Рекомендації до написання курсових робіт з сучасних технологій викладання іноземної мови для студентів icon

Рекомендації до написання курсових робіт з сучасних технологій викладання іноземної мови для студентівСхожі


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут філології та соціальних комунікацій


Кафедра іноземних мов
РЕКОМЕНДАЦІЇ
до написання курсових робіт
З СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


для студентів

спеціальності 7.02030301 «Українська мова та література»,

7.02030302 «Мова і література (російська)»

7.02030302 «Мова і література (англійська або німецька та болгарська)»


2012

Методичні рекомендації укладені на основі Кредитно-модульної організації вивчення курсу "Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" / за ред. Ніколаєвої С.Ю. –К.; Ленвіт, 2006. – 80 с.


Укладачі:

доцент викладач кафедри теорії та методика навчання мов О.Б. Ярова,

старший викладач кафедри теорії та методики навчання мов Г.А.Удовиченко


Рецензенти:

 • Романова Л.Я., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Нищета В.А., кандидат педагогічних наук, доцент


Методичні рекомендації обговорені на засіданні

кафедри теорії та методики навчання мов

Протокол №1 від 13.08.2012 р.

завідувача кафедри О.Б. Ярова, кандидат педагогічних наук, доцент.


Схвалено

методичною радою

Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол № _____від «________» 2012 р.

Голова ради доц. О.П. Новик ___________


Схвалено

вченою радою

Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол №_____від«__________» 2012 р.

Голова ради проф. О.Д. Харлан __________


ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………………4

1. Основні етапи виконання курсової роботи з сучасних технологій викладання іноземних мов … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5

2. Методичні поради до виконання курсової роботи…………………… … …6


3. Оформлення курсової роботи …………………………………… … … … 10

4. Захист курсової роботи з сучасних технологій викладання іноземних мов.13

5. Теми курсових робіт з сучасних технологій викладання іноземних мов та література до них…………………………………………… … … … … … ….14

Додатки………………………………………………………………………… ..22

Прийняті скорочення ………………………… … … … … … … … … … … 24

ПЕРЕДМОВА

Написання студентами курсової роботи є важливою складовою частиною навчального процесу. Мета курсової роботи – закріплення, поглиблення і узагальнення знань, набутих студентами під час вивчення певних дисциплін та застосування теоретичних знань у комплексному вирішенні конкретного завдання у фаховій галузі, залучення студентів до науково-дослідної роботи.

Студенти мають оволодіти методологією і методикою педагогічних досліджень, осмислено і критично сприймати наукову літературу, навчитися працювати з різними джерелами, а також чітко, переконливо та стилістично правильно викладати свої думки.

За змістом курсова робота не є переказом матеріалу з опублікованих джерел, а являє собою результат самостійної праці студента, в якій мають бути елементи новизни: постановка нових питань, ще не досить повно висвітлених у літературі, виявлення і введення до наукового та практичного обігу нового джерела чи нових фактів і встановлення нових причинно-наслідкових зв’язків між відомими явищами. Курсова робота передбачає висловлювання студентами власних думок, зіставлення концепцій, точок зору науковців і практичних фахівців, наявних з різних аспектів теми, а, можливо, і нова постановка вже відомої проблеми.

Курсова робота з сучасних технології викладання іноземних мов сприяє опануванню студентами вміннями та навичками організації та здійснення наукових досліджень, розширенню педагогічного світогляду, а головне формуванню у майбутніх вчителів стійких педагогічних переконань і методичних навичок і вмінь. Крім того, написання студентами курсової роботи має на меті активізацію навчально-пізнавальної діяльності, привчає студентів до вдумливої роботи з науковою літературою, працями видатних світових та українських педагогів і методистів, розвитку їх критичного та творчого мислення.

Курсова робота з сучасних технології викладання іноземних мов – це наукове дослідження, яке повинно відповідати всім вимогам, що ставляться до наукових досліджень.

Завданням даних методичних рекомендацій є надання допомоги студентам денної та заочної форм навчання у виконанні курсових робіт зі сучасні технології викладання іноземних мов.

^

Основні етапи виконання курсової роботи


1. Вибір теми дослідження та її обґрунтування. Визначення об'єкта та предмета дослідження. Постановка мети.

2. Добір літератури з обраної теми, її глибоке вивчення та систематизація матеріалу. Вивчення педагогічного досвіду.

Визначення вихідних теоретичних положень. Формулювання на цій основі гіпотези дослідження та визначення його завдань.

3. Добір і розробка методики експериментального дослідження та обробки експериментальних даних.

4. Проведення дослідно-експериментальної роботи та аналіз її результатів.

5. Кількісний та якісний аналіз результатів дослідження в цілому, формулювання висновків та практичних рекомендацій.

6. Літературне оформлення курсової роботи.


Кожний студент закріплюється за викладачем, який здійснює наукове керівництво курсовою роботою. Разом з науковим керівником студент складає індивідуальний план підготовки курсової роботи, в якому визначаються всі етапи і конкретні терміни їх виконання.


^

II. Методичні поради до виконання


курсової роботи

1. Вибір теми - перший і дуже відповідальний момент під час написання курсової роботи.

Студентам надається право вибрати тему роботи серед тематики, запропонованої кафедрою романо-германської філології. В окремих випадках студент може запропонувати власну тему, але вона повинна бути узгоджена з науковим керівником і затверджена на засіданні кафедри.

Обґрунтування актуальності та значення обраної теми подається у такій послідовності: сутність проблеми - запит та потреби практики викладання - розробленість проблеми у методиці - ідея дослідження та вихід на формулювання мети власного наукового дослідження.

Вибір тем відбувається на початку навчального року. Термін подання завершених курсових робіт - за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Остаточно обрана тема фіксується записами у книзі обліку курсових робіт і призначенням наукового керівника. Довільна зміна теми студентам не дозволяється.

Обравши тему, студент повинен чітко спланувати роботу над нею, визначивши строки попереднього знайомства з літературою, збирання матеріалу, підготовки тексту і розрахунків, доопрацювання курсової роботи і перевірки. Ритмічність праці над обраною темою, дотримання погоджених з науковим керівником термінів, вчасне подання окремих фрагментів дослідження є обов'язковими умовами успішного досягнення поставленої мети. Підготовку курсової роботи слід починати відразу після обрання теми і домагатись того, щоб не пізніше, ніж за два місяці до встановленого терміну подання роботи, був повністю завершений її чорновий варіант.

2. Вибір теми дослідження тісно пов'язаний з визначенням об'єкту та предмету дослідження.

^ Об'єкт дослідження - це частина об'єктивної педагогічної реальності, що протистоїть дослідникові у його пізнавальній діяльності.

Предмет дослідження - це елемент об'єкту дослідження, що включає сукупність його властивостей, відношень і вивчення якого збагачує об'єкт в цілому.

Наведемо приклади визначення об'єкту та предмету дослідження.

^ Тема дослідження: "Формування пізнавального інтересу учнів старшої

школи до навчання іноземної мови”.

Об'єкт дослідження: процес навчання іноземної мови.

Предмет дослідження: пізнавальний процес як складова навчання іноземної мови.

Після обґрунтування теми та вибору об'єкту дослідження формулюється мета курсової роботи.

Метою педагогічного дослідження в її найбільш загальному вигляді є, як правило, перевірка (або уточнення) розроблених теоретичних положень, які описують структуру, зв'язки, розвиток об'єкту дослідження; встановлення закономірностей, які відображають специфіку явища чи процесу, що вивчається; визначення показників ефективності використання результатів проведеного дослідження; встановлення особливостей застосування зазначених результатів на практиці та ін.

Починаючи наукову розробку теми, слід провести аналіз стану питання, що досліджується, тобто вивчити теорію та історію питання у відповідності до мети та проаналізувати передовий методичний досвід.

Пошук наукової інформації бажано проводити у такій послідовності:

1. Накопичення загальної інформації з проблеми за допомогою підручників, довідників, словників та ін.

2.Ознайомлення зі змістом монографій, де найбільш глибоко та систематизовано викладаються загальні результати наукових досліджень.

3.Робота з періодичними виданнями (журнали "Рідна школа", "Педагогіка та психологія", «Іноземні мови», «Іноземні мови у навчальних закладах», «English: Language, History and Culture» та інш.) та пошук статей, які розкривають вузькі питання або результати досліджень з даної проблеми.

4.Вивчення статей з досвіду роботи, методичних рекомендацій, які висвітлюють кращі надбання практики.

Вивчення теоретичного матеріалу передбачає його систематизацію та фіксацію. Найбільш доступним способом цього є - створення власної бібліографічної картотеки, тобто фіксування на окремих картках назв джерел та складання анотацій до них. Анотування - це найбільш загальний та стислий виклад основного змісту роботи (Виписуються назви розділів, параграфів; розкриваються основні ідеї.)

До найбільш поширених способів стислого фіксування наукової інформації також належать тезування, цитування та конспектування.

Тезування - це складання нотаток про найбільш суттєві ідеї, висновки наукового тексту та виклад їх своїми словами. Якщо текст відтворюється точно, без змін, то така форма його вивчення називається цитуванням. Під час конспектування зберігається основний зміст наукової публікації.

Уся отримана інформація підлягає аналізу, на основі якого визначаються вихідні теоретичні положення, формулюється гіпотеза дослідження та його завдання.

Для реалізації обраної мети та перевірки достовірності гіпотези визначаються завдання дослідження. Це є питання, відповіді на які необхідні для досягнення мети. Ці питання виникають на основі аналізу стану проблеми, що досліджується і стосуються подальшої розробки окремих її аспектів.

Наприклад, мета дослідження — науково обґрунтувати, розробити та експериментальне перевірити метод проектів у старших класах ЗОШ.

Завдання дослідження:

1. З'ясувати стан проблеми в теорії та педагогічній практиці.

2. Визначити педагогічні умови підвищення ефективності навчального процесу.

3. Розробити та експериментально перевірити дослідну методику.

Аналіз стану проблеми, що досліджується дає можливість реалізувати ще один важливий момент у написанні курсової роботи - скласти її план.

План повинен відображати структуру роботи. Чим більше чіткості, логіки у складеному плані, тим легше студенту виконувати наукове дослідження (зразок плану дивись у додатку 2).

3. Вивчивши теоретичний стан проблеми, студент переходить до виконання дослідно-експериментальної роботи. Цей етап передбачає добір і розробку методики експериментального дослідження.

^ Методика дослідження - це опис сукупності методів, що застосовуються для вивчення певного явища або процесу. Вона відповідає на питання:

як, яким чином здійснюється дослідження.

Найбільш поширеними методами наукового дослідження в МНІМ є:

спостереження, експеримент, опитування, вивчення результатів продуктивної учнівської діяльності та шкільної документації, математичні методи.

Вищезазначені методи, передусім, дають можливість вивчити стан проблеми у педагогічній практиці.

З метою здійснення активного впливу на педагогічне явище шляхом створення спеціальних умов застосовується метод експерименту. Єксперимент має комплексний характер, оскільки передбачає використання цілої групи методів: спостереження, бесід, тестових завдань, створення спеціальних ситуацій та ін.

III. Оформлення курсової роботи

Курсова робота в оформленому вигляді має складатися з таких структурних компонентів: титульна сторінка, план, вступ, теоретична частина, експериментально-практична частина, висновки, список літератури, додаток.

^ Титульна сторінка оформляється згідно з вимогами. Зразок подається у додатку №1.

План відображає зміст і структуру роботи. Зразок оформлення подається у додатку №2.

Успіх курсової роботи значною мірою залежить від добре складеного і до кінця продуманого плану. В ході роботи над планом поступово виявляються окремі його частини, а коли студент зібрав увесь матеріал і оволодів його змістом настільки, що чітко може уявити собі структуру роботи, він остаточно складає розгорнутий план курсової роботи. Фактично підготовка розгорнутого плану становить близько 40-60% робочого часу.

Як правило, залежно від характеру теми план містить 3-4 розділи. Жоден з них не повинен дублювати назви теми. Кожна частина роботи розкриває певний конкретний аспект проблеми, в той же час всі вони повинні складати єдине ціле.

Вступ розкриває актуальність обраної теми. В ньому визначаються об'єкт та предмет дослідження, мета та завдання, методи наукового дослідження, гіпотеза.

У вступі подається коротка преамбула (постановка проблеми, що досліджується), потім висвітлюються актуальність теми, її значущість. Тут же обґрунтовуються хронологічні, регіональні, методичні та інші рамки дослідження, формулюються основні припущення щодо предмету курсової роботи і характеризується коло інформаційних джерел. У вступі також слід показати, який результат очікується отримати в дослідженні. Вступ завершується обґрунтуванням структури курсової роботи.

^ Теоретична частина містить виклад основних положень проблеми, що розглядається, подає огляд і аналіз наукової та методичної літератури.

Дібраний студентом матеріал розбивається на розділи, зміст яких відповідає етапам дослідження, рівням або напрямкам аналізу. Можливий поділ розділів на параграфи. Кожна наступна структурна одиниця основної частини має бути черговим етапом у подальшій роботі над темою, розвивати досягнуті на попередніх етапах результати і все це в цілому спрямовується на досягнення мети роботи. Розділ обов'язково закінчується короткими висновками, що змістовно відображають основні результати/ досягнуті саме в даній частині роботи.

Літературне оформлення тексту потребує дотримання певної логіки викладу. Слід пам'ятати, що при прямому запозиченні тексту з літературного джерела цитату необхідно взяти у лапки та вказати джерело, порядковий номер у списку літератури та сторінку, на якій вона міститься (Приклад:"…. " [18, 102].).

^ Експериментально-практична частина містить у собі уточнення мети та завдань експериментально-дослідної роботи, виклад методики її проведення, опис експерименту, фіксацію й аналіз отриманих результатів, висновки.

Якщо під час роботи над темою виникає необхідність наведення таблиць, графіків, діаграм, списків, малюнків, фотографій тощо, цей матеріал можна розмістити як у самому тексті, так і в додатках. На додатки обов'язково потрібно посилатися у тексті, кожен додаток містить вказівку на джерело.

Висновки наприкінці роботи повинні мати узагальнюючий характер. Необхідно вказати, в якій мірі власне експериментальне дослідження підтверджує положення педагогічної науки та визначене дослідницьке припущення. Наводяться розроблені автором рекомендації та поради.

Бібліографія (список використаної літератури) оформляється відповідно до вимог.

Список використаних літературних джерел складається в алфавітному порядку. Про кожне джерело необхідно вказати таку інформацію: прізвище та ініціали автора, повну назву книги, місце видання, назву видавництва, рік видання, кількість сторінок. Про статті з періодичних видань необхідно вказати: прізвище та ініціали автора, назву статті, назву журналу або газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети, сторінки, на яких міститься стаття.

Додаток може вміщувати різноманітні дослідницькі матеріали: протоколи спостережень, бесід, таблиці, схеми, графіки, діаграми, конспекти занять тощо.

Якщо в роботі два або більше додатків, їх послідовно нумерують. (Наприклад: "Додаток 1"). Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов'язковими.

Оформлення курсової роботи передбачає нумерацію сторінок. Вона розпочинається з титульного аркуша, але на ньому номер сторінки не ставиться.


^

IV. Захист курсової роботи з сучасних технологій викладання іноземних мов


Виконану та оформлену згідно з вимогами курсову роботу студент стаціонару/ заочної форми навчання подає у встановлений термін до деканату, який передає її па перевірку науковому керівнику.

Науковий керівник перевіряє курсові роботи та за погодженням з деканатом факультету призначає дату їх захисту.

Захист складається з таких етапів:

- доповідь студента з викладом змісту курсової роботи (5-8 хвилин);

- відповіді студента на запитання наукового керівника та присутніх студентів;

- виступ наукового керівника з аналізом-характеристикою змісту курсової роботи та оцінки ставлення студента до її написання;

- оцінювання.

^ V. Критерії оцінювання курсових робіт

Оцінка « А/відмінно/90-100» виставляється у разі: відповідності змісту роботи темі дослідження; правильного оформлення наукового апарату дослідження; глибокого аналізу наукової літератури та авторських висновків; якісно підготовлених практичних розробок; успішного виконання завдань дослідження; дотримання всіх вимог щодо технічного й естетичного оформлення роботи та орфографічного стандарту; вдалої презентації роботи під час захисту.

Оцінка «В/добре/92-80», «С/добре/75-81» виставляється при наявності незначних недоліків у виконанні теоретичних і практичних завдань роботи та її оформленні.

Оцінка «Д/задовільно/67-74», «Е/достатньо/60-66» виставляється при наявності суттєвих недоліків у виконанні практичної і теоретичної частин роботи та в її оформленні.

^ Оцінка «FX/ незадовільно, з правом повторного складання/35-59» виставляеться у разі незодовільного виконання курсової роботи.

Оцінка курсової роботи враховує не лише якість самої роботи, володіння матеріалом і переконливість студента при захисті, але й її оформлення та своєчасність виконання.

У разі невідповідності курсової роботи вимогам, вона повертається студенту на доопрацювання.


^ VІ. Теми курсових робіт з сучасних технологій викладання іноземних мов

 1. Особливості використання сучасних технологій навчання у методиці викладання освітньої галузі «Іноземні мови».

 2. Технологічна компетентність учителя ІМ.

 3. Учитель ІМ як технолог навчального процесу. Сутність і зміст діяльності.

 4. Особистісно зорієнтовані технології навчання на уроках ІМ. Шляхи їх реалізації.

 5. Технологія організації навчальної проектної діяльності на уроках ІМ.

 6. Особливості застосування технологій навчання у співпраці учнів і вчителя під час вивчення ІМ.

 7. Технологія проблемного навчання ІМ.

 8. Ігрові технології навчання ІМ в початковій (основній) школі.

 9. Технології розвитку критичного мислення школярів при вивченні ІМ.

 10. Тренінгові технології при вивченні ІМ в старшій школі.

 11. Особливості використання інформаційних технологій на урока ІМ.

 12. Ролева гра при навчанні іноземної мови у середній школі.

 13. Методика організації і проведення ділових ігр на уроках з ІМ.

 14. Ігрові прийом організаціїдіяльності учнів на уроці ІМ.

 15. Тест як засіб моніторингу якості навчання ІМ школярами.

 16. Дискусія як одна з форм проблемного навчання учнів у рамках іншомовної освіти.

 17. Використовування інтернет-технологій на уроках іноземної мови для створення автентичного мовного середовища.

 18. Прийоми реалізації технології навчання в співпраці на уроках з ІМ.

 19. Методика організації самостійної роботи учнів у процесі оволодіння іноземною мовою.

 20. Поняття «Мовний Портфель учня» як однієї з навчальних технологій, мета і принципи її використання.

 21. Умови ефективного застосування проблемного навчання ІМ.

 22. Технологія співробітництва на різних етапах уроку ІМ.

 23. Використовування Інтернет для формування необхідного рівня інформаційної компетенції студентів.

 24. Використання інформаційних технологій під час вивчення ІМ школярами.

 25. Компютерні навчальні програми як засіб формування мовленнєвої (мовної) компетенції учнів основної (старшой) школи.


VІІ. Основна література

  1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

  2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 368 с.

  3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272с.

  4. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1982. – С. 40-50.

  5. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М.Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

  6. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под. Ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.

  7. Пассов Е.И. и др. Учитель иностранного языка: мастерство и личность. – М., 1983.

  8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтрактивні технології навчання. К.: «Видавництво А.С.К.», 2003. – С. 192-200.

  9. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтрактивні технології навчання. К.: «Видавництво А.С.К.», 2003. – С. 192-200.

  10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учеб. пособие. – М.,1998.

  11. Загальноевропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. українського видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

  12. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстером /Упорядники: Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид-во «Основа», 2006. – 352 с.

  13. Гаврилюк О. Нові технології навчання: ефективний шлях забехпечення високої кваліфікації спеціалістів // Рідна школа. – 1998. С. 68.-76.

  14. Головко М.В. Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій навчання // Нові технології навчання. – 2001.- Вип.30. – С. 89-98.

  15. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ.

  16. Інтерактивні технології навчанння: теорія, практика, досвід: Метод. посіб. / Авт.-уклад.: О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

  17. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. – 1998. - № 12. – С. 19-24.

  18. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. – 1998. - № 12. – С. 19-24.

  19. Шевчук І. Використання інтерактивних технологій у проведенні виховних годин // Початкова школа. - №5. – 2004. – С. 13-15.Додаток № 1

Зразок титульного аркуша


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут філології та соціальних комунікацій


Кафедра теорії та методики навчання мов


^ ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ


КУРСОВА РОБОТА


Виконала: студент(ка) 55 групи

денної форми навчання

П.І.


Науковий керівник: доц./ старший викладач/викладач П.І. по Б.


Бердянськ - 2011


Додаток № 2
^

Зразок оформлення плану курсової роботи
ЗМІСТВСТУП ………………………………………………………………………..с. 3


РОЗДІЛ 1. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

1.1. Аналіз використання методу проектів у зарубіжній та вітчизняній системах освіти ………………………………………………….........с. 7

1.2. Проектна методика навчання англійської мови в контексті сучасних педагогічних технологій ……………………………………с. 10


^ РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТАРШИХ КЛАСАХ

2.1. Психолого-педагогічні основи використання проектної методики у навчанні англійської мови…………. .……………………………с. 14

2.2. Навчальні проекти на уроках аглійської мови у старших класах………..с. 21


ВИСНОВКИ …………………………………………………….……………с. 29


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………………….с. 33

Прийняті скорочення

А - аудіювання

АГМ - активний граматичний мінімум

АЛМ - активний лексичний мінімум

Г - говоріння

ГС - граматична структура

ДЄ - діалогічна єдність

^ ДМ - діалогічне мовлення

ЗМ - зразок мовлення

ІМ - іноземна мова

ІнМ - інтонаційна модель

КЗ - комунікативне завдання

КН - комунікативний намір

КС - комунікативна ситуація

^ ЛО - лексична одиниця

МВІМ - методика викладання іноземних мов

МД - мовленнєва діяльність

ММ - монологічне мовлення

НМК - навчально-методичний комплекс

П - письмо

ПГМ - пасивний граматичний мінімум

ПЛМ - пасивний лексичний мінімум

ПМ - писемне мовлення

ПФЄ - понадфразова єдність

ТЗ - тестове завдання

ТЗН - технічні засоби навчання

ТП - техніка письма

ТЧ - техніка читання

УМ - усне мовлення

Ч - читання


Скачати 193.23 Kb.
Дата конвертації27.07.2013
Розмір193.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи