Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня icon

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеняСхожі
1   2

І. основні працІ, опубліковані за темою дисертації


Монографії

 1. ^ Негодченко О.В. Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Д.: Поліграфіст, 2002. – 416 с.

 2. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Д.: Вид-во Дніпроп. ун-ту, 2003. – 448 с.

 3. Джурканин Т., Негодченко А., Сергевнин В. Кадровое обеспечение полиции США: Монография / Под ред. проф. А.В. Негодченко. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел; Д.: Лира ЛТД, 2003. – 360 с.


Наукові статті

 1. Негодченко О.В. Деякі аспекти удосконалення системи управління органами внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини // Вісник Донецького інституту внутрішніх справ МВС України. – 2002. – №4. – С. 48–56.

 2. Негодченко О.В. Організаційно-правові проблеми захисту прав і свобод громадян при провадженні у справах про адміністративні проступки // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 4. – С. 139–146.

 3. Негодченко О.В. Організаційно-правові проблеми забезпечення прав і свобод біженців в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – №3. – С. 240–247.

 4. Негодченко О.В. Деякі проблеми організації діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження домашнього насильства // Вісник Одеського юридичного інституту. – 2002. – №4. – С. 14–21.

 5. Негодченко О.В. Організаційно-правові проблеми органів внутрішніх справ щодо захисту прав осіб, потерпілих від злочинів // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2002. – №2. – С. 173–181.

 6. Негодченко О.В. Удосконалення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України та забезпечення прав і свобод людини // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2002. – №3. – С.11–17.

 7. Негодченко О.В. Організаційні особливості захисту прав та свобод людини органами внутрішніх справ України // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003.– №1. – С. 6–12.

 8. Негодченко О.В. Деякі організаційні аспекти визначення механізму забезпечення реалізації прав, свобод і обов’язків людини й громадянина // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003 – №3. – С. 9–16.

 9. Негодченко О.В. Особливості організаційних форм діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення реалізації конституційних прав та свобод людини // Вісник Одеського юридичного інституту. – 2003. – №1. – С. 8–13.

 10. Негодченко О.В. Характеристика методів діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – №1. – С. 261-268.

 11. Негодченко О.В. Концепція захисту прав і свобод людини в адміністративно-юрисдикційній діяльності міліції // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – № 21. – С. 8–13

 12. Негодченко О.В. Функції органів внутрішніх справ у контексті забезпечення прав і свобод людини // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2003. – №1. – С. 176–185.

 13. Негодченко О.В. Законність як принцип управління та його роль у діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2003. – №2. – С. 219–228.

 14. Негодченко О.В. Реформування органів внутрішніх справ у контексті забезпечення прав і свобод людини // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – №1. – С.5–12.

 15. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини та орд // Бюлетень з обміну досвідом роботи ОВС. – 2003. – № 151. (Інв. № 00172-2003).

 16. Негодченко О.В. Анкетування як засіб моніторингу громадської думки про діяльність міліції щодо забезпечення конституційних прав громадян // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – № 24. – С. 34–41.

 17. Негодченко О.В. Об’єднати поліцейських, щоб зробити світ безпечним // Міліція України. – 2003. – № 3. – С.26–27.

 18. Негодченко О.В. Удосконалення механізму поєднання науки і практичної діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – №2. – С.3–10.

 19. Негодченко О.В. Організаційно правові проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ під час розкриття злочинів, пов’язаних з наркобізнесом // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – Спеціальний випуск №1. – С.3-9.

 20. Негодченко О.В. Створення місцевої міліції – перспективний напрям реформування органів внутрішніх справ // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – №3. – С.3-8.

 21. Негодченко А.В. Проблемы использования зарубежного опыта в деятельности органов внутренних дел Украины по защите прав и свобод человека // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2003. – № 2. – С. 186–188.

 22. Негодченко О.В., Шинкаренко І.Р. Проблеми діяльності органів внутрішніх справ на пріоритетних напрямках боротьби зі злочинністю // Бюл. з обміну досвідом роботи ОВС. – 2003. – № 146/147. – С. 4-7.

 23. Лукашевич В.Г., Негодченко О.В. Місце і роль правоохоронних органів в системі державної влади та місцевого самоврядування // Зб. наук. праць Одеськ. ін-ту внутр. справ МВС України. – Одеса, 1997. – С.17–22.

 24. Негодченко О.В., Ткаченко М.В. Об’єкт господарських злочинів у проектах нового Кримінального кодексу України // Вісн. Запорізьк. юрид. ін-ту МВС України. – Вип.2. Запоріжжя, 1997. – С.3-9.ІІ. ДОдаткові публікації

Статті й тези доповідей

 1. Бычковский А.П., Негодченко А.В. О некоторых аспектах проблемы выбора избирательной системы для Украины: Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Федорова К.Г.” – Запорожье: ЗГУ, 1996. – С. 78-83.

 1. Негодченко А.В. О некоторых аспектах правового положения церкви и защите прав верующих в Украине // Международная научно-практическая духовно-светская конференция “Аще возможно, будьте в мире со всеми…” (Римл. 12,18). – Запорожье: Издат.-полиграф. ком-с “Запоріжжя”, 1997. – С. 205-207.

 2. Мисливий В.А., Негодченко О.В. До питання про вдосконалення правових засад боротьби з організованою злочинністю // в зб.: II наук.-практ. конф-я, присвячена пам’яті К.Г. Федорова. – Т.1. – Запоріжжя: ЗДУ, 1997.

 3. Негодченко А.В., Порощук С.Д. Социальная защита личности как функция современного государства // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі XXI ст.”: тези V Міжнародної наук.-практ. конф-ї (22-25 трав. 1997р.). – Ч.II. – Київ-Чернівці: КВП МО України, Чернівецьк. держ. ун-т, 1997. – С.73-78.

 4. Nehodchenko O. Humanization of the Police Training in Educational Establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine based on European Standards // 14-th Symposium for Heads of Police Colleges. – Lyon, 2002.

 5. Negodchenko O. Police education quality improvement as citizen rights and freedoms guarantee // The identification of social needs and the problems in police practice: International scientific conference (Prague, Police Academy of Chech Republic, 29-30.09.2003). – Prague, 2003. – С. 12-17.

 1. Негодченко А.В. Борьба с организованными преступными группами в сфере автотранспортных услуг // Вопр. организованной преступности и борьбы с ней: Сб. науч. тр. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. – М., 1993. – С.69-73.

 1. Негодченко А.В. Избирательная система и ее законодательное закрепление // Виборча система і проблеми становлення української держави. – К., 1993. – С.241-242.

 2. Негодченко А.В. Избирательный закон и развитие многопартийности в Украине // Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління”: Збірник наукових праць. – Вип. ІІ. – Запоріжжя: ЗІДМУ, 1996. – С.158-161.

 1. Негодченко О.В. Загальні засади Конституційного ладу України // у зб.: “Концепція реформування законодавства України”. – Запоріжжя: ЗДУ, 1997. – С. 3–6.

 2. Негодченко А.В. О правовом положении православной церкви в Украине // Концепція реформування законодавства України. – Запоріжжя: ЗДУ, 1997. – С. 33-35.

 1. Кукурудз Р.О., Негодченко О.В. Конституційна юрисдикція в Україні: реальність та перспектива // у зб.: “Концепція реформування законодавства України”. – Запоріжжя: ЗДУ, 1997. – С.35-40.

 1. Негодченко О.В. Розвиток юридичної науки як одного з головних аспектів діяльності органів внутрішніх справ України – шлях до побудови правової держави // Науковий вісник Дніпропетр. юрид. ін-ту МВС України. – 2000. – №1. – С.16-22.

 1. Негодченко О.В. Молодій українській державі – якісно нову форму правничої освіти і науки // Науковий вісник Дніпроп. юрид. МВС України. – 2000. –№ 3. – С.3–9.

 2. Негодченко О.В. Наука вищої школи МВС України та питання боротьби зі злочинністю // Науковий вісник Дніпропетр. юрид. ін-ту МВС України. – 2001. – №1. – С.11–16.

 3. Крикунов Г.Н., Негодченко А.В. Преступность, ее основные показатели и оценка качества борьбы с преступностью // Науковий вісник Дніпропетр. юрид. ін-ту МВС України. – 2001. – №2. – С.166–172.

 4. Негодченко О.В. Юридична освіта МВС України: стан та перспективи // Науковий вісник Дніпропетр. юрид. ін-ту МВС України. – 2001. – №3. – С. 3–9.

 5. Негодченко О.В. Дотримання органами внутрішніх справ міжнародних стандартів юридичного забезпечення прав і свобод людини // Права людини в Україні: стан справ, проблеми, перспективи / Редкол.: Ю.І. Сватко (голова) та ін. – К., 2003. – С. 38-42.


Посібники

 1. Негодченко О.В., Тертишник В.М. Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя: Навчальний посібник. – Д., 2002. – 68 с.

 2. Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С., Негодченко О.В. та ін. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України: Навчально-методичний посібник. – Д., 2000. – 160 с.

 3. Негодченко О.В., Лобанов В.М. Судоустрій України (суди загальної юрисдикції): Навчальний посібник. – Д., 2002. – 80 с.

 4. Негодченко О.В. Конституція України та її розвиток: Навчальний посібник. - Запоріжжя, ЗДУ, 1997.

 1. Негодченко А.В. Конституция (Основной Закон) Украины с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 1993 года: Учебное пособие. – Д., ВПОП “Дніпро”, 1994.

 2. Негодченко О.В. Детермінація злочинності: Навчальний посібник. – Запоріжжя: Запоріз. юрид. ін-т МВС України, 1996.

 3. Негодченко А.В. Проблемы виктимологии и суицидального поведения: Учебное пособие. – Д.: ДЮИ МВД Украины, 1998.

 4. Негодченко О.В. Основи держави та права: Навчальний посібник. – Д.: ДЮІ МВС України, 1998.

 5. Негодченко О.В. Державне право України – складова частина юридичної науки, провідна галузь національного права України: Лекція. – Запоріжжя, 1997.

 6. Негодченко О.В. Державні органи України та загальні засади їх функціонування: Лекція. – Запоріжжя, 1997.

 7. Корж А.А., Негодченко А.В. Теория разделения властей в истории развития конституционализма: Учебное пособие. – Д.: ВПОП “Дніпро”, 1995.

 8. Крикунов Г.Н., Негодченко А.В. Основные аспекты безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. – Д., “Пороги”, 1998.

 9. Крикунов Г.Н., Негодченко А.В. Основы охраны труда: Учебник. – Д.: “Арт-пресс”, 1999. – 144 с.

 10. Негодченко О.В., Чумак П.О. Основи правознавства: Навчальний посібник. – Д., 2000. – 280с.

 11. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Експертизи на досудовому слідстві: Навчальний посібник. – Д., 2001. – 204 с. (гриф МВС).

 12. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Огляд місця події: Навчальний посібник. – Д., 2001. – 160с.

 13. Негодченко О.В., Тертишник В.М. Слідчі дії: Навчальний посібник. – Д., 2002. – 210 с.

 14. Освіта та наука МВС України: шлях у 10 років: Навчальний посібник / Укладачі: О.В. Негодченко, В.А. Мисливий, Ю.А. Ведєрніков, Ю.К. Тараненко. – Д., 2001.

 15. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. О.В. Негодченка. – Д., 2003.АНОТАЦІЇ

Негодченко О.В. Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2004.

Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних та організаційно-правових засад діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення прав і свобод людини. Визначаються сутність та система прав і свобод людини, аналізуються міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини та шляхи їх реалізації в правовій системі України, визначається місце діяльності органів внутрішніх справ в механізмі забезпечення прав і свобод людини, з’ясовуються завдання, функції та особливості діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини, аналізується система адміністративно-правових засобів забезпечення органами внутрішніх справ прав і свобод людини, визначаються шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ у цій сфері.

^ Ключові слова: забезпечення прав і свобод людини, органи внутрішніх справ, організаційно-правові засади, міжнародні стандарти, адміністративна діяльність, завдання і функції, механізм організаційно-правового забезпечення, форми й методи, удосконалення.


^ Негодченко А.В. Обеспечение прав и свобод человека органами внутренних дел: организационно-правовые основы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2004.

Диссертация посвящена анализу теоретико-методологических и организационно-правовых основ деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения прав и свобод человека. В результате проведенного исследования создана принципиально новая концепция обеспечения прав и свобод человека органами внутренних дел и определены пути совершенствования их деятельности в этой сфере.

Определение сущности прав и свобод человека как объекта правоохранительной деятельности позволило обобщить системные характеристики категории прав и свобод человека, разработаны также классификационные признаки системы прав и свобод человека в зависимости от степени их обеспечения органами внутренних дел.

Охарактеризованы международные стандарты обеспечения прав и свобод человека, подчеркнуто, что принятые международным сообществом принципы и стандарты в области прав и свобод человека устанавливают верховенство общечеловеческих ценностей над всеми другими. Впервые определено место правоохранительной деятельности органов внутренних дел в организационно-правовом механизме обеспечения прав и свобод человека.

Анализ организационно-правовых основ деятельности полиции США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и других стран в сфере обеспечения прав и свобод человека позволил сопоставить с ними проблемы административной деятельности украинской милиции. Впервые определены направления использования в Украине опыта деятельности полиции зарубежных стран в сфере обеспечения прав и свобод человека с позиций организационной целостности.

Комплексному анализу подвергнуты задачи и функции органов внутренних дел в контексте обеспечения прав и свобод человека. Установлено, что обеспечение прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел Украины составляет приоритетное направление и стратегическую цель этой правоохранительной структуры. Особенности деятельности органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод человека определяются, исходя из специфики их полномочий, а также средств деятельности.

Категория “организационно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека” впервые раскрыта с точки зрения динамических взаимосвязей между основными условиями, предпосылками и средствами обеспечения органами внутренних дел прав и свобод человека. Определены формы и методы деятельности органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод человека. Отмечается особая актуальность проблемы реализации прав и свобод человека в административно-правовых отношениях, когда сторонами являются гражданин и работник органа внутренних дел или орган в целом.

Впервые разработана целостная система управления органами внутренних дел по обеспечению прав и свобод человека, подкрепленный концептуально-методологическими положениями, принципами, подходами, моделями, направленными на совершенствование организационно-правовых основ и практики обеспечения прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел.

В рамках определения путей улучшения работы с персоналом органов внутренних дел как средства совершенствования их деятельности по обеспечению прав и свобод человека сформулирована основная цель новой кадровой политики, которая состоит в создании организационно-правовых, социальных, воспитательных, психологических, материально-технических, финансовых, экономических и других предпосылок для формирования высокопрофессионального персонала органов внутренних дел, способного эффективно, на высоком уровне решать задачи правоохранительного направления, впервые выработан и обоснован ряд предложений по улучшению подготовки персонала органов внутренних дел.

^ Ключевые слова: обеспечение прав и свобод человека, органы внутренних дел, организационно-правовые основы, международные стандарты, административная деятельность, задачи и функции, механизм организационно-правового обеспечения, формы и методы, совершенствование.


SUMMARY

Negodchenko O.V. Insuring of human rights and freedoms by the internal affairs bodies: organizational and legal basis. – Manuscript.

The thesis for doctoral degree of law by specialty 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2004.

The thesis is devoted to analysis of theoretical, methodological, organizational and legal basis of the activities of internal affairs bodies concerning the insuring of human rights and freedoms. There are the definition of nature and system of human rights and freedoms, the analysis of international standards of the insuring of human rights and freedoms, and the ways of their realization in the law system of Ukraine, the determination of the place of the activities of the internal affairs bodies in the mechanism of the insuring of human rights and freedoms, the clarification of tasks, functions and particularities of the activities of internal affairs bodies concerning the insuring of human rights and freedoms, the analysis of the system of administrative legal means of the insuring of human rights and freedoms by the internal affairs bodies, the determination of ways of improvement of the activities of the internal affairs bodies in this field.

Key-words: insuring of human rights and freedoms, internal affairs bodies, organizational and legal basis, international standards, administrative activity, tasks and functions, mechanism of organizational and legal insuring, forms and methods, improvement.

Сторінка2/2
Дата конвертації09.03.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипАвтореферат
1   2
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи