Реферат об\

Реферат об'єктом дослідження є підприємство, основні виробничі фонди та їх вплив на функціонування та ефективність виробництваСхожі
  1   2   3   4


Національний університет водного господарства та природокористування


УДК 330.123.3:334.716

КП

№ державного реєстру


Юлія Жук

33022, м. Рівне, вул. Чорновола, 55а


Звіт

про науково-дослідну роботу


«Рівень використання ОВФ,

їх стан та ефективність виробництва»


19 травня 2009 Ю.Жук


Рукопис закінчено 19 травня 2009


РЕФЕРАТ


Об'єктом дослідження є підприємство, основні виробничі фонди та їх вплив на функціонування та ефективність виробництва.

Підвищення ефективності використання ОВФ підприємства знаходять свій вираз у збільшенні обсягу виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі.

Мета науково-дослідної роботи – дослідити вплив рівня використання ОВФ, вплив на їх стан рівня фондовіддачі, зношенності та придатності ОВФ та ефективності виробництва. Також ознайомитися з методикою впровадження заходів по підвищенню ефективності використання ОВФ на підприємстві. За допомогою розрахунків обґрунтувати доцільність впровадження цих заходів, а також розрахувати величину ефекту від здійснення необхідних господарських операцій.

Використані такі методи дослідження: статистичне спостереження, зведення, групування, індекси, метод кореляційного аналізу, коефіціенти детермінації та кореляції.

Результати дослідження дають нам змогу встановити залежність між рівнем використання ОВФ, їх станом та ефективністю виробництва.

Економічна ефективність досягається за рахунок збільшення частки амортизаційних відрахувань з одиниці продукції.

Практичне значення даної роботи полягає в обгрунтуванні залежності ефективності виробництва підприємства від рівня використання та стану ОВФ.

Я вважаю, що дана тема є дуже актуальною, тому буде доцільним її впровадження та викостання результатів дослідження за допомогою таких методів як апробація ( оприлюднення ) та публікація.А проведені мною дослідження зможуть ефективно використовуватись на підприємстві, приносити велику користь, оскільки задоволення потреб населення на ринку у тій чи іншій продукції залежить від обсягу виробництва продукції на підприємстві, тобто від пропозиції. А обсяг виробництва продукції на підприємстві залежить від того наскільки ОВФ повно використовуються.


ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ,ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, РІЧНИЙ ЗНОС, ФОНДОВІДДАЧА, ПРИДАТНІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ,ЗНОШЕНІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ, ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВ.[1, ст. 218]


ЗМІСТ


Вступ ……………………………………………………………………………..4


1. Теоретичні основи підвищення ефективності використання ОВФ підприємства.

1.1 Основні виробничі фонди пілприємства як економічна категорія….6

1.2 Механізм впливу використання ОВФ підприємства на його господарську діяльність…………………………………………………………8

1.3 Підвищення ефективності використання ОВФ підприємства і його вплив на ефективність виробництва……………………………………………9


2. Дослідження впливу рівня використання ОВФ, їх стан та ефективність виробництва.

2.1 Методика наукового дослідженя …………………………………….11

2.2 Характеристика об'єкта дослідження і вихідної інформації………..12

2.3 Дослідження впливу рівня використання ОВФ та фондовіддача…..14

2.4 Дослідження впливу стану ОВФ на ефективність виробництва…...18

2.4.1 Дослідження впливу зношенності ОВФ на ефективність виробництва……………………………………………………………………...18

2.4.2 Дослідження придатності ОВФ підприємства на ефективність виробництва……………………………………………………………………...19


Висновок ………………………………………………………………………...23


Перелік посилань ………………………………………………………………..24


Додаток А………………………………………………………………………...27


Додаток Б..............................................................................................................28


Стаття……………………………………………………………………………..29


ВСТУП


Основні фонди – це сукупність засобів праці, які мають свою вартість і функціонують у процесі виробництва протягом тривалого періоду часу, зберігаючи при цьому натуральну речову форму і переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції частинами, в міру свого спрацювання. Ефективність виробництва на підприємстві в значній мірі визначається рівнем повного і раціонального використання ОВФ. ОВФ в часі характеризуються такими основними показниками: коефіцієнт використання календарного часу, коефіцієнт використання робочого часу, коефіцієнт змінності, коефіцієнт використання внутрізмінного часу.Підприємство – це основна народногосподарська ланка країни, від результатів функціонування якої залежить економічний розвиток держави. В умовах ринкових відносин підприємство функціонує самостійно на засадах самоокупності і самофінансування і тому воно саме, в першу чергу, зацікавлене в підвищенні ефективності виробництва та збільшення прибутковості.

Велика роль відводиться проблемі підвищення ефективності використання ОВФ, які визначають рівень його матеріально-технічної бази, яка в значній мірі визначає обсяг виробництва продукції. Проте, ефективність виробництва на підприємстві залежить не тільки від забезпеченості підприємства основними фондами, але й ступеня їх використання у часі.

Задоволення потреб населення на ринку у тій чи іншій продукції залежить від обсягу виробництва продукції на підприємстві, тобто від пропозиції. Проте, обсяг виробництва продукції на підприємстві залежить від того наскільки ОВФ повно використовуються.

Таким чином, підвищення ефективності використання ОВФ підприємства знаходять свій вираз у збільшенні обсягу виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі.

Крім того, поліпшення використання ОВФ підприємства є важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що значна частка витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов’язана із використанням ОВФ на підприємстві. Так, у собівартості продукції витрати по утриманню і експлуатації ОВФ становлять близько 25 %. Поліпшення використання ОВФ зменшує витрати на їх утримання і експлуатацію у собівартості одиниці продукції. Зменшення цих витрат відбувається за рахунок зменшення умовно-постійної частини у витратах по утриманню і експлуатації ОВФ – амортизаційних відрахувань, величина яких є умовно-постійною по відношенню до річного обсягу продукції. Внаслідок цього, чим більше буде вироблятися продукції, тим меншою буде питома вага амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції, а це веде і до збільшення прибутку підприємства.

Підвищення ефективності використання ОВФ також зменшує потреби підприємств у капітальних вкладеннях для розвитку матеріально-технічної бази підприємства з метою зменшення обсягу виробництва продукції, тобто відбувається економія коштів на ці цілі. Як свідчить багаторічна практика господарювання, ефект від поліпшення використання ОВФ реалізується значно швидше, ніж від повних капітальних вкладень. Крім того, підвищення ефективності використання ОВФ зменшує витрати від їх морального зносу.

Таким чином, в умовах ринкової економіки, коли відтворення ОВФ підприємства здійснюється за рахунок власних або позичених коштів, поліпшення використання цих фондів є важливим фактором росту ефективності виробництва на підприємстві і на цій основі забезпечення стабілізації виробництва.

Мета даної науково-дослідної роботи – ознайомитися з методикою впровадження заходів по підвищенню ефективності використання ОВФ на підприємстві. За допомогою розрахунків обґрунтувати доцільність впровадження цих заходів, а також розрахувати величину ефекту від здійснення необхідних господарських операцій.

Робота складається з вступу, двох розділів та висновків.

Перший розділ знайомить з такими поняттями як економічна ефективність, основні фонди. Дає їх характеристику, допомагає зрозуміти роль ОВФ у діяльності підприємства, а також проводить коротке ознайомлення з основними показниками ефективності використання ОВФ на підприємстві.

У другому розділі обраховуються показники, пов’язані з використанням ОВФ на підприємстві, також досліджується вплив рівня фондовіддачі, зношенності та придатності ОВФ на ефективність виробництва.


^ 1. Теоретичні основи підвищення ефективності використання ОВФ підприємства.


1.1 Основні виробничі фонди пілприємства як економічна категорія.


Процес виробництва на підприємстві здійснюється при наявності факторів виробництва, серед яких важливе місце займають засоби праці та предмети праці або ж це засоби виробництва. Виражені у грошовій (вартісній) формі вони утворюють виробничі засоби підприємства. У процесі виробництва здійснюється їх споживання (кругооборот), в результаті чого створюються матеріальні блага. В залежності від характеру їх споживання (кругообігу), тобто перенесення своєї вартості на готову продукцію, у процесі виробництва виробничі засоби поділяються на основні й оборотні.

Під основними засобами розуміють сукупність матеріальних коштів, які формує і утримує підприємство з метою використання їх в процесі виробництва або постачання виробів, надання послуг, здавання в оренду іншим юридичним особам, здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій: очікуваний термін використання яких бічьше одного року або операційного циклу, якщо останній довший за рік.

Основні фонди - це сукупність засобів праці, які мають свою вартість і функціонують у процесі виробництва протягом тривалого періоду часу, зберігаючи при цьому натуральну речову форму і переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції (надалі послуги) частинами, в міру свого спрацювання.

Основні фонди - це найбільш активна частина основних засобів підприємства, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі виготовлення продукції (надання послуг). Співвідношення окремих видів (груп) основних виробничих фондів, виражених у відсотках до їх загальної вартості на підприємстві характеризує їх видову (технологічну) структуру.

На підставі даних про видову (технологічну) структуру основних фондів судять про прогресивні зміни в складі основних засобів, які відбуваються під впливом багатьох факторів.

^ Найбільш вагомими серед них слід виділити такі:

* науково-технічний прогрес і зумовлений ним технічний рівень вирооництва;

* прогресивні форми організації виробництва;

* відтворювальна структура капітальних вкладень при формуванні нових основних фондів;

* розміщення підприємства і його кооперовані зв'язки;

* вартість будівництва нових об'єктів і рівень цін на технологічне устаткування.

Основні фонди (засоби) на підприємстві представлені засобами праці. Характер їх споживання (кругообороту) у процесі виробництва такий, що вони приймають участь у процесі виробництва протягом тривалого часу (більше одного року), зберігаючи при цьому свою натуральну (речову) форму, не входять до складу новоствореної продукції, свою вартість передають на готову продукцію частинами по мірі їх зносу, створюючи елемент витрат виробництва (собівартості) підприємства. Речовим змістом основних фондів є будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, інвентар, інструмент. До основних фондів не відноситься спеціальний одяг, спеціальне взуття незалежно від їх вартості, молодняк тварин і тварини на відгодівлі, багаторічні насадження, що вирощуються.

Засоби праці становляться основними фондами тільки тоді, коли вступають у виробничий процес. Засоби праці, які знаходяться у стадії встановлення, монтажу представляють собою недіючі основні фонди, адже вони не виконують своєї ролі засобів праці та не служать засобом впливу на предмет праці, а навпаки, самі є предметом праці.

Економічне значення основних фондів заключається в тому, що вони є мірилом розвитку процесу праці, визначають ступінь механізації виробництва, забезпечують своєчасне і якісне виконання робіт (випуск продукції) і цим самим визначають рівень продуктивності живої праці. На базі зростання основних фондів збільшується економічний потенціал і виробничі можливості підприємств, підвищується технічний рівень виробництва, що забезпечує збільшення обсягів випуску продукції, поліпшення умов праці тощо.

В інтересах суспільства і окремих підприємств є досягнення такої видової (технологічної) структури основних фондів, яка дозволяє здійснювати ефективну організацію процесів виготовлення продукції (надання послуг) високої якості та конкурентноспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. Тому поряд з намаганнями збільшувати активну частину основних фондів підприємства, яка характеризує підвищення його технічного рівня, треба постійно дбати про необхідну кількість і утримання в належному стані інших груп основних засобів. Досягнення оптимального співвідношення між активною і пасивною частинами основних засобів дає змогу досягти злагодженого функціонування підприємств і високих результативних показників їх діяльності.


1.2 Механізм впливу використання ОВФ підприємства на його господарську діяльність.


Економічна ефективність виробництва – це поняття, яке характеризує результати діяльності трудових колективів по відношенню до виробничих витрат. Механізм керування ефективністю включає множину кількісних і якісних показників (ріст продуктивності праці, зниження собівартості продукції, підвищення якості продукції) та інших вимірювачів, що визначають розміри результату і витрат живої та уречевленої праці.

Однієї з найбільш важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності.

Підвищення інтенсивності використання виробничих фондів пов’язане з рішенням двох важливих взаємопов’язаних проблем. Одна з них полягає в раціональному використанні капітальних вкладень на створення нових потужностей, більш ефективних засобів праці, їх обновлення і технічне переозброєння.Друга проблема полягає в повному використанні накопичених фондів і удосконаленні механізму управління цим процесом.

На окремих підприємствах важливим показником використання оборотних фондів є витрати сировини на одиницю готової продукції в натуральних показниках, коефіцієнт використання матеріалів; коефіцієнт використання площі матеріалів (шкіра, тканина тощо); коефіцієнт використання об’єму матеріалу (пиломатеріали); коефіцієнт корисної дії використання палива тощо. Як відомо, оборотні засоби знаходяться у постійному русі, переходять у процесі кругообороту із однієї форми в іншу. Чим швидше проходить цей рух, тим менше часу оборотні засоби знаходяться на кожній окремій стадії кругообороту, тим швидше вони можуть вступити у новий кругооборот, тим менші розміри оборотних засобів необхідно для виконання певного обсягу робіт. Економічне значення оборотності оборотних засобів полягає в тому, що від неї залежить розмір коштів, що їх потребує підприємство при даних обсягах виробництва і реалізації продукції.

Для характеристики оборотності оборотних засобів на підприємстві використовують такі показники:

 • коефіціент оборотності

 • тривалість одного оборту

 • коефіціент завантаження

 • крефіціент ефективності ОВФ

 • коефіціент використання
  1. Підвищення ефективності використання ОВФ підприємства і його вплив на ефективність виробництва.


Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів різноманітні. Основними з них є збільшення тривалості роботи обладнання, більш повне використання і вдосконалення основних виробничих фондів.

Для збільшення часу роботи обладнання необхідно: ліквідувати надпланові простої обладнання за рахунок йото поточного обслуговування, підвищення якості ремонтів, покращення організації та планування виробництва і матеріально-технічного обслуговування виробництва; скоротити тривалість планових ремонтів при одночасному підвищенні їх якості шляхом впровадження передових методів ремонту, широкого використання деталей та вузлів, які виготовляються на спеціалізованих заводах, чіткої організації ремонту; скоротити витрати робочого часу на підготовчо-заключні та допоміжні операції; підвищити змінність роботи, якщо це доцільно по умовам виробництва в даній галузі промисловості; можливо повніше використовувати парк обладнання; підвищити інтенсивність використання обладнання.

Технічне вдосконалення основних виробничих фондів припускає використання прогресивних технологічних процесів, збільшувати заробітну плату, здійснювати оплату постачальникам тощо. Тому підприємство зацікавлене у збереженні, раціональному використанні та прискоренні оборотності оборотних засобів.

Прискорення оборотності оборотних засобів позначає збільшення кількості обертів оборотних засобів, від чого залежать і інші показники використання.

Основними шляхами прискорення оборотності оборотних засобів є:

 • Зменшення матеріальних витрат на одиницю продукції;

 • Поліпшення матеріально-технічного забезпечення підприємства;

 • Вивчення ринку продукції підприємства, що буде сприяти прискоренню реалізації продукції;

 • Поліпшення тривалості виробництва продукції, якщо дозволяють технічні умови;

 • Зменшення дебіторської заборгованості;

 • Зміцнення платіжної дисципліни тощо.

Технічне вдосконалення основних виробничих фондів припускає використання прогресивних технологічних процесів, застосування більш ефективних технічних рішень, модернізацію обладнання, реконструкцію підприємств на базі нової техніки та технології, розвиток раціоналізаторського руху.

Реконструкція підприємств в наш час – основне направлення розвитку виробництва. В ряді держав на протязі більше двох десятиріч не будують нові підприємства; виробництво розвивається за рахунок того, що достатньо часто змінюється “начинка” підприємств – техніка та технологія. Реконструкція в порівнянні з новим будівництвом забезпечує економію капітальних вкладень (частина засобів праці може використовуватись на протязі строку, що залишився до виводу їх з експлуатації). Зменшує потребу в основних виробничих фондах використовування вторинної сировини. Кращому їх використанні сприяє організація чіткого обліку, контролю, аналіз використання, нормування та інші міри організаційно-економічного характеру.


^ 2. Дослідження впливу рівня використання ОВФ, їх стан та ефективність виробництва.


  1. Методика наукового дослідження.


Дослідження проведено з техніко-економічним обгрунтуванням, яке наведено в додатку А.

Збір вихідної інформації та фактів, систематизація і оформлення результатів здійснюється на основі методології, тому кожен дослідник повинен мати уявлення про методологію і її використання у наукових дослідженнях.

На основі визначеної методології дослідник вибрав відповідні методи пізнання дослідження.

Методи – це проблеми, за допомогою яких дослідник вивчає ті чи інші явища і процеси.

Методи поділяються на :

 • аналізу

 • синтезу

 • спостереження

 • індукціїУ даній науково-дослідній роботі використовуються такі методи:

* для збору вихідної інформації використовується статистичне спостереження

* для опрацювання вихідної інформації використовують зведення, групування, індекси, метод кореляційного аналізу, коефіціент детермінації та кореляції.

Основними методами опрацювання результатів статистичного спостереження є:


 • економічне групування;

 • середні і відносні величини;

 • графічні прийоми;

 • кореляційний аналіз;

 • індексний метод;

 • безповторна вибірка;

- дисперсійний аналіз


2.2 Характеристика об'єкта дослідження і вихідної інформації.

Об'єктом дослідження є підприємство.

Основні фонди - це сукупність засобів праці, які мають свою вартість і функціонують у процесі виробництва протягом тривалого періоду часу, зберігаючи при цьому натуральну речову форму і переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції (надалі послуги) частинами, в міру свого спрацювання.


В дослідженні використовувалась без повторна вибірка. За результатами розрахунків об’єм вибірки становить:


таблиці 2.2.1

Підприємство

Обсяг виробництва продукції

Балансова вартість ОФ;тис/грн

Витрати виробництва тис/грн

Річний знос ОВФ %

Постиційно нових ОВФ тис/грнпервісна

залишкова


12

2480

2010

1480

2140

7,2

30

36

1720

1420

780

1470

7,2

30

15

3420

2910

1780

2940

7,4

50

64

4810

4390

2910

4310

8,2

50

48

3980

3440

1980

3510

8,4

60

92

3840

3310

1990

3310

8,4

60

38

2020

1970

980

1680

7,9

40

66

4180

3510

2200

3420

8,2

50

58

4600

4200

2870

4210

8,3

50

61

4690

4300

2800

4220

8,2

50

7

4020

3350

2100

3720

8,4

80

69

4480

3790

2100

3840

8,1

50

5

3100

2610

1460

2940

8,4

60

94

3900

3440

2060

3360

8,3

60

80

3180

2720

1310

2520

7,7

50

17

3540

3010

1440

3200

7

60

96

3980

3460

2240

3720

8

50

13

2870

2120

1540

2670

7,6

60

41

2480

2040

990

1860

7,8

50

18

4020

3610

1940

3680

7,1

80

30

4400

3610

2060

3810

8

60

19

4280

3240

1910

3510

7,4

60

26

4540

3820

2010

3780

8,2

60

72

3630

3190

1900

3360

7,8

40

23

4400

3270

2200

3940

7,1

602.3 Дослідження впливу рівня використання ОВФ та фондовіддача.

Потрібно дослідити вплив рівня фондовіддачі ОВФ на рівень виробництва.

Фондовіддача – це показник ефективності використання ОВФ.

Фвід=O\Бв

Обчислюється як відношення обсягу випущеної продукції до балансової вартості ОВФ (первісної).

Ефективність виробництва характеризується витратами виробництва на 1 грн. проданої продукції.


таблиці 2.3.1

Підприємство

Обсяг виробництва продукції

Балансова вартість ОФ;тис/грн

Витрати виробництва тис/грн

Фондовіддача

Грн./грн

Витрати на

1 грн/грнпервісна

12

2480

2010
2140

1,23

0,86

36

1720

1420
1470

1,21

0,85

15

3420

2910
2940

1,18

0,86

64

4810

4390
4310

1,09

0,89

48

3980

3440
3510

1,16

0,88

92

3840

3310
3310

1,16

0,86

38

2020

1970
1680

1,03

0,83

66

4180

3510
3420

1,19

0,82

58

4600

4200
4210

1,09

0,92

61

4690

4300
4220

1,09

0,89

7

4020

3350
3720

1,20

0,83

69

4480

3790
3840

1,18

0,86

5

3100

2610
2940

1,19

0,95

94

3900

3440
3360

1,13

0,86

80

3180

2720
2520

1,17

0,79

17

3540

3010
3200

1,18

0,90

96

3980

3460
3720

1,15

0,93

13

2870

2120
2670

1,42

0,93

41

2480

2040
1860

1,22

0,75

18

4020

3610
3680

1,11

0,92

30

4400

3610
3810

1,22

0,87

19

4280

3240
3510

1,32

0,82

26

4540

3820
3780

1,19

0,83

72

3630

3190
3360

1,14

0,93

23

4400

3270
3940

1,35

0,89


На основі розрахунків будуємо ранжирований ряд залежності ефективності виробництва від рівня фондовіддачі ОВФ.

Таблиця 2.3.2

Підприємство

Фондовіддача(грн/грн)

Витрати на 1грн

38

1,03

0,83

64

1,09

0,89

58

1,09

0,92

61

1,09

0,89

18

1,11

0,92

94

1,13

0,86

72

1,14

0,93

96

1,15

0,93

48

1,16

0,88

92

1,16

0,86

80

1,17

0,79

15

1,18

0,86

69

1,18

0,86

17

1,18

0,9

66

1,19

0,82

5

1,19

0,95

26

1,19

0,83

7

1,2

0,83

36

1,21

0,85

41

1,22

0,75

30

1,22

0,87

12

1,23

0,86

19

1,32

0,82

23

1,35

0,89

13

1,42

0,93На основі отриманих даних будуємо графік:

Лінійний коефіцієнт кореляції визначається за формулою:


Будуємо таблицю для визначення коефіцієнта кореляції:

Таблиця 2.3.3


Підп-во

Х

У

Х-Х

У-У

(Х-Х)

(У-У)

(Х-Х)(У-У)

38

1,03

0,83

-0,14

-0,04

0,02

0,0016

0,0056

64

1,09

0,89

-0,08

0,02

0,0064

0,0004

-0,016

58

1,09

0,92

-0,08

0,05

0,0064

0,0025

-0,004

61

1,09

0,89

-0,08

0,02

0,0064

0,0004

-0,0016

18

1,11

0,92

-0,06

0,05

0,0036

0,0025

-0,003

94

1,13

0,86

-0,04

-0,01

0,0016

0,0001

0,0004

72

1,14

0,93

-0,03

0,06

0,0009

0,0036

-0,0018

96

1,15

0,93

-0,02

0,06

0,0004

0,0036

-0,0012

48

1,16

0,88

-0,01

0,01

0,0001

0,0001

-0,0001

92

1,16

0,86

-0,01

-0,01

0,0001

0,0001

0,0001

80

1,17

0,79

0

-0,08

0

0,0064

0

15

1,18

0,86

0,01

-0,01

0,0001

0,0001

-0,0001

69

1,18

0,86

0,01

-0,01

0,0001

0,0001

-0,0001

17

1,18

0,9

0,01

0,03

0,0001

0,0009

0,0003

66

1,19

0,82

0,02

-0,05

0,0004

0,0025

-0,001

5

1,19

0,95

0,02

0,08

0,0004

0,0064

0,0016

26

1,19

0,83

0,02

-0,04

0,0004

0,0016

-0,0008

7

1,2

0,93

0,03

0,06

0,0009

0,0036

0,0018

36

1,21

0,85

0,04

-0,02

0,0016

0,0004

-0,0008

41

1,22

0,75

0,05

-0,12

0,0025

0,0144

0,006

30

1,22

0,87

0,05

0

0,0025

0

0

12

1,23

0,86

0,06

-0,01

0,0036

0,0001

-0,0006

19

1,32

0,82

0,14

-0,05

0,0196

0,0025

-0,007

23

1,35

0,89

0,17

0,02

0,0289

0,0004

0,0034

13

1,42

0,93

0,24

0,06

0,0576

0,0036

0,0144

Разом

1,18

0,870,1646

0,0579

-0,0045
r = -0,046

Таким чином, коефіцієнт кореляції буде коливатися від -0,2543 до 0,1623.

Оскільки коефіцієнт кореляції знаходиться в межах від -0,2543 до 0,1623 , то зв’язок помірний. Якщо коефіцієнт фондовіддачі збільшується то і ефективність виробництва теж збільшується.

Сторінка1/4
Дата конвертації06.03.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи