Харчові технології та інженерія денної та заочної форми навчання суми 2012 icon

Харчові технології та інженерія денної та заочної форми навчання суми 2012Схожі


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ


Методичні вказівки

до практичних занять на тему:

Патентознавство. Оформлення заявки на винахід.”


СУМИ

2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра інженерних технологій харчових виробництв


^ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ


Методичні вказівки

до практичних занять на тему:

Патентознавство. Оформлення заявки на винахід”


для студентів 4 курсу,

які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

денної та заочної форми навчання


СУМИ

2012

УДК 001.891 (075.8) ББК 72я73

Укладачі: Радчук О.В., к.т.н., доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв; Казаков Д.Д. асистент кафедри інженерних технологій харчових виробництв.


Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Патентознавство. Оформлення заявки на винахід” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2012- 16 с.


В методичних вказівках викладені завдання та загальні рекомендації щодо їх виконання, а також приведені тестові питання для самоперевірки знань по даній темі.

Рецензенти: Шандиба О.Б. к.т.н., доцент кафедри охорони праці; Бондарчук В.М., к.с.-г.н., доцент кафедри технології харчування


^ Відповідальний за випуск: кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерних технологій харчових виробництв О.В.Радчук.


Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 9 від “ 22 ” травня 2012 року.


© Сумський національний аграрний університет 2012

Вступ

Вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «Харчові технології та інженерія» дозволяє студенту ознайомитися з організацією науково-дослідної роботи в Україні, навчитися методологічним основам наукового пізнання, використовуючи сучасні теоретичні та експе­риментальні методи моделювання, приймати нові технічні рішення та оцінити результат науково-дослідної роботи.

Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу при вивченні вище вказаної дисципліни. Вони поєднують теоретичні і практичні навчання, підвищують рівень індивідуальної фахової підготовки кожного студента.

Кількість завдань визначається робочою навчальною програмою, окремі завдання виконуються в процесі самостійної роботи студентів у позаурочні години.

В кінці проведення заняття проводиться опитування студентів усно, письмово, з використанням контрольних питань, які наводяться в кінці кожної теми.

Виконання практичних робіт оформляється у зошит за встановленою формою і подається викладачу для перевірки і отримання заліку з нарахуванням кількості балів по кожній роботі згідно робочої навчальної програми дисципліни.

^ Мета проведення практичних занять

В результаті вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студенти повинні знати закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, методи і основні стадії наукових досліджень, принципи подолання технічних протиріч і методи пошуку нових технічних рішень, а також вміти обробляти науково-технічну і патентну інформацію, застосовувати на практиці сучасні прийоми та методи науково-технічної творчості, вести пошук нових технічних рішень.

Практичні заняття сприяють підвищенню зацікавленості студентів до даної дисципліни, поглиблюють професійні знання і уміння по спеціальності.


^ Організація проведення практичних занять

Практичні заняття проводяться з групою студентів в навчальній аудиторії. При цьому кожен студент повинен мати окремий зошит для оформлення практичних робіт, ручку, лінійку, олівець та калькулятор для інженерних розрахунків. Залік та нарахування балів, згідно робочої навчальної програми дисципліни, по практичному заняттю проставляється при пред’явленні студентом звіту про виконання роботи, наданні відповідей на питання по темі роботи та виконання вимог «Положення про організацію навчального процесу в Сумському НАУ».


Практичне заняття №9 (2 год.)


Тема: «Патентознавство. Оформлення заявки на винахід.»


Мета: «Ознайомлення із загальними правилами складання і подання заявки, на винахід (корисну модель), основами законодавства України з питань складання і подання заявки, навчитися складати заявку на патент та супроводжуючи документи»

План

 1. Креслення і реферат

 2. Подання заявки на видачу патенту

 3. Подання міжнародної заявки на видачу патенту

^ 1. Креслення і реферат

- креслення

1.1. Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми тощо) оформлюють на окремому аркуші (окремих аркушах).У правому верхньому куті кожного аркуша зазначають назву винаходу (корисної моделі).

1.2. Для пояснення суті винаходу (корисної моделі) як додаток до інших графічних матеріалів можуть бути подані фотографії. У виняткових випадках фотографії можуть бути подані як основний вид ілюстративних матеріалів, наприклад, для ілюстрації етапів виконання хірургічних операцій.

Формат фотографій повинен бути таким, щоб не виходив за розміри полів аркушів документів заявки. Фотографії малого формату слід наклеювати на аркуші встановленого формату з дотриманням вимог до якості аркуша.

- Реферат.

1.3. Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі) , характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель), і (або) галузь його (її) застосування, якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти. Суть винаходу (корисної моделі) в рефераті характеризують шляхом вільного викладу формули, переважно такого, при якому зберігаються всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту.

1.4. Реферат складають лише з інформаційною метою. Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.

Реферат складають таким чином, щоб він міг служити ефективним засобом пошуку у відповідній галузі техніки.

1.5. Рекомендований обсяг тексту реферату становить до 1000 знаків.

Текст реферату слід викладати окремими короткими реченнями і уникати складних у стилістичному плані зворотів.

Математичні та хімічні формули, а також креслення можуть бути включені до реферату, якщо без них скласти реферат неможливо. Креслення, наведені в рефераті, мають бути виконані на окремому аркуші і додаватися до реферату. Креслень має бути стільки примірників, скільки примірників містить реферат.

1.6. Реферат може містити також деякі додаткові відомості, зокрема посилання на кількість незалежних і залежних пунктів формули винаходу (корисної моделі), графічних зображень, таблиць.

^ 2. Подання заявки на видачу патенту

2.1. Відповідно до статті 12 Закону (3687-12) заявку подає до Установи особа, яка бажає одержати патент і має на це право. Заявку безпосередньо подають або надсилають на адресу Укрпатенту. (Абзац перший пункту 16.1 розділу 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (3.0332-04) від'26.02.2004).

Разом із заявкою може бути подано її електронну копію на дискеті чи компакт-диску CD-R. Така копія надається як сукупність файлів, кожен з яких є електронною копією окремого документа заявки. Документи повинні бути підготовлені, як правило, у редакторі WORD), тексти документів - у форматі RTF з використанням одного із шрифтів: Times New Roman, АгіаІ Суг, розмір 9, для зображення спеціальних символів — шрифт Simbol, для зображення математичних формул - у форматі Місгоsoft Equation. (Пункт 16.1 розділу 16 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (3.0332-04) від 26.02.2004).

Відповідно до статті 13 Закону (3687-12) датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:

заяву у довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою; (Абзац четвертий пункту 16.1 розділу 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (3.0332-04) від 26.02.2004).

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою. Якщо вказаний матеріал викладено іншою мовою, то для збереження дати подання заявки його переклад на українську мову повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки. (Абзац шостий пункту 16.1 розділу 16 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 154 (з.0332-04) від 26.02.2004).

2.2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника. (Абзац перший пункту 16.2 розділу 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (3.0332-04) від 26.02.2004).

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. (Абзац другий пункту 16.2 розділу 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (з.0332-04) від 26.02.2004).

Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Якщо в заяві зазначено два або декілька заявників, то один з них може бути призначений іншими заявниками як їх представник. (Абзац четвертий пункту 16.2 розділу 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (3.0332-04) від 26.02.2004).

2.3. Будь-яка дія представника або будь-яка дія щодо нього має наслідки дії, що здійснена відповідним заявником чи заявниками або щодо них. (Пункт 16.3 розділу 16 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 154 (з.0332-04) від 26.02.2004).

2.4. Якщо заявку подають через представника, то до заявки слід додати видану заявником довіреність, що засвідчує його (її) повноваження, або її копію. (Абзац перший пункту 16.4 розділу 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (з.0332-04) від 26.02.2004).

Якщо довіреність викладена мовою оригіналу, то до неї додають переклад українською мовою.

Довіреність має бути подана разом з документами заявки. Довіреність може стосуватися однієї або декількох заявок, зазначених у ній.

Якщо довіреність видано на ведення справ за декількома заявками, то до кожної заявки додається копія довіреності.

У довіреності зазначається:

повне ім'я особи, якій вона видана;

обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;

дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи, що має на це повноваження, засвідчується печаткою.

Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо в довіреності зазначено більший строк, то довіреність дійсна три роки від дати її вчинення. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона вважається дійсною протягом одного року від дати її вчинення.

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

Довіреність представнику, зареєстрованому в Установі, для представництва особи, що проживає за межами України, може бути видана як самим заявником, так і його представником, що має відповідну довіреність, видану заявником. У цьому разі до Установи необхідно подати обидві довіреності. (Абзац тринадцятий пункту 16.4 розділу 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (3.0332-04) від

26.02.2004)

2.5. Будь-яке призначення представника може бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх правонаступниками.

2.6. Довіреність, якщо заявка подається через представника заявника, має бути оформлена відповідно до пункту 16.4 Правил. (Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (з.0332-04) від 26.02.2004).

2.7. Якщо заявник бажає скористатись правом пріоритету, то він повинен відповідно до частини 2 статті 15 Закону (3687-12) протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та копію попередньої заявки, якщо ця заявка була подана в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції (995 123) про охорону промислової власності. Якщо попередніх заявок декілька, то додають копії всіх попередніх заявок. За потреби, Установа може зажадати переклад попередньої заявки (попередніх заявок) українською мовою. (Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (3.0332-04) від 26.02.2004).

2.8. Якщо заява про пріоритет та копія попередньої заявки надійшли до Установи пізніше встановленого строку, то строк, пропущений заявником через непередбачені і незалежні від нього обставини, може бути продовжений на 2 місяці з дати закінчення зазначеного строку (якщо до заяви про встановлення пріоритету та копії попередньої заявки буде додано документ про сплату збору за продовження строку).

^ 3. Подання міжнародної заявки на видачу патенту

(Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (з.0332-04) від 26.02.2004)

3.1. Компетентне відомство-одержувач відповідно до правила 19 Інструкції.

3.1.1. Установа є компетентним відомством-одержувачем для прийняття та реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один із заявників є громадянином України або особою, яка проживає на її території, незалежно від того, чи є він заявником для всіх чи лише для деяких держав.

3.1.2. Виконання обов'язків відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в Україні, передбачених Договором, виконує Укрпатент, керуючись при цьому Договором та Інструкцією і Правилами щодо не врегульованих вищезгаданими документами питань.

3.1.3. Фізична особа вважається громадянином України або особою, що проживає на її території, якщо вона є такою згідно із законодавством України.

Будь-яку особу можна також уважати такою, що проживає в Україні, якщо вона є власником дійсного й ефективного промислового чи торгового підприємства в Україні.

Відповідно до правила 18 Інструкції будь-яку юридичну особу якщо вона зареєстрована згідно із законодавством України як юридична особа, можна вважати громадянином України.

Якщо виникають сумніви щодо громадянства заявника чи його проживання в Україні, то Укрпатент має право зробити запит до заявника на документальне підтвердження відповідних фактів.

3.2. Мова міжнародної заявки.

Укрпатент приймає заявки, викладені російською або англійською мовами.

3.3. Кількість примірників.

Міжнародну заявку (заяву, опис, формулу винаходу (корисної моделі), креслення та реферат) подають до відомства-одержувача в трьох примірниках, кожний з яких має бути придатний для прямого репродукування, а перший (реєстраційний) примірник, що надсилають до Міжнародного бюро ВОІВ, має бути придатний для прямого репродукування в необмеженій кількості.

3.4. Адресат і адреса для листування.

Усю кореспонденцію, що передбачена процедурою Договору, надсилають на одну адресу на території України в одному примірнику:

якщо в графі IV заяви до міжнародної заявки, передбаченої правилами 3 і 4 Інструкції, зазначено агента або спільного представника і його адресу, то кореспонденцію надсилають на ім'я цієї особи і на цю адресу;

якщо в графі IV заяви зазначено адресу для листування, кореспонденцію надсилають на цю адресу на ім'я особи, зазначеної для листування;

якщо графа IV заяви не заповнена, то кореспонденцію надсилають на ім'я заявника, зазначеного в заяві першим серед осіб, які мають право подавати заявки до відомства-одержувача і на його адресу. Клопотання заявника щодо реєстрації зміни відомостей про заявника, агента, спільного представника чи винахідника (якщо таке клопотання надіслане через відомство-одержувач, а не безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ) беруть до уваги і відповідні зміни адреси і адресата враховують лише за умови, якщо це клопотання містить усі потрібні відомості (уключаючи адресу і транслітерацію) і підписане всіма заявниками, яких ці зміни стосуються.

3.5. Мова листування.

Листування із заявником відомство-одержувач здійснює мовою міжнародної заявки.

3.6. Передача документів з використанням факсимільного зв'язку

3.6.1. Якщо документи міжнародної заявки передано до Укрпатенту з використанням факсимільного зв'язку, то дата їх подання встановлюється відповідно до пункту 16.6 Правил. При цьому разом з оригіналом заявки подають дві її копії. (Пункт в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 154 (3.0332-04) від 26.02.2004).

3.6.2. Якщо з використанням факсимільного зв'язку передано документ, що стосується міжнародної заявки, але інший, ніж документ міжнародної заявки, або аркуші заміни до неї, то Укрпатент вирішує, чи слід надсилати заявнику запит щодо оригіналу такого документа, і, за потреби, робить такий запит. (Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (з.0332-04) від 26.02.2004).

3.7. Номер справи заявника.

Кореспонденція, яку надсилають заявнику, повинна містити посилання на «номер справи заявника» (не більше 12 знаків), якщо він зазначив цей номер у заяві. Заявник може проставляти «номер справи заявника» на кожному аркуші міжнародної заявки в лівому кутку верхнього поля, не нижче 1,5 см від верхнього краю аркуша (правило 11 Інструкції).

Кореспонденція, яку надсилають заявнику, не містить інших номерів, що використовує заявник, наприклад, вихідних номерів окремих листів.

3.8. Реєстрація та пересилання міжнародної заявки.

3.8.1. Міжнародна заявка, що відповідає вимогам статті 11(1) Договору, реєструється в тому разі, якщо заявник виконав вимоги частини 1 статті 37 Закону (3687-12) і вона не підпадає під положення частини 3 статті 12 Закону При цьому реєстраційний примірник заявки, за якою сплачено «Основне мито» і збір за пересилання, надсилається до Міжнародного бюро ВОІВ. (Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (з.0332-04) від 26.02.2004).

3.8.2. Якщо заявка вважається вилученою за несплату заявником міжнародного мита, то реєстраційний примірник надсилають до Міжнародного бюро ВОІВ з повідомленням про вилучення. Проте в усіх випадках реєстраційний примірник надсилають до Міжнародного бюро ВОІВ не пізніше ніж за 15 днів до закінчення 14-ти місяців від дати пріоритету.

3.8.3. Якщо реєстраційний примірник заявки надсилають до Міжнародного бюро, але «мито за пошук» за цією заявкою не сплачено, то копію для пошуку до Міжнародного пошукового органу (ФШВ, м. Москва; Європейське патентне відомство, м. Мюнхен) не передають, а в реєстраційному примірнику міжнародної заявки робиться відповідна позначка.

3.9. Відомості про міжнародну заявку.

Номер і дату подання міжнародної заявки Укрпатент може повідомити особам, які зазначили номер справи заявника або ім'я заявника і назву винаходу.

Будь-які інші відомості щодо міжнародної заявки до її публікації надаються або особисто заявнику (агенту) або за клопотанням заявника (агента) у письмовій формі - особі, яку зазначено в цьому клопотанні.

3.10. Копія документа про пріоритет.

Якщо заявник у заяві, поданій відповідно до Договору, чи в окремому листі просить відомство-одержувач надіслати до Міжнародного бюро ВОІВ завірену копію пріоритетного документа, але не оплатив її підготовку і пересилання, то Укрпатент повідомляє заявника про необхідність оплати згідно з чинними тарифами і після надходження оплати готує і відсилає копію. При цьому відповідальність за порушення строків з вини заявника несе заявник.

3.11. Наслідки міжнародної публікації.

3.11.1. Згідно із статтею 29 (1) Договору міжнародна публікація міжнародної заявки, що здійснюється російською мовою, має такі самі наслідки, як і публікація відомостей про заявку, передбачена частиною 16 статті 16 Закону (3687-12). (Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (з.0332-04) від 26.02.2004).

3.11.2. Якщо міжнародна публікація здійснена іншою (не російською) мовою, то на підставі статті 29 (2) Договору вищезазначені наслідки настають лише після публікації відомостей про цю заявку в порядку, передбаченому частиною 16 статті 16 Закону (3687-12), за умови, що заявник подасть до Укрпатенту переклад цієї заявки українською мовою. (Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 154 (з.0332-04) від 26.02.2004).


^ CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України. – К.: Українська правнича фундація, 1996. – 43 с.

 2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008-95 / Держстандарт України. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38с.

 3. Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие / А.Я. Баскаков; Н.В. Туленков.– К.: МАУП, 2002. – 216 с.

 4. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник / М.Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

 5. Власов К.П. Методы исследований и организация экспериментов / К.П. Власов, А.А. Киселева. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2002. – 256 Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 240 с.

 6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.

 7. Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учебное пособие / А.А. Лудченко; Я.А. Лудченко; Т.А. Примак. – К.: Знання, 2000. – 114 с.

 8. Наринян А.Р. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.Р. Наринян, В.Л. Поздеев. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 109 с.

 9. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.

 10. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. Стеченко; О.С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

 11. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.

 12. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник / Г.С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с.

 13. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 .

Радчук Олег Володимирович

Казаков Дмитро Дмитрович


^ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ


Методичні вказівки

до практичних занять на тему:

Патентознавство. Оформлення заявки на винахід.”


для студентів 4 курсу,

які навчаються за напрямом

6.051701 „ Харчові технології та інженерія ”

денної та заочної форми навчання


Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160


Підписано до друку 2012 р. Формат А5. Тираж примірників

Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №


Скачати 162.18 Kb.
Дата конвертації26.07.2013
Розмір162.18 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи