Урок №6 тема icon

Урок №6 темаСхожі
  1   2   3
УРОК № 6

ТЕМА. ЗАПУСК ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА, ВІДКРИВАННЯ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТА

Мета: домогтися засвоєння основних способів створення електронних
таблиць, основних елементів інтерфейсу програми MS Excel; сфор­мувати поняття табличного процесора, його призначення;

сформувати поняття:

 • електронна таблиця; формати даних; комірка, аркуш;

 • автозаповнення;
  розглянути: .

 • інтерфейс табличного процесора;

 • методи навігації аркушем та книгою;

 • методи виділяння діапазонів комірок;

 • методи копіювання, переміщення й видалення даних;
  формувати вміння:

 • працювати з табличним процесором;

 • переміщуватись аркушем і книгою;

 • вводити дані комірки та редагувати їх вміст;

 • виділяти діапазони комірок із заданою адресою;

 • копіювати, переміщувати та видаляти вміст комірок;

 • використовувати функцію автозаповнення;

 • самостійно здійснювати пошук інформації;

 • аналізувати та оцінювати інформацію.
  Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті.

^ Базові поняття й терміни: табличний процесор, електронна таблиця, аркуш, комірка, адреса комірки, автозаповнення.

Програмне забезпечення: MS Excel

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

У наведеній таблиці знайдіть заголовок, рядки, стовпці, комірки, назви рядків, назви стовпців.

№з/п

ПІБ

Стать

Посада

Оклад

Дата прийо­му на роботу

1

Ніколаєва O. Ю.

ж

Нач. відділу

5 000

12.03.2004

2

Гуров С. І.

ч

Консультант

4 000

28.11.2005

3

Гриньов К. М.

ч

Аудитор

3 200

07.05.2007

Середнє
Разом
 1. ^ Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Одним із найважливіших засобів опрацювання і збе­рігання інформації є таблиці. Вони можуть утворювати документ або бути його частиною. У якій із вивчених вами програм можна створювати таблиці? (Наприклад, МS Word; відповіді учнів фіксуються).

Розглянемо приклад таблиці Word, у якій обчислено загальну суму покупок.


Товар

Кількість

Ціна, гри

Сума, грн

Зошит

15

1,25

18,75

Ручка

3

1,75

5,25

Олівці

5

0,85

4,25

Всього:

28,25

Під час перевірки ми виявили, що забули вписати зошити (7 шт. за ціною 1,93 грн), а кількість олівців — 4 шт. Як виправити помилку? (Пропозиції учнів.)

Розглянемо, як можна виправити ці помилки, використовуючи спеціалізовану програму — табличний процесор.

►► Демонстрування з використанням локальної мережі або проектора

Цій програмі і будуть присвячені наступні 11 уроків. Загальна тема — «Системи обробки табличної інформації».

На уроках ми вивчатимемо теоретичний матеріал, виконувати­мемо різноманітні практичні завдання та роботи.

У результаті ви повинні набути певні знання, вміння та нави­чки роботи з табличним процесором.

Учитель ознайомлює учнів із планом вивчення теми. (Стенди «Вивчаємо тему», «Учні повинні знати та вміти», «Критерії оці­нювання» ).

Обговорення повідомлення

Призначення табличних процесорів — це здійснення бухгалтерських та інженерних обчислень, складання зведень, діаграм, прайс-листів, тобто робота з інформацією, поданою у вигляді таблиць даних як текстового, так і числового характеру. Серед найвідоміших табличних процесорів слід від­значити Super Calc, Lotus, Quattro Pro, MS Excel. Табличний процесор є обов'­язковою складовою пакету офісних програм Microsoft Office.

^ V. Засвоєння нових знань

План вивчення теми

 1. Запуск табличного процесора, відкривання й збереження документа.

 2. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки.

 3. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркуша.

 4. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту.

Табличний процесор — це прикладна програма, призначена для об­робки даних, поданих у вигляді таблиць. Документ, створений за допомогою табличного процесора MS Excel, називають робочою книгою або просто книгою. Складається він із кількох робочих аркушів.
Робочий аркуш містить електронну таблицю — прямокутну сітку з рядків і стовпців, на перетині яких розташовано клітинки. Усі дані електронних таблиць зберігаються саме у клітинках.

Активну клітинку виділено темною прямокутною рамкою — таблич­ним курсором. Якщо на клавіатурі набрати текст і натиснути клавішу Enter, то його буде відображено в активній клітинці.

Стовпці на аркуші MS Excel позначаються латинськими буквами А, В, С тощо, а рядки нумеруються арабськими цифрами.

Адреса клітинки складається з назви стовпця та номера рядка, на перетині яких її розташовано.

Діапазон— це група клітинок. Адреса прямокутного діапазону записується у такий спосіб: Адреса лівої верхньої клітинки:Адреса правої нижньої клітинки. Для виділення прямокутного діапазону потрібно встановити курсор на його кутову клітинку, потім натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити курсор уздовж діагоналі до протилеж­ного кута.

Діапазон стовпців — це вертикальна смуга таблиці. Наприклад, діапазон В:Е — це вертикальна смуга завширшки 4 стовпці від стовпця з ім'ям В до стовпця з ім'ям Е включно.

Діапазон рядків — це горизонтальна смуга таблиці. Напри­клад, діапазон 3:8 — це горизонтальна смуга завширшки 6 рядків від 3 до 8 включно.

Блок комірок — це прямокутник, заданий адресою лівої верхньої і правої нижньої комірок. Наприклад, блок ВЗ:Е8 знаходиться на перетині вертикальної смуги В:Е і горизонтальної смуги 3:8, він містить 4 •6= 24 комірки.

Можливості програми

 • Введення і редагування даних.

 • Форматування комірок, рядків та стовпців таблиці.

 • Введення формул (автоматизація обчислень).

 • Використання широкого спектру різних функцій

 • Побудова, редагування та друкування діаграм.

 • Попередній перегляд та друкування таблиці.

 • Створення та введення баз даних.

Отже, великий попит та використання електронних таблиць пов'язаний з їх універсальністю, адже без обчислень не можна обій­тись у багатьох галузях нашого життя.

Табличні процесори призначені для виконання обчислень, створення діаграм, звітів, розв'язування складних задач у галузі природничих, технічних наук та ін.

Введення та редагування даних

У комірки електронної таблиці можна вводити дані різних ти­пів: наприклад, число, текст, формулу.

Властивості комірки

 • Тип та колір фону.

 • Тип, розмір та колір шрифту.

 • Тип, колір і місце проведення межі.

 • Тип вирівнювання.

 • Тип орієнтації тексту.

 • Формат даних.

 • Захист.

Для того щоб активувати комірку, необхідно помістити курсор на ній (активна комірка буде обрамлена чорною рамочкою). Після завершення введення даних у комірку необхідно натиснути Enter або скористатися клавішами керування курсором.

Вводити дані можна безпосередньо до комірки, а можна і в ря­док формул. Дані вводять здебільшого з клавіатури або з викорис­танням інших методів (вставлення скопійованих фрагментів, автозаповнення, перетягування та ін.).

Способи редагування даних

Для редагування вмісту комірки можна використати такі методи:

 • активувати комірку і натиснути клавішу F2, потім за допомо­гою клавіш керування курсором, клавіш Delete, ВаскSрасе та інших відредагувати вміст;

 • двічі швидко клацнути по комірці, потім змінити написане;

 • підвести вказівник миші до рядка формул і клацнути в ньому, в самому рядку формул ввести зміни.

Усі зміни підтверджують клавішею Enter.

Для одночасного виконання об'єднання та вирівнювання по центру існує кнопка на панелі інструментів — — Об'єднати і помістити в центрі.

^ Увага!!! У разі введення даних у комірку без активації режим редагування попередній уміст комірки стирається!

Збереження електронної книги

Для збереження нового файла використовують діалогове вікно збереження документа:

Виберіть Файл  Зберегти. На екран буде виведено діалогове вікно Збереження документа. Введіть у текстовому полі ім'я файла. Клацніть на кнопці Зберегти.

Якщо потрібно зберегти старий файл під новим іменем, необхідно вибрати Файл  Зберегти як...

Виділення об'єктів електронної таблиці


Об’єкт

Способи виділення

Комірка

Вибрати комірку

Стовпець(рядок)

Вибрати стовпець (рядок)

Аркуш

 • Вибрати кнопку Виділити все

 • Натиснути сполучення клавіш Ctrl + А

Діапазон суміжних об’єктів (комірок, стовпців, рядків)

 • Виділити першу комірку діапазону, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, виділити останню комірку діапазону.

 • Виділити першу комірку діапазону, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, протягнути вказівник до останньої комірки діапазону.

 • Виділити першу комірку, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, розширити область виділення за допомогою клавіш керування курсором

Діапазон несуміжних об’єктів (комірок, стовпців, рядків)

• Виділити першу частину даних, натиснути кла­вішу Ctrl і, утримуючи її, виділити наступну частину тощо


Крім того, будь-який об'єкт таблиці можна виділити, ввівши посилання на нього в поле Ім'я.

Для того щоб зняти виділення об'єкта, потрібно вибрати довіль­ну комірку.

Видалення виділених об'єктів

Видалення виділених об'єктів (комірок, рядків, стовпців) електронної таблиці здійснюється командою Видалити... з меню Правка (вкладка Основне) або контекстного меню цих об'єктів.

Під час виконання операції видалення комірок відкривається вікно Видалення комірок, у якому потрібно вибрати спосіб видалення вибором відповідного перемикача.

Якщо вибрати перемикач Комірки зі зсувом уліво, то комірка буде видалена разом із даними, а комірки праворуч від неї будуть зміщені ліворуч. Відповідним чином здійснюється видалення ко­мірок у разі вибору перемикача Комірки зі зсувом угору. Якщо ви­брати перемикач Рядок (стовпець), буде видалено цілий рядок (стовпець), у якому знаходилася виділена комірка.

Очистити комірки від введених даних можна за допомогою кла­віш Delete та ВасkSрасе.

Копіювання та вставляння даних (об'єктів)

Виконання операцій редагування об'єктів електронної таблиці в табличному процесорі Excel здійснюється в такі самі способи, що і в текстовому редакторі Word за допомогою команд: Копіювати, Вирізати, Вставити з меню Правка (з вкладки Основне), відпо­відних кнопок Стандартної панелі інструментів, команд контек­стного меню об'єктів, сполучення клавіш, а також перетягуванням за допомогою миші. Виділений об'єкт електронної таблиці можна скопіювати або вирізати до Буфера обміну (Правка Копіювати, Правка  Вирізати), а звідти вставити до інших об'єктів (Прав­ка  Вставити). При цьому об'єкт потрапляє до Буфера обміну, а звідти вставляється на нове місце.

Особливості копіювання формул ми розглянемо на наступних уроках.

Автозаповнення (для офісу 2007 та 2010)

Просте копіювання даних. У першу комірку вводимо дані, роби­мо її поточною. Наводимо вказівник миші на маркер автозаповнен­ня (курсор набуває вигляду чорного тонкого плюса) і, утримуючи ліву кнопку миші, протягуємо вказівник у потрібному напрямку.

Заповнення зі списку. В першу і другу комірку вводимо дані (на­приклад, 1, 2 або понеділок, вівторок). Виділяємо обидві комірки. Наводимо вказівник миші на маркер автозаповнення і, утримуючи ліву кнопку миші, протягуємо вказівник у потрібному напрямку.

Аналогічно до введення даних за допомогою маркера автозапов­нення можна вводити формули.

^ VI. Застосування знань, формування вмінь та навичок

Пам'ятка .

 • Для переміщення по книгах та аркушах книги потрібно вико­ристовувати мишу та клавіші керування курсором.

 • Для введення інформації в комірку потрібно помістити курсор у комірку та ввести дані в рядок введення даних.

 • Для редагування даних використовують клавіші Del, Ins, Enter та інші.

 • Під час роботи потрібно періодично зберігати файл.

 • Для роботи із виділеними даними за необхідності використовують меню Правка

Робота з додатковим матеріалом

1) Запишіть способи виділення елементів книги й аркуша.

2) Робота за комп'ютером

1.Завантажте програму MS Excel різними способами. Ознайомтеся з вікном програми, змініть зовнішній вигляд вікна, послідовно ви­конуючи такі дії:

 • прибрати та відобразити панелі інструментів Стандартна і Форматування;

 • прибрати та відобразити рядок формул та рядок стану;

 • установити масштаб відображення документа 75 %;

 • відкрити та переглянути список панелей Області задач;

 • з'ясувати та записати алгоритм створення власної панелі інструментів

2. Заповніть таблицю за таким зразком ( файл Спорт )VII. Підбиття підсумків уроку

► Бліцопитування

 1. Що називають табличним процесором, електронною таблицею?

 2. Для чого використовують електронні таблиці?

 3. Перелічіть основні напрями застосування табличних процесорів.

 4. Які можливості табличних процесорів ви знаєте?

 5. Які вам відомі елементи (об'єкти) головного вікна Excel?

 6. На яку програму схожий інтерфейс програми Excel?

 7. Яку комірку називають активною?

 8. Як утворюють адресу комірки?

 9. Як можна виділити діапазон суміжних комірок? Несуміжних?

 10. Які типи даних використовують в електронних таблицях?

 11. Які ви знаєте методи редагування даних у комірці ЕТ?

VIII. Домашнє завдання

 1. Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника п.2.1 розділу 2

 2. Яким чином можна швидко ввести однакові дані у декілька комірок?

УРОК № 7

^ ТЕМА. ФОРМАТУВАННЯ ДАНИХ, КОМІРОК І ДІАПАЗОНІВ КОМІРОК.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «ВВЕДЕННЯ ДАНИХ І ФОРМАТУВАННЯ ТАБЛИЦЬ В СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА»

Мета: домогтися засвоєння та закріпити знання принципів уведення, редагування, копіювання, переміщення й видалення даних; сформувати поняття типів даних; ознайомити з процедурою автозаповнення комірок;

сформувати поняття:

 • формат комірки;

 • автоформат;

 • умовне форматування;
  розглянути:

 • типи даних;

 • команди пункту меню Формат (вкладка Основне);
  формувати вміння:

 • працювати з табличним процесором;

 • виділяти діапазони комірок;

 • форматувати дані, комірки;

 • використовувати автоформат та умовне форматування.
  Тип уроку: формування і комплексне застосування знань, умінь та навичок.

^ Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в комп'ютерному кабінеті.

Базові поняття й терміни: формат, автоформат, умовне форматування.

Програмне забезпечення: MS Excel

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань

1. Створіть схему за текстом.

Аркуші робочих книг діляться на такі типи:

 • Робочі таблиці

 • Аркуші діаграм

 • Аркуші макрокоманд

 • Аркуші діалогу

2. Комп’ютерне тестування (матеріал з посібника Костриби та Лещук (ст..66-68)

1. Яке основне призначення електронних таблиць?
А) Введення текстової інформації; Б) автоматизація обчислень;

В) створення рисунків; Г) подання числової інформації в графічному вигляді;

Д) пошук інформації.

2. Із яких елементів складається електронна таблиця?

 1. З комірок; Б) з діаграм; з таблиць;
  Г) з файлів; Д) з аркушів; Е) з книг.

3. Яким чином переважно позначають рядки і стовпці електронної таблиці?

A) Рядки — арабськими числами, стовпці — латинськими літерами;

Б) стовпці — латинськими літерами, рядки — арабськими числами;

B) рядки — римськими числами, стовпці — латинськими літерами;

Г) стовпці — російськими літерами, рядки — арабськими числами;

Д) рядки — арабськими числами, стовпці — римськими числами;

Е) і рядки і стовпці — числами.

4. Скільки робочих аркушів може мати робоча книга?

 1. Кількість обмежена об'ємом оперативної пам'яті;
  Б) до 30 аркушів;

 2. до 10 аркушів;
  Г) до 1000 аркушів;
  Д) до 12 аркушів.

5. Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?

 1. AZ123; Б) 123AZ; В) AZ-123; Г) 123-AZ; Д) AZ123.

6. Що може розміщуватися в комірці електронної таблиці?

 1. Слово або речення; Б) число або формула; В) робоча книга;
  Г) робочий аркуш; Д) діаграма; Е) метафайл.

7. Якими способами можна завантажити програму MS Excel?

A) На робочому столі двічі клацнути на піктограмі MS Excel;
Б) клацнути на піктограмі документа, створеного програмою MS Excel;

B) Пуск Усі програми MS Excel;

Г) Пуск Усі програми Office MS Excel;

Д) Пуск Усі програми MS Office Excel.

8. Що необхідно зробити після введення даних у комірку?

 1. Натиснути клавішу Tab, щоб перейти в комірку праворуч;
  Б) натиснути клавішу Enter, щоб перейти в нижню комірку;

 2. натиснути клавішу Enter, щоб перейти в комірку праворуч;
  Г) натиснути клавішу Tab, щоб перейти в нижню комірку;

Д) натиснути Ctrl + Enter, щоб залишитися на місці.

9. У чому полягає операція автозаміни?

 1. заміна одного текстового фрагмента на інший;
  Б) заміна скорочення на повну назву;

 2. об'єднання тексту з різних комірок;

Г) дописування введеного тексту з попередніх комірок;

Д) зміна розмірів комірок.

10. Під час копіювання вмісту комірки він...

A) на новому місці з'являється, а на старому зникає;

Б) на новому місці з'являється, а на старому залишається;

B) на новому місці з'являється, а решта комірок розсуваються;
Г) на новому місці з'являється, а решта комірок зсуваються;
Д) очищається, решта комірок залишаються.

11. У чому суть операції переміщення вмісту комірок?

A) на новому місці з'являється, а на старому зникає;

Б) на новому місці з'являється, а на старому залишається;

B) на новому місці з'являється, а решта комірок розсуваються;
Г) на новому місці з'являється, а решта комірок зсуваються;
Д) очищається, решта комірок залишаються.

12. Які операції можна виконувати над вмістом комірки?

A) Переміщення, копіювання, вставляння, додавання...;

Б) копіювання, вставляння, додавання, вилучення, очищення...;

B) вставляння, додавання, вилучення, очищення, відновлення...;

Г) правка, додавання, вилучення, очищення, відновлення.

Д) переміщення, копіювання, вставляння...

13. Як викликати наявний документ, якщо Excel вже завантажено?

A) У меню Файл клацнути на потрібній назві;

Б) на панелі інструментів виконати команду Відкрити...;

B) у меню Файл виконати команду Відкрити...;
Г) у меню Файл виконати команду Створити...;

Д) на панелі інструментів виконати команду Створити...

14. Для виділення комірки необхідно...

 1. перейти на комірку клавішами переміщення;
  Б) клацнути на комірці;

 2. двічі клацнути на комірці;
  Г) натиснути клавішу F2;

Д) натиснути комбінацію клавіш Shift + F2.

15. Для виділення несуміжних блоків комірок необхідно...

A) натиснути клавішу F2;

Б) виділити перший блок та за натиснутої клавіші Shift другий блок;

B) виділити перший блок та за натиснутої клавіші Ctrl другий блок;

Г) натиснути комбінацію клавіш Ctrl + F2.

16. Для редагування вмісту комірки можна використати...

A) клавішу F2; Б) комбінацію клавіш Ctrl + F2;

B) подвійне клацання на комірці; Г) поле імені комірки.

III. Мотивація навчальної діяльності

З'ясуйте способи виділення в MS Excel, заповнивши таблицю.

Об'єкт виділення

Спосіб виділення

Комірка
Стовпець
Рядок
Кількість сусідніх рядків або стовпців
Діапазон комірок
Уся таблиця
Несуміжний діапазон

^ IV. Засвоєння нових знань і вмінь

Учитель пояснює матеріал, використовуючи демонстрування по локальній мережі.

Форматування

Форматування електронних таблиць найчастіше вміщує такі операції:

 • зміна формату даних;

 • форматування вмісту комірок;

 • форматування рядків і стовпців;

 • використання стилів.

Формат даних — можливі варіанти: числа, логічні значення, текст, дата і час.

Форматуванням комірки називають встановлення вигляду відображення вмісту комірки. Для форматування комірки або ви­діленого діапазону комірок використовують команду Формат або кнопки панелі інструментів Форматування (вкладка Основне).

Поняття формату даних комірки об'єднує такі параметри: шрифт (тип, розмір, накреслення, колір); формат чисел; спосіб вирівнювання; розміри (ширина і висота) комірок; обрамлення комірок; межі та їх параметри.

Форматування можна здійснювати за допомогою вкладок авто-формат, формат чисел, вирівнювання даних у комірках, розміри стовпців і рядків, оформлення виділеного діапазону, стиль форма­тування.

Якщо потрібно зробити зміни у форматі таблиці чи окремих ко­мірок, які не можна виконати за допомогою панелі інструментів, то в пункті меню Формат вибирають необхідні розділи (Microsoft Office 2003).

Автоформат

Якщо потрібно оформити всю таблицю за певним форматом, її виділяють і, виконавши команду ^ ФорматАвтоформат. (вкладка Основне  Форматувати як таблицю), вибирають потрібний вигляд.

Досить часто необхідно змінити розміри стовпця чи рядка. Зро­бити це досить просто: слід підвести вказівник миші на межу стовп­ців (рядків) до появи подвійної стрілочки , натиснути на ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, протягти в потрібний бік.

Також є можливість точно задати висоту одного або багатьох рядків. Найлегше це можна зробити за допомогою контекстного меню. Аналогічні дії виконуються для стовпців.

Умовне форматування

У табличному процесорі Excel можна використовувати такий вид форматування, якого не було в текстовому процесорі Word — Умовне форматування.

^ Умовне форматування — це форматування комірок залежно, від істинності чи хибності певних умов.

Microsoft Office 2003

Наприклад, вміст певних комірок відображатиметься зеле­ним кольором, якщо істинна деяка умова, або червоним кольором, якщо істинна інша умова. Якщо всі умови хибні, формат комірок не змінюється.

Існує два види застосування такого форматування:

 • за значенням — коли форматування здійснюється на основі аналізу значення з тієї самої комірки, до якої буде застосоване умовне форматування;

 • за формулою — коли форматування здійснюється на основі аналізу значення деякої формули

^ V. Формування вмінь і навичок

Практична робота № 2 Введення та редагування даних в електронних таблицях

Мета: Уміти вводити текстові, числові дані і формули в таблицю, редагувати дані, форматувати дані і таблицю, копіювати формули з відносними та абсолютними адресами.


Хід роботи
Сторінка1/3
Дата конвертації17.03.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипУрок
  1   2   3
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи