Тема: Сучасний педагог початкової школи: основні риси, функції, вимоги до його особистості icon

Тема: Сучасний педагог початкової школи: основні риси, функції, вимоги до його особистостіСхожі
Практичне заняття № 1

Тема: Сучасний педагог початкової школи: основні риси, функції, вимоги до його особистості

Основні поняття теми: Педагогічна діяльність у широкому розумінні розглядається як діяльність, метою якої є виховання підростаючого покоління. Структура педагогічної діяльності містить ряд компонентів: мету, мотиви, об’єкт, суб’єкт, функції, засоби та результат. Педагогічна майстерність – вияв високого рівня педагогічної діяльності. Педагогічна техніка – володіння комплексом прийомів, який допомагає вчителеві глибше, яскравіше, талановитіше виявити себе і досягти оптимальних результатів у роботі. Внутрішня техніка – це створення внутрішнього переживання особистості, психологічне налаштовування вчителя на майбутню діяльність через вплив на розум, волю і почуття. Зовнішня техніка – це втілення внутрішнього переживання особистості вчителя в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці.


І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття План

 1. Основні вимоги, риси, функції сучасного вчителя початкової школи.

 2. Педагогіка як наука і як мистецтво. Педагогічна діяльність: сутність, структура.

 3. Педагогічна майстерність вчителя початкової школи: сутність, структура. А.С.Макаренко та В.О.Сухомлинський про майстерність педагога.

 4. Педагогічна техніка: внутрішня та зовнішня.

 5. Гуманізація педагогічної взаємодії: вчитель початкової школи та учні.

Цілі: 1. Навчальна – досягти засвоєння студентами історії розвитку педагогічної професії, основних вимог, рис, функцій сучасного вчителя початкової школи, педагогічної майстерності, педагогічної техніки, гуманізації педагогічної взаємодії. 2. Виховуюча – виховувати любов до дитини, до майбутньої професії. 3. Розвивальна – розвивати педагогічне мислення майбутніх вчителів.

^ Студент має:

Знати: основні вимоги до сучасного авчителя початкової школи, особливості педагогічної майстерності та педагогічної техніки вчителя початкової школи. Вміти: аналізувати навчально-виховну діяльність вчителя початкової школи.


ІІ. Розкрийте зміст понять: «педагогічна діяльність», «структура педагогічної діяльності», педагогічна майстерність», «педагогічна техніка», «внутрішня та зовнішня техніка».


ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Учитель початкової школи XXI століття. Яким йому бути?”.

IV. ^ Практичне завдання (виконується на занятті):


Тест для визначення рівня сформованості гуманістичних педагогічних цінностей

Уважно прочитайте запропоновані положення, які розшифровані в трьох варіантах. Виберіть той варіант, який найбільше відповідає Вашим педагогічним поглядам.

^ 1. Природа дитини така ж, як і природа дорослого. Різниця між ними не в самій природі, а лише в ступені розвиненості:

А) так

Б) якоюсь мірою

В) ні

^ 2. Поведінка дитини в школі залежить від її психологічних особливостей і стану здоров’я:

А) так

Б) якоюсь мірою

В) ні

3. Ваше ставлення до методів виховання:

А) Ви вирішили відмовитися від авторитарних методів;

Б) Ви вважаєте за краще діяти авторитарно за будь-яких умов;

В) Ви шукаєте більш м’які, ліберальні методи, але у вас ще не зжиті замашки авторитарності.

^ 4. Який варіант поведінки здається Вам найбільш прийнятним:

А) відмовитися від авторитарних вимог, від суворої дисципліни в школі і перейти до дисципліни трудового співробітництва;

Б) спробувати добитися дисципліни з мінімумом зовнішнього примушування;

В) притримуватися лише авторитарних методів муштри.

^ 5. Ваше ставлення до вибору роботи дітьми: А) так організовувати розподіл робіт, щоб у дітей завжди створювалось враження, що вони самі вибирають собі завдання;

Б) вільний вибір завдань можна допустити на уроках мови і математики;

В) краще вчителю самому давати завдання, не погоджуючи їх з дітьми.

^ 6. Ваше ставлення до успіхів і невдач учнів у навчанні:

А) навчання неможливе без масових невдач;

Б) необхідно прагнути, щоб діти менше зазнавали невдач;

В) навчання повинно сприяти успіхам дітей.

^ 7. Вибір методів навчання:

А) Ви за навчання, засноване на досліді й експерименті;

Б) Ви за поєднання вербальних методів і експерименту;

В) Ви залишили б незмінною пояснювально-ілюстративну методику навчання.

^ 8. Місце запам’ятовування у навчальному процесі:

А) пам’ять має відігравати допоміжну роль у процесі навчання;

Б) навчання засноване головним чином на пам’яті;

В) пам’яті приділяється значна роль у процесі навчання.

^ 9. Ваше ставлення до заучування правил і законів:

А) Ви за організацію живої експериментальної роботи по самостійному виведенню дітьми правил і законів;

Б) Ви за поєднання такої роботи із заучуванням правил і законів в надії, що вони можуть згодитися;

В) Ви за навчання, що на перше місце ставить заучування напам’ять правил і законів.

^ 10. Ваше ставлення до оцінки:

А) Ви за виставлення оцінного балу;

Б) Ви по-іншому назвали б оцінку;

В) Ви за новаторську організацію роботи без виставлення оцінного балу.

^ 11. Ваше ставлення до покарань:

А) необхідно повністю відмовитися від усіляких каральних заходів;

Б) слід уникати покарань, але це не завжди вдається;

В) покарання необхідні, не варто відмовлятись від їх застосування.

Для визначення рівня сформованості у Вас гуманістичних педагогічних цінностей використайте ключ-дешифратор:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

а

б

в

а

б

в

а

б

в

а

б

в

а

б

в

а

б

в

а

б

в

а

б

в

а

б

в

а

б

в

а

б

в

2

1

0

2

1

0

2

0

1

2

1

0

2

1

0

0

1

2

2

1

0

2

0

1

2

1

0

0

1

2

2

1

0


В залежності від набраної Вами кількості балів Ваш рівень сформованості системи гуманістичних педагогічних цінностей може бути:

0 – 7 – низький

8 – 15 – середній

16 – 22 – високий

^ V. Завдання для самостійної роботи (домашній практикум):

Ознайомтесь з розділом „Гуманізація педагогічної взаємодії” підручника (Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової школи : посіб. [для вчителів і методистів поч. навч.] / Олександра Яківна Савченко. – [2-е вид., доп., перероб.]. – К. : Богданова А. М., 2009. – С. 60– 73.) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:

 1. Завершіть речення: Гуманізація навчальної взаємодії виявляється різноманітно – у ставленні вчителя до учнівської дисципліни, до оцінювання …

 2. Запишіть, що на вашу думку, є основою емоційного благополуччя дитини у школі? А в родині?

 3. Чим особистісно-орієнтоване спілкуаванння відрізняється від авторитарного? Запишіть прийоми, що допомагають учителю початкової школи організувати навчально-виховне співробітництво.

 4. У змісті параграфа є кілька афористичних висловлювань видатних педагогів, у яких сконцентровано сутність гуманістичних взаємовідносин. Запишіть їх.

Модульне оцінювання

^ Відповідь на теоретичні питання

Виконання практичного завдання, або написання реферату

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 бали

3 бали

10 балів


Література

 1. Волкова Н. П. Педагогіка: посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – С. 412– 420.

 2. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність : Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.; За ред.. І.А.Зязюна. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К : Вища шк., 2004. – 422 с.

 3. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 192– 212.

 4. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової школи : посіб. [для вчителів і методистів поч. навч.] / Олександра Яківна Савченко. – [2-е вид., доп., перероб.]. – К. : Богданова А. М., 2009. – С. 60– 73.

 5. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 160–195.
Дата конвертації27.07.2013
Розмір87.8 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи