Визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства icon

Визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємстваСхожі


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАПІТАНЕЦЬ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


УДК 338.242.009.12:664.69


ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Тернопіль - 2009
Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України


^ Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Гринчуцький Валерій Іванович,

Тернопільський національний економічний університет,

завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Осіпов Павло Володимирович,

Одеська національна академія харчових технологій,

завідувач кафедри теоретичної та промислової економіки


кандидат економічних наук, доцент

Горбаль Наталія Ігорівна,

Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Захист відбудеться 5 березня 2009 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська 11, корпус 11, зал засідань


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46020, м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3


Автореферат розісланий « 3 » лютого 2009 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, доцент М. П. Шаварина


^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Реформування сучасної економіки країни здійснюється в напрямі створення повноцінного конкурентного середовища та розвитку конкурентних відносин. Ключовим структурним елементом системи конкурентних відносин виступає конкурентоспроможність як багатогранна синтетична категорія. В умовах ринкового господарювання, коли конкуренція є невід’ємною складовою, довгострокове успішне функціонування підприємства та досягнення ним лідерства на ринку залежать від його конкурентоспроможності. Прискорення процесів глобалізації ринків, вступ України до Світової організації торгівлі дозволили іноземним виробникам вийти на український ринок та ще більше загострити конкурентну боротьбу. В такій ситуації проблема забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств стає першочерговим завданням, від вирішення якого залежить здатність підприємств працювати та розвиватись в жорстких конкурентних умовах.

Для ринку продукції макаронної галузі характерним є високий рівень конкуренції вітчизняних та зарубіжних виробників. За таких умов підприємства-виробники макаронних виробів можуть вижити, забезпечивши конкурентоспроможність за рахунок впровадження у виробництво техніко-технологічних інновацій, втілення в основу діяльності маркетингової орієнтації, використання кон’юнктурних можливостей ринку, розробки нових видів продуктів, що відповідатимуть мінливим вимогам споживачів тощо.

Значний внесок у розвиток теоретичних, методологічних, загальнометодичних основ конкуренції та конкурентоспроможності зробили такі вітчизняні вчені-економісти, як: О. І. Амоша, Б. В. Буркінський, В. А. Василенко, Н. І. Горбаль, В. І. Гринчуцький, І. З. Должанський, Я. А. Жаліло, Т. О. Загорна, А. П. Наливайко, П. В. Осіпов, Т. І. Ткаченко, Л. С. Шевченко та інші, та зарубіжні: Г. Л. Азоєв, І. Н. Герчикова, М. Портер, Р. А. Фатхутдинов, А. Ю. Юданов та інші.

Проте складна економічна ситуація в країні, відсутність достатнього досвіду конкуренції, невирішеність значної кількості методологічних і прикладних проблем забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств-виробників макаронних виробів потребують проведення додаткових досліджень та обумовлюють їхню актуальність. Потребують уточнення й подальшого вивчення питання стратегічного управління з метою досягнення конкурентоспроможності підприємств даної галузі, обґрунтування способів і методів визначення їх конкурентоспроможності, формування системи заходів щодо обмеження негативного впливу чинників зовнішнього середовища. Розв’язання завдань визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі вимагає на сучасному етапі подальшої розробки рекомендацій щодо формування механізму стратегічної адаптації підприємств до зовнішнього середовища, розвитку методики оцінювання конкурентоспроможності макаронної продукції на основі врахування маркетингових аспектів конкурентоспроможності, відповідного інформаційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри маркетингу на виробництві Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя в рамках держбюджетної теми № ВК–17–05 „Розробка та дослідження проблеми управління інформаційними та матеріальними потоками на засадах маркетингу та логістики” (номер державної реєстрації 0105U000747). Участь автора у її виконанні полягає в: розробці механізму стратегічної адаптації підприємств макаронної галузі харчової промисловості України до зовнішнього середовища; розробці підходу щодо інформаційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних основ та розробка практичних рекомендацій щодо визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі.

Для досягнення даної мети були поставлені такі основні наукові завдання:

– проаналізувати науково-теоретичні засади конкурентоспроможності як характеристики положення об’єкта на ринку;

– з’ясувати та узагальнити існуючі підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства;

– проаналізувати конкурентне середовище макаронної галузі харчової промисловості України та визначити конкурентоспроможність підприємств з метою виявлення тенденцій її розвитку;

– проаналізувати маркетингові аспекти конкурентоспроможності суб’єктів регіонального ринку макаронних виробів;

– розробити механізм стратегічної адаптації підприємств макаронної галузі до зовнішнього середовища;

– удосконалити підхід до кількісного оцінювання конкуренто-спроможності макаронної продукції;

– розробити пропозиції щодо інформаційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі.

Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність підприємств макаронної галузі харчової промисловості.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні, методичні і практичні основи визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі харчової промисловості України.

^ Методи дослідження. Емпіричною та фактологічною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем конкуренції, конкурентоспроможності, стратегії та стратегічного управління підприємства.

Для досягнення визначеної мети в роботі використана система загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: абстрактно-логічний метод – для уточнення наукових визначень економічних категорій, обґрунтування основних положень теорії конкурентоспроможності, уточнення сучасної парадигми конкурентоспроможності та стратегічного управління підприємства, узагальнення й формулювання висновків з дослідження; економіко-статистичний – для визначення особливостей і тенденцій розвитку макаронної галузі харчової промисловості України; системний підхід – для розробки механізму стратегічної адаптації підприємств галузі до зовнішнього середовища; експертних оцінок – для визначення пріоритетності джерел інформації; аналізу ієрархій – для обґрунтування концепції інформаційного забезпечення конкуренто-спроможності підприємств макаронної галузі.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в розробці теоретико-методологічних основ щодо удосконалення визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі. Наукова новизна отриманих результатів визначається такими положеннями:

вперше:

 • розроблено механізм стратегічної адаптації підприємств макаронної галузі до зовнішнього середовища як сукупність елементів, що забезпечують здатність суб’єкта господарювання вчасно виявити зміни в середовищі, ідентифікувати тенденції їхнього розвитку, розробити й реалізувати систему заходів щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків впливу його факторів та використання сприятливих умов;

удосконалено:

 • підхід до кількісного оцінювання конкурентоспроможності макаронної продукції на основі використання коефіцієнтів конкурентоспроможності за якісними і маркетинговими показниками та загального коефіцієнта конкурентоспроможності, який, на відміну від існуючих підходів, враховує маркетингові показники конкуренто-спроможності продукції й оцінює рівень їх відповідності потребам споживача;

 • підхід щодо кількісного визначення пріоритетів можливих джерел інформації для оцінювання обсягу регіонального ринку макаронних виробів з використанням методу аналізу ієрархій, застосування якого, на відміну від інших підходів, сприяє досягненню максимального рівня достовірності отриманих результатів;

одержали подальший розвиток:

 • положення сучасної парадигми конкурентоспроможності як характеристики положення об’єкта на ринку, класифікація основних теоретико-методологічних підходів та методичного забезпечення визначення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що включає аналітичні (оцінювання на основі споживчої вартості, рейтингове оцінювання, оцінювання на основі ефективної конкуренції, оцінювання на основі частки ринку) та графічні (матричні методи, многокутник конкурентоспроможності) методи;

 • дослідження ринку макаронних виробів і типів підприємств-конкурентів з використанням концепції стратегічних груп, яка пов’язує аналіз галузі в цілому та оцінку положення кожного підприємства зокрема;

 • класифікація видів маркетингових досліджень ринку макаронних виробів, які доцільно проводити на підприємствах галузі; визначення основних джерел інформаційного забезпечення маркетингових досліджень ринку макаронних виробів та виявлення їхніх переваг і недоліків.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретико-методологічні положення дисертаційного дослідження доведені до рівня конкретних практичних рекомендацій щодо визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників макаронних виробів. Найбільшу практичну цінність мають: рекомендації щодо кількісного визначення пріоритетів можливих джерел інформації для оцінювання обсягу регіонального ринку макаронних виробів з використанням методу аналізу ієрархій та оцінювання конкуренто-спроможності макаронної продукції на основі використання коефіцієнтів конкурентоспроможності за якісними і маркетинговими показниками та загального коефіцієнта конкурентоспроможності.

Результати дослідження впроваджено у вигляді методичних розробок і рекомендацій щодо визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі на ЗАТ „Хмельницька макаронна фабрика” (довідка № 2263/1 від 27.11.07р.), ТОВ „Мальма” (довідка № 132 від 15.05.08р.).

Окремі положення дисертаційного дослідження використовувались Департаментом економіки Хмельницької міської ради при розробленні плану соціально-економічного розвитку м. Хмельницького на 2008 рік (довідка № 49 від 16.01.2008 р.).

Теоретичні положення дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Приватного вищого навчального закладу „Університет економіки і підприємництва” при викладанні дисциплін: „Стратегія підприємства”, „Економіка підприємства”, „Маркетингові дослідження”, а також у підготовці курсових та дипломних робіт (довідка № 191 від 25.10.2007 р.); Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ при викладанні дисциплін: „Стратегія управління підприємством”, „Економіка підприємства” та „Маркетингові дослідження” (довідка № 23/01-637 від 12.03.2008 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою роботою, в якій викладено авторський підхід

до розробки теоретико-методологічних основ щодо удосконалення визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертаційного дослідження апробовані автором на 5 науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції „Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи” (Хмельницький, 2003), Регіональній науково-практичній конференції „Сучасні підходи до вирішення економічних проблем області” (Хмельницький, 2004), І Всеукраїнській науково-практичній конференції „Маркетингові дослідження на ринку товарів і послуг” (Львів, 2006), ІІ Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці” (Хмельницький, 2007), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми перспективи” (Житомир, 2008), наукових семінарах кафедри економіки підприємства ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» та у наукових публікаціях автора.

Публікації. Результати дослідження викладені у 12 наукових працях загальним обсягом 4,64 др. арк., з яких 7 праць опубліковано в наукових фахових виданнях (1 – у співавторстві), 5 праць – у збірниках матеріалів наукових конференцій.

^ Структура та обсяг роботи. Дисертацію викладено на 194 сторінках комп’ютерного тексту. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 242 найменувань на 23 сторінках, 2 додатків на 2 сторінках. Вона містить 26 таблиць, 24 рисунки.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У першому розділі „Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства” обґрунтовано основи конкурентоспроможності підприємств, уточнено класифікацію основних теоретико-методологічних підходів та методичного забезпечення визначення конкурентоспроможності підприємств, розглянуто сутність і зміст понять „стратегія” і „стратегічний набір підприємства”, визначено основні чинники, які впливають на вибір стратегії, та наукові принципи формування набору стратегій підприємства.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємств, розробка рекомендацій щодо її визначення вимагає уточнення відповідного категоріального апарату. Узагальнення трактувань поняття „конкурентоспроможність підприємства” дозволило обґрунтувати необхідність виокремлення понять „конкурентоспроможність підприємства” як відносну властивість, що обумовлена комплексом економічних, науково-технічних, виробничих, маркетингових, організаційно-управлінських, інтелектуальних та інших характеристик підприємства, які визначають його положення на конкурентному ринку, і „рівень конкурентоспроможності підприємства”, що відображає ступінь відповідності даних характеристик вимогам конкурентного ринку.

Конкурентоспроможність підприємства є результатом його конкурентних переваг, до яких належать певні характеристики товарів, умови виробництва і реалізації, додаткове обслуговування, тобто все те, що відрізняє його діяльність і створює перевагу над конкурентами. До основних чинників конкурентоспроможності підприємства на сучасному етапі віднесено такі: якість продукції і послуг, рівень техніки й технології, доступ до привабливих джерел фінансового забезпечення, рівень активності інноваційно-інвестиційної діяльності, наявність стратегії підтримки високого рівня конкурентоспроможності, орієнтація у своїй діяльності на ринок і систематичну роботу зі споживачами, наявність конкурентної стратегії щодо безпосередніх конкурентів, рівень кваліфікації персоналу і рівень менеджменту, ринкова інфраструктура, правове поле функціонування підприємства тощо.

Узагальнення методологічних підходів та методів визначення конкурентоспроможності підприємства дозволило констатувати, що вони розроблялися протягом тривалого періоду і відповідають певному рівню розвитку виробництва, техніки й технології, організації виробництва тощо. Проте ці підходи та методи є теоретизованими, а тому їхня практична апробація щодо вітчизняних підприємств є обмеженою. Методичні підходи передбачають використання певних методів оцінювання, зокрема – кількісних та якісних. Якісні методи дозволяють у наочній формі здійснити аналіз конкурентних переваг підприємства. Однак практичне застосування якісних методів оцінювання передбачає використання кількісних методів. Найбільш відомі методи визначення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі, які використовуються у вітчизняній практиці, водночас, розділено на дві групи: аналітичні та графічні (рис. 1).

Встановлено, що основу підвищення конкурентоспроможності підприємства макаронної галузі, його сильної конкурентної позиції і здатності успішно працювати в жорстких ринкових умовах складає конкурентна стратегія, яка найповніше відповідає тенденціям розвитку ринкової ситуації і найкраще використовує сильні сторони діяльності підприємства.

До ключових факторів, що впливають на вибір стратегії слід віднести: стан конкурентного середовища галузі і позицію в ній підприємства, його цілі та пріоритети керівництва, обсяги фінансових ресурсів та рівень прийнятного ризику, результати реалізації попередніх стратегій, фактор часу.

Методи визначення конкурентоспроможності підприємстваАналітичні


Графічні
Матричні

Інструментарій:


опитування споживачів,

виробників;


опитування,

аналіз фінансової

звітності;


аналітична й

експертна

діагностика;


аналітична й

експертна

діагностика^ Принцип побудови:


розрахунок

загального

показника;


розрахунок

підсумкового

балу;


розрахунок

загального

коефіцієнта;


розрахунок

ринкової

частки
Оцінювання на основі

споживчої вартості

Матриця БКГ
Матриця „Мак-Кінзі”
Рейтингове оцінювання

(фінансово-економічний метод)SWOT - аналіз

Матриця Портера
Оцінювання на основі ефективної конкуренціїКартування стратегічних груп
Оцінювання на основі частки ринку


Многокутник

конкурентоспроможності
Рис. 1. Класифікація основних методів визначення конкурентоспроможності вітчизняних

підприємств макаронної галузі

У другому розділі „Дослідження конкурентоспроможності підприємств-виробників макаронних виробів” розглянуто сучасні тенденції функціонування та розвитку макаронної галузі харчової промисловості України і, зокрема, Хмельницької та Тернопільської областей. Встановлено, що в Україні обсяг промислового виробництва макаронних виробів без начинки, не підданих тепловому обробленню, у 2007 р. порівняно з 1990 р., зменшився на 253 тис. т і склав 107 тис. т або 29,7%, а в порівнянні з 2000 р. зменшився на 8,9 тис. т і становив 92,3% (рис. 2).Рис. 2. Обсяги виробництва макаронних виробів без начинки,

не підданих тепловому обробленню


Встановлено, що основними причинами цих процесів є відсутність (обмеженість) у більшості підприємств досвіду роботи в умовах ринку, зниження купівельної спроможності населення, відчутне зростання цін на енергоресурси, високі відсоткові ставки за кредити, збільшення імпорту макаронної продукції, відсутність ефективної державної політики щодо реформування харчової промисловості України і, зокрема, макаронної галузі.

Місткість внутрішнього ринку макаронних виробів у 2007 р. складала 140 тис. т., з яких більше 30% займала продукція міні-цехів та імпортована. Вітчизняні виробники поступово відновлюють свої позиції і намагаються відвойовувати втрачені сегменти ринку в конкурентів. На даний час ринок макаронних виробів практично не зростає щодо обсягів, але динамічно змінюється його внутрішня структура, зміцнюються позиції лідерів. У 2006-2007 рр. 55% загальногалузевого обсягу макаронної продукції припадало на п’ять підприємств (Київська, Хмельницька, Симферопольська, Донецька і Чернігівська макаронні фабрики), щорічний обсяг виробництва макаронної продукції кожного з яких складає від 7,0 тис. т до 15,0 тис. т.

Водночас, на даному ринку функціонує значна кількість невеликих підприємств-виробників макаронних виробів: малі приватні підприємства, цехи при хлібозаводах, цехи, які належать до системи споживчої кооперації. Існують і малі виробництва – представники тіньового бізнесу. На ринок макаронних виробів України надходить також продукція іноземного виробництва, зокрема: з Італії, Іспанії, Швейцарії тощо. Дана продукція відрізняється привабливим зовнішнім виглядом, широким асортиментом, високою якістю і порівняно високою роздрібною ціною. Динаміку імпорту та експорту макаронних виробів у 2000-2007 рр. подано в табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка обсягів імпортно-експортної макаронної продукції, тис. т

Тип

операції

2000 р.

2004 р.

2004 р.

відносно

2000 р.,

+;-

2007 р.

2007 р.

відносно

2000 р.,

+;-

2007 р. відносно

2004 р.,

+;-

Імпорт

1,2

3,5

2,3

8,1

6,9

4,6

Експорт

1,8

1,5

-0,3

5,9

4,1

4,4


Важливою проблемою макаронної галузі є технічна оснащеність підприємств, що лише на 30% забезпечена обладнанням українського виробництва. Вітчизняна галузь машинобудування не здатна запропонувати технологічне обладнання, що відповідає світовим стандартам. Єдиним сегментом ринку харчового обладнання, освоєним вітчизняним машинобудуванням, є ринок комплектів обладнання низької складності для міні-підприємств, але використання його зумовлене лише більш низькою ціною, а не якістю продукції.

В результаті дослідження виявлено, що проблеми функціонування макаронної галузі спостерігаються як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні. Так, динаміка виробництва даного виду продукту по Хмельницькій області характеризується такими показниками: у 2007 р., порівняно з 1990 р., обсяг промислового виробництва макаронних виробів зменшився на 5,6 тис. т і становив 69,7%, а порівняно з 2000 р. – на 8,2 тис. т, склавши 61,1 % (див. рис. 2).

Конкурентоспроможність підприємства макаронної галузі визначає його здатність вести успішну конкурентну боротьбу, протистояти основним конкурентам. Її можна визначити лише на основі порівняння окремих характеристик підприємства з характеристиками інших підприємств галузі.

Обґрунтовано доцільність: аналізування поточного стану конкурентів з використанням концепції стратегічних груп, що пов’язує аналіз галузі в цілому та оцінку положення кожного підприємства зокрема; оцінки конкурентоспроможності ЗАТ „Хмельницька макаронна фабрика” за асортиментом продукції, що випускається, оскільки задоволення підприємством різноманітних потреб споживачів вказує на вищий рівень його конкурентоспроможності.

Доведено, що головною ланкою системи ефективного ринкового механізму управління розвитком підприємств макаронної галузі має стати маркетинг. Проте на даний час маркетингова діяльність підприємств має стихійний характер і переважно тактичне спрямування.

Для захисту регіонального ринку макаронних виробів від сильних конкурентів в основу виробничо-збутової діяльності підприємств слід покласти маркетингову орієнтацію, метою якої має стати узгодження виробничої та збутової політики з мінливими потребами споживачів. Складовими маркетингової орієнтації слід вважати такі: маркетингові дослідження та аналіз ринку макаронних виробів; вибір найефективніших каналів руху, стимулювання збуту макаронної продукції; управління асортиментною політикою підприємства; формування оптимальної цінової політики підприємства.

Формою маркетингової діяльності підприємств галузі є маркетинговий моніторинг. Система моніторингу ринку макаронних виробів має забезпечити пошук, збирання, класифікацію, опрацювання, видачу оперативної інформації про надлишок і нестачу даного виду продукту, оцінку потреби в ньому та його асортименті, оцінку незадоволеного попиту і місткості ринків нових видів макаронних виробів, прогнози структури асортименту пропонованих на ринок макаронних виробів та попиту населення країни, регіонів і окремих територіальних одиниць на перспективу.

У третьому розділі „Організаційно-економічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі” обґрунтовано необхідність та розроблено механізм стратегічної адаптації підприємств макаронної галузі до зовнішнього середовища.

Встановлено, що основними особливостями зовнішнього середовища функціонування підприємств багатьох галузей вітчизняної промисловості, зокрема макаронної галузі, є багатовекторна спрямованість і високий темп проведення економічних перетворень, значний ступінь ризику та невизначеності тощо. За таких умов підприємствам необхідно вчасно виявити зміни в середовищі, ідентифікувати тенденції їхнього розвитку, розробити й реалізувати систему заходів щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків впливу його факторів та використання сприятливих умов.

Значна змінюваність і динамізм зовнішнього середовища зумовлюють істотні відмінності сучасного стратегічного управління, до яких віднесено такі: скорочення періоду прийняття управлінських рішень, ускладнення зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем його функціонування, значна мінливість можливостей і загроз зовнішнього середовища функціонування підприємства, визначальна роль інформації у прийнятті управлінських рішень тощо.

Обґрунтовано, що чіткий прогноз та врахування змін факторів зовнішнього макро- і мікросередовищ дозволить підприємству досягти довгострокової конкурентної переваги, сприятиме розробці успішної стратегії. Тип стратегії повинен відповідати особливостям зовнішнього середовища і можливостям підприємства. Засобом досягнення такої відповідності є стратегічна адаптація як форма розвитку підприємства, що характеризується швидким реагуванням і гнучким пристосуванням внутрішніх можливостей підприємства до майбутніх змін зовнішнього середовища його функціонування.

Необхідною передумовою ефективної стратегічної адаптації підприємства є вірний вибір стратегічних цілей і напрямків стратегічного розвитку, які повинні бути узгодженими з потребами суспільства, характером зовнішнього середовища і внутрішніми можливостями підприємства.

Стратегічний аналіз не може достовірно передбачити майбутнє, оскільки неможливо врахувати всі зміни факторів зовнішнього середовища функціонування підприємства. Тому необхідними є розробка та реалізація механізму стратегічної адаптації підприємства до зовнішнього середовища як сукупності елементів, що забезпечують здатність підприємств макаронної галузі вчасно виявити зміни в середовищі, ідентифікувати тенденції їхнього розвитку, розробити й реалізувати систему заходів щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків впливу його факторів та використання сприятливих умов. В основі даного механізму лежатиме принцип адаптивності, згідно з яким підприємство розглядається як адаптивна система, тобто така, що зберігає працездатність за непередбачуваних змін його цілей та характеристик чи оточуючого середовища шляхом зміни алгоритму функціонування або пошуку оптимального стану. Адаптивність, тобто постійне пристосування, системи до зовнішніх факторів досягається за рахунок інформації зворотного зв’язку та негайної адекватної реакції на зміни, що відбуваються. Структурований зміст запропонованого механізму стратегічної адаптації підприємства подано на рис. 3.

Основою прийняття стратегічних рішень є результати маркетингового аналізу, метою якого є отримання повної і достовірної інформації щодо ситуації на товарному ринку. Особливості діючого в Україні господарського механізму утруднюють застосування більшості відомих методик проведення маркетингових досліджень.

Встановлені вагомі причини недосконалості інформаційного ринку країни, які значно обмежують та ускладнюють адаптацію західних методик до вітчизняних умов господарювання. По-перше, утруднений доступ до економічної інформації. Вільний доступ до інформації є необхідною і, певною мірою, визначальною умовою функціонування ринкової економіки. В Україні доступність інформації є обмеженою, що зумовлене недовготривалістю функціонування ринкового механізму та недосконалістю правового забезпечення доступу до інформації, що характеризує діяльність учасників ринку. По-друге, значною проблемою є низька якість використовуваних статистичних даних. Причиною цього, в окремих випадках, є некоректна поведінка підприємств, які зумисне надають недостовірну інформацію для того, щоб ввести в оману конкурентів. Разом з тим, інформація, що подана в офіційних статистичних джерелах,
адаптивний зв’язок

Рис. 3. Механізм стратегічної адаптації підприємства макаронної галузі до зовнішнього середовища

відрізняється різним ступенем укрупнення, усереднення, що не дозволяє отримати реальну картину досліджуваної економічної ситуації.

Необхідною умовою успішного маркетингового дослідження ринку макаронних виробів є відповідне інформаційне забезпечення. Якість оцінки ситуації на даному ринку залежатиме й від повноти врахування факторів впливу на його функціонування, і від якості їхньої оцінки, тобто ступеня достовірності.

Інформація для економічного оцінювання результатів функціонування макаронної галузі може отримуватися з різних джерел. Проте жодне з них не має необхідної повноти та надійності для здійснення достовірного аналізу та прогнозу, щоб відмовитись від інших джерел. У даній ситуації тільки сукупне врахування всього масиву інформації може гарантувати коректність висновків маркетингового дослідження та їхню відповідність реальній ситуації на ринку. Для вирішення даної проблеми використано метод пріоритетів, який розподіляє всю вихідну інформацію за рангами пріоритетності залежно від її надійності та достовірності.

Досягнення підприємством конкурентоспроможного статусу безпосередньо пов’язане з просуванням ним своїх товарів до конкретної групи споживачів і прямо залежить від повноти задоволення їхніх запитів. Конкурентоспроможність товару є наслідком функціонування конкуренто-спроможного підприємства. Для забезпечення конкурентоспроможності товару необхідним є ефективне управління факторами, умовами та причинами, які визначають якість продукції, витрати виробництва й досягнення максимального споживчого ефекту.

На основі проведеного аналізу підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства обґрунтовано доцільність використання з цією метою підходу, в основі якого – метод „профілів” і якості. Конкурентоспроможність продукції є показником, що характеризує ринкове положення товару у певний момент часу й не відображає довгострокові перспективи розвитку підприємства. Проте, використання більшості пропонованих методик визначення конкурентоспроможності підприємства певної галузі, зокрема макаронної, потребує збору й аналізу значного обсягу інформації щодо інших суб’єктів господарювання, частина якої є конфіденційною, що значно утруднить її використання.

Визначальними принципами оцінювання конкурентоспроможності макаронної продукції, застосування яких дозволить підвищити точність оцінки та врахувати інтереси учасників ринку є такі: а) рівень конкуренто-спроможності макаронних виробів є поняттям відносним і може визначатись лише в результаті порівняння його з подібним товаром підприємств-конкурентів; б) рівень конкурентоспроможності даного товару слід пов’язувати з конкретним ринком, оскільки ідея абсолютної конкуренто-спроможності є хибною (при оцінюванні рівня конкурентоспроможності товару підприємству необхідно обмежуватись тим сегментом ринку, на який ставиться найбільший наголос при просуванні своїх товарів); в) рівень конкурентоспроможності є величиною, що визначається у певний момент часу (за умови незмінності якісних і вартісних характеристик макаронних виробів рівень їхньої конкурентоспроможності може значно змінюватись під впливом, наприклад, зміни умов і структури споживання).

Водночас, для оцінювання конкурентоспроможності макаронної продукції використано підхід, що базується на врахуванні якісних і маркетингових показників конкурентоспроможності.


ВИСНОВКИ


У дисертації наведені теоретичні узагальнення й запропоновані шляхи вирішення важливої наукової проблеми щодо формування теоретико-методологічних основ визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі. Результати дослідження дозволили сформулювати такі основні висновки.

1. Проведені теоретичні дослідження дали можливість визначити складність та багатоаспектність поняття „конкурентоспроможність”, уточнити його зміст як економічної категорії, розділивши поняття „конкурентоспроможність” і „рівень конкурентоспроможності”, що у подальшому дозволить використовувати їх щодо певного об’єкта, яким може бути продукт, підприємство, галузь, країна тощо.

Формування в країні конкурентного середовища передбачає досягнення конкурентоспроможності суб’єктами господарювання. Встановлено, що в умовах конкуренції відбувається перевірка сил і можливостей підприємств, ефективності виробничого потенціалу, їхніх управлінських структур. Саме конкуренція спонукає виробників до пошуку резервів зниження виробничих витрат, виробництва більш удосконаленої продукції та її швидкого оновлення. Конкретну ринкову позицію підприємства визначають його конкурентні переваги, тобто характеристики, які відсутні чи менш виражені у суперника.

2. За умов значної нестабільності та мінливості зовнішнього середовища підприємствам галузі слід проводити комплексні всебічний аналіз та визначення конкурентоспроможності з метою виявлення потенційних і реальних можливостей підприємства створювати та реалізовувати продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках. Завданнями комплексного визначення конкурентоспроможності підприємства є формування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності, залучення у виробництво інвестиційних коштів, пошук і вибір підприємством партнерів для організації спільного виробництва певного виду продукту, вихід підприємства на нові ринки збуту тощо.

Залежно від ринкової ситуації, умов середовища функціонування, методів ведення конкурентної боротьби підприємство галузі обирає конкретний метод оцінювання рівня конкурентоспроможності.

3. Умови посилення конкуренції між вітчизняними товаровиробниками, тенденції зростання цін на всі види ресурсів обумовлюють необхідність пошуку нових шляхів підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва. Основу підвищення конкурентоспроможності підприємства галузі, його сильної конкурентної позиції і здатності успішно працювати в жорстких ринкових умовах складає конкурентна стратегія.

4. Дослідження особливостей функціонування макаронної галузі харчової промисловості України дозволило констатувати різкий спад обсягів виробництва в період з 1990 р. по 2004 р. і зменшення частки макаронних виробів вітчизняних виробників у загальному обсязі їхнього споживання. Причинами такого явища є відсутність у більшості підприємств досвіду роботи в умовах ринку, зниження купівельної спроможності населення, зростання цін на енергоресурси, високі відсоткові ставки за кредити, збільшення імпорту макаронної продукції, відсутність ефективної державної політики щодо реформування харчової промисловості. У 2005-2007 рр. в макаронній галузі спостерігалось зростання обсягів виробництва продукції. Для збереження надбань економічного зростання необхідне обґрунтування ефективних напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі.

5. Аналіз та визначення конкурентоспроможності підприємств галузі виконані з використанням концепції стратегічних груп. Формування останніх здійснювалось на основі двох підходів: за характеристиками ціна/якість продукції і потужність підприємства та підходу „від потреб”, що дозволило пов’язати аналіз галузі в цілому й оцінку положення кожного підприємства зокрема.

6. Встановлено, що головною ланкою системи ефективного ринкового механізму управління розвитком підприємств макаронної галузі має стати маркетинг. Тому в основу виробничо-збутової діяльності підприємств даної галузі слід покласти маркетингову орієнтацію, метою якої є узгодження виробничої та збутової політики з мінливими потребами споживачів. Складовими маркетингової орієнтації пропонується вважати такі: маркетингові дослідження та аналіз ринку макаронних виробів; вибір найефективніших каналів руху і стимулювання збуту макаронної продукції; управління асортиментною політикою підприємства; формування оптимальної цінової політики підприємства.

Формою маркетингової діяльності підприємств галузі є маркетинговий моніторинг. Система моніторингу ринку макаронних виробів має забезпечити: пошук, збирання, класифікацію, опрацювання, видачу оперативної інформації про надлишок і нестачу даного виду продукту; оцінку потреби в ньому та його асортименті; оцінку незадоволеного попиту і місткості ринків нових видів макаронних виробів; прогнози структури асортименту пропонованих на ринок макаронних виробів та попиту населення країни, регіонів і окремих територіальних одиниць на перспективу.

7. У роботі запропоновано механізм стратегічної адаптації підприємств макаронної галузі до зовнішнього середовища як сукупність елементів, що забезпечують здатність суб’єкта господарювання вчасно виявити зміни в середовищі, ідентифікувати тенденції їхнього розвитку, розробити й реалізувати систему заходів щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків впливу його факторів та використання сприятливих умов. В основі даного механізму лежатиме принцип адаптивності, що досягається за рахунок інформації зворотного зв’язку та негайної адекватної реакції на зміни, які відбуваються.

8. Проведення на підприємствах макаронної галузі маркетингових досліджень вимагає отримання повної, достовірної і своєчасної інформації. Встановлено, що причинами недосконалості інформаційного ринку є такі: утруднений доступ до економічної інформації, зумовлений недовготривалістю функціонування ринкового механізму й недосконалістю правового забезпечення доступу до інформації, та низька якість використовуваних статистичних даних.

9. Оцінювання обсягу ринку макаронних виробів здійснюється на основі інформації з різних джерел, жодне з яких не має необхідної повноти та надійності. Для досягнення максимального рівня достовірності результатів оцінювання обсягу регіонального ринку макаронних виробів в роботі запропоновано підхід щодо кількісного визначення пріоритетів можливих джерел інформації з використанням методу аналізу ієрархій.

10. З метою врахування маркетингових показників конкуренто-спроможності продукції та оцінювання рівня їх відповідності потребам споживачів удосконалено підхід до кількісного оцінювання конкурентоспроможності макаронної продукції на основі використання коефіцієнтів конкурентоспроможності за якісними і маркетинговими показниками та загального коефіцієнта конкурентоспроможності, що дозволяє також враховувати оцінку споживчих властивостей і споживчих переваг товарів-конкурентів.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Капитанец Ю.А. К вопросу о состоянии маркетинговой деятельности в Украине / Л.Я. Рябусова, Ю.А. Капитанец, А.Н. Рудый // Экономические инновации. – Одесса : Изд-во ЭИ, 1999. – Выпуск 4. – С. 191-193 / Особистий внесок здобувача: досліджено особливості розробки комплексу маркетингу суб’єктом господарювання в залежності від типу ринку і процесу прийняття рішення про покупку у потенційних споживачів. – С. 191-192.

 2. Капітанець Ю.О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства / Ю.О. Капітанець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 6. – С. 109-113.

 3. Капітанець Ю.О. Методологія оцінки конкурентоспроможності підприємства / Ю.О. Капітанець // Вісник Прикарпатського університету. Випуск 5. – Івано-Франківськ. : ПНУ, 2007. – С. 131-134.

 4. Капітанець Ю.О. Макаронна галузь: стан та проблеми розвитку / Ю.О. Капітанець // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 221 : В 3 т. Том І. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 51-60.

 5. Капітанець Ю.О. Розробка конкурентної стратегії підприємства як суб’єкта ринкової економіки / Ю.О. Капітанець // Науковий збірник Буковинської державної фінансової академії : Збірник наукових праць. Випуск 9 : Економічні науки. – Чернівці, 2007. – С. 306-315.

 6. Капітанець Ю.О. Стратегічна адаптація підприємства до зовнішнього середовища / Ю.О. Капітанець // Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – 2007. – № 599. – С. 257-261.

 7. Капітанець Ю.О. Маркетингові аспекти оцінки конкурентоспроможності макаронної продукції / Ю.О. Капітанець // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця, ВФЕУ. – 2008р. – № 2 (18). – С. 128-137.


Тези доповідей на конференціях:


 1. Капітанець Ю.О. Метод “профілів” і якості та матричний метод у визначенні конкурентоспроможності підприємства / Ю.О. Капітанець // Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Хмельницький-Волочиськ, 23 жовтня 2003 р. – Хмельницький, ХІЕП. – 2003. – С. 380-382.

 2. Капітанець Ю.О. Підвищення конкурентоспроможності підприємства: вибір пріоритетів і розробка стратегії / Ю.О. Капітанець // Сучасні підходи до вирішення економічних проблем області : зб. наук. праць за матеріалами регіонал. наук-практ. конф., 20 жовтня 2004 р. – Хмельницький, ХІЕП. – 2004. – С. 106-114.

 3. Капітанець Ю.О. Конкурентоспроможність підприємства та деякі методи її оцінки / Ю.О. Капітанець // Маркетингові дослідження на ринку товарів і послуг : І Всеукраїнська науково-практична конференція, 22 грудня 2006 р. : тези доповідей. – Львів, ЛДІНТУ. – 2006. – С. 136-138.

 4. Капітанець Ю.О. Використання методу пріоритетів для оцінки об’єму регіонального ринку макаронних виробів / Ю.О. Капітанець // Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці : ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 24 травня 2007 р. : тези, статті та повідомлення. – Хмельницький, ПВНЗ «УЕП». – 2007. – С. 170-174.

 5. Капітанець Ю.О. Маркетингові аспекти діяльності суб’єктів регіонального ринку макаронних виробів / Ю.О. Капітанець // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квітня, 2008 р. / за ред. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 110-115.

АНОТАЦІЯ

Капітанець Ю.О. Визначення та забезпечення конкуренто-спроможності підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009.

Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретико-методологічних основ щодо удосконалення визначення та забезпечення конкуренто-спроможності підприємств макаронної галузі.

Досліджено сутність конкурентоспроможності підприємства. Уточнено класифікацію основних теоретико-методологічних підходів та методичного забезпечення визначення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Обґрунтовано необхідність та розроблено механізм стратегічної адаптації підприємств макаронної галузі до зовнішнього середовища. Удосконалено підхід до кількісного оцінювання конкурентоспроможності макаронної продукції на основі використання коефіцієнтів конкурентоспроможності за якісними і маркетинговими показниками та загального коефіцієнта конкурентоспроможності; підхід щодо кількісного визначення пріоритетів можливих джерел інформації для оцінювання обсягу регіонального ринку макаронних виробів з використанням методу аналізу ієрархій.

^ Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегія, підприємства макаронної галузі, адаптація, маркетингове дослідження.


АННОТАЦИЯ

Капитанец Ю.А. Определение и обеспечение конкуренто-способности предприятия. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). Тернопольский национальный экономический университет. Тернополь, 2009.

Диссертационная работа посвящена разработке теоретико-методологических основ усовершенствования определения и обеспечения конкурентоспособности предприятий макаронной отрасли.

Исследовано сущность конкурентоспособности предприятия в системе рыночных отношений. Уточнена классификация основных теоретико-методологических подходов и методического обеспечения определения конкурентоспособности отечественных предприятий. Исследована семантика понятия «конкурентоспособность» и установлено, что в сущность его формирования заложены, как ключевые, понятия «конкуренция» и «конкурентные преимущества». Особенное внимание автора уделено обоснованию необходимости размежевания понятий «конкуренто-способность предприятия» и «уровень конкурентоспособности предприятия».

В ходе исследований конкурентоспособность предприятия рассматривается как результат его конкурентных преимуществ, к которым относится определенная характеристика товаров, условия производства и реализации, дополнительное обслуживание, то есть все то, что отличает его деятельность и создает преимущество перед конкурентами. Установлено, что в современных условиях хозяйствования к основным факторам конкурентоспособности предприятия можно отнести: качество продукции и услуг, уровень техники и технологии, доступ к привлекательным источникам финансового обеспечения, уровень активности инновационно-инвестиционной деятельности, наличие стратегии поддержки высокого уровня конкурентоспособности, ориентация в своей деятельности на рынок и систематическую работу с потребителями, наличие конкурентной стратегии относительно непосредственных конкурентов.

В процессе исследований установлено, что основу повышения конкурентоспособности предприятия макаронной отрасли, его сильной конкурентной позиции и способности успешно работать в жестких рыночных условиях составляет конкурентная стратегия, которая наиболее отвечает тенденции развития рыночной ситуации и наилучше использует сильные стороны деятельности предприятия.

Проведенное исследование динамики объемов производства макаронных изделий в Украине и, в частности, в Хмельницкой и Тернопольской областях позволило констатировать, что анализируемый период характеризуется резким спадом объемов производства и уменьшением доли макаронных изделий отечественных производителей в общем объеме их потребления. Определено, что основными причинами этих процессов является отсутствие (ограниченность) у большинства предприятий опыта работы в условиях рынка, снижение покупательной способности населения, ощутимый рост цен на энергоресурсы, высокая процентная ставка за кредиты, увеличение импорта макаронной продукции, отсутствие эффективной государственной политики относительно реформирования пищевой промышленности Украины и макаронной отрасли, в частности. Обосновано, что в основу производственно-сбытовой деятельности предприятий макаронной отрасли следует заложить маркетинговую ориентацию, целью которой должно стать согласование производственной и сбытовой политики с переменчивыми запросами потребителей. В качестве формы маркетинговой деятельности в работе рассмотрен маркетинговый мониторинг. Стратегия маркетингового мониторинга в макаронной отрасли должна быть направлена на повышение конкурентоспособности предприятий данной отрасли, расширение ассортимента и улучшение качества продукции, стимулирования экспортной ориентации производства.

Установлено, что необходимой предпосылкой эффективной стратегической адаптации предприятия является верный выбор стратегической цели и направлений стратегического развития, которые должны быть согласованными с потребностью общества, характером внешней среды и внутренними возможностями предприятия. Автором разработан механизм стратегической адаптации предприятий макаронной отрасли к внешней среде, как совокупность элементов, которые обеспечивают своевременное выявление изменений в среде, идентификацию тенденции их развития, разработку и реализацию системы мероприятий по ликвидации или уменьшению негативных последствий влияния ее факторов и использования благоприятных условий.

Изучение и анализ подходов к определению конкурентоспособности предприятия позволили утверждать о целесообразности использования в этой связи подхода, в основе которого – метод „профилей” и качества. Автором усовершенствован подход количественного определения приоритетов возможных источников информации для оценки объема регионального рынка макаронных изделий с использованием метода анализа иерархий; подход к количественной оценке конкурентоспособности макаронной продукции на основе использования коэффициентов конкурентоспособности по качественным и маркетинговым показателям, а также общего коэффициента конкурентоспособности, что позволит учитывать маркетинговые показатели конкурентоспособности продукции и оценивать уровень их соответствия запросам потребителя.

^ Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, предприятия макаронной отрасли, адаптация, маркетинговое исследование.


ANNOTATION

Kapitanets Y. O. Evaluation and providing of competitiveness of the enterprise. – Manuscript.

The dissertation for applying for the candidate of economic scientific degree of speciality 08.00.04 – economy and management of the enterprises (after the types of economic activity). Ternopil National Economic university. Ternopil, 2009.

Dissertation work is devoted to elaboration of theoretical-methodological basics for improvement of evaluation and providing of competitiveness of the enterprises of macaroni foods branch.

The essence of competitiveness of the enterprise was investigated. The classification of the basic theoretical-methodological approaches and methodical providing of evaluation of competitiveness of home enterprises was determined. The necessity was substantiated and the mechanism of strategic adaptation of the enterprises of the macaroni foods branch to environment was worked out. The approach to quantitive evaluation of competitiveness of the macaroni foods production on the basis of using the rates of competitiveness by qualitative and market indicators and general rate of competitiveness; the approach to quantitive estimation of priorities of possible sources of information for evaluation of the volume of regional market of macaroni foods with the use of the analysis method of hierarchy were improved.

Key words: competitiveness, strategy, enterprises of macaroni foods branch, adaptation, marketing investigation.


Підписано до друку 26.01.2009 р. Формат 60х84/16.

Папір ксерокс ний. Гарнітура Times New Roman

Ум. друк. арк. 1,0. Обл. вид. арк. 0,9.

Тираж 150 прим.

___________________________________________________________________________

Видавничий центр ПВНЗ “Університет економіки і підприємництва”

29016, м. Хмельницький, вул.. Львівське шосе 51/2

тел./факс (0382) 72-82-50


Скачати 346.95 Kb.
Дата конвертації24.05.2013
Розмір346.95 Kb.
ТипАвтореферат
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи