М. Т. Матвієнко, Л. Д. Загвойська icon

М. Т. Матвієнко, Л. Д. ЗагвойськаСхожі


Еколого-економічна ефективність виробництва біогазу на каналізаційних очисних спорудах м. Львова

М.Т. Матвієнко, Л.Д. Загвойська

НЛТУ, м. Львів


Ecological and economic efficiency of biogas

production sewage treatment plants of Lviv

M.T. Matvienko, L.D. Zahvoyska

UNFU, Lviv

У роботі висвітлені теоретичні положення еколого-економічної ефективності виробництва біоенергії і проведено аналіз її становлення в Україні. Досліджено коректність фінансових методів аналізу та обґрунтовано необхідність виконання економічного аналізу енергетичних проектів. Виконано фінансовий, економічний і сенситивний аналіз проекту виробництва біогазу на каналізаційних очисних спорудах (КОС) м. Львова.


Перехід України до сталого розвитку потребує вдосконалення існуючих засад розвитку природно-ресурсного потенціалу, обґрунтування шляхів ефективного використання його резервів у виробничому процесі. Цим досягається зменшення матеріальних витрат, зниження собівартості, збереження екологічної рівноваги довкілля [9].

Сучасні моделі виробництва, розподілу та використання енергії на національному, регіональному та глобальному рівнях нестабільні й нераціональні з огляду на довкілля та фінансові витрати і вже нині є перешкодою для сталого соціально-економічного розвитку багатьох країн світу. Традиційні підходи до розв’язання енергетичної проблеми не в змозі забезпечити сталого економічного розвитку. І якщо будь-яка країна й надалі буде орієнтуватися на збільшення обсягів генерування енергії за допомогою традиційних технологій та енергоносіїв, то результатом цього буде як економічний крах, так і важкі екологічні та соціальні наслідки. Тому визначення еколого-економічної ефективності біоенергетичних проектів є дуже актуальним [12].

Енергетика є однією з важливих складових добробуту і сталого розвитку будь-якої країни. Причому якщо країна хоче передувати на міжнародному рівні, або принаймні посідати в світі достойне місце, її енергетична система має бути серед найкращих – якщо не за потужністю, то принаймні за ефективністю використання енергії. Головну увагу в енергетичній політиці потрібно надавати підвищенню енергоефективності та використанню відновлюваних джерел енергії. Це дозволяє зменшити залежність національної економіки від імпорту енергоносіїв, знизити її енергоємність і забезпечити стійкий економічний розвиток загалом.

Для розвитку біоенергетики дуже важливо формування інституційного середовища, яке сприятиме інтенсивному запровадженню еко-інновацій. Аналізуючи законодавчу базу України в галузі біоенергетики, ми бачимо, що незважаючи на ряд прийнятих важливих законів і програм, ця база все ще потребує допрацювання [4]. Необхідно розробити і прийняти в Україні програму розвитку біоенергетики, а також пакет законів і підзаконних актів щодо біоенергетики з метою стимулювання, підтримки й розвитку біоенергетичних технологій, передусім технологій одержання та використання біогазу [3]. Вважаємо за необхідне якнайшвидше привести «вузьке» трактування терміна «біомаса» в законі «Про електроенергетику» у повну відповідність до визначення, даного в законі «Про альтернативні види палива». В іншому випадку сектор виробництва електроенергії з біомаси буде розвиватися значно повільніше, ніж це необхідно для України в теперішніх умовах [2].

В аналізі ефективності енергетичних проектів важливу увагу потрібно звертати на негативні екстерналії, які виникають при реалізації проектів і залишаються поза увагою фінансових аналітиків. Ігнорування негативних екстерналій, які виникають у процесі виробництві енергії на теплових і атомних електростанціях, призводить до заниження цін на електроенергію, вироблену з використанням викопних видів палива і перекладання частини витрат (негативних екстерналій) на суспільство. Проекти виробництва енергії з використанням альтернативних джерел мають низку позитивних екстерналій, які теж не потрапляють у контекст фінансового аналізу [5, 6]. Тому, щоб охопити всі впливи енергетичних проектів на суспільство, потрібно проводити не лише фінансовий аналіз ефективності проекту з точки зору інвестора, але аналіз привабливості проекту з точки зору суспільства, тобто його економічний аналіз.

Необхідність проведення оцінки ефективності інвестиційного проекту з економічної позиції, тобто з точки зору суспільства, зумовлена рядом причин. Насамперед це неспроможність ринку врахувати у ринкових транзакціях вартості ресурсів довкілля. Крім того, у фінансовому аналізі не розглядаються зовнішні ефекти, які можуть зробити фінансово непривабливий інвестиційний проект вигідним для суспільства, і навпаки. Ринкові ціни можуть відрізнятися від економічних внаслідок втручань уряду, асиметричності інформації. І ще один важливий аспект економічного аналізу – це намагання простежити хто саме і в який спосіб отримає вигоди від проекту, а чиї інтереси будуть порушені. Оцінити економічну (суспільну) ефективність проекту означає перевірити доцільність з точки зору суспільства виділення ресурсів на здійснення саме цього проекту за наявності альтернатив [8, 13, 14].

Техніко-економічна доцільність і можливість використання альтернативних джерел енергії на КОС обумовлена наявністю енергопотенціалу в стічних водах, який може бути реалізований у технологічному процесі їх очищення [1, 7]. Наші дослідження показали [10, 11], що осад, який утворюється при очищенні каналізаційних стоків, можна переробляти на біогаз (рис. 1) із подальшим виробництвом теплової та

^ Рис. 1. Біогаз, який ми електричної енергії, а також генеруванням низки

отримали в процесі позитивних екстерналій (табл. 1): запобігання

дослідження евтрофікації водойм, запобіганням втратам біорізноманіття, зниження ризику потрапляння шкідливих речовин у річки транскордонного значення, зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Таблиця 1

^ Матриця впливів проекту виробництва біогазу на КОС м. Львова

Оцінка вартості товарів і послуг

ринкова

Бенефіціар проекту

Виробник

Суспільство

 • Біогаз

 • електроенергія

 • теплова енергія

 • Біодобрива

 • Утилізація органічних відходів підприємств

 • Витрати, яких суспільству вдалося уникнути

позаринкова

 • Зниження викидів СО2, зумовлене використанням альтернативних джерел енергії

 • Запобігання евтрофікації водойм

 • Запобіганням втратам біорізноманіття

 • Зниження ризику потрапляння шкідливих речовин у річки транскор-донного значення

Для того, щоб визначити еколого-економічну ефективність виробництва біогазу на КОС м. Львова ми виконали фінансовий, економічний і сенситивний аналізи проекту. Фінансовий аналіз показує вигоди від реалізації проекту для інвестора, а економічний аналіз вигоди для суспільства. Сенситивний аналіз досліджує зміни показників ефективності проекту. Результати виконання фінансового та економічного аналізу наведені в табл. 2.

Таблиця 2

^ Результати виконання фінансового та економічного аналізу

з/п

Аспект аналізу

ЧТВ,

тис. грн.

ВНД, %

Термін окупності, років

1

Фінансовий аналіз

61750,08

25,12

9

2

Економічний аналіз

113380,34

31,26

7


Сенситивний аналіз показав, що значення ЧТВ є найбільш чутливе до зміни цін на електроенергію, що робить проект ще більш привабливим для інвестора в умовах загострення питання енергетичної безпеки країни (рис. 2).^ Рис. 2. Павукоподібна діаграма

Біоенергетичні проекти мають низку позитивних екстерналій, які можна враховувати лише виконуючи аналіз витрат і вигід проектів, який відображає їх ефективність з точки зору суспільства. Ми рекомендуємо використовувати такий економічний інструмент для обґрунтування вигід для суспільства від запровадження еко-інновацій в енергетичному секторі.
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Використання альтернативних джерел енергії на каналізаційних очисних спорудах. [Електронний ресурс]. – Доступний з economy.lutsk.ua/?getfile=2506.

 2. Гелетуха Г. Приняли, но не то (анализ законодательной основы для развития биоэнергетики в Украине). / Г. Гелетуха, Т. Железная // Альтернативное топливо. №3 (31), март 2010 г. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.biomass.kiev.ua/Assets/files/legislation.pdf.

 3. Гелехута Г.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Ч. 1. / Г.Г. Гелехута, Т.А. Желєзна // Пром. Техніка. – 2010. – Т. 32, №3. – С. 71-79.

 4. Желєзна Т. Біоенергетика в Україні. Законодавчі аспекти / Т. Желєзна, Г. Гелетуха // Зелена енергетика. – 2004. – №4. – С. 11-13.

 5. Загвойська Л.Д. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навч. посіб. / Л.Д. Загвойська, Т.Є Маселко, М.М. Якуба. – Львів : Афіша, 2006. – 320 с.

 6. Загвойська Л.Д. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економічний аналіз інвестиційних проектів» для студентів спеціальності 8.000010 «Економіка довкілля і природних ресурсів» / Л.Д. Загвойська, Т.Є. Маселко, М.М. Якуба. – Львів : УкрДЛТУ, 2002.

 7. Кізєєв М.Д. Техніко-економічна оптимізація проектних рішень для будівництва та реконструкції систем водовідведення / М.Д. Кізєєв, А.М. Кухар, С.В. Швороб // Вісник СНУ ім. В. І. Даля. – 2007. – № 4 (110). Ч.2. – С. 86-91.

 8. Кілієвич О. Аналіз вигід і витрат : Практ. посіб. / Секретаріат Ради Скарбниці Канади; Пер. з англ. С. Соколик; Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К. : Основи, 1999. – 175 с.

 9. Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток. Інформаційний посібник для українських ЗМІ. – Київ. – 2007 рік.

 10. Матвієнко М.Т. Роль мікрофлори біогазової установки в процесі підвищення ефективності метаноутворення / М.Т. Матвієнко, В.П. Оліферчук // Науковий вісник НЛТУ України. Львів : РВВ НЛТУ України. 2010. Вип. 20.11. С. 76-80.

 11. Оліферчук В.П. Можливість використання осаду стічних вод очисних споруд Львова для виробництва біогазу / В.П. Оліферчук, М.Т. Матвієнко, І.Г. Войтович // Науковий вісник НЛТУ України. Львів : РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19.9. С. 72-76.

 12. Шевцов А.І. Перспективи енергозабезпечення України в контексті світових тенденцій: Монографія / А.І. Шевцов, М.Г. Земляний, А.З. Дорошкевич, Т.В. Ряузова, В.В. Вербинський, В.О. Бараннік / За заг. науковою ред. А.Шевцова. - Дніпропетровськ: РФ НІСД, 2008. – 208 с.

 13. Henley, N and Spash, C. Cost-Benefit Analysis and the Environment. ­ Cheltenham: Edward Publishing Ltd, 1998.

 14. Layard, R. and Claister, S Cost-Benefit Analysis. ­ Cambridge: Cambridge University Press, 1996.Інформація про автора:

Матвієнко Марія Тарасівна

м. Львів, НЛТУУ, Кафедра екологічної екологічної економіки

тел. дом. (032) 238-43-18

тел. моб. (093) 728-92-17

e-mail: marichka_lviv@ukr.net

Скачати 92.07 Kb.
Дата конвертації17.03.2013
Розмір92.07 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи