Т. К. Кічко кандидат філософських наук icon

Т. К. Кічко кандидат філософських наукСхожі
1   2   3   4

ЗМІСТ

Іудаїзм у планах реакції 3

Сіонізм на службі імперіалізму 26


^ Трофим Корнеевич Кичко

Иудаизм и сионизм (На украинском языке)

Редактор В. І. Щербатюк

Обкладинка художника А. С. Бурєєва

Художньо-технічний редактор О. А. Матвійчук

Коректор М. Б. Озерова

Здано до набору 27. VI. 1968 р. Підписано до друку 30. VIII.1968 р. Формат 84X108732. Фіз.-друк. арк. 3,0. Ум.-друк. арк. 5,04. Обл.-вид. арк. 5,03. БФ 05752. Зам. № 869. Тираж 60 000. Ціна 14 коп.Товариство «Знання» Української РСР. Київ, К. Лібкнехта, 1.

Видавництво і комбінат друку «Радянська Україна». Київ, Анрі Барбюса, 51/2.


^ ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!Не забудьте передплатити на 1969 рік науково-методичний щомісячник товариства «Знання» УРСР «Трибуна лектора»!

Це — єдине на Україні періодичне видання, що ви­світлює питання лекторської майстерності та узагальнює кращий досвід пропаганди політичних і наукових знань серед трудящих.

На його сторінках ви знайдете методичні розробки з найактуальніших проблем суспільних, природничих і технічних наук, лекції провідних майстрів усної пропаганди, розповіді про кращих лекторів, про діяльність організацій товариства «Знання», різноманітний довідковий матеріал.

«Трибуна лектора» надає слово своїм читачам для обговорення проблем лекторської майстерності, друкує матеріали з теорії ораторського мистецтва, про видатних трибунів минулого, вміщує анотації і рецензії на політичну, наукову та методичну літературу, статті про наочні посібники і технічні засоби пропаганди.

«Трибуна лектора» розрахована на лекторів, організаторів лекційної роботи, пропагандистів, агітаторів, культосвітніх працівників, на всіх, хто несе в маси світло політичних і наукових знань.

Передплатна ціна на рік — 1 крб. 80 коп., ціна окремого номера —-15 коп., індекс «Союзпечати» — 74036.14 коп. 74030


Серія IV, № 8—9

1 Енгельс — Марксу в Лондон (Манчестер, близько 26 травня 1853 р.)- К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 28, стор. 199.

2 Й. Бергман. Иудаизм. Иерусалим. 1934, стор. 39 (на мові іврит). Цит. за М. Беленьким. Иудаизм. М., 1966, стор. 8.

3 А. Осипов. Отказ от религии — единственно правильный путь. Письмо в редакцию газеты «Правда» 6 декабря 1959 г.

4 А. Р а н о в н ч. Античные критики раннего христианства, М., 1959, стор. 199.

5 Там же, стор. 200—202.

6 Там же, стор. 303—304.

7 Там же, стор. 192.

8 Див. Г. Гретц. История евреев. Одесса, 1906, т.ІІ. стор.311.

9 Див. Я. А. Ленцман. Происхождение христианства. М., 1958, стор 105.

10 Талмуд Абот рабби Натана, 1-я версия, 5 — 6.

11 Талмуд, трактат Берахот (Первородки). Цит. за Н. Переферковичем. Талмуд, Мишна и Тосефта, т. V, стор. 234.

12 С. Б е р н ф е л ь д. Талмуд, его сущность, значение и история. СПб, 190І, стор. 80.

13 Талмуд, раздел Моэд, трактат Шаббат, 67.

14 Там же, раздел Незикин, трактат Баба Батра, 8-а.

15 Мишна, Пятый трактат, Тогорот, VII, 3.

16 Талмуд, трактат Песахим, 49-6.

17 Там же.

18 Библия. Кн. притчей Соломонових, гл. 24, стих 21.

19 М. Беленький. Хиви Габалки и его возражение против божественного происхождения Ветхого завета. Журн. «Вопросы истории религии и атеизма», изд-во АН СССР, 1958. № 6, стор. 419.

20 Див. М. Шахнович. О происхождении и классовой сущности иудейской религии. Сб. «Наука и религия», М. 1957, стор. 354.

21 Б. Спиноза. Избранные произведения. М., Госполитиздат, 1957, т. II, стор. 132—133.

22 Там же, стор. 143—144.

23 Див. М. Й. Шахнович. Реакционная сущность иудаизма. М. — Л., 1960, стор 130.

24 Талмуд, трактат Берахот, 57-а.

25 М. Й. Шахнович. Реакционная сущность иудаизма. М.—Л., 1960. стор. 229.

26 Агада {від древньогрецького «хагад» — сказання) — збірник легенд і міфів.

27 Див. проф. В.К.Танчер. Про деякі тенденції ставлення су­часною богослов'я до науки. К., 1967, стор. 23

28 М. Каценельсон. Основные идеи иудаизма. Бильна, 1914, стор. 28.

29 Див. Й. Бергман. Иуданзм. Иерусалим, 1934, стор. 39.

30 Див. М. С. Беленький. Иудаизм. М., 1966, стор. 8—9.

31 К. Маркс. Капітал, т. І, відділ перший —Товар і гроші; роз­діл І — Товар, стор. 84 — 85.

32 В. І. Ленін. Твори, т. 20, стор. 12.

33 Там же, стор. 10.

34 «Литературная газета» від 1 червня 1968 р

35 Библия. Кн. Экклезиаста, гл. 2, стих 17.

36 Там же, стих 18.

37 Библия. Второзаконие, гл. 17, стик 11.

38 Там же, стих 12

39 Неизвестное письмо Л. Фейербаха. Журн. «Наука и религия», 1959. № 1.

40 П.Гольбах. Избранные антирелигиозные произведения. М., 1934, стор. 224.

41 Газ. «Известия» від 9 серпня 1967 р.

42 Н. Переферкович. Талмуд, трактат Шаббат, гл. 4, стор. 378.

43 Там же, трактат Кидушин, гл. 4, стор. 273.

44 Библия. Кн. Исход, гл. II, стих 2.

45 Там же, гл. 12, стихи 35, 36.

46 Ф. Енгельс. Анти-Дюрінг, відділ І— Філософія; розділ IX— Мораль і право. Вічні істини. К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 20, стор. 90—91.

47 Библия. Второзаконие, гл. VI, стихи 10—11.

48 Ю. Иванов. Сионизм без румян. Журн. «За рубежом», 1967, № 32, сюр. 22.

49 Там же.

50 К. Маркс. До єврейського питання. К. Маркс І Ф. Ен­гельс. Твори, т. І, стор. 381.

51 Див. Зенон Косидовский. Библейские сказання. М-, 1966, стор. 31.

52 Талмуд, трактат Недарим, 20-6.

53 Н. Переферкович. Талмуд, т. З, розд. З, стор. 397

54 Библия. Кн. премудрости Иисуса, сына Сирахова, гл. 25, сти-хи 21, 27, 29.

55 Там же, гл. 42, стихи 13, 14.

56 Библия. Кн. Экклезиаста, гл. 7, стих 26.

57 Талмуд, трактат Тогорот, стихи 6, 12.

58 Г. Плоткін. Поїздка до Ізраїлю. К.: 1959, стор. 77.

59 Ф. Гетц. О характере и значении еврейской этики. Журн. «Восход», кн. III, 1881, март, стор. 31.

60 Библия. Кн. Исход, гл. 23, стих 3.

61 Библия. Кн. Левит, гл. 19, стих 27.

62 Талмуд, трактат Маккот, раздел 4, стр. 10.

63 Ф. Гетц. О характере и значении еврейской этпки. Журн. «Восход». кн. III, IV, 1881, стор. 112.

64 М. Шахнович. Закат иудейской религии. Ленизлат, 1965, стор. 138—139.

65 А. Б а р т. Сучасні євреї перед лицем вічних проблем (нім. мо­дою). Єрусалим, 1956, стор. 77.

66 Журн. «Ек'юмеиікл ревю», т. XVII, 1965, № 4.

67 Журн. «Ек'юменікл ревю», т. XVII, 1965, № 4.

68 Журн. «Ек'юменікл ревю», т. XVII, 1965, № 4.

69 И. Б. Сапир. Сионизм. Вильна, 1903, стор. 161.

70 Див. И. Клаузнер. Духовный сионизм и его главный представитель Ахад-Гаам. М., 1901, стор. 17.

71 И. А. Штейн. Сионизм, его сущность и течения. Елисаветград, 1901, стор. 13—14.

72 С. Пен. Первый всемирньїй конгресс сионистов в Базеле. Полный отчет. Одесса, 1897, стор. 18—19.

73 Там же, стор. 17 — 18.

74 В. І. Ленін. Твори, т. 20, стор. 8.

75 В. І. Ленін. Твори, т. 20, стор. 10.

76 Журн. «Восход», 1898, кн. III, стор. 130.

77 В. И. Протопопов. В поисках земли обетованной. Метамор­фозы сионизма. Казань, 1907, стор. 34.

78 Библиотека избранных публицистов. 1902, Собр. соч. Макса Иордау. Перевод с нем. под ред. В. Н. Михайлова, т. XII, изд. Б. К. Фукс, К., 1902, стор. 99.

79 В. І. Ленін. Твори, т. 7, стор. 76 — 78.

80 Там же, стор. 77.

81 Ф. Е н г е л ь с. До історії первісного християнства. К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 22, стор. 460 — 461.

82 Журн. «Палестина» від 1 лютого 1917 р.

83 Там же.

84 И. Б. Сапир. Сионизм. Вильна, 1903, стор. 11.

85 И. Б. Сапи р. Сионизм. Вильна, 1903, стор. 80.

86 А. Берль. Антисемитизм н сионизм. М., 1900, стор.

87 И. Б. С а п н р. Сионизм. Вильна, 1903, стор. 98.

88 Там же.

89 И. Б. Сапир. Сионизм. Вильна, 1903, стор. 59.

90 Л. Б о л ь е. Евреи и антисемитизм. Журн. «Восход», М., 1891, кн. X, стор. 46.

91 И. Б. Сапир. Сионизм. Вильна, 1903, стор. 59.

92 Журн. «Восход», 1899, кн. II, стор. 102.

93 Див. Еврейский вопрос с общечеловеческой точки зрения. Из записок Л. Морейнеса. Перевод с нем. Одесса, 1878, стор. 15.

94 Рудольф Пфінстерер. Зіставлення іудеїв і християн — ейкуменічне ставлення. Журн. «Ейкуменіше рундшау» (Штутгарт), 1966, № 4.

95 Там же.

96 Там же.

97 Библия. Второзаконие, гл. 29, стихи 14— 15.

98 Там же, гл. 7, стихи 1 —3, 5, 6.

99 Библия. Кн. пророка Исайи, гл. 61, стихи 5, 6.

100 Там же, гл. 60, стих 10.

101 Библия. Кн. пророка Исайи, гл. 60, стих 12.

102 Журн. «Наука и религия», 1967, № 12, стор. 91—92.

103 Журн. «За рубежом», 1968, № 15, стор. 6.

104 Там же.

105 Талмуд, раздел Кадашим, трактат Хулин, 91-6.

106 Талмуд, раздел Моэд, трактат Таанит, З-6.

107 В. І. Ленін. Твори, т. 6, стор. 461.

108 В. І. Ленін. Твори, т. 7, стор. 78.

109 В. І. Ленін. Твори, т. 7, стор. 79.

110 Теодор Герцль. Еврейское государство. Одесса, 1905, стор. 8.

111 Там же, стор. 11.

112 Див. Ю. И в а н о в. Аллигаторы и слезы. Газ. «Комсомольская правда» від 26 грудня 1967 р.

113 Див. газ. «Радянська Україна» від 18 травня 1968 р.

114 Єврейська газета «Кемпфер» від II липня 1952 р. Цитується за книгою: К. И в а н о в, 3. Ш е й н и с. Государство Израиль, его положение и политика. М., 1958, стор. 123.

115 В. І. Ленін. Твори, т. 29, стор. 219.

116 Ю. И в а н о в. Аллигаторы и слезы. Газ. «Комсомольская прав­да» від 26 грудня 1967 р.

117 Там же.

118 Ю. И в а н о в. Аллигаторы и слезы. Газ. «Комсомольская прав­да» від 26 грудня 1967 р.

119 Див. газ. «Советская Россия» від 29 січня 1966 р.

120 Див. газ. «Известия» від 19 травня 1963 р.

121 А. К и р. Раввины и контрреволюція Газ. «Безбожник» від 10 листопада 1929 р.

122 Там же.

123 К. И в а н о в, 3. Ш е й н и с. Государство Израиль, его положение и политика, стор. 131.

124 Там же.

125 А. Едельман. Реакційність догмату «богообраності». Журн. «Людина і світ», 1967, № 9, стор. 34.

126 Там же.

127 Див. М. Ш а х н о в и ч. Кому служит религия Израиля? М., «Прибой», стор. 34.

128 Там же, стор. 12.

129 Див. Г. Зыскин. Иудаизм и сионизм. Кому и как они служат. Куйбышев, 1963, стор. 56.

130 Газ. «Правда Украины» від 11 лютого 1953 р.

131 Див. Г. Л. Р о з а н о в. Последние дни Гитлера. Из истории крушения фашистской Германии. М., Изд-во Ин-та международных отношений, 1961, стор. 73.

132 Лев Гинзбург. Закрыто ли дело Зйхмана? Журн. «Новое время», 1961, № 52. стор. 10.

133 Там же.

134 «Неделя». Бонн — пособинк Тель-Авива, 1967, № 31.

135 Газ. «Правда» від 5 листопада 1967 р.

136 Див. газ. «Правда» від 16 липня 1964 р.

137 Газ. «Известия» від 2 липня 1967 р.

138 Див. там же.

139 К. Иванов, 3. Шейнис. Государство Израиль, его положение и политика, стор. 141.

140 Див. М. Фрідель. Сіонізм — знаряддя імперіалізму. К., 1967, стор. 30.

141 Див. Б. Левин. Антисемит ли я? Журн. «За рубежом», 1967, № 36.

142 Там же.

143 Там же.

144 Газ. «Известия» від 3 серпня 1967 р.

145 Див. газ. «Празда» від 17 січня 1968 р.

146 Газ. «Правда» від 9 листопада 1967 р.

147 Журн. «За рубежом», 1967, № 31, стор. 12.

148 Газ. «Правда» від 9 листопада 1967 р.

149 Рабби Миллер в роли «пророка». Див. «Литературная газета» від 1 червня 1968 р.

150 Газ. «Известия» від 13 травня 1963 р.

151 Ф. С. Маяцкий. Современный иудаизм и сионизм. Кишинев, 1964, сюр. 81.

152 Газ. «Известия» від 31 травня 1967 р.

153 Газ. «Известия» від 13 травня 1963 р.

154 Газ. «Советская Белоруссия» від 10 лютого 1960 р.

155 Газ. «Известия» від 26 вересня 1967 р.

156 М. Фрідель. Сіонізм — знаряддя імперіалізму, К., 1967, стор. 34 — 35.

157 Газ. «Правда» від 6 липня 1968 р.

158 Там же.

159 Там же.

160 Газ. «Правда» від 13 липня 1966 р.

161 Газ. «Радянська Україна» від 2 серпня 1968 р.

162 Газ. «Радянська Україна» від 2 серпня 1968 р.

163 Там же.

164 Газ. «Комсомольская правда» від 4 серпня 1968 р.

165 Газ. «Радянська Україна» від 2 серпня 1968 р.

Сторінка4/4
Дата конвертації15.12.2012
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи