Методичні рекомендації icon

Методичні рекомендаціїСхожі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра філософії і соціології


Рег. № 39/460 – 04.12.08


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання самостійної роботи студентів

(рефератів)


з дисципліни: Логіка

для студентів: ІІ курсу

напряму підготовки: 6.050102 Комп’ютерна інженерія

напряму підготовки: 6.050103 Програмна інженерія

галузі: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

факультету: кібернетики


Херсон -2008 р.


Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів Логіка.

Укладач (і): ст. викладач Фролова М.Е., Владімирова Л.А., асистент Галіч Т.О.

Кількість сторінок: ____


Рецензент: доцент В.К. Коробов


Затверджено

на засіданні кафедри філософії і соціології

протокол № 1 від 29.08. 2008р.

Зав. кафедри _____________В.К. Коробов


Відповідальний за випуск Галіч Т.О. 1. Мета і задачі дисципліни


Формування і розвиток сучасної культури мислення, світоглядно – методологічної парадигми наукової молоді неможливе без логіки як теоретичної основи людського мислення й світосприйняття, без розуміння логіки як життєвого завдання.


Головна мета дисципліни “Логіка” – це:

 • забезпечити глибоке засвоєння специфіки логічного осягнення дійсності;

 • високу логічну й світоглядно-методологічну культуру студентів;

 • подальше становлення і вдосконалення логічної і філософської культури студентів як фахівців та громадян демократичної України.


^ Основні завдання дисципліни:

 • допомогти у формуванні соціально-економічної, духовної і політичної культури демократичного суспільства України, що переживає глибокі, стрімкі, бурхливі соціально-політичні зміни;

 • надати можливість студентам отримати необхідні системи знань сучасного рівня розвитку української логіки;

 • Оволодіти вмінням застосовувати філософські знання в безпосередній повсякденній, виробничій, практичній і науковій діяльності.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основний зміст усіх розділів логіки

 • роль логіки у підвищенні культури мислення

 • основні історичні напрями логічної думки класичного і некласичного етапів розвитку

 • оволодіти сучасним рівнем культури мислення, основними логічними принципами, законами та термінами.


Основні вимоги до знань, вмінь та навичок студентів:

 • на основі ґрунтовного, фундаментального знання логіки опанувати самостійний стиль мислення,

 • засвоїти специфіку логічного осягнення дійсності,

 • формувати свою власну світоглядну та філософську позицію,

 • застосовувати набуті знання при аналізі нагальних фахових проблем сьогодення,

 • аналізувати и розуміти логічне та фахове знання як самоорганізовану систему.


^ Самостійна робота студентів (СРС) – це навчальна діяльність студента з виконання завдань викладача або за власним бажанням, яка спрямована на закріплення, розширення та поглиблення отриманих знань, а також засвоєння нового матеріалу без сторонньої допомоги.


^ 2. Методичні рекомендації до виконання обов’язкової самостійної роботи студентів (рефератів).


Написання реферату


Для спеціальності 080403 – “Програмне забезпечення АС” написання реферату є обов’язковим завданням СРС.

Для спеціальності 091501 – “Комп’ютерні системи та мережі” написання реферату є вибірковим завданням СРС.

Написання реферату є важливою складовою навчального процесу. Готуючи реферати (підбираючи і опрацьовуючи літературу, аналізуючи наукові концепції), студенти набувають навичок дослідницького пошуку, самостійного творчого мислення.


^ Головними завданнями підготовки реферату є

 • опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;

 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

 • поглибленню і розширенню теоретичних знань студентів;

 • розвиток навичок самостійної роботи з навчальною та науковою літературою;

 • закріплення вміння пошуку та відбору інформації за заданою темою;

 • продовження формування аналітичних навиків опрацювання наукового матеріалу;

 • вдосконалення навиків логічного висловлювання у письмовій формі власних думок, правильної побудові наукових текстів.Технічні вимоги до рефератів:


 1. Тема реферату узгоджується з викладачем.

 2. Обсяг реферату не може бути меншим за 12 сторінок стандартного машинописного тексту формату А4 або рукописного тексту.

 3. Реферат пишеться за планом (не менше чотирьох пунктів), який стисло розкриває зміст реферату

 4. До реферату додається список використаної літератури (не менше чотирьох джерел).


Пропонуються такі теми:Предмет і структура логіки.Поняття, їх види.Відношення між поняттями.Зміст і обсяг понять.Поділ і визначення понять.Операції обмеження і узагальнення понять.Операції над класами понять.Визначення понять.Класифікація понять.Судження, його структура.Прості і складні судження.Атрибутивні, релятивні та екзистенціальні судження.Логічний квадрат. Об’єднана класифікація суджень за кількістю та якістю.Структура судження, його терміни.Розподіленість термінів.Категоричні, умовні та розділові судження.Основні види утворення складних суджень.Поділ суджень за модальністю.Умовиводи, їх види.Дедуктивні умовиводи.Безпосередні умовиводи.Категоричний силогізм, його правила фігури та модуси.Умовні та розділові силогізми.Полісилогізми. Сорит. Ентимема, епіхейрема.Індуктивні умовиводи, їхні види.Аналогія як умовивід.Гіпотеза.Доведення і спростування.Дискусія, полеміка.Закони логіки.

^ Пам'ятка: Як писати реферат.

Рефератом називається доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел. В основі його лежить стислий переказ у письмовій формі чи у формі публічного виступу за змістом декількох книжки, результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків наукової роботи.

Реферат, як і доповідь, складається з трьох частин: вступу, основної частини і висновку. У вступі розкриваються актуальність теми, її зв'язок з важливими проблемами сучасної практики, історія питання. Може бути поданий короткий огляд використаної в рефераті літератури. У висновку (заключній частині) формулюються основні підсумки всього сказаного, вказуються питання, які вдалося висвітлити більш-менш повно, та ті, які потребують подальшої роботи.


План роботи над рефератом:

    1. Визначити тему реферату. Бажано взяти тему, яка є близькою та цікавою для Вас.

^ 2. Дібрати відповідну літературу. Щоб реферат був змістовним, необхідно приділити увагу добору матеріалу. А для цього рекомендується використати ряд джерел. Передусім потрібно з'ясувати, яка література існує з теми реферату (за алфавітним, систематичним, тематичним каталогами, бібліографічними виданнями можна знайти необхідну літературу, провести необхідний пошук в Інтернеті за допомогою популярних пошукових систем).
^ 3. Опрацювати джерела з робочими стислими помітками, закладками в книжці. Працюючи з книгою, потрібно насамперед налаштуватися, дати собі цільову установку: вивчити за книжкою те чи інше питання, яке потрібно висвітлити; критично проаналізувати зміст книжки; перевірити, чи збігається ваша оцінка якоїсь проблеми з думкою автора, інших авторитетних осіб; вибрати для реферату найяскравіші факти, приклади, цікаві положення тощо.

^ 4. Скласти план відповідно до обсягу реферату (його пункти розкриваються приблизно на однаковій кількості сторінок)

5. Оформити яскравий, оригінальний вступ.

^ 6. Дати перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій.

7. Під час усного виступу краще розповідати, а не читати реферат. Для цього скласти розгорнутий план-конспект на 2-4 сторінки.

^ 8. Під час добору мовних засобів для написання реферату необхідно враховувати особливості наукового стилю мовлення.


Пам'ятка: Як працювати з книгою.

1. Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:
а) прочитати титульну сторінку - прізвище автора, заголовок, рік видання;
б) прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену на зворотному боці титульної сторінки;
в) уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної сторінки.
2. Під час читання звернути увагу на:
а) назви окремих розділів, частин, параграфів тощо;
б) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою


^ 4. Форми звітності та порядок зарахування СРС.


 1. Поточний контроль: експрес-опитування, тестування, рішення задач, модульна контрольна робота.

 2. Підсумковий контроль: залік (залежить від робочих планів факультетів).^ 5. Критерії оцінювання:


При захисті реферату враховується повнота і правильність розкритої обраної теми реферату, послідовність і логіка викладення, вміння студента застосовувати набуті знання, здатність аналізувати, оцінювати факти, події, прогнозувати результати діяльності.


Оцінка за виконання реферату виставляється згідно нормативних документів з впровадженням КМСОНП у ХНТУ.


20 балів виставляється студенту, який при підготовці та захисту реферату показав високий рівень знань з логіки, повно та правильно обґрунтував та розкрив, зміг зробити докладні висновки. При захисті реферату дав вірні відповіді на всі додаткові питання, виявив глибокі, свідомі, міцні знання програмного матеріалу, точне виконання завдань творчого характеру. Студент вичерпно, впевнено, аргументовано, послідовно, логічно, струнко й переконливо виклав теоретичний матеріал. Робота виконана студентом старанно і має бездоганне зовнішнє оформлення.


15 балів виставляється студенту, який при підготовці та захисту реферату правильно та змістовно розкрив тему, але допускає при викладі матеріалу окремі неточності, незначні порушення послідовності викладу, переконливість аргументів недостатньо виразна.

Робота виконана студентом старанно, має добре зовнішнє оформлення.


10 балів виставляється студенту, який при підготовці та захисту реферату розкрив тему реферату. Під час захисту реферату, дав правильні відповіді на основні питання реферату, знає основні теоретичні положення, що розкриваються в темі, але не засвоїв їх деталей, допускає певні неточності. Припускав порушення логічної послідовності при викладі тексту, має задовільне зовнішнє оформлення роботи.


5 балів виставляється студенту, який написав реферат з урахуванням всіх вимог, але не захистив його.


^ 6. Список рекомендованої літератури


№ п/п

Назва підручника (посібника), автор, видавництво, рік видання

Кількість примірників

на кафедрі

у бібліотеці

Основна

1

Жеребкін В. Є. Логіка: (Підруч. для юрид. вузів і фак.).- 2-е вид.- Харків: Основа. К.: Знання, 1998.

-

10

2

Конверський А. Є. Логіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Четверта хвиля, 1998.

-

10

3

Орендарчук Г. О. Логіка. Посібник для студентів вузів. – Тернопіль, СМП “Астон” , 2001

-

1

4

Тофтул М. Г. Логіка. Посібник. – К.: Академія, 1999

-

3

5

Хоменко І. В. Логіка – юристам: Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1997

-

3

6

Марценюк С. Ф. Логіка: Курс лекцій. – К.: Вища шк.., 1993

1

-

7

Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. – Вид. 2-ге. – К.: КНЕУ, 2000

1

-

Додаткова

8

Мозгова Н.Г.Логіка: Навч. посіб. для вузів. – К.: Каравела.-248с., 2006


-

3

9

Ивлев Ю.В.Логика. Сборник упражнений: учебник для вузов. - М.: Книжный дом « университет», 1998


-

10

Методичні рекомендації

10

Кругла Н.А , Фролова М.Е., Владімирова Л.А.

Засоби з контролю якості знань студентів з навчальної дисципліни «Логіка» для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей.

(рег. № 15/708-21.03.07)

2

+ ел.виг.

-

11

Кругла Н.А., Романовський О.О., Владімирова Л.А., Фролова М.Е.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Логіка” для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності “Фінанси” напряму “Економіка і підприємництво” факультету економіки ХДТУ.

(рег. №11/ 708 від 08.06.04 р.)

1

+ ел.вигл.

-

12

Фролова М.Е., Владімирова Л.А.

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Логіка» для студентів денної форми навчання спеціальності: 050201- Менеджмент організації, факультету економіки.

(рег. № 11/460-04.04.07)

1

+ ел.вигл.

-
Скачати 132.97 Kb.
Дата конвертації08.03.2013
Розмір132.97 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи