Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня icon

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеняСхожі


Інститут проблем виховання НАПН України


СЕМЕНОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА


УДК 37.015.311:[373.2+37.018.1]-053.4


ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ

ДИТИНИ 6-го РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї


13.00.08 – дошкільна педагогіка


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Київ – 2012

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.


Науковий керівниккандидат педагогічних наук, доцент

^ Лохвицька Любов Василівна,

ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”,

доцент кафедри педагогіки і методики дошкільної освіти.


^ Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Лисенко Неллі Василівна,

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника,

завідувач кафедри теорії та методики

дошкільної освіти;


кандидат педагогічних наук, доцент

^ Сварковська Ліна Андріївна,

Севастопольський міський гуманітарний університет, декан психолого-педагогічного факультету.


Захист відбудеться 20 березня 2012 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині Інституту проблем виховання НАПН України за адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.


Автореферат розіслано „17 лютого 2012 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Ж. В. Петрочко


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Відродження культурно-історичних та національних традицій в Україні зумовлює завдання гармонійного, цілісного розвитку дитини як особистості, здатної в майбутньому до розв’язання різноманітних соціальних та економічних проблем. Саме тому ще з дошкільного віку необхідним є формування здорової особистості, створення умов для розвитку її компетентності у фізичній й інтелектуально-духовній сферах. Про це зазначено в Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (1999 р.), законах України „Про дошкільну освіту” (2001 р.), „Про охорону дитинства” (2001 р.), Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.), Положенні про дошкільний навчальний заклад (2003 р.), інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки України „Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади” (2007 р.) та інших законодавчих і програмних документах. Нормативно-правовою базою визначено основні засади реформування освітнього простору українського суспільства завдяки, зокрема, гармонізації суспільного та сімейного виховання у їхній взаємодії. Такий підхід має забезпечити повноцінний розвиток здорової особистості дитини дошкільного віку в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і родини.

Проблема формування особистості дитини на засадах здорового способу життя вивчалася в різних аспектах представниками української та російської наукової думки (Л. Божович, Л. Виготським, О. Запорожцем, В. Котирло, О. Леонтьєвим, Ю. Приходько, С. Рубінштейном, Т. Титаренко та іншими), західними ученими (Е. Еріксоном, А. Маслоу, К. Роджерсом, З. Фрейдом, К. Юнгом та іншими).

У сучасній вітчизняній науці різнобічно досліджено феномен здоров’я, розкрито гармонійну єдність фізичної, духовної та психо-соціальної його сфер, визначено чинники становлення і розвитку здоров’я особистості. Зокрема, питанням охорони, збереження і зміцнення здоров’я дітей присвячено роботи Т. Андрющенко, О. Богініч, Е. Вільчковського, Л. Волкова, Н. Денисенко, О. Дубогай, О. Іванашко, Н. Лисенко, Л. Лохвицької, З. Плохій, С. Юрочкіної та інших. Щодо формування здорової особистості в період дошкільного дитинства актуальними є праці І. Беха, О. Кононко, В. Кузьменко, С. Кулачківської, С. Ладивір, Л. Сварковської.

Нині актуальним є питання формування здорової особистості у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, прищеплення педагогічної культури батькам. Упродовж останнього десятиліття означену проблему в Україні досліджували у контексті: педагогічної культури як синтезу життєвого досвіду й індивідуальних особистісних рис (О. Коберник, В. Постовий); структурних і функціональних міжкомпонентних зв’язків педагогічної культури батьків (Т. Алєксєєнко, О. Докукіна); педагогічної просвіти батьків (О. Добош, Т. Поніманська); особливостей взаємодії соціальних інститутів із родинами (А. Марушкевич, Т. Кравченко, А. Кузьмінський); специфіки співпраці працівників дошкільних навчальних закладів із сім’ями в різних аспектах виховання дітей (С. Бабюк, Г. Бєлєнька, О. Богініч, Н. Кот, Т. Пагута, Т. Фінчук); професійної підготовки студентів дошкільних факультетів до роботи у сім’ях (М. Машовець) тощо.

Дослідження інноваційних педагогічних технологій у галузі дошкільної освіти проводять Л. Артемова, А. Богуш, О. Білан, Н. Гавриш, М. Єфименко, К. Крутій, Н. Кудикіна, С. Ладивір, Т. Піроженко, І. Рогальська та інші. Проте поза увагою залишилося питання, за допомогою яких форм та методів, алгоритму роботи дошкільний навчальний заклад має взаємодіяти з сім’ями вихованців, щоб забезпечити формування здорової особистості дитини 6-го року життя на момент її вступу до школи.

Отже, актуальність, педагогічна значущість проблеми, практична потреба в її вивченні та науково-методичному обґрунтуванні зумовили вибір теми дисертаційної роботи: “Формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї”.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація входить до тематичного плану Волинського національного університету імені Лесі Українки і є складовою теми „Соціально-педагогічні умови формування здорового способу життя підлітків” (державний реєстраційний номер 0106U000270). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 24.09.2009 р.) і узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 7 від 27.10.2009 р.).

Мета дослідження – на підставі аналізу психолого-педагогічних основ формування здорової особистості теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічну технологію формування здорової особистості дитини 6 го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.

^ Задачі дослідження:

 1. Вивчити стан розробленості проблеми формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї в психолого-педагогічній літературі; уточнити науковий зміст основних категорій дослідження.

 2. Визначити критерії, показники та діагностувати рівні сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя.

 3. Охарактеризувати сучасний стан формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.

 4. Розробити й запровадити в практику педагогічну технологію формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї та перевірити її ефективність.

^ Об’єкт дослідження – формування здорової особистості дитини 6-го року життя в умовах діяльності дошкільного навчального закладу.

Предмет дослідження – змістово-технологічне забезпечення формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.

Для досягнення мети та вирішення задач дослідження використано такі методи:

 • теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення, абстрагування – для визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження, розроблення його методики; історико-логічний – для вивчення теоретичних основ досліджуваної проблеми);

 • емпіричні (узагальнення наявного педагогічного досвіду – з метою вивчення практики роботи дошкільних навчальних закладів із заявленої теми; спостереження та аналіз різних видів діяльності дітей, індивідуальні бесіди з дошкільниками – для діагностування рівнів сформованості здорової особистості дитини; опитування вихователів і батьків з метою з’ясування їхнього ставлення до досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент – констатувальний, формувальний, контрольний етапи);

 • методи математичної статистики (застосування непараметричного статистичного критерію Колмогорова-Смирнова – для доведення ефективності застосування педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї).

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

вперше теоретично обґрунтовано і розроблено педагогічну технологію формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, що містить у своїй структурі сім взаємопов’язаних дидактичних модулів, які реалізуються у ході просвітницьких заходів для батьків, їхньої самостійної освітньої діяльності, взаємодії батьків і дітей та самостійної діяльності дітей; критерії (знання про складові здорової особистості; прагнення до самоформування як здорової особистості; поведінка здорової особистості дошкільника) і показники для діагностування рівнів сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя (високого, достатнього, середнього, низького); сучасний стан формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї;

уточнено змістові характеристики понятійно-категоріального апарату дослідження, зокрема: „здорова особистість”, „здорова особистість дитини 6-го року життя”, „формування здорової особистості дитини”, „взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї”;

подальшого розвитку набули теоретичні та методичні основи особистісно орієнтованого підходу до збереження, зміцнення і формування здоров’я дітей дошкільного віку.

^ Практичне значення одержаних результаті дослідження визначено: запровадженням у практику діяльності дошкільних навчальних закладів педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї; підготовкою тематичного річного плану занять із дорослими членами сімей вихованців, добором практичного матеріалу для батьків у реалізації завдань дидактичних модулів програми „Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати” та розробленням методичних рекомендацій для вихователів дошкільних навчальних закладів із застосування інтерактивних форм роботи з сім’ями, спрямованих на підвищення рівня педагогічної культури батьків щодо досліджуваного питання.

Результати дослідження можуть бути використані в масовій практиці дошкільної освіти вихователями, методистами й керівниками дошкільних навчальних закладів, у системі післядипломної педагогічної освіти та в процесі підготовки майбутніх педагогів-дошкільників у вищих педагогічних навчальних закладах різних рівнів акредитації під час вивчення навчальних дисциплін: „Педагогіка дошкільна”, „Практикум з дошкільної педагогіки”, „Педагогіка сімейного виховання”, „Методика співпраці дошкільного навчального закладу з родинами”, „Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти”, „Здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі дошкільного навчального закладу” та інших.

Упровадження результатів дисертації здійснювалося в процесі експериментальної роботи у дошкільних навчальних закладах: № 5 „Пізнайко”, № 6 „Малятко”, № 31 „Орлятко” м. Луцька, № 12 „Золота рибка” м. Ковеля, „Сонечко” м. Устилуга (Волинська обл.) (довідки № 73 від 20.05.2011 р., № 61 від 17.05.2011 р., № 783/16-13 від 29.03.2011 р., № 01-11/1135 від 20.09.2011 р., № 641/01-10 від 03.10.2011 р.), № 10 „Любавонька” м. Переяслава-Хмельницького (Київська обл.) (довідка № 73 від 05.04.2011 р.), № 165 „Барвінок” м. Львова (акт № 1201 від 13.09.2011 р.), „Казка” м. Комсомольська (Полтавська обл.) (довідка № 98 від 05.08.2011 р.), НВК № 1 м. Умані (Черкаська обл.) (довідка № 239 від 01.06.2011 р.); під час викладання навчальних дисциплін для студентів спеціальності „Дошкільна освіта” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (акт № 1/3829 від 20.09.2011 р.).

^ Особистий внесок здобувача. У статті „Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до формування здорової особистості дошкільника” (у співавторстві з Л. Лохвицькою) здобувачем розкрито прикладні аспекти підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів до формування здорової особистості дитини.

^ Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні результати дослідження було представлено у доповідях та повідомленнях на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: „Сучасні підходи інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами” (Луцьк, 2006), „Реформування дошкільної освіти та становлення життєвої компетентності дошкільника” (Луцьк, 2008), „Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоров’ю учнівської та студентської молоді” (Луцьк, 2008), „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи” (Київ, 2008), „Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка” (Суми, 2009), „Культура й розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці” (Луцьк, 2009), „Сприяння здоров’ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти” (Луцьк, 2009), „Етновиховний простір сучасних закладів освіти в умовах глобалізації: стан і перспективи” (Івано-Франківськ – Хмельницький, 2010), „Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ І ступеня: парадигми ХХІ сторіччя” (Івано-Франківськ – Берегово, 2011).

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки (2000–2011 рр.).

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено у 17 публікаціях (16 – одноосібні), із них 10 надруковано у наукових фахових виданнях, 7 – у матеріалах конференцій.

^ Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 16 додатків, списку використаних джерел (всього 277 найменувань, із них 17 – іноземною мовою). Основний текст дисертації викладено на 187 сторінках, містить 2 таблиці, 25 рисунків на 10 сторінках (2 рисунки – на 2 повні сторінки в основному тексті дисертації). Додатки представлено на 69 сторінках і містять 43 таблиці. Загальний обсяг дисертації – 283 сторінки.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, стан і доцільність її наукового розроблення; визначено об’єкт, предмет, мету та задачі, методи дослідження; розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних результатів; подано відомості про особистий внесок здобувача, апробацію та впровадження отриманих результатів; відображено інформацію про публікації та структуру й обсяг дисертації.

У першому розділі „Психолого-педагогічні основи формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї”проаналізовано теоретичні засади формування здорової особистості дошкільника, особливості взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у вихованні здорової особистості дитини, сутність педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.

Аналіз психологічних теорій розвитку особистості (Е. Еріксон, Г. Костюк, А. Маслоу, З. Фрейд, К. Хорні, К. Г. Юнг та інші) дає змогу стверджувати, що соціальна реалізація людиною власного „Я” безпосередньо пов’язана зі здоров’ям особистості.

Науковці І. Бех, О. Кононко, Г. Костюк, С. Кулачківська, С. Ладивір та інші наголошують, що дошкільник у своїй життєдіяльності концептуалізує навколишній світ та себе в ньому. Важливою характеристикою особистості дитини дошкільного віку є не лише її залежність від зовнішніх обставин життя, але й активне їх перетворення відповідно до мотивів та знань у процесі діяльності. Це положення дає підстави розглядати особистість дошкільника як активного суб’єкта життєтворчості.

Дослідження Г. Бєлєнької, О. Богініч, О. Кононко, О. Кочерги, М. Машовець доводять, що усі відомі критерії здоров’я органічно пов’язані з особистістю. Це дає змогу диференціювати поняття „здорова дитина” і „здорова особистість”, де останнє гармонійно поєднує поняття „здоров’я” у сукупності його складових та структуру особистості.

Встановлено, що питання структури особистості у рамках соціально-психологічного, індивідуально-психологічного, діяльнісного та генетичного наукових підходів трактується у сучасній науці неоднозначно. У нашій роботі ми спираємося на підхід Ф. Лерша про синтез двох вимірів структури особистості: соціально-психолого-індивідуального та діяльнісного. У результаті структура особистості розглядається як єдність пізнавального, мотиваційного та вчинкового. Тобто, поняття „здорова особистість” синтезує поєднання знань про здоров’я (когнітивний компонент), прагнень бути здоровою (емоційно-ціннісний компонент) і здоров’ятворчої поведінки (діяльнісний компонент).

^ Здорова особистість, за своєю педагогічною сутністю, – це особистість, яка готова сприймати педагогічний (виховний) вплив у цілому, в тому числі й щодо культивування здоров’ятворчої діяльності, аналізувати його з позицій власного життєвого досвіду і втілювати модель здоров’я у власній поведінці.

^ Здорова особистість дитини 6-го року життя – це особистість, яка зорієнтована на позитивне сприйняття моделі здорового способу життя, запропонованого дорослими, прагне до її підтримання, орієнтуючись на високий стандарт і реалізацію власного потенціалу (фізичного, психічного, соціально-морального); знає про здоров’я та його чинники; застосовує отримані знання у повсякденній діяльності, проявляючи відповідний характер поведінки і зрілість особистісних сфер (емоційної, вольової, пізнавальної).

^ Формування здорової особистості дитини 6-го року життя визначено як процес засвоєння дитиною знань про здоров’я (когнітивний компонент), забезпечення прагнення бути здоровою (емоційно-мотиваційний компонент) і застосування цих знань та мотивації на практиці (діяльнісний компонент).

Цей процес ми розглядаємо у контексті взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, тобто взаємного впливу, співпраці між дошкільним навчальним закладом і сім’єю, що характеризується двосторонньою активністю, спрямованою на реалізацію поставленої мети – формування здорової особистості дитини. Обумовлено, що провідним чинником у процесі формування здорової особистості дошкільника є педагогічна культура батьків щодо виховання здорової особистості дитини.

Виявлено, що застосування традиційних форм та методів взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї не забезпечує повною мірою ефективне формування здорової особистості старшого дошкільника. У контексті сучасних засад психолого-педагогічної науки, формування здорової особистості дитини 6-го року життя в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї ми розглядаємо через застосування відповідної педагогічної технології.

^ Педагогічна технологія формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у трактуванні автора – це комплексний процес оздоровчого спрямування, що ґрунтується на взаємодії всіх суб’єктів освітньої діяльності, використанні сучасних засобів організації освіти, передбачає розвиток особистості дитини старшого дошкільного віку, що сприймає здоров’я як цінність, володіє знаннями про основи здоров’я, прагне до їх пошуку і самостійно використовує у власній діяльності. Така технологія визначається: за рівнем застосування – як загальнопедагогічна, за філософською основою – гуманістична, за провідним чинником психічного розвитку – соціогенна, за науковою концепцією засвоєння досвіду – асоціативно-рефлекторна, за типом управління пізнавальною діяльністю – як система малих груп, за організаційними формами – групова та індивідуальна, за ставленням до дитини – особистісно орієнтована.

Установлено, що застосування в роботі сучасних дошкільних навчальних закладів таких педагогічних технологій, як „технологія розумового самозбагачення” (М. Монтессорі), „Природа і рух” (О. Богініч, Г. Бєлєнька), „технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти” (М. Зайцев), технологія фізичного виховання дітей дошкільного віку „Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей” (М. Єфименко), „Теорія розв’язання винахідницьких завдань” (ТРВЗ) (Г. Альтшуллер) та інших доводить їхню ефективність порівняно з традиційними підходами до навчання і виховання дошкільників.

Педагогічна технологія формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї – один із системотворчих чинників освітньо-виховного процесу, що забезпечує його цілісність, послідовність та планомірність. Вона передбачає збагачення педагогічної культури батьків щодо досліджуваного питання, єдині підходи з боку батьків та вихователів дошкільного навчального закладу до охорони, збереження і зміцнення здоров’я дітей та позиціонування його як найвищої особистісної цінності.

У другому розділі „Сучасний стан проблеми формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї” – представлено методику та результати констатувального етапу експерименту: діагностовано рівні сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя у практиці роботи дошкільного навчального закладу; охарактеризовано діяльність педагогічних працівників дошкільного навчального закладу з формування здорової особистості дитини; досліджено стан педагогічної культури батьків у контексті досліджуваної проблеми як чинник формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.

На початку констатувального етапу експерименту було поставлено мету діагностування рівнів сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя. Їх виявлення відбувалося за спеціально розробленими критеріями і показниками, що відповідали змісту та структурним компонентам (когнітивний, емоційно-ціннісний і діяльнісний) поняття „здорова особистість”.

Критеріями сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя визначено: знання про складові здорової особистості; прагнення до самоформування як здорової особистості; поведінка здорової особистості дошкільника. Показниками є: знання про будову організму, засоби гігієни, оздоровлення; емоційно-позитивна налаштованість на засвоєння знань про власне тіло, визнання доцільності режиму дня, доброзичливі стосунки між членами родини та іншими людьми; використання знань про органи тіла в різних видах діяльності; свідоме дотримання режиму дня.

Критерії і показники склали основу змістових характеристик чотирьох рівнів сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя: високого, достатнього, середнього, низького.

У дітей із високим рівнем сформованості здорової особистості наявні знання про будову і функції органів і систем організму, засоби гігієни і гігієнічні процедури, дитячі хвороби, цілющі властивості сонця, повітря, води, оздоровчі традиції сім’ї, режим дня. Вони розуміють вплив учинків на стан здоров’я людини, позитивно налаштовані на здоров’ятворчу діяльність, мотивуючи її доцільність, використовують знання про органи тіла та запобігання хворобам у життєвих ситуаціях і різних видах дитячої діяльності, самостійно виконують гігієнічні та загартувальні процедури, піклуються про оточуючих і членів сім’ї, свідомо дотримуються режиму дня.

Діти з достатнім рівнем сформованості здорової особистості знають назви органів і систем організму, але не завжди чітко визначають їхні функції. Вони достатньо впевнено орієнтуються у засобах гігієни, мають деякі уявлення про дитячі хвороби і шляхи запобігання їм, цілющі властивості сонця, повітря, води, оздоровчі традиції сім’ї, режим дня, намагаються прогнозувати вплив учинків на стан здоров’я людини, мотивувати доцільність здоров’ятворчої діяльності, а також прагнуть використовувати знання про органи тіла та запобігання хворобам у життєвих ситуаціях і різних видах дитячої діяльності; самостійно виконують гігієнічні й, після нагадування, загартовувальні процедури; піклуються про оточуючих і членів сім’ї, інколи порушують режим дня.

Дошкільники із середнім рівнем сформованості здорової особистості називають окремі органи і системи організму, проте не можуть чітко визначити їхні функції; лише за допомогою дорослих обирають необхідні засоби гігієни; мають недостатнє уявлення про дитячі хвороби і шляхи їх запобігання, про цілющі властивості сонця, повітря, води, оздоровчі традиції сім’ї, режим дня. Вони не можуть визначити взаємозв’язок між учинками і станом власного здоров’я та оточуючих, їм складно мотивувати доцільність здоров’ятворчої діяльності. Активізація знань про органи тіла та запобігання хворобам у життєвих ситуаціях і різних видах діяльності відбувається в них лише після нагадування дорослих, такі діти виконують гігієнічні й загартувальні процедури, піклуються про оточуючих і членів сім’ї лише за проханням дорослих, інколи порушують режим дня.

^ Низький рівень сформованості здорової особистості мають діти, які не можуть: назвати або називають за підказками дорослих органи і системи організму, не визначаючи їхніх функцій; адекватно обрати необхідні засоби гігієни, не мають уявлення про дитячі хвороби і шляхи запобігання їм, не орієнтуються в цілющих властивостях сонця, повітря, води, не знають оздоровчих традицій сім’ї; визначити взаємозв’язок між учинками і станом власного здоров’я та оточуючих. Вони не прагнуть до здійснення здоров’ятворчих дій та не використовують знання про органи тіла та запобігання хворобам у життєвих ситуаціях і різних видах дитячої діяльності. Лише разом із дорослими виконують гігієнічні й загартувальні процедури, не виявляють бажання піклуватися про оточуючих і членів сім’ї, не дотримуються режиму дня.

Для виявлення рівнів сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя використовувалися такі діагностичні методи: спостереження, бесіда, аналіз результатів діяльності дітей, експертні оцінки педагогів та батьків.

Дослідження проводилося на базі старших груп дошкільних навчальних закладів № 31 „Орлятко” м. Луцька, № 12 „Золота рибка” м. Ковеля, „Сонечко” м. Устилуга (Волинська обл.), № 10 „Любавонька” м. Переяслава-Хмельницького (Київська обл.), № 165 „Барвінок” м. Львова (Львівська обл.), „Казка” м. Комсомольська (Полтавська обл.), НВК № 1 м. Умані (Черкаська обл.).

Експериментом було охоплено 356 дітей, 42 педагогічних працівники (28 вихователів, 7 завідувачів та 7 вихователів-методистів) та 384 батьки. Контрольну групу склало 176 дітей 6-го року життя (вихованців старших груп), 188 батьків, 14 вихователів, 7 завідувачів та 7 вихователів-методистів з дошкільних навчальних закладів, залучених до експерименту; експериментальну – 180 дітей 6-го року життя, 196 батьків, 14 вихователів із тих самих дошкільних навчальних закладів, але інших груп.

У результаті експериментальної роботи було встановлено, що високий рівень сформованості здорової особистості має незначна частина дітей 6-го року життя, які взяли участь у дослідженні (у КГ та ЕГ – по 17,6 %). Вихованців із достатнім рівнем у дошкільних навчальних закладах діагностовано: у КГ – 26,2 %, та у ЕГ – 26,3 %. Майже у половини дітей (56,2 % – в КГ та 56,1 % – в ЕГ) виявлено середній і низький рівні сформованості здорової особистості: їхні знання про складові здорової особистості поверхові, їм складно мотивувати доцільність здоров’ятворчої діяльності, важливість оздоровчих дій, у них недостатньо сформовані навички піклування про власне здоров’я і здоров’я оточуючих.

У подальшому на констатувальному етапі експерименту було вивчено стан організації діяльності педагогічних працівників з формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сімей вихованців. Для цього використано такі методи: спостереження, опитування педагогічних працівників, аналіз педагогічної документації, кількісна і якісна обробка результатів.

Узагальнення отриманих результатів виявило, що більшість вихователів умовно ідентифікують процес формування здорової особистості із формуванням здорового способу життя, здоров’язбережної поведінки вихованців. Керівники дошкільних навчальних закладів приділяють належну увагу зазначеним питанням, однак 35,7 % з них не актуалізує їх для себе як управлінську проблему. Виявилося, що частина керівників не приділяє належної уваги питанням планування діяльності дошкільного навчального закладу, використанню інтерактивних форм просвітницької роботи з батьками тощо, у багатьох випадках покладаючись у цьому на методистів. Це свідчить про певну інертність серед управлінського корпусу, консервативність в організації роботи дошкільного навчального закладу з формування здорової особистості дитини у процесі взаємодії з батьками. У дошкільних навчальних закладах основне значення надається окремим аспектам формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей. За цих умов системна, цілеспрямована робота щодо формування здорової особистості старшого дошкільника не проводиться.

У ході констатувального етапу експерименту також було досліджено стан педагогічної культури батьків у контексті досліджуваної проблеми як провідного чинника формування здорової особистості дошкільника. Для такої діагностики використовувалися бесіди, анкетування, тестові завдання.

За її результатами з’ясовано, що частина батьків (41,8 % у КГ і 41,7 % у ЕГ) усвідомлює необхідність формування здорової особистості дитини: у них сформоване прагнення реалізовувати цей процес та вони роблять певні кроки в цьому напрямі. Група батьків (58,2 % у КГ та 58,3 % у ЕГ) частково або й повністю не усвідомлює необхідності формування здорової особистості дитини, у них відсутнє цілісне прагнення реалізовувати цей процес, вони епізодично роблять окремі кроки в цьому напрямі. Причиною такого стану є недостатній рівень або відсутність у батьків потрібних знань, мотивації та умінь формування здорової особистості дитини. Це зумовило необхідність поглиблення й удосконалення взаємодії з родинами щодо підвищення рівня їхньої педагогічної культури з питання формування здорової особистості дитини.

Здійснивши порівняння отриманих даних, нами було встановлено, що є певна відповідність між рівнем сформованості здорової особистості дошкільника та педагогічною культурою його батьків щодо формування здорової особистості дитини. Отже, для досягнення результативності дослідно-експериментальної роботи доцільною є насамперед цілеспрямована робота з батьками з метою підвищення рівня сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя.

У третьому розділі „Дослідно-експериментальне апробування педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї” розроблено й впроваджено педагогічну технологію формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї; перевірено ефективність впливу цієї технології на формування здорової особистості дитини.

У дослідницькій роботі ми виходили з того, що педагогічна технологія передбачає визначення цілей, розроблення і реалізацію проекту освітнього процесу з конкретно визначеним інструментарієм та забезпечує заплановані результати.

Педагогічна технологія формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї розгортається відповідно до таких положень: сім’я несе відповідальність за розвиток, виховання, навчання дитини, за збереження її життя і здоров’я; формування педагогічної культури батьків має відбуватися з використанням сучасних форм навчання дорослих; партнерські стосунки між батьками і дітьми сприяють формуванню здорової особистості; знання про здоров’я закріплюються в процесі збагачення власного досвіду дитини; формування здорової особистості дитини буде успішним у процесі постійної та науково обґрунтованої взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.

У змістовій площині технологія формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї містить у своїй структурі сім взаємопов’язаних дидактичних модулів: „Про будову тіла людини”, „Чистота – запорука здоров’я”, „Як правильно жити, щоб не хворіти”, „Загартовуємося разом”, „Здоров’я гарненьке – від батька і неньки”, „За режимом хто слідкує, той здоров’я не марнує”, „Наші вчинки і слова впливають на здоров’я”.

Усі модулі скомпоновано з блоків, які передбачають просвітницькі заходи для батьків, їхню самостійну освітню діяльність, взаємодію батьків і дітей, самостійну діяльність дітей, діагностичні процедури. Зміст, форми та методи, детерміновані кожним технологічним блоком, спрямовані загалом на формування когнітивного, емоційно-ціннісного і діяльнісного компонентів здорової особистості дитини та педагогічної культури батьків щодо виховання здорової особистості дошкільника.

Впровадження експериментальної технології розпочалося з цілеспрямованої роботи з педагогами: проведено тематичну педагогічну раду „Формування здорової особистості дитини як пріоритетне завдання дошкільної освіти в Україні”, семінар-практикум та круглий стіл з обміну досвідом щодо особливостей та труднощів змістово-технологічного забезпечення формування здорової особистості старшого дошкільника.

Після зазначених вище заходів педагоги виявили готовність застосовувати активні форми взаємодії з батьками (тренінги, семінари-практикуми, індивідуальні консультації, конференції з обміну досвідом, виконання практичних завдань, розроблення проектів, читання творів художньої літератури з відповідної тематики) та сучасні інтерактивні форми та методи („мозковий штурм”, міні-лекція, „мікрофон”, робота в малих групах, робота в парах, індивідуальна робота тощо).

Під час формувальних впливів було проведено різні просвітницькі заходи з батьками, базовими серед яких стали тренінги на теми: „Про будову тіла”, „Як привчати дитину до чистоти”, „Будьмо здорові”, „Загартування – основа здоров’я”, „Здоров’я дитини плекаймо в родині”, „За режимом живемо кожну днину”, „Вчинки мають бути добрими”. За результатами семінарів-практикумів, індивідуальних консультацій, конференцій з обміну досвідом поглиблювалися теоретичні знання батьків ЕГ про: шляхи формування в дітей знань про тіло людини; гігієнічні навички та їхнє значення у збереженні здоров’я; прийоми ознайомлення дітей з хворобами та запобігання їм, шкідливі звички; роль загартування дітей; створення позитивного мікроклімату в сім’ї, атмосфери любові до дитини; методи формування в дітей уявлення про режим дня, навичок культури споживання їжі, організації свого часу; основи навчання дітей культури спілкування, правил ввічливої поведінки, здатності розуміти почуття людей, виховувати в дітей потребу виявляти доброзичливість та інші гуманні почуття.

Наступним етапом реалізації технології стала організація самостійної освітньої діяльності батьків, яка передбачала опрацювання спеціальної педагогічної літератури, запропонованої вихователями, та виконання певних практичних завдань. Зокрема, перед батьками ставилося завдання підготувати бесіди з дітьми, дібрати наочний матеріал для дидактичних ігор, скласти словник термінів, які мають знати дошкільники за темами дидактичних модулів, розробити комплекс ранкової гімнастики із сюжетом для закріплення назв частин тіла людини, обладнати куточок гігієни для дитини, дібрати вправи для розвитку м’язів стопи, щоб запобігти плоскостопості, скласти список обов’язкових препаратів домашньої аптечки, підготувати обладнання для загартовувальних процедур, матеріали для проведення з дитиною дослідів із сонячними променями, водою і повітрям, розробити план проведення вихідного дня, вправи для гімнастики пробудження, дібрати рухливі ігри, педагогічні ситуації формування моральних якостей дитини.

Етап практичної взаємодії батьків і дітей технології формування здорової особистості дошкільника передбачав: проведення батьками бесід з дітьми за темами дидактичних модулів; практичні види діяльності з дітьми (виконання разом з дитиною комплексу вправ ранкової гімнастики, розробленого батьками, проведення з дітьми дидактичних ігор, складання казок, наповнення аптечки ліками, аналіз ситуацій, дібраних батьками, з метою виховання моральних якостей тощо); розроблення проектів та тем: „Чистота з давніх-давен”, „За ліками – у зелену аптеку”, „Загартування в традиціях українського народу”, „Моя родина”, „Добрі справи – всім на радість” та інші; читання для дітей творів художньої літератури відповідної тематики.

Ключовим етапом технології стала образотворча, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька самостійна діяльність дітей. Саме у такій діяльності найбільш ефективно формувалися не лише знання дітей (про будову тіла людини, необхідність дотримання гігієнічних процедур, про здоров’я як найвищу життєву цінність людини, необхідність його охорони, збереження і зміцнення власними зусиллями, роль загартування у зміцненні здоров’я, про режим дня та його значення для здоров’я, про вплив учинків та слів на здоров’я), а й мотиви і сама здоров’ятворча поведінка. Діти малювали, ліпили, робили аплікації, грали у рухливі та сюжетно-рольові ігри, придумували казки, розповіді, виконували загартовувальні та гігієнічні процедури.

Оцінювання ефективності впровадження технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї здійснювалася шляхом аналізу змін, які відбулися в: організації діяльності працівників дошкільного навчального закладу з формування здорової особистості дошкільника у процесі взаємодії з батьками; знаннях й уміннях батьків з питань формування здорової особистості 6-річного дошкільника; рівнях сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя.

Шляхом контрольного зрізу встановлено, що впровадження технології зумовило позитивні зміни в організації діяльності дошкільного навчального закладу з формування здорової особистості дитини. Під час упровадження технології епізодичні заходи, пошуки шляхів розв’язання цієї проблеми на інтуїтивному рівні було замінено чіткою, системною роботою, спрямованою на забезпечення взаємодії батьків з дітьми, спонукання їх до спільного з дітьми вибору активних форм самостійної діяльності з формування здорової особистості. За результатами формувального етапу експерименту виявлено також істотні зміни у рівнях сформованості здорової особистості дошкільників ЕГ (табл.).

^ Таблиця

Розподіл дітей 6-го року життя

за рівнями сформованості здорової особистості

Рівні

КГ (176 осіб)

Динаміка, %

ЕГ (180 осіб)

Динаміка, %

До експерименту, %

Після експерименту,

%

До експерименту,

%

Після експерименту,

%

Високий

17,6

20,5

+2,9

17,6

31,3

+13,7

Достатній

26,2

29,7

+3,5

26,3

43,9

+17,6

Середній

39,3

37,7

-1,6

40,5

23,3

-17,2

Низький

16,9

12,1

-4,8

15,6

1,5

-14,1

Оцінка статистичної достовірності виявлених змін щодо сформованості педагогічної культури батьків та у рівнях сформованості здорової особистості у дітей 6-го року життя з використанням непараметричного статистичного критерію Колмогорова-Смирнова довела, що в експериментальних групах ці зміни є статистично достовірними, а у контрольних – недостовірні, мають випадковий характер. Це свідчить про те, що зростання рівнів сформованості здорової особистості дошкільників ЕГ обумовлене впровадженням розробленої технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.


ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми формування здорової особистості дитини 6-го року життя у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, що знайшло відображення в обґрунтуванні педагогічної технології формування здорової особистості та експериментальній перевірці її ефективності. Результати дослідження засвідчили досягнення мети, розв’язання задач та стали підставою для таких висновків:

 1. Вивчено стан розробленості проблеми формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї в психолого-педагогічній літературі. Виявлено, що науковцями досліджено загальні питання формування особистості дитини дошкільного віку, взаємозв’язок фізичного, психічного та соціального здоров’я, особливості взаємодії дошкільного навчального закладу з родинами тощо. Однак цілісного наукового підходу до формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї дослідниками не розроблено.

Уточнено науковий зміст основних категорій дослідження: „здорова особистість”, „здорова особистість дитини 6-го року життя”, „формування здорової особистості дитини”, „педагогічна технологія формування здорової особистості дитини 6-го року життя”, „взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї”.

Дефініція „здорова особистість” синтезує й гармонійно поєднує поняття „здоров’я” у сукупності його складових та структуру особистості. Здорова особистість – це особистість, яка готова сприймати педагогічний (виховний) вплив у цілому, в тому числі щодо культивування здоров’ятворчої діяльності, аналізувати його з позицій власного життєвого досвіду і втілювати модель здоров’я у власній поведінці.

^ Здорова особистість дитини 6-го року життя зорієнтована на позитивне сприйняття моделі здорового способу життя, запропонованого дорослими, прагне до її підтримання; знає про здоров’я та його чинники; застосовує отримані знання у повсякденній діяльності, проявляючи відповідний характер поведінки і зрілість особистісних сфер (емоційної, вольової, пізнавальної).

Формування здорової особистості дитини – процес засвоєння дитиною знань про здоров’я (когнітивний компонент), забезпечення прагнення бути здоровим (емоційно-мотиваційний компонент) і застосування цих знань та мотивації на практиці (діяльнісний компонент). Повноцінне формування здорової особистості в період дошкільного віку є ефективним лише за умови забезпечення взаємодії дітей і дорослих у системі „педагоги – діти – батьки”.

^ Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї (в контексті дослідження) – процес взаємного впливу, співпраці між дошкільним навчальним закладом і сім’єю, що характеризується двосторонньою активністю, спрямованою на реалізацію поставленої мети – формування здорової особистості дитини та підвищення рівня педагогічної культури батьків з питань формування здорової особистості дошкільника.

 1. Визначено критерії (знання про складові здорової особистості; прагнення до самоформування як здорової особистості; поведінка здорової особистості дошкільника), показники (знання про будову організму, засоби гігієни, оздоровлення; емоційно-позитивна налаштованість на засвоєння знань про власне тіло, визнання доцільності режиму дня, доброзичливі стосунки між членами родини й іншими людьми; використання знань про органи тіла в різних видах дитячої діяльності; свідоме дотримання режиму дня); діагностовано рівні сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя (високий, достатній, середній, низький). Виявлено, що майже у половини дітей (56,2 % в КГ та 56,1 % – в ЕГ) діагностовано середній та низький рівні сформованості здорової особистості.

 2. Охарактеризовано сучасний стан формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. Встановлено, що більшість вихователів дошкільних навчальних закладів умовно ідентифікують процес формування здорової особистості дитини із формуванням здорового способу життя вихованців, а 35,7 % керівників дошкільних навчальних закладів не актуалізує для себе формування здорової особистості дитини як управлінську проблему.

Доведено, що педагогічна культура батьків є провідним чинником у формуванні здорової особистості дитини 6-го року життя. Водночас за результатами констатувального етапу експерименту виявлено, що у більшості батьків знань й умінь з питань формування здорової особистості для ефективного виховання і розвитку дитини недостатньо: близько 60 % батьків внаслідок відсутності відповідних знань і вмінь частково або і повністю не усвідомлюють необхідності формування здорової особистості дитини.

 1. Розроблено й запроваджено в практику педагогічну технологію формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї як комплексний процес оздоровчого спрямування, заснований на взаємодії всіх суб’єктів освітньої діяльності, використанні сучасних засобів організації освіти, спрямований на розвиток особистості дошкільника, що сприймає здоров’я як цінність, володіє знаннями про основи здоров’я, прагне до їх пошуку і самостійно використовує у власній діяльності.

У змістовій площині технологія формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї містить у своїй структурі сім взаємопов’язаних дидактичних модулів, які скомпоновано з блоків, що передбачають просвітницькі заходи для батьків, їхню самостійну освітню діяльність, взаємодію батьків і дітей, самостійну діяльність дітей, різні діагностичні процедури.

Упровадження педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї передбачає насамперед збагачення педагогічної культури батьків з питань формування здорової особистості дитини, використання єдиних підходів з боку батьків та вихователів дошкільного навчального закладу до охорони, збереження і зміцнення здоров’я дітей та позиціонування його як найвищої цінності.

За результатами дослідження доведено ефективність розробленої і впровадженої педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. Кількість дітей ЕГ з високим рівнем сформованості здорової особистості зросла на 13,7 %, достатнім – на 17,6 %, з середнім рівнем зменшилася на 17,2 %, з низьким – на 14,1 %. У дітей КГ відбулися незначні позитивні зміни. Отримані за результатами впровадження розробленої педагогічної технології зміни є статистично достовірними, що підтверджено застосуванням методів математичної статистики.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання поставленої проблеми. ^ Подальшого вивчення потребують питання забезпечення наступності в організації взаємодії між дошкільною і початковою ланками освіти, шляхи роботи з управлінським корпусом дошкільних навчальних закладів у контексті формування здорової особистості дитини тощо.

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми, її недостатнє висвітлення у нормативних документах, рекомендовано розроблення Програми виховання здорової особистості вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл України, яка визначатиме основні теоретичні, концептуальні, змістові та організаційно-методичні засади формування здорової особистості дитини. Доцільно розглянути можливість доповнення циклу професійно-орієнтованих дисциплін у навчальних планах підготовки та перепідготовки фахівців для галузі дошкільної освіти спецкурсом „Формування здорової особистості дошкільника”.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Семенова Н. І. Дослідження педагогічної культури батьків щодо формування здорової особистості в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу й сім’ї / Н. І. Семенова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія „Педагогічні науки”. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 13. – С. 124–132.

 2. Семенова Н. І. Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до формування здорової особистості дошкільника / Л. В. Лохвицька, Н. І. Семенова // Обрії : наук.-педагог. журнал. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – № 2. – С. 88–91.

 3. Семенова Н. І. Етнопедагогічні особливості формування здорової особистості дошкільника / Н. І. Семенова // Вісн. Прикарпат. ун-ту : Педагогіка. – Івано-Франківськ : Вид.-дизайн. відділ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. ХХХІІ. – С. 37–41.

 4. Семенова Н. І. Індивідуалізація – засіб розвитку індивідуальності дошкільника / Н. І. Семенова // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. – Луцьк : [б. в.], 2002. – Вип. 4. – С. 230–234.

 5. Семенова Н. І. Концепт „здорова особистість” у сучасній парадигмі формування особистості дошкільника / Н. І. Семенова // Вісн. Прикарпат. ун ту : Педагогіка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. – Вип. XXХVIII. – С. 97–100.

 6. Семенова Н. І. Народознавчі традиції формування здорової особистості дошкільника / Н. І. Семенова // Вісн. Прикарпат. ун-ту : Педагогіка. – Івано-Франківськ : Вид.-дизайн. відділ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2009. – Вип. XXVIII-XXIX. – С. 99–103.

 7. Семенова Н. І. Особливості використання педагогічної технології формування здорової особистості в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу й сім’ї / Н. І. Семенова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія „Педагогічні науки”. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 14. – С. 217–225.

 8. Семенова Н. І. Педагогічні технології взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у формуванні здорової особистості дошкільника / Н. І. Семенова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського : зб. наук. пр. – Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця : Планер, 2009. – Вип. 27. – С. 384–388.

 9. Семенова Н. І. Розвиток людської індивідуальності у контексті становлення особистості / Н. І. Семенова // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. – Луцьк : [б. в.], 2003. – Вип. 2. – С. 39–43.

 10. Семенова Н. І. Формування здорової особистості дошкільника: теоретичний аспект / Н. І. Семенова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія „Педагогічні науки”. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 23. – С. 171–175.


Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Семенова Н. І. Взаємодія сім’ї та дошкільного закладу у вихованні дітей дошкільного віку / Н. І. Семенова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [„Сучасне дошкілля: реалії та перспективи”], (Київ, 16 жовт. 2008 р.). – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 106–108.

 2. Семенова Н. І. Профілактика та корекція агресивності дітей дошкільного віку / Н. І. Семенова // Матеріали ІІІ соц.-пед. конф. [„Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоров’ю учнівської та студентської молоді”]. – Луцьк : [б. в.], 2008. – С. 460–467.

 3. Семенова Н. І. Становлення соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку / Н. І. Семенова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [„Реформування дошкільної освіти та становлення життєвої компетентності дошкільника”], (Луцьк, 28–29 трав. 2008 р.). – Луцьк : Вежа, 2008. – С. 82–87.

 4. Семенова Н. І. Створення корекційно-розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі / Н. І. Семенова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [„Сучасні підходи інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами”], (Луцьк, 24–25 січ. 2006 р.). – Луцьк : [б. в.], 2006. – С. 149–154.

 5. Семенова Н. І. Формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців дошкільного навчального закладу / Н. І. Семенова // Матеріали ІV Міжнар. соц.-пед. конф. [„Сприяння здоров’ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти”], (Луцьк, 29–30 верес. 2009 р.). – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 567–574.

 6. Семенова Н. І. Формування здорової особистості дошкільника в процесі валеологічної освіти / Н. І. Семенова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [„Культура й розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці”], (Луцьк, 24–25 черв. 2009 р.). – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 202–206.

 7. Семенова Н. І. Формування здорової особистості дошкільника: історичний огляд проблеми / Н. І. Семенова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [„Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка”], (Суми, 17–18 берез. 2009 р.). – Суми : РВВ СОІППО, 2009. – С. 112–115.


АНОТАЦІЇ


Семенова Н. І. Формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання НАПН України, Київ, 2012.

У дисертації представлено психолого-педагогічні основи процесу формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі педагогічної взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї та дано оцінку його сучасному стану. Уточнено сутність понять „здорова особистість”, „здорова особистість дитини 6-го року життя”, „формування здорової особистості дитини 6-го року життя”, „взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї”. Розроблено систему критеріїв і показників для діагностики рівнів сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя.

Розроблено й апробовано експериментальну педагогічну технологію формування здорової особистості дитини 6 го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.

^ Ключові слова: здорова особистість, формування здорової особистості дитини 6-го року життя, взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї, педагогічна технологія.


^ Семенова Н. И. Формирование здоровой личности ребёнка 6-го года жизни в процессе взаимодействия дошкольного учебного заведения и семьи. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – дошкольная педагогика. – Институт проблем воспитания НАПН Украины, Киев, 2012.

В диссертации представлены психолого-педагогические основы и экспериментально проверена эффективность процесса формирования здоровой личности ребёнка 6-го года жизни в процессе взаимодействия дошкольного учебного заведения и семьи.

Исследованы научные подходы к проблемам формирования здоровой личности и педагогического взаимодействия дошкольного учебного заведения и семьи. На основании анализа научных трудов уточнено содержание понятий „здоровая личность”, „здоровая личность ребёнка 6-го года жизни” „взаимодействие дошкольного учебного заведения и семьи”.

Обосновано, что именно здоровая личность готова воспринимать педагогическое (воспитательное) влияние касательно культивирования здоровьетворческой деятельности, анализировать его с позиций собственного жизненного опыта и воплощать модель здоровья в собственном поведении. Понятие „здоровая личность” синтезирует и гармонично сочетает в себе знания ребёнка о здоровье (когнитивный компонент), стремление быть здоровым (мотивационный компонент) и здоровьетворческое поведение (деятельностный компонент). Взаимодействие дошкольнго учебного заведения и семьи рассматривается как процесс взаимного влияния, сотрудничества между дошкольным учебным заведением и семьей, характеризующийся двусторонней активностью, направленный на реализацию поставленной цели.

В процессе исследования современного состояния формирования здоровой личности детей 6-го года жизни на основе разработанных критериев и показателей было определено, что у большей части детей (56,2 %) знания о здоровье сформированы на среднем и низком уровнях, что даёт основание сделать вывод о несостоятельности воспитанников дошкольных учебных заведений адекватно мотивировать свою здоровьетворческую деятельность. В свою очередь, родители воспитанников дошкольных учебных заведений также не всегда осознают необходимости формирования здоровой личности ребёнка. В ходе исследования доказано, что уровень сформированности здоровой личности ребенка непосредственно зависит от уровня сформированности педагогической культуры его родителей. Также экспериментальным путём определено, что руководители и сотрудники дошкольных учебных заведений владеют некоторыми знаниями о процессе формирования здоровой личности старших дошкольников, однако многие идентифицируют этот процесс с формированием здорового образа жизни, гигиеническими процедурами, здоровьесохраняющим поведением и пр.

Действенным способом повышения эффективности формирования здоровой личности ребёнка 6-го года жизни в процессе взаимодействия дошкольного учебного заведения и семьи является применение педагогической технологии – комплексного процесса оздоровительного направления, основанного на взаимодействии всех субъектов образовательной деятельности, использовании современных средств организации образования, направленного на развитие личности дошкольника, который воспринимает здоровье как базовую ценность, обладает знаниями об основах здоровья, стремится к их поиску и самостоятельно использует их в своей деятельности.

Экспериментально доказано, что разработанная и внедренная технология формирования здоровой личности ребёнка 6-го года жизни в процессе взаимодействия дошкольного учебного заведения и семьи способствует тому, что родители меняют свои подходы к обеспечению в семье благоприятных условий формирования здоровой личности ребенка. Это, в свою очередь, приводит к значительным позитивным изменениям уровней сформированности когнитивного компонента здоровой личности дошкольника, сопровождающимся стойкой мотивацией к сохранению здоровья. Целенаправленное воздействие на повышение уровня педагогической культуры родителей имеет своим следствием соответствующее повышение уровня сформированности здоровой личности ребенка. Полученные изменения в уровнях сформированности здоровой личности детей 6-го года жизни являются статистически достоверными.

^ Ключевые слова: здоровая личность, формирование здоровой личности ребёнка 6-го года жизни, взаимодействие дошкольного учебного учреждения и семьи, педагогическая технология.


Semenova N. I. Forming a Healthy Personality of Children Between 5 and 6 Years of Age in the Process of Interaction Between Preschool Education Institutions and Families. – Manuscript.

A dissertation for the Candidate of Pedagogical Sciences academic degree in specialty 13.00.08 “Preschool Pedagogy.” Institute of Problems on Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2012.

The dissertation presents the psychological-pedagogical foundations for forming a healthy personality of children between 5 and 6 years of age in the process of pedagogical interaction between preschool education institutions and families and offers an evaluation of the current state of affairs in the area. The concepts “healthy personality”, “healthy personality of a child between 5 and 6 years of age”, “forming a healthy personality of a child between 5 and 6 years of age” and “interaction between preschool education institutions and families” have been defined more precisely. The author has developed a system of criteria and indices to evaluate healthy personality levels among children between 5 and 6 years of age.

An experimental pedagogical technology for forming a healthy personality among children between 5 and 6 years of age in the process of interaction between preschool education institutions and families has been developed and tested.

Keywords: healthy personality, forming a healthy personality of children between 5 and 6 years of age, interaction between preschool education institutions and families, pedagogical technology.Скачати 400.21 Kb.
Дата конвертації16.04.2013
Розмір400.21 Kb.
ТипАвтореферат
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи