Тема Основні поняття інформатики (4 год.) icon

Тема Основні поняття інформатики (4 год.)



Схожі
Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Основні поняття інформатики (4 год.)

Лекція 1. Інформатика та інформація. Інформаційна система її структура

План

 1. Предмет інформатики. Об‘єкти та їх властивості.

 2. Поняття інформації, властивості інформації.

 3. Інформаційні процеси. Інформаційні технології.

 4. Способи передачі та збереження інформації. Носії інформації.

 5. Математичні основи інформатики. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення.

 6. Інформаційна система. Комп’ютер, як інформаційна система. Типи сучасних комп’ютерів. Сфери використання. Перспективи розвитку.

^ Рекомендована література: 1,2,3,6,8,9

Лабораторна робота №1. ТБ у комп’ютерному класі. Організація робочого місця в комп’ютерному класі.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

1. Архітектура ЕОМ. Апаратна складова комп’ютера.

2. Основні функції та характеристики апаратних складових:

 • мікропроцесор,

 • пам'ять,

 • пристрої введення - виведення,

 • запам‘ятовуючі пристрої, зовнішні накопичувачі,

 • комунікаційне обладнання, периферійні пристрої.

3. Виконати кодування заданої інформації.


Тема 2. Програмне забезпечення ПК (6 год.)

Лекція №2. Системне програмне забезпечення. Файлова система

План

 1. Інформаційна складова інформаційної системи. Програмне забезпечення. Відкрите програмне забезпечення.

 2. Операційні системи, призначення. Класифікація операційних систем. Основні функції. Інтерфейс.

 3. Сервісне програмне забезпечення. Програми обслуговування дисків. Програми архівації файлів.

 4. Файл. Файлова система. Ім‘я файлу, шлях до файлів. Властивості файлів.

 5. Прикладне програмне забезпечення.

Лекція №3. Операційна система Windows

План

 1. Віконний, графічний інтерфейс.

 2. Робота з вікнами. Структура вікон Windows. Робочий стіл. Панель задач.

 3. Технологічні механізми Windows. Буфер обміну. Система меню.

 4. Стандартні додатки Windows.

 5. Об‘єкти Windows. Папки. Документи. Додатки, Ярлики. Створення файлів. Дії визначені над об‘єктами Windows. Пошук об‘єктів. Властивості об‘єктів.

 6. Програми навігатори. Призначення та можливості. Мій комп’ютер. Провідник. Файлові менеджери.

^ Рекомендована література: 1,2,3,5,6,8,9,12,13

Лабораторна робота №2. Вікна. Головне меню системи. Запуск програм. Програми менеджери файлів. Дії з об’єктами Windows.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

1. Організація і представлення даних в ПК.

2. Використання довідкової системи.


Тема 3. Текстовий процесор (8 год.)

Лекція №4. Створення, редагування, форматування та збереження текстових документів у середовищі MS Word

План

 1. Призначення, можливості використання текстового процесора MS Word та настроювання середовища текстового процесора.

 2. Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

 3. Фрагменти тексту та дії з ними.

 4. Форматування символів, абзаців, документів.

 5. Створення нумерованих і маркованих списків.

 6. Вставка зображень у текстовий документ і настроювання їх властивостей.

 7. Таблиці в текстових документах.

Лекція №5. Стильове оформлення документів

План

 1. Використання стилів, поняття про схему документа.

 2. Перегляд документа в різних режимах.

 3. Автоматичне створення змісту документа.

 4. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Друк документа.

Рекомендована література: 1,2,3,5,6,8,9,12,13

Лабораторна робота №3.Введення, редагування та форматування символів та абзаців. Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів.

^ Лабораторна робота №4. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Правила стильового оформлення документів різних типів.

 2. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.


Тема 4. Комп’ютерні презентації та публікації (8 год.)

Лекція №6. Створення й показ комп’ютерних презентацій. Основи створення комп’ютерних публікацій

План

 1. Поняття комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

 2. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

 3. Створення текстових написів і вставка графічних зображень на слайдах презентації.

 4. Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

 5. Використання гіперпосилань та кнопок дій.

 6. Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.

Рекомендована література: 1,2,3,5,6,8,9,12,13

Лабораторна робота №5. Розробка слайдової презентації.

Лабораторна робота №6. Анімація в слайдових презентаціях.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайдів.

 2. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів.

 3. Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.

 4. Лабораторна робота №7. Створення інформаційного бюлетеня і буклету.


Тема 5. Служби Інтернету (4 год.)

Тема 6. Інформаційні технології у навчанні (2 год.)

Лекція №7. Електронна пошта. Інтерактивне спілкування. Інформаційні технології у навчанні

План

 1. Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

 2. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів.

 3. Етикет електронного листування.

 4. Інтерактивне спілкування. Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.

 5. Інформаційні технології у навчанні. Використання електронних посібників, інтерактивних навчальних програм та мультимедійних курсів

Рекомендована література: 1,2,3,5,6,8,9,12,13,16

Лабораторна робота №8. Електронне листування через веб-інтерфейс

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, видалення повідомлень.

 2. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи.

 3. Створення власних шаблонів листів.

 4. Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень.

 5. Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

 6. Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування.

 7. Програмні засоби навчання іноземних мов. Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.

 8. Лабораторна робота №9. Робота з навчальними програмами.


Тема 7. Основи програмування (20 год.)

Лекція №8. Засоби візуальної розробки програм

План

 1. Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Способи зберігання даних.

 2. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості об’єкта: ідентичність, стан, поведінка. Атрибути і методи об’єкта. Поняття події та обробника події.

 3. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора.

 4. Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання.

 5. Створення найпростішого програмного проекту.

Рекомендована література: 1,4,5,9,11,14

Лабораторна робота №10. Створення, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту.

Лабораторна робота №11. Розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера.

 2. Поняття форми й елемента керування.

 3. Редагування коду обробника подій, пов’язаних з елементами керування.

 4. Властивості форм та елементів керування


Лекція №9. Структура й складові елементи програм, записаних мовою програмування.

План

 1. Поняття оператора. Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних.

 2. Конструювання форм. Настроювання властивостей форм та елементів керування. Використання вікон повідомлень.

 3. Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор присвоювання.

 4. Поняття операції та виразу. Основні правила побудови, обчислення та використання виразів. Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції.

^ Рекомендована література: 1,4,5,9,11,14

Лабораторна робота № 12. Введення й виведення даних, робота зі змінними.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді.

 2. Відтворення на формах зображень.


Лекція №10. Основи структурного програмування. Програмування розгалужень

План

 1. Форми опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові алгоритмічні структури.

 2. Логічні значення та логічні операції. Запис логічних виразів мовою програмування.

 3. Алгоритмічна конструкція розгалуження. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження.

 4. Вкладені оператори розгалуження.

Рекомендована література: 1,4,5,6,9,11,14,15

Лабораторна робота №13. Складання програм з розгалуженнями.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Прапорці та групи перемикачів.

 2. Реалізація розгалужень за допомогою прапорців та груп перемикачів.


Лекція №11. Цикли та підпрограми

План

 1. Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з після умовою та з передумовою.

 2. Оператори циклів.

 3. Обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел.

 4. Розв’язування задач, що потребують обчислень за ітеративними формулами.

 5. Розв’язування задач, що потребують комбінування циклічних операторів з операторами розгалуження.

 6. Поняття підпрограми. Оголошення підпрограми, її тіло та оператор її виклику. Створення і виклик підпрограм. Підпрограми з аргументами.

 7. Поняття локальної та глобальної змінної. Поняття процедури і функції

^ Рекомендована література: 1,4,5,6,9,11,14,15

Лабораторна робота №14. Програмування циклічних обчислень.

Лабораторна робота №15. Створення і використання підпрограм користувача та вбудованих процедур і функцій.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. . Створення й використання власних функцій.

 2. Стандартні процедури й функції.


Тема 8. Системи обробки табличної інформації (8 год.)

Лекція №12. Електронні таблиці. Табличний процесор

План

 1. Призначення, можливості використання табличного процесора, відкриття й збереження документа.

 2. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу.

 3. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

 4. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Рекомендована література: 1,4,5,6,9,11,15

Лабораторна робота №16. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Лекція №13. Виконання обчислень в електронних таблицях

 1. Використання найпростіших формул.

 2. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг.

 3. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

Рекомендована література: 1,4,5,6,9,11,15

Лабораторна робота №17. Використання формул та функцій в електронних таблицях.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Копіювання, переміщення й видалення даних.

 2. Автозаповнення.

 3. Створення простих діаграм.


Лекція №14. Аналіз даних у середовищі табличного процесора

План

 1. Сортування й фільтрація даних у таблицях.

 2. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора.

 3. Використання розширених фільтрів.

 4. Автоматизоване вибирання даних із таблиць.

 5. Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм, їх створення та настроювання.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,9,11,15

Лабораторна робота №18. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.

Лабораторна робота №19. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Проміжні підсумки та зведені таблиці.

 2. Умовне форматування даних.


Тема 9. Бази даних (6 год.)

Лекція №15. Моделі даних. Бази даних. Системи управління базами даних

План

 1. Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних.

 2. Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.

 3. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Сортування, пошук і фільтрація даних.

 4. Поняття запиту до реляційної бази даних. Поняття про мову запитів SQL.

^ Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,9,11,15

Лабораторна робота №20.Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СКБД.

^ Лабораторна робота №21.Створення запитів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

Лабораторна робота №22.Створення звітів за допомогою майстра.

^ Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Створення таблиць, форм, запитів і звітів за допомогою майстрів.

 2. Обмін даними між СУБД та іншими програмами, призначеними для обробки документів.

 3. Спільне використання бази даних.


Тема 10. Створення, публікація веб-ресурсів (6 год.)

Тема 11. Основи інформаційної безпеки (2 год.)

Лекція №16. Основи веб-дизайну. Основи інформаційної безпеки

План

 1. Поняття про мову HTML. Основні теги і атрибути.

 2. Огляд середовища редактора сайтів. Створення сайту за допомогою майстра.

 3. Створення веб-сайту вручну: установлення параметрів сторінки, введення й форматування елементів сторінки: тексту, гіперпосилань, зображень.

 4. Графіка та мультимедійна інформація на веб-сторінках. Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць.

 5. Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках. Просторовий дизайн веб-сторінок. Дизайн кольору, форми, шрифтів, текстури. Дизайн інформаційного наповнення та структури веб-сайтів.

 6. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок.

 7. Реєстрація веб-сайту на сервері безкоштовного хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки інформацією, створення посилань, завантаження файлів на сервер.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,9,11,15

Лабораторна робота №23. Розробка веб-сайту.

Лабораторна робота №24. Розробка й публікація веб-сайту.

Лабораторна робота №25. Створення й ведення колективного веб-журналу.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Автоматизоване створення й адміністрування форумів та чатів.

 2. Огляд технологій веб 2.

 3. Поняття веб-журналу й різновиди веб-журналів. Створення й оформлення веб-журналу, публікація повідомлень у веб-журналі та настроювання його параметрів. Веб-спільноти. Вікі-технології.

 4. Основні об’єкти та типи інформації, які необхідно захищати в комп’ютерних системах та мережах. Конфіденційність, доступність і цілісність інформації. Класифікація загроз безпеці та вразливостей інформації в комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту інформації. Інтелектуальна власність, авторське право та комерційна таємниця. Стандарти інформаційної безпеки. Поняття про соціальний інжиніринг. Політика безпеки.

 5. Загрози, що походять з Інтернету. Правила безпечної роботи в Інтернеті.

 6. Призначення й використання брандмауера. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти.

 7. Cookie-файли, спливаючі вікна та потенційні загрози, пов’язані з їх використанням.

 8. Поняття небажаного та шпигунського програмного забезпечення й способи захисту від нього. Захист від спаму.

 9. Лабораторна робота №26. Настроювання параметрів безпеки браузера. Настроювання та використання брандмауера.


Тема 12. Інформаційні технології у проектній діяльності (6 год.)

Лекція №17. Інтегроване використання засобів обробки документів

План

 1. Завдання з обробки даних, що розв’язуються за допомогою кількох офісних програм.

 2. Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій.

 3. Імпорт та експорт файлів документів.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,9,11,15

Лекція №18. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій (4 год.)

План

 1. Середовище для спільної роботи з документами.

 2. Керування версіями, змінами і правами доступу.

 3. Колективне виконання завдань з обробки даних, що вимагають застосування кількох інформаційних технологій.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,9,11,15

Лабораторна робота №27. Виконання завдань з обробки інформації у кількох програмних середовищах.

Лабораторна робота №28. Розробка колективного проекту на основі кількох інформаційних технологій.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Веб-публікація документів.

 2. Автоматизоване створення листів.

Перелік питань до поточного і підсумкового контролю

1. Основні поняття інформатики

 1. Предмет інформатики;

 2. Поняття інформації та її властивостей;

 3. Поняття інформаційних процесів; навести приклади

 4. Принципи передачі інформації;

 5. Способи передачі інформації

 6. Необхідність кодування інформації;

 7. Поняття інформаційної системи;

 8. Основні принципи роботи ПК;

 9. Сфери використання комп’ютерів

 10. Архітектура електронно-обчислювальних машин;

 11. Призначення апаратних засобів ПК.

 12. Способи збереження інформації;

 13. Носії інформації

 14. Запам’ятовуючі пристрої;

 15. Комунікаційне обладнання ПК;

 16. Галузі застосування комп‘ютерної техніки;

 17. Можливості використання сучасних комп’ютерів;

 18. Структура інформаційної системи;

 19. Базова конфігурація ПК

 20. Характеристики персональних комп’ютерів;

 21. Можливості використання периферійних пристроїв

^ 2. Програмне забезпечення ПК

 1. Класифікація програмного забезпечення;

 2. Функції операційної системи;

 3. правила роботи з графічним інтерфейсом;

 4. типи та структуру вікон Windows;

 5. правила роботи з довідковою системою;

 6. Призначення сервісного програмного забезпечення;

 7. Структура файлової системи:

 8. Поняття файлу, шлях до файлу, типи файлів, властивості файлів;

 9. Пошук файлів і папок

 10. Операції над файлами;

 11. Можливості використання програм Мій комп’ютер та Провідник

 12. Призначення утиліт;

 13. Ресурси ПК;

 14. Сервісні програми;

 15. Програми - архіватори;

^ 3. Текстовий процесор

 1. Можливості використання текстового процесора;

 2. Настроювання середовища текстового процесора;

 3. Способи створення текстових документів

 4. Настроювання параметрів сторінок

 5. Способи редагування тексту

 6. Параметри форматування символів, абзаців, документів;

 7. Правила стильового оформлення документів різних типів;

 8. Поняття шаблону документа;

 9. Майстер створення документів;

 10. Схема документа

 11. Які дії можна виконувати з фрагментами тексту;

 12. Пошук фрагментів тексту;

 13. Види списків

 14. Колонтитули;

 15. Імпортування зображення в текстовий документ;

 16. Настроювання властивостей зображення в тексті

 17. Способи створення таблиць у текстовому документі

 18. Форматування таблиць

 19. Особливості режимів перегляду документів;

 20. Виведення на друк текстових документів

^ 4. Комп’ютерні презентації та публікації

 1. Поняття та призначення комп’ютерних презентацій;

 2. Правила вибору стильового оформлення слайдів презентації;

 3. Принципи дизайну слайдів презентації;

 4. Властивості слайдових та потокових презентацій;

 5. Програмні засоби для створення презентацій;

 6. Способи застосування ефектів анімації до слайдів та об’єктів на слайдах;

 7. Способи показу презентацій у різних програмних середовищах;

 8. Створення презентації за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;

 9. Структура презентації;

 10. Стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

 11. Настроювання параметрів тексту і зображення на слайді;

 12. Використання гіперпосилань та управляючих кнопок для керування показом презентації;

 13. Настроювання часових параметрів показу презентації;

 14. Формати зберігання презентацій

 15. Поняття комп’ютерної публікації;

 16. Шаблон публікації та її структура;

 17. Особливості використання графічних об’єктів в публікаціях

 18. Види публікацій;

 19. Основні складові публікацій;

 20. Програмні засоби для створення комп’ютерних публікацій;

 21. Розробка публікації на основі шаблону;

 22. Основні операції над об’єктами комп’ютерних публікацій;

 23. Створення зв’язків між об’єктами публікації;

 24. Зберігання публікацій на зовнішніх носіях даних;

 25. Виведення на друк публікацій.

^ 5. Служби Інтернету

 1. Принципи функціонування електронної пошти;

 2. Послідовність дій під час листування за допомогою поштового клієнта та веб-інтерфейсу;

 3. Елементи адреси електронної пошти;

 4. Поштові протоколи;

 5. Правила етикету електронного листування;

 6. Реєстрація поштової скриньки на сервері електронної пошти через веб-інтерфейс;

 7. Керування електронними повідомленнями: складання, відправка, одержання, видалення, виведення на друк повідомлення,

 8. Структура електронного повідомлення

 9. Операції над папками поштової скриньки: переміщення папок, переміщення повідомлень, відновлення видалених повідомлень, очищення поштової скриньки;

 10. Прикріплення файлів до повідомлення

 11. Створення, редагування й видалення записів в адресній книзі;

 12. Використання списків розсилки

 13. Поняття миттєвого повідомлення;

 14. програм обміну миттєвими повідомленнями

 15. Принципи функціонування служби обміну миттєвими повідомленнями;

 16. Реєстрація у службі обміну миттєвими повідомленнями;

 17. Параметри облікового запису в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 18. Правила етикету інтерактивного спілкування;

 19. ;Спілкування в чатах

 20. Принципи функціонування Інтернет-форуму

6. Інформаційні технології у навчанні

 1. Інтерфейс і принципи роботи з електронними посібниками та інтерактивними навчальними курсами.

 2. Технологія перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

 3. Веб-ресурси для дистанційного навчання;

 4. Веб-енциклопедії та їх використання для одержання необхідної навчальної інформації;

^ 7. Основи програмування

 1. Поняття програми;

 2. Поняття даних, способи зберігання даних та їх роль у програмах;

 3. Поняття програмної логіки та інтерфейсу;

 4. Поняття форми й елементу керування;поняття об’єкта, властивостей і методів об’єкта;

 5. Поняття події й обробника події;

 6. Поняття програмного проекту;

 7. Призначення основних файлів, з яких складається проект;

 8. Поняття змінної, імені та значення змінної;

 9. Поняття константи;

 10. Поняття типу даних;

 11. Властивості об’єктів;

 12. Властивості алгоритмів;

 13. Призначення середовища програмування;

 14. Етапи розв’язування задач на комп’ютері;

 15. Інтерфейс візуального середовища програмування;

 16. Послідовність дій для створення, збереження, компіляції та виконання програмного проекту;

 17. Послідовність дій для редагування коду обробника події;

 18. Призначення елементів керування: напис, текстове поле, поле зі списком, кнопка;

 19. Призначення вікон повідомлень та спосіб їх відображення;

 20. Синтаксис оголошення змінної;

 21. Синтаксис і зміст оператора присвоювання;

 22. Відповідність між типами даних й елементами керування;

 23. Поняття синтаксичної та семантичної помилки;

 24. Методика виявлення та виправлення помилок;

 25. Способи перегляду значень змінних під час виконання програми;

 26. Мови програмування;

 27. Середовище розробки програм;

 28. Елементи керування;

 29. Властивості форм та елементів керування;

 30. Події для елементів керування: кнопка, текстове поле, поле зі списком;

 31. Типи даних;

 32. Числові константи;

 33. Коментарі у тексті програми;

 34. Код програми, записаний мовою програмування, та код відкомпільованої програми;

 35. Форми опису алгоритмів;

 36. Способи використання базових алгоритмічних структур;

 37. Відмінність між процедурами та функціями;

 38. Поняття підпрограми;

 39. Поняття аргументів підпрограми;

 40. Поняття процедури та функції;

 41. Поняття локальної та глобальної змінної;

 42. Синтаксис та семантику операцій порівняння;

 43. Семантика алгоритмічних структур одно- та двоальтернативного розгалужень;

 44. Семантика поліальтернативного розгалуження;

 45. Семантика вкладених розгалужень;

 46. Синтаксис та семантика операторів розгалуження;

 47. Призначення таких елементів керування як прапорець та група перемикачів;

 48. Семантика алгоритмічної структури повторення;

 49. Синтаксис та семантика операторів циклів з лічильником, з передумовою та після умовою;

 50. Правила вибору оператора циклу для даної обчислювальної задачі;

 51. Синтаксис виклику підпрограми й передавання аргументів за значенням;

 52. Синтаксис оголошення процедур та функцій;

^ 8. Системи обробки табличної інформації

 1. Призначення та функції табличного процесора;

 2. Структура вікна табличного процесора

 3. Призначення кнопок основних панелей інструментів табличного процесора;

 4. Поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок;

 5. Способи навігації аркушем і книгою;

 6. Формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати;

 7. Способи введення даних різних форматів та керування форматом клітинок;

 8. Види помилок під час уведення даних і формул та способи їх усунення;

 9. Сполучення клавіш для переміщення на початок та в кінець аркушу, рядка, стовпця;

 10. Правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на клітинки та діапазони клітинок;

 11. Правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

 12. Правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул;

 13. Автозаповнення клітинок для прискорення введення даних;

 14. Майстер діаграм;

 15. Введення даних і формул у клітинки та редагування їх вмісту;

 16. Виділення діапазонів клітинок;

 17. Форматування даних, клітинок та діапазонів клітинок;

 18. Копіювання, переміщення та видалення вмісту клітинок і діапазонів клітинок;

 19. Способи фільтрації даних у таблицях;

 20. Критерії визначення типу діаграми для відображення рядів даних;

 21. Призначення зведених таблиць і засоби знаходження проміжних підсумків;

 22. Методика автоматизованої вибірки значень з одного стовпця таблиці за значеннями іншого стовпця;

 23. Методику умовного форматування даних;

 24. Математичні функції табличного процесора;

 25. Статистичні функції табличного процесора;

 26. Логічні функції табличного процесора;

 27. Текстові функції табличного процесора;

 28. Фінансові функції табличного процесора;

 29. Пошук даних за довільним критерієм, побудованим за допомогою логічних функцій «І» та «АБО»;

 30. Сортування даних в таблицях за значеннями одного чи кількох полів;

 31. Визначення підсумкових характеристик для табличних даних;

 32. Умовне форматування даних;

 33. Розширені фільтри для вибору даних з таблиць за складними критеріями;

 34. Засіб для знаходження підсумкових величин для груп рядків таблиці;

 35. Зведені таблиці для комплексного аналізу табличних даних.

9. Бази даних

 1. Поняття моделі даних;

 2. Правила побудови моделі даних предметної області;

 3. Ієрархічні, мережні, реляційні та об’єктно-орієнтовані моделі даних;

 4. Відмінність між реляційною та іншими моделями даних.

 5. Поняття бази даних

 6. Призначення систем керування базами даних;

 7. Реляційні СУБД

 8. Типи даних в середовищі СУБД;

 9. Поняття таблиці, поля, запису;

 10. Поняття ключа; зв’язки між таблицями за множинністю та повнотою;

 11. Призначення форми, запиту, звіту;

 12. Запити на вибірку

 13. Запити для додавання, видалення чи оновлення даних;

 14. Способи створення таблиць у середовищі СУБД;

 15. Створення форм для введення даних у таблиці;

 16. Пошук даних за певними критеріями відбору,

 17. Майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів;

 18. Використання форм для введення даних і для відображення звітів;

 19. Засоби пошуку даних;

 20. Фільтрування даних в таблицях.

 21. Призначення мови запитів;

 22. Призначення основних операторів мови SQL;

^ 10. Створення, публікація веб-ресурсів

 1. Принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках;

 2. Поняття колірної схеми веб-сторінки;

 3. Призначення мови HTML;

 4. Поняття тегу й атрибуту тегу;

 5. Структурування інформації на веб-сторінках за допомогою таблиць;

 6. Формати зображень, відео- та аудіо кліпів для веб-сторінок;

 7. Призначення веб-редактора, створення веб-сайтів в середовищі веб-редактора;

 8. Створення сайту у веб-редакторі за допомогою майстра;

 9. Створення веб-сайту за допомогою шаблонів;

 10. Форматування веб-сторінки;

 11. Імпортування у веб-сторінки зображення, аудіо- та відеофрагментів, настроювання параметрів їх розташування, відображення та відтворення за допомогою веб-редактора;

 12. Гіперпосилання на основі текстових фрагментів і зображень;

 13. Зв’язування посиланнями кількох веб-сторінок в середовищі веб-редактора

 14. Засоби веб-редактора для створення веб-сторінок

 15. Форматування інформації на веб-сторінках.

 16. Поняття веб-журналу;

 17. Призначення і принципи функціонування веб-спільнот;

 18. Реєстрації веб-сайту на сервері безкоштовного хостингу;

 19. Створення веб-журналу і публікація у веб-журналі повідомлень;

 20. Автоматизоване створення веб-форумів та чатів за допомогою безкоштовних служб;

 21. Адміністрування веб-сайту на безкоштовному сервері;

 22. Адміністрування електронного журналу;

 23. Вікі-технології для колективного опрацювання інформації.

^ 11. Основи інформаційної безпеки

 1. Об’єкти та типи інформації, які необхідно захищати в комп’ютерних системах та мережах;

 2. Загрози безпеці та вразливості інформації в комп’ютерних системах;

 3. Загрози безпеці під час роботи в Інтернеті;

 4. Методи захисту інформації під час її зберігання та передавання;

 5. Поняття конфіденційності, доступності та цілісності інформації;

 6. Поняття інтелектуальної власності, авторського права та комерційної таємниці;

 7. Способи проникнення зловмисників до інформаційних систем;

 8. Різновиди інформаційних атак зловмисників;

 9. Призначення cookie-файлів, спливаючих вікон та потенційні загрози, пов’язані з їх використанням;

 10. Особливості стандартів інформаційної безпеки;

 11. Необхідність створення політики безпеки;

 12. Етичні та правові основи захисту інформації;

 13. Поняття спаму;

 14. Поняття небажаного та шпигунського програмного забезпечення;

 15. Призначення та принцип дії брандмауера на локальному комп’ютері та в локальній мережі;

 16. Поняття захищеного сайту;

 17. Методи боротьби зі спамом;

 18. Політика безпеки, що регламентує використання Інтернету;

 19. Використання методів соціального інжинірингу;

 20. Програмне забезпечення, призначене для блокування небажаних і шпигунських програм;

 21. Брандмауер, вбудований в операційну систему;

 22. Настроювання брандмауера;

 23. Стратегія уникнення надходження спаму та антиспамове програмне забезпечення;

 24. Керування зонами безпеки,

 25. Завантаження cookie-файлів,

 26. Обмеження доступу й сертифікати.

12. Інформаційні технології у проектній діяльності

  1. Інтегровані технології програмування, обробки текстових, графічних і табличних даних, створення презентацій та веб-ресурсів, роботи з глобальною та локальною мережами у процесі розв’язання одного завдання з обробки інформації

  2. Стратегія організації колективної роботи над завданням з обробки інформації;

  3. Принципи обробки даних у середовищі для спільної роботи з документами;

  4. Поняття про керування версіями, змінами й правами доступу до документів, що використовуються спільно;

  5. Комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи;

  6. Вставка об’єкта в документ, вставка посилання на об’єкт та зв’язуванням документа з об’єктом;

  7. Завдання, що розв’язуються за допомогою кількох програм обробки документів;

  8. Зберігання документів, створених в середовищі текстового і табличного процесорів, засобу створення комп’ютерних презентацій і системі керування базами даних у форматах інших програм;

  9. Імпортування зображення в текстові документи, презентації та електронні таблиці;

  10. Експортування таблиці бази даних у середовище табличного процесора та в текстові документи;

  11. Імпортування книги електронних таблиць у бази даних;

  12. Обмін фрагментами документів і цілими документами між текстовим процесором, табличним процесором та програмою створення комп’ютерних презентацій;

  13. Публікація текстових документів та презентацій як веб-сторінок;

  14. Створення в автоматизованому режимі в середовищі текстового процесора серії листів, використовуючи електронну таблицю як джерело даних.

Критерії оцінювання знань студентів

У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень студента та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички студента відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень стедентів зоснов інформатики

І. Початковий

1

Студент /студентка:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

 • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

2

Студент/студентка:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Студент/ студентка:

 • має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

ІІ. Середній

4

Студент/студентка:

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;

 • виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;

 • має елементарні навички роботи на комп'ютері

5

Студент /студентка:

 • може відтворити значну (більше половини) частину навчального матеріалу;

 • може з допомогою викладача відтворити значну частину навчального матеріалу;

 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Студент/студентка:

 • пояснює основні поняття навчального матеріалу;

 • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;

 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері

ІІІ. Достатній

7

Студент/студентка:

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;

 • вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою

8

Студент/студентка вміє:

 • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;

 • контролювати власну діяльність;

 • самостійно виправляти вказані викладачем помилки;

 • самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;

 • використовувати довідкові системи програмних засобів

9

Студент/студентка:

 • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

 • використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації

IV.Високий

10

Студент/студентка:

 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

 • має сформовані навички керування інформаційними системами

11

Студент/студентка:

 • володіє узагальненими знаннями з предмета;

 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

 • вміє виконувати завдання, які розширюють навчальну програму;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами

12

Студент/студентка:

 • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності;

 • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях

Тематика рефератів

 1. Історія розвитку комп‘ютерної техніки.

 2. Характеристика різних поколінь ЕОМ.

 3. Кодування інформації в комп‘ютері.

 4. Історія розвитку операційних систем.

 5. Основні галузі застосування комп’ютерів.

 6. Основні тенденції розвитку програмного забезпечення ПК.

 7. Класифікація і топології комп’ютерних мереж.

 8. Адресація в мережі Інтернет.

 9. Програми призначені для роботи з електронною поштою.

 10. Електронні бібліотеки та способи доступу до їх ресурсів через мережу Інтернет.

 11. Комп’ютерна графіка - погляд у майбутнє.

 12. Огляд сучасних систем програмування.

 13. Огляд програмного забезпечення для сучасного дизайну Web-сторінок.

 14. Розвиток ринків CD- та DVD-ROM.

 15. Азбука модернізації персонального комп’ютера.

 16. Сучасні планшетні пристрої вводу інформації.

 17. Принципи організації і функціонування соціальних мереж.

 18. Основні принципи обробки текстових документів

 19. Економіко-математичні додатки Excel

 20. Робота з великими документами (технологія створення реферату, курсової, дипломної роботи.)

 21. Технології створення Web - сайтів і Web – сторінок

 22. Організація комп’ютерної безпеки і захист інформації

 23. Пошукові системи в Інтернет

 24. Безпровідні комп’ютерні мережі

 25. Оцінка ціни інформації

 26. Базові поняття flash-технологій

 27. Електронна інформація та її цінність

 28. Інфраструктура інформаційного ринку

 29. Використання Internetтехнологій у бізнесі.

 30. Перспективи і проблеми розвитку систем збереження даних.

 31. Нові технології Internet.

 32. Адміністрування локальних мереж.

 33. Захист інформації в автоматизованих системах податкової служби України

 34. Напрямки розвитку інтелектуальних програмних засобів

 35. Можливості використання Інтернет-відео

 36. Стильове оформлення Web- сайту за допомогою програм інформерів.

 37. Сучасні мови програмування.

 38. Рішення завдань оформлення економічної документації засобами MS Word

 39. Дистанційне навчання в мережі Інтернет

 40. Сучасні способи організації презентацій. Розширені можливості PowerPoіnt

 41. Інформаційні ресурси Міністерства освіти України.

 42. Перспективи розвитку інформаційних технологій

Загальний список літератури

 1. Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика (підручник), 10-11 кл., Факт, Навчальна книга, 2002, 2004,2006.

 2. Білоусова Л.І., Муравко А.С., Олефіренко Н.В. Інформатика. (навчальний посібник), 10 -11 клас, Фоліо, 2007.

 3. Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г., Вембер В.П. Інформатика. 10 клас. (навчальний посібник), Школярик, 2008.

 4. Морзе Н.В., Мостіпан О.І. Інформатика. Державна підсумкова атестація (посібник), 11 кл., Абетка-НОВА, 2003.

 5. Мостіпан О.І. Практикум з економічної інформатики. Навчально-методичний посібник – І.:НУДПСУ, 2009. – 258 с.

 6. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики (у 2-х ч.), (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Фенікс, 2002, 2004.

 7. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курсінформатики. - К.: Фенікс, 1997. - 304 с

 8. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика: Підр. для учнів 10-11 кл. серед, загальноосв. шк.-, Київ,Форум, 2000 - 223 с

 9. Гаєвський О.Ю. Інформатика Навчальний посібник. Київ, А.С.К., 2003-502 с

 10. Глинський Я.М. Інформатика 10-11 клас, у 2-х книжках. 3-е видання (навчальний посібник), Деол, 2004.

 11. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: “Академвидав» , 2002. - 320 с

 12. Пушкар О.І. (ред.) Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник. - К.: “Академія» , 2001. - 696 с

 13. Симонович СВ. (ред.) Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов. -С.Петербург, 2002. - 640 с.

 14. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне програмування) (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 15. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. У 3-х частинах (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 16. Шестопалов Є.А. Інтернет для початківців (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 17. Шестопалов Є.А. Інформатика. Комп’ютерні тести, практичні роботи (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

Перелік методичної літератури

 1. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” — К., Освіта України, 2004.

 2. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.180-189

 3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики, чч.1-4 (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Навчальна книга, 2003.




Скачати 337.33 Kb.
Дата конвертації04.04.2013
Розмір337.33 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи