Затверджую icon

ЗатверджуюСхожі
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИРег. № __________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор


_____________ Рогальський Ф.Б.
« ____ » ______________2007р.РОБОЧА ПРОГРАМА
З дисципліни

“Фізика”

Статус дисципліни

нормативна

Напрям

6.050103

Програмна інженерія

Галузь знань

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

Факультету


Кібернетики

Курс


1, 2

Семестр


2, 3


Укладачі:

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики ХНТУ
^ Чуйко Г.П.
Доктор технічних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики ХНТУ
^ Шарко О.В.
Магістр фізики, старший викладач кафедри загальної та прикладної фізики ХНТУ
^ Дворник О.В.Херсон 2007


Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми зразку 2004 року для освітньо-професійного напряму 6.050103 „Програмна інженерія”, затвердженої Міністерством освіти і науки України та типової програми з „Фізики”, затвердженої методичними радами факультету Кібернетики та університету, та нормативних документів з впровадження КМСОНП у ХНТУ.


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри загальної та прикладної фізики


Протоколвід200 р.
^ Завідувач кафедри загальної та
прикладної фізики, д.ф.-м.н., професор


Чуйко Г.П.Робочу програму схвалено на засіданні кафедри інформаційних технологій


Протоколвід200 р.
^ Завідувач кафедри, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України


Ходаков В.Є.
^ Координатор факультету кібернетики

ст. викладач

Дворник О.В.Схвалено методичною радою факультету Кібернетики ХНТУ


Протоколвід200 р.
Голова методичної ради факультету

к.і.н., доцент

Кругла Н.А.^

1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІФізика є фундаментальною дисципліною, що закладає основи наукових і технічних знань сучасного спеціаліста-інженера. Вивчення курсу фізики моделює головні елементи сучасної наукової діяльності і фактично є моделлю наукового пізнання. Крім того, вивчення фізики, як і вивчення вищої математики закладає основу для подальшого вивчення багатьох технічних дисциплін, що базуються на цих двох фундаментальних науках. В якості прикладів можна навести: технічну термодинаміку, теплотехніку, гідравліку, теоретичну електротехніку, теорію електромагнітних мереж та кіл, фізичну електроніку, фізичну хімію, механіку, опір матеріалів, тощо. Кожна з перехованих дисциплін, як і багато інших інженерно-технічних предметів, як передумову свого вивчення передбачають капітальні знання та уміння винесені з курсу загальної фізики. Професійно-освітня програма передбачає наступні вимоги до зазначених знань та умінь.


^ 1.1. Мета дисципліни:

 • вивчення основних фізичних явищ;

 • оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасної фізики;

 • набуття навиків вимірювання різних фізичних величин та проведення експерименту;

 • оволодіння методами та прийомами розв’язування фізичних задач.


Основні задачі дисципліни:

В результаті вивчення курсу „Фізика” студенти повинні:

 • знати основні фізичні закони і методи вивчення фізичних явищ, що необхідні для формування сучасного фізичного мислення;

 • опанувати прийомами і методами розв’язування задач із різних областей фізики;

 • уміти виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності;

 • виробити навички проведення фізичного експерименту, грамотного застосування фізичної апаратури і вимірювання та оцінки різних фізичних величин;

 • ознайомитись з новітніми досягненнями, основними проблемами і шляхами розвитку сучасної фізики.

 • уміти користуватися законами фізики на виробництві і в повсякденному житті.


1.2. Знання:

 • змісту, формулювань та аналітичних виразів основних фізичних законів,

 • найголовніших дослідних фактів, що лежать в основі фундаментальних розділів фізики,

 • меж застосування фізичних законів та областей їх застосування в спеціальних дисциплінах та техніці,

 • одиниць вимірювання фізичних величин в системі СІ,

 • основ наукового досвіду.


1.3. Уміння:

 • представляти фізичні закони та співвідношення аналітично в інваріантній (векторній) та координатній формі та оперувати з ними,

 • розв’язувати типові задачі в загальному (формульному) вигляді, аналізувати результат та отримувати наближені формули з урахуванням малості відповідного параметру,

 • робити числову оцінку результату за порядком величин.


^ 1.4. Дисципліна базується на знаннях з:

 • філософії,

 • вищої математики,

 • на матеріалі середньої школи.


Рекомендації тим, хто вивчає курс “Фізика”:

 • систематично вивчати лекційний теоретичний матеріал, з незрозумілих питань отримувати консультації лектора, викладачів кафедри,

 • регулярно практикувати самостійне вирішення фізичних задач і вивчення додаткової літератури,

 • активно брати участь в практичних занять (семінарах),

 • вести самостійну підготовку до експериментальних робіт в лабораторії, користуючись методичними вказівками кафедри фізики та електротехніки,

 • перед поточним контролем знань (здача модулів, захист лабораторних робіт, перед написанням контрольних робіт, іспитів) обов’язково проконсультуватися у викладача кафедри, який веде відповідний тип занять.Сторінка1/6
Дата конвертації21.05.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи