Робоча навчальна програма дисципліни “ педагогіка вищої школи назва дисципліни для студентів денної форми навчання Найменування галузі знань icon

Робоча навчальна програма дисципліни “ педагогіка вищої школи назва дисципліни для студентів денної форми навчання Найменування галузі знаньСхожі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра ______українознавства та гуманітарної підготовки_________________

назва кафедри

Погоджено

Декан будівельного факультету_____

назва факультету

_________________ В.Ф. Пенц

підпис прізвище та ініціали

“ ___ ”___________ 201___ р.
Затверджую

Проректор з науково-педагогічної та методичної роботи

___________________ І.О. Іваницька

підпис

“ ___ ”___________ 201___ р
^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни педагогіка вищої школи

назва дисципліни

для студентів денної форми навчання


Найменування галузі знань

Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень0601 – Будівництво та архітектура

8.06010101 – Промислове і цивільне будівництво

8.06010105 – Автомобільні дороги і аеродроми

8.06010103 – Міське будівництво та господарство

8.06010104 – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

магістр

Загальний обсяг навчального часу:

годин

кредитів ECTS

змістових модулів

36

1

1
Види занять і підсумкового контролю знань

Розподіл по семестрах (годин)

9 сем.

Всього

Всього

36

36

Аудиторні заняття, у тому числі:

16

16

лекції

16

16

практичні заняттясемінарські заняттялабораторні роботиСамостійна робота

8

8

Індивідуальна робота, у тому числі:

12

12

курсова робота (проект)РГР (інші види робіт)

12

12

підсумковий контроль знань – диференційований залік

+

+

Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри українознавства та гуманітарної підготовки,

протокол від „_5” __вересня_ 2011_ року № _1_


Завідувач кафедри: к.іст.н., доцент_ ____Кочерга Н.К.

вчене звання, підпис, прізвище та ініціали

Укладач: к.п.н., доцент_____ __ Штепа О.Г.

вчене звання, підпис, прізвище та ініціали

Полтава 2011

1.Робоча програма з дисципліни “Педагогіка вищої школи” розроблена на основі робочих навчальних планів спеціальностей згідно типової програми.


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліна “Педагогіка вищої школи” призначена встановити зв’язок між фаховим і педагогічним компонентами майбутньої професійної діяльності студентів, сприяти переведенню всього комплексу отриманих під час навчання знань і вмінь із базової спеціальності в педагогічну площину, перетворення їх в інструмент педагогічної дії.

2.2. Студенти, які вивчають дисципліну “Педагогіка вищої школи”, повинні:

знати:

- історію зародження і розвитку освіти в контексті світової цивілізації;

- функції освіти і педагогічної думки в сучасному суспільстві;

- специфіку, структуру, основні напрямки і категоріальний апарат педагогічної науки;

- закономірності, форми, засоби і методи професійно педагогічної діяльності;

- основні педагогічні моделі організації навчального процесу вищої технічної школи;

уміти:

- конструювати педагогічний процес у вищій технічній школі;

- визначати і оптимально вирішувати педагогічні завдання;

- аналізувати навчально-виховні ситуації як елементи педагогічного процесу вищої школи;

- дати психолого-педагогічну характеристику особистості студента;

- користуватися найпростішими способами саморегуляції.

2.3. Курс базується на таких дисциплінах: основи психології та педагогіки, філософія, соціологія.

^ 3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Номер або шифр модуля (теми)

М О Д У Л І

або теми

(для дисциплін, що складаються з одного змістовного модуля)

^ Обсяги занять в годинах

Лекції

Практичні (семінари)

Індивідуальна роботи

Усього аудиторних

Самостійна робота

Разом

1

1.Теоретичні та соціально-історичні основи навчання і виховання в системі вищої освіти. Системи сучасної вищої освіти розвинутих країн.

2
2


2

2

6

2.Організаційні форми і зміст процесу навчання у вищому навчальному закладі. Сучасні методики навчання у вищій школі..

6
4


6

2

12

3. Основи педагогічної майстерності викладача. Вимоги професійної етики викладача вищої школи.

4
2


4

2

8

4.Педагогічне спілкування в навчальному процесі вищої школи .

4
4

4

2

10
^ Усього за семестр

16

-

12

16

8

36
^ Усього по дисципліні

16

-

12

16

8

36


^ 4. ЗМІСТ ПРОГРАМ ЗА ТЕМАМИТема лекції

Застосування

денна

1
^

Теоретичні основи навчання та соціально-історичні основи навчання і виховання в системі вищої освіти. Системи сучасної вищої освіти розвинутих країн


Дидактика як наука про навчання. Суть процесу навчання, його завдання і структура. Класифікація принципів навчання. Характеристика основних дидактичних закономірностей. Поняття методів навчання і їх зміст. Проблеми активізації пізнавальної діяльності в сучасній педагогічній науці. Система форм і методів навчання в різних типах освітніх закладів. Дидактичні засади комп’ютеризації навчання.

Виховання як процес і результат цілеспрямованого впливу на розвиток особистості, її ставлень, рис, якостей, поглядів, переконань, способів поведінки в суспільстві. Загальні методи і засоби виховання, їх взаємозв’язок. Формування наукового світогляду як основне завдання сучасного виховання. Основи національного виховання, його суть, особливості, рушійні сили і принципи. Взаємозв’язок трудового, естетичного і фізичного виховання. Спільна виховна робота школи, сім’ї і громадськості. Технологічні засади виховного процесу.

Соціально-історичні характеристики вищої школи в Україні. Соціально-економічні і соціокультурні чинники формування контингенту студентів. Проблеми кадрового потенціалу і шляхи удосконалення викладацького складу вищого навчального закладу. Система вищої технічної освіти і завдання промислового розвитку України. Організація і функції наукових досліджень у вищій школі. Інтеграція вищої технічної освіти і виробництва як головний фактор формування сучасної технічної інтелігенції.

Теоретичні аспекти порівняльного аналізу світових освітніх систем. Основні тенденції розвитку освіти на порозі нового тисячоліття. Головні напрямки розвитку світової вищої освіти: збільшення контингенту вищих шкіл, продовження обов’язкової освіти, урізноманітнення закладів вищої освіти, удосконалення управління вищою освітою, розширення навчання за кордоном. Соціально-історичні характеристики вищої школи промислово розвинутих країн світу. Система вищої освіти промислових країн як соціальний інститут. Соціально-економічні і соціокультурні передумови формування студентського контингенту (склад, характер, ринок праці). Навчання та інші форми діяльності студентів. Політична активність і побут студентства. Проблема взаємовизнання дипломів про вищу освіту. Особливості систем кваліфікаційного забезпечення вищої освіти. Діяльність приватних вищих закладів освіти. Світовий досвід реформування вищої освіти. Найпоширеніші форми вищої заочної освіти. Структура спеціальностей та освітніх рівнів у вищій освіті деяких зарубіжних країн. Передовий досвід застосування інформаційних технологій навчання у вищих закладах освіти Європи та США. Методи контролю та оцінювання рівнів знань. Організація наукових досліджень у вищій школі.

2

2
^

Організаційні форми і зміст процесу навчання у вищому навчальному закладі. Сучасні методики навчання у вищій школі


Організаційні форми навчання у вищому навчальному закладі. Роль і функції лекцій у вищій школі. Підготовка, структура і читання лекційного курсу. Методичні вимоги і оцінка ефективності інститутської лекції. Сучасні підходи до підвищення дидактичної результативності лекції. Система практичних занять вищої школи. Педагогічний і дидактичний аспекти в проведенні семінарів, спецсемінарів, лабораторних занять, практикумів, самостійної і науково-дослідної роботи студентів. Виробнича практика, курсові і дипломні роботи студентів. Проблема спеціалізації у вищій школі. Вища заочна освіта. Зміст вищої освіти як проблема педагогіки вищої школи. Кваліфікаційні характеристики і принципи формування змісту вищої освіти.

Активізація навчальної діяльності студентів як проблема педагогіки вищої школи. Поняття активізації навчальної діяльності студентів. Застосування групових і індивідуальних форм навчальної роботи і фактор їх ефективності. Ділові навчальні ігри : поняття, принципи організації, межі застосування, критерії оцінки. Сутність, умови результативності, цілі, форми і засоби проблемного навчання. Проблемна ситуація і проблемна задача. Програмоване навчання і технічні засоби в навчальному процесі вищої школи. Інформаційні технічні засоби. Технічні засоби контролю. Технічні засоби для програмованого навчання. Використання комп’ютерів у навчальному процесі вищої школи і проблема загальної комп’ютерної грамотності.

2

3
^

Педагогічне спілкування в навчальному процесі вищої школи. Основи педагогічної майстерності викладача. Вимоги професійної етики викладача вищої школи


Сутність і структура педагогічного спілкування. Комунікація, перцепція та інтеракція як функції педагогічного спілкування. Специфіка педагогічної комунікації у вищій школі. Функціонально-рольовий і особистісно орієнтований характер педагогічного спілкування. Структура і шляхи формування комунікативних умінь викладача.. Стилі, моделі і “прибудови” у спілкуванні викладача зі студентами. Характеристика позицій “Батько”, ”Дитина” і “Дорослий” у спілкуванні. Шляхи подолання суб’єктивності викладача у взаємодії зі студентами.

Поняття педагогічної майстерності. Професійні вимоги до викладача вищої школи. Система компонентів професійно-педагогічної майстерності викладача : педагогічна гуманістична спрямованість особистості, професійні знання, педагогічні здібності і педагогічна техніка. Показники і критерії майстерності педагога вищої школи. Особистість викладача як фактор ефективності педагогічного процесу. Структура педагогічної техніки викладача : вміння управляти власним емоційним станом та організмом і вміння впливати на особистість та колектив. Культура зовнішнього вигляду викладача, основи мімічної та пантомімічної виразності. Проблема культури і техніки мовлення викладача вищої школи. Шляхи формування педагогічної майстерності.

Сутність педагогічної моралі. Морально-педагогічна норма як форма регулювання протиріч у педагогічній діяльності. Історія зародження і розвитку етико-педагогічних ідей в зарубіжній і вітчизняній педагогіці. К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський про педагогічну етику. Зміст і функціонування педагогічної моралі. Педагогічна мораль як компонент суспільної свідомості та індивідуальної свідомості викладача. Педагогічний такт як особлива форма функціонування педагогічної моралі. Принципи педагогічного такту. Специфіка і вирішення педагогічних конфліктів у вищій школі. Кодекс професійної етики викладача вищої школи.

2


^ 5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬТеми практичних занять

Застосування

денна

заочна

1

Основи навчання й виховання в системі вищої освіти

2

-

2

Зміст і організація навчання у вищій школі

2

-

3

Педагогічне спілкування в умовах вищого закладу освіти

2

-


Плани практичних занять


^ ТЕМА 1. ОСНОВИ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ


План

 1. Сутність навчально-виховного процесу у вищій школі.

 2. Соціально-історичні характеристики вищої школи України.

 3. Головні тенденції розвитку світової вищої освіти.


^ ТЕМА 2. ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


План

 1. Форми навчання у вищому закладі освіти.

 2. Кваліфікаційні характеристики і принципи формування змісту вищої освіти.

 3. Активізація навчальної діяльності студентів: традиційні й інноваційні підходи.^ ТЕМА 3. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


План

 1. Сутність, структура і функції педагогічного спілкування.

 2. Стилі, моделі і “прибудови” спілкування викладача.

 3. Поняття і зміст професійної майстерності викладача.


^ 6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЮЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на мету перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається викладачем, що проводить заняття.

Підсумкова звітність – залік, проводиться на останньому практичному занятті в формі тестування. За власним бажанням студента, після складання тесту, з метою уточнення оцінки він може відповісти на 1-2 додаткових запитання (за вибором викладача) з переліку питань, що додається.

Організація МРОЗ студентів із конкретної навчальної дисципліни регламентується “Правилами модульно-рейтингового оцінювання знань із навчальної дисципліни“, які затверджуються рішенням кафедри та є додатком до РНП.


8. ЛІТЕРАТУРАНазва і вихідні дані

Бібліотечний шифр

Електронний код

Кількість

Читальний

зал

Навчальний абонемент

Кафедра

1.

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: підручник.– К.: Каравела2008

-

15

-

2.

.Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум: підручник.– К.: Каравела2008

-

15

-

3.

Вища освіта в Україні/ За ред. В.Кременя, С.Ніколаєнка. – К.: Знання2005

-

12

-

4.

Вергасов В.М. Активизация познава-тельной деятельности студентов в высшей школе. – К.: Вища школа.1985

-

-

-

5.

Вопросы практической психодиагнос-тики и консультирования в вузе / Под ред Н.Н. Обозова. – Л.: Изд-во ЛГУ.1984

-

1

-

6.

Гольхберг О. С. Проблема розробки та реалїзацїі гнучких педагогічних технологій навчання у вузі. – К.1995

-

-

-

7.

Добрович А.Б. Воспитателю о психо-логии и психогигиене общения. – М.1987

-

-

-

8.

Фініков Т. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. – К.: Таксон2002

1

-

-

9.

Каган М. С. Мир общения. – М.1988

-

2

-

10.

Абрамчук О.В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів. – Вінниця, Універсум2008

-

1

-

11.

Красовский Ю. Д. Мир деловой игры. – М.1989

-

-

-

12.

Мигиренко Г. С. Педагогика высшей школы. Будущий инженер. – Новосибирск.1992

-

21

-

13.

Курлянд З.І. Педагогіка вищої школи. – К.:Знання2007

-

10

-

14.

Оконь В. Введение в общую дидакти-ку: Пер. с польск. – М.: Высш. шк.1990

-

-

-

15.

Педагогічна майстерність / за ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа.2004

-

20

1

16.

Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. – К. Либідь2005

4

1

-

17.

Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабанского. – М. : Просвещение.1988

-

-

-

18.

Педагогіка : Підручник для студ. Пед. ін-тів та ун-тів / за ред М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1986.1986

-

-

-

19.

Педагогічна майстерність: Підручник/

За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа.1997

-

-

-

20.

Пивнева Л. Н. Высшая школа США : социально-политический аспект. – Х.1992

-

-

-

21.

Романова С. М. Перспективи розвитку гуманітарної освіти в технічних вузах США // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 3.1997

-

-

-

22.

Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе : Кн. для учителя. – М. : Просвещение.1991

-

-

-

23.

Рувинский Л. И. Самовоспитание личности. – М.: Мысль.1984

-

1

-

24.

Рувинский Л. И., Кобыляцкий И. И. Основы педагогики : Учеб. пособие для слушателей ИПК, преподавателей пед. дисциплин ун-тов и педвузов. – М.: Просвещение.1985

-

2

-

25.

Словник термінології з педагогічної майстерності. – Полтава.1995

-

-

1

26.

Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України / За заг. Ред. В. Зубка.- К.: Видавничий дім “ КМ Academia”.1997

-

2

-

27.

Кузьмінський А.І. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання.2007

-

20

-

28.

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. Посібник. – К.: Либідь,2003

-

30

-

29.

Юсупов И. М. Психология взаимопонимания. – Казань.1991

-

-

-

30.

Лисянська Т.М.Педагогічна психологія: Посібник. – К.:Каравела2009

-

8

-

31

Лисянська Т.М.Педагогічна психологія: Практикум. – К.:Каравела2009

-

8

-Додаток А

Програмні питання для контролю знань

 1. Педагогіка як наука про виховання, освіту і навчання.

 2. Проблематика педагогічної науки.

 3. Особистість як предмет виховання.

 4. Система категорій педагогічної науки.

 5. Сутність виховання, його основні закономірності.

 6. Основні етапи розвитку педагогічної науки.

 7. Педагогічні погляди видатних українських педагогів: К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського.

 8. Зміст і мета освіти в сучасній Україні.

 9. Дидактика як наука про навчання. Суть процесу навчання.

 10. Проблема активізації пізнавальної діяльності в сучасній педагогіці.

 11. Дидактичні засади комп’ютерізації навчання.

 12. Поняття виховання, його основні методи і засоби.

 13. Основи національного виховання: його зміст, рушийні сили і принципи.

 14. Соціально-історична характеристика вищої школи України.

 15. Система вищої технічної освіти в Україні.

 16. Система освіти в Україні. Національна доктрина розвитку освіти в Україні.

 17. Посада куратора академічної групи у вищому навчальному закладі.

 18. Зміст і структура управляння вищим навчальним закладом.

 19. Головні тенденції розвитку світової вищої освіти.

 20. Соціально-історичні і економічні характеристики вищої школи промислово розвинутих країн.

 21. Соціально-економічні і соціокультурні характеристики світового студентського контингенту.

 22. Закордонний досвід використання інформаційних технологій навчання у вищих закладах освіти.

 23. Організація наукових досліджень у вищій школі.

 24. Організаційні форми навчання у вищому навчальному закладі.

 25. Зміст, структура і педагогічні функції університетської лекції.

 26. Педагогічні особливості практичних і семінарських занять у вищій технічній школі.

 27. Виробнича практика студентів: її завдання і методи організації.

 28. Педагогічні особливості і організаційні форми вищої заочної освіти.

 29. Педагогічна проблема активізації навчальної діяльності студентів.

 30. Сутність проблемного навчання у вищій школі.

 31. Використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі вищої школи.

 32. Контроль і оцінювання знань у вищій школі.

 33. Тестові методики педагогічної діагностики.

 34. Психологічні особливості студентів.

 35. Проблема адаптації студентів до навчання у вищій школі.

 36. Психологія навчання як галузь педагогічної психології.

 37. Психологічні фактори процесу навчання. Проблема мотивації навчання студентів.

 38. Сутність і структура педагогічного спілкування.

 39. Функції педагогічного спілкування у вищій школі.

 40. Стилі, моделі і “прибудови” у педагогічному спілкуванні викладача.

 41. Поняття і показники педагогічної майстерності викладання ВНЗ.

 42. Структура педагогічної майстерності викладання.

 43. Сутність педагогічної техніки викладача вищої школи.

 44. Культура зовнішності як фактор педагогічного впливу викладача.

 45. Проблема педагогічного такту у вищій школі. Кодекс професійної етики викладача ВНЗ.

Додаток Б

^ ПРАВИЛА МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів. За видами робіт вона розподіляється:

1. Поточний контроль: виконання практичних завдань, – до 15 балів (до 5 балів за кожне заняття: відсутність на занятті без поважної причини або отримання оцінки «незадовільно» – 0 балів, виконання відповідних завдань без отримання оцінки – 0,5 балу, написання та захист реферату – 5 балів, отримання оцінки «задовільно» – 3 бали, «добре» – 4 бали, «відмінно» – 5 балів). Контрольна робота оцінюється до 20 балів (написання – до 10 балів,захист – до 10 балів).

^ 2. Модульні звітності: модульне тестування, до 30 балів. Модульний контроль вважається зарахованим якщо студент отримав не менше мінімальної кількості балів, яка визначена в таблиці.

^ 3. Підсумковий контроль (екзамен) – до 50 балів. Студент вважається допущеним до підсумкового контролю за дисципліну, якщо виконав усі види робіт згідно із робочою навчальною програмою, та загальна сума балів за попередні звіти не менше 31 балу (що відповідає результату FX за шкалою ECTS). У разі невиконання цих вимог студент отримує незадовільну оцінку і має право на два перескладання: викладачу та комісії. У випадку успішного перескладання підсумкового контролю студентом, він отримує мінімальну задовільну оцінку (51-60 балів - результат Е за шкалою ECTS).

Залік проводиться у формі тестування. Кількість набраних балів визначається пропорційно відсотку правильних відповідей на тестові запитання з урахуванням їх вагового множника.

За змістовими модулями трудомісткість дисципліни розподіляється таким чином:№ змістового модулю

Змістові модулі

Максимальна кількість балів за змістові модулі

Разом

Мінімальна кількість балів за змістові модулі

Поточний контроль

Тестування

Контрольні роботи

РГР

Диф. залік

1

Педагогіка вищої школи

40

10


50

26
Диф. залік

50

50

25
Усього за семестр
100

51^ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ


Рейтингова оцінки складається з усіх видів контролю. Вона враховує виконання усіх видів навчальних робіт протягом семестру, результати модульних та підсумкового контролю знань.

За рейтинговою оцінкою визначається оцінка за шкалою ECTS та традиційна чотирибальна національна оцінка.


Рейтингова оцінка

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

91-100

А - відмінно

5 - відмінно

81-90

В - дуже добре

4 - добре

71-80

С - добре

61-70

D - задовільно

3 - задовільно

51-60

Е - достатньо

36-50

FХ - незадовільно (з можливістю допуску до підсумкового контролю за дисципліну)

2 - незадовільно

1-35

F - незадовільно


Залік як форма підсумкового контролю виставляється при наявності рейтингової оцінки понад 51 бал.


Примітка: при визначенні підсумкової рейтингової оцінки за дисципліну викладач має право:

- збільшити її, але не більше, ніж на 5 «призових» балів, за постійну активну та творчу роботу студента на всіх видах занять, виконання необов’язкового індивідуального завдання (реферату). При цьому підсумкова рейтингова оцінка не повинна перевищувати 100 балів;

- при визначенні підсумкової рейтингової оцінки викладач має право зменшити її, але не більше, ніж на 5 «штрафних» балів, за відсутність на заняттях або несвоєчасне складання модульних звітностей без поважних причин;

- у разі збільшення або зменшення рейтингової оцінки у вказаних межах викладач обов’язково повинен повідомити про це студента із зазначенням причин такого рішення.

Скачати 262.51 Kb.
Дата конвертації27.07.2013
Розмір262.51 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи