Робоча навчальна програма дисципліни промисловаестетик а для базового напряму icon

Робоча навчальна програма дисципліни промисловаестетик а для базового напрямуСхожі


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова методичної комісії базового напряму

_________ Куньч З.Й.

« 28 » 08 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни П Р О М И С Л О В А Е С Т Е Т И К А

Для базового напряму КУЛЬТУРА


Для спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

Семестр 1

всього

Семестр 2

всього

Лекційні заняття, год.

16

16Лабораторні заняття, год.

Практичні заняття, год .

16

16Модульний контроль, год

Всього аудиторних, год.

36

36Самостійна робота, год.

36

36Загальний обсяг, год.

72

72КП / КР

Контрольні роботи, шт

1

1Розроблення графічних робіт, шт.

Екзамени

Заліки

1

1

Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму 6.020.100 “Документознавство та інформаційна діяльність”.


Робоча навчальна програма складена к.і.н., доц. каф. ІТПК Барановською Н.М.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

Історії, теорії та практики культури.


Протокол № 1 від 28.08.2008 р.


Завідувач кафедри,

к.іст.н. Зінкевич Р.Д.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № 1 від 28.08. 2008 р.


.


1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі


    1. Мета викладання дисципліни


Дати студентам знання з історії та теорії розвитку промислової естетики та дизайну, розкрити проблеми взаємозв’язку між наукою, технікою та мистецтвом, показати співвідношення краси та користі у матеріальному виробництві.


    1. Завдання вивчення дисципліни


Завдання вивчення дисципліни полягає у тому, щоб студент

повинен знати: особливості розвитку промислової естетики та дизайну, мати загальне поняття про красу предметного світу, та особливості його сприйняття, розуміти вплив естетичних якостей предметів на гармонізацію оточуючого середовища.

Повинен вміти: організувати загальну об’ємно-просторову композицію та інтер’єр виробничих приміщень проектувати кольорову гаму виробничих місць та прилеглої території, використовувати елементи візуальної інформації у промисловості.


1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу№ з/п

Назва дисципліни

Наза розділів та тем

1.

Українська та зарубіжна культура

Т. 1-8 розділи “Художня культура”

2.

Всесвітня історія

Англія, Німеччина, Франція США в ХУШ – ХХ ст.

3.

Філософія

Філософія Відродження та Нового часу.2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції - 16 год.


№ п/п

Найменування розділів, тем

Кількість годин


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Вступ.

Тема 1. Поняття “промислової естетики” та “дизайну”

Предмет і завдання курсу. Методи та методологія викладення. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами – світовою та українською історією, етнографією, історією мистецтва, українською та зарубіжною культурою. Поняття "промислова естетика". Етимологія термінів "естетика", "технічна естетика", "промислове мистецтво", "дизайн", їх сучасне трактування. Промислова естетика і художнє конструювання. Взаємовідношення технічної естетики та дизайну.

Проблема співвідношення краси і користі у матеріальному виробництві. Найдавніші відомості про особливості розвитку матеріальної культури і техніки, синкретичну єдність матеріальної та духовної першооснов у виробничій сфері. Загальні теоретичні положення про єдність раціонального та художньо-образного мислення, поєднання краси та користі у матеріальних предметах. Утилітарні та естетичні функції у промисловому виробництві.

Праця репродуктивна і творча. Естетизація виробництва як шлях до подолання розвитку між виробниками та споживачами. Вплив науково-пошукової діяльності на промислову естетику.


^ Тема 2. Історичні витоки промислової культури.

Закономірності розвитку матеріальної культури і мистецтва в прадавні часи. Історичні корені естетичного мислення та технічної творчості. Теоретичні обгрунтування естетичної проблематики у матеріальному виробництві різних історично-культурних епох: від античності до доби промислових революцій Нового часу.

Особливості мистецтва первісного суспільства його практичний характер. Первісне мистецтво і виробнича діяльність. Найдавніші пам’ятки матеріальної культури і мистецтва. Єдність та синкретизм утилітарного і художнього елементів у мистецтві первісної доби.

Антична естетика. Основні принципи, практичне спрямування античної естетики. Античні джерела про естетичну проблематику матеріального виробництва( Сократ, Платон, Арістотель, Протагор.)

^

Естетика і предметний світ стародавньої Греції. Поєднання краси і користі у матеріальному виробництві стародавньої Греції.

Співвідношення ремесла та дизайну в добу Середньовіччя. Осмислення категорій "протодизайну". Особливості середньовічного розподілу праці, зростання розриву між виробниками та споживачами.

Аналіз середньовічного ремесла як розвиненого виробництва, його правила, зразки, інваріантні форми, зміни у межах функціональної й стильової єдності. Проблема взаємостосунків науки і техніки в період Середньовіччя.

Технічна естетика доби перших промислових революцій ( XVІІ – ХVІІІст). Розвиток машинної індустрії. Взаємовідношення людини та машини. Виникнення окремої професії інженера. Взаємозв’язок технічного і наукового прогресу з мистецтвом. Англійські мислителі ХVІІІ ст. про естетичну цінність та виразність машинного виробництва. Наслідки промислових революцій. Необхідність опанування нових технічних форм, їх естетизація. Теоретичні концепції французьких енциклопедистів ХVІІІ ст. про феномен технічного прогресу, як стимул для пошуків нових предметних форм; взаємозв’язок промисловості та естетики.^ Тема 3. Промислова естетика ХІХ століття.

Естетичні проблеми ХІХ століття у контексті розвитку у капіталістичної промисловості та ринку. Вільна конкуренція та наймана робоча сила. Рух за зв’язок техніки та мистецтва. Англія – “майстерня світу”.

Популяризація естетичних досягнень промислового виробництва. Перші промислові виставки у Берліні (1844) та Парижі (1849). Їх роль для впровадження мистецтва у матеріальне виробництво, техніку та повсякденний побут. Організація першої всесвітньої промислової виставки у Лондоні (1851), її резонанс. Заснування перших промислових музеїв. Друга і Третя всесвітні промислові виставки.

Перші спеціальні журнали та видання з естетичних проблем та художнього проектування. Поява перших навчальних підручників з художнього проектування. Їх вплив на подальше усвідомлення естетичних проблем техніки і матеріальної культури.

Практична діяльність інженерів та архітекторів у галузі промислового мистецтва.

Практична естетика Г.Земпера. Зародження індустріальних рис художньої культури. Значення матеріалів та технічно логічних процесів у промисловому виробництві. Діяльність бельгійського архітектора і художника Ван де Вельде.

Діяльність У.Морріса, Дж. Рьоскіна. Англійський рух за зв’язок мистецтв і ремесел. Нові приклади художнього конструювання. Розвиток промислової естетики в Данії (кінець ХІХ ст.) Промислова виставка в Копенгагені. Данський фарфор.
^

Тема 4. Промислова естетика та дизайнерські

теорії модерної доби ( кінець ХІХ- початок ХХ століття ).


Основні принципи модерної естетики. Міжнародна виставка в Дрездені (1897 р) та початки стилю "модерн". Урізноманітнення художнього життя. Еклектичність. Поверхнева стилізація.

Модерн в естетиці інтер’єрів архітектурних споруд. Пошук індивідуальних форм предметів побуту, меблів, орнаментики в період модернізму. Взаємозв’язок цілого і деталей. Принципи функціоналізму та врахування взаємозв'язку людини та оточуючого світу. Діяльність Ванде Вельде.

Становлення дизайну як самостійної професії. Основні теоретичні концепції дизайну кінця ХІХ- початку ХХст., його провідні школи та лідери. Значення діяльності німецького Веркбунду для розвитку дизайнерської професії. "Академічний" дизайн Баугаузу. Вплив великомасштабного виробництва та монополізації промисловості на становлення дизайну як самостійної професії.

Історичний досвід Англії та Франції у фундації дизайну.

Естетика раціоналізму та функціоналізму французьких дизайнерів. Діяльність Поля Суріо, Тоні Гареньє та Огюста Перре.Англійський комерційний дизайн. Англійська "Асоціація дизайну" та промисловості, її програма дизайнерської професії (1935 р). Теоретичні концепції дизайну.


Особливості сприйняття дизайнерської професії Україною.

Колоніальне становище України та сприйняття нею тенденцій світового дизайну. Злет теоретичної думки в інженерному середовищі Харкова. Розвиток проектної практики. Фортех. І.Севера. Асоціація революційних митців України (АРМУ) та ідея органічного вростання мистецтва в побут.


^ Тема 5. Промисловий дизайн США ХХ століття

Становлення американського дизайну. Бурхливе промислове піднесення кінця 20-х років. Поява нових галузей промисловості та розвиток промислового дизайну.

Феномен розвитку дизайну в США у період всесвітньої кризи 1929р. Концепція "машинного мистецтва" та промислового дизайну 30-х років. Стереотип "ідеального дизайнера". Дизайнерська творчість Луіса Салівена, Джосефа Сайнела. Генрі Дрейфус та Генрі Форд. Розвиток американського футуродизайну. Діяльність Нормана Бел Геддеса. Американський дизайн другої половини ХХ ст.; стафф – дизайн, незалежний дизайн, нон-дизайн.

Зв’язок промислової естетики з ринком. Суть маркетингу та його основні завдання у сфері промисловості. Модифікація промислових виробів. Маркетинговий підхід американських дизайнерів до розробки та реалізації промислового виробу. Створення та розвиток рекламної індустрії у США.

Розгалужена структура сучасного промислового дизайну в США та його різновиди. Основні форми дизайнерської діяльності. Освітні заклади з підготовки фахівців - дизайнерів у сучасній Америці. Провідні дизайнерські фірми і бюро. Роль та значення американського дизайну у розвитку світового промислового виробництва.


^ Тема 6. Теоретичні основи промислової естетики.

Проблема співвідношення художньої форми і змісту предметного виробу. Чинники, що впливають на форму промислового предмета. Відповідність художньої форми функціональним, техніко-економічним та композиційно-естетичним вимогам.

Питання теорії композиції в техніці. Художні засоби технічної естетики: пропорційність, масштаб, ритм, ракурс, колір, контраст та нюанс, кольорова гармонія, світлові ефекти. Тектоніка.

Творчі методи дизайну. Історія розвитку евристики - науки про творчу діяльність. Закони евристики. Основні прийоми активізації творчого пошуку: аналогія, інверсія, евристичне комбінування, асоціативний метод. Візуальне мислення як знаряддя творчої діяльності.

Проблема стилізації форми. Стилізація і естетична організація зовнішнього вигляду промислового виробу. Роль дизайнера - стиліста. Зв’язок стилізації з декоративно-прикладним мистецтвом. Основні види стилізації: декоративістська, кон’юктурна, імітаційна, раціональна. Конструкційні та декоративно-оздоблювальні матеріали, їх текстура і фактурна. Позитивні риси та недоліки стилізації.

Три різновиди сучасного дизайну. Дизайн промислових виробів, графічний дизайн, дизайн середовища. Основні графічні символи та фірмові знаки. Дизайнерська документація та її призначення. Вимоги промислової естетики до організації виробничого середовища, благоустрою території, облаштування робочого місця. Естетичні фактори сприятливих умов праці. Основні тенденції розвитку дизайну в Україні.

"Популярне мистецтво" та український дизайн 60 - х рр.

Урізноманітнення стильових проявів, диференціація дизайнерських спеціалізацій в Україні у 70 - 80 рр XX ст.


^ Тема 7. Дизайн у незалежній Україні.

Основні різновиди сучасного дизайну. Сучасні тенденції естетичного оформлення ділового офісу: розробка план-схеми офісу, організація робочого місця, колір, меблі, технічне обладнання, вимоги до приміщення, знаходиться місце секретаря, канцелярське приладдя.

Роль та значення дизайну для піднесення української економіки та входження України у світовий економічний і культурний простір.


2


2


2


2


2


4


22.2 Практичні (семінарські) заняття – 16 год.


2.3. Самостійна робота ­­- 36 год.
п/п

Зміст роботи

Кіль-кість год.


1

1 семестр

Підготовка семінарських занять


14

2

Виконання індивідуальних домашніх завдань

8

3

Підготовка до залікової контрольної роботи

10

4

Підготовка до складання заліка

4
^

2.4. Розподіл балів присвоєних студентам до диференційного заліку
Максимальна оцінка в балах

Поточний контрольСеместрова

оцінка


Лаб.

Зан.

Сем.

зан.

РГР

КР


КП

(КР)

Реферат

Колок-віум

Разом

балів

ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

25

-

75

-

-

-

100

100


Перелік індивідуальних домашніх завдань:


1. Написання рефератів 6 год.

2. Виконання графічних завдань 2 год.


ЛІТЕРАТУРА:Арзуманян С.С. Эстетическая организация предметной среды. - Ереван.,1988.

АроновВ.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна.-М.,1992.

Барановська Н.М. Промислова естетика. Навч. посібник. – Львів, 2003.

Безмоздин Л.Н. В мире дизайна –Ташкент 1990.

БычковВ.В. Малая история византийской эстетики –К.,1991.

Воронов Н.В.Эстетика техники. Очерки истории и теории –М.,1972.

ГилеевА.А. Эстетика в технике. – Воронеж, 1967.

Глазычев В.Л. О дизайне.Очерки по теории и практике дизайна на Западе.-М.,1970.

Глинкин В.А. Промышленная эстетика на машиностроительных предприятиях.- Л; 1983.

Даниленко В.Я. Основи дизайну .- К.,1996.

Даниляк В.И., Мунипов .М., Фёдоров М.В. Эргодизайн, качество, конкурентноспособность. - М.,1990.

Дизайн на Западе. Всероссийский науч.- исслед. институт техн. эстетики.-Л.-М.,1992.

Естетика. /3а заг. ред. Левчук Л.Т/. - К., 1997.

Квасов А.С. Художественное конструирование изделий из пластмасс. - М.,1985.

Лазарев Е.Н. Дизайн машин.-Л., 1988.

Модернизм. Анализ и критика основных направлений. - М.,1979.

Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна.-М., 1994.

Никольский И. Красота: Исторические судьбы и современность. - Красноярск, 1986.

Основи художньої культури. Теорія та історія світової художньої культури. Част. 1-ша.- Харків, 1997.

Повилейко Р. Эстетика для инжинера. - Кемирово, 1976.

Сомов Ю.С. Композиция в Технике. - М.,1987.

Соотношение общей и технической эстетики: Научные и методические аспекты. - Томск,1988.

Техника в ее историческом развитии: От появления первых ручных орудий труда до становления техники машинно – фабричного производства.- М., 1979; 1982.

Тьялве Эскиль.Краткий курс промышленного дизайна. Перев.с англ.-М., 1984.

Федоров А.В. Оценка эстетических свойств товаров.- М.,1970.

Фольта О.В., Смолинський Р.И. Основи художнього конструювання.- К., 1973.

Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий./под ред. Быкова З.Н. - М.,1986.

Шестаков В.П. Гармония как эстетическая категория.- М.,1973.

Шпора П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. Учеб. пос. - К., 1989.

Эйчис А.П. Покрытия и техническая эстетика.- К., 1971.

Эстетические ценности предметно-пространственной среды. -М., 1990.

Яснов В.В. Декоративные свойства древесины.- Л.,1970.

Даниленко В.Я. Дизайн. – Харків, 2003. Дизайн та образотворче мистецтво: Словник. – Луцьк, 2000.

Курліщук Б.Ф. Проектування інтер'єрів житлових і громадських споруд: Навчальний посібник. – К., 1995.

Мигаль С. Проектування меблів: Навчальний посібник. – Львів, 1999.

Михайлов С.М.История дизайна: Учебник. – М., 2000.

Хохлянський Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: Навчальний посібник. – Львів, 1999.

Ранев В.Р. Интерьер. – М., 1989.

Шумега С.С. Дизайн. – К., 2004.

Скачати 169.19 Kb.
Дата конвертації26.07.2013
Розмір169.19 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи