Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “ Правове забезпечення професійної діяльності\" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології\" icon

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “ Правове забезпечення професійної діяльності" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"Схожі


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет аерокосмічних систем управління

Кафедра господарського права і процесу


Індекс РО6 - 8. 092502-26 ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор університету

з навчальної роботи

____________ Полухін А.В “____” _____________2008р.


робоча навчальна програма

з навчальної дисципліни

ПраВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

(за кредитно-модульною системою)


Напрям: 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Спеціальність: 8.092502 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”


Курс 5 семестр 9
Практичні заняття 17 Диф. залік – 9 семестр

Самостійна робота 33

Індивідуальна робота 4

Всього годин 54

Домашнє завдання – 1 (9 семестр)


Київ 2008
Робоча навчальна програма дисципліни „Правове забезпечення професійної діяльності” складена на основі навчальної програми цієї дисципліни індекс Н – Nф – Nсп - 2, затвердженої 17.03.2003 та робочого навчального плану № РСМ-3-502/06 напряму 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” спеціальності 8.092502 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”, Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.


Робочу навчальну програму склала:

старший викладач кафедри господарського права і процесу Тимкович І.І


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри господарського права і процесу, протокол № 1 від 27 серпня 2008 року


Завідувач кафедри Корчак Н.М


Робоча навчальна програма узгоджена випусковою кафедрою “Авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів” спеціальності 8.092502 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”


Завідувач випускової кафедри

____________Синєглазов В.М.

„____”______________ 2008 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії ФАСУ протокол № ___ від _____________________2008р.


Голова НМРК Вовк В.Г.


“Згоден”

Декан факультету аерокосмічних систем управління

____________________________ Кривоносенко О.П.

“____”_______________ 2008 р.


ЗМІСТ

Вступ 4

1. Пояснювальна записка 4

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни 4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 5

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 5

^ 2. Зміст навчальної дисципліни 6

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 6

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 7

2.2.1. Практичні заняття, тематика і обсяг 7

2.2.2. Індивідуальна робота 7

2.2.3. Самостійна робота студентів і контрольні заходи 8

2.2.3.1 Домашнє завдання 8

^ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 9

3.1. Основна та додаткова література 9

3.2 Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів з дисципліни 10

^ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 11

4.1 Основні терміни, поняття, означення 11

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 12ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами сукупністю правових знань, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які б володіли, як теоретичними, так і практичними правовими знаннями, відповідними уміннями і навичками застосування цих знань у практичній професійній діяльності, а також формування у студентів правових знань, правової професійної культури, вміння аналізувати ситуацію і приймати обґрунтовані рішення.

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів, обумовлена важливими завданнями подальшого розвитку цивільної авіації незалежної України. Кожен працівник повинен у межах своєї компетенції приймати рішення і нести правову відповідальність за їх наслідки.

^ 1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення дисципліни „Правове забезпечення професійної діяльності” є ознайомлення студентів з основними нормативно-правовими актами з питань трудового, цивільного, господарського, авторського і суміжних прав, права соціального забезпечення. Забезпечити правову підготовку спеціалістів, необхідну для їх майбутньої діяльності. Сприяти засвоєнню студентами базового рівня правових знань.

^ 1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна “Правове забезпечення професійної діяльності” є синтезованим викладом норм трудового права, цивільного права, авторського права та права соціального забезпечення, правових норм, що регулюють господарську діяльність, науково-технічну інформацію. У програмі курсу акцентовано увагу на основні правові інститути та питання правового забезпечення професійної діяльності, на зміст основних нормативних актів, їх роль у регулюванні правових відносин у професійній діяльності. В ході вивчення цієї дисципліни у студентів формується вміння практично застосовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності. На базі здобутих знань фахівець зможе складати документи правового характеру, застосовуваним нормативно-правові документи у своїй професійній діяльності.

^ 1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

Знати:

- основні поняття, категорії і нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність спеціалістів їх профілю;

- основні права та обов’язки працівників галузі;

- основні цивільно-правові договори, порядок їх укладання і відповідальність за ними;

Вміти:

- вирішувати ситуаційні задачі відповідно до норм права;

- застосовувати правові норми у процесі професійної діяльності;

- укладати трудові і цивільні договори.

^ 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Трудове законодавство України. Правочини” студент повинен:

Знати:

 • порядок укладення трудового договору;

 • порядок оформлення прийняття на роботу;

 • підстави і порядок звільнення з роботи;

 • поняття робочого часу та часу відпочинку, їх види;

 • поняття трудової дисципліни;

 • основи оплати праці;

 • порядок застосування дисциплінарної та матеріальної відповідальності за трудовим законодавством;

 • правове забезпечення охорони праці;

 • порядок вирішення трудових спорів,

 • основні цивільно-правові договори та умови дійсності правочинів;

Вміти:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що визначають основні засади застосування праці;

 • застосовувати правові норми при вирішенні ситуаційних задач та при захисті трудових прав громадян;

 • складати проекти договорів та угод.

^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни Вивчення даної дисципліни дає можливість поглибити знання, здобуті при вивченні таких навчальних предметів:ПравознавствоЕкономіка та організація

виробництва

Правове забезпечення професійної діяльності


Охорона

праці в галузі
Інтелектуальна

власність^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
п/п.


Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Усього

Практич. заняття

Сам. роб.

Інд. роб.

1

2

3


4


6
9 семестр

^ Модуль №1 „Трудове законодавство України. Правочини.”

1.1

Поняття, предмет та джерела трудового права України. Трудовий договір та порядок його укладення.

7

2

3

2

1.2

Зміна умов трудового договору. Підстави та порядок припинення трудового договору.

9

4

5
1.3

Поняття та види робочого часу і часу відпочинку. Оплата праці. Гарантії і компенсації.

6

2

4
1.4

Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

5

2

3
1.5

Поняття трудової дисципліни. Види та порядок застосування дисциплінарних стягнень.

5

2

3
1.6

Поняття, види та порядок розгляду трудових спорів.

4

1

1

2

1.7

Охорона праці.

2

1

1
1.8

Авторське право та право промислової власності.

6

2

4
1.9

Виконання ДЗ

8
8
1.10

Модульна контрольна робота № 1

2

1

1
Усього за модулем №15417


33


42.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
2.2.1. Практичні заняття, їх тематика і обсягпор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практич.

заняття

СРС

1

2

3

4

9 семестр

^ Модуль № 1„Трудове законодавство України. Правочини”

1.1

Поняття, предмет та джерела трудового права. Трудові правовідносини: суб’єкти, об’єкт, зміст. Види трудових правовідносин. Поняття трудового договору, його сторони, зміст, види, порядок укладення. Строк випробування. Особливості укладення трудового договору з працівниками цивільної авіації.

2

3


1.2

Зміна умов трудового договору. Переведення, переміщення, зміна істотних умов праці.

2

2

1.3

Загальні підстави та порядок припинення трудового договору. Підстави та порядок припинення трудового договору за ініціативою працівника та роботодавця. Порядок оформлення звільнення.

2

3

1.4

Поняття робочого часу та його види: нормальної тривалості, скорочений, неповний і ненормований. Поняття часу відпочинку та його види. Види відпусток. Порядок надання щорічної основної відпустки. Поняття заробітної плати, її структура порядок виплати. Гарантії і компенсації.

2

4

1.5

Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин: поняття, підстави застосування та види. Порядок визначення розміру шкоди та її відшкодування.

2

3

1.6

Поняття трудової дисципліни. Види та порядок застосування дисциплінарних стягнень. Заходи заохочення: види, порядок їх застосування.

2

3

1.7

Поняття та види трудових спорів. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Порядок розгляду колективних трудових спорів.

1

1

1.8

Правові засади охорони праці.

1

1

1.9

Загальна характеристика авторського права та права промислової власності, їх суб’єкти та об’єкти.

2

4

1.10

Модульна контрольна робота №1

1

1

Усього за модулем №1

17

25


^ 2.2.2 Індивідуальна робота.

Індивідуальна робота проводиться з метою поглибленого вивчення предмету з таких тем:

„Колективний договір. Порядок його укладення.” – 2години.

„Загальна характеристика цивільно-правових угод ( правочинів).” – 2 години


^ 2.2.3 Самостійна робота студента і контрольні заходитижня

Зміст самостійної

роботи студента

Обсяг

СРС

(год.)

Форма

контролю

тижня

проведення

контролю

1

2

3

4

5

9 семестр

1

Опрацювання теми

практичного заняття №1.1

3

Опитування

Вирішення ситуаційних завдань

1

3

Опрацювання теми

практичного заняття №1.2.

2

Опитування

Вирішення ситуаційних завдань

3

5

Опрацювання теми

практичного заняття №1.3.

3

Опитування

Вирішення ситуаційних завдань

5

7

Опрацювання теми

практичного заняття №1.4.

4

Опитування

Вирішення ситуаційних завдань

7

9

Опрацювання теми

практичного заняття №1.5

3

Опитування

Проведення самостійної роботи

9

11

Опрацювання теми

практичного заняття № 1.6.

3

Опитування

11

13

Опрацювання теми практичного заняття № 1.7., 1.8.

2

Опитування

13

3-11

Виконання домашнього завдання

8

Захист домашнього завдання

13

15

Опрацювання теми

практичного заняття № 1.9.

4

Опитування


15

17

Виконання модульної

контрольної роботи №1

1

Перевірка МКР №1

17

Усього за навчальною дисципліною

33
^ 2.2.3.1. Домашнє завдання

Оптимальна формою домашнього завдання, відповідно до методики вищої школи з гуманітарно-суспільних наук, визначено пріоритетними реферати. Домашнє завдання з навчальної дисципліни „Правове забезпечення професійної діяльності” виконується студентами в з метою закріплення й поглиблення теоретичних знань та вмінь з навчального матеріалу і є складовою модулю №1 „Трудове законодавство України. Правочини”.

Студент приступає до написання реферату після відповідної групової консультації та індивідуальних порад і співбесід, що стосуються обсягу роботи, рекомендованої до опрацювання літератури чи інших джерел наукової та навчальної інформації, зокрема, на електронних носіях.

Обсяг роботи в межах 10 друкованих сторінок А-4 шрифтом розміром 14.

Кожен студент опрацьовує окрему тему, що не повторюється. Саме виходячи з цього, список тем домашніх завдань значний за обсягом.

Студенту пропонується, як правило, тема, порядковий номер якої у списку тем відповідає порядковому номеру прізвища студента за списком у журналі першої по порядку групи. На виконання домашнього завдання планується 8 годин самостійної роботи студента.

За домашнє завдання оцінка виставляється в журналі і враховується при виведенні результату підсумкового контролю у формі диференційованого заліку.

Тема домашнього завдання може бути змінена за достатніх на те підстав, зокрема, у зв’язку зі зміною законодавства:

1. Трудове право і трудові правовідносини.

2. Предмет, методи і система трудового права України.

3. Функції і принципи трудового права України.

4. Поняття, класифікація та загальна характеристика джерел трудового права України.

5. Забезпечення зайнятості населення в Україні.

6. Колективний договір: поняття, зміст, порядок укладення.

7. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст, види та порядок його укладення.

8. Контракт як вид трудового договору та сфера його застосування.

9. Умови і порядок прийому на роботу.

10. Зміна умов трудового договору: переведення, переміщення, зміна істотних умов праці.

11. Правове регулювання праці жінок.

12. Загальні підстави та порядок припинення трудового договору. Припинення трудового договору за ініціативою працівника.

13 Підстави та порядок припинення трудового договору за ініціативою роботодавця.

14. Поняття та види робочого часу.

15. Щорічні відпустки, їх види та порядок надання.

16. Оплата праці, гарантії і компенсації.

17. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

18. Дисциплінарна відповідальність.

19. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

20. Охорона праці.

21. Особливості охорони праці неповнолітніх, жінок, інвалідів.

22. Поняття та порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

23. Поняття та порядок вирішення колективних трудових спорів.

24. Правочини за цивільним законодавством України.

25. Поняття, ознаки та види підприємств, їх правовий статус.

26. Порядок створення та припинення діяльності підприємств.

27. Загальна характеристика господарських товариств як суб’єктів господарювання.

28. Загальна характеристика законодавства України, що регулює захист авторських прав.

29. Правова охорона винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

30. Правовий захист раціоналізаторської пропозиції.


3. НАВЧАЛЬНО-^ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1 Основна та додаткова література

Основна література

1. Бойко М.Д. Трудове право України. Навчальний посібник. Курс лекцій - К.: “Олан” 2006.

2. Бойко М.Д. Трудове право. Навчально – практичний посібник. К.: „Олан”.2005

3. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности. - Харьков, "Одиссей", 2002.

4. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 1999.

5. Правознавство: Навч. посібник / За ред. В.В. Копєйчикова. - К.:Юрінком Інтер, 2001.

6. Основи правознавства. Навчальний посібник. За загальною редакцією проф. Пастухова В.П.- К.: Видавництво „Школа”. 2003.

7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. – К: Юрінком Інтер, 2002.

8. Стичинський Б.С та ін. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю.- К.: Видавництво А.С.К. – 2005. – 1024с.

9. Трудове право України: Навч. посіб.: схеми: / За ред. Проф.. В.П. Пастухова. –К.: Школа, 2004. – 320с.

Додаткова література

1. Конституція України. - К., “Правнича фундація”, 1996.

2. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. - К.: Кондор,2003-400с.

3. Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України: Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2002. – 124 с.

4. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Вид.3-тє, перероб. та доповн. – Х.: Консум, 2002. – 528 с.

5. Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, стереотипне. – Х.: Консум, 2000. – 192 с.

6. Зайнятість населення України: соціально-економічні, правові та історичні аспекти. – К.: Друкарня Федерації профспілок України. 1998. – 381 с.

7. Савченко А.А. и др. Трудовое право (Альбом схем): Учеб. пособие. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 136 с.

8. Трудовое право Украины / Под ред. Г.И.Чанышевой, Н.Б.Болотиной. – Харьков: Одиссей, 2002. – 512 с.

9. Трудовое право в вопросах и ответах: Учеб.-справоч. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. В.В.Жернакова. – Харьков: Одиссей, 2002. – 656 с.

10. Бойко Д.М. Трудове право України. Навчальний посібник. Курс лекцій. - К.: Олан, 2002. – 335 с.

11. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Кол. авторів: Я.М.Шевченко, О.М.Малявко, Г.В.Єрьоменко та ін.; Кер. авт. колективу, наук. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

12. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В.Білоусов, С.В.Лозінська, С.Д.Русу та ін. – За ред. Р.О.Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

13. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.:У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т. 1. – Загальна частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 520 с.

14. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібник, 2-ге вид. – К.: А.С.К., - 2002. – 704 с. (Економіка. Фінанси. Право)

15. Кодекс законів про працю України. Науково-практичний коментар. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.

16. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С.Стичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань. – 4-те вид., допов. та переробл. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 1024 с. – (Нормативні документи та коментарі).

17. Цивільний кодекс України. Офіційний текст. Київ. Кондор 2003 – 400 с.

18. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України - № 49-50 – 14 березня 2003 року.


^ 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів з дисциплінипор.

Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Добірка нормативно-правових актів з навчальної дисципліни.

1.1-1.9

електронна версія

2.

Добірка зразків локальних актів, договорів, наказів, позовних заяв.

1.1-1.9

електронна версія та в роздрукованому варіанті

3.

Практикум з дисципліни „Правове забезпечення професійної діяльності”

1.1-1.9

електронна версія^ 4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо

4.1.2. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.3. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.4. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.5. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.5.1. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок.

4.1.5.2 Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (рефератів, тестових завдань тощо), виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.5.3 Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.5.4 Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.5.5 Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.5.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

^ 4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1.Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.


Таблиця 4.1


Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента


^ МОДУЛЬ № 1
Вид навчальної роботи

Максимальна кількість балів

Ведення конспекту практичних занять

16 балів (2б х 8)

Робота на практичних заняттях (усні відповіді, вирішення ситуаційних завдань, експрес-опитування)

40 балів = (5б х 8)

Написання самостійної роботи

4

Виконання домашнього завдання

8

Виконання модульної контрольної роботи

20

^ Диференційований залік

12

Всього за навчальну дисципліну

1004.2.2 Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.


^ Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи у балах


оцінкам за національною шкалою

^ Оцінка в балах

Оцінка за

націон.

шкалою
Робота на практичних заняттях (усні відповіді, вирішення ситуаційних завдань, експрес-опитування)

Написання

сам.

роботи

Виконання

дом.

завдання

Виконання модульної контрольної роботи5

4

7-8

18-20

Відмінно

4

3

6

15-17
Добре
3

2,5

5

12-14

Задовільно
менше 3

менше 2,5

менше 5

менше 12
Нез Незадовільно

4.2.3 Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4 Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5 Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.6 Сума поточних модульних рейтингових оцінок та контрольної модульної рейтингової оцінки становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.


^ Таблиця 4.3


Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок


у балах оцінкам за національною шкалою


Модуль №1


Оцінка за

національною шкалою

79-88

Відмінно

66-78

Добре

53-65

Задовільно

менше 53

Незадовільно


4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку.

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів без поважних причин – з нього можуть зніматися штрафні бали: від 1 до 3 балів за окремий вид роботи.

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин, проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин. В інших випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки, яку може отримати студент, дорівнює сімнадцяти (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на три бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.11. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.12 Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).


^ Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкових семестрових Відповідність залікової рейтингової рейтингових оцінок у балах оцінки в балах оцінці

оцінкам за національною шкалою за національною шкалоюОцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно


4.2.13. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.14. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в 9 семестрі, в якому передбачений диференційований залік, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

4.2.15. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.16. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS (табл. 4.6) заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента наприклад: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.


^ Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок


у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка за національною шкалою

^ Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

^ Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

Добре


C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

Задовільно

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

Незадовільно


F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


Скачати 350.85 Kb.
Дата конвертації23.10.2013
Розмір350.85 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи