І. Мета та основні завдання icon

І. Мета та основні завданняСхожі
Концепція

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист", "вихователь-методист"
(з досвіду роботи Київського ОІПОПК)

І. Мета та основні завдання


Серед найголовніших завдань освітньої системи на всіх етапах її розвитку було й залишається підвищення професійного рівня педагогів як запоруки ефективності навчально-виховного процесу. Сучасній школі потрібен педагог-дослідник, педагог-психолог, педагог-технолог, який би постійно оновлював, удосконалював зміст своєї діяльності відповідно до світових стандартів, вимог часу, особистісних і виробничих потреб. Саме такі риси притаманні вчителю-методисту, що став знавцем своєї справи, досягнув вершин професійної майстерності і є справжнім учителем учителів.

Уже стало традиційним використання творчого потенціалу досвідчених учителів у процесі реформування чи модернізації освітньої системи. Сьогодні, в час падіння престижу професії вчителя, важливим, як ніколи, є залучення педагогів-майстрів до виховання майбутніх учителів через систему профорієнтаційної роботи та профільних занять з учнями, що мають природні задатки до педагогічної діяльності.

Проте не менш актуальною є й проблема не тільки матеріальної, а й моральної, професійної підтримки молодих учителів, створення для них якомога сприятливіших умов з метою закріплення в школах, особливо сільських, формування у них стійкої позитивної мотивації до вчительської професії. Саме тому на перше місце виходить роль мудрого наставника-професіонала, здатного порадити, підтримати й навчити.


Поступове входження молодого вчителя у світ професії, його адаптація та професійне становлення можливі як за умов традиційної роботи в школі молодого педагога в закладі освіти, на районному (міському) рівні, участі в заходах міжкурсового періоду, безперервній самоосвіті, так і в процесі спільної взаємодії, навчання та стажування на базі школи перспективного педагогічного досвіду вчителів-майстрів.

Одним із шляхів реалізації цього завдання є створення адаптивної моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист", що відкриє можливість кожному спеціалістові постійно поглиблювати загальноосвітню та фахову підготовку з різною повнотою, індивідуалізовано за часом, формою й обсягом, і дасть змогу якнайповніше використовувати потенціал учителів-методистів у навчанні, професійному зростанні та професійній адаптації молодих спеціалістів.

Метою даної концепції є створення гнучкої технології підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист", "вихователь-методист", максимально зорієнтованої на спільну роботу з молодими спеціалістами, забезпечення її релевантності, мобільності, ефективності та результативності.

Досягнення визначеної мети передбачає реалізацію таких завдань:

 • розробка, апробація і впровадження у практику роботи альтернативних механізмів підвищення кваліфікація педагогічних працівників, що атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист", "вихователь-методист";

 • широке залучення вчителів-методистів, вихователів-методистів до навчання молодих спеціалістів, надання їм практичної допомоги у формуванні педагогічної майстерності, освоєнні й використанні перспективного педагогічного досвіду, вироблення умінь пошукової та дослідно-експериментальної діяльності;

 • забезпечення функціонування та координація діяльності єдиного науково-методичного простору підвищення кваліфікації даної категорії педагогічних працівників по всій вертикалі: шкільна методична служба – районний (міський) методичний кабінет – інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів;

 • створення позитивних умов для аксіологічних (ціннісно-цільових) основ професійного, культуротворчого, особистісного розвитку педагогічних працівників, їх реалізації як активних членів суспільства, здатних до свідомого осмислення та оцінювання власного досвіду й особистісних якостей, розуміння своєї місії у професійній адаптації та становленні молодих учителів, підготовці їх до роботи в сучасних обставинах;
 • стимулювання прагнення педагога до самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації, вміння прогнозувати й змінювати свою діяльність

на операціональному, предметному, рефлексивному та особистісному рівнях;

 • максимальне задоволення соціального попиту на науково-методичні, технологічні та проектно-дослідницькі послуги на основі маркетингових ідей і консалтінга;

 • вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів-методистів, вихователів-методистів.
^

ІІ. Головні принципи підвищення кваліфікації


Демократизація. Забезпечує реалізацію свободи вибору педагогічним працівником змісту, форм і методів методичної, науково-дослідницької, організаційно-педагогічної роботи, що сприяють його самовдосконаленню і спрямовані на професійне зростання молодих учителів.

^ Гуманізація та гуманітаризація. Передбачає створення умов для креативної діяльності, розвитку, самоактуалізації та самореалізації кожного вчителя-методиста у процесі творчої взаємодії з молодими педагогами.

^ Діагностико-прогностична спрямованість. Проектується та реалізується через призму кваліметричних принципів і законів, що оперують даними, отриманими в процесі здійснення лонгитюдної психодіагностики, та системи педагогічних, технологічних і соціальних моніторингових досліджень.

^ Доступність, відкритість. Гарантує рівність умов кожного педагогічного працівника для повної реалізації його здібностей, популяризації та поширення власного педагогічного досвіду.

^ Варіативність і альтернативність. Передбачає оптимальність співвідношення теоретичного й практичного навчання, науково-методичного, дослідницького, експериментального, проектного видів діяльності.

^ Системність, неперервність, наступність. Забезпечує єдність усіх ланок післядипломної освіти, гнучку їх взаємодію, орієнтовану на поглиблення, конкретизацію процесу підвищення кваліфікації, його наступність і цілісність, які спрямовані на кінцевий результат.

^ Андрагогізація навчання. Має на меті неперервне освоєння актуального педагогічного досвіду, сучасних освітніх технологій та авторських методик, що забезпечує спрямування освіти дорослих на розвиток і збагачення суб'єктивної сфери особистості з метою її саморозкриття та самовдосконалення у процесі співпраці з самим собою та іншими людьми, врахування психологічних особливостей дорослої людини, що має визнаний досвід професійної діяльності.

Індивідуалізація. Забезпечує професійний розвиток особостості за індивідуальною траекторією, врахування запитів та інтересів кожного педагога в змістовому забезпеченні процесу підвищення кваліфікації в курсовий та міжкурсовий періоди, виборі прийнятливих форм навчання.
^

ІІІ. Зміст та організація процесу підвищення кваліфікації


Підвищення кваліфікації і супровід суб'єкта професійної діяльності у міжкурсовий період здійснюється шляхом проведення комплексу взаємопов'язаних організаційно-педагогічних, науково-методичних, дослідно-експериментальних і соціальних заходів.

Педагогічні працівники, які атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист", "вихователь-методист" проходять підвищення кваліфікації за індивідуальним планом, години якого розподіляються за такими формами:

 1. Участь в установчих заняттях, відвідування навчальних занять соціально-гуманітарного та професійного модулів (за вибором учителя), екзаменаційна сесія.

2. Значна частина годин відводиться на максимальне залучення вказаної категорії педагогічних працівників до навчання молодих спеціалістів, сприяння їх професійному зростанню та професійній адаптації, а саме:

 • проведення навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації;

 • проведення авторських курсів, робота обласних та районних (міських) майстер-класів;

 • заняття районних (міських) шкіл молодого вчителя;

 • розробка методичних рекомендацій, навчальних планів, програм та ін.;

 • написання та підготовка до видання підручників, навчальних посібників, словників, довідників тощо;

 • підготовка до друку публікацій у регіональних, всеукраїнських, міжнародних виданнях;

 • організація та проведення різного роду методичних заходів у міжкурсовий період на районному (міському) рівні, участь у заходах обласного, всеукраїнського рівнів (конференції, семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради, засідання круглих столів тощо);

 • участь у професійних конкурсах та ін.

Вищеназвана робота проводиться як в атестаційний, так і в міжатестаційний періоди і в загальній сумі становить 450-500 годин для педагогів, які атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист " і 350-400 годин для тих, які атестуються на підтвердження звання "вихователь-методист", що обумовлено специфікою діяльності даної категорії педагогічних працівників.

Облік відпрацьованих педагогами годин за формами підвищення кваліфікації на районному (міському) рівні проводиться районними (міськими) методичними кабінетами та фіксується в заліковій книжці вчи-теля-методиста (Додаток), облік годин за формами підвищення кваліфікації на обласному, всеукраїнському рівнях здійснюється відповідними структурними підрозділами Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів та узагальнюється факультетом підвищення кваліфікації.


У рік атестації залікова книжка вчителя-методиста та методичні розробки (підручники, посібники, авторські програми тощо), які відображають нове, перспективне з досвіду його роботи в міжатестаційний період, подаються для розгляду на засідання науково-методичної ради КОІПОПК. Після схвалення матеріалів та відповідної рекомендації науково-методичної ради КОІПОПК атестаційною комісією відділу освіти проводиться атестація педагогічного працівника.

Основні шляхи реалізації концепції

Нормативне забезпечення

Реалізація даної концепції передбачає дотримання нормативно-правових актів, відповідно до яких функціонує післядипломна педагогічна освіта: Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України", Положення про республіканський (Автономної республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, інші документи в галузі освіти.

^ Науково-методичне забезпечення

Планується здійснення комплексу взаємопов'язаних заходів, спрямованих на подальшу модернізацію й реалізацію програми розвитку освіти Київщини, обласної програми "Вчитель", зокрема розробка теоретико-методичних аспектів післядипломної освіти педагогічних працівників різних категорій.

Продовжиться розробка науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист", "вихователь-методист" та використання набутого ними досвіду в професійному становленні молодих спеціалістів.

Розшириться банк даних наукових розробок, сучасних технологій, діагностичних досліджень як загального характеру, так і з кожної спеціальності зокрема, та відповідно поповниться база даних творчих надбань вчителів-методистів, вихователів-методистів Київської області.

Подальша популяризація навчально-методичних матеріалів, розроблених вчителями-методистами, вихователями-методистами, на постійно діючій обласній педагогічній виставці "Освіта Київщини", висвітлення проблем і напрацювань у науково-методичних виданнях, засобах масової інформації відкриє більш широкий доступ усім категоріям педагогічних працівників, особливо молодим учителям, до педагогічної скарбниці Київщини.

Активне залучення вчителів-методистів до проведення дослідно-експериментальної роботи, педагогічного проектування та моделювання прискорить процес оволодіння молодими спеціалістами сучасними інтерактивними технологіями навчання.

^ Кадрове забезпечення

Подальше формування сучасного вчителя-методиста, в якому поєднуються високий професіоналізм, інтелігентність, соціальна зрілість, творчі засади, здатного до постійного оновлення та удосконалення змісту власної фахової діяльності, надання допомоги молодим учителям у їх професійному зростанні та освоєнні кращого педагогічного досвіду передбачає:

 • залучення до навчання такої категорії педагогів провідних науковців, практиків;

 • взаємодію різних професійних груп, у т. ч. методистів районних (міських) методичних кабінетів, координацію їх діяльності щодо об'єднання ресурсних можливостей у ході реалізації спроектованої мети;

 • підтримку, моральне й матеріальне стимулювання праці педагогічних працівників закладів освіти області, підвищення їх педагогічної майстерності та творчої активності.

^ Фінансове забезпечення

Реалізація завдань концепції можлива за умови гарантованого нормативного забезпечення за рахунок коштів, передбачених на післядипломну освіту педагогічних працівників області в місцевих бюджетах.

Додатковими джерелами фінансового забезпечення можуть бути: добровільні внески державних і приватних підприємств, фірм, акціонерних компаній, громадських організацій, благодійних фондів, фізичних осіб; доходи від комерційної діяльності та впровадження науково-методичних розробок; різноманітні дотації та інші надходження, що не суперечать чинному законодавству.


ІV. Управління підвищенням кваліфікації

Загальну координацію та науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист", "вихователь-методист", здійснює Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Методичні кабінети відділів освіти райдержадміністрацій (міських рад) реалізуючи положення концепції, здійснюють організаційно-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вчасно інформують КОІПОПК про виконання ними індивідуальних планів, готують подання та методичні матеріали для розгляду на засіданні науково-методичної ради КОІПОПК.


ДодатокУправління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів


^

Залікова книжка
Біла ЦеркваУправління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Залікова книжка № ______________________________________________________________________(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________

(посада)

________________________________________________________________

(повна назва закладу освіти)

________________________________________________________________


________________________________________________________________

(підтвердження звання "вчитель-методист", "вихователь-методист")


М.П.

Ректор Н.І. Клокар

____________200 __ р.

дата видачі книжкиДата

К-ть годин

Форма підвищення кваліфікації

Зміст виконаної роботи

(тема, назва та ін.)

Прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, що підтверджує виконання

Підпис


Декан факультету підвищення кваліфікації

Завідувач районним (міським) методичним кабінетом


^

Розподіл годин


за формами підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист", "вихователь-методист"


Відвідування лекційних занять на курсах підви-щення кваліфікації

30 год

Відвідування семінарських, практичних занять, тренінгів, майстер-класів тощо на курсах підви-щення кваліфікації

42 год

Підготовка та проведення авторських, проблем-но-тематичних курсів

300 год

Проведення навчальних занять на курсах підви-щення кваліфікації

4 год за 1 академічну годину

Розробка методичних рекомендацій

20 год

Розробка навчальних програм, планів

200 год

Написання та підготовка до видання:
підручників

200 год за 1 др. аркуш

навчальних посібників

150 год за 1 др. аркуш

словників, довідників

200 год за 1 др. аркуш

Написання статей для публікації в газетах, жур-налах:
районних (міських)

20 год

обласних

40 год

всеукраїнських

80 год

міжнародних

150 год

Виступи на засіданнях методичних об’єднань, круглих столів, конференціях, семінарах та ін.:
районних (міських)

10 годобласних

20 год
загальнодержавних

40 год
міжнародних

50 год
Робота в обласній творчій спілці учителів-предметників

40 год
Участь у професійних конкурсах:районний (міський) етап

40 год
обласний етап

80 год
всеукраїнський етап

120 год

Розподіл годин проведено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 року за № 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів".

Примітка


Педагогічний працівник, який атестується на підтвердження звання "вчитель-методист" повинен набрати за атестаційний період 400-450 год, той, що атестується на підтвердження звання "вихователь-методист" – 350-400 год.

У рік атестації залікова книжка подається на факультет підвищення кваліфікації КОІПОПК, де проводиться облік усіх годин, після чого передається для розгляду на засідання науково-методичної ради. Атестація вище названої категорії педагогічних працівників проводиться за рекомендацією науково-методичної ради інституту.


Скачати 170.01 Kb.
Дата конвертації27.07.2013
Розмір170.01 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи