Методичні рекомендації до самостійної роботи Для студентів спеціальності 030601 \"Менеджмент\" icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи Для студентів спеціальності 030601 "Менеджмент"Схожі
  1   2   3   4
АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ


Аналіз господарської діяльності

Методичні рекомендації до самостійної роботи
Для студентів спеціальності 6.030601 ”Менеджмент”
Викладач

Коношенко О.Я.


Полтава

Пояснювальна записка

Основним методом глибокого, творчого засвоєння знань з економічної теорії є самостійна робота студента, яка проводиться за такими формами:

По перше, це опрацювання лекційного матеріалу. Оскільки лекції як форма навчання забезпечують в основному лише передачу знань з предмету, то рекомендується раціонально їх поєднати із семінарськими заняттями, на яких закріплюються і поглиблюються одержані на лекціях знання. Підготовка до семінарських занять планується на базі самостійного вивчення окремих питань, написання рефератів, а студентам-заочникам - контрольних робіт.

По-друге, самостійна робота передбачає опрацювання студентами питань, що виносяться на самостійне опрацювання і носять теоретично-практичний характер, зміст яких полягає у з'ясуванні набутих знань та здатності їх використання на практиці.

По третє, написання рефератів та доповідей з проблем, що вивчаються даною дисципліною.

По-третє, передбачається підготовка до іспиту.

Самостійна робота студентів при опануванні курсу передбачає методи контролю поточних знань студентів шляхом опитування на семінарських заняттях. Крім того, передбачається підсумковий контроль, який здійснюється у формі іспиту. Іспит проводиться у письмовій чи усній формі. При проведенні іспиту враховують результати проміжного контролю. Невід'ємною частиною підготовки студентів до проміжного і підсумкового контролю є наявність конспекту лекцій і самопідготовок до семінарських занять та з питань, що виносяться на самостійне опрацювання.

Мета: формування у студентів системи знань, необхідних для дослідження економіки підприємств виробничої та невиробничої сфери, правильної та об'єктивної оцінки і прогнозу їх господарсько-фінансової діяльності; теоретична та практична підготовка з наукових основ економічного аналізу, "його методу та методології; формування вмінь використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємства.

Головні завдання курсу „Аналізу господарської діяльності"

 • ознайомити студентів з методами організації проведення економічного аналізу;

 • ознайомити з методикою детермінованого та стохастичного факторного аналізу;

 • навчити інформаційно виразити через систему показників стан та зміну будь-якої господарської ситуації;

 • навчити студентів робити обґрунтовані об'єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених аналітичних досліджень;

 • навчити оформляти аналітичні висновки на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу;

В результаті вивчення курсу ,, Аналізу господарської діяльності " студенти повинні мати такі знання:

 • чіткі уявлення та поняття щодо видів аналізу, їх класифікації, принципів економічного аналізу, методики економічного аналізу, основних засобів обробки економічної інформації;

 • мати глибоке розуміння теоретичних основ сучасного підходу до аналізу господарської діяльності

Після вивчення курсу „ Аналізу господарської діяльності " студент повинен вміти:

 • спираючись на матеріальні носії інформації давати визначення основних теоретичним положенням, методологічним принципам, прийомам здійснення аналізу;

 • спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації давати визначення основним поняттям, методологічним принципам, прийомам, що використовуються в аналізі;

 • використовуючи власні знання основних методів економічного аналізу, самостійно визначати проблеми, досліджувати основні причини, наслідки, взаємозв'язки, розробляти пропозиції.

Студенти повинні бути ознайомленими:

  • з предметом та завданнями дисципліни „ Аналізу господарської діяльності "

 • з реальним станом справ у сучасній системі аналізу;

 • з навчальною літературою з курсу „ Аналізу господарської діяльності "

 • з науковими та науково-публіцистичними виданнями, у яких висвітлюються питання аналізу Україні та в економічно розвинутих країнах.

Міжпредметні зв'язки: " Бухгалтерський облік", "Статистика", " Економетрія", " Основи економічної теорії"

Зміст

Тема 1. Предмет АГД та процес обґрунтування управлінських рішень.

Тема 2. Прийоми ГДП

Тема 3. Аналіз земельних ресурсів і їх використання.

Тема 4. Аналіз використання трудових ресурсів.

Тема 5. Аналіз основних виробничих та оборотних фондів.

Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції рослинництва та тваринництва.

Тема 7. Аналіз собівартості продукції.

Тема 8. Аналіз фінансових результатів.

Тема 9. Аналіз фінансового стану підприємства.

Список використаної літератури.

ТЕМА: « Предмет АГД та процес обґрунтування управлінських рішень».

План

 1. Види і напрямки аналізу.

 2. Принципи аналізу.

 3. Зв'язок аналізу з іншими науками.

 4. Поняття методу і методики аналізу.

 5. Особливості аналізу.

 6. Система показників, що використовується при аналізі.

1. Вирізняють такі види аналізу: наступний (ретроспективний), оперативний і попередній. Зараз найбільш розвинутим і важливим є наступний аналіз. З тими або іншими застереженнями до нього можна включити шість видів.

^ Фінансово-економічний аналіз здійснюється після завершення кварталу або року на підставі відповідного звіту підприємства. Головний наголос в цьому аналізі робиться на вивченні і оцінці ключових результативних та фінансових показників роботи підприємства. Насамперед це стосується показників прибутку й рентабельності, а також продажу продукції. Багато уваги приділяють вивченню основних показників фінансового стану. Такий аналіз звичайно проводять сторонні установи, які мають тісні зв'язки з даним підприємством: фінансові і банківські установи, адміністративні, наукові та посередницькі організації.

^ Управлінський аналіз на відміну від фінансово-економічного є більш змістовним і різнобічним. Його ще називають внутрішньогосподарським. Крім економічних показників він значну увагу приділяє вивченню даних використання техніки і технологій, інших матеріальних ресурсів підприємства. Для цього аналізу використовують дані первинного бухгалтерського обліку та інші джерела інформації.

^ Техніко-економічний аналіз Статистико-економічний аналіз — вивчає діяльність не підприємств, а великих господарських комплексів, регіонів, галузей і в цілому народного господарства країни. Основним інформаційним джерелом може бути статистична звітність відповідних господарських одиниць, статистичні збірники та обстеження. У методиці цього аналізу провідну роль відіграють статистичні методи дослідження й обробки інформації.

^ Функціонально-вартісний аналіз — порівняно новий вид "аналізу, і тому його методика ще недосконала. Предмет його "вивчення в більшості випадків пов'язаний не з роботою підприємства, а з випуском та експлуатацією певних видів продукції. Такий підхід крім традиційної виробничої інформації потребує значних обсягів даних щодо експлуатаційних характеристик виробів. Цей аналіз концентрує увагу на показниках використання продукції, ефективності її роботи у користувачів. Головні резерви такий аналіз вбачає в удосконаленні конструкції виробу, оптимізації його окремих функцій, виявленні слабких або навіть зайвих функціональних можливостей технічного Устрою.

^ Системний аналіз уперше використали військові фахівці під час опрацювання десантної операції в Нормандії у Другій світовій війні. Аналіз застосовують для досліджень складних економічних проблем, великих виробничих комплексів, важливих народногосподарських проектів. При цьому вивчення економічних аспектів органічно поєднується з аналізом технічних, соціальних, демографічних і національних проблем, екологічних і політичних умов тощо. Для забезпечення всебічного розгляду проблем аналіз здійснює бригада фахівців з різних галузей знань, що забезпечує зважене комплексне розв'язання складних питань.

^ Оперативний (поточний) аналіз здійснюють на підприємствах і в його підрозділах безпосередньо в процесі господарської діяльності або відразу після закінчення окремих виробничих чи інших робіт. При цьому основну інформацію для цього аналізу постачає оперативний облік, що виключає пасивне очікування звітних даних. Інформацію для оперативного аналізу в основному.-отримують каналами автоматизованих систем управління і обробляють із застосуванням стандартних програм на персональних комп'ютерах.

^ Прогнозний аналіз (перспективний, стратегічний) почав застосовуватися як техніко-економічне обґрунтування майбутніх підприємств, зразків нової техніки і новітніх технологій. Цей аналіз передує виробничим подіям, передбачає їх наслідки, оцінює їхню ефективність. Результати прогнозного аналізу можуть бути представлені як планові калькуляції для нових видів продукції, як сума економічного ефекту від освоєння нової техніки, впровадження новітніх технологій, механізації й автоматизації виробництва, як комплекс рекомендацій для розробки різних програм або формування політики. Цей аналіз здійснюють працівники проектних і наукових закладів, а також установи державного управління.

2. ^ Принцип науковості передбачає глибоке пізнання об'єктивної реальності функціонування економічної системи, впливу об'єктивних факторів її зміни та розвитку, застосування наукової методики та організації аналітичних досліджень.

^ Принцип системності передбачає дослідження економічних явищ і процесів як складних систем з функціонально-структурною будовою елементів взаємозв'язку і взаємообумовленості їх складових. Тобто під системним економічним аналізом розуміють сукупність наукових методів і практичних прийомів розв'язання складних економічних проблем. Він базується на використанні категорій системи як єдності взаємопов'язаних елементів, які спільно діють для досягнення єдиної мети.

^ Принцип комплексності. Він передбачає всебічне дослідження причинних взаємозалежностей, комплексну оцінку вхідних параметрів функціонально-структурної будови, їх зміну та розвиток на досліджуваному об'єкті у просторі і часі, за кількісними й якісними ознаками та вихідні параметри цього процесу.

Комплексний аналіз — це всебічний аналіз діяльності підприємства та його підрозділів, який упорядковує аналітичну роботу, підвищує її ефективність, допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення.

^ Принцип періодичності (або регулярності) передбачає необхідність систематичного проведення аналітичних досліджень на базі високої їх організації та планування аналітичної роботи.

^ Принцип достовірності, об'єктивності, конкретності, точності. Аналіз повинен базуватися на достовірній, перевіреній інформації, що реально відображає об'єктивну дійсність, а його висновки повинні обґрунтовуватися точними аналітичними розрахунками. Достовірність та об'єктивність аналітичних досліджень передбачають відсутність арифметичних помилок у розрахунках, правильне застосування методики розрахунку окремих показників, впливу окремих факторів тощо.

^ Принцип оперативності полягає у тому, що економічний аналіз повинен здійснюватися лише тоді, коли виникає потреба виявити причини недоліків у роботі підприємства та розробити шляхи підвищення ефективності господарської діяльності. Оперативність означає вміння чітко та швидко проводити аналіз, приймати відповідні управлінські рішення.

^ Принцип дієвості полягає в тому, що аналіз повинен активно впливати на хід виробництва та його результати, своєчасно виявляти недоліки та упущення в роботі, інформувати про це керівництво підприємства. Тобто необхідним є практичне використання результатів економічного аналізу для управління.

^ Принцип ефективності аналітичного дослідження означає, що витрати на його проведення повинні бути найменшими при оптимальній глибині аналізу та його комплексності.

Дотримання названих принципів є необхідною умовою проведення аналітичних досліджень, запорукою вирішення завдань та досягнення поставлених цілей.

3. Виникнення економічного аналізу на межі таких наук як економіка, фінанси, маркетинг, менеджмент, бухгалтерський облік, статистика спричинило те, що без знань з економічних дисциплін неможливо провести глибокі аналітичні дослідження. Тісні зв'язки економічного аналізу також із менеджментом, маркетингом, плануванням, для яких він є певною методологічною базою, елементом методики.

Досить тісний зв'язок аналізу з такими науковими дисциплінами як економіка промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі тощо. Причому зв'язок між економічним аналізом та галузевими економіками не однобічний: використання аналітичних досліджень цими науками сприяє їх власному розвитку.

Найбільш тісно взаємопов'язаними є економічний аналіз та бухгалтерський аналіз і бухгалтерський облік. Цей зв'язок має подвійний характер. Дані оперативного та бухгалтерського обліку, бухгалтерська звітність є головним джерелом інформації для економічного аналізу підприємства, джерелом, що забезпечує документальне обґрунтування аналітичних висновків. Частка бухгалтерської інформації у складі інформаційної бази досягає 70 %.

Використовуючи дані обліку та звітності, економічний аналіз одночасно висуває вимоги щодо їх удосконалення та розвитку, сприяє раціональній організації облікової роботи з метою отримання повноцінної достовірної економічної інформації.

^ Економічний аналіз і статистика взаємопов'язані:

— дані статистичного обліку та звітності, матеріали вибіркових спостережень є джерелом для економічного аналізу, його інформаційною базою;

— статистичні способи та прийоми обробки економічної інформації (відносні та середні величини групування, індекси, кореляція, регресія тощо) використовуються в економічному аналізі.

Планування є економічною наукою зі своїм специфічним предметом і методом. Планові показники — це критерії оцінки роботи підприємства. Складання науково обґрунтованих планів на всіх рівнях неможливе без економічного аналізу. Вплив і дія аналізу виявляються не тільки в удосконаленні методів розробки планів, але й в організації їх виконання:

— для формування плану доцільно проаналізувати різні його варіанти та вибрати найбільш оптимальний;

— за даними аналітичних розрахунків можна встановити тенденції зміни тих показників, за якими розробляється план;

— за допомогою аналізу простежуються темпи змін у середньому за рік;

— на стадії виконання плану економічний аналіз забезпечує виявлення рівня виконання в кожний конкретний момент, визначення недоліків і причин їх виникнення.

Отже, економічний аналіз є не лише засобом обґрунтування планів, але і контролю за їх виконанням. Планування починається і закінчується аналізом результатів діяльності підприємства. Аналіз дозволяє підвищити рівень планування, зробити його науково обґрунтованим.

Безпосередньо пов'язана з економічним аналізом така економічна дисципліна як контроль і ревізія. З одного боку, у процесі економічного аналізу використовуються матеріали документальних ревізій і деякі специфічні методи контролю і ревізії. З іншого боку, одержані аналітичні результати контролери застосовують з метою недопущення у майбутньому виявлених недоліків.

Економічний аналіз пов'язаний і з аудитом. Завданням аудиту є документальна перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності й повноти фінансової звітності та її відповідності вимогам чинного законодавства. При внутрішньому, і зовнішньому аудиті часто проводиться комплексний аналіз, який дозволяє об'єктивно оцінити результати господарювання і розробити обґрунтовані рекомендації зі стратегії і тактики економічного та соціального розвитку підприємства.

^ Фінансово-кредитні дисципліни також мають зв'язок з економічним аналізом, насамперед, у застосуванні методичних положень аналізу для вивчення фінансових можливостей, способів зміцнення фінансових позицій, обґрунтування сум кредитів тощо.

З одного боку, без розуміння діючого порядку фінансування та кредитування, знання взаємозв'язку з фінансовими та кредитними органами й установами неможливо кваліфіковано проводити аналіз господарської діяльності.

З іншого боку, ряд інструментів фінансово-кредитної сфери постійно удосконалюються з урахуванням результатів аналізу, який показує ефективність впливу цих інструментів на діяльність господарюючих суб'єктів.

^ Зв'язок економічного аналізу та математики визначається тим, що для вивчення певної сфери знань необхідним є вивчення кількісних показників. Проте кількісний аналіз є доцільним лише тоді, коли визначено економічну природу категорії, явища, процесу, адже кількісні характеристики випливають з економічної природи та нею зумовлені.

Отже, економічний аналіз є синтезованою наукою, яка сформувалася на основі диференціації та інтеграції багатьох наук і об'єднала окремі їх елементи.

4. В економічній літературі широко застосовуються поняття методика і метод для опанування змістом цих термінів щодо економічного аналізу та виявлення їх відмінностей, розглянемо ці поняття більш детально.

Під методом дослідження в цілому розуміють спосіб діяльності, послідовність виконання визначених процедур, необхідних для досягнення поставленої мети.

Методика – це сукупність прийомів та способів практичного виконання окремих завдань.

Виходячи з наведених визначень, зрозумілий тісний зв’язок між категоріями та їх співвідношеннями: метод → методика.

Під час аналізу використовують добре відомі і перевірені практикою методи. Насамперед це стосується методу аналізу. Аналіз – це розбір, розкладання предметів або явищ на складові елементи, властивості, ознаки. Отже, виникає можливість для поглибленого вивчення складу, зв’язків, властивостей предметів та явищ.

^ Метод економічного аналізу – аналітичний, за допомогою якого таке складне явище, як господарська діяльність суб’єкта господарювання, умовно розкладається на окремі, більш прості складові, а потім вивчаються їх кількісні і якісні сторони, зв’язки і взаємодія.Метод аналізу реалізується через його науковий апарат, тобто через сукупність прийомів дослідження.

Методика- сукупність способів і правил для найбільш доцільного вивчення явищ чи процесів.

Найважливішим елементом методики економічного аналізу є технічні прийоми та способи аналізу, які називають інструментарієм аналізу.

Алгоритм методики економічного аналізу:

 • постановка задач і цілей аналізу;

 • визначення об’єктів аналізу;

 • послідовність і періодичність аналізу;

 • визначення системи показників, за допомогою яких досліджуються об’єкти аналізу.

 • опис способів дослідження об’єктів;

 • джерела даних аналізу;

 • вказівки щодо організації аналізу;

 • технічні засоби, що використовуються при обробці інформації;

 • характеристика документації, що представляє результати аналізу;

 • споживачі результатів аналізу.

6. Усі господарські явища і процеси вимірюються економічними показниками, які є характеристикою конкретного об'єкта чи процесу, а також його економічної суті в числовому виразі.

Економічні показники - важливий інструмент оцінки планування та управління діяльністю підприємств.

В економічному аналізі використовують показники:

- завдань, договірних зобов'язань, прогнозованих даних, плану;

- звітності;

- обліку;

- вибіркових спостережень;

- аналітичних досліджень.

^ Усі ці показники доцільно класифікувати за відповідними ознаками, а саме:

За економічним змістом досліджуваних явищ і процесів показники поділяються на кількісні та якісні. Кількісні показники відображають розмір господарських явищ, величину кількісних змін, що в них відбуваються, величину ресурсів. Якісні показники характеризують суттєві особливості і властивості досліджуваних явищ, рівень їх розвитку, використання ресурсів, ефективність діяльності.

^ За характером відображення аналізованих процесів розрізняють натуральні - виражають розмір явища у фізичних одиницях виміру (обсяг, довжина, вага); вартісні - показують величину економічних об'єктів і процесів у вартісному виразі (ціна, собівартість, прибуток); трудові - характеризують витрати праці та її ефективність (трудомісткість, продуктивність праці) показники.

^ За способом виміру розрізняють абсолютні й відносні показники.Абсолютні показники виражаються в грошових, натуральних вимірниках або через трудомісткість (обсяг випущеної продукції в гривнях, виробнича площа у кв. м, витрати праці в людино-годинах). Відносні показники показують співвідношення абсолютних показників і виражаються у відсотках, коефіцієнтах, індексах (відсоток виконання договору щодо поставки продукції, коефіцієнт оновлення основних фондів, індекс цін).

^ За ступенем охоплення виділяють загальні та часткові, специфічні показники. Загальні використовують для характеристики результатів роботи всіх галузей народного господарства (вартість товарної продукції, продуктивність праці, рентабельність). Часткові є специфічними для окремих галузей (марка сталі, калорійність кам'яного вугілля, урожайність сільськогосподарських культур).

^ При вивченні причинно-наслідкових зв'язків показники поділяються на результатні та факторні. Це групування не є постійним, воно залежить від конкретних ситуацій, мети аналізу. Наприклад, при оцінці змін прибутку від реалізації продукції показник собівартості товарної продукції розглядають як факторний. Водночас при вивченні витрат на виробництво собівартість розглядають як результатний показник, що залежить від багатьох факторів виробництва.

Тобто, якщо показник розглядається як результат дії одного або кількох чинників і він виступає як об'єкт дослідження, то при вивченні взаємозв'язку він вважається результатним.

Показники, які визначають стан результатного показника і виступають як причини зміни його величини, називають факторними.

За способом формування розрізняють показники:

- нормативні (норми витрат сировини, матеріалів, палива, норми

- амортизації, ціни);

- планові (дані планів соціально-економічного розвитку підприємства,

- завдання підрозділам);

- договірні (передбачені в угодах на поставку сировини, матеріалів,

- палива тощо);

- облікові (дані бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку);

- звітні (дані бухгалтерської, статистичної та оперативної звітності);

- аналітичні (оціночні), які одержують у ході аналізу для оцінки
результатів та ефективності роботи підприємства.


Усі показники, що використовуються в аналізі, взаємопов'язані і взаємозумовлені. Вони вивчаються в комплексі і це передбачає відповідну їх систематизацію.

Система показників - це впорядкована їх множина, в якій кожен показник дає кількісну чи якісну характеристику певної сторони господарської діяльності, має властивості звідності і подільності, пов'язаний з іншими показниками, але не дублює їх.

До показників виробництва відносять:

- обсяг валової та товарної продукції у вартісному, натуральному та
умовно-натуральному вимірах;


- номенклатуру та асортимент продукції;

- якість продукції, її конкурентоспроможність;

- ритмічність виробництва.

Показники збуту включають дані про обсяг відвантаження та реалізації продукції, залишки готової продукції на складах. Вони тісно пов'язані з показниками виробництва та показниками прибутку і рентабельності.

Основними показниками використання засобів виробництва є:

- фондовіддача;

- фондоємність;

- фондоозброєність;

- середньорічна вартість основних засобів;

- середньогодинний виробіток продукції на одиницю устаткування;

- коефіцієнт використання устаткування;

- амортизація.

До показників, що характеризують використання трудових ресурсів, відносять:

- забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;

- рух робочої сили;

- використання робочого часу;

- продуктивність праці;

- трудомісткість продукції;

- оплата праці.

Показниками собівартості продукції є:

- загальна сума витрат на виробництво товарної продукції;

- витрати на 1 гривню товарної продукції;

- собівартість порівнюваної товарної продукції;

- собівартість найважливіших виробів;

- прямі матеріальні і трудові витрати.

Вони здійснюють безпосередній вплив на результатні показники діяльності підприємства - прибуток і рентабельність.

Таким чином, усі показники господарської фінансової діяльності підприємства перебувають у взаємозв'язку і взаємозалежності, яку необхідно обов'язково враховувати при проведенні комплексного аналізу.


ТЕМА: « Прийоми ГДП».

План

 1. Спосіб пропорційного ділення та дольової участі.

 2. Інтегральний спосіб аналізу діяльності підприємства.

 3. Основні правила організації аналізу.

 4. Підготовка та аналітична обробка вихідних даних.

 5. Планування аналітичної роботи на підприємстві.

 6. Документальне оформлення результатів аналізу.

1. Спосіб пропорційного поділу і дольової участі вживається при проведенні розрахунків за адитивними і кратно – адитивними моделями. Визначимо вплив факторів способом пропорційного поділу на прикладі адитивної моделі першого рівня:
Сторінка1/4
Дата конвертації07.03.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи