Тема. Призначення І використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора icon

Тема. Призначення І використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесораСхожі
II. АНАЛІЗ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА (6 ГОД)

УРОК №11

ТЕМА. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ МАТЕМАТИЧНИХ, СТАТИСТИЧНИХ, ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА

Мета: розглянути призначення і використання основних математичних,
статистичних і фінансових функцій; сформувати навички аналізувати да­ні за допомогою функцій табличного процесора;

сформувати поняття:

 • аргументу функції

розглянути:

 • методи вставлення функцій;

 • роботу з Майстром функцій;

формувати вміння:

 • працювати з функціями;

 • виконувати обчислення з використанням функцій.

Тип уроку: засвоєння нових знань і первинне застосування знань, умінь та навичок.

^ Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті.

Базові поняття й терміни: функція, аргумент.

Програмне забезпечення: MS Excel.

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

 1. Перевірка завдання, заданого за підручником_

 2. Фронтальне опитування за схемою^ Друк діаграм

Друк діаграм

Як частину робочого аркуша

З частиною робочого аркуша

Як окремий аркуш

III. Актуалізація опорних знань

Самостійна робота


Варіант 1

Варіант 2

1. Яке призначення діаграм?

1. Які є типи діаграм?

2. Накресліть ескіз кругової

діаграми

2. Накресліть ескіз конічної гістограми

3. Для чого використовують кругові діаграми?

3. Для чого використовують конічні гістограми?

4. Як отримати на діаграмі назву її елементів?

4. 3 яких елементів складається діаграма?

5. Як вилучити діаграму зі сторінки?

5. Як скопіювати діаграму на іншу сторінку?

6. Як збільшити розмір діаграми?

6. Як виділити елемент діаграми?

7. Яке призначення стовпчастих діа­грам?

7. Яке призначення діаграми типу Графік?

►► Фронтальне опитування

 1. З яких компонентів може складатися запис формул?

 2. Які правила введення формул до ЕТ?

 3. Які оператори Excel вам відомі? Вкажіть порядок їх виконання.

 4. Які типи даних використовуються в Excel?

 5. Які об'єкти можуть належати до складу формул?

^ IV. Мотивація навчальної діяльності

Заповніть таблицю, записавши відповідні назви функцій.

Математичні функції
ABS

Повертає абсолютне значення числа
COS

Повертає косинус числа
DEGREES

Перетворює радіани на градуси
EVEN

Округлює число до найближчого більшого парного цілого
EXP

Повертає число е, піднесене до вказаного степеня
FACT

Повертає факторіал числа
FLOOR

Округлює число до меншого, у напрямку нуля
GCD

Повертає найбільший спільний дільник
INT

Округлює число до найближчого/меншого цілого
LCM

Повертає найменше спільне крауне
LN

Повертає натуральний логарифмі числа
LOG

Повертає логарифм числа за вказаною основою
LOG 10

Повертає десятковий логарифм числа
MOD

Повертає остачу від ділення
MROUND

Повертає число, округлене з потрібною точністю
ODD

Округлює число до найближчого більшого непарного цілого
PI

Повертає число 
POWER

Повертає число, піднесене до степеня
PRODUCT

Перемножує аргументи
QUOTIENT

Повертає цілу частину частки від ділення
RADIANS

Перетворює градуси на радіани
RAND

Повертає випадково число а інтервалі від 0 до 1
RANDBETWEEN

Повертає випадкове число в зазначеному інтервалі
ROUND

Округлює число до вказаної кількості знаків
SIGN

Повертає знак числа
SIN

Повертає синус зазначеного кута
SQRT

Повертає додатне значешш квадратного кореня
SUM

Підсумовує аргументи
SUMIF

Підсумовує комірки, визначені вказаною умовою
SUMIFS

Підсумовує комірки в діапазоні, які відповідають кільком умовам
TAN

Повертає тангенс числа і
TRUNC

Видаляє дробову частину числа
Логічні функції

AND

Повертає значення ІСТИНА, якщо всі аргументи ІСТИНА

FALSE

Повертає логічне значення ХИБНІСТЬ

IF

Повертає одне значення, якщо обчислене значення — ІСТИНА, та інше значення, якщо обчислене значення ХИБНІСТЬ

IFERROR

Повертає вказане значення, якщо обчислення формули призводить до помилки; інакше — повертає результат формули

NOT

Перетворює логічне значення аргумента на протилежне

OR

Повертає значення ІСТИНА, якщо принаймні один аргумент має значення ІСТИНА

TRUE

Повертає логічне значення ІСТИНА
 1. ^ Засвоєння нових знань і вмінь

Учитель пояснює матеріал, використовуючи демонстрування з проектором чи мережею.

Крім чисел, тексту й адрес комірок формула може містити вбу­довані в Excel функції.

Функції

Функції — це наперед визначені формули, які виконують об­числення за заданими величинами, які називають аргументами в зазначеному порядку. Ці функції дають змогу виконувати прості та складні обчислення.

Функція починається зі знака рівності (=), за ним іде ім'я функції, дужка, список аргументів, розділених комами, дужками.

Щоб відобразити список доступних функцій, клацніть на ко­мірці та натисніть клавіші Shift + F3. Аргументи

Функція в Microsoft Excel автоматизує процес обчислення певної ве­личини або значення. Її можна використати тільки у формулі, записавши її ім'я та значення аргументів у круглих дужках: ім'я функції(аргументи). Якщо функція має кілька аргументів, їх розділяють символом крап­ки з комою «;».

Для вибору функцій і введення їх у формули використовують діалогове вікно Вставка


функції, яке відкривається однойменною кнопкою ,розташованою зліва від рядка формул.

 • Математичні функції в Microsoft Excel реалізують ті ж обчислення, що й відповідні функції в математиці.

 • Призначення статистичних функцій — обчислення статистичних по­казників для наборів значень.

 • Логічні функції використовують для обробки виразів, значення яких істинні або хибні.

 • Інформаційні функції застосовують для визначення типу й формату даних, а також наявності помилок у певних клітинках і їх типу.

 • За допомогою текстових функцій обробляють текстові значення, які ще називають текстовими рядками.

 • Основне призначення фінансових функцій — обчислення грошових сум, відсотків або термінів виплати за отримані кредити, а також прибутку як результату інвестування.


^ Статистичпі функції

AVERAGE — повертає середнє арифметичне аргументів.

AVERAGEA - повертає середнє арифметичне аргументів, ура­ховуючи числа, текст і логічні значення.

COUNT обчислює кількість чисел у списку аргументів.

COUNTА обчислює кількість значень у списку аргументів.

^ COUNT BLANK обчислює кількість порожніх комірок у діапазоні.

COUNTIF — обчислює кількість непорожніх комірок у діапа­зоні,які відповідають указаній умові.

GEOMEAN — повертає середнє геометричне.

МАХ - повертає найбільше значення у списку аргументів.

^ МАХА — повертає найбільше значення у списку аргументів ураховуючи числа, текст і логічні значення.

MIN повертає найменше значення у списку аргументів.

^ M1NA — повертає найменше значення у списку аргументів ураховуючи числа, текст і логічні значення.

SMALL — повертає k -те найменше за величиною значення в сукупності даних.

Також часто використовують і вивчають логічні функції тому що в деяких задачах значення комірки (чи виразу) залежить від де­якої умови.

Логічні умови використовують такі знаки: >, <, =, >= , <= , <>

IF (логічна умова; дія за умови TRUE; дія за умови FALSE)'

AND (умова1;умова2;умова3;...)

OR (умова1;умова2;...)

У комірку можна вставити текстову примітку - певний опис або зауваження щодо її вмісту. Для цього використовують команду меню Вставлення Примітка.


 1. Усвідомлення і закріплення вивченого

Робота за комп'ютером

Фронтальне опитування

 1. З яких компонентів може складатися запис формул?

 2. Які оператори Excel вам відомі?

 3. Як ввести функцію до формули за допомогою Майстра функцій?

 4. Чи можна ввести формулу вручну?

 5. Для чого в електронних таблицях використовують вбудовані функції?

 6. Перелічіть функції, які ви використовували під час цього уроку


VII. Підбиття підсумків уроку

Учитель оцінює і коментує роботу учнів

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання за підручником: опрацювати п.2.6 розділу 2

2. Складіть таблицю про призначення статистичних функцій.


УРОК №12

^ ТЕМА. МОДЕЛЮВАННЯ ІТЕРАТИВНИХ ОБЧИСЛЕНЬ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ. АВТОМАТИЧНЕ ВИБИРАННЯ ДАНИХ ІЗ ТАБЛИЦЬ.

Мета: сформувати уявлення про організацію розгалужень та ітерацій;
сформувати навички використовувати логічні функції та абсолютні
адреси комірок для розв'язування типових економічних та математичних
задач;

розглянути:

 • методи організації ітерацій;

 • роботу з Майстром функцій;

формувати вміння:

 • працювати з функціями;

 • виконувати обчислення з використанням функцій.

Тип уроку: засвоєння нових знань і первинне застосування знань, умінь та навичок.

^ Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті.

Базові поняття й терміни: ітерація.

Програмне забезпечення: MS Excel.

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування за таблицею
^ Статистична функція

Призначення

МАКС()

Визначає максимальне значення зі списку аргументів

МИН()

Визначає мінімальне значення зі списку аргументів

СРЗНАЧ()

Визначає середнє арифметичне значення зі списку аргументів

СРГЕОМ()

Визначає середнє геометричне значення зі списку аргументів

МОДА

Визначає значення з найбільшою частотою повторення

МЕДИАНА

Визначає середнє значення варіаційного ряду


^ IV. Мотивація навчальної діяльності

Складіть розповідь за схемою.

Способи розв’язування нелінійних рівняньМетод простих ітерацій з побудовою таблиці

Метод простих ітерацій з використанням двох комірок
V. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)

План вивчення теми

 1. Абсолютні та змішані адреси. 3. Метод добирання параметрів.

 2. Логічні функції. 4. Метод простих ітерацій.


VІ. Застосування нових знань, умінь і навичок

Практичне завдання.

Дано нелінійне рівняння виду , де n- натуральне число. Розвяжемо рівняння методом простих ітерацій та методом добирання параметра. Візьмемо n=3

Метод добирання параметрів

1. Запускаємо MS Excel

2. В А1 вводимо будь-яке близьке до розв’язку число.

3. У комірку А2 ввести = f(A1), тобто =2*n*A1-n-sin(n*A1) , а для n=3 вводимо

=2*3*A1-3-sin(3*A1)

4.Виконайте команду Сервіс  Добирання параметра. Заповніть в отриманому діалоговому вікні три поля такими значеннями: А2, 0, А1  ОК.

5. Відповідь отримаємо в комірці А1.Метод простих ітерацій

Побудова таблиць обчислень а також графіків
VIII. Підбиття підсумків уроку

IX. Домашнє завдання

1. Завдання за підручником: повторити матеріал розділу 2 (п.2.1-п.2.7)

УРОК № 13

^ ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. АНАЛІЗ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА

Мета: сформувати уявлення про організацію розгалужень та ітерацій;
сформувати навички використовувати логічні функції та абсолютні
адреси комірок для розв'язування типових економічних та математичних
задач;

розглянути:

 • методи організації ітерацій;

 • роботу з Майстром функцій;

формувати вміння:

 • працювати з функціями;

 • виконувати обчислення з використанням функцій.

Тип уроку: засвоєння нових знань і первинне застосування знань, умінь та навичок.

^ Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті.

Базові поняття й терміни: ітерація.

Програмне забезпечення: MS Excel.


^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

►► Фронтальне опитування

 1. Які логічні функції, вбудовані в Excel, ви знаєте?

 2. Наведіть приклади використання математичних функцій.

 3. Що називають аргументом функції?

 4. Як скопіювати функцію в інші комірки ЕТ?

 5. Скільки логічних функцій можуть бути вкладеними одна в одну?


^ IV. Засвоєння нових знань

1. Обчислення в циклічних процесах

Практичне завдання по моделюванню циклічних процесів

2. Автоматизоване вибирання даних з таблиць

Найчастіше електронна таблиця містить інформацію про деяку мно­жину однотипних об'єктів, дані щодо кожного з яких збережено в ок­ремому рядку. Значення параметрів записують в окремих клітинках, виділяючи для кожного параметра свій стовпець.

Для пошуку об'єкта за значенням у першому стовпці таблиці і зна­ходження значення певного параметра цього об'єкта використову­ють функцію

VLOOKUP(шукане_значення;таблиця;номер_стовпця;точність_ пошуку).

Для вибору значення певного параметра того об'єкта, який задо­вольняє вказаному користувачем критерію, застосовують функцію DGЕТ(база_даних;поле;критерій).

Для обчислення сумарного, середнього, мінімального або максималь­ного значення певного параметра тих об'єктів, які задовольняють вказаному користувачем критерію, а також для визначення кілько­сті таких об'єктів застосовують відповідно функції DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX та DCOUNT. Вони належать до категорії функцій для роботи з базою даних.

Критерій відбору об'єктів, що використовується у функціях для ро­боти з базою даних, — це таблиця, у першому рядку якої записують назви параметрів, а в наступних — умови, що накладаються на їхні значення.

Якщо умова, за якою відбираються об'єкти, є складеною, то її части­ни, з'єднані сполучником «і», записуються в одному рядку таблиці критерію, а частини, з'єднані сполучником «або», — у різних рядках.


^ V. Усвідомлення і закріплення вивченого


Практична робота № 5. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора

Мета: навчитися використовувати функції Microsoft Excel.


Хід роботи


Завдання 1 . Нарахування зарплати

У відомості нарахування зарплати є прізвища шести-восьми працівників, які мають одну з трьох категорій: 1, 2,3. Денна тарифна ставка залежить від категорій так:

 12, якщо категорія = 3;

Ставка =  10, якщо категорія = 2;

 8, якщо категорія =1.

Протягом місяця працівники зайняті різну кількість днів. Треба ввести кількість відпрацьованих днів і нарахувати зарплатню працівникам, якщо відрахування (податки тощо) становлять 21% від нарахувань. Скласти бухгалтерську відомість.

А

B

C

D

Е

F

G

Н

1

^ Відомість нарахування зарплатні від

01.10.2011


2
^ Тарифні ставки

8

10

12

0,21
3

Номер

Прізвище

Категор

Днів

Тариф

Нарахов

Відрахув

Видати

4

1

Хома І. А.

1

22

8

176

36,96

139,04

5

2

Лис Г.Я.

2

24

10

240

50,40

189,60

6

3

Гном С.С.

3

23

12

276

57,96

218,04

7

4

Жук Б.В.

3

25

12

300

63,00

237,00

|8

5

Кляп LP.

2

18

10

180

37,80

142,20

9

10


Всього
1172

246Д2

925,88

11

12

^ Контрольна сума G10+H10

1172

13

І

1
ОК

Розв'язання задачі :

а) Введіть дані для 5-6 працівників за зразком.

б) Введіть формули розв'язання задачі:

Е4 = IF (С4=1;$D$2; IF(C4=2;$E$2;$F$2))

F4 = D4*E4

G4 =F4*$G$2

H4 =F4 –G4

в) Скопіюйте формули в усю робочу таблицю.

г) Введіть формули для обчислення балансу :
^ D10 Всього F10 < обчисліть суму в стовпці F>

G10 <обчисліть суму в стовпці G> Н10 < обчисліть суму в стовпці Н>

H12 =G10+H10

Н13 =IF(Н12=F10; “ОК”; “Помилка”)

д) Збільшіть денну оплату праці усім категоріям на три одиниці і зменшіть відрахування
на 2%

е) Збережіть робочу книгу з розв'язаною задачею у папці Практична_5


Завдання 2. Створити таблицю з відомостями про середню температуру протягом кожного тижня у період з 1 березня по 30 листопада, а також автоматизуємо обчислення за цією таблицею середніх значень температури протягом довільних періодів.
Розв'язання задачі :

1. Введіть в клітинки А1: В1 заголовок таблиці.

2. У діапазоні А2:А41 створіть прогресію дат з кроком у 7 днів.

а) Виділіть діапазон А2:А41 і задайте для нього формат даних Дата. Це можна зробити на вкладці Число вікна Формат клітинок, яке відкривається однойменною командою меню Формат.

б) Уведіть у клітинку А2 першу дату, 01.03.2009, а у клітинку формулу =А2+7 ( одержимо другу дату, 08.03.2009)

в) Скопіюйте формулу в діапазон А4:А41. Діапазон буде заповнено прогресією дат.

3. Обчисліть у діапазоні В2:В41 значення середньої температури за тиж­день:

t = [35(sin(m/3 — 1 + 0,02d) - 0,2 + 0,1R)], де т — номер місяця, d — номер дня місяця, R — випадкове число в діапазоні [0;1). Значення т можна обчислити за допомогою функції МОNTH(дата) (рос. МЕСЯЦ), значення d — скориставшись функцією DAY(дата) (рос. ДЕНЬ), а зна­чення R — функцією RAND() (рос. СЛЧИС). Отже, у клітинку В2 слід ввести таку формулу: =ROUND((SIN(MONTH(A2)/3-1+DAY(A2)*0,02)-0,2+RAND()*0,1)*35;0)

Скопіюйте цю формулу в діапазон В2:В41, протягнувши лівою кноп­кою миші маркер автозаповнення. Ви отримаєте приблизно таку таб­лицю, як на рисунку. Оскільки у формулі використовується функція генерування випадкових чисел, то в діапазоні В2:В41 у разі внесення в робочу книгу будь-яких змін відображатимуться нові значення.

4. Середні значення температури протягом періоду, тривалість якого за­дається довільно, слід обчислювати за допомогою функції для роботи з базою даних DAVERAGE. Для її використання потрібно записати кри­терій. Нехай він розміщуватиметься у клітинках D1:Е2. Відформатуй­те клітинки цього діапазону так, як показано на рисунку. Заповніть і відформатуйте також клітинки, у яких відображатиметься результат (на рисунку це діапазон G1: G2).

5. Уведіть у другий рядок критерію обмеження на дати, наприклад такі, як на рисунку.

6. У клітинку G2 уведіть формулу для обчислення середньої температури за вказаний користувачем період: =DAVERAGE(A1:B41;B1;D1:E2)

Тут А1:В41 — це уся таблиця, В1 — заголовок стовпця, за значеннями якого розраховуватиметься середня температура, а D1:Е2 — діапазон критерію. Функцію виберіть із категорії Робота з базою даних

7. Збережіть робочу книгу з розв'язаною задачею у папці Практична_5

Складіть звіт про виконання практичної роботи.

VIII. Підбиття підсумків уроку

IX. Домашнє завдання

1. Завдання за підручником: повторити матеріал розділу 2 (п.2.1-п.2.7)

УРОК № 14

^ ТЕМА. СОРТУВАННЯ І ФІЛЬТРУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. ВИКОРИСТАННЯ РОЗШИРЕНИХ ФІЛЬТРІВ.

Мета: сформувати поняття розширеного фільтра, його використання; домогтися засвоєння методики встановлення критеріїв фільтрування;

сформувати поняття:

 • сортування;

 • фільтрування, автофільтр;

пояснити:

 • правила впорядкування і пошуку даних;

формувати уявлення про:

 • різні способи консолідації даних ЕТ Excel;

формувати вміння:

 • створювати і застосовувати фільтри різних типів

^ Тип уроку: формування і комплексне застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в комп'­ютерному кабінеті.

Базові поняття й терміни: упорядкування, фільтрування, пошук, консолідація, авто­фільтр.

Програмне забезпечення: MS Excel


^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

 1. Перевірка завдання, заданого за підручником_

 2. Фронтальне опитування за схемою

III. Актуалізація опорних знань

^ IV. Мотивація навчальної діяльності

Часто виникає потреба впорядкувати дані: чи відобразити пріз­вища в алфавітному порядку, чи поставити числа в порядку зрос­тання. Як правильно це зробити, — ми вивчатимемо на сьогодніш­ньому уроці.


^ V. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)

План вивчення теми

 1. Технологія використання роз­ширеного фільтра.

 2. Встановлення критеріїв фільтрування.

 3. Відміна режиму фільтрування.


Учитель розповідає, використовуючи демонстрування по ло­кальній мережі.


Сортування даних

Умовне форматування полягає в автоматичному наданні клітинкам певного формату залежно від того, істинною чи хибною є певна умова.

Під сортуванням, або впорядкуванням, рядків таблиці розуміють їх розташування у такому порядку, що значення в певному стовпці ли­ше зростатимуть або лише спадатимуть.

Сортування можна здійснювати двома способами: за зростанням та за спаданням. У першому разі на початку таблиці розміщуються най­менші значення, у другому — найбільші.

Щоб відсортувати таблицю, її слід виділити, виконати команду Да­ні ► Сортування і в діалоговому вікні Сортування діапазону вказати, за якими параметрами та в якій послідовності впорядковуватимуться рядки таблиці.

Якщо виникає потреба впорядкувати дані (розташувати в ал­фавітному порядку, поставити числа в порядку зростання), то для цього на панелі інструментів є кнопки або

Також можна скористатися командою меню Дані Сортування …


Діалогове вікно ^ Сортування діапазону служить для вибору поля, на якому відбувається сортування. Якщо задані заголовки полів, то як позначення використовуються саме вони, якщо заголо­вки відсутні, як заголовки використовують позначення стовпців. Перше з обраних полів визначає режим первинного сортування. Якщо в разі збігу значень у цьому полі існують додаткові критерії, що визначають порядок записів, то можна також задати поля для вторинного і третинного сортування. На кожному з полів сортуван­ня може виконуватися в порядку зростання чи спадання.

Фільтрація даних

Таблиця може містити величезну кількість записів (у програ­мі Excel природною межею служить максимальна кількість рядків робочого аркуша — 65 536), тому не завжди потрібно відображати всі ці записи. Виділення підмножини загального набору записів називають фільтруванням.

Найбільш простим способом фільтрування в програмі Excel є використання автофільтра.

Застосування автофільтра.

Включення режиму фільтрування здійснюється командою Дані ФільтрАвтофільтр.

При цьому для кожного поля бази даних автоматично створю­ється набір стандартних фільтрів, доступних через списки, що роз­криваються. Кнопки цих списків, що розкриваються, відобража­ються біля поля заголовка кожного стовпця.

 • За умовчанням використовують варіант Все, який вказує, що записи бази даних повинні відображатися без фільтрування.

 • Варіант Перші 10 дозволяє відібрати визначене число (чи від­соток) записів за яким-небудь критерієм.

 • Варіант Умова дозволяє задати спеціальну умову фільтрування. Крім того, можна добирати записи, що мають у потрібному полі конкретне значення.

Якщо вибрати розширене фільтрування командою Дані Фільтр Розширений фільтр, можна виконати фільтрування на місці чи витягти відфільтровані записи і помістити їх окремо, на будь-який робочий аркуш будь-якої відкритої робочої книги.

Консолідація даних

Консолідація — це об'єднання значень із декількох діапазоні даних. Наприклад, якщо є аркуш витрат для кожного з відділі фірми, можна скористатися консолідацією, щоб перетворити всі и дані на корпоративний аркуш витрат.

У MS Excel є декілька способів консолідації даних. Найзручніший метод полягає у створенні формул, які містять посилання на комірки в кожному діапазоні об'єднаних даних.

Види консолідації:

 • консолідація даних із використанням тривимірних посилань;

 • консолідація даних за розміщенням;

 • використання майстра шаблонів;

 • консолідація даних за категоріями;

 • консолідація даних шляхом створення звіту зведеної таблиці.


Учні виконують комплекс вправ для зняття м'язового напруження (варіант 2).

^ VI. Застосування нових знань, умінь та навичок

1. Вставте слова в текст.

Для фільтрування за допомогою розширеного фільтра слід уста­новити... (критерії фільтрування), виконати команди... (Дані Фільтр Розширений фільтр...), у відповідному діалоговому вікні вказати... (діапазони комірок) бази даних і... (критерії фільтрування).

2. З'ясуйте правильний алгоритм установлення критеріїв фільтрування:

 • занести відповідні умови фільтрування в потрібні стовпці;

 • вставити декілька порожніх рядків над базою даних;

 • переконатися, що між умовами фільтрування і базою даних є хоча б один порожній рядок;

 • скопіювати назви полів до першого вставленого рядка.

^ 3. Робота за комп'ютером

Створіть базу даних «Відомість успішності учнів».

Заповніть форму записами на 5-15 учнів. За допомогою розши­реного фільтра знайдіть прізвища учнів, які отримали оцінки низь­кого рівня з будь-якого предмета, і виведіть список цих учнів в окре­му таблицю.

Якщо часу недостатньо, скористуйтесь готовим файлом Учні та встановіть різні критерії фільтрування та сортування для його даних
VII. Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання за підручником:

2. Дайте відповіді на запитання:

 1. Які інструменти для фільтрування даних вам відомі?

 2. 3 яких етапів складається створення розширеного фільтра?

 3. Які можливості має розширений фільтр?

УРОК №15

^ ТЕМА. ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ ТА ЗВЕДЕНІ ТАБЛИЦІ.

Мета: сформувати поняття про підсумки та зведені таблиці, їх призна­чення, алгоритм роботи та уявлення про автоматизоване вибирання даних із таблиць, умовне форматування даних.

^ Тип уроку: формування і комплексне застосування знань, умінь та на­вичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: MS Excel

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Фронтальне опитування

 1. Які інструменти для фільтрування даних вам відомі?

 2. 3 яких етапів складається створення розширеного фільтра?

 3. Які можливості має розширений фільтр?

 4. Наведіть приклад доцільності використання автофільтру, фільтру користувача, розширеного фільтру.

III. Актуалізація опорних знань

1. Складіть алгоритм фільтрування даних списку класу:

 • за хлопчиками і дівчатками;

 • за певним роком народження;

 • за певною адресою і номером будинку.


^ IV. Мотивація навчальної діяльності

Складіть схему за повідомленням.

Створення зведених таблиць є одним із потужних засобів обро­блення інформації в MS Excel, що дозволяє виконувати складні дії з даними, наприклад:

 • здійснювати вибір інформації за допомогою критеріїв з інших аркушів однієї книги або кількох книг;

 • формувати зведену таблицю з даних інших джерел;

 • отримувати інформацію з кількох інтервалів консолідації даних для побудови багаторівневих зведених таблиць;

 • будувати зведену таблицю за даними інших зведених таблиць.

^ V. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)

План вивчення теми

 1. Призначення та отримання підсумків.

 2. Алгоритм створення зведених таблиць.

 3. Відміна режиму підсумків та зведених таблиць.

Досить корисним в обробці таблиць є знаходження Підсумків у таблицях. Підсумки використовують для знаходження різних показників (суми, середнього значення, мінімального та максимального значень та ін.).

Проміжні підсумки

Проміжні підсумки — це узагальнюючі значення (суми, середнього, кількості тощо), які обчислюються для груп представлених у певній таблиці об'єктів, а також засіб для обчислення цих значень. Проміжні підсумки обчислюють лише для таблиць, впорядкованих за значеннями певного параметра.

Перш ніж встановлювати проміжні підсумки, слід відсортувати список, щоб згрупувати рядки, за якими потрібно підбити підсумки. Після цього можна обчислити проміжні підсумки для кожного стовпця, який містить числа.

Якщо дані не мають формату списку або якщо потрібно вивести лише один підсумок, можна скористатись автосумою замість автоматичних обчислень.

Для обчислення значень проміжних підсумків використовують підсумкову функцію, наприклад ^ Сума (SUM) або Середнє арифметичне (AVERAGE).

Проміжні підсумки можна вивести у списку з використанням декількох типів обчислення.

Загальні підсумки обчислюють за докладними відомостями, а не за значеннями в рядках проміжних підсумків. Наприклад, у разі використання підсумкової функції AVERAGE загальний під­сумок повертає середнє значення для всіх рядків списку, а не для проміжних підсумків.

Значення проміжних і загальних підсумків переобчислюються автоматично після кожної зміни докладних відомостей.

Вкладення проміжних підсумків

У наявні групи підсумків можна вставляти проміжні підсумки для менших груп. У нижченаведеному прикладі у список, у якому вже є підсумки для кожного регіону, вставлено підсумки для кож­ного виду спорту.

Перш ніж вставляти вкладені підсумки, слід відсортувати список за всіма стовпцями, для яких потрібно обчислити підсумки, щоб рядки для підбиття були згруповані.

Використання зведених таблиць.

Зведена таблиця — це засіб Microsoft Excel, який дає змогу обчислю­вати підсумкові характеристики та водночас фільтрувати дані, розмі­щені в певному діапазоні.

Структура зведеної таблиці визначається макетом, що містить області ^ Сторінка, Рядок, Стовпець і Дані. У кожній із цих областей розташовані заголовки стовпців діапазону вихідних даних.

В область Сторінка перетягують назви тих стовпців, за якими відбу­ватиметься фільтрація.

В області ^ Рядок та Стовпець перетягують назви тих стовпців, за зна­ченнями яких проводитиметься групування.

В область Дані перетягують назви тих стовпців, над даними яких здійснюватимуться обчислення.

Для їх побудови використовують ^ Майстер зведених таблиць і діаграм.

Майстер зведених таблиць і діаграм також використовується для створення звітів зведених діаграм — графічного різновиду зве­дених таблиць.

Щоб запустити майстер, потрібно вибрати команду ^ Зведена та­блиця в меню Дані.

Коли майстер відкриється, просто потрібно натиснути : Готово. Можна витратити більше часу на роботу з майстрам не обов'язково. Натиснення кнопки Готово повідомляє що йому слід діяти стандартним чином, а саме:

 • використати дані зі списку Excel або з бази даних;

 • підготувати область макета для створення звіту зведеної таблиці;

 • використати усі дані списку;

 • помістити область макета звіту на новий аркуш.

Менш ніж за секунду майстер підготує новий аркуш з усім, що потрібно для створення зведеної таблиці даних: списком полів зве­деної таблиці, з якого перетягуються елементи, областю макета, до якої вони перетягуються, і панеллю інструментів Зведена таблиця.

У Списку полів зведеної таблиці перелічено імена стовпців ви­хідних даних: наприклад, ^ Країна, Продавець, Обсяг збуту, Дата замовлення та Код замовлення.

Кожному стовпцю вихідних даних відповідає поле з таким са­мим ім'ям. Перетягування полів зі списку до області макета дає змогу створити макет зведеної таблиці.

Область макета складається з декількох обмежених рамками областей, призначених для перетягування полів зі списку полів. Після цього область макета перетворюється на звіт зведеної таблиці

Написи в областях повідомляють, куди слід перетягати дані для забезпечення бажаної орієнтації звіту. Наприклад, якщо перетяг­нути поле Продавець до області з написом Перетягніть сюди поля рядків, коленому продавцеві у звіті буде відведено окремий рядок. Якщо перетягти поле Продавець до області з написом Перетягніть сюди поля стовпців, кожному продавцеві у звіті буде відведено ок­ремий стовпець

Після встановлення використовуваних полів слід визначити, куди має бути перетягнуто ці поля. Щоб прізвище кожного продав­ця відображалося в окремому рядку, йоле Продавець має опини­тися в області Перетягніть сюди поля рядків. Коли ви відпустите кнопку миші, у макеті з'являться ці прізвища.

Для відображення сум продажу для кожного продавця слід пе­ретягти поле ^ Обсяг збуту до області з написом Перетягніть сюди елементи даних. До цієї області зазвичай перетягують числові дані, оскільки Excel автоматично підсумовує вміст цієї області. Під­сумкові цифри відображаються у звіті. Коли поле Обсяг збуту буде перетягнуто до області для елементів даних, замість кольорових рамок області макета з'явиться готовий звіт зведеної таблиці.


 1. ^ Формування практичних умінь та навичок

Інструктаж із правил техніки безпеки.

Учні виконують комплекс вправ для зняття зорової втоми (через 15 хвилин після початку роботи). (Варіант 1). Інструктивна картка

 1. Завантажити табличний процесор MS Excel.

 2. Створити електронну книгу згідно зі зразком або використати файл Дані про країни:

 3. Створити звіт зведеної таблиці.

 4. Зберегти створену книгу у папці Практичні роботи 11 клас під назвою Зведена таблиця_Прізвище
 1. Усвідомлення нових знань

Комп’ютерне тестування

Використовується програма TestW2 або інша. Учитель готує тес­ти заздалегідь.

1. Що потрібно зробити в першу чергу, щоб створити звіт зведеної таблиці?

A) Відкрити майстер зведених таблиць;

Б) перетягти дані з аркуша до подання зведеної таблиці;

B) вирішити, про що вам потрібно дізнатися.

2. Розташування даних у зведеній таблиці ніколи не буває помил­ковим.

А) Так; Б) ні.

3. Які з цих дій можна виконувати за допомогою подання зведеної таблиці?

A) Усі нижченаведені;

Б) аналіз і підсумовування даних;

B) упорядкування та порівняння даних.

4. Подання зведеної таблиці створюється шляхом перетягнення полів зі списку полів зведеної таблиці.

А) Так; Б) ні.

5. Що таке поля зведеної таблиці?

A) Стовпці вихідних даних;

Б) область макета звіту зведеної таблиці;

B) область, де збираються дані.

6. Щоб одержати підсумки обсягів збуту, до якої області слід перетягти це поле?

 1. Перетягніть сюди поля стовпців;
  Б) перетягніть сюди поля рядків;

 2. перетягніть сюди елементи даних.

VIII. Підбиття підсумків уроку
Учитель виставляє і коментує оцінки. За необхідності обговорюються помилки, яких учні припускалися під час роботи.

^ IX. Домашнє завдання

 1. Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника.

 2. Заповнити комірки таблиці значенням денної температури за минулий тиждень. Побудувати на основі цих даних графік.
УРОК №16

^ ТЕМА. МОДЕЛЮВАННЯ УМОВНИХ ОБЧИСЛЕНЬ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ УМОВНОГО ФОРМАТУВАННЯ ТА ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6. ФІЛЬТРАЦІЯ ДАНИХ І ОБЧИСЛЕННЯ ПІДСУМКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК


Мета: сформувати уявлення про автоматизоване вибирання даних із таблиць, умовне форматування даних.

сформувати поняття: умовне форматування; пояснити:

 • призначення умовного форматування;

 • принципи застосування чи зміни умовного формату;
  формувати вміння:

 • грамотно працювати з табличним процесором;

 • здійснювати умовне форматування;

 • використовувати набуті знання на практиці.

Тип уроку: формування і комплексне застосування знань, умінь та на­вичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: MS Excel

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

 1. Систематизація й узагальнення знань, умінь

Комп'ютерне тестування

1. Ярлики Робочого аркуша виконують...

А) перехід від одного аркуша до іншого;

Б) виклик іншого файла.

2. Рядок формул за виділеної числової комірки містить...

А)перелік усіх функцій MS Excel;

Б) адресу поточної комірки;

В) ярлики робочих аркушів.

3. Для вилучення виділеного стовпця потрібно...

А) натиснути клавішу Del;

Б) активізувати команди Правка Видалити.

4. Команди Дані Підсумки використовуються для обчислення...

А) суми у стовпцях;

Б) проміжних підсумків;

В) будь-яких функцій.

5. Для присвоєння комірці імені потрібно...

А) ввести ім'я в комірку;

Б) використати команди Вставка Ім'яПрисвоїти.

6. Символи # у числовому полі означають...

А) заборонену дію;

Б) некоректне число;

В) що кількість цифр більша, ніж ширина комірки.

7. Чим різняться записи $А$1 і А1?

А)$А$1 — адреса виділеної комірки;

Б)у разі використання $А$1 адреси комірок під час копіювання не змінюються;

В)немає різниці.

8.Перед тим як активізувати команди Дані Фільтр Розширений фільтр, необхідно:

А) обчислити суму значень усіх стовпців;

Б) відсортувати значення; В) створити критерій умов.

^ VI. Засвоєння нових знань і вмінь

План вивчення теми

 1. Використання умовного форматування для зміни зовнішнього вигляду да­них залежно від умови.

 2. Задавання умовного формату.

 3. Умовне форматування з константами.

 4. Умовне форматування з посиланнями на комірки.

 5. Умовне форматування з формулами.

 6. Зміна та видалення умовного формату.


Умовний формат — це формат (наприклад, візерунок комірки або колір шрифту), який MS Excel автоматично застосовує до к мірки, якщо виконується зазначена умова

Додавання, зміна або видалення умовних форматів

Порядок дій:

 1. виберіть комірки, для яких потрібно додати, змінити або вида­лити умовне форматування;

 2. у меню Формат виберіть команду Умовне форматування;

 3. виконайте відповідну дію.
  Додавання умовного формату

Для використання значень виділених комірок як умов форма­тування необхідно вибрати параметр значення, вибрати операцію порівняння, а потім ввести стале значення або формулу. Перед фор­мулою потрібно поставити знак рівності (=).

Для використання формули як умови форматування (для оцін­ки даних або умов, відмінних від значень виділених комірок) необ­хідно вибрати параметр Формула, а потім ввести формулу, яка на­буває логічного значення TRUE або FALSE.

Порядок подальших дій:

 1. натисніть кнопку Формат;

 2. виберіть тип форматування, який потрібно застосувати, коли значення комірки відповідає умові або формула повертає значення TRUE;

3)щоб додати іншу умову, натисніть кнопку Додати, а потім по­вторіть кроки.

Можна вказати не більше ніж три умови. Якщо жодна з указаних умов не набуває істинного значення, формат комірок не змінюється.

Пошук комірок, які мають умовне форматування

Порядок дій:

1)щоб знайти всі комірки з умовним форматуванням, клацніть будь-яку комірку; щоб знайти комірки зі встановленням умов­ного форматування, ідентичним встановленню певної комірки, клацніть певну комірку;

 1. у меню Правка виберіть команду Перейти;

 2. натисніть кнопку Виділити;

 3. виберіть умовні формати;
  5)виконайте одну з таких дій.

 • щоб знайти комірки з умовним форматуванням, виберіть пара­метр Усі у групі перевірка даних;

 • щоб знайти комірки з однаковим умовним форматом, виберіть параметр Цих самих у групі Перевірка даних.

^ Створення першої формули умовного форматування

Спочатку виберемо умовний формат для пертої комірки даних Потім скопіюємо цей формат на весь діапазон.

У нашому прикладі комірка А1 містить заголовок стовпця тому виділимо комірку А2 та виберемо команду ^ Умовне формату­вання в меню Формат. Відкриється діалогове вікно Умовне форма­тування. У першому списку цього вікна вибрано пункт значення. Клацніть стрілку біля списку та виберіть пункт Формула.

Після вибору пункту Формула вигляд діалогового вікна змі­ниться. Замість полів між х і у з'явиться велике поле для форму­ли. Воно надає користувачеві дуже широкі можливості. Тут можна ввести будь-яку бажану формулу, аби вона тільки давала результат ІСТИНА або ХИБНІСТЬ.У нашому випадку потрібна формула COUNTIF. Уведіть форму­лу в поле у такому вигляді: =COUNTIF(A:A;A2)>1.

Вона означає: переглянути весь діапазон стовпця А, порахувати, скільки комірок у цьому діапазоні збігаються за значенням із комір­кою Л2, і перевірити, чи буде отримана кількість більшою за 1.

Якщо дублікатів у стовпці немає, кількість завжди дорівнюва­тиме 1; оскільки комірка А2 потрапляє в цей діапазон, ми знайдемо у стовпці А лише одну комірку, яка має таке саме значення, що и комірка А2.

У цій формулі А2 представляє поточну комірку — тобто комір­ку, для якої встановлено умовний формат. Таким чином, якщо дані містяться у комірці Е й перший умовний формат створюється для комірки Е5, формула набуде такого вигляду: =COUNTIF(E:E;E5)>1.

Вибір кольору для виділення дубльованих комірок

Тепер виберемо добре помітний формат для позначення всіх знайдених дублікатів. У діалоговому вікні Умовне форматування натисніть кнопку Формат.

Відкрийте вкладку Вигляд і виберіть яскравий колір заливан­ня, наприклад червоний або жовтий. Натисніть кнопку ОК, щоб за­крити діалогове вікно Формат комірок.

Вибраний формат буде показано у вікні зразка. Натисніть кноп­ку ^ ОК, щоб закрити діалогове вікно Умовне форматування


Копіювання умовного формату до решти комірок

Нам потрібно скопіювати умовне форматування комірки А2 11 низ до решти комірок діапазону. Не залишаючи комірки А2, вибе­ріть команду Копіювати в меню Правка. Натисніть клавіші Ctrl+ і пропуск, щоб виділити весь стовпець. Потім виберіть команду

Умовне форматування буде скопійовано до всіх комірок стовп­ця. Тепер, нарешті, ви можете побачити деякі комірки з кольоровим заливанням, яка вказує на наявність дублікатів.

Не завадить перейти до комірки A3 та поглянути на умовну формулу (після того як її було скопійовано з А2). Виділіть комірку A3 і виберіть команду Умовне форматування в меню Формат. Ви­дно, що формула в полі Формула змінилася й тепер врахує, скільки! разів дані з комірки A3 зустрічаються у стовпці А.

Умовне форматування може обробляти до 65 536 комірок, порівнюючи кожну окрему комірку з рештою 65 535 комірками. З технічної точки зору, формула на першому кроці мала б вигляда­ти так: =COUNTIF($A$2:$A$1751;A2)>1.

Крім того, копіюючи умовний формат до всього стовпця, можна було б виділити перед використанням команди Спеціальна вставка лише комірки, які містять дані.


Сортування даних

Насправді відсортувати стовпець за результатами умовного фор­матування неможливо. Якщо ж потрібно відсортувати дані так, щоб дублікати опинилися поруч один з одним, виконайте такі дії.

Спочатку введіть у комірці В1 заголовок Дублікат. Потім уве­діть у комірці В2 таку формулу: COUNTIF(A:A;A2)>1

Не залишаючи комірки В2, двічі клацніть на маркері автозаповнення в ній (малий квадратик у нижньому правому кутку ко­мірки), щоб скопіювати формулу вниз по стовпцю.

Тепер можна відсортувати стовпці за стовпцем В (за спадан­ням), а потім за стовпцем А (за зростанням), і дубльовані номери рахунків опиняться на початку діапазону.


^ V. Формування практичних вмінь і навичок.


Практична робота № 6. Фільтрація даних і обчислення підсумкових характеристик

Мета: навчитися фільтрувати дані і обчислювати підсумкові характеристики.

Хід роботи

1. Відкрийте файл Практична_6.xls із папки Практичні_11 клас\ Практична_6

2. На аркуші Аркуш1 виконайте сортування даних за спаданням за значеннями в стовпці

Прізвище.

а)Виділіть усю таблицю вхідних даних.

б) Виконайте команду Дані ► Сортування.

в) У вікні Сортування діапазону зі списку Сортувати за виберіть параметр Прізвище та встановіть верхній перемикач у положення за спаданням.

3. На аркуші Аркуш2 виберіть дані про учнів, зріст яких більше ніж 1м 80 см.

а)Виділіть усю таблицю вхідних даних.

б) Виконайте команду Дані ► Фільтр ► Автофільтр.

в) Клацніть кнопку в клітинці з назвою того стовпця, на значення якого накладатиметься умова. Зі списку, що відкриється, виберіть певну умову фільтрації.

4. На аркуші Аркуш3 виберіть дані про учнів, які народилися у 2000 році або в місті Києві.

а) У порожніх клітинках аркуша створіть критерій фільтрації.

б) Виберіть команду Дані ► Фільтр ► Розширений фільтр. Відобразиться вікно діалогу.

в) У полі Вихідний діапазон укажіть діапазон, де розміщується таблиця, а в полі Діапазон умов – діапазон критерію і клацніть кнопку ОК.

5. На аркуші Аркуш4 установіть умовне форматування, щоб клітинки, в яких маса учнів більша ніж 80 кг, зафарбовувалися червоним кольором, а клітинки, в яких маса учнів менша ніж 75 кг, - синім.

а)Виділіть діапазон, що підлягає умовному форматуванню.

б) Виконайте команду Формат ► Умовне форматування. На екран буде виведено однойменне вікно з такими елементами керування, як розкривні списки, поля для введення адрес та кнопка Формат.

в) Задайте параметри форматування, вибравши один із двох елементів:

 • Значення – умова, від якої залежатиме формат, накладатиметься на значення саме тієї клітинки, яка форматується

 • Формула – умову буде задано як формулу, що набуває логічного значення

г) Клацніть кнопку Формат і у вікні Формат клітинок задайте формат шрифту, меж і кольору тла клітинок, який встановлюватиметься в разі виконання умови. Задайте обидві умови. Клацніть кнопку ОК.


6. На аркуші ^ Аркуш5 знайдіть проміжні підсумки за значеннями у стовпці Рік народження, які знаходять середній зріст і максимальну масу. (Спо­чатку встановіть режим знаходження середнього зросту, а потім - мак­симальної маси, знявши при цьому позначку прапорця Замінити поточні підсумки.)

7. На аркуші ^ Аркуш6 створіть зведену таблицю, розташувавши в її рядках значення зі стовпця Місто народження, в її стовпцях - значення зі стовпця Рік народження, а в області Значення - середній зріст.

а) Виконайте команду ДаніЗведена таблиця. Буде відкрито перше вікно майстра зведених таблиць. Нічого в ньому не змінюючи,
клацніть кнопку Далі.

б) У другому вікні майстра зведених таблиць виберіть діапазон вихідних даних (таблицю).

в) Клацніть кнопку ^ Макет і визначте структуру таблиці, а за допомогою кнопки Параметри задайте її вигляд.

8. На аркуші Аркуш7 виконайте сортування таблиці за значеннями в кількох стовпцях в указаному порядку: ^ Рік народження (за спаданням), Прізвище (за зростанням), Ім'я (за спаданням), Зріст (за зростанням).

9. На аркуші Аркуш8 відфільтруйте дані про учнів, які мають зріст від 1 м 75 см до 1 м 80 м або народилися у Вінниці.

10. На аркуші Аркуш9 установіть умовне форматування, щоб клітинки з містом народження Київ зафарбувалися блакитним кольором, з містом народження Суми - жовтим, а в клітинках зі зростом учнів меншим ніж 1 м 78 см - символи стали червоними, напівжирними, розміром 14 пт.

11*. На аркуші Аркуш10 створіть зведену таблицю, розташувавши в її рядках значення зі стовпців ^ Рік народження і Зріст, у її стовпцях - значення з: стовпця Місто народження, а в області Значення - середню масу.

12. Збережіть внесені у файл зміни

VII.Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання за підручником:

2. Повторіть основні питання, розглянуті в І семестрі.

УРОК №17

^ ТЕМА. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Мета: перевірити рівень засвоєння знань учнів із теми «Системи обробки
табличної інформації».

Тип уроку: контроль і корегування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення:


^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

III. Контрольна робота № 1


Варіант 1

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Для роботи з окремими елементами таблиці їх необхідно...
А) вилучити; Б) виділити;

В) перемістити; Г) скопіювати.

2. Електронна таблиця — це...

А) паперовий бухгалтерський документ;

Б) офісна програма для створення, редагування та використання розрахункових документів;

В) програма роботи зі списками;

Г) електронне рекламне табло.

^ 3. Для того щоб скопіювати вміст виділених комірок, потрібно натиснути...

А) Сtrl + С; Б) Сtrl + V; В) Копіювання;

Г) Правка Копіювати; Д) Правка Вставити; Е) Вставити Комірки.

4. Майстер діаграм...

А) керує процесом обчислень;

Б) керує процесом створення діаграм;

В) виконує функції прогнозування процесів.

^ 5. Кругова діаграма відображає...

А) зміну даних за певний проміжок часу;

Б) співвідношення окремих значень даних;

В) значення як частину цілого;

Г) зіставлення даних за величиною;

Д) тенденції зміни даних за однакові проміжки часу.

Достатній рівень навчальних досягнень

 1. Яке значення функції ЕСЛИ (8 > 2; СУММ(2; 8); МАКС(2; 8))?

 2. Опишіть призначення зведеної таблиці.
  Високий рівень навчальних досягнень

 3. Підприємець отримує кредит на 4 000 грн у банку під 6 % місячних строком на 4 місяці. Визначте щомісячні виплати та їх складові.


Варіант 2

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. У МS Ехсеl виділено діапазон комірок А2:С4. Скільки комірок виділено?

А) 6; Б) 7; В) 8; Г) 9.

2. Адреса комірки ЕТ — це...

А) будь-яка послідовність символів;

Б) номер байта оперативної пам'яті, відведеного під комірку;

В) ім'я, яке складається з імені стовпця та номеру рядка;

Г) адреса машинного кода оперативної пам'яті, відведеного під комірку.

^ 3. Для того щоб видалити виділені комірки, потрібно натиснути...
А) Сtrl + Х; Б) Сtrl + V; В) Видалення;

Г) Правка Вирізати; Д) ПравкаВставити; Е) Вирізати Комірки.

4. Діаграму в середовищі Ехсеl можна...

А) створити на окремому аркуші робочої книги;

Б) розташувати як вбудований об'єкт;

В) створити в одній комірці.

^ 5. Графік відображає...

А) зміну даних за певний проміжок часу;

Б) співвідношення окремих значень даних;

В) значення як частину цілого;

Г) зіставлення даних за величиною;

Д) тенденції зміни даних за однакові проміжки часу.
Достатній рівень навчальних досягнень

6. Яке значення функції ЕСЛИ (ИЛИ (3 < 5; 4 < 8); 8; 12)?

 1. Які існують способи розв'язування нелінійного рівняння?
  Високий рівень навчальних досягнень

 2. Підприємець отримує кредит на 5 000 грн у банку під 6 % місячних строком на 6 місяців. Визначити щомісячну виплату та її складові в першому та другому місяці.

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання

Повторіть основні означення.

Дата конвертації17.03.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи