Методичні рекомендації з написання та оформлення курсових робіт із навчального курсу Господарське право icon

Методичні рекомендації з написання та оформлення курсових робіт із навчального курсу Господарське правоСхожі


Міністерство освіти та науки України

Одеська національна юридична академія


___________________________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з навчально-методичної роботи

Проф. _______________________Ю.Є. Полянський


«___» ______________________ 2010 р.


МЕТОДИЧНІ рекомендації

з написання та оформлення

КУРСОВИХ робіт

із навчального курсу


Господарське право,

Господарське процесуальне право


Для студентів 4 курсу

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри господарського права і процесу, протокол № ___ від _______


Розглянуто та схвалено на засіданні навчально-методичної ради ОНЮА, протокол № ___ від _______

^ Автор рекомендацій:

Зав. кафедри, д.ю.н. О.П. Подцерковний


Рецензенти:

К.ю.н., доцент Мельник С.Б.,

К.ю.н. О.О. Квасніцька
Одеса - 2010

^ 1. Загальні положення


Виконання курсових робіт для студентів економіко-правового факультету є необхідним і найважливішим етапом поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань з навчальної дисципліни "Господарське право" в Одеській національній юридичній академії.. Курсова робота виконується згідно навчального плану академії на основі діючого законодавства України та друкованих наукових праць.

Курсова робота є важливим підготовчим етапом у підготовці до державних екзаменів та написання дипломної роботи.

Оскільки Конституція України має найвищу юридичну чинність, а її норми є нормами прямої дії, то висвітлення правового регулювання організації та здійснення господарської діяльності повинне починатися з аналізу положень Конституції України. Наступним правовим джерелом виступає Господарський кодекс України, прийнятий 16.01.2003 р., який набуде чинності з 1.01.2004 р. Його співвідношення з Цивільним кодексом в галузі приватноправового регулювання слід сприймати як співвідношення спеціального до загального, у якому перший має пріоритет перед останнім.

Уважно слід поставитися до вивчення законів, які видані в розвиток положень господарського кодексу, розібратися указами Президента України, постановами уряду та нормативними актами інших органів державної виконавчої та місцевої влади. Для цього доречно використовувати інформаційно-пошукову комп’ютерну систему "Ліга-закон", доступ до якої є в бібліотеці ОНЮА.

При виконанні курсової роботи рекомендується використовувати не тільки спеціальну літературу, а й матеріали судової практики. Особливу увагу варто приділити Роз’ясненням (Рекомендаціям, інформаційним листам, оглядовим листам Вищого господарського суду України), постановам Пленуму Верховного Суду України, де містяться важливі роз'яснення з питань тлумачення і застосування діючого матеріального і процесуального законодавства (у тих розділах курсової роботи, де це необхідно).

У курсовій роботі повинна знайти відображення, крім провідних вказівок, і судова практика з конкретних справ, якщо в курсовій роботі питання торкаються процесуальних норм. При цьому може бути використано практику дозволу справ юрисдикційними органами на місцях або матеріали судової практики, опубліковані у таких спеціальних виданнях, як "Вісник господарського судочинства», «Вісник Верховного Суду України", "Право України", "Підприємництво, господарство і право", "Юридична практика" та ін.

Приклади із судової практики повинні викладатися лаконічно і мати відношення до конкретної ситуації, зазначеної в курсовій роботі.

Для самоконтролю і правильного розподілу часу студент разом з керівником складає календарний план виконання роботи.

У процесі виконання курсової роботи студенти самостійно підбирають необхідну інформацію, здійснюють її обробку, обґрунтовують і аргументують ті чи інші пропозиції і висновки.

Процес виконання курсової роботи включає такі послідовні етапи:

- вибір теми курсової роботи;

- вивчення спеціальної літератури з обраної теми;

- збір і систематизація основної інформації з теми курсової роботи;

- аналіз зібраних матеріалів;

- обґрунтування висновків і пропозицій;

- оформлення курсової роботи;

- здача курсової роботи на рецензію та її захист.

Студенти повинні враховувати необхідність та важливість усіх перерахованих етапів, плануючи послідовність і обов'язкове виконання курсової роботи в термін, визначений викладачем відповідно до навчального плану.

Студенти, що не виконали курсову роботу в встановлені терміни термін чи одержали незадовільну оцінку за неї, до екзаменаційної сесії не допускаються.


^ 2. Вибір теми курсової роботи


Вибір теми - перший етап виконання курсової роботи, найважливіша умова її. Необхідно враховувати такі фактори, як науковість, практичність і актуальність, перспективність, інтерес студента до досліджуваної теми. Слід враховувати також фактор наявності достатнього обсягу літератури з тих питань, на які необхідно відповісти студенту самостійно при виконанні курсової роботи.

Тематика курсової роботи містить у собі вузлові проблеми, питання, тенденції правових відносин у суспільстві, відповідно до того чи іншого розділу права.

Структура курсової роботи:

- титульний лист;

- зміст;

- перелік умовних позначок (при необхідності);

- вступ;

- основна частина, теоретичний розділ - теоретичні положення, їхній аналіз, система доказів і т.д.;

- висновки;

- список використаних літературних джерел.

Перед початком роботи студент під керівництвом керівника визначає план курсової роботи.


^ 3. Вивчення спеціальної літератури з обраної теми


Відповідно до обраної теми курсової роботи студент самостійно здійснює підбор літератури і джерел (книги, брошури, статті, законодавчі акти, зведення законів, укази. постанови), накопичує матеріали згідно теми курсової роботи і приступає до їх вивчення.

Виконання курсової роботи передбачає обов'язкове вивчення і використання конституційних положень, новітніх тенденцій у системі змін і вдосконалення сучасного законодавства в Україні.

Рекомендується в період вивчення літератури з тих чи інших галузей права залучати і використовувати в роботі матеріали, пов'язані із закордонним досвідом у системі правових відносин, тому що порівняльний аналіз значно збагачує теоретичний зміст курсової роботи.

Необхідно зазначити, що зміст курсової роботи не може обмежуватися суто визначеною галуззю права. Наприклад, тільки проблемами господарсько-правової реформи, адже сфера господарювання так чи інакше пов'язана з адміністративним правом, конституційним правом, кримінальним і цивільним процесом, проблемами політичних відносин у суспільстві і т.ін. Іншими словами, курсова робота за своїм змістом, повинна являти собою зразок комплексного підходу у розробці обраної теми.

Вивчаючи літературу, студент визначає теоретичні основи дослідження питань теми і виявляє етапи їхньої розробки. До теоретичних основ дослідження належать:

- основні категорії і поняття у системі законодавства;

- закономірності розвитку тих чи інших процесів,

Глибоке вивчення наукових та практичних джерел, нормативних актів дозволяє осмислити сучасний стан досліджуваної проблеми, розібратися у причинно-наслідкових зв'язках і структурувати курсову роботу таким чином, щоб вона являла собою форму послідовно виконаної, логічно завершеної наукової праці.

У період вивчення джерел рекомендується вести робочі записи, систематизувати їх, що допоможе систематизувати матеріал, осмислити його відповідно до плану курсової роботи.

Варто підкреслити, що правильна робота студента з літературою є головною запорукою успішного виконання курсової роботи.


^ 4. Збір основної інформації


Після вивчення теоретичного матеріалу і складання плану курсової роботи студент приступає до збору практичних даних, що можуть являти собою доказову частину курсової роботи.

У даному випадку мова йтиме про фактичний матеріал наступного характеру:

- зводи законів;

- статистичні дані по галузях права;

- спеціальна юридична література (не навчальна).

Якщо студент працює з цифровим, статистичним матеріалом, то тут рекомендується використовувати дані в порівняльному аналізі для наочної демонстрації тих чи інших тенденцій.

Основною формою документального оформлення матеріалу є табличні інформаційні матеріали. Вони можуть мати вигляд окремих таблиць. Тут можугь використовуватися графіки і діаграми.


^ 5. Аналіз зібраних матеріалів, обґрунтування висновків


Зібраний матеріал піддається ретельній обробці, у процесі якої здійснюється його систематизація, тобто студент повинен перечитати і розподілити матеріал відповідно до плану курсової роботи.

Наступним етапом у роботі є добір матеріалу з погляду можливості його використання при обгрунтуванні тих чи інших ідей і положень майбутньої курсової роботи.

Перед тим як робити висновки, необхідно перевірити завершеність кожної окремої частини роботи, суть її змісту й аргументованість доказів. Лише після цього слід приступити до формулювання висновків.

Висновки необхідно акцентувати:

 • за суттю поставленої проблеми;

 • за підсумками кожного розділу частини;

 • за підсумками роботи в цілому.

Висновки рекомендується формулювати коротко й лаконічно, не перевантажувати їх цифровими даними і деталями.

Висновки можуть мати як позитивний, так і негативний характер. У даному випадку оцінка висновку буде залежати від його аргументованості.


^ 6. Оформлення курсової роботи


Зібраний і оброблений у процесі дослідження матеріал вимагає чіткого і послідовного викладу. На цьому етапі виконання курсової роботи остаточно удосконалюється матеріал усієї теми, її спрямованість, стилістика викладу.

- логічність і послідовність викладу матеріалу;

- аргументованість;

- точність формулювань;

- конкретність викладу результатів дослідження;

- доказовість висновків.

Титульний лист оформляється відповідно до системи стандартизації.


(Зразок титульного листа)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Одеська юридична академія»


Факультет ……………………


Реєстраційной номер_____

Дата прийняття _____

Кафедра господарського права

та процесу


^ КУРСОВА РОБОТА

(Тема)


Студента 4 курсу 6 гр.

………………..

Науковий керівник:

……………………


Робота захищена «___» ___________ 2011 р. з оцінкою «____»


Одеса-2011


Зміст включає назви розділів курсової роботи і нумерацію сторінок. Текст розділів може включати підрозділи (параграфи). Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами в рамках усієї роботи. Наприклад:

Тема: "Державний вплив на сферу господарювання"

План

Вступ.

Розділ 1. Основні засади господарської діяльності ..................................

1.1. Загальні положення................................................................................

1.2. Методи та форми державного впливу на господарські відносини.....

Розділ 2. Межі державного впливу на сферу підприємництва в Україні.

2.1. Регуляторна політика держави у підприємницькій діяльності...........

2.2. Проведення перевірок підприємницької діяльності............................

Розділ 3. Окремі засоби державного регулювання господарської діяльності в Україні.

3.1. Судовий захист та регулювання господарських відносин між суб'єктами господарювання.

3.2. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

3.3. Державне регулювання у сфері розвитку конкуренції та обмеження монополізму.

Розділ 4. Державне регулювання відносин у агропромисловому комплексі.

4.1. Сутність аграрної політики держави.

4.2. Державна підтримка АПК.

4.3. Ефективність впливу держави на відносини в сфері АПК

Висновки.

Перелік використаної літератури.

Вступ не нумерується як розділ. Підрозділи (параграфи}- необхідно нумерувати арабськими цифрами в рамках кожного розділу.

Вступ повинен коротко характеризувати сучасний стан проблеми (питання), якій присвячена тема курсової роботи. Умовно структура вступу виглядає таким чином:

- актуальність обраної теми, її значимість;

- проблемність теми, необхідність її дослідження;

- короткий огляд літератури й інших джерел з даної теми;

- визначення завдань, які студент повинен вирішити у процесі виконання курсової роботи.

Теоретична частина курсової роботи ґрунтується на аналізі літературних джерел і містить у собі 2-3 питання, що розкривають найважливіші теоретичні проблеми, визначені у курсовій роботі. Даний розділ - основна частина роботи. Саме тут здійснюється головна інформаційна і доказова сторона завдання, описуються всі проміжки і кінцеві результати, в тому числі й негативні.

Методика дослідження повинна викладатись логічно й обґрунтовано.

Висновки курсової роботи повинні містити оцінку результатів роботи, у тому числі -з погляду відповідності мети курсової роботи (тобто, чи є відповіді на зазначені в роботі проблеми, завдання).

Список літератури включає усі використані джерела, що розміщуються в порядку звертання в тексті чи роботі за їхньою значимістю, але за абеткою. Інформація про книги, інші видання повинна включати: прізвище і ініціали автора, назву, найменування видавництва (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінку, на якій розміщена стаття.

Літературні джерела необхідно вказувати в такій послідовності":

 • закони України;

 • укази Президента України;

- постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України; накази, листи, інструкції міністерств, відомств, органів держадміністрацій тощо;

- книги і брошури;

 • статті з журналів, газет.

Позначення на джерело опублікування Конституції не вимагається.

Інші закони повинні мати позначення на джерело опублікування.

Наприклад:

 • Господарський кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144

 • Про ціни та ціноутворення: Закон Української РСР від 03.12.90р.// Відомості Верховної Ради УРСР.- 1990.- № 52.- ст. 650.

Додаткова література:

 • Воробей О.Виникнення та історичний розвиток паперових грошей України. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 1. – с. 6-8.

 • Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве. - Киев: Выща школа, 1988. – 214 с.

 • Гайворонський В. Цивільне законодавство: від “нічого приватного” до “нічого публічного”? // Вісник Академії правових наук України. - 1997. - № 4. - С. 91-100.

Літературні джерела вказуються мовою оригіналу (Російські джерела російською мовою, англійські, німецькі тощо - відповідно, якщо немає опублікованого перекладу). Бажано – в алфавітному порядку або за черговістю застосування у роботі.

Різного роду додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних сторінках. Кожний додаток починається з нової сторінки. У правому верхньому куті розміщується слово "Додаток".

Після закінчення роботи необхідно прочитати її всю, звертаючи увагу на взаємозв'язок між окремими частинами.

Загальний обсяг курсової роботи (без переліку літератури) повинен становити 25-30 сторінок формату А-4, надрукованих або охайно написаних від руки. Поля залишаються з чотирьох сторін аркуша: зліва - 30 мм; справа - не менше 10 мм; зверху і знизу - не менше 20 мм. Сторінки курсової роботи повинні бути пронумеровані; на першій сторінці номер не ставиться.

Таблиці, виконані на окремих листах, та додатки включаються в нумерацію сторінок. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який починається з великої літери і розміщується нижче слова "таблиця", яке пишеться над правим верхнім кутком таблиці. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку на неї вказують "Продовження таблиці" (із зазначенням її номера).

Таблиці розміщують так, щоб їх можна було розглядати без перегортання сторінки після першого посилання на них у тексті звіту. При посиланні на таблицю вказують її номер і слово "таблиця" у скороченому вигляді (наприклад: "табл. 1").

У додатках наводяться форми статистичної звітності, допоміжні матеріали. Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті якої пишеться слово "Додаток №_".

Курсова робота відповідним чином переплітається або зшивається.


^ 7. Перелік обов'язкових вимог до виконання державного стандарту при виконанні курсової роботи


1. Оформлення титульного листа (дивися зразок). Лист не нумерується.

2. Кожна сторінка курсової роботи повинна мати поле:

- праве поле - 10 мм;

- ліве поле - 20 мм;

- верхнє - 20 мм;

- нижнє - 20 мм.

3. Нумерація сторінок:

- титульний лист не нумерується, цифра 1 не ставиться. Нумерація сторінок арабськими цифрами починається зі "Вступу".

Виконання заголовків і підзаголовків у тексті:

- назва розділу пишеться з нового рядка (дотримання абзацу, 15 мм);

- підзаголовок пишеться за назвою розділу на рядку, нижчому від попередньої на 8 мм.

- відстань між назвою розділу і наступним рядком -15 мм. і. Наведення прикладів у тексті:

- слово "Наприклад" починається з нового абзацу (15 мм);

наведення самого прикладу - з подвійного абзацу (ЗО мм).

Деякі правила пунктуації:

при написанні назв розділів, підрозділів крапка наприкінці фрази чи слова не ставиться.


^ 8. Порядок здачі курсової роботи на рецензію і захист роботи


Виконана курсова робота подається на кафедру, де реєструється та передається керівнику. Рецензія на курсову роботу складається викладачем після її перевірки. У рецензії вказуються позитивні сторони курсової роботи, її недоліки і дається попередня оцінка роботи.

Якщо курсова робота написана у невідповідності до вимог, має серйозні недоліки, то вона повертається для повного чи часткового доопрацювання згідно вказівок рецензента. До роботи направленої для повторної перевірки, обов'язково повинна додаватися перша рецензія.

Після усунення недоліків, якщо такі мали місце, аркуші курсової роботи разом з рецензією (рецензіями) підшиваються у встановленому порядку. Підшитий текст роботи міститься в пластиковому швидкозшивачеві.

У період підготовки до захисту курсової роботи студент повинен ознайомитися зі змістом рецензії, усвідомити характер зроблених зауважень і підготувати на них відповіді.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією до початку екзаменаційної сесії (як правило, одразу після атестації).

При оцінці курсової роботи після її захисту береться до уваги рівень виконаної роботи, уміння студента володіти правовими документами, правильно використовувати їх на практиці, професійно відповідати на поставлені питання. Захист курсової роботи відбувається гласно.

Оцінка з курсової роботи виставляється у залікову книжку.


^ 9. Хід захисту курсової роботи


Хід захисту курсової роботи студентом можна розділити на кілька етапів. Перший етап. Вступ (5-7 хв.)

Студент коротко викладає суть завдання, пояснює його проблемність і актуальність. Характеризує структуру роботи, основні джерела, використані при виконанні курсової роботи. Вказує проблеми, що виникли в ході роботи над темою курсової роботи.

Другий етап. Безпосередній захист курсової роботи.

На даному етапі студент повинен бути готовий відповісти на питання аудиторії і членів комісії із суті теми курсової роботи.

Третій етап. Підсумки (Висновки).

На заключному етапі процесу захисту курсової роботи заслуховуються думки присутніх членів комісії з приводу якості виконаної роботи, характеристика виконаної роботи провідного викладача.

Виставляється оцінка за виконану роботу. При цьому оцінка, зазначена в рецензії на роботу, може бути змінена на кращу чи гіршу.


Тематика курсових робіт з господарського права

на 2011-2012 н.р.


 1. Предмет господарсько-правового регулювання

 2. Система господарського законодавства

 3. Проблеми розвитку і вдосконалення господарського законодавства

 4. Тлумачення господарсько-правових актів

 5. Поняття та види господарської діяльності

 6. Виникнення та розвиток науки господарського права

 7. Методи та напрями державного регулювання господарської діяльності

 8. Наукові теорії про необхідність державного регулювання економіки

 9. Правове регулювання планування та прогнозування господарської діяльності

 10. Порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання

 11. Ліцензування окремих видів підприємницької діяльності

 12. Порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання

 13. Дозвільна система у сфері господарської діяльності

 14. Суб’єкти господарювання: поняття, види та ознаки

 15. Правовий статус та порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю

 16. Командитне та повне господарські товариства: порівняльна характеристика

 17. Поняття підприємства як самостійного суб’єкта господарювання та його види.

 18. Правовий статус приватного підприємства

 19. Правовий статус державних комерційних підприємств

 20. Правовий статус фізичної особи-підприємця

 21. Відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання, поняття, повноваження.

 22. Господарська некомерційна діяльність як предмет регулювання господарського права: поняття, суб’єкти, значення.

 23. Кредитні спілки у сфері господарювання

 24. Поняття та види правового режиму майна суб’єктів господарювання

 25. Право власності як основне речове право у сфері господарювання

 26. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав держави.

 27. Правове регулювання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

 28. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності.

 29. Поняття та класифікація господарських зобов’язань

 30. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів

 31. Істотні умови господарського договору

 32. Способи забезпечення виконання господарських договорів

 33. Визнання господарського договору недійсним та неукладеним, правові наслідки.

 34. Контроль за додержанням дисципліни цін

 35. Поняття та види господарсько-правових санкцій

 36. Господарсько-правова відповідальність: поняття та підстави

 37. Правове регулювання біржової торгівлі

 38. Поняття, види та порядок обігу складських свідоцтв.

 39. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.

 40. Порядок здійснення роздрібної торгівлі та її договірного забезпечення.

 41. Поняття та ознаки комерційної концесії та її договірне забезпечення

 42. Державний контракт та порядок його укладання.

 43. Порядок закупівлі товарів робіт та послуг за державні кошти.

 44. Повноваження та функції державних органів у сфері управління державним майном.

 45. Об’єкти та суб’єкти приватизації

 46. Особливості приватизації невеликих державних підприємств та об’єктів незавершеного будівництва.

 47. Поняття та механізм реалізації державно-приватного партнерства.

 48. Поняття, види та суб’єкти лізингових операцій.

 49. Договір оренди в сфері господарювання: поняття та зміст.

 50. Правова природа договору транспортного експедирування

 51. Способи та стадії капітального будівництва.

 52. Договір підряду на капітальне будівництво: порядок укладання та зміст

 53. Валютні операції в сфері господарювання

 54. Поняття, функції та система грошових зобов’язань господарського характеру

 55. Порядок та принципи виконання грошових зобов’язань господарського характеру.

 56. Правове регулювання банківської (фінансової) діяльності

 57. Види та організаційно-правові форми банківських установ. Порядок створення банку.

 58. Поняття кредитного договору та порядок його укладання

 59. Правове регулювання кредитних відносин

 60. Прядок відкриття банківського рахунку

 61. Правова природа безготівкових розрахунків, їх принципи, економічні та юридичні властивості.

 62. Поняття та види безготівкових розрахунків

 63. Акредитивні розрахунки, їх форми та види.

 64. Вексель як грошове зобов’язання та його види.

 65. Правове положення страхових компаній в Україні

 66. Договір страхування: поняття, суттєві умови та порядок виконання

 67. Об’єкти та суб’єкти страхування.

 68. Поняття, функції та форми страхування.

 69. Інвестиційний договір: порядок укладання, основні та додаткові умови.

 70. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги.

 71. Правове регулювання оцінки та реєстрації іноземних інвестицій в Україні.

 72. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій

 73. Поняття, ознаки та види спеціальних режимів господарювання

 74. Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, види та форми

 75. Методи державного регулювання ЗЕД.

 76. Поняття, види та значення правової роботи в діяльності суб’єкта господарювання

 77. Аудиторська діяльність: господарсько-правовий аспект

 78. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та способи.

 79. Мале підприємництво: поняття та способи підтримки

 80. Господарсько- правові засоби по протидії рейдерству в Україні.

 81. Антидемпінгові, антисубсидіарні заходи у сфері ЗЕД.

 82. Правила «Інкотермс»: поняття та порядок застосування у ЗЕД.

 83. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 84. Контроль (нагляд) у сфері господарської діяльності.


Тематика курсових робіт з господарського процесуального права

на 2011-2012 н.р.

 1. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права.

 2. Господарське процесуальне право як галузь правої науки

 3. Джерела господарського процесуального права.

 4. Інтерпретаційні акти Вищого господарського суду щодо застосування господарського процесуального законодавства.

 5. Завдання та функції господарських судів, їх місце в судовій системі України

 6. Правовий статус господарських судів в Україні, їх роль в умовах формування ринкових відносин.

 7. Система господарських судів України.

 8. Історія виникнення й становлення господарських судів в Україні.

 9. Історія Одеського комерційного суду.

 10. Розвиток процедури розгляду господарських спорів державним арбітражем за часів СРСР.

 11. Господарські (комерційні, торгові) суди в зарубіжних країнах.

 12. Стадії господарського процесу, їх загальна характеристика й значення.

 13. Предмет, система і джерела господарського процесуального права.

 14. Поняття та види господарських спорів.

 15. Елементи позову у господарському судочинстві.

 16. Принципи господарського процесуального права та їх практичне значення.

 17. Принцип оперативності розгляду господарських справ.

 18. Колегіальний розгляд господарських справ.

 19. Принцип стимулювання досудового, мирового та арбітражного (третейського) вирішення спорів.

 20. Принцип процесуальної економії при розгляді господарських справ

 21. Принцип процесуального формалізму при розгляді господарських справ.

 22. Зловживання процесуальними правами у господарському процесі та засоби його попередження.

 23. Правова природа та практика застосування досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів.

 24. Особливості досудового врегулювання розбіжностей, пов'язаних з укладенням, зміною й розірванням господарських договорів.

 25. Мирова угода у господарському процесі.

 26. Підвідомчість справ господарським судам, поняття підвідомчості та її значення.

 27. Корпоративні спори як предмет відання господарських судів.

 28. Розмежування підвідомчості справ між адміністративними й господарськими судами.

 29. Розмежування підвідомчості загальних і господарських судів.

 30. Підсудність справ господарським судам, поняття та зміст.

 31. Виключна підсудність справ господарським судам, її особливості

 32. Територіальна підсудність справ господарським судам.

 33. Види підсудності справ господарським судам, їх характеристика.

 34. Учасники господарського процесу, поняття, склад та їх загальна характеристика.

 35. Правове становище судді у господарському процесі.

 36. Інститути відводу та самовідводу у господарському процесі.

 37. Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика.

 38. Процесуальна співучасть у господарському процесі.

 39. Представник у господарському процесі.

 40. Треті особи із самостійними вимогами у господарському процесі, їх права й обов'язки

 41. Треті особи без самостійних вимог у господарському процесі, їх права й обов'язки.

 42. Особливості участі прокурора в господарському процесі.

 43. Правовий статус адвоката у господарському процесі.

 44. Специфіка участі у господарському процесі органів державної влади та місцевого самоврядування.

 45. Поняття доказів у господарському процесі, їх види, правова характеристика та порядок забезпечення.

 46. Поняття доказування в господарському процесі та його особливості.

 47. Призначення судової експертизи господарським судом, порядок, значення та результат.

 48. Письмові докази у господарському процесі.

 49. Права та обов’язки експерта у господарському процесі.

 50. Право на позов у господарському процесі.

 51. Визнання позову та відмова від позову в господарському процесі.

 52. Поняття, види та особливості судових витрат у господарському судочинстві.

 53. Судовий збір у господарських справах.

 54. Обчислення строків у господарському процесі їх види та характеристика.

 55. Правові наслідки пропуску процесуальних строків у господарському процесі.

 56. Особливості позовної заяви у господарському процесі, її форма та зміст.

 57. Умови й порядок пред'явлення позову в господарському процесі, документи що додаються до позовної заяви.

 58. Повернення позовної заяви та відмова у прийнятті позову порядок та підстави.

 59. Порядок, строки та наслідки порушення господарським судом провадження у справі.

 60. Запобіжні заходи у господарському процесі та їх значення.

 61. Специфіка заходів забезпечення позову у господарському процесі.

 62. Порядок розгляду справи господарським судом у першій інстанції.

 63. Поняття та види судових актів господарських судів.

 64. Рішення господарського суду, порядок його прийняття, сутність і зміст.

 65. Ухвали господарського суду, їх види, можливість оскарження.

 66. Постанови у господарському судочинстві.

 67. Порядок виправлення господарськими судами недоліків у прийнятих ними рішеннях і ухвалах.

 68. Роз’яснення змісту рішення господарського суду.

 69. Перегляд судових актів в апеляційному порядку у господарському судочинстві.

 70. Повноваження суду апеляційної інстанції у господарському судочинстві.

 71. Право на перегляд судових рішень у касаційному порядку у господарському судочинстві.

 72. Порядок розгляду касаційної скарги у господарському судочинстві

 73. Повноваження суду касаційної інстанції у господарському судочинстві

 74. Перегляд рішень у господарських справах Верховним Судом України.

 75. Перегляд судових актів у господарських справах за нововиявленими обставинами.

 76. Тактика та стратегія ведення справ у господарському процесі.

 77. Виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду.

 78. Зміна способу виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду.

 79. Відстрочка, розстрочка виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду

 80. Поворот виконання акту господарського суду.

 81. Особливості розгляду господарським судом справ за участю іноземних підприємств та організацій.

 82. Особливості провадження у справах про банкрутство.

 83. Стадії провадження у справах про банкрутство.

 84. Порядок порушення провадження у справах про банкрутство.

 85. Учасники провадження у справах про банкрутство.

 86. Правовий статус арбітражного керуючого у справах про банкрутство.

 87. Ліквідаційна процедура у справах про банкрутство.

 88. Особливість банкрутства фізичних осіб-підприємців у справах про банкрутство.

 89. Система третейських судів, що розглядають господарські спори: порядок їх створення мета і завдання.

 90. Специфіка вирішення третейськими судами господарських спорів їх рішення та особливості їх виконання.

 91. Особливості та порядок оскарження рішень третейських судів.

 92. Розгляд та вирішення господарськими судами справ за участі фізичних осіб, що не є підприємцями.

 93. Підстави та особливості співробітництва господарських (арбітражних економічних) судів країн-учасників СНД.

 94. Міжнародний комерційний арбітражний суд, правовий статус, компетенція та роль у вирішенні господарських спорів.

 95. Регламент міжнародного комерційного арбітражного суду.

 96. Договірне застереження щодо арбітражного розгляду справи.

 97. Заходи примусу у господарському процесі.

 98. Господарсько-процесуальна відповідальність.

 99. Порядок оскарження рішень третейських судів

 100. Розгляд господарськими судами справ, пов’язаних з порушенням антимонопольного законодавства.

 101. Порівняльна характеристика поточних законопроектів нового Господарського процесуального кодексу.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Скорочення:

Відомості Верховної Ради УРСР – ВВР УРСР

Відомості Верховної Ради України – ВВР

Голос України – ГУ

Урядовий кур'єр – УК

Офіційний вісник України - ОВУ

Кабінет Міністрів України – КМУ

Національний банк України – НБУ


Основні нормативні джерела:


 1. Конституція України.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144

 3. Про підприємництво: Закон України від 7.02.91р. (із змінами та доповненнями) - // ВВСУ.- 1991.- № 14.- ст.168.

 4. Про підприємства в Україні: Закон від 20.03.91г.// ВВСУ.- 1991.- № 24.- ст.272.

 5. Про ціни та ціноутворення: Закон Української РСР від 03.12.90р.// ВВР УРСР.- 1990.- № 52.- ст. 650.

 6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. // ВВР, 1991. - №49. – Ст.682.

 7. Про цінні папери та фондову біржу: Закон Української РСР від 18.06.91р. // ВВСУ СР.- 1991.- № 38. - ст. 508.

 8. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91 р.//ВВР.-1992.-№10.–ст.139

 9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.92 р. (в редакції Закону від 30.06.99р.): УК від 15.09.99 р., № 172.

 10. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р. // ВВР. – 1996 - N 19. - ст. 80.

 11. Про поставку продукції для державних потреб: Закон України від 22.12.95р. // ВВР. - 1996. - №3. – Ст.9.

 12. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.92 р. (в редакції Закону від 19.02.97 р.) // ВВР. - 1997. - №17. – ст. 22.

 13. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.94 р. ( в редакції Закону від 14.03.97) // ВВР. – 1995. - № 15. ст. 99.

 14. Про промислово-фінансові групи: Закон України від 21.11.95 р.// ВВР. – 1996. - N 23. - ст. 88.

 15. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 // ВВР. 2001 – № 12. – Ст. 64.

 16. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.93. // ВВР. - 1993. - №50. – Ст.472.

 17. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96 р. - УК, 29.06.96 р.

 18. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000. // ВВР. – 2000. - N 36. - ст.299.

 19. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.96 // ВВР. – 1996. - N 20. - ст. 82.

 20. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // ВВР. - 1991. - №29. – Ст.377.

 21. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // ВВР. – 1994. - № 40. - ст. 364.

 22. Про загальні начала створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.92 р.// ВВР.- 1992.-№50.–ст. 676.

 23. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. – N 29. – Ст. 137.

 24. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. – N 24. – Ст. 128.

 25. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 // УК – 2001. - № 154 - 29 серпня.

 26. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. – 2001. – N 5-6. – Ст.30

 27. Конвенція ООН, якою запроваджено Одноманітний Закон про переказні векселі і прості векселі: підписана в Женеві 7 червня 1930 року League of Nations, Treaty Series, vol.CXLIII, p. 259, No. 3313 (1933-1934)

 28. Международные правила по толкованию коммерческих терминов "Інкотермс" (редакция 1990 г.) // Бизнес. – 1997 № 43, 45.


Основна спеціальна література


 1. Абрамов Н. О проекте хозяйственного (коммерческого) кодекса. // Предприним-во, хоз-во и право. – 1999. - № 4. – С. 19-22.

 2. Абрамов Н. Полная и ограниченная ответственность хозяйственных организаций // Сов. гос-во и право. – 1969. - № 8.

 3. Абрамов Н. А. О хозяйственном расчете // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - № 11.

 4. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право. Учебное пособие. – М.: Контакт, 2000. – 532 с.

 5. Васильєв А., Додін Є., Туманов В. Підприємець, його права, обов’язки та відповідальність. – Одеса, 1994. – С.55-86.

 6. Вінник О. Характерні риси господарських організацій. // Предприним-во, хоз-во и право. – 1998. - № 2, 5. – С. 16.

 7. Востриков П. О банкротстве предприятий-заемщиков и банков за рубежом // Хоз-во и право. – 1995. - № 2. – С. 132.

 8. Грудницкая С. Н. Порядок формирования объединений предприятий, структура и компетенция органов объединения // Предприним-во, хоз-во и право. – 1996. - № 9, 12

 9. Жаліло Я. Японський досвід державного регулювання економіки.// Економіка України. – 1995. № 3. – С. 62-75.

 10. Знаменский Л.Г. Общественный хозяйственный порядок // Гос-во и право. – 1994. - № 4. – С. 61-69.

 11. Знаменський Л.Г. Хозяйственное законодательство. - К., 1996.

 12. Зобов'язальне право: теорія і практика (навчальний посібник під ред. О.В. Дзери) – Київ, 1998.

 13. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991.

 14. Красуля А. Правовые аспекты лицензирования экспорта и импорта товаров в Украине // Предпр-во, хоз-во и право. – 1996. - № 4. - С. 5.

 15. Кузьмин В.Ф. Кредитные и расчетные правоотношения в промышленности.- М.: Юрид. лит., 1975. - 200 с.

 16. Кузьмин Р.И. Хозяйственное право Японии: проблемы теории и практики. – Донецк, 1993. – 32 с.

 17. Лаптев В.В. Введение в предпринимательское право. – М.: Ин-т государства и права РАН, 1994. - С. 7.

 18. Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права - М., 1969- 176 с.

 19. Малеин Н.С., Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. - М.: “Наука”, 1968.

 20. Мамутов В.К. Конституция и развитие хозяйственного законодательства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 1. – С. 3-6.

 21. Мамутов В.К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной деятельности // Гос-во и право. - 1996. - № 6. – С. 83-86.

 22. Мамутов В.К. Хозяйственные права региональных органов // Юридический вестник – 1995. - № 2.

 23. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн. - К., 1996.

 24. Хозяйственное право. Учебник под редакцией Мартемьянова В.С. - М., 1994. в 2х томах

 25. Хозяйственное право: Учебник/ В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, Хахулин В.В. и др.; Под ред. Мамутова В.К.- К.: Юринком Интер, 2002.- 899 с.

 26. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. Киев: Наукова думка, Лад, 1996. – 472 с.

 27. Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. – Київ: "Юринком", 1996. – 288 с.

 28. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. – К.: Либідь, 1995

 29. Петров И.Н. Ответственность хозяйственных органов за нарушение обязательств. – М.: Юрид. лит, 1974.

 30. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право. Курс лекцій: навчальний посібник – Київ, 1996.

 31. Подцерковний О.П., Рябко Л.Г. Про правову природу договору банківського рахунку // Право України. – 1999. - № 7. – С. 46-49.

 32. Подцерковный О.П. Хозяйственный кодекс – важное средство согласования частных и публичных интересов // Ринкова економіка: теорія та практика управління: Зб. наук. пр. ек-прав. ф-ту ОНУ. 2000. – Т. 3 – С. 263-268.

 33. Подцерковный О.П. Есть ли альтернатива праву полного хозяйсвтенного ведения и оперативного управления // Економіка та право.- 2002.- № 2..

 34. Подцерковний О.П., Ломакіна О.А. Проблеми визначення методів та форм державного регулювання господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2002 – № 8. – С. 3-6.

 35. Полонский Э.Г. Право оперативного управления государственным имуществом. – М.: Юрид. лит. 1980.

 36. Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // 3акон и бизнес. - 1997. - 37-38.

 37. Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты: Монография. – Одесса: Одес. гос. юрид. академия, 1998. –232 с.

 38. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности.-М.: “Юрид. лит.”,1991.-238с

 39. Танчук И.А, Ефимочкин В.П., Абова Т.Е.. Хозяйственные обязательства – М.: “Юрид. лит.”, 1970.

 40. Щербина В.С. Господарське право України. Навч. посібник – К.: Юринком Інтер, 2001. – 384 с.

 41. Юридический справочник предпринимателя (под редакцией Саниахметовой Н.А.) – Харьков, 2001

Скачати 286.59 Kb.
Дата конвертації27.07.2013
Розмір286.59 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи