Робоча навчальна програма напрям підготовки «Право» для студентів спеціальності “Правознавство 030401) Затверджено icon

Робоча навчальна програма напрям підготовки «Право» для студентів спеціальності “Правознавство 030401) ЗатвердженоСхожі


Київський національний університет імені Тараса Шевченка


факультет кібернетики


Кафедра теорії та технології програмування


Укладачі: асистент Русіна Н.Г., асистент Яресько Т.В.


СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

напрям підготовки «Право»

для студентів спеціальності “Правознавство” (6.030401)


Затверджено

на засіданні кафедри теорії

та технології програмування

Протокол № 10 від 25 травня 2012 р.


Завідувач кафедри

Нікітченко М.С.


Затверджено

на засіданні Вченої Ради

факультету кібернетики

Протокол № ^ 9 від 28 травня 2012 р.

Декан факультету

Анісімов А.В.


Київ - 2012


Робоча навчальна програма з дисципліни „Сучасні інформаційні технології”.

Укладачі: ас. Русіна Наталія Геннадіївна, ас. Яресько Тарас Віталійович


Викладачі:

асистент Русіна Наталія Геннадіївна,

асистент Яресько Тарас Віталійович.


Погоджено

з науково-методичною комісією

“___” _______________ 20__ р.

_____________________________

(Підпис голови НМК факультету кібернетики)


Вступ. Програма курсу “Сучасні інформаційні технології” розроблена на основі загальнодержавної концепції підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (4 роки) з урахуванням довузівської підготовки студентів та існуючих навчальних планів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, згідно з якими цей курс вивчається протягом двох семестрів. Дисципліна викладається на І курсі юридичного факультету: 1 семестр в обсязі 108 годин, з них: практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 74 год.; 2 семестр в обсязі 72 годин, з них: практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 38 год. та форма підсумкового контролю – залік.


^ Предмет навчальної дисципліни “Сучасні інформаційні технології” включає в себе розгляд загальних теоретичних принципів та уявлень, які формують системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього світу, вивчення інформаційних процесів, методів і способів отримання, обробки, передачі і збереження інформації з використанням сучасних комп’ютерних технологій.


^ Завдання навчальною дисципліною полягає в отриманні навичок студентом користування комп’ютерною технікою і сучасними прикладними програмами, що в кінцевому результаті сприятиме професійній адаптації в сучасному інформаційному просторі.


^ Метою навчальної дисципліни є: надання теоретичних та практичних знань з використання комп’ютерної техніки, сучасного програмного забезпечення та міжнародної мережі Internet для пошуку, обробки, аналізу і обміну юридичною та правовою інформацією в світовому інформаційному просторі; ознайомлення студентів із: АРМ юриста; програмним забезпеченням спеціального призначення (правовий напрямок), системами інформаційно-правового забезпечення: «ЛІГА:ЗАКОН», «Законодавство України», «НАУ», «ІНФОДИСК» та іншими альтернативними базами, які використовуються в практичній роботі вітчизняними та іноземними фахівцями в галузі юриспруденції.


^ Вимоги до знань та вмінь. Для засвоєння курсу „Сучасні інформаційні технології” для студентів спеціальності «Право» необхідні знання основ інформатики та базові знання з курсу «Правознавство».


^ Студент повинен вміти будувати інформаційну модель предметної області, володіти елементами логіки, орієнтуватись в інформаційно-правових базах даних.


^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Сучасні інформаційні технології” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр права", є базовою для засвоєння низки інших курсів та спецкурсів як фахового, так і вузькоспеціалізованого спрямування.


^ Форми контролю оцінювання знань студентів

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Критерії оцінювання: вчасність виконання, обсяг виконаної роботи, публічний захист (стосовно реферату).

^ Оцінювання за формами контролю:

 • поточний контроль: виконання практичних завдань, усна відповідь, виконання та оформлення індивідуальних завдань, виконання самостійних робіт, письмові контрольні роботи, написання та захист реферату;

 • підсумковий модульний контроль (змістовий модуль): комп’ютерне тестування;

 • комплексний підсумковий модульний контроль (залік): комп’ютерне тестування, виконання індивідуального завдання.

Співвідношення складових у змістовому модулі:

 • практичне завдання – 4 бали;

 • усна відповідь – 1 бал;

 • індивідуальне практичне завдання – 2 бали*;

 • індивідуальне самостійне завдання – 5 балів;

 • самостійні роботи (на семестр 2 роботи) - 3 бали;

 • письмові контрольні роботи (на семестр 1 робота) - 4 бали;

 • складання тесту - 5 балів;

 • написання та захист реферату – 4 бали*.

Кількість набраних студентом балів за два змістові модулі – мінімум 40 балів**.

Підсумковий – у формі заліку

- комплексна підсумкова робота: тесту - 10 балів;

 • комплексна підсумкова робота: практичне завдання - 10 балів.

Підсумкова оцінка та кількість набраних студентом балів за кожний змістовий модуль здійснюється за накопичувальною системою.

^

Схематичне представлення отримання балів студентом

за два змістові модулі


Контроль

min. отриманих балів

max. отриманих балів

практичне завдання

12 х 1=12

12 х 4=48

усна відповідь

2 х 0,5=1

2 х 1=2

письмова контрольна робота

1 х 2=2

1 х 4=4

самостійна робота

2 х 1=2

2 х 3=6

Реферат

1 х 4=4
проходження тесту

3 х 1=3

3 х 5=15

індивідуальне самостійне завдання

1 х 4=4

1 х 5=5

індивідуальне практичне завдання*

6 х 2=12
Всього

40

80


* Індивідуальне практичне завдання надається у випадку відсутності студента на семінарському занятті. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості семінарських занять). Індивідуальне практичне завдання виконується самостійно за межами університету. Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. Відпрацювання приймається на протязі двох тижнів після пропущеного заняття.

** Для студентів, які не набрали мінімально достатньої кількості балів (40 балів, що відповідає мінімально отриманому на протязі семестру), щоб бути допущеними до заліку в обов’язковому порядку виконують комплексну модульну роботу.


Таблиця встановлення максимальної кількості балів

за змістові модулі та розрахунку підсумкової оцінки
Змістовий модуль 1

КМР

(інша форма контролю)

Змістовий модуль 2

Комплексний підсумковий модуль (залік)

Підсумкова оцінка

^ Максимальна кількість балів

30

10

40

20

100

(30+10+40+20)


Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче.


^ Шкала оцінювання:

За шкалою університету

100-бальн. система

Оцінка за національною шкалою

та шкалою університету

90 – 100

відмінно

5

зараховано

75 – 89

добре

4

зараховано

60 – 74

задовільно

3

зараховано

0 – 59

не задовільно

2

не зараховано

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

24 балів ЗМ1 + 8 балів КМР + 30 балів ЗМ3 + 16 балів КПМ = 78 балів – оцінка знань студента за рік.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – „зараховано”.

^ Тематичний план занять

Назва лекції, семінарського заняття

Кількість годин

лекції

практич. заняття

сам остійна робота

інші форми контролю
^
Змістовий модуль 1Історія створення обчислювальної техніки. Історія розвитку мов програмування.

-

1

6


Класифікація комп’ютерів.

-

1

4


Представлення інформації в комп’ютері. Правове поняття інформації

-

2

2


Сучасні автоматизовані системи обробки інформації.

-

-

4


Інформаційні технології та їх роль в житті суспільства.

-

2

6


Характеристика апаратних засобів ПК.

-

1

6


Основні поняття ПЗ ПК.

-

1

2


Операційні системи та їх різновиди

-

2

8


Операційна система Windows XP. Функції, особливості, можливості.

-

2

6


Українські законодавчі інформаційні бази даних.

-

2

4


Інформаційно-пошукова система ЛІГА-ЗАКОН

-

8

10


Альтернативні нормативно-правові бази: “Законодавство України”, “Інфодиск”, “НАУ” та інші

-

8

14


Автоматизоване робоче місце юриста

-

2

2


Контрольна модульна робота

-

2

-^
Змістовий модуль 2Порівняння офісних програмних пакетів Microsoft Office та OpenOffice.

-

2

-


Текстовий редактор Word

-

6

2


Табличний процесор Excel

-

6

4


Огляд інших програм пакету Office

-

2

4


Захист інформації.

Архіватори (програми архівації даних)

-

2

2


Комп’ютерні мережі. Інформаційна мережа Internet

-

2

4


Електронна пошта і телеконференції

-

2

2


Глобальна система WWW пошуку інформації в Internet

-

4

4


Використання програмного забезпечення спеціального призначення (правовий напрямок)


-


6


4


Контрольна модульна робота

-

2

-Всього годин


-

68

112
Загальний обсяг 180 год, в тому числі:

І семестр всього 108 год, з них:

Практичні заняття – 34 год.

Самостійна робота – 74 год.

ІІ семестр всього 72 год, з них:

Практичні заняття – 34 год.

Самостійна робота – 38 год.
^

Змістовий модуль 1Тема 1. Історія створення обчислювальної техніки.

Історія розвитку мов програмування.

Тема 2. Класифікація комп’ютерів.

Практичне заняття 1. Історія створення ОТ. Класифікація комп’ютерів. – 2 год.

План.

 1. Історичні етапи розвитку комп`ютера.

 2. Класи ЕОМ та тенденції їх розвитку.

 3. Основні інформаційні характеристики персональних комп’ютерів.

 4. Вибір комп’ютерів для вирішення правових завдань.

 5. Техніка безпеки при роботі з ПК.


Питання для самостійної роботи (10 год.)

 1. Файлова система.

 2. Промисловий комп’ютер: поняття, сфера використання.

 3. Історія винайдення мікропроцесору.

 4. IBM-сумісний комп’ютер. Відмінність від Macintosh комп’ютерів.

 5. Види й основні властивості інформації.

 6. Кодування даних двійковим кодом.

 7. Кодування текстових, графічних і звукових даних.

 8. Склад центрального обладнання ПК.

 9. Склад периферійного обладнання ПК.

 10. Поняття системної шини.

 11. Основні технічні характеристики комп’ютера.


[6], [15], [16]


Тема 3. Представлення інформації в комп’ютері.

Правове поняття інформації

Практичне заняття 2. Інформація, її види, одиниці виміру та представлення в комп’ютері – 2 год.

План

 1. Інформація та її види. Аналогова та цифрова інформація.

 2. Пристрої введення, виведення та обробки інформації.

 3. Одиниці виміру цифрової інформації та міжнародні стандарти її кодування та представлення.

 4. Правове поняття інформації.

 5. Основні напрями національної інформаційної політики України


Питання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Поняття інформації.

 2. Поняття аналогової та цифрової інформації.

 3. Носії інформації та їх види.

 4. Пристрої введення інформації.

 5. Пристрої виведення інформації.

 6. Пристрої обробки інформації.

 7. Одиниці виміру цифрової інформації.

 8. Кодова таблиця символів.

 9. Правове поняття інформації та основні напрями національної інформаційної політики. Правовий захист інформації.

 10. Закон України "Про інформацію".


[6], [13], [14], [15], [16], [17], [22], [23], [27]


Тема 4. Сучасні автоматизовані системи обробки інформації

Питання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Сучасні автоматизовані системи обробки інформації та їх класифікація.

 2. Характеристика автоматизованих систем обробки інформації.

 3. Функціонування та принципи побудови автоматизованих систем обробки інформації.

 4. Контроль захисту даних автоматизованих систем обробки інформації.

 5. Особливості науково-дослідного процесу в умовах роботи з автоматизованими системами обробки інформації.

 6. Сучасні проблеми обробки інформації в автоматизованих комп’ютерних системах. Нормативні документи України щодо захисту інформації.


[4], [3], [17], [22], [28]


^ Тема 5. Інформаційні технології та їх роль в житті суспільства

Практичне заняття 3. Інформаційні технології, їх роль та вплив на життя суспільства – 2 год.

План

 1. Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства.

 2. Роль інформаційних технологій в житті суспільства

 3. Головні системи інформаційних технологій..

 4. Шляхи розвитку інформаційних технологій


Питання для самостійної роботи (6 год.)

 1. Поняття інформаційних технологій.

 2. Науково-технічна революція та інформаційний бум, як рушійна сила в технологічному розвитку суспільства.

 3. Необхідність технологізації інформаційних процесів та проблеми технологізації соціального та правового пізнання.

 4. Характеристика основних різновидів інформаційних технологій та їх можливості.

 5. Інформаційні технології навчання.

 6. Правові інформаційні технології.

 7. Основні засади інформаційних технологій та їх роль в житті України.

 8. Інформаційне суспільство як перспектива подальшого розвитку людства.


[2], [4], [13], [14], [17], [23], [27]


Тема 6. Характеристика апаратних засобів.

Тема 7. Основні поняття програмного забезпечення ПК

Практичне заняття 4. Характеристика апаратних засобів – 2 год.

План

 1. Архітектура сучасного персонального комп’ютера.

 2. Додаткове апаратне забезпечення.

 3. Монітор та периферійне обладнання.

 4. Історія виникнення та розвитку програмного забезпечення.

 5. Основна термінологія.

 6. Класифікація програмного забезпечення.

 7. Тенденції розвитку ПЗ для персональних комп’ютерів


Питання для самостійної роботи (8 год.)

 1. Організація та складові частини ПК.

 2. Системний блок.

 3. Корпус та блок живлення.

 4. Характеристика та класифікація материнських плат.

 5. Процесори: архітектура, призначення та види.

 6. Пам'ять ПК.

 7. Відео-, звукова- та мережева- плати.

 8. Накопичувачі на магнітних, оптичних та інших носіях.

 9. Пакети прикладних програм та їх еволюція.

 10. Симбіотичний зв’язок розвитку програмного забезпечення та комп’ютерних технологій.

 11. Системне програмне забезпечення.

 12. Види та класифікація прикладного програмного забезпечення.

 13. Інструментальне програмне забезпечення.

 14. Спеціалізоване юридичне програмне забезпечення.

 15. Шкідливе програмне забезпечення

 16. Приклади найпоширенішого програмного забезпечення для ПК.

 17. Правовий захист програмного забезпечення для ПК.

 18. Вільне ПЗ. GPL, GNU та GFDL-ліцензії та їх юридична сила в Україні.


[6], [15], [16], [17], [18], [24]


Тема 8. Операційні системи та їх різновиди

Практичне заняття 5. Операційні системи – 2 год.

План

 1. ^ ОС MS-DOS.

 2. Різновиди ОС родини Microsoft Windows.

 3. Юнікс-подібні ОС.

 4. Системи Mac OS X.


Питання для самостійної роботи (8 год.)

 1. Історія створення ОС.

 2. Класифікація ОС.

 3. Інтерфейс ядра операційної системи.

 4. Засоби між процесорної взаємодії.

 5. Хмарні операційні системи.

 6. Комерційні ОС.

 7. Дослідницькі ОС.


[6], [12], [16], [17], [18], [24]


Тема 9. Функції, особливості, можливості ОС Windows XP

Практичне заняття 6. Операційна система Windows XP. – 2 год.

План

 1. Загальна характеристика операційної системи Windows XP.

 2. Основні функції ОС. Інтерфейс операційної системи Windows XP.

 3. Структура вікна. Робочий стіл операційної системи Windows XP. Робота з об’єктами операційної системи Windows XP.

 4. Створення папок, вкладених папок, файлів, ярликів.

 5. Програма WordPad. Структура інформації основного вікна WordPad. Створення нового документа, введення та редагування тексту. Відкриття файлу не у форматі WordPad.

 6. Графічний редактор Paint. Призначення та особливості роботи програми Paint. Елементи керування Paint. Панель керування та основні операції в Paint. Створення, редагування та збереження малюнків.


Питання для самостійної роботи (6 год.)

 1. Файлові системи, які підтримує ОС Windows XP.

 2. Системний реєстр ОС Windows XP.

 3. Панель управління ОС Windows XP.

 4. Окремі програми ОС Windows XP: Windows Media Player, Sound Recorder.

 5. Службові програми ОС Windows XP.

 6. Можливості самовідновлення ОС Windows XP після збоїв.

 7. Робота з об’єктами Windows XP з використанням команд контекстного меню.

 8. Відмінність між ОС сімейства Windows.


[1], [5], [12], [21], [34]


Тема 10. Українські законодавчі інформаційні бази даних.

Практичне заняття 7. Характеристика законодавчих систем – 2 год.

План

 1. Різновиди українських інформаційно-пошукових систем.

 2. Наповнення інформаційних баз даних.

 3. Інтерфейс нормативно-правових баз.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

  1. Відмінності пошуку інформації в законодавчих базах.

  2. Додаткові можливості правових систем.

  3. Особливості пошуку міжнародних документів.


[2], [4], [17], [27], [29]


Тема 11. Інформаційно-пошукова система ЛІГА-ЗАКОН

Практичне заняття 8. Призначення комп’ютерних правових систем Ліга: Закон – 2 год.

План

 1. Інформаційне наповнення системи ЛІГА:ЗАКОН. Інтерфейс системи.

 2. Початок роботи в системі. Види пошуку інформації: пошук за реквізитами, пошук за контекстом, за ключовими словами.


Практичне заняття 9. Можливості комп’ютерних правових систем Ліга: Закон – 2 год.

План

 1. Організація пошуку документів. За динамічним навігатором, ситуаціями, пошук термінів у термінологічному словнику.

 2. Збереження списку документів і основного тексту у файл.

 3. Пошук в окремих базах даних.


Практичне заняття 10. Робота в інформаційно-правовій системі Ліга: Закон – 2 год.

План

 1. Структура документа. Контекстний пошук в документі.

 2. Форма представлення тексту документа. Гіпертекстові посилання. Призначення фрагментів різного кольору у тексті документів.

 3. Можливості роботи з фрагментами тексту документа.


Практичне заняття 11. Робота в інформаційно-правовій системі Ліга: Закон – 2 год.

План

 1. Інші можливості бази: створення закладок посилань, робота з вбудованою системою допомоги.

 2. Можливість різних баз сімейства “ЛІГА:ЗАКОН”.

 3. Роздрук списків та тексту нормативних документів.


Питання для самостійної роботи (10 год.)

 1. Робота з довідкою системи “Ліга:Закон”.

 2. Пошук нормативного акту за динамічним навігатором.

 3. База даних “Законопроекти та коментарі”.

 4. Пошук нормативного акту за новими надходженнями.

 5. Використання Портфелю для роботи з системою “Ліга:Закон”.

 6. Створення закладок.

 7. Способи отримання оновлень баз системи ЛІГА:ЗАКОН Інформаційне наповнення системи ЛІГА:ЗАКОН

 8. Чи є різниця у режимах пошуку за реквізитами «Нормативні», «Всі документи», «Пошук у межах переліку»?

 9. Що таке історія поля?

 10. Які зручності надають закладки в роботі з документом?

 11. Де можна знайти інформацію про розміри мінімальної заробітної плати за період з 1991 року?

 12. Додаткові можливості систем сімейства “Ліга”.


[2], [4], [17], [27], [29]


Тема 12. Альтернативні нормативно-правові бази

Практичне заняття 12. Робота з базою «Законодавство України»– 2 год.

План

 1. Ознайомлення та принципи роботи в базі.

 2. Пошук нормативних актів в базі “Законодавство України”.

 3. Зручність інтерфейсу в нормативно-правовій базі.


Практичне заняття 13. Робота з програмою «Інфодиск»– 2 год.

План

 1. Ознайомлення та принципи роботи.

 2. Пошук нормативних актів в програмі “Інфодиск”.

 3. Відмінність інтерфейсу.


Практичне заняття 14. Нормативно-правова система «НАУ» – 2 год.

План

 1. Принципи роботи в базі “НАУ”.

 2. Пошук нормативних актів в базі “НАУ”.

 3. Відмінність системи від інших нормативно-правових баз.


Практичне заняття 15. Альтернативний пошук нормативних актів України – 2 год.

План

 1. Початкові дії при альтернативних пошуках нормативно-правових документів.

 2. Різновиди систем для пошуку правових актів.

 3. Відмінність інтерфейсу в різних системах.


Питання для самостійної роботи (14 год.)

  1. Особливості роботи з нормативно-правовими документами альтернативних баз.

  2. Створення “Власної бази” в програмі “НАУ”.

  3. Складний логічний пошук в базі “НАУ”.

  4. Гарячі клавіші інформаційно-пошукової систем “НАУ” та “Інфодиск”.

  5. Особливості пошуку нормативних актів в базі даних “Законодавство України”.

  6. Параметри системи “Законодавство України”.

  7. Розподіл документів за комітетами Верховної Ради в базі “Законодавство України”.

  8. Особливості пошуку міжнародних документів в базі “Законодавство України”.


[2], [4], [17], [27], [29]


Тема 13. Автоматизоване робоче місце (АРМ) юриста

Практичне заняття 16. Сучасне автоматизоване робоче місце юриста – 2 год.

План

 1. Автоматизація сучасного робочого місця юриста.

 2. Класифікація АРМ для юристів згідно видів діяльності.

 3. Види АРМ для юристів відповідно до сфери застосування.

 4. Найпоширеніші сучасні автоматизовані комплекси для юристів.

 5. Аналітичні автоматизовані комп’ютерні комплекси для юристів.


Питання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Поняття автоматизованого робочого місця.

 2. Необхідність автоматизації сучасного робочого місця юриста.

 3. Автоматизовані робочі комплекси призначені для систематизації та дослідницької роботи у сфері судочинства.

 4. Автоматизовані робочі комплекси призначені для автоматизації правової освіти.

 5. Автоматизовані робочі комплекси призначені для автоматизації правоохоронної діяльності.

 6. Види сучасних АРМ для юристів.

 7. Вітчизняні та закордонні Автоматизовані робочі місця для юристів.

 8. Перспективи еволюції АРМ юриста.


[2], [4], [17], [27], [29], [31]


Окремі зразки завдань для самостійної роботи до змістового модулю1

 1. Виконати завдання 2-ма способами.

Відформатувати носій інформації і присвоїти носію мітку tom.

Створити папку 1-го рівня TEMP1 і 2-го рівня TEMP2.

Створити 2 текстові файли у папці TEMP2 з розширенням doc.

Скопіювати файли в папку TEMP1. На робочому столі створити ярлик до файлу з папки TEMP2.

В папці TEMP1 змінити розширення файлів doc на txt.

 1. Визначити, що відноситься до основних технічних характеристик комп’ютера. Навести приклади розшифровки технічних характеристик з оголошення по продажу ПК.

 2. Запишіть числа в римській системі: 1814; 22; 45.

 3. В графічному редакторі Paint створити свою власну (наприклад) емблему. В текстовому редакторі Блокнот або WordPad зробити підписи до неї. Використовуючи буфер обміну вставити текстовий файл в графічний.

 4. Розглянути додаткові можливості баз сімейства “ЛІГА:ЗАКОН”. Які вони мають відмінності при роботі.

 5. Створити власні закладки в нормативних актах (перелік нормативних актів надає викладач).

 6. Зі словника законодавчих термінів вибрати певні терміни, які мають відношення тільки до одного закону (назву закону дає викладач).

 7. Зробіть список усіх законів за період з 03.12.2003 по 03.12.2004. Вилучить із списку закони, які втратили чинність або дія яких була призупинена.

 8. Розглянути можливість і принцип створення власної бази в альтернативних програмах (наприклад, НАУ-експерт)

 9. Інші зразки у викладача.


Контрольні запитання до змістового модулю 1

 1. Основні складові апаратного забезпечення ПК.

 2. Програмне забезпечення ПК.

 3. Класифікація комп’ютерів.

 4. Пристрої для виведення інформації на папір, їх різновиди .

 5. Різновиди маніпуляторів, їх призначення.

 6. Типи дисків, їх характеристика.

 7. Периферійне обладнання?

 8. Поняття файлу.

 9. З чого складається унікальне ім'я файлу. Які символи заборонено
  використовувати при введені імені файлу.

 10. Завантажуючі, графічні та текстові файли їх розширення.

 11. Дайте визначення: що таке операційна система.

 12. Що входить до складу ОС.

 13. Основні функції операційної системи.

 14. Поняття папки, каталогу, підкаталогу. Різниця між ними.

 15. Для ІВМ сумісних ПК які операційні системи ви знаєте. Основна
  відмінність між ними.

 16. Як формується ім’я файлу у ОС Windows?

 17. Ярлики, значки, папки. Які функції виконують ці елементи?

 18. Створення нової папки на робочому столі.

 19. Створення ярлика на робочому столі. Створення ярлика для програми або документа.

 20. Способи виділення об'єктів у ОС Windows.

 21. Призначення рядка “Панель задач” у Windows.

 22. Призначення кнопки “Пуск”.

 23. Вбудовані додатки (прикладні програми) у Windows.

 24. Пошук файлів у ОС Windows.

 25. Відновлення видалених об'єктів у ОС Windows.

 26. Призначення буфера обміну.

 27. Способи запуску програм в ОС Windows.

 28. Видалення файлу.

 29. Поновлення видаленого файлу.

 30. Кількість програм, які можуть одночасно працювати в ОС Windows.

 31. Коли і яким чином застосовується в роботі контекстне меню?

 32. Перерахуйте всі способи відкриття для подальшого редагування нещодавно збережений документ.

 33. Вкажіть всі способи переключення між завантаженими програмами.

 34. Відмінність піктограми і ярлика.

 35. Форматування дискети в ОС Windows, які існують режими форматування дискети?

 36. Способи виключення та перезавантаження комп’ютера.

 37. Основне призначення системи “Ліга-Закон”.

 38. Інформаційне наповнення системи “Ліга-Закон”.

 39. Складові робочого вікна програми “Ліга-Закон”.

 40. Види пошуку в системі “Ліга-Закон”.

 41. Що відноситься до реквізитів нормативно-правового акту?

 42. Види сортування переліку документів в системі “Ліга-Закон”.

 43. Різновиди програм сімейства “Ліга-Закон”.

 44. Які основні бази містить система “Ліга-Закон”?

 45. Способи оновлення система “Ліга-Закон”.

 46. Пошук документів в системі “Ліга-Закон”.

 47. Принципи заповнення комірок у пошуку за реквізитами в системі “Ліга-Закон”.

 48. Особливості пошуку “За контекстом” в системі “Ліга-Закон”.

 49. Яким чином розрізняти статус нормативних актів в системі “Ліга-Закон”?

 50. Створення закладок в нормативному акті.

 51. Принцип збереження документа та фрагменту документа в системі “Ліга-Закон”.

 52. Послідовність дій при збереженні списку нормативних актів.

 53. Основні можливості системи “Ліга-Закон”.

 54. Додаткові можливості системи “Ліга-Закон”.

 55. Основні можливості системи “НАУ”.

 56. Принципи пошуку інформації в системі “Законодавство України”.

 57. Відмінність між нормативно-правовими базами.

 58. Способи збереження документів в різних базах.
^

Змістовий модуль 2


Тема 14. Порівняння офісних програмних пакетів

Microsoft Office та OpenOffice

Практичне заняття 18. Загальні відомості– 2 год.

План

 1. Можливості Microsoft Office.

 2. Складові пакету Microsoft Office.

 3. Можливості OpenOffice.

 4. Складові пакету OpenOffice.


Тема 15. Текстовий редактор Word

Практичне заняття 19. Початок роботи в текстовому редакторі – 2 год.

План

 1. Можливості Microsoft Word.

 2. Microsoft Word, як текстовий процесор та настільна видавнича система.

 3. Характеристика робочого вікна Microsoft Word.


Практичне заняття 20. Робота в текстовому редакторі – 2 год.

План

 1. Створення, збереження та відкриття документів.

 2. Введення та редагування тексту.

 3. Перевірка правопису.

 4. Робота з фрагментами тексту.


Практичне заняття 21. Робота з текстом в редакторі Word – 2 год.

План

 1. Форматування тексту.

 2. Форматування сторінок документа.

 3. Створення таблиць.

 4. Оброблення табличних даних.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

  1. Створення та застосування макросу?

  2. Авто фігури. Види автофігур.

  3. Робота з об’єктами в текстовому редакторі Word.

  4. Додаткові можливості текстового редактору Word.


[12], [15], [16], [18], [19], [26]


Тема 16. Табличний процесор Excel

Практичне заняття 22. Загальні відомості табличного процесору Excel– 2 год.

План

 1. Початок роботи з Microsoft Excel.

 2. Формування робочого листа в Microsoft Excel.

 3. Введення інформації на робочий листок. Редагування в Microsoft Excel.


Практичне заняття 23. Робота в Excel– 2 год.

План

 1. Сортування і фільтрація даних.

 2. Робота з книгами в Microsoft Excel.


Практичне заняття 24. Робота в Excel– 2 год.

План

 1. Створення графіків і діаграм засобами Microsoft Excel.

 2. Розбивка робочих листів на друковані сторінки.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

  1. Два режими функціонування електронної таблиці.

  2. Автоматичний перерахунок результатів у ЕТ.

  3. Пріоритети виконання операцій у формулах.

  4. Захист даних в ЕТ від несанкціонованих змін.


[8, [12], [16], [24]


Тема 17. Огляд інших програм пакету Office

Практичне заняття 25. Ознайомлення з іншими програмами пакету Office. – 2 год.

План

 1. Поняття баз даних та системи управління базами даних (СУБД).

 2. Загальна характеристика системи управління базами даних (СУБД) Microsoft Access.

 3. Загальні відомості про мультимедійну технологію.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

  1. Системи керування базами даних.

  2. Операції, які можна виконувати за допомогою СКБД.

  3. Типи баз даних.

  4. Приклади баз даних.

  5. Спільне використання презентацій.

  6. Які дані можна використовувати при створенні презентацій.

  7. Використання спеціальних можливостей PowerРoint.

  8. Засоби підготовки і подання презентації.


[12], [16], [18], [25]


Тема 18. Захист інформації. Архіватори (програми архівації даних)

Практичне заняття 26.– Захист інформації. - 2 год.

План

 1. Загальні методи захисту інформації.

 2. Поняття про комп’ютерні віруси та їх класифікація.

 3. Основні методи захисту від комп’ютерних вірусів.

 4. Класифікація можливих каналів витоку інформації.

 5. Характеристика деяких антивірусних програм (AVP, DRWEB).

 6. Поняття архіватора.

 7. Програми архівації : arj, winzip, winrar їх основні можливості та відмінності.

 8. Архівація файлів; архівація каталогів. Створення багатотомних архівів.


Питання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Програма Norton Antivirus.

 2. Принципи зараження комп’ютерними вірусами.

 3. Способи протидії комп’ютерним вірусам.

 4. Створення багатотомних архівів.

 5. Порівняльна характеристика різних програм архівації.

 6. Діагностика архіву на цілісність.


[10], [13], [17], [20], [23]


Тема 19. Комп’ютерні мережі

Практичне заняття 27.– Інформаційна мережа Інтернет - 2 год.

План

 1. Способи доступу користувачів до мережі Internet.

 2. Загальні правила роботи.

 3. Вибір та використання модемів в мережі Internet.

 4. Безпека інформаційної системи

 5. Міжмережевий протокол (IP). Протокол управління передачею (TCP).

 6. Приклади використання мережі Інтернет юристами.

 7. Найпоширеніші сервіси: WWW, FTP, E-mail, BBS (News), IRC, ICQ.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Технічні засоби для створення комп’ютерних мереж.

 2. Топології з’єднання комп’ютерів у мережу.

 3. Мережевий протокол: визначення, види.

 4. Шлюзи, мости, брандмауери.

 5. Ftp-технологія.


[4], [7], [9], [11]


Тема 20. Сервіси мережі Інтернет

Практичне заняття 28.– Електронна пошта і телеконференції - 2 год.

План

 1. Основні поняття і принципи функціонування.

 2. Адресація електронної пошти.

 3. Прикладні пакети програм електронної пошти.

 4. Поняття про систему телеконференцій.

 5. Програми читання телеконференцій.

 6. Використання e-mail і телеконференцій юристом.


Питання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Протоколи поштової служби.

 2. Переваги та недоліки електронної пошти.

 3. Провайдери України.

 4. Робота з програмою Microsoft Outlook Express. Особливості програми.

 5. Програми: Eudora, The Bat!. Відмінності між ними.


[4], [7], [9], [11],[30], [32]


Тема 21. Сервіси онлайн-доступу в мережі Інтернет

Практичне заняття 29.– Глобальна система Word Wide Web - 2 год.

План

 1. Виникнення та розвиток гіпертекстових систем.

 2. Основні принципи пошуку в гіпертекстовому просторі.

 3. Поняття про систему WWW.

 4. Засоби доступу до WWW та системи пошуку.

 5. Вибір програм для роботи з WWW.


Практичне заняття 30.– Робота в системі Word Wide Web - 2 год.

План

 1. Загальний огляд і порівняльний аналіз браузерів.

 2. Системи мультимедійних браузерів.

 3. Формування закладок.

 4. Підбірка тематичних ресурсів.

 5. Пошукові системи.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Chat- технологія.

 2. Призначення ICQ.

 3. Сучасні застосування Internet.

 4. Web-серфінг, Web-навігація

 5. Що таке URL-адреса?

 6. Програма Gopher.

 7. Інтранет, Екстранет.

 8. Призначення мови HTML.


[4], [7], [9], [11],[30], [32]


Тема 22. Використання програмного забезпечення спеціального призначення (правовий напрямок).

Практичне заняття 31.– Застосування інших комп’ютерних програм - 2 год.

План

 1. Призначення таких програмних продуктів: Nero, Promt, Winamp, ProLing Office,

 2. Сканування тексту: основні правила для розпізнавання та збереження даних.

 3. Використання електронних словників та систем машинного перекладу.


Практичне заняття 32.– Застосування інших комп’ютерних програм (правовий напрямок) - 2 год.

План

 1. Принципи роботи з електронними фондами.

 2. Ознайомлення з єдиними та державними реєстрами, утримувачем яких є міністерство юстиції.


Практичне заняття 33.– Застосування інших комп’ютерних програм (правовий напрямок) - 2 год.

План

 1. Пошук в системі «Єдиний державний реєстр судових рішень».

 2. Інтерфейс користувача.


Питання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Додаткові можливості програми Nero.

 2. Робота з віртуальними CD-ROM.

 3. Особливості використання програми ABBYY Lingvo.

 4. Особливості застосування сфери програми ABBYY FormFiller.

 5. Програми створення локальних копій Web-сайтів (на прикладі програми Teleport).

 6. Правова сторона процесу запису (копіювання) CD-ROM.

 7. Бази даних реєстру судових рішень.

 8. Функціонування єдиних державних реєстрів.

 9. Захищеність баз даних інформаційних мереж.


[2], [3], [10], [27], [33]


Окремі зразки завдань для самостійної роботи до змістового модулю 2

 1. Набрати текст в текстовому редакторі Word. Відформатувати текст за певними параметрами і підготувати його для брошур та журналів (зразок у викладача)

 2. Створити власний календар в текстовому редакторі Word.

 3. Набрати та оформити таблицю в Excel. Побудувати на базі таблиці діаграму. (зразок у викладача)

 4. Підготувати власну презентацію в PowerРoint.

 5. Інші зразки у викладача.

 6. Виконати пошук інформації на Web-серверах за наданами викладачем темами.

 7. Здійснити відправку певних даних на задану адресу електронної пошти.

 8. Сворити Web-сторінку про свою групу.

 9. Перевірити носій на наявність вірусів з використанням певної антивірусної програми. За допомогою утиліти Norton Disk Doctor виконати перевірку на наявність логічних та фізичних дефектів.

 10. Створити архівний файл за допомогою програми winrar або winzip, в який занести всі текстові файли (розширення doc, txt) з флешки.

 11. Інші зразки у викладача.


Контрольні запитання до змістового модулю 2

 1. Способи запуску програми Microsoft Word.

 2. Різниця між програмами Microsoft Word, WordPad та БЛОКНОТ.

 3. Загальний вигляд програми Microsoft Word.

 4. Панелі інструментів.

 5. Яка команда в більшості програм дозволяє скасувати (відмінити), як мінімум одну, останню дію?

 6. Якою командою необхідно скористатися для повторного збереження на диск під старим іменем оновленого документа після його редагування?

 7. Якою командою необхідно скористатися для збереження оновленого документа на диск під новим ім'ям або в іншу папку?

 8. Зміна шрифту та розміру шрифту у певному фрагменті тексту.

 9. Колонтитул: визначення.

 10. Способи переходу з одного відкритого документа до іншого?

 11. Створення нового документу.

 12. Нумерування сторінок документу.

 13. Різниця між “вирізати” та “скопіювати” в буфер пам’яті.

 14. Пошук та заміна слів в тексті.

 15. Орфографічна перевірка тексту документа.

 16. Створення таблиці в текстовому редакторі Microsoft Word.

 17. Призначення та особливості використання Microsoft Excel.

 18. Загальні відомості про програму.

 19. Основні поняття та об'єкти, що використовуються при роботі з Microsoft Excel.

 20. Різниця між книгами та листами Microsoft Excel.

 21. Введення даних та форматування комірок.

 22. Зміна вмісту комірок Microsoft Excel.

 23. Очищення, видалення комірок, рядків, стовпчиків

 24. Яким чином можна відмінити помилкові дії Microsoft Excel?

 25. Вставка, копіювання, переміщення комірок та даних.

 26. Форматування листів Microsoft Excel.

 27. Роздрук листів Microsoft Excel.

 28. Основні кроки при побудові діаграм.

 29. Призначення програми Microsoft Access.

 30. Що таке бази даних і як вони працюють?

 31. Створення бази даних.

 32. Пошук та відкриття бази даних.

 33. Робота з об’єктами бази даних.

 34. Перегляд презентації в Microsoft PowerPoint.

 35. Створення презентації в Microsoft PowerPoint.

 36. Збереження презентації в Microsoft PowerPoint.

 37. Закриття презентації в Microsoft PowerPoint.

 38. Поняття комп'ютерної мережі.

 39. Види комп'ютерних мереж.

 40. Мережа INTERNET.

 41. Шляхи застосування мережі INTERNET.

 42. Модем, дайте визначення та сферу застосування.

 43. Що таке трафік?

 44. Визначення: шлюз, вузловий комп’ютер.

 45. Типи сервісу мережі Інтернет.

 46. Протоколи прикладного рівня: Telnet, Ftp, Smtp, Pop3, Http, Nntp, Proxy-сервер.

 47. Визначення: гіперпосилання, гіпертекст.

 48. Що таке DNS?

 49. IP-адреса, основне її призначення.

 50. Домени, їх різновиди.

 51. Браузери, поняття, типи.

 52. Способи підключення до мережі Інтернет.

 53. Адреса електронної пошти, її складові.

 54. Призначення WWW.

 55. Що таке архівація даних?

 56. Які програми архівації ви знаєте?

 57. Можливості програм архівації.

 58. Відмінність між програмами архівації.

 59. Поняття: комп'ютерні віруси.

 60. Класифікація комп'ютерних вірусів.

 61. Приклади комп'ютерних вірусів.

 62. Автори створення комп'ютерних вірусів.

 63. Засоби боротьби з вірусами.


Рекомендації, щодо написання реферату

Обсяг роботи повинен становити 6-10 друкованих аркушів формату А4.

Параметри сторінки:

 • поле верхнє, нижнє – 2.0 см

 • поле праве – 1.5 см

 • поле ліве – 3.0 см

 • розмір шрифту – 14 пт

 • інтервал між рядками 1,5

Робота має бути тільки оригінальною. Реферат складається з: титульної сторінки, змісту, вступу (актуальність обраної теми), основної частини (проблеми і шляхи їх подолання), висновків (перспективи розвитку) та списку використаних джерел.

Основне завдання студента при написанні реферату - спробувати всебічно охарактеризувати тему, її сучасний стан та вказати найближчі перспективи. Інформацію стосовно минулого та, частково, сучасного розвитку інформаційних технологій можна знайти в підручниках, посібниках, мережі Інтернет.

Скласти уявлення про актуальний стан та перспективи розвитку даної тематики можна лише з використанням інформації з періодичних або електронних видань.

Загальні теми рефератів (уточнювати у викладача)

 1. Комп’ютер – засіб для спілкування людей в усьому світі.

 2. Інформаційні технології. Розвиток в сучасному світі.

 3. Інформаційно-пошукові системи.

 4. Інформаційно-пошукові сервери.

 5. Інформаційна культура юриста.

 6. Інформаційна компетентність майбутніх юристів.

 7. Використання новітніх інформаційних технологій в юридичній сфері.

 8. Історія розвитку комп'ютерної техніки.

 9. Покоління ЕОМ. Основні етапи розвитку.

 10. Види інформації.

 11. Обчислювальна система комп’ютеру.

 12. Операційна система. Складові частини ОС.

 13. Переваги та недоліки операційних систем сімейства WINDOWS.

 14. Можливості операційної системи WINDOWS.

 15. Інтегровані системи.

 16. Інтерфейс користувач – комп'ютер. Історія розвитку і сучасний стан.

 17. Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

 18. Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення.

 19. Зовнішня пам'ять персонального комп'ютера. Перспективи розвитку.

 20. Пристрої друку. Сучасний стан та перспективи.

 21. Методи маніпуляції даними та комп’ютерними програмами.

 22. Існуючі засоби боротьби і захисту з комп’ютерними вірусами.

 23. Комп’ютерні мережі. Способи їх використання.

 24. INTERNET - глобальна комп'ютерна мережа. Історія розвитку.

 25. Типи сервісу в INTERNET.

 26. Шляхи використання мережі Інтернет.

 27. Електронна пошта.

 28. Інтранет та інтернет.

 29. Текстові редактори. Основні можливості.

 30. Історія розвитку СУБД. Основні можливості сучасних СУБД.

 31. Комп'ютер - засіб для спілкування людей в усьому світі.

 32. Можливості комп'ютерної правової бібліотеки “ЛІГА-ЗАКОН”.

 33. Нормативно-правова база «МЕГА-НАУ»

 34. Нормативні інформаційно-пошукові системи в Україні.

 35. Системи для пошуку нормативних актів.

 36. Пошук нормативно-правових актів за допомогою мережі Internet.

 37. Відмінності нормативно-правових баз.

 38. Інформаційно-аналітичне забезпечення законотворчої діяльності ВРУ.

 39. Інформаційні системи органів внутрішніх справ України.

 40. Новітні розробки в галузі інформаційних технологій.

 41. Резервне копіювання даних.


Питання на залік

 1. Інформація та її види..

 2. Поняття та види правової інформації.

 3. Інформаційні технології та інформаційні системи. Їх види.

 4. Напрями національної інформаційної політики України.

 5. Основні складові апаратного забезпечення ПК.

 6. Програмне забезпечення ПК.

 7. Класифікація комп’ютерів.

 8. Пристрої для виведення інформації на папір, їх різновиди .

 9. Різновиди маніпуляторів, їх призначення.

 10. Типи дисків, їх характеристика.

 11. Периферійне обладнання?

 12. Поняття файлу.

 13. З чого складається унікальне ім'я файлу. Які символи заборонено
  використовувати при введені імені файлу.

 14. Завантажуючі, графічні та текстові файли їх розширення.

 15. Дайте визначення: що таке операційна система.

 16. Що входить до складу ОС.

 17. Основні функції операційної системи.

 18. Поняття папки, каталогу, підкаталогу. Різниця між ними.

 19. Для ІВМ сумісних ПК які операційні системи ви знаєте. Основна
  відмінність між ними.

 20. Як формується ім’я файлу у ОС Windows?

 21. Ярлики, значки, папки. Які функції виконують ці елементи?

 22. Способи виділення об'єктів у ОС Windows.

 23. Призначення рядка “Панель задач” у Windows. Призначення кнопки “Пуск”.

 24. Вбудовані додатки (прикладні програми) у Windows.

 25. Пошук файлів у ОС Windows.

 26. Відновлення видалених об'єктів у ОС Windows.

 27. Призначення буфера обміну.

 28. Перерахуйте всі способи відкриття для подальшого редагування нещодавно збережений документ.

 29. Вкажіть всі способи переключення між завантаженими програмами.

 30. Відмінність піктограми і ярлика.

 31. Способи виключення та перезавантаження комп’ютера.

 32. Основне призначення системи “Ліга-Закон”.

 33. Інформаційне наповнення системи “Ліга-Закон”.

 34. Складові робочого вікна програми “Ліга-Закон”.

 35. Види пошуку в системі “Ліга-Закон”.

 36. Що відноситься до реквізитів нормативно-правового акту?

 37. Види сортування переліку документів в системі “Ліга-Закон”.

 38. Різновиди програм сімейства “Ліга-Закон”.

 39. Які основні бази містить система “Ліга-Закон”?

 40. Способи оновлення система “Ліга-Закон”.

 41. Пошук документів в системі “Ліга-Закон”.

 42. Принципи заповнення комірок у пошуку за реквізитами в системі “Ліга-Закон”.

 43. Особливості пошуку “За контекстом” в системі “Ліга-Закон”.

 44. Яким чином розрізняти статус нормативних актів в системі “Ліга-Закон”?

 45. Створення закладок в нормативному акті.

 46. Принцип збереження документа та фрагменту документа в системі “Ліга-Закон”.

 47. Послідовність дій при збереженні списку нормативних актів.

 48. Основні можливості системи “Ліга-Закон”.

 49. Додаткові можливості системи “Ліга-Закон”.

 50. Основні можливості системи “НАУ”.

 51. Принципи пошуку інформації в системі “Законодавство України”.

 52. Відмінність між нормативно-правовими базами.

 53. Способи збереження документів в різних базах.

 54. Способи запуску програми Microsoft Word.

 55. Різниця між програмами Microsoft Word, WordPad та БЛОКНОТ.

 56. Загальний вигляд програми Microsoft Word.

 57. Панелі інструментів.

 58. Яка команда в більшості програм дозволяє скасувати (відмінити), як мінімум одну, останню дію?

 59. Якою командою необхідно скористатися для повторного збереження на диск під старим іменем оновленого документа після його редагування?

 60. Якою командою необхідно скористатися для збереження оновленого документа на диск під новим ім'ям або в іншу папку?

 61. Зміна шрифту та розміру шрифту у певному фрагменті тексту.

 62. Колонтитул: визначення.

 63. Способи переходу з одного відкритого документа до іншого?

 64. Створення нового документу.

 65. Нумерування сторінок документу.

 66. Різниця між “вирізати” та “скопіювати” в буфер пам’яті.

 67. Пошук та заміна слів в тексті.

 68. Орфографічна перевірка тексту документа.

 69. Створення таблиці в текстовому редакторі Microsoft Word.

 70. Призначення та особливості використання Microsoft Excel.

 71. Загальні відомості про програму.

 72. Основні поняття та об'єкти, що використовуються при роботі з Microsoft Excel.

 73. Різниця між книгами та листами Microsoft Excel.

 74. Введення даних та форматування комірок.

 75. Зміна вмісту комірок Microsoft Excel.

 76. Очищення, видалення комірок, рядків, стовпчиків

 77. Яким чином можна відмінити помилкові дії Microsoft Excel?

 78. Вставка, копіювання, переміщення комірок та даних.

 79. Форматування листів Microsoft Excel.

 80. Роздрук листів Microsoft Excel.

 81. Основні кроки при побудові діаграм.

 82. Призначення програми Microsoft Access.

 83. Що таке бази даних і як вони працюють?

 84. Створення бази даних.

 85. Пошук та відкриття бази даних.

 86. Робота з об’єктами бази даних.

 87. Перегляд презентації в Microsoft PowerPoint.

 88. Створення презентації в Microsoft PowerPoint.

 89. Збереження презентації в Microsoft PowerPoint.

 90. Закриття презентації в Microsoft PowerPoint.

 91. Поняття комп'ютерної мережі.

 92. Види комп'ютерних мереж.

 93. Мережа INTERNET.

 94. Шляхи застосування мережі INTERNET.

 95. Модем, дайте визначення та сферу застосування.

 96. Що таке трафік?

 97. Визначення: шлюз, вузловий комп’ютер.

 98. Типи сервісу мережі Інтернет.

 99. Протоколи прикладного рівня: Telnet, Ftp, Smtp, Pop3, Http, Nntp, Proxy-сервер.

 100. Визначення: гіперпосилання, гіпертекст.

 101. Що таке DNS?

 102. IP-адреса, основне її призначення.

 103. Домени, їх різновиди.

 104. Браузери, поняття, типи.

 105. Способи підключення до мережі Інтернет.

 106. Адреса електронної пошти, її складові.

 107. Призначення WWW.

 108. Що таке архівація даних?

 109. Які програми архівації ви знаєте?

 110. Можливості програм архівації.

 111. Відмінність між програмами архівації.

 112. Поняття: комп'ютерні віруси.

 113. Класифікація комп'ютерних вірусів.

 114. Приклади комп'ютерних вірусів.

 115. Автори створення комп'ютерних вірусів.

 116. Засоби боротьби з вірусами.
Список рекомендованих джерел до курсу

Сучасні інформаційні технології” 1. Андреев А.Г. и др. Microsoft Windows XP: Home Editor и Professional / Под. общ. ред. А.Н. Чекмарева. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 624 с.

 2. Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Міщенко В.Б. Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології. – Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 47с.

 3. Боер В.М., Павельева О.Г., «Информационное право», Учебное пособие, СПб.: ГУАП - 2006.- 116 ст.

 4. Брикайло Л.Ф. «Інформаційні технології пошуку, підготовки та обробки документів в юриспруденції: Система ЛІГА:ЗАКОН»: Навч. посіб. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 102 с.

 5. Ветров С.И. Операционная система Microsoft Windows XP. – М.: Солон-Р, 2002. – 560 с.

 6. Войтюшенко Н.М., Інформатика і комп’ютерна техніка: навч.посіб. [для студ.вищ.навч.закл.]/Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с.

 7. Геббасов Ю.А. Internet 2000. – СПб.: ВНУ-Санкт-Петербург, 1999. – 440с.

 8. Горлач В.М. , Левченко О.М. Табличний процесор Microsoft Excel. – Львів: БАК, 1998. – 120 с.

 9. Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування INTERNET-мереж. Ч.1. Основи мережних технологій: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів.ун-ту, 1999. – 88 с.

 10. Грошев А.С. «Информатика: Лабораторный практикум», Архангельск: АГТУ – 2012. – 148 ст.

 11. Денисов А.О. Microsoft Internet Explorer 5: Справочник. – СПб.: Питер, 1999. – 448 с.

 12. Журин А.А. Windows XP и Office 2003. Справочник пользователя ПК. Самоучитель. – М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – 464 с.

 13. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 31, ст.286, зі змінами та доповненнями.

 14. Закон України «Про інформацію» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650, зі змінами та доповненнями.

 15. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464 с.

 16. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посіб. / За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696с.

 17. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник /В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. – К.: Знання, 2011. – 718 с.

 18. Информатика. Базовый курс. 2-е издание/ Под ред. С.В.Симоновича. СПб.:П, 2008 – 640с.

 19. Казанцев С.Я., Дубинина Н.М., ред. Информатика и математика для юристов. – ЮНИТИ, 2005. – 558 с.

 20. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. – К.: Наукова думка, 1999. – 336 с.

 21. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows.- М.: Нолидж, 2000.- 688с.

 22. Міжнародний документ «Модельний закон про інформатизацію, інформацію та захист інформації» від 8.11.2005 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=160035

 23. Мінченко А.В. Галас О.Р. Правова інформатика: інформація та інформаційне забезпечення правоохоронних органів : Навч. посіб., К.: Арістей, 2004. – 436 с.

 24. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навч. посіб. / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; За заг. ред. В.Г. Іванова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

 25. Пасько В.И. Access 2000. – К.: BHV, 1999. – 548 c.

 26. Пасько В.И. Word 2000. – К.: BHV, 1999. – 624 c.

 27. Письменицкий А.А. Информационное право Украины.- Харьков: АО “Бизнес Информ”, 1996.- 204 с.

 28. Роганов Е.А., Тихомиров Н.Б., Шелехов А. Математика и информатика для юристов. Ученик. – МГИУ, 2005. – 364 с.

 29. Руководство пользователя: Системы информационно-правового обеспечения ЛІГА:ЗАКОН. – К.: «ЛІГА ЗАКОН», 2008. – 152 с.

 30. Симонович С., Евсеев Г. Новейший самоучитель по работе в Интернете.-М.:Изд-во “ДЕСС КОМ”, 2000.- 528 с.

 31. Симонович С. Информатика для юристов и экономистов. – Питер, 2006. – 687 с.

 32. Степанов. Информатика: Учебник для вузов. 5-е издание – СПб: Питер, 2008 – 765 с.

 33. Терехов А.В., Чернышов А.В., «Правовые информационные системы», Учебное пособие, Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ - 2006. – 84 ст.

 34. Холмогоров В. WINDOWS XP: Самоучитель.- СПб.: Питер, 2002. – 352с.


Скачати 448.96 Kb.
Дата конвертації11.08.2013
Розмір448.96 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи