Чернівецької області icon

Чернівецької областіСхожі
Проект

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


60400, смт.Глибока, вул. Піонерська, 2а, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99VIІ СЕСІЯ VІІ ЗАСІДАННЯ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №


18 листопада 2011 року смт. Глибока


Про затвердження Статуту

редакції Глибоцької

районної газети «Новий день»


Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України : «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів», „Про телебачення і радіомовлення", «Про рекламу», враховуючи висновки постійних комісій районної ради, розглянувши клопотання головного редактора газети “Новий день” від 19 жовтня 2011 р. № 52, районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут редакції Глибоцької районної газети «Новий день» (Додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 4 жовтня 1998 року «Про затвердження Статуту редакційного колективу Глибоцької районної газети «Новий день».

3. Головному редактору Глибоцької районної газети «Новий день» Шапці М.А. подати необхідні документи державному реєстратору.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності (Самушко В.К.) та заступника голови районної ради Тимофія П.М.

Голова районної ради В.М.Ротар

Затверджено

сесією Глибоцької районної ради


СТАТУТ


редакції Глибоцької районної газети

«Новий день»


адреса:

смт.Глибока, вул. Глибоцька, 5.

2011 р.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Газета «Новий день» — спільне видання Глибоцької районної ради, Глибоцької районної державної адміністрації, трудового колективу редакції газети «Новий день» та її румуномовного видання «Моніторул де Хлібока», створена для ведення інформаційної, виробничої, комерційної діяльності. Співзасновниками редакції газети «Новий день» є: Глибоцька районна рада, Глибоцька районна державна адміністрація, трудовий колектив редакції газети «Новий день».

1.2 Редакція газети у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами: «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів», „Про телебачення і радіомовлення" «Про рекламу», іншим чинним законодавством України, відповідними Угодами між співзасновниками, даним статутом.

1.3 Редакція, на сторінках газети, в радіопередачах всебічно висвітлює діяльність районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування у розбудові держави Україна.

1.4 Редакція, на сторінках газети, в радіопередачах, порушує проблеми політичного, соціально-економічного і культурного розвитку району, подає матеріали з питань моральної, духовної, екологічної культури, історичної пам'яті, захищає соціальні інтереси людей праці, їх права.

1.5 Підтримує конструктивну роботу партій, громадських організацій, друкує об'єктивну інформацію про всі сфери життя, проблемні публікації, підготовлені до друку листи читачів, надає слово депутатам, матеріали з досвіду роботи в агропромисловому комплексі, бесіди педагогів і лікарів, корисні рекомендації, новини культури, спорту тощо.

1.6 Редакція самостійна у визначенні форм та методів реалізації програми.


^ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС РЕДАКЦІЇ


2.1 Газета є юридичною особою, володіє власністю, що знаходиться в безстроковому і безоплатному користуванні, має самостійний баланс, круглу печатку, штамп з своїм найменуванням, а також рахунки у банківських установах, бланки та іншу атрибутику юридичної особи.

2.2 Редакція має право нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, Господарському суді, Третейському суді, а також користуватися іншими правами та нести інші обов’язки відповідно до чинного в Україні законодавства.

2.3 Редакція має право отримувати у встановленому законом порядку позики, кредити для зміцнення своєї матеріальної бази.


3. ^ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ВИДАННЯ ГАЗЕТИ


    1. Повне найменування підприємства: Редакція Глибоцької районної газети «Новий день».

    2. Скорочене найменування підприємства: Редакція газети «Новий день».

3.3 Юридична адреса редакції газети: 60400, Україна, Чернівецька область, смт. Глибока, вул. Глибоцька, 5.

3.4 Газета виходить 1—2 рази на тиждень

3.5 Мови видання — українська і румунська.

3.6 Сфера розповсюдження: місцева, населення Чернівецької області.

3.7 За дорученням співзасновників повноважені представники (голова Глибоцької районної ради, голова Глибоцької районної державної адміністрації і головний редактор газети «Новий день») затверджують основні принципи діяльності газети, колектив редакції реалізує їх на основі професійної діяльності, без будь-якої цензури чи тиску.

3.8 Видає додатки до газети „Новий день" в порядку їх заснування;

3.9 Готує та розповсюджує радіопередачі та програми районного радіомовлення;

3.10 Друк газети здійснюється у друкарнях, інших підприємствах, організаціях, а згодом редакція на придбаному обладнанні сама займається друкарською справою.

3.11 Видавничо-фінансові відносини між друкарнею і редакцією газети будуються на основі фінансових угод.


^ 4. ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР І ЙОГО ЗАСТУПНИКИ


4.1 Головний редактор здійснює безпосереднє одноосібне керівництво роботою редакції, редакційної колегії газети і несе персональну відповідальність перед співзасновниками за діяльність редакції.

4.2 Головний редактор є повноважним представником газети у стосунках із співзасновниками, видавцем, авторами, державними органами, громадськими об'єднаннями і окремими громадянами, кооперативами (як українськими так і зарубіжними), організаціями, партіями, а також у суді, Арбітражному і Третейському судах, користується правом єдиноначальності у керівництві діяльністю газети.

4.3 Головний редактор здійснює прийом на роботу працівників, їх звільнення, накладає стягнення і проводить матеріальне і моральне заохочення згідно з умовами, затвердженими засновниками та чинним законодавством і даним статутом.

4.4 Головний редактор, за погодженням з трудовим колективом, визначає розвиток виробництва і соціальний розвиток редакції.

4.5 Головний редактор має право встановлювати і змінювати штатний розклад, посадові оклади працівникам у залежності від економічної чи виробничої ситуацій, але в межах чинного законодавства.

4.6 Заступник головного редактора у випадку тривалої безперервної відсутності останнього (понад 5 днів) приступає до тимчасового виконання обов'язків головного редактора і несе відповідальність за діяльність редакції і належний випуск газети.

4.7 Тимчасове виконання обов'язків головного редактора виконується заступником головного редактора, відповідальним секретарем, а за відсутністю заступника може здійснюватися іншою особою на підставі окремого розпорядження чи наказу головного редактора.

4.8 Право висунення кандидатури на посаду головного редактора належить співзасновникам.

4.9 Право призначення і звільнення головного редактора з посади належить сесії районної ради за погодженням з профспілкової організації редакції газети «Новий день» та «Моніторул де Хлібока»).

4.10 Заступників головного редактора призначає та звільняє головний редактор.

^ 5. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ


5.1 Редакційна колегія—дорадчий орган при головному редакторові. Виходячи з програмних принципів газети, вимог співзасновників, редколегія визначає перспективи діяльності редакції, позицію видання конкретних питань і проблем творчого характеру, забезпечує високий професійний рівень публікацій.

5.2 Редколегія формується головним редактором із найбільш авторитетних журналістів — членів редакційного колективу, представників співзасновників, громадськості.

5.3 Більшість членів редколегії повинні бути працівниками редакції.

5.4 Головою редколегії є головний редактор.

5.5 До складу редколегії посадами входять заступники головного редактора, відповідальний секретар.


^ 6. ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ


6.1 Виробничі відносини між редакцією в особі головного редактора і співробітниками здійснюються на умовах трудових угод.

6.2 Форми і зміст трудових угод визначаються за взаємною згодою обох сторін.

6.3 Трудові угоди можуть укладатися з особами, які не працюють у редакції.

6.4 Розрив угод відбувається за ініціативи однієї із сторін із попередженням не менш як за два тижні.

6.5 Рішенням співзасновників україномовне та румуномовне видання можна відокремити на дві юридичні особи з однаковими правами.


^ 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЇ


7.1 Колектив редакції складається із творчих працівників, спеціалістів та обслуговуючого персоналу редакції і здійснює свої повноваження через загальні збори.

7.2 Співзасновником газети виступає трудовий колектив.

7.3 Журналістський колектив складається із творчих працівників, головного редактора, його заступників, відповідального секретаря, редакторів відділів, оглядачів, кореспондентів, фотокореспондентів, радіо журналістів.

7.4 Творчі працівники, що працюють у редакції по сумісництву або на підставі окремих угод і не входять до складу редакції, не є членами журналістського колективу.

7.5 Працівники, що працюють у редакції по сумісництву або на підставі окремих угод і не входять до складу редакції, не є членами трудового колективу.

7.6 Журналістський колектив на основі рішення загальних зборів може залучати до свого складу нових членів, але обов'язково безпосередньо пов’язаних із діяльністю редакції, випуском газети.

7.7 Редакція затверджує заходи економічного і соціального розвитку редакції, тощо. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували дві третіх присутніх на зборах.

7.8 В разі незгоди трудового колективу з рішенням співзасновників, конфліктні ситуації розв’язуються за участю представників усіх зацікавлених сторін у встановленому порядку.


^ 8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЖУРНАЛІСТА РЕДАКІЇ


8.1 Журналістський колектив Редакції газети «Новий день» («Моніторул де Хлібока») становлять творчі працівники, які професійно збирають, отримують інформацію, готують на її основі матеріали для газети та передач районного радіомовлення.

Журналіст — особа, яка займається збиранням, написанням, редагуванням або підготовкою матеріалів для редакції, пов'язана з нею трудовим чи іншими договорами, або займається такою діяльністю за її повноваженнями.


^ 8.2 Журналіст має право:

8.2.1 шукати, одержувати і поширювати інформацію;

8.2.2.бути прийнятим посадовою особою у зв'язку із здійсненням професійних обов’язків;

8.2.3. проводити різноманітні нотатки, в тому числі з використанням аудіотехніки, кіно і фото зйомок, крім випадків, передбачених законом;

8.2.4. після пред'явлення посвідчення журналіста, він має право знаходитись у районах стихійного лиха, на мітингах і демонстраціях;

8.2.5. звертатися до спеціалістів при перевірці фактів, обставин у зв'язку з матеріалами, які надійшли до редакції;

8.2.6. зберігати таємності авторства;

8.2.7. журналіст користується також іншими правами, передбаченими чинним законодавством.


^ 9.3. Журналіст зобов'язаний:

9.3.1. здійснювати програму діяльності газети, керуючись Статутом редакції;

9.3.2. перевіряти достовірність підготовленості ним інформації;

9.3.3. поважати права, законні інтереси, національну гідність громадян, права та законні інтереси організацій;

9.3.4. дотримуватись культури мови, коректності, принциповості і об'єктивності при підготовці та публікації матеріалів;

9.3.5. виконувати доручення головного редактора;

9.3.6. дбати про високу якість матеріалів, їх точність і оперативність;

9.3.7. вносити пропозиції щодо якості і змісту видання;

9.3.8. брати участь у передплаті газети, її рекламі, спецвипусків (газета в газеті), тощо.


^ 10. ВИРОБНИЧА, КОМЕРЦІЙНА ТА ІНШІ ДІЯЛЬНОСТІ


10.1 Редакція може вести будь-яку виробничу, комерційну діяльність, що не суперечить чинному законодавству і даному статуту.

10.2 Редакція може укладати угоди з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, окремими юридичними і фізичними особами (в тому числі й зарубіжними) на рекламу їх продукції і оплатою цих послуг. При цьому редакція може отримувати обумовлений угодою відсоток у конвертованій валюті з переказом на редакційний рахунок

10.3 Редакція приймає замовлення на виготовлення брошур, плакатів, афіш, календарів, відкриток, запрошень, програмок, буклетів, путівників, туристичних картосхем, проспектів, книг, пам'яток, листівок, товаро-супровідної документації, бланків, пам'ятних адрес, візитних карток, довідників краєзнавчої літератури, наукових праць і рефератів на замовлення навчальних закладів, матеріалів до виборів (заклики, листівки, програми і фотографії кандидатів у депутати, тощо).

10.4 Розмір відрахувань від надпланового прибутку редакції, який спрямовується на підвищення зарплати редакційного колективу і на його соціальний розвиток визначається головним редактором за погодженням трудового колективу.

10.5 Редакція не несе відповідальності за зобов'язання співзасновників. Співзасновники не несуть відповідальності за зобов’язання редакції.

10.6 Редакція може здійснювати самостійну виробничу, комерційну діяльність на внутрішньому і закордонних ринках, відкривати свої рахунки, в тому числі і в іноземних та в українських банках, у відповідності до чинного законодавства.

10.7 вивчає коньюктуру ринку товарів, послуг

10.8 отримує від будь-яких фінансово - кредитних установ кредити на договірних умовах

10.9 самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги, що реалізуються, надаються чи виконуються редакцією.

10.10 Здійснює співробітництво з зарубіжними партнерами в галузі масової інформації.


^ 11. МАЙНО ТА ІНШІ ФОНДИ РЕДАКЦІІ


11.1 Редакція є власником майна придбаного під час господарської діяльності

11.2 Майно редакції складається з основних фондів, оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі редакції.

11.3 Редакція здійснює права володіння, користування, передачі, продажу належного їй майна.

11.4 Редакція газети «Новий день» є районним комунальним підприємством і заснована на спільній власності територіальних громад селища та сіл району та колективу редакції.

11.5 Реєстрація Редакції газети «Новий день» проводиться у державній адміністрації Глибоцького району Чернівецької області з присвоєнням реєстраційного номеру-коду, а також у Головному Управлінні юстиції Чернівецької області з видачею Свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації.


^ 12. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ


12.1 Прибуток редакції утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, і витрат на оплату праці. З прибутку редакція сплачує передбачені законом податки та інші обов’язкові платежі.

12.2 Прибуток одержаний після зазначених розрахунків залишається у розпорядженні редакції, яка визначає напрямки його використання відповідно до цього Статуту та рішення колективу.

12.3 Виплати частки прибутку проводиться один раз на рік за підсумками календарного року, якщо інше непередбачене рішенням колективу.


^ 13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ


13.1 Облік і звітність редакції здійснюється відповідно до вимог нормативно правових актів України

13.2 Перевірки фінансової діяльності здійснюються державними податковими органами, іншими державними органами влади у межах визначених законом повноважень,

13.3 Достовірність та повнота річного балансу і звітності редакції у випадках визначених законом, повинні бути підтверджені аудитом.


^ 14. ПРАЦЯ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


14.1 умови праці працівників редакції, режим праці і відпочинку, інші трудові право відношення з працівниками визначається правилами внутрішнього розпорядку і нормами законодавства України про працю.

14.2 Редакція гарантує працівникам встановлений державою мінімальний розмір заробітної плати і соціальний захист передбачений чинним законодавством України.

14.3 Працівники підлягають соціальному і пенсійному страхуванню у порядку і на умовах передбачених законодавством.

14.4 Форми, розміри, системи оплати праці, а також інші види доходів працівників встановлюється згідно чинного законодавства України


^ 15. ІНШІ ПИТАННЯ


15.1 В цьому іншому, що не врегульовано цим Статутом, редакція керується чинним в Україні законодавством. Будь які зміни, доповнення до цього Статуту дійсні при умові, якщо вони затверджені співзасновниками, редакційним колективом в порядку визначеному Статутом та зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.2 Зміни до Статуту набирають чинності для співзасновників та колективу редакції з моменту їх затвердження.


^ 16. СТАТУТ ГАЗЕТИ


16.1 Статут газети затверджується на сесії районної ради та підписами повноважних представників співзасновників, голови районної ради, голови районної державної адміністрації, головного редактора газети «Новий день».

16.2 Співзасновники, уповноважені представники, можуть вносити зміни в статут за взаємною згодою. Статут набирає чинності з моменту його підписання.


^ 17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЗЕТИ


17.1 Діяльність газети, її фінансове, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення може бути припинено тільки у відповідності з чинним законодавством і виключно за взаємною згодою засновників або їх правонаступників.

17.2 Колектив редакції про припинення діяльності видання повідомляється до відома за 3 місяці.

17.3 Рішенням співзасновників створюється ліквідаційна комісія. Вона описує майно і засоби, що залишилися на балансі редакції, визначає порядок погашення заборгованості.

17.4 Майно, що залишилося передається трудовому колективу редакції у відповідності з частиною їх фінансових і матеріально-технічних внесків.

17.5 Припинення діяльності газети, звільнення працівників проводиться у відповідності з законодавством, незалежно від того, за чиїм рішенням припиняється вихід газети — співвласників, їх правонаступників чи суду.

17.6 Співзасновники (їх правонаступники) сприяють працевлаштуванню працівників редакції.


Голова районної ради Голова районної Головний редактор

державної адміністрації газети «Новий день»


В.М. Ротар М.Г.Загарюк М.А. ШапкаСкачати 155.75 Kb.
Дата конвертації25.05.2013
Розмір155.75 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи