. В. Пилецкий. – Минск : ОО «Право и жизнь», 2006. – 124 с.

  119. Мороз С.П. Нефтяные контракты// "Энергетическое право".- 2007.- N 2.- С.

  120. Мухитдинов Н.Б. Основы горного права. – Алма-Ата: “Казахстан”, 1983. – 248 с.

  121. Мухитдинов Н.Б. Правовые проблемы пользования недрами . – Алма-Ата: “Наука”, 1972. – 334 с.

  122. Нарышева Н. Г. Тенденции дифференциации правового регулирования возмещения вреда, причиненного окружающей среде // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 71-77.

  123. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / Г.І. Балюк, І.С. Гриценко, Т.Г. Ковальчук та ін..; за ред. Г.І. Балюк.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 328 с.

  124. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.

  125. Науково-практичний коментар Водного кодексу України /Авт. кол. Н.О. Багай, Н.Р. Кобецька, І.В. Мироненко та ін.; за аг. ред. Н.Р. Кобецької.- К.: Юрінком Інтер, 2010. – 357 с.

  126. Обеспечение экологических требований при производстве тепла и электроэнергии на тепловых электростанциях / А.Г. Тумановский, В.П. Глебов, А.Н. Чугаев и др. // теплоэнергетика.- 2006.-№7.- С.35-42.

  127. Певзнер М.Е. Горное право: учебн. для вузов. – [3-е изд. перераб. и доп.] / Певзнер М.Е. – М.: Изд-во Московского горного ун-та, 2006.- 375 с.

  128. Петров В.В. Природоресурсовое право и охрана окружающей середы, – М.,1988,– 558 с.

  129. Петров В. В. Экологическое право России. Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 557 с.

  130. Позняк Е.В. Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 76. – С. 126 – 129.

  131. Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 179 с.

  132. Позняк Е.В. Правові проблеми обмеження, тимчасової заборони (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні // Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків, 13 – 14 груд., 2007 р. / Редкол.: Ю.П. Битяк, М.В. Шульга, І.В. Яковюк. – Х.: Право, 2008. – С. 136 – 141.

  133. Плачкова С.Г. Правовое регулирование экологических проблем в ядерной энергетике // Энергетическое право.- 2008.- N 2.- С. 46-48.

  134. Попондопуло В.Ф. Концессионные соглашения – правовая форма государственно-частного партнерства // Правоведение.- 2007.- №6.

  135. Попондопуло В. Ф. Энергетическое право и энергетическое законодательство: общая характеристика, тенденции развития / В. Ф. Попондопуло // Энергетика и право. – М. : Изд-во «Юрист», 2008. – С. 205–217.

  136. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.; за ред.. Г.І. Балюк. – К.: ВГЛ «Обрій», 2010.-272 с.

  137. Правовая охрана окружающей серды в области промышленного производства / Ю.С. Шемшученко, Н.Р. Малышева, М.М. Бринчук и др.; Отв. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Наукова думка, 1986. – 224 с.

  138. Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Петрова В. В. – М.: Высш. шк., 1990. – 368 с.

  139. Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату / В.Я.Шевчук, І.В.Трофимова, О.М.Трофимчук та ін. – К.:УІНСІР, 2001. – 96 с.

  140. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / Е.А. Бавбекова, Л.О. Бондарь, Н.С. Гавриш и др.; За ред. І. І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

  141. Радык И.Л. Правовые проблемы экологического лицензирования: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Х., 2001. – 164 с.

  142. Редькин И.В. Правовые аспекты реформирования электроэнергетики в России. // Энергетика и право. - М.: Изд-во «Юрист», 2008. - с.382-406.

  143. Рихтер Л.А. Охрана водного и воздушного бассейна от выбросов ТЭС.- М.: Энергоиздат, 1981.-296 с.

  144. Салиева Р.Н Круглый стол "Проблемы правового обеспечения экологической и промышленной безопасности в топливно-энергетическом комплексе"// Энергетическое право.- 2008.- № 1.

  145. Салиева Р.Н. Правовое обеспечение развития предпринимательства в нефтегазовом секторе экономики. Автореферат дис. Доктора юрид. Наук. Тюмень, 2003;

  146. Селиверстов С.С. К вопросу о понятии энергетического права // Энергетическое право. - 2008. N 1.- С. 52 - 53.

  147. Селиверстов С. С. К вопросу о понятии энергетического права / С. С. Селиверстов // Энергетика и право. – М. : Изд-во «Юрист», 2008. – С. 266–280.

  148. Селиверстов С. С. Энергетическая безопасность Европейского Союза (международно-правовые аспекты) / Селиверстов С. С. – М. : Издательский дом «Финансовый контроль», 2007. – 208 с.

  149. Семчик В.И Роль и место энергетического права в системе права Украины // Энергетическое право".- 2008.- N 2.- С.5-8.

  150. Серов Г.П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении промышленных и иных видов деятельности. – М.: Ось-89, 1998. – 222 с.

  151. Сиваков Д. О. Водный кодекс и договоры водопользования / Журнал российского права. – 2006. - №2. – С. 41-49.

  152. Ситников С. Механизмы энергоэффективности Киотского протокола: реализация проектов совместного осуществления в России / С. Ситников, М. Гутброд // Энергетика и право / [под ред. П. Г. Лахно]. – М. : Новая Правовая культура, 2009. – Вып. 2. – С. 323–332.

  153. Симила Ю. Регулирование охраны окружающей среды и его влияние на технологические нововведения // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 33-41.

  154. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): Підручник. Видання 2-е, переробл. і доп.- Харків: Еспада, 2009.-752 с.

  155. Скляров В.Ф. Необхідністьпрогнозування забезпечення екологічної та енергетичноїполітики // Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України. Громадські слухання: Зб. матеріалів.- К., 2008. - С.36-37.

  156. Теория государства и права /Под ред. С.С. Алексеева.- М.: Юрид. лит.,1985.- 480 с.

  157. Слєпченко Т. Організаційно-правові питання забезпечення екологічної безпеки на виробництві // Право України. – 2002. - № 5. – С. 68-72.

  158. Соколова А. К. Договори на користування природними ресурсами: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Х., 1993.

  159. Сосна С.А. Концессионные соглашения. Теория и практика. М., 2002

  160. Сулейменов М.К. Нефтяное право Республики Казахстан// "Энергетическое право".- 2007.- N 2.

  161. Сушик О.В. Юридична природа поняття “радіаційна безпека” / О.В. Сушик // Юридична Україна. - 2009. -№4– С. 85-89.

  162. Сушик О.В. Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в Україні / О.В. Сушик //Юридична Україна. - 2009. - №7 – С. 86-94.

  163. Сушик О.В. Правові засади забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О.В. Сушик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с.

  164. Теория государства и права / Под ред. С.С. Алексеева.- М.: Юрид. лит., 1985.- 480 с.

  165. Тупов В.Б. Охрана окружающей среды от шума в энергетике.- М.: МЭИ, 1999.- 192 с.

  166. Хартмут Вайер. Правовое регулирование возобновляемых источников энергии в Германии / Хартмут Вайер // Энергетика и право / [под ред. П. Г. Лахно]. – М. : Новая Правовая культура, 2009. – Вып. 2. – С. 309–322.

  167. Ченцова О.И., Брайнина Н.В., Чумаченко Ю.Г. Энергетическое законодательство Республики Казахстан – общий обзор. «Энергетическое право». 2007. № 2;

  168. Шамилова М.С. Особенности залога прав на земли сектора энергетики Таджикистана // Энергетическое право. 2009. N 2. С. 37 - 41.

  169. Шемшученко Ю.С. Современная система энергетического законодательства Украины и основные направления ее совершенствования // Энергетическое право.- 2008.- N 2.-С.2- 4.

  170. Шемшученко Ю. С. Состояние и актуальные проблемы развития энергетического законодательства Украины, перспективы его кодификации / Ю. С. Шемшученко, В. И. Олещенко // Энергетика и право / [под ред. П. Г. Лахно]. – М. : Новая Правовая культура, 2009. – Вып. 2. – С. 25–39.

  171. Шемшученко Ю. С. Энергетическое право России и Украины: сравнительно-правовой аспект / Ю. С. Шемшученко, П. Г. Лахно // Энергетика и право. – М. : Изд-во «Юрист», 2008. – С. 183–196.

  172. Энергетика: история, настоящее и будущее. От огня и воды к электричеству / Авт. кол.: В.И. Бондаренко, Г.Б. Варламов и др.- Киев, 2011. – 264 с.

  173. Энергетика: история, настоящее и будущее. Развитие теплоэнергетики и гидроэнергетики / Авт. кол.: Базеев Е.Т., Билека Б.Д., Василььев и др.- Киев, 2011.- 400 с.

  174. Энергетика: история, настоящее и будущее. Развитиеатомной энергетики и объединенных энергосистем / Авт. кол.: Денисевич К.Б., Ландау Ю.А, Нейман В.А. и др. - Киев, 2011.- 304 с.

  175. Энергетика: история, настоящее и будущее. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире / Авт. кол.: Бурячок Т.А., Буцьо З.Ю.,Олещенко В.И. и др.-Киев, 2011.-392 с.

  176. Энергоэффективность и торговля квотами на выбросы. Публикация Секретариата Энергетической Хартии 2006 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EE___Emissions_Trading_2006_RUS.pdf

  177. Deploying Renewables – Principles for Effective Policies / Міжнародне енергетичне агентство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iea.org/Textbase/npsum/DeployRenew2008SUM.pdf

  178. Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (red. M. Cherka, F.M. Elżanowski, red. MK. Swora, red. K.A. Wąsoski), Wyd. Wolters Kliwer Polska, Warszawa 2010

  179. M.Giera, Prawo energetyczne z komentarzem. Warszawa 2010 , Wyd."Polcen"

  180. Renewable Energy. A Global Review of Technologies, Policies and Markets. Edited by Dirk Abmann, Ulrich Laumanns and Dieter Uh. – London, 2006. – 320 p.

  181. Renewable Energy. Market and Policy Trends in IEA Countries / Міжнародне енергетичне агентство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1263

  182. Renewables in Global Energy Supply. An IEA Fact Sheet. Printed in France by the IEA. – January 2007.

  183. Samantha Olz. Contribution of Renewables to Energy Security [Електронний ресурс] / Міжнародне енергетичне агентство / Olz Samantha, Ralph Sims, Nicolai Kirchner. – Режим доступу : http://www.iea.org/papers/2007/so_contribution.pdf

  184. Zedalis Rex J. International Energy Law: rules governing future exploration, exploitation, and use of renewable resources / J. Rex Zedalis. – Printed in Great Britain, 2000. – 331 p.

  Сторінка3/3
  Дата конвертації15.02.2013
  Розмір0.72 Mb.
  ТипДокументы
 • 1   2   3
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  uad.exdat.com


  База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
  При копировании материала укажите ссылку
  звернутися до адміністрації
  Документи