Методичні рекомендації щодо викладання біології основ здоров’я та природознавства icon

Методичні рекомендації щодо викладання біології основ здоров’я та природознавстваСхожі
1   2   3   4

^ КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


Комплексне методичне забезпечення це сукупність нормативних, організаційних і методичних документів.


І. Комплексне методичне забезпечення предмета _______________


1. Основна навчально-методична документація:

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої
  освіти.

 • Концепція мовної освіти.

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі за­гальної середньої освіти.

 • Навчальна програма з предмета.

 • Методичні рекомендації щодо вивчення навчального предмета.

 • Календарно-тематичний план.

 • Поурочні плани.

 • Матеріали для вимірювання стандартів мовної освіти:

а) багаторівневі тематичні контрольні роботи;

б) тести для самостійної роботи і контролю знань;

в) різнорівневі тематичні завдання;

г) інструкції до лабораторних і практичних робіт;

г) матеріали державної підсумкової атестації. Тексти тренувальних вправ і завдань до ДПА;


 1. Несе особисту відповідальність за збереження життя та здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

 2. Повідомляє керівника закладу про нещасний випадок, що трапився. Падає першу допомогу потерпілому.

 3. Інструктує учнів з питань безпеки життєдіяльності під час проведення позакласних і позашкільних заходів з реєстрацією в спеціальному журналі.

 4. Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.Завідуючий кабінетом .

З правилами техніки безпеки ознайомлений

..

Пам'ятка з техніки безпеки в навчальному кабінеті

(для учнів)


 1. При роботі в кабінеті учні повинні ретельно дотримуватися пра­вил поведінки для учнів та безпеки.

 2. Виконувати вимоги й розпорядження вчителя.

 3. Після закінчення роботи необхідно вимкнути напругу на пульті, а при виході із кабінету вимкнути рубильник на станції в шафі задньої стінки (для вчителя).

 4. Учні повинні знати, де знаходяться засоби пожежегасіння і вміло їх використати при небезпеці. При гасінні пожежі користуватися вог­негасниками. При гасінні пожежі, що виникла через загорання елект­ромережі, користуватися піском і волоком.

 5. Забороняється учням без учителя відчиняти шафу з головним ру­бильником, розбирати його, ремонтувати апаратуру.

 6. Про неполадки в електроприладах (запах, іскри) сповістити вчителя.

 7. Під час виникнення пожежі або близько до цього ситуації ре­тельно дотримуватися порядку евакуації і зробити все необхідне для врятування майна (старші класи).

 8. Категорично забороняється користуватися електронагрівальними приладами, радіокіноапаратурою без дозволу вчителя.

 9. Забороняється брати без дозволу будь-які предмети з кабінету.

 10. Користуватися електромережею тільки в присутності вчителя.

 1. Забороняється користуватися кінопроекційними апаратами. Ко­ристуватися лише з дозволу вчителя і під його контролем та після за­кінчення відповідного навчання роботи з апаратами.

 2. При виявленні в приміщені специфічного запаху необхідно вимкнути всі електроприймачі і знайти причину появи запаху.

 3. При загоранні електромережі необхідно вимкнути струм на го­ловному розподільному щитку.

 4. Категорично забороняється без дозволу користуватися електро­розподільними щитками.^ Планування роботи кабінету

Робота навчального кабінету планується на підставі перспективного плану розвитку кабінету. План кабінету складається, як правило, на рік і містить конкретні завдання всім учителям, що викладають дисципліну.

Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими розділами:

 1. Організаційна робота.

 2. Вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету.

 3. Навчально-методична робота.

 4. Позакласна робота з учнями.

 5. Бібліографічна робота.

Навчально-методична робота

У цьому розділі необхідно спланувати роботу щодо створення такої на­вчально-методичної документації: оснащення технічними програмними педагогічними засобами навчання (складання диктантів, підбір матеріалів для слайдів, кодопозитивів, діафільмів, відеофільмів, відеокамери, навчальні про­грами для мультимедіа); підбір методичних статей, розробок уроків учителів, а також навчальної, довідкової і методичної літератури; розробка і своєчасне оновлення тематичних контрольних робіт; розробка матеріалів до стендів, плакатів, до оснащення методичного куточка або вісника; робота щодо систематизації матеріалів навчально-методичного комплексу в кабінеті.

^ Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

У цьому розділі необхідно передбачити придбання технічних та сучас­них електронних педагогічних засобів навчання, ремонт технічних засобів навчання, оформлення стендів, виготовлення демонстраційних моделей, таблиць, плакатів, діаграм. Виготовлення слайдів, діафільмів, проведення відеозйомки різних матеріалів; поповнення кабінету на­вчальною, довідковою і методичною літературою.

^ Позакласна робота з учнями

Заходи, що рекомендується запланувати в цьому розділі перш за все: проведення консультацій і додаткових занять; організація роботи гуртків, факультативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з організації творчих справ на базі кабінету; проведення олімпіад, інтелектуальних марафонів, конференцій, вікторин, командних змагань; проведення конкурсів; випуск стінгазет, інформаційних листків, бюлетенів; виступ на тематичних лінійках і в радіогазетах.

^ Бібліографічна робота

У цьому розділі рекомендується спланувати роботу щодо створення систематизації і поповнення карток кабінету (наочних посібників, техніч­них і програмованих педагогічних засобів навчання, методичних розро­бок, журнальних статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).

^ Орієнтовний план роботи кабінету біології

на 2011-2012 навчальний рік

^ Зміст заходів

Термін виконання

Відпові­дальний за виконання

^ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКО МЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»

Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей. Цілеспрямованих дій держави, всього суспільства у створенні сприятливих умов розвитку дітей зокрема, у частині забезпечення їх прав на здоров’я, вимагають Конвенція ООН про права дитини, Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

Здоров’я дітей – соціальна цінність, невід’ємна частина суспільного багатства, а тому формування здорового способу життя розглядається як справа державної ваги, як глобальне завдання суспільства, закладів системи освіти, сім’ї, самої дитини.

Пріоритетними напрямками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року є популярізація здорового способу життя, забезпечення можливості здобувати високоякісну освіту; боротьба з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, наркоманією.

Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя, збереження і зміцнення їх фізичного, психічного здоров’я. Ці ж завдання визначені й у Державних стандартах початкової та базової і повної середньої освіти.

Саме це завдання вирішує інтегрований навчальний курс «Основи здоров’я», який має за мету формування здорового способу життя всіх учасників освітнього процесу, виховання нового покоління громадян України, для якого потреба вести здоровий і безпечний спосіб життя була б невід’ємною складовою загальнолюдської культури.

Важливо, що викладання предмету “Основи здоров’я” в загальноосвітніх навчальних закладах зумовлено не лише суттєвим погіршенням стану здоров’я дітей і молоді в Україні, але й усвідомленням того, що здорові діти є більш успішними у навчанні і інших сферах життя. Сучасні умови життя підвищують вимоги до якості освіти, до вмінь молодих людей гнучко реагувати на зміни і вирішувати проблеми. Саме тому життєві навички, здобуті ними на уроках з основ здоров’я, допоможуть їм досягати успіху як у навчанні, так і в житті. Для цього, у першу чергу треба скоординувати зусилля школи, сім’ї та громадськості на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та формування культури здоров’я з відповідними ціннісними орієнтаціями.

Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2011-2012 навчальному році здійснюватиметься за діючими навчальними програмами «Основи здоров’я» для 1-4 класів і «Основи здоров’я» для 5 – 9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.


Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік на вивчення предмета «Основи здоров’я» з інваріантної складової навчального плану передбачено:

у ^ 1-4 класах – 1 година на тиждень;

у 5-7 класах – 1 год на тиждень;

у 8-9 класах – 0,5 год на тиждень.

У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров’я» у ^ 5-9 класах передбачено 0,5 год на тиждень.

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіатив­ної частини навчального плану, що в свою чергу надає можливість поширення і по­глиблення змісту тем чинної програми. У такому разі вчитель використовує чинну програму, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. Додані навчальні години доцільно використовувати на виконання практичних робіт.

Якщо години варіативної складової виділяються на збільшення годин на вивчення предмету «Основи здоров’я», то в робочому навчальному плані в колонці «Інваріантна складова» навпроти предмета «Основи здоров’я» робиться запис 0,5+ Y, де 0,5 – це кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення основ здоров’я, а Y – це кількість годин варіативної складової, додатково виділених на вивчення цього предмета. Облік зазначених годин здійснюється у класному журналі на сторінці предмета «Основи здоров’я».


Особливості викладання предмета «Основи здоров’я» висувають відповідні вимоги до професійної підготовки вчителів.

Звертаємо увагу керівників навчальних закладів на необхідність забезпечення викладання предмету «Основи здоров’я» педагогом, який має документ про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок (ООЖН) на відповідних курсах інститутів післядипломної педагогічної освіти (підстава – п. 4.4. наказу МОН від 01.06.2009 №457 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»). Неприпустимим є використання годин, відведених на цей предмет, для дованта­ження вчителів або класних керівників, що не мають відповідної підготовки для ви­кладання предмету «Основи здоров’я».

В 1-9 класах навчання основам здоров’я здійснюється за підручниками, які були видані в попередні роки та мають відповідний гриф Міністерства.

Навчальна інформація, що надається у навчальних посібниках і підручниках, несе в собі життєво важливе навантаження. Вчитель має бути обережним у відборі інформації, яку використовує на уроках.

Зауважуємо, що при вивченні тем щодо статевого виховання ( „Сім’я і здоров’я”, „Родина створює оптимальні умови для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку”, „Стосунки у родині”, „Психологічне благополуччя підлітків”, „Фізіологічна і соціальна зрілість підлітків”, „Толерантне ставлення до всіх людей”, „Спілкування дівчат і хлопців на засадах дружби”, „Соціальні патології”, „Інформаційна безпека”, „Естетичні та моральні засади здоров’я”) важливо спрямовувати навчання на формуванні в учнів загальних морально-етичних цінностей та особистісних якостей, зокрема таких як доброчесність, цнотливість, повага поглядів, доброта тощо.

Сучасне статеве виховання - це значно більше, ніж поінформування про анатомію та функції статевої системи, про гігієну, венеричні захворювання та статеві стосунки. Це формування зрілих переконань щодо ґендерних взаємин та способу життя молодої людини, від якого залежить стиль її поведінки, прийняття цінностей і пріоритетів у всьому подальшому житті.

Розглядаючи зазначені теми, превентивна освіта охоплює різноманітні чинники (позитивні і негативні) впливу на здоров’я, не фокусує увагу на шкідливих наслідках, а показує переваги здорового способу життя.

Добираючи додаткові матеріали до уроків, учителям слід звернути особливу увагу на відповідність їх змісту віковим особливостям, і навчальним можливостям та реальним потребам учнів. Лише за цих умов реалізація освітньої траєкторії учнями за схемою «знання» — «уміння» — «став­лення» - «життєві навички» сприятиме формуванню мотивації учнів до здорового способу життя.

Звертаємо особливу увагу, що Загальнодержавною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженою Законом України від
19 лютого 2009 року № 1026-VI, на Міністерство освіти і науки України, Раду міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації покладено відповідальність за запровадження до кінця 2013 року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Оскільки предмет «Основи здоров’я» вивчається з 1 по 9 клас, рекомендуємо запроваджувати факультативи з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у 10 – 11 класах за рахунок годин варіативної складової, забезпечуючи таким чином неперервність і наступність шкільної превентивної освіти.

Варто наголосити, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства.

Для проведення факультативних занять в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році рекомендуємо користуватися програмами та навчально-методичною літературою, схваленими Міністерством до використання у загальноосвітніх навчальних закладах, а саме:

– програма навчального курсу для загальноосвітніх навчальних закладів «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (авт. Т.В. Воронцова, В.М. Оржеховська, В.С. Пономаренко);

– навчально-методичний комплект для вчителів та учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Школа проти СНІДу» (авт. Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко);

– комплект посібників для педагогів-тренерів та учнів 15-18 років «Захисти себе від ВІЛ» (авт. Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко )

– комплект методичних матеріалів «Профілактична протинаркотична та протиалкогольна виховна програма для учнів 1-11 класів, їх батьків та працівників педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів навчання» (авт. А.М. Вієвський та інш.);

– навчальна програма факультативного курсу для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика шкідливих звичок» (авт. Челах Г.Є., Медведєва О.В.);

– навчальна програма факультативного курсу для учнів 8-9 класів «Основи здорового способу життя» (авт. Н.О. Чаган, М.М. Тюріна);

– навчальна програма факультативного курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика ВІЛ-інфекції і формування здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок» (авт І. М. Топор,
Л.В. Поліщук);

– навчальна програма факультативного курсу для учнів 5 – 6 класів «Я – моє здоров’я – моє життя»;

– навчальна програма факультативного курсу для учнів 7-11 класів «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» для учнів 7-11 класів.

Зазначаємо, що викладання факультативних курсів, спрямованих на формування здорового способу життя, відповідальної поведінки, профілактику шкідливих звичок та ВІЛ-інфекції можливе лише за умови письмової згоди батьків та наявності підготовленого вчителя.

Популяризації впровадження таких факультативів сприятиме інформаційно-просвітницька робота з батьками.

^ Список літератури, яка використовується в роботі.

Методичні рекомендації щодо вивчення біології 6 – 9 класах подано в Інформаційних збірниках МОН №13-14 2005-2009 р.р.

Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 10-му класі подано в „Інформаційних збірниках Міністерства освіти та науки України” (№ 25-26-27, 2010 рік ).

Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 11-му класі подано в „Інформаційних збірниках Міністерства освіти та науки України” (№ 19-20-21, 2011 рік ).

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011р. №329 «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

Наказ МОН України від 20.07.2004р. №601 «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 18.08.1098р. №305 «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.

Книга вчителя біології. Нормативні документи Міністерства освіти і науки України. Харків. Торсінг Плюс- 2006.


Суттєву допомогу у підготовці до уроків вчителям надають: • газета “Біологія”.

 • сайти Освіта .ua- Середня освіта. Форум “Урок”Рекомендації підготувала міська творча група:

 • Фіногеєва І.А.-методист ІМЦ управління освіти та науки Одеської міської ради,

 • Петрак А.Л.- методист РМК відділу освіти Приморської райадміністрації,

 • Лапко О.Н.– вчитель біології гімназії № 5,

 • Гасанова І.В.– вчитель біології гімназії № 5
Сторінка4/4
Дата конвертації25.05.2013
Розмір1.15 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи