Державний стандарт професійно-технічної освіти icon

Державний стандарт професійно-технічної освітиСхожі
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7124.2.F45063 - 2006


(позначення стандарту)


Професія – Столяр будівельний


Код – 7124.2


Кваліфікація: 2,3,4,5,6 розряд


Видання офіційне

Київ

2006


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

Та Міністерства праці та соціальної політики України

від “___”__________2006 р. №____/_________

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

___ липня 2006 р. За № __/___


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


^

ДСПТО 7124.2.F45063 - 2006


(позначення стандарту)


Професія – Столяр будівельний


Код – 7124.2


Кваліфікація: 2,3,4,5,6 розряди


Видання офіційне

Київ

2006


Погоджено

Заступник Міністра освіти

і науки України

______________ Б. Жебровський

"_____" ____________ 2006 р.


Погоджено

Заступник Міністра праці та

соціальної політики України

________________ Н. Іванова

"_____" ____________ 2006 р.

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


^

ДСПТО 7124.2.F45063 - 2006


(позначення стандарту)


Професія – Столяр будівельний


Код – 7124.2


Кваліфікація: 2,3,4,5,6 розряди


Видання офіційне

Київ

2006

Розробники


Власенко Н.Г., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області;

Гайдін В.І., викладач Сумського вищого професійного училища будівництва і дизайну;

Сосненко В.І., викладач Сумського професійного хіміко-технологічного ліцею;

Кліндухов В.Ф., майстер виробничої дільниці відкритого підприємства “Деревообробка”;

Хвостик К.М., заступник директора з виробництва відкритого акціонерного товариства “Сумибудтехсервіс”


Наукові консультанти

Гриценко В.П., кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України, директор Сумського будівельного коледжу;

Фомиця Л.М., доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, завідуючий кафедрою будівельних конструкцій Сумського національного аграрного університету


Рецензенти

Лукаш О.Г., голова правління закритого акціонерного товариства “Укрросметал”;

Мукосєєва М.А., заступник директора Сумського будівельного коледжу;

Підлісний В.І., директор Сумського обласного центру зайнятості


Літературні редактори

Самойленко Н.Ю., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області;

Снісар З.І., методист вищої категорії відділу методичного забезпечення професійно-технічної освіти та державних стандартів Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України


Технічний редактор

Костенко Г.М., заступник директора з практики Сумського будівельного коледжу


Керівники проекту

Іваній Н.І., начальник відділу координації діяльності вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

Паршина Н.П., начальник відділу методичного забезпечення професійно-технічної освіти та державних стандартів Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Шнюкова І.В.; методист вищої категорії сектору змісту та стандартизації ПТО з професії транспорту, пошти та зв’язку, морського і річкового флоту рибного господарства відділу методичного забезпечення професійно-технічної освіти та державних стандартів Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України


_________________________________________


Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії „Сировар”, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефони: (044)4177397, (044)4253533

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Головінова Валентина Олексіївна.


*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.


^ Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


^

ДСПТО 7124.2.F45063 - 2006


(позначення стандарту)


Професія – Столяр будівельний


Код – 7124.2


Кваліфікація: 2 розряд


Видання офіційне

Київ

2006

Загальні положення


Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікайії) робітників з професії „Столяр будівельний” 2-6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (103/98-вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 2 розряд складає 748 годин, на 3, 4 розряди – 571 година, на 5, 6 розряди – 355 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:

для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;

для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;

для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” тощо).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета “Технологія столярних робіт” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 64 “Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи”, частина 2, Краматорськ: Центр продуктивності, випуск 2, розділ 2, 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, “Загальні положення”, п.7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів/слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів/слухачів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.


^ Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)


1. Професія – 7124.2. Столяр будівельний


2. Кваліфікаціяї: 2 розряд


3. Кваліфікаційні вимоги


Повинен знати: основні властивості деревини; способи приготування столярного клею.


Повинен уміти: виконувати найпростіші столярні роботи.


^ 4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.


^ 5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна, базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.


^ 6. Сфера професійного використання випускника:

Будівельна деревообробка і столярні будівельні роботи.


7. Специфічні вимоги:

7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.


^ ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників


Професія – Столяр будівельний

Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу – 748 годин


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

81
1.1.

Основи правових знань

17
1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3.

Інформаційні технології

17
1.4.

Правила дорожнього руху

8
1.5.

Резерв часу

22

4

2.

Професійно-теоретична підготовка

207
2.1.

Технологія столярних робіт

92
22.

Охорона праці

30
2.3.

Будівельне креслення

34

17

2.4.

Матеріалознавство

34

2

2.5.

Основи електротехніки

17
3.

Професійно-практична підготовка

452
3.1.

Виробниче навчання

320
3.2.

Навчання в майстерні

180
3.3.

Навчання на виробництві

140
3.4.

Виробнича практика

132
4.

Консультації

30
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

8
6.

^ Загальний обсяг навчального часу:

748

23

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки

кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний"

 1. Кабінети

 • Основ правових знань

 • Основ галузевої економіки і підприємництва

 • Інформаційних технологій

 • Правил дорожнього руху

 • Основ електротехніки

 • Технології столярних робіт

 • Охорони праці

 • Будівельного креслення

 • Матеріалознавства


2. Майстерні

 • Столярна

 • Механічна

^ ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Основи правових знань”з/п
Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

3
2.

Конституційні основи України

10
3.

Правові основи професійно-технічної освіти

1
4.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2
5.

Господарство і право

1
всього

17


Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. Значення правосвідомості та правової культури у побудові правової держави.
^

Тема 2.Конституційні основи України


Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, – невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та мову.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності та правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдум, його види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.


^ Тема 3. Правові основи професійно-технічної освіти

Законодавство України про освіту та його завдання.

Закон України “Про освіту”. Право громадян на освіту. Основні принципи освіти. Державна політика в галузі освіти.

Професійно-технічна освіта – невід’ємна складова частина освіти України.

Закон України “Про професійно-технічну освіту” та його завдання. Мета професійно-технічної освіти. Права, обов’язки та відповідальність учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу. Особливий соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів. Документи про професійно-технічну освіту.


^ Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.


^ Тема 5. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

^ ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Основи галузевої економіки

та підприємництва”
з/п
Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Теоретико-правові основи бізнесу та підприємництва

4
2.
^

Власність і підприємницька діяльність


7
3.

Доходи в ринковій економіці


5
4.

Бізнес-планування у підприємництві

1
Всього

17


Сторінка1/8
Дата конвертації26.05.2013
Розмір2.05 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи