Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня icon

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеняСхожі
Державний вищий навчальний заклад

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”


ОСТАПЧУК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 336.71
МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК В ІНФРАСТРУКТУРІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ


Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредитАВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Київ – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі банківської справи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України.


^ Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор економічних наук, професор

Савлук Михайло Іванович,

ДВНЗ “Київський національний еконо­мічний університет імені Вадима Гетьмана”,

професор кафедри банківської справи


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Дзюблюк Олександр Валерійович,

Тернопільський національний економічний університет,

завідувач кафедри банківської справи


кандидат економічних наук, доцент

^ Майорова Тетяна Володимирівна,

ДВНЗ “Київський національний еконо­мічний університет імені Вадима Гетьмана”,

завідувач кафедри банківських інвестицій


Захист відбудеться "24" жовтня 2008 р. о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.


Автореферат розісланий "24" вересня 2008 року
^
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, професор Поддєрьогін А.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ^ Актуальність теми. Визначення впливу банківської системи на розвиток економіки потребує наукового дослідження. Звичайно, що вирішення даного питання знайшло висвітлення у наукових працях багатьох економістів. Проте необхідність зазначеного дослідження не втрачає актуальності. Розвиток банківської системи постійно супроводжується появою нових особливостей її функціонування, які ще не отримали належного розкриття в економічній науці. Однією з таких особливостей є власне розвиток міжбанківського кредитного ринку в інфраструктурі банківської системи України.

Вже сам факт того, що частка міжбанківських кредитів в загальних структурах кредитів та зобов‘язань комерційних банків України займає вагоме місце (коливаючись у межах відповідно 10 та 30 %) засвідчує доцільність вивчення міжбанківського кредиту (МБК) і тенденцій ринку МБК. Проте має місце невідповідність сучасного рівня практичного використання та науково-теоретичного відношення до зазначених процесів. У вітчизняній економічній літературі не приділено достатньо уваги розкриттю як сутнісних аспектів міжбанківського кредиту, так і ролі його ринку на мікро- та макроекономічному рівні. У виданнях з питань теорії кредиту, авторами яких є Денисенко М.П., Івасів Б.С., Лазепко І.М., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., Савлук М.І., Щетинін А.Г., про міжбанківське кредитування лише коротко згадується в контексті класифікації банківського кредиту. В інших працях, авторами яких є Вітлінський В.В., Волошин І.В., Гладких Д.М., Дзюблюк О.В., Кірєєв О.І., Лагутін В.Д., Майорова Т.В., Міщенко В.І., Петрук О.М., Примостка Л.О., Сугоняко О.А., Тиркало Р.І., Ширинська Є.Б. та ін., хоч й зустрічається інтерес до дослідження саме МБК, проте він має переважно фрагментарний характер (розглядаються лише окремі аспекти міжбанківських кредитних відносин).

На противагу цьому в зарубіжній економічній літературі системному дослідженню ринку МБК приділяється набагато більше уваги. Так, наприклад, у Росії поряд з багатьма фрагментарними мають місце також більше 15 наукових робіт - монографій та дисертацій - таких авторів як Гагарин С.В., Івасенко А.Г., Нікольський Ю.Б., Шамаєв Г.А. та Альпимов У.А., Арсланбеков-Федоров А.А., Санталова М.С., Соколовська О.С. та ін., що ставлять собі за мету всебічний та системний аналіз міжбанківського кредиту. На цьому фоні, по-суті єдина в Україні спроба всебічно дослідити вітчизняний ринок МБК, що представлена кандидатською дисертацією Гумена І.М., виглядає відверто недостатньою. Віддаючи належне названій праці, маємо зазначити обмеженість її принаймні розкриттям механізму функціонування ринку МБК лише в певному хронологічному періоді (1991-2000 рр.). В той же час роль міжбанківського кредитного ринку в інфраструктурі сучасної банківської системи країни набуває нових значень, доцільність вивчення яких є також важливою.

Все викладене є достатньою підставою актуальності наукового дослідження кредитних відносин безпосередньо між банками, а також ролі ринку МБК в управлінні банківською системою та грошовим оборотом України, що відповідно й зумовило вибір теми дисертаційної роботи.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри банківської справи ДВНЗ “Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана” як складова частина тем “Банківська система України: її становлення та розвиток в умовах переходу до ринкової економіки” (державний реєстраційний номер 0196U023340), “Грошово-кредитний механізм економічного зростання” (державний реєстраційний номер 0101U002946) та “Грошово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку України” (державний реєстраційний номер 0107U001335). У межах наукових програм автором проведено дослідження теоретичних та прикладних питань міжбанківського кредитного ринку в інфраструктурі банківської системи України.

^ Мета і завдання дослідження. Виходячи з науково-практичної актуальності теми, метою дисертаційної роботи є поглиблення вивчення сутності ринку МБК та його ролі в діяльності банківської системи України, оцінка його розвитку та сучасного стану, розробка рекомендацій підвищення ефективності його функціонування. Відповідно до поставленої мети були визначені завдання дослідження:

 • поглибити підходи до пізнання сутності міжбанківського кредиту та ринку МБК;

 • розкрити теоретико-методологічні особливості класифікації міжбанківського кредиту;

 • комплексно проаналізувати роль ринку МБК в діяльності банківської системи;

 • визначити закономірності розвитку вітчизняного ринку МБК;

 • оцінити організацію сучасних міжбанківських кредитних відносин та формування проценту на ринку МБК;

 • обгрунтувати шляхи стабілізації ринку МБК України.

^ Об'єкт дослідження – кредитна діяльність банків України.

Предмет дослідження - міжбанківський кредитний ринок в інфраструктурі банківської системи України.

^ Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є вітчизняні та зарубіжні наукові праці, законодавчі та нормативні акти, методичні матеріали центральних банків (Національного банку України, Європейського центрального банку, Центрального банку Російської Федерації), які висвітлюють об‘єкт дисертаційного дослідження.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети застосовано загальнонаукові та спеціальні прийоми і методи пізнання. Зокрема, у першому розділі застосовано діалектичні, системні та структурні методи, історичні підходи, що сприяло реалізації концептуальної єдності дослідження. В другому – економіко-статистичні методи, аналіз і синтез, узагальнення, індукцію і дедукцію, порівняння, зокрема, групування, відносні величини та табличні прийоми. У третьому розділі використано економіко-математичні методи щодо розрахунку коефіцієнту ризику та логічні підходи.

^ Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційному дослідженні автор одержав наступні основні наукові результати, які розкривають його особистий внесок у вирішення проблеми, що досліджується, та характеризують новизну роботи:

вперше:

- визначено міжбанківський кредит на підставі уніфікації підходів до вивчення сутнісних ознак кредиту взагалі та банківського кредиту зокрема, до чого спонукали відмінності трактувань міжбанківського кредиту з причини існуючої неоднозначності визначення понять «кредит» та «банк». На відміну від існуючих, запропоновано визначення поняття “міжбанківський кредит" як суспільних відносин між банками з приводу перерозподілу коштів на засадах повернення їх еквіваленту та платності;

- запропоновано використання широкого та вузького підходів розуміння сутності банківського та міжбанківського кредитів відповідно до характеру операційної позиції банку (відповідно активно- і пасивно-операційної та лише активно-операційної);

- обгрунтована необхідність класифікації МБК на позички, позики та депозити, на відміну від існуючого однозначного розуміння міжбанківського кредиту переважно лише як позички. В контексті відповідної класифікації МБК на три види визначено специфіку ролі ринку МБК в діяльності банківської системи;

удосконалено:

- визначення закономірностей розвитку вітчизняного ринку МБК через виокремлення основних періодів еволюції останнього (1991-1994 рр., 1995-1998 рр., 1999-2005 рр., 2006 - теперішній час) та дослідження притаманних їм рис;

- підхід до організації міжбанківських кредитних відносин в Україні. Зокрема, конкретизовано на понятійному та організаційно-практичному рівнях межі й структуру кредитних операцій НБУ з комерційними банками; запропоновано шляхи вдосконалення організації цих операцій за їх механізмом, інструментарієм, строковістю, регулярністю та процедурою;

дістали подальшого розвитку:

- підходи до мінімізації ризику міжбанківських кредитних операцій, зокрема запропоновано напрями розвитку оцінки кредитоспроможності банків-контрагентів та визначення лімітів міжбанківського кредитування;

- методика дослідження криз в банківській системі й зокрема на ринку МБК: обгрунтовано їх класифікацію, причини, механізм розвитку та наслідки; оцінено ефективність заходів подолання криз; визначено перспективи запобігання виникненню кризових явищ на ринку МБК в майбутньому;

- організаційний механізм стабілізації ринку МБК стосовно використання різних операційних технологій міжбанківського кредитування, зокрема обгрунтовано побудову розгалуженої інфраструктури операційних систем МБК.

^ Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у можливості застосування його основних положень і висновків у діяльності вітчизняних банків на міжбанківському кредитному ринку.

Наукові розробки автора, практичні рекомендації та отримані результати знайшли застосування в діяльності Асоціації українських банків (довідка № 01-10/0293 від 05.06.2008 року), Національного банку України (довідка № 06-111/11480 від 09.06.2008 року), АТ “Укрінбанк” (довідка № 441/16 від 09.06.2008 року).

Окремі положення і висновки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисциплін «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Фінансовий облік у банках», «Ситуаційне моделювання банківської діяльності» (довідка від 02.06.2008 року).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Всі наукові результати, викладені у дисертаційному дослідженні та наведені в опублікованих працях, отримані автором особисто.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження оприлюднювались (доповідались та обговорювались) на засіданнях кафедри банківської справи та кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», IV-тій міжнародній науковій школі «Моделювання і аналіз безпеки та ризиків в складних системах» (м. Санкт-Петербург, 22-25 червня 2004р.), а також на науково-практичних конференціях:

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність» (м. Вінниця, 30-31 березня 2000р.);

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття» (м. Київ, 1-2 березня 2000р.);

 • Науково-практичній конференції «Економічні, правові, соціально-психологічні та інші проблеми, пов‘язані з фактичним блокуванням діяльності комерційного банку (на прикладі КАБ “Слов‘янський”)» (м. Київ, 23 листопада 2000р.);

 • VІІ-й міжнародній науково-практичній конференції «Управління підпри-ємством: діагностика, стратегія, ефективність» (м. Київ-Дніпропетровськ, 23-25 листопада 2000р.);

 • Науково-практичній конференції «Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування» (м. Київ, 25-26 квітня 2002р.);

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і освіта – 2003»: (м. Дніпропетровськ, 20-24 січня 2003р.);

 • ІІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Economics: current affairs and development prospects» (м. Київ, 18-19 березня 2004р.);

 • Науково-практичній конференції «Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні» (м. Київ, 18-19 листопада 2004р.);

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності» (м. Київ, 11 жовтня 2007р.).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 18 наукових праць загальним обсягом 6 друк. арк., у тому числі 7 одноосібних статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 3,3 друк. арк.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний зміст дисертації викладено на 210 сторінках. Робота містить 10 таблиць, 4 рисунки та 11 додатків на 16 сторінках. Список використаних джерел складається з 280 найменувань на 24 сторінках.


^

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇУ вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито новизну та практичне значення отриманих результатів.

^ У розділі 1 “Сутність та роль ринку міжбанківських кредитів” досліджено визначення сутності міжбанківського кредиту, класифікацію МБК, а також роль ринку МБК в діяльності банківської системи.

У дослідженні розглянуті питання теорії міжбанківського кредиту та проаналізовано погляди щодо визначення його сутності. Обгрунтовано проблему різного трактування міжбанківського кредиту з причини існуючої неоднозначності визначення поняття кредиту взагалі. З метою вирішення зазначеної проблеми автором розроблено спеціальні концептуальні підходи до з‘ясування сутнісних аспектів кредиту та його класифікації.

У роботі розглянуто різні точки зору до визначення дефініції “кредит” та зроблено висновок, що сутність цього поняття, незважаючи на велику кількість його трактувань, залишається недостатньо розкритою. На підставі дослідження економічної та правової теорій кредиту обґрунтовано власне безпідставність виокремлення самостійного юридичного підходу розуміння сутності кредиту та недостатність побудованих на цьому законодавчих визначень кредиту. В контексті уніфікації (універсальності) та повноти (всебічності) розкриття сутності кредиту дисертантом сформульовано наступне визначення: “Кредит - це суспільні відносини між економічними суб‘єктами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення її еквіваленту та платності”. Враховуючи це міжбанківський кредит запропоновано розглядати як суспільні відносини між банками з приводу перерозподілу коштів на засадах повернення їх еквіваленту та платності.

Проведене дослідження теорії кредиту спонукало автора запропонувати рекомендації щодо її вдосконалення через виділення в понятті банківського кредиту, а разом з цим й в понятті такого його виду як зокрема міжбанківський кредит, широкого та вузького розуміння згідно характеру операційної (відповідно як активно- так і пасивно-операційної та лише активно-операційної) позиції банку.

В дисертації обґрунтовано форми та види міжбанківського кредиту. В побудові класифікації МБК автор спирається на те, що в статусі фінансових посередників, які є суб‘єктами грошового ринку, банки відповідно продукують міжбанківські кредити лише в грошовій формі. Останні у функціонуванні грошового ринку виконують важливу роль спеціальних інструментів (які називають фінансовими), що забезпечують рух визначального об‘єкту цього ринку – грошей і є засобами за допомогою яких здійснюються операції на ньому.

Разом з цим дисертантом зазначається, що за ознаками економічної природи, змістом прав та зобов’язань, які засвідчуються грошовою формою МБК, класифікація видів МБК наражається на неузгодженість як в науці, так і в законодавстві, вихідної для її побудови класифікації фінансових інструментів грошового ринку. Відповідно за доцільне пропонується виділення таких видів кредиту взагалі, а разом з цим й зокрема міжбанківського кредиту, як позичка, позика та депозит (див. табл. 1).

^ Таблиця 1

Класифікація видів кредиту за роллю суб’єктів в його організації

^ Вид кредиту

Роль суб’єктів

Позичка

Позика

Депозит

Ініціатор

надавач

одержувач

надавач

Організатор

надавач

одержувач

одержувач


В дисертації обґрунтовано систему взаємовідносин банків, яка створює такі явища як міжбанківський кредит та міжбанківський кредитний ринок. Визначено особливе місце міжбанківського кредитного ринку в інфраструктури банківської системи та охарактеризовано специфіку його ролі. За результатами дослідження встановлено, що для кредитоотримувачів основними факторами виходу на ринок МБК є здатність останнього бути одним з найзручніших джерел забезпечення ліквідності банків та можливість через ринок МБК збільшити ресурсну базу банків для розширення їх активної діяльності. В свою чергу для кредиторів основними факторами виходу на ринок МБК є отримання прибутку та забезпечення диверсифікації активів. Разом з тим дисертантом обґрунтовано також роль ринку МБК як макроекономічного індикатора, як інструмента впливу центрального банку на економічні процеси та як засобу, що забезпечує банкам досягнення багатьох не фінансових цілей.

^ У розділі 2 “Характеристика міжбанківського кредитування в Україні” досліджено становлення та розвиток ринку МБК в Україні, організацію кредитних відносин та особливості формування проценту на ньому.

Аналіз становлення та розвитку ринку МБК в Україні засвідчує складність та тривалість цих процесів, що обумовлено відповідними характеристиками ринкової трансформації економіки взагалі та банківської системи зокрема. У дослідженні еволюції ринку МБК дисертантом виокремлюються чотири основні періоди.

Перший період (1991-1994 рр.) пов'язаний з виникненням ринку МБК в Україні та характеризується впливом таких чинників як: формування значної мережі комерційних банків, спрямування Національним банком України (НБУ) політики рефінансування банків на підтримку державних підприємств, нерозвиненість ринку цінних паперів, гіперінфляція та деградація виробництва (що супроводжувались падінням платоспроможності клієнтів та гальмуванням залучення банками коштів на клієнтські рахунки). Даному періоду притаманні швидке зростання попиту на міжбанківські кредити та інтенсивний розвиток їх пропозиції, що завершилось розгортанням глибокої банківської кризи, яка виникла на ринку МБК наприкінці 1994 р. і спричинила відчутне зниження активності та ролі останнього в діяльності банків.

Другий період (1995-1998 рр.) характеризується запровадженням НБУ ринкових монетарних інструментів. Це давало в цілому позитивні сигнали для розвитку ринку МБК, але за допомогою тільки відповідних інструментів було неможливо трансформувати останній. Для цього потрібно було ще й проведення структурних реформ на мікро- і макрорівнях економіки країни. З причини ж їх зволікання, зацікавленість банків в ринку МБК природним чином знову почала підвищуватись. Відповідна поведінка банків, загострена негативною економічною ситуацією, що виникла в Україні через зовнішню макроекономічну нестабільність, в 1998 р. спричинила чергову кризу банківської системи.

Проведений аналіз показав, що у результаті криз ринку МБК наочно проявилася його специфіка в Україні - він мав переважно спекулятивний характер і став джерелом основних прибутків та збитків банків.

Третій період (1999-2005 рр.) характеризується припиненням МБК бути об’єктом значних спекулятивних операцій. Дисертантом встановлено, що частка МБК в структурі наданих банківських кредитів помітно скоротилась, а використання МБК в якості джерела ресурсів зосереджується на виконанні функції забезпеченні ліквідності банків. Загальному розвитку банківського кредитування в контексті пріоритетного спрямування коштів на фінансування реального сектора економіки на противагу наданню міжбанківських кредитів в даний період, поряд із відповідною зміною орієнтирів менеджменту банків та покращенням привабливості об’єктів визначених в якості пріоритетних, активно сприяли нарощування ресурсної бази банків та виважена монетарна політика НБУ. Про позитивний розвиток ринку МБК в 1999-2005 рр. вагомо свідчить зростання у комерційних банків перевищення обсягів отриманих міжбанківських кредитів над наданими.

Четвертий період (2006р. - теперішній час) характеризується збільшенням присутності в Україні банків з іноземним капіталом. Власне міжбанківське кредитування стало для цих банків вагомим засобом посилення своєї ролі в Україні. Дисертантом зазначається, що наслідки відповідної експансії є поки що переважно негативні, зважаючи на спричинення даним явищем проблем в розвитку вітчизняної банківської системи та внутрішнього грошового ринку. Розвиток безпосередньо ринку МБК став відзначатись додатковими зовнішніми ризиками та появою нестабільності через спекулятивний чинник. В зв’язку з цим автор вносить пропозиції проведення більш збалансованої макроекономічної політики держави.

У роботі детально досліджено розвиток кредитних відносин між центральним та комерційними банками України, зміни в їх організації через зміни порядку проведення та інструментів кредитних операцій НБУ. Автор наголошує, що в організації кредитних відносин між НБУ та комерційними банками залишається чимало методологічно не вирішених питань. Зокрема, чітко не визначено на понятійному та організаційно-практичному рівнях межі рефінансування та структуру його інструментів. Зважаючи на це запропоновано, з метою конкретизації визначення операцій НБУ в яких він виступає в ролі кредитора банків, оперувати поняттям “позички НБУ з рефінансування банків”. В свою чергу до структури інструментів НБУ з рефінансування банків поряд з такими визнаними її складовими як кредити овернайт, тендерні та довгострокові під заставу майнових прав банка на депозит в НБУ, запропоновано відносити також й пряме репо, валютний своп та стабілізаційний кредит (див. табл. 2).

Таблиця 2
^

Уніфікація структури інструментів НБУ для регулювання ліквідності банків


Сучасна

Уніфікована

1. Операції рефінансування:

1.1 постійно діюча лінія для надання банкам кредитів овернайт;

1.2 кредити строком до 14 та до 365 днів;

1.3 кредити під заставу майнових прав на кошти банківського депозиту в НБУ

1. Кредитні операції:

1.1 Активні (позички з рефінансування):

1.1.1 постійно діюча лінія для надання банкам кредитів овернайт;

1.1.2 кредити строком до 14 та до 365 днів;

1.1.3 кредити під заставу майнових прав на кошти банківського депозиту в НБУ;

1.1.4 операції прямого репо;

1.1.5 операції з обміну іноземної валюти на національну валюту на умовах свопу;

1.1.6 надання стабілізаційного кредиту

1.2 Пасивні:

1.2.1 позичкові (операції зворотного репо) ;

1.2.2 позикові (емісія депозитних сертифікатів)

2. Операції репо:

2.1 операції прямого репо;

2.2 операції зворотного репо

3. Операції з обміну іноземної валюти на національну валюту на умовах свопу

4. Надання стабілізаційного кредиту

5. Операції з власними борговими зобов'язан-нями (емісія депозитних сертифікатів)

6. Операції з державними облігаціями України

2. Операції купівлі-продажу державних облігацій України


В дисертації здійснено порівняння моделей організації операцій Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ) та НБУ на міжбанківському кредитному ринку (див. табл. 3). За результатами дослідження запропоновано шляхи вдосконалення відповідної діяльності НБУ, зокрема стосовно механізму, інструментарію, строковості, регулярності та процедури операцій.
^

Таблиця 3

Порівняння моделей організації операцій ЄСЦБ та НБУ на ринку МБК


^ Механізм операцій

Центробанк

Інструментарій операцій

Строк погашення

^ Регулярність проведення

Процедура

призначення

група

Активні операції

непередбачувані

основна

ЄСЦБ

 • позички,

 • пряме репо

овернайт

щодня

двосторонні домовленості (генеральний договір)

1 тиждень

щотижня

тендери

НБУ

позички

овернайт

щодня

двосторонні домовленості (генеральний договір)

до 14 днів

3 рази на місяць

тендери

додаткова

ЄСЦБ

 • позички,

 • пряме репо,

 • валютні свопи

не стандартизовано

нерегулярні

 • тендер

 • двосторонні домовленості

НБУ

пряме репо

до 60 днів

нерегулярні

 • тендер

 • двосторонні домовленості

валютні свопи

до 15 днів

нерегулярні

двосторонні домовленості

інвестиційні

основна

ЄСЦБ

 • позички,

 • пряме репо

3 місяці

1 раз на місяць

тендери

НБУ

позички

до 365 днів

1 раз на місяць

тендери

додаткова

ЄСЦБ

 • позички,

 • пряме репо

не стандартизовано / стандартизовано

нерегулярні

/ регулярні

тендери

НБУ

пряме репо

до 60 днів

нерегулярні

 • тендер

 • двосторонні домовленості

позички

до 3 років

нерегулярні

двосторонні домовленості

стабілізаційні

додаткова

ЄСЦБ

*

*

нерегулярні

двосторонні домовленості

НБУ

позички

до 3 років

нерегулярні

двосторонні домовленості

Пасивні операції

непередбачувані

основна

ЄСЦБ

депозити

овернайт

щодня

двосторонні домовленості (генеральний договір)

НБУ

випуск депозитних сертифікатів

овернайт

щодня

тендери

до 14 або 365 днів

щотижня

додаткова

ЄСЦБ

випуск боргових сертифікатів

до 12 місяців

нерегулярні

/ регулярні

тендери

 • депозити,

 • зворотне репо,

 • валютні свопи

не стандартизовано

нерегулярні

 • тендер

 • двосторонні домовленості

НБУ

зворотне репо

до 60 днів

нерегулярні

двосторонні домовленості

*Нема даних

Дослідження особливостей процесу ціноутворення на ринку МБК України показало, що монетарне управління через процентну політику проходить дуже складно й центральному банку поки що не вдається повною мірою використовувати цей інструмент регулювання. Процентна політика НБУ залежить в першу чергу від обраного країною монетарного режиму. Хоча в Основних засадах грошово-кредитної політики планується рівень інфляції на наступний рік як один з монетарних орієнтирів, монетарна політика НБУ орієнтується переважно на валютно-курсову стабільність, а масові інтервенції НБУ на валютному ринку виступають основним джерелом насичення економіки грошима. Як наслідок роль кредитних операцій НБУ, а відтак й процентних ставок по ним, в цих умовах є обмеженою.

Дослідження вітчизняних індикаторів ринкових ставок, які встановлюються між комерційними банками під впливом їх попиту і пропозиції на ринку МБК, свідчить про також неспроможність зазначених ставок виконувати роль орієнтира у діяльності на ринку МБК та на інших секторах грошового ринку. Оскільки показники ринкових ставок за МБК, що оприлюднюються для широкої громадськості, не завжди формуються під впливом об’єктивних чинників, вони не можуть повністю замінити індикативну роль для економіки процентної політики центрального банку. Враховуючи це дисертантом обгрунтовано необхідність та заходи вдосконалення процентної політики НБУ та банків на ринку МБК України.

^ У розділі 3 “Шляхи стабілізації ринку МБК в Україні” проведено дослідження методів оцінки кредитоспроможності банків-контрагентів на ринку МБК, кризових явищ на ринку МБК, шляхів вдосконалення операційних технологій міжбанківського кредитування в Україні.

Дисертантом виявлено й узагальнено напрями розвитку мінімізації ризику міжбанківських кредитних операцій через оцінку кредитоспроможності банків-контрагентів. Проведене дослідження показало, що універсальної методики аналізу надійності банків-контрагентів не існує не тільки в Україні, а й за кордоном. Як наслідок, складно знайти досконалий варіант встановлення лімітів міжбанківського кредитування. З огляду на це, для українських банків актуальними є вдосконалення моделей управління кредитними ризиками через оцінку кредитоспроможності банків-контрагентів. Вирішення цього завдання сприятиме подальшому розвитку ринку МБК та підвищенню його ролі в зміцненні стабільності та зростанні ефективності банківської системи.

Проведене дослідження кризових явищ на ринку МБК України та Росії показало, що однією з форм у якій розпочинається системна банківська криза є кризова ситуація на ринку МБК. Це спричинено надвисокою чутливістю останнього як індикатора стабільності банківської діяльності взагалі. За своїм статусом в інфраструктурі банківської системи, що визначається його функціональним призначенням, ринок МБК першим приймає на себе «удари» кризових явищ у діяльності окремих банків і послаблює їх наслідки для інших інститутів системи.

Погіршення ситуації на ринку МБК проявляється перш за все в коливаннях попиту та пропозиції на міжбанківські кредити, амплітуда яких зростає. Крім того, згадане погіршення супроводжується і рядом інших негативних явищ - ростом процентних ставок, зниженням довіри банків один до одного, скороченням обсягів міжбанківського кредитування, пред'явленням підвищених вимог до надійності банків-боржників.

В дисертації запропоновано критерії для визначення видів криз, що можуть охоплювати банківську сферу: глибина охоплення учасників та повнота порушення банківської діяльності. За цими критеріями негативні явища на ринку МБК поділено на кризові ситуації та системні кризи (див. табл. 4).

Таблиця 4

^ Класифікація видів банківських криз

Критерій

Вид кризи

^ Глибина

охоплення кількості банків

Повнота прояву

порушення банківської діяльності

Кризова ситуація

Деякі банки

Часткове

^ Системна криза

Більшість банків

Повне


Автором використовується поняття "системна економічна проблема" для відображення прихованої форми кризи в сфері економічних відносин загалом. По відношенню до неї системна банківська проблема є вужчим поняттям і виступає її різновидом (адже банківський є лише одним з секторів економічної сфери). Зважаючи на такий підпорядкований зв‘язок кризових явищ обгрунтована неможливість абстрагуватись в дослідженні банківських криз від впливу на них криз економічних, і навпаки. Це свідчить про необхідність комплексного аналізу таких взаємопов‘язаних та взаємозалежних явищ, як кризові процеси в економічній і банківській сферах (див. рис. 1). Роздільний їх розгляд не дасть можливості виявити основні причини кризових явищ і розробити ефективні заходи для їх усунення.
Рис. 1 Взаємозв‘язок кризових процесів у банківській та економічній сферах


Причини, які породжують кризові явища в банківському секторі, в роботі поділено на такі групи:

1. Внутрішньобанківські:

1.1 недоліки в діяльності самих банків (відсутність виробленої стратегії і тактики роботи в ринкових умовах);

1.2 недостатня оперативність і ефективність контролю з боку НБУ за діяльністю комерційних банків.

2. Загальноекономічні.

Проведене дослідження розвитку банківських криз в Україні та частково в Росії дало підстави сформулювати декілька висновків, що можуть слугувати орієнтирами для управління кризовими явищами в майбутньому.

1. Зовнішні чинники не були вирішальними в загостренні криз, а лише посилювали дію внутрішніх чинників. Отже основний акцент в антикризових заходах повинен робитися на вирішення внутрішніх економічних проблем, що дозволить не тільки надійно захистити банківський сектор від впливу внутрішніх чинників, а й ослабити вплив на нього зовнішніх чинників.

2. Кожне загострення банківської кризи в Україні мало свої безпосередні внутрішні причини: в 1994р. – загострення розбалансованості ринку МБК, в 1998р. – загострення розбалансованості ринку ОВДП, спричинене поглибленням розбалансованості державного бюджету. Тому без розв‘язання сучасних бюджетних проблем також не слід очікувати значних позитивних зрушень в банківській сфері, в т.ч. уникнення нових криз.

3. Обидві вітчизняні банківські кризи мали під собою однакові передумови, що визначалися станом реального сектору економіки: стагнацією економіки, зростанням числа збиткових підприємств, наростанням неплатежів, розширенням застосування бартеру й інших не грошових форм розрахунків та спричиненим цими явищами високим бюджетним дефіцитом. Тому без подолання зазначених явищ банківська система приречена на періодичні кризи.

4. Банківська криза може знайти свій вихід і проявитися на будь-якому секторі грошового рику: ринку МБК, ринку цінних паперів, валютному ринку. Це вимагає від органів монетарного управління та керівництва кожного окремого банку будувати свою політику виходячи з єдності і взаємозв‘язку всіх секторів грошового ринку та управління ним як єдиним цілим.

5. Руйнівні наслідки банківської кризи в значній мірі залежать від рівня розвитку банківської системи в цілому і зокрема такого її елементу як механізм банківського регулювання. В 1994 р. він тільки розпочинав формуватися і не міг належним чином попередити чи зм‘якшити наслідки кризи. В 1998 р. цей механізм був уже значно розвиненішим, вплив НБУ на банківську діяльність став значно ефективнішим, що й дозволило йому попередити сплеск спекулятивних операцій, урегулювати відносини комерційних банків з урядом, уникнути ланцюгового обвалу банків.

6. Ринок МБК виявився чи не найчутливішим до кризових явищ елементом банківської системи. Роль його в кризовому процесі виявилася двоякою:

 • як прискорювача його, як це було в 1994 р., коли спекулятивні операції на ринку МБК безпосередньо спричинили низку банківських банкрутств;

 • як інструменту послаблення кризової напруги в банківській сфері, коли банки, що мають надмірну ліквідність можуть надійно розмістити її на ринку МБК, а банки, що опинилися в ліквідній скруті, можуть поправити її шляхом запозичення ліквідності на ньому, як це було протягом 1998-2007 рр.

В роботі обґрунтовано, що економічні перетворення, які відбуваються в Україні, ставлять на порядок денний комплекс задач, пов‘язаних із змінами організації банківської діяльності. Однією з таких задач є організація високотехнологічного ринку міжбанківських продуктів, а разом з цим й такого його сегменту як ринок МБК. Дисертантом виявлено необхідність застосування нових операційних технологій МБК, яку обумовлює потреба у більш швидкому інтегруванні української банківської системи у світову банківську інфраструктуру. Обґрунтовано виділення наступних форм операційних технологій організації дилінгу ринку міжбанківських кредитів (див. рис. 2):

 • пряма форма двосторонніх відносин кредитора та кредитоотримувача (в свою чергу поділяється на простий, розгорнутий та загальний види);

 • непряма форма відносин за допомогою операційних систем (ОС).


Рис. 2 Форми та види організації ринку МБК


Автор доводить, що вітчизняний ринок МБК, незважаючи на своє досить раннє виникнення, ще залишається неповноцінно розвинутим стосовно використання різних форм операційних технології організації дилінгу на ньому. В контексті вирішення означеного питання запропоновано побудову розгалуженої інфраструктури операційних систем МБК, що надасть імпульс подальшому розвитку вітчизняного ринку МБК через сприяння його стабілізації.

Використання ОС в організації відносин на ринку МБК для таких її учасників як комерційні банки надаватиме наступні переваги:

 • як концентратори інформації щодо ринку МБК, ОС надають банкам найкращі зустрічні пропозиції з існуючих на ринку. До того ж такий пошук не вимагає багато часу;

 • ОС веде постійний моніторинг стану банків як на основі їх офіційної фінансової звітності, так й за іншими джерелами – відстежуючи роботу банків на різних секторах грошового ринку на предмет дотримання виконання угод, аналізуючи та перевіряючи думки дилерів банків, новини спеціалізованих форумів в Інтернеті та повідомлення інших засобів масової інформації тощо. Такий постійний аналіз дозволяє ОС пропонувати своїм клієнтам для укладання угод надійних контрагентів;

 • розміщення ресурсу системним брокером може відбуватись не лише відкрито, а й анонімно, - не називаючи, наприклад, кредитора, який не бажає афішувати свою активність на ринку МБК. Така анонімність може бути передбачена й щодо кредитоотримувача;

 • здійснюючи операцію за допомогою ОС, банк може отримати її повне супроводження, починаю від узгодження умов, закінчуючи контролем строків розрахунків;

 • в разі опанування ОС роботи й на суміжних (ринку МБК) секторах грошового ринку, вона пропонує не лише найкраще вирішення поточної операції на ринку МБК, а й може створити ланцюжок пов‘язаних операцій на грошовому ринку.

Крім комерційних банків торги через ОС міг би використовувати і НБУ для розміщення централізованих ресурсів або акумулювання надлишкової ліквідності банківської системи. Це забезпечувало б підвищення ефективності реагування центрального банку України на можливі кризові ситуації у банківській системі.

ВИСНОВКИУ дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає в удосконаленні концептуальних та методичних засад міжбанківського кредитного ринку України. Це дозволило сформулювати ряд висновків, які відображають вирішення основних завдань дослідження відповідно до поставленої мети.

 1. На підставі дослідження економічного та правового підходів у теорії кредиту доведено безпідставність існуючого виокремлення самостійного юридичного трактування сутності кредиту та недостатність побудованих на цьому законодавчих визначень кредиту. З метою уніфікації (універсальності) та повноти (всебічності) розкриття сутності кредиту сформульовано наступне визначення: “Кредит - це суспільні відносини між економічними суб‘єктами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення її еквіваленту та платності”. Враховуючи це міжбанківський кредит запропоновано розглядати як "суспільні відносини між банками з приводу перерозподілу коштів на засадах повернення її еквіваленту та платності".

 2. За результатами аналізу теоретичних концепцій кредиту обгрунтовано рекомендації щодо виділення в понятті банківського кредиту, а разом з цим й в понятті такого виду останнього як зокрема міжбанківський кредит, широкого та вузького розуміння згідно характеру операційної (відповідно як активно- так і пасивно-операційної та лише активно-операційної) позиції банку.

 3. Обґрунтовано доцільність класифікації кредиту на позички, позики та депозити. Впровадження такої класифікації дозволило здійснити чітке зазначення природи та сутнісних меж відповідних різновидів міжбанківського кредиту, на відміну від існуючих підходів ототожнення останнього переважно лише з позичкою.

 4. Проведене дослідження сутності міжбанківського кредиту в контексті запропонованої тріади його видів (позичка, позика, депозит) дозволило всебічно охарактеризувати специфіку ролі ринку МБК в діяльності банківської системи.

 5. У дослідженні еволюції ринку МБК України визначено закономірності його розвитку. Виокремлено основні періоди еволюції (1991-1994 рр., 1995-1998 рр., 1999-2005 рр., 2006 - теперішній час), охарактеризовано притаманні їм риси та проведено аналіз чинників впливу на розвиток ринку МБК.

 6. Встановлено, що в організації кредитних відносин між НБУ та комерційними банками існує ряд методологічно не вирішених питань. Зважаючи на це запропоновано, з метою конкретизації визначення операцій НБУ в яких він виступає в ролі кредитора банків, оперувати поняттям “позички НБУ з рефінансування банків”. Разом з цим до структури інструментів НБУ з рефінансування банків поряд з такими визнаними її складовими як кредити овернайт, тендерні та довгострокові під заставу майнових прав банка на депозит в НБУ, запропоновано відносити також й пряме репо, валютний своп та стабілізаційний кредит.

 7. За результатами порівняння моделей організації операцій на ринку МБК центральних банків світу із аналогічною практикою НБУ запропоновано шляхи вдосконалення останньої, зокрема стосовно механізму, інструментарію, строковості, регулярності та процедури операцій.

 8. Розкрито особливості процесу ціноутворення на ринку МБК України. Зазначено, що управління грошовим ринком через процентну політику НБУ проходить дуже складно і доки що не вдається повною мірою використовувати цей інструмент монетарного регулювання. Разом з цим дослідження вітчизняних індикаторів ринкових ставок, які встановлюються між комерційними банками під впливом попиту і пропозиції на ринку МБК, свідчить про їх також неспроможність виконувати роль орієнтира у діяльності на ринку МБК та на інших секторах грошового ринку.

 9. Проведене дослідження показало, що питання формування універсальної комплексної методики оцінки ризикованості банків-контрагентів на ринку МБК на даний час залишається невирішеним. Шляхом узагальнення різних методик оцінки кредитоспроможності банків визначено напрямки розвитку мінімізації ризику міжбанківських кредитних операцій.

 10. Виявлено надвисоку чутливість ринку МБК як індикатора стабільності банківської діяльності взагалі. Доведено, що за своїм статусом в інфраструктурі банківської системи, який визначається функціональним призначенням, ринок МБК першим приймає на себе «удари» кризових явищ у діяльності окремих банків і послаблює їх наслідки для інших інститутів системи. Дано класифікацію видів банківських криз та відображено взаємозв‘язок кризових процесів у банківській та економічній сферах. Проведений аналіз розвитку банківських криз в Україні та частково в Росії, дав підстави визначити перспективи запобігання виникненню кризових явищ на ринку МБК в майбутньому.

 11. Обґрунтовано, що вітчизняний ринок МБК, незважаючи на своє досить раннє виникнення, ще залишається неповноцінно розвинутим стосовно використання різних форм операційних технології організації дилінгу на ньому. В контексті вирішення означеного питання запропоновано побудову розгалуженої інфраструктури операційних систем МБК, що надасть імпульс подальшому розвитку вітчизняного ринку МБК через сприяння його стабілізації.^

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇУ наукових фахових виданнях:

 1. Остапчук Я. М. Ринок МБК в інфраструктурі банківської системи України / Я. М. Остапчук // Економіка та підприємництво : Зб. наук. праць. - К. : КНЕУ, 2000. - Вип. 5. - С. 157-163, (0,8 друк. арк.).

 2. Остапчук Я. М. Рефінансування комерційних банків і його вплив на формування виробничих витрат у сільському господарстві / Я. М. Остапчук // Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагропрому України. - Кам‘янець-Подільський : ТОВ «Абетка», 2000. - Вип. 8 - С. 308-310, (0,2 друк. арк.).

 3. Остапчук Я. М. Теоретичні засади ринку грошей / Остапчук Я. М. // Фінанси України. - 2002. - №2. - С. 103-107, (0,3 друк. арк.).

 4. Остапчук Я. Криза на ринку МБК першої половини 1990-х років: причини та наслідки / Ярослав Остапчук // Ринок цінних паперів України. - 2007. - №11-12. - С. 57-64, (0,7 друк. арк.).

 5. Остапчук Я. Уніфікація правового та економічного визначення кредиту / Ярослав Остапчук // Економіст. - 2008. - №3. - С. 42-44, (0,5 друк. арк.).

 6. Остапчук Я. До питання уніфікації визначення кредиту / Ярослав Остапчук // Економіст. - 2008. - №4. - С. 69-71, (0,4 друк. арк.).

 7. Остапчук Я. М. Вплив визначення банківського кредиту на його класифікацію / Я. М. Остапчук // Фінанси, облік і аудит : Зб. наук. пр. - К. : КНЕУ, 2008. - Вип. 11 - С. 123-130, (0,4 друк. арк.).


В інших виданнях:

 1. Остапчук Я. М. Роль міжбанківського ринку кредитних ресурсів у формуванні конкурентного ринкового середовища / Остапчук Я. М. // Економічна теорія : сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 берез. 2000 р. : в 3 ч. : тези доп. - К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. - Ч.2. - С. 137-138, (0,1 друк. арк.).

 2. Остапчук Я. М. Позиції банку “Слов‘янський” на ринку міжбанківських кредитів / Остапчук Я. М. // Економічні, правові, соціально-психологічні та інші проблеми, пов‘язані з фактичним блокуванням діяльності комерційного банку (на прикладі КАБ “Слов‘янський”) : матеріали наук.-практ. конф., 23 листоп. 2000 р. : тези доп. - К. : Асоц. укр. банків, 2000. – С. 59-71, (0,2 друк. арк.).

 3. Остапчук Я. М. Вплив досвіду роботи банку на ринку МБК на формування його стратегії / Остапчук Я. М. // Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 листоп. 2000 р. : тези доп. – Київ - Дніпропетровськ: НТУУ «КПІ», КНЕУ, Концерн «Весна», 2000. – С. 96-97, (0,1 друк. арк.).

 4. Остапчук Я. Ломбардні операції центрального банку з цінними паперами / Ярослав Остапчук // Цінні папери України. – 2001. - №31. - С. 6-8, (0,2 друк. арк.).

 5. Остапчук Я. Переоблікові кредити центрального банку / Ярослав Остапчук // Цінні папери України. – 2001. - №33. - С. 14-15, (0,2 друк. арк.) та №35. - С. 16-17, (0,2 друк. арк.).

 6. Остапчук Я. М. Ризики при міжбанківському кредитуванні / Остапчук Я. М. // Наука і освіта – 2003 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-24 січ. 2003 р. : тези доп. - Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – Т. 20. / Економіка. – С. 14-15, (0,1 друк. арк.).

 7. Ostapchuk Y. To the issue about essence of credit / Yaroslav Ostapchuk // Економіка : сучасні проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів Другої всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 берез. 2004 р. : в 2 т. : тези доп. – К. : Вид-во Європ. у-ту, 2004. - Т. 2. – С. 116-117, (0,1 друк. арк.).

 8. Остапчук Я. Н. Риски в межбанковском кредитовании и способы их оценки / Я. Н. Остапчук // Моделирование и анализ безопасности и рисков в сложных системах : труды междунар. науч. школы МА БР – 2004 (Россия, Санкт-Петербург, 22-25 июня 2004 г.) / ГОУ ВПО «СПбГУАП». : тезисы докл. - СПб, 2004. - С. 258-264, (0,6 друк. арк.).

 9. Остапчук Я. М. Правовий зріз кредиту через суб’єктів / Я. М. Остапчук // Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні : матеріали наук.-практ. конф., 18-19 листоп. 2004 р. : тези доп. – К. : КНЕУ, 2004. – С. 386-389, (0,1 друк. арк.).

 10. Остапчук Я. Роль іноземного капіталу в банківській системі України / Я. Остапчук // Финансовые риски. – 2007. - №1. - С. 41-47, (0,7 друк. арк.).

 11. Остапчук Я. М. Іноземний капітал в банківській системі України / Я. М. Остапчук // Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11 жовт. 2007 р. : тези доп. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 193-195, (0,1 друк. арк.).

АНОТАЦІЯОстапчук Я. М. Міжбанківський кредитний ринок в інфраструктурі банківської системи України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси, і кредит. – ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ, 2008.

У дисертації проведено комплексне дослідження сутності міжбанківського кредиту, його класифікації, ролі ринку МБК в банківській системі.

Охарактеризовано практику міжбанківського кредитування в Україні: визначено закономірності розвитку ринку МБК, особливості організації кредитних відносин та формування проценту на ньому.

Проведено дослідження кризових явищ на ринку МБК. Розроблено обґрунтовані пропозицій підвищення стабілізації вітчизняного ринку МБК через вдосконалення моделі оцінки кредитоспроможності банків-контрагентів та операційних технологій міжбанківського кредитування.

Ключові слова: банк, кредит, ринок, позичка, позика, депозит, процентна політика, ризик, криза, операційна технологія.

АНОТАЦИЯ^ Остапчук Я. Н. Межбанковский кредитный рынок в инфраструктуре банковской системы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.04.01 – Деньги, финансы и кредит. – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2008.

В диссертации проведено комплексное исследование сущности межбанковского кредита (МБК), его классификации, роли рынка МБК в банковской системе.

На основании исследования экономического и правового подходов в теории кредита доказана беспочвенность существующего выделения самостоятельного юридического трактования сущности кредита и недостаточность построенных на нем законодательных определений кредита. С целью унификации (универсальности) и полноты (всесторонности) раскрытия сущности кредита сформулировано следующее определение: “Кредит - это общественные отношения между экономическими субъектами по поводу перераспределения стоимости на принципах возвратности ее эквивалента и платности”.

На основании анализа теоретических концепций кредита предложены рекомендации относительно выделения в понятии банковского кредита, а вместе с этим и в понятии такого его вида как межбанковский кредит, широкого и узкого понимания согласно характера операционной (соответственно как активно- так и пассивно-операционной и лишь активно-операционной) позиции банка.

Предложена целесообразность классификации кредита на займы, ссуды и депозиты. Использование такой классификации позволило осуществить четкое определение природы и сущностных границ соответствующих разновидностей межбанковского кредита, в отличие от существующих подходов отождествления последнего преимущественно лишь со ссудой.

Проведенное исследование сущности межбанковского кредита в контексте предложенной триады его видов (заем, ссуда, депозит) позволило всесторонне охарактеризовать специфику роли рынка МБК в деятельности банковской системы.

В исследовании эволюции рынка МБК Украины определены закономерности его развития. Выделены основные периоды эволюции (1991-1994 гг., 1995-1998 гг., 1999-2005 гг., 2006 - сегодня), охарактеризованы присущие им черты и проведен анализ факторов влияния на развитие рынка МБК.

Встановлено, что в организации кредитных отношений между Национальным банком Украины (НБУ) и коммерческими банками существует ряд методологически не решенных вопросов. Учитывая это, с целью конкретизации определения операций НБУ, в которых он выступает в роли кредитора банков, предложено оперировать понятием “ссуды НБУ по рефинансированию банков”. Вместе с тем к структуре инструментов НБУ по рефинансированию банков кроме таких признанных ее составляющих как кредиты овернайт, тендерные и долгосрочные под залог имущественных прав банка на депозит в НБУ, предложено относить также и прямое репо, валютный своп и стабилизационный кредит.

За результатами сравнения моделей организации операций на рынке МБК центральных банков мира с аналогичной практикой НБУ предложены пути усовершенствования последней, в частности касательно механизма, инструментария, срочности, регулярности и процедуры операций.

Раскрыто особенности процесса ценообразования на рынке МБК Украины. Отмечено, что управление денежным рынком через процентную политику НБУ проходит очень сложно и пока что не удается в полной мере использовать этот инструмент монетарного регулирования. Вместе с тем исследование отечественных индикатор рыночных ставок, которые устанавливаются между коммерческими банками под влиянием их спроса и предложения на рынке МБК, свидетельствует об их аналогичной неспособности исполнять роль ориентира в деятельности на рынке МБК и на других секторах денежного рынка.

Проведенное исследование показало, что вопрос формирования универсальной комплексной методики оценки рискованности банков-контрагентов на рынке МБК на данное время остается нерешенным. Путем обобщения разных методик оценки кредитоспособности банков определенно направления развития минимизации риска межбанковских кредитных операций.

Определено сверхвысокую чувствительность рынка МБК как индикатора стабильности банковской деятельности вообще. Доказано, что по своему статусу в инфраструктуре банковской системы, который определяется функциональным назначением, рынок МБК первым принимает на себя «удары» кризисных явлений в деятельности отдельных банков и ослабляет их последствия для других институтов системы. Дана классификация видов банковских кризисов и отображена взаимосвязь кризисных процессов в банковской и экономической сферах. Проведенный анализ развития банковских кризисов в Украине и частично в России дал основания сформулировать ориентиры управления кризисными ситуациями на рынке МБК в будущем.

Обосновано, что отечественный рынок МБК, невзирая на свое достаточно раннее возникновение, пока что остается не полноценно развитым относительно использования разных форм операционных технологии организации дилинга на нем. В контексте решения обозначенного вопроса предложено построение разветвленной инфраструктуры операционных систем МБК, что предоставит импульс последующему развитию отечественного рынка МБК и будет способствовать его стабилизации.

Ключевые слова: банк, кредит, рынок, ссуда, заем, депозит, процентная политика, риск, кризис, операционная технология.


ANNOTATIONOstapchuk Y. M. The Interbank Credit Market in the Infrastructure of the Banking System of Ukraine – Manuscript.

The dissertation for receiving of a scientific degree of a candidate of economics on specialty 08.00.08 − Money, finance and credit. − The SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv, 2008.

In dissertation complex research of essence of interbank credit, its classification, role of interbank credit market (market of IBC) in the banking system is conducted.

Practice of the interbank crediting in Ukraine is described: conformities to the laws of market of IBC, features of organization of credit relations and forming a percent on this market are defined.

Researched the crises of market of IBC. It is developed grounded suggestions of increase of stabilizing of domestic market of IBC through perfection of model of estimation of banks-contractors solvency and operating technologies of the interbank crediting.

Key words: bank, credit, market, lend, loan, deposit, percent policy, risk, crisis, operating technology.

Скачати 404.39 Kb.
Дата конвертації30.04.2013
Розмір404.39 Kb.
ТипАвтореферат
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи