Лекція Тема: урок світової літератури icon

Лекція Тема: урок світової літературиСхожі
Лекція 3.1.

Тема: урок світової літератури.

Мета: Дати студентам поняття про урок світової літератури, етапи роботи вчителя-словесника, структуру уроку та різні погляди на неї, типи уроків та їх класифікацію. Література: 1. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в

середніх навчальних закладах. К., 2000.

 1. Сторчак К. М. Основи методики літератури. К., 1965.

 2. Голубков В. В. Методика преподавания литературы. М., 1962.

План: 1. Етапи роботи вчителя - словесника.

 1. Різні погляди на структуру уроку та його компоненти.

 2. Структура сучасного уроку зарубіжної літератури.

Основний зміст.

Урок – основное звено учебно-воспитательного процесса, где учитель ежедневно осуществляет образование, воспитание и всестороннее развитие учеников.

В. А. Сухомлинский

Робота словесника ділиться на 3 етапи – підготовка до уроку, його проведення та аналіз.

Підготовка до уроку починається зі складання плану або конспекту на основі календарно - тематичного плану. Спочатку визначається структура майбутнього заняття, тобто його форма, що найповніше відповідає його змісту.

Існують різні погляди на структуру уроку. Традиційна структура уроку включає в себе 4 елементи - опитування, пояснення вчителя, закріплення та домашнє завдання. Але ця структура поступово відходить у минуле.

Методисти М. Скаткін та І. Лернер запропонували двохкомпонентну структуру. Але М. Махмутов розробив нову, трьохкомпонентну структуру уроку, яка вважається інваріативною (незмінною). Вона включає такі елементи:

 1. актуалізація одержаних знань;

 2. формування нових понять;

3) практичне застосування одержаних знань.

Така структура має широкі можливості для формування пізнавальної діяльності

учнів. Як основа для подальшої роботи пропонується така схема плану уроку:

 1. Тема уроку.

 2. Епіграф.

 3. Навчальна та виховна мета.

 4. Оснащення уроку та ТЗН.

 5. Тип уроку.

 6. Ланцюжок навчальних ситуацій (або етапи уроку, план уроку, його структурні
  елементи).

 7. Тези або конспект уроку.

1 .Тема уроку відрізняється від тем у календарно - тематичному плані та у класному журналі. Вона повинна формулюватися не науково - діловим, а художнім стилем. Дуже важливо сформулювати її так, щоб учні одразу відчули зацікавленість уроком. Щоб всебічно розкрити тему, необхідно привчати учнів до розуміння її змісту, виділення визначального, головного у темі. Робота з темою - одна із навчальних ситуацій уроку. Читаючи або слухаючи її визначення, вдумуючись у значення кожного слова, учні збагачуватимуть своє усне та письмове мовлення, оскільки тема є зразком художнього стиля мовлення. Робота з темою навчить учнів точно висловлювати свої думки, складати плани письмових робіт, вибирати заголовок до прочитаних уривків, допоможе при написанні творів. Можна запропонувати такі теми уроків: "Як творять вірші?" (при вивченні основ складання віршів), "Вчимося у поетів красномовству"(афоризми та їх використання в усному та письмовому мовленні), "Во всем мне хочется дойти до самой сути"(філософська лірика Б. Пастернака), "Майстер снів та казок"(казки Г. К. Андерсена).

2.Епіграф висловлює головну думку уроку, визначає напрямки її розкриття. Під час уроку можна повертатися до епіграфа неодноразово - на початку, коли визначається завдання уроку, під час уроку, коли воно вирішується, та наприкінці, під час підведення підсумків. Епіграф впливає на створення емоційного настрою учнів, визначення мети уроку, вибір напрямків розгляду та засвоєння теми. Правильно розуміючи сутність та запам'ятовуючи стислі, але глибокі та емоційні епіграфи, учні збагачують свою мову, вчаться точно користуватися прислів’ями,

афоризмами відомих діячів, будуть оволодівати вмінням лаконічно висловлювати свої власні думки. Робота з епіграфом підготовить учнів до вивчення творів, що мають епіграф.

Результати експерименту показали, що учні у більшості неуважно ставляться до епіграфу художнього твору, сприймають його ізольовано від художнього твору, не задумуються про причини вибору автором саме цих слів.

Успішне оволодіння учнями знаннями, вміннями та навичками аналізу епіграфа проходить поетапне формування:

 • підготовка читачів до сприйняття нового. Сприяє появі інтересу до
  епіграфу, включає перевірку розуміння його ролі в уже вивчених творах.

 • Активізація уваги. Передбачає створення психологічної установки
  читацького сприйняття. Питання про мету епіграфу стимулює учнів до
  відображення авторського замислу.

 • Осмислювання інтертекстових зв’язків обох творів.

 • Виявлення смислових та композиційних зв’язків епіграфа та авторського
  твору, переосмислення семантики цитати у новому контексті.

 • Висновок учнів про функцію епіграфа в літературному творі (передача
  ідейно - тематичного змісту; розкриття почуттів автора, його відношення
  до зображуваного; настрій читача на визначену тональність і т.д.)

- Осмислення авторської позиції.
З .^ Навчально - виховна мета уроку.

Важливо, щоб при підготовці до уроку вчитель сам собі поставив такі питання:

 • чому повинен навчити цей урок?

 • Як навчальний матеріал допоможе розвитку знань та вмінь учнів?

 • Як вплине урок на погляди, переконання та почуття учнів?

 • Яке значення він має у загальному процесі навчання та виховання учнів?

1. Навчальний аспект. Особливу увагу слід звернути на формулювання навчальних цілей. Найчастіше завдання ставиться так: "Ознайомити (тобто просто назвати) учнів з життям та творчістю письменника." Це слово краще замінити на "прослідкувати", "розкрити", "показати", "оволодіти", "навчити", "підвести до розуміння" і т.д. (прослідкувати та намагатися

зрозуміти життєвий шлях письменника; відкрити сторінки історії створення твору; зрозуміти ідейно - художній зміст твору). Висновок : Без чітко сформульованої навчальної мети урок не має смислу, становиться неповноцінним.

 1. Розвиваючий аспект. Учитель сам повинен побудувати систему розвитку
  вмінь та навичок у процесі ефективного сприйняття зарубіжної літератури
  у відповідності з класом та темою. У 5 класі учні повинні вміти правильно,
  виразно читати вголос художні та навчальні тексти (100 - 110 слів на
  хвилину). В 11 класі - читати швидко, правильно, виразно великі за
  об’ємом художні та наукові тексти та аналізувати їх. Головна дидактична
  мета уроку літературного читання у 5 класі - робота над розвитком
  навичок читання вголос. Найкраще використовувати: індивідуальне, хорове, виразне читання, читання під музику з коментарем, "ланцюжком" і
  т.д. В залежності від характеру художнього тексту визначається
  дидактичний аспект кожного уроку. Наприклад : "Працювати над
  розвитком навичок виразного читання за ролями, вмінням визначити тему
  та ідею художнього твору". В середніх класах домінуючий вид роботи на
  уроках літературного читання - читання вголос. Поступово добавляються
  інші види робіт, і в старших класах вся робота направлена на досягнення
  іншої мети - вміння аналізувати художній твір.

 2. Виховний аспект. Навчання та розвиток учнів нерозривно пов’язані з
  вихованням. Тому вчитель чітко повинен знати відповідь на питання:
  "Який вплив на учнів матиме науково - художня інформація
  уроку?".Необхідно конкретизувати згідно з навчальним матеріалом
  загальну мету курсу світової літератури - виховання всебічно розвинутої
  особистості.

4.Обладнання уроку та ТЗН. Необхідно пам’ятати, що головне місце на уроці зарубіжної літератури займає сам художній твір. У кабінеті літератури повинні бути:

 • достатня кількість підручників;

 • словники всіх типів (обов'язково тлумачний та іноземних слів);

 • газети та журнали з літератури;

 • портрети письменників, ілюстрації до творів;

 • фонотека та фільмотека;

 • велика роздвижна дошка.
  4Тип уроку. Загальна "класифікація:

а) вивчення нового матеріалу (урок - лекція, урок - бесіда, кіноурок, урок з
використанням комп’ютера та ін.);

б) роботи над знаннями, вміннями та навичками (урок самостійної роботи,
урок - семінар);

в) узагальнення та систематизації (урок - бесіда, урок - семінар);

г) комбінований (включає функції всіх типів уроків);

д) контрольний ( всі види контрольних робіт, опитування залік, урок
самоконтролю, урок взаємоконтролю).

Класифікація залежно від того, що покладено в основу типології уроків:

 1. ^ Мета уроку та його зміст: вступне заняття; читання твору; орієнтовна бесіда;
  аналіз твору; вивчення додаткового матеріалу; підведення підсумків.

 2. Методи навчання, види та форми роботи, дидактичні завдання: урок - лекція,
  урок - розповідь, урок учнівського читання, урок вивчення тексту художнього
  твору, урок самостійної роботи учнів, урок складання планів, урок з
  використанням ТЗН, урок - бесіда за творами для позакласного читання, урок -
  диспут, урок - екскурсія.

 3. ^ Структура навчального матеріалу: а) уроки вивчення художніх творів (урок
  художнього сприйняття твору, урок поглибленої роботи над текстом, урок
  узагальнюючого вивчення творів);б) уроки вивчення теорії та історії літератури
  (урок формування теоретико-літературних понять, урок вивчення наукових
  літературно - критичних статей, урок вивчення біографії письменника, урок за
  історико-літературним матеріалом, урок узагальнення,повторення,опитування);
  в) уроки розвитку мовлення (уроки творчих робіт на основі життєвих вражень та
  на літературні теми, урок усних відповідей та усних доповідей, урок навчання
  творам, урок аналізу творів),

 4. ^ Характер голених дидактичних завдань: урок засвоєння нових знань та розвитку
  на їх основі вмінь та навичок, урок узагальнення та систематизації знань, урок
  контролю знань, вмінь та навичок з літератури.

Жодна з типологій не передбачає самостійної навчальної діяльності учнів. Тому

вчитель повинен творчо підходити до вибору типології уроку та її використання на

практиці.

б.^ Ланцюжок навчальних ситуацій, (тобто етапи уроку) залежать від теми, мети, типу

уроку та реалізують їх. Насамперед необхідно продумати розподіл часу на уроці.

Вчитель Учні Книга Дошка Наочність

5 клас 8 хв. 10 хв. 20 хв. 4 хв. З хв.

11 клас 7 хв. 25 хв. 5 хв. 5 хв. З хв.

В молодших класах більше часу слід відводити для роботи над читанням; в старших - аналізу художнього твору учнями.

Структура уроку залежить від його типу та змісту. Вчитель сам визначає порядок навчальних ситуацій. Кілька можливих варіантів:

В молодших - середніх класах головною метою уроків літературного читання є навчання учнів правильному, виразному, вдумливому читання та розумінню прочитаного. Тому структура уроку може бути такою:

 1. Тема уроку. Епіграф. Завдання уроку.

 2. Літературна хвилинка.

 3. Слово вчителя з елементами бесіди (підготовка до сприйняття художнього твору)

 4. Читання художнього тексту вчителем.

 5. Читання художнього тексту учнями "ланцюжком".

 6. Читання художнього тексту учнями під музику.

 7. Навчальна пауза.

 8. Читання художнього тексту учнями "ланцюжком".

 9. Словникова робота.

10.Бесіда (перевірка розуміння прочитаного). 11 Переказ учнями окремих уривків. 12. Висновки. 13.Домашнє завдання. 14.Заключне слово вчителя. Ця структура може змінюватися.

1. Тему не обов’язково оголошувати на самому початку заняття, вчитель сам визначить місце та час для цього, в залежності від змісту та задумок уроку.

 1. Літературна хвилинка планується. Якщо вона потрібна та якщо є цікавий
  матеріал.

 2. Починати читання художнього тексту може не тільки вчитель, але й найкращий
  учень. Можна використати записи читання твору.

 3. Вибір прийомів читання залежить від тексту. Слід використати весь існуючий
  арсенал метода творчого читання - виразне, коментуюче, хорове, про себе,
  вибіркове, за ролями, вголос і т.д.

 4. На уроках літературного читання проводяться також бесіди, творчі письмові та
  усні роботи, які вводяться як структурні елементи уроку.

В середніх класах багато уваги приділяється урокам розвитку зв’язного мовлення, які мають специфічну структуру. Наприклад, при роботі з картиною А. Куїнджі "Березовий гай":

 1. Вступне слово.

 2. Слово вчителя (розповідь про художника).

 3. Розгляд картини.

 4. Словникова робота.

 5. Елементи аналізу картини.

 6. Прослуховування "Пори року" П. І. Чайковського.

 7. Складання плану твору.

 8. Самостійна робота учнів (усний або письмовий твір).

Урок позакласного читання має свої вимоги до структури. Наприклад, урок на тему "У країні Уолта Диснея":

 1. Актуалізація опорних знань (про країну Диснея, про його казки, про нього
  самого).

 2. Перегляд вистави книг казкаря.

 3. Бесіда про прочитані казки Диснея.

 4. Вистава учнівських робіт до казок.

 5. Розповідь про нові казки Диснея.

 6. Читання казки.

 7. Перегляд уривків з мультфільму.

 8. Бесіда (співставлення казки з мультфільмом).

 9. Підбиття підсумків.

Урок виразного читання обов'язково повинен мати 3 структурні елементи, які можуть повторюватись:

 1. Читання тексту ( з чередуванням прийомів творчого читання)

 2. Словникова робота.

 3. Бесіда: а)про що прочитали;

б) як прочитали;

в) як слід прочитати.

Коли вчитель формулює незвичайні завдання уроку, виникають нові форми уроків (уроки - екскурсії - до музею, бібліотеки і т.д.; уроки - подорожі - до країни казок, до письменника, до майбутнього, до минулого і т.д.; урок - літературна гра, урок - ребус, урок - конкурс, урок - концерт, телеурок, кіноурок і т. д.). В старших класах ускладнюється структура уроків літератури, а саме: прочитавши твір, треба визначити його складові частини, проаналізувати їх, самостійно дати об'єктивну оцінку. Слід брати до уваги об’єм твору, де він буде читатися, жанр, шляхи аналізу, кількість годин і т.д. Якщо твір невеликий і вивчається 1 годину, можна запропонувати такі етапи:

 1. Підготовка до сприйняття художнього твору.

 2. Читання тексту.

 3. Навчальна пауза.

 4. Підготовка до аналізу художнього твору.

 5. Аналіз художнього тексту.

 6. Підсумки.

Якщо вчитель вирішив використати аналіз "слідом за автором" (тобто аналіз за розвитком дії, послідовний аналіз), то обов'язково мають бути такі етапи уроку:

 1. Правильне та виразне читання уривку.

 2. Словникова робота.

 3. Бесіда.

 4. Дослідницька робота.

На уроці з вивчення біографії та творчого шляху письменника можуть бути такі етапи:

 1. Літературна хвилинка (вірші, присвячені письменникові).

 2. Тема, її мотивація.

 3. Епіграф, як ключ до теми.

 4. Робота з портретом.

 5. Лекція вчителя у співавторстві з учнями (учні представляють книги письменника,
  літературу про нього, відповідають на питання вчителя, приймають участь у
  складанні плану).

На кожному уроці незмінним етапом залишається домашнє завдання. Головним домашнім завданням з літератури було й залишається саме читання художніх текстів. Воно сприяє успішному виконанню завдань на уроці : аналізу художнього тексту, складанню планів, написанню письмових робіт. Роботі з цитатами і т.д.

Заключна ситуація - підбиття підсумків. Вчитель повинен чітко бачити результати уроку. Він повинен продумати такі питання:

 • чи реалізоване завдання уроку7

 • як засвоєний навчальний матеріал?

 • Чи викликав він зацікавленість у учнів?

 • Чи були вони активними?

 • Чому навчились учні? Про що дізналися?

7.Тези або конспект уроку.

При підготовці до уроку вчителю слід:

 1. Добре знати конспект уроку.

 2. Знати напам’ять ліричні вірші, уривки з творів.

 3. Дати слід записувати цифрами, щоб одразу їх побачити; виділяти цитати,
  головні думки, визначення.

 4. Підготуватися до можливих змін у викладі матеріалу у зв"язку з
  непередбаченими ситуаціями в класі.

Одразу після уроку вчитель аналізує свій урок та в розділі "Планування" календарно - тематичного плану вносить поправки. Зауваження. Існують критерії оцінок побаченого уроку:

 1. Спостережливість (вміння побачити на уроці найголовніше).

 2. Аналітичність (вміння зрозуміти урок у його єдності).

 3. Глибина підходу (вміння побачити за одним уроком систему роботи вчителя та
  учнів).

 4. Концептуальність (вміння в одному уроці побачити деякі актуальні проблеми
  сучасної методики).

 5. Морально - естетичний потенціал уроку (його виховні функції).

 6. Рівень спілкування, взаєморозуміння.
Скачати 131.37 Kb.
Дата конвертації23.10.2013
Розмір131.37 Kb.
ТипЛекція
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи