Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ icon

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Схожі
1   2   3   4   5   6   7
Тема 4. Виявлення відмінностей у рівні досліджуваної ознаки. Критерій Розенбаума. Критерій Манна-Уітні. Критерій Стьюдента. Реалізація критеріїв в EXCEL та STATISTICA.

^ Тема 5. Однофакторний дисперсійний аналіз. Поняття про дисперсійний аналіз. Однофакторний дисперсійний аналіз. Критерій Джонкхієра та Краскела-Уоллеса. Проведення однофакторного дисперсійного аналізу в EXCEL та STATISTICA.

^ Тема 6. Оцінка наявності зсуву в значеннях досліджуваної ознаки. Критерій знаків. Критерій Уілкоксона. Критерій тенденцій Пейджа. Їх реалізація в EXCEL.

Змістовий модуль 3: Виявлення залежностей між досліджуваними ознаками.

Тема 7. Залежність і незалежність ознак. Кореляційний аналіз. Незалежність ознак. Коефіцієнт лінійної кореляції за вибіркою. Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена та Кендала. Значимість коефіцієнта кореляції.

^ Тема 7. Кореляційний аналіз. Знаходження матриці парних кореляцій та її властивості. Значимі відмінності коефіцієнтів кореляції. Побудова кореляційних графів і кореляційних плеяд та їхня інтерпретація.


^ Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів

 1. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах: Навч. посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.

 2. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. – М.: Филинъ, 1997.

 3. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1976.

 4. Свердан П.Л. Вища математика. Аналіз інформації у фармації та медицині: Підручник. – Львів: Світ, 1998.

 5. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО «Речь», 2000.

 6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере.– М.: Фи­нан­сы и статистика, 1995.


Контрольні питання з курсу

 1. Ознаки і змінні. Шкали вимірювання ознак.

 2. Перетворення шкал. Стандартизація шкал.

 3. Статистичні гіпотези і статистичні критерії.

 4. Параметричні та непараметричні критерії.

 5. Нульова та альтернативна гіпотези. Критичні області.

 6. Помилки першого і другого роду при перевірці статистичних гіпотез. Потужність і надійність критерію.

 7. Генеральна сукупність і вибірка. Характеристики вибірки.

 8. Методи формування вибірок.Репрезентативність.

 9. Оцінювання параметрів розподілу за вибіркою. Точкові оцінки.

 10. Інтервальні оцінки параметрів розподілу.

 11. Оцінки параметрів нормального розподілу.

 12. Перевірка гіпотези про збіг розподілів на основі -критерію Пірсона.

 13. Перевірка гіпотези про збіг розподілів на основі критерію Колмогорова.

 14. Порівняння емпіричних розподілів.

 15. Критерій Розенбаума.

 16. Критерій Манна-Уітні.

 17. Критерій Стьюдента.

 18. Критерій Фішера.

 19. Однофакторний дисперсійний аналіз та його проведення в STATISTICA.

 20. Критерій Джонкхієра.

 21. Критерій Краскела-Уоллеса.

 22. Критерій знаків та критерій Уілкоксона.

 23. Парний тест Стьюдента.

 24. Критерій тенденцій Пейджа.

 25. Незалежність ознак. Коефіцієнт лінійної кореляції за вибіркою.

 26. Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена та Кендала.

 27. Значимість коефіцієнта кореляції.

 28. Значимі відмінності коефіцієнтів кореляції.

 29. Матриця парних кореляцій та її властивості.

 30. Побудова кореляційних графів і кореляційних плеяд та їхня інтерпретація.^ 7 ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ


Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1: Методологічні та теоретичні проблеми психології праці.

Тема1. Методологічні і теоретичні основи психології праці.

Психологія праці як галузь психологічного знання про працю і працюючих. Структура праці. Психологія праці, як галузь психології, яка вивчає умови і розробляє шляхи і методи наукового обгрунтування вирішення практичних завдань в області функціонування і формування людини, як суб'єкта праці. Суміжні області наукового психологічного і міждисциплінарного знання про людину і професії. Методлогічні і теоретичні основи, предмет і завдання психології праці в цілях забезпечення оптимальних взаємозвязків людин і (психологічні процеси і професійно важливі якості, які актуалізуються у людини в процесі праці), функціональні стани.


^ Тема 2. Людина і праця.

Поняття «ерготична система», «ерготична функція» ( їх еволюція в історії людського суспільства). Трудовий процес та його структура. Об'єкт праці і його основні різновиди (біологічні системи, неживі природні і технічні системи, соціальні і знакові системи, форми художнього відображення дійсності). Предмет праці, як соціально фіксована система ознак об'єкта праці і як система властивостей і взаємовідношень об'єктів, явищ, процесів якими людина мисленно або практично оперує в процесі професійної діяльності. Цілі праці. Об'єктивні задачі і суб'єктивно прийняті цілі праці, їх різновиди. Цілі праці, як суб'єктивні образи бажаного майбутнього. Засоби, знаряддя праці і їх основні різновидності. Речові (ручні, машиино-ручні, механізовані, автоматизовані і автоматичні), зовнішні функціональні засоби праці/виразні засоби поведінки, мови рухів, міміки жестів людини, як суб'єкта праці/. Оглядова характеристика основних різновидностей об'єктивних умов праці в різних трудових процесах: фізичному, соціальному і організаційному середовищі. Умови праці (професійне середовище).

^ Тема 3. Суб’єкт праці і його структура

Суб'єкт праці, як повний, свідомо перетворюючий розуміючий, регулюючий і оцінюючий компонент системи "процес праці". Структура суб'єкта праці - мотиваційні, когнітивні, операторні, емоційно-зольовіпоказники професійної діяльності людини. Зовнішня структура : діяння/"окрема діяльність"/ як цілісний цикл (етап) трудової діяльності, психологічні дії та операції (навики, уміння). Внутрішня структура (зовнішні умови діяльності суб'єкта праці), знання, уявлення, образи (загальні і спеціальні), цінностні орієнтації, інтереси, цілі, мотиви (професіональні), професійна самосвідомість, індивідуально - типологічні особливості і професійно обумовлені здібності.


^ Тема 4. Методи психології праці

Емпіріко-пізнавальні методи: спостереження як діяльність, як методика і метод, види спостереження: запитальні методи (бесіда, інтерв'ю, анкета), метод вивчення документації, метод експертної оцінки, метод аналізу помилок, метод праці, біографічний метод, алгоритмічний метод, метод узагальнення незалежних характеристик.

Методи діагностики різних психологічних, психофізіологічних і особистісних характеристик суб'єкта. Методи аналізу і обробки емпіричних даних: порівняльний аналіз якісних характеристик, методи інтерпретації емпіричних даних / різновиди структурного і генетичного методів/. Можилвості обмеження і правила застосування емпірико-пізнавальних методів. Перетворюючі або конструктивні методи психології праці, метод експеримента / імітаційні ігри, тренажери - як метод, який формує професіонала або суб'єкта праці. Консультування як метод збагачення і перетворення знань і уявлень людини про себе, про професії, про співвідношення своїх можливостей і інтересів з відповідною групою або декількома групами професій і як метод корекції індивідуальної і соціально-психологічиої поведінки людини як суб'єкта праці. Метод рекоперукції – метод перетворення робочого простору, органів управління режиму праці і відпочинку, темпу роботи. Планування, нормування і контроль праці трудового колективу. Процедура організації перетворюючих і конструктивних методів в психології праці і правила їх застосування.


^ Тема 5. Психологічне професіографування.

Психічне професіографування - основа пізнання світу професій, його класифікації і диференціації з позиції психологічної науки. Поняття: "професія", "трудовий пост", "спеціальність". Суб'єктно-об'єктивні взаємозв'язки впрофесійній діяльності. Професіографія, як засіб психологічного вивчення професії і професійної діяльності людини в цілях її формування діагностики, корекції, регуляції, оптимізації і гуманізації, принципи і методи психологічної професіографії. Програми і схеми професіографування, способи фіксації професіографічного матеріалу /табличні, описові, графічні, алгоритмічні/. Професіограма професії і її структура.


^ Змістовний модуль 2: Практичні проблеми психології праці.

Тема 6. Класифікація професій, психологічні ознаки ї побудови

Цілі застосувань. Огляд психологічних класифікацій професії. Багатозначна багаторівнева психологічна класифікація професій /Е.А.Климов/, її структура і можливості її застосування


^ Тема 7. Психологічне вивчення людини як суб'єкта професійної діяльності.

Людина і її професійна доля /образ життя, професійний життєвий шлях, світогляд, психологічні регулятори його активності/. Цілі і методи вивчення структури суб'єкта професійної діяльності як єдність мотиваційних, когнітивних, операторних і емоційно-вольових складових /знання, усвідомлення, особистісний смисл, уміння, навички, професійна самосвідомість, функціональний стан/. Критерії і методи діагностики рівня їх сформованості. Психічні регулятори професійної праці людини /"образ об'єкта", "образ суб'єкта", "образ суб'єктно-об'єктних і суб'єктно-суб'єктних відношень"/. Методи їх вивчення і способи формування. Концепція інтегрального дослідження індивідуальності /В.С.Мерлін/. Індивідуальний стиль діяліьності як системно-утворююча функція інтегральної індивідуальності. Феноменологія індивідуальних стилів. Індивідуальний стиль діяльності як засіб професійної адаптації людини. Діагностика рівня професійної готовності людини. Методи і правила їх застосування.


^ Тема 8. Психологічні проблеми формування професійних кадрів

Профорієнтація і профконсультація – комплексні соціальні проблеми і їх психологічні аспекти. Індивідуальна профконсультація як умова активізації самовизначення людини при виборі професії. Принципи, методи, обмеження профорієнтаційних і профконсультаційній роботі.


^ Тема 9. Психологічні основи психологічного відбору, підбору, розміщення і атестації кадрів, висунення резервів кадрів

Визначення критеріїв, підбір методів діагностики і прогнозування готовності людини як суб'єкта праці. Особливості діагностики професійних кадрів при атестації і висуненні резерву.


^ Тема 10. Психологічні питання підготовки кадрів

Психологічні основи виховання і професійного навчання / формування образу професії, професійної самосвідомості, індивідуального стилю діяльності, професійних знань, умінь, навичок/. Розробка програми навчання. Підбір методів професіональної підготовки. Виділення критеріїв і вибір методів оцінки і ефективності. Види і форми професійного навчання. Дилема стандартизації і індивідуалізації професійного навчання.


^ Тема 11. Психолгічні питання адаптації і стабілізації робочих кадрів

Види адаптації, які обумовлюють процес адаптації/ зовнішні- об'єктні, внутрішні - суб'єктні/. Критерії і методи оцінки адаптації робочих кадрів. Висунення кадрового резерву. Психологічна і соціально-психологічна реабілітація хворих інвалідів як засіб компенсації різних порушень фізичного і психічного здоров'я людини і як засіб поновлення ресурсів країни. Умови підбору професій і можливості компенсаторного пристосування людини до вимог професії.


^ Тема 12. Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності

Фактори /зовнішні і внутрішні/, які обумовлюють працездатність людини. Працездатність як показник зміні функціонального стану людини в процесі діяльності. Критерії оцінки працездатності. Закономірності змін працездатності в процесі праці. Методи діагностики функціонального стану і засоби зниження професійної втоми і підвищення професійної працездатності /режим праці і відпочинку, чергування операцій, нормування праці і інше/. Психологічні методи корекції і профілактики несприятливих функціональних станів.


^ Тема 13. Психологічні пиатння безпеки праці

Людський фактор в травматології і аварійності. Об'єктивні її суб'єктивні причини нещасних випадків. Класифікація причин помилок людини. Методи вивчення і аналізу причин нещасливих випадків і аварій. Психологічні засоби підвищення безпечної поведінки людини в професійній діяльності.


^ Тема 14. Соціально-психологічні проблеми взаємовідносин в трудовому колективі

Конфлікт, його структура, причина виникнення. Методи дослідження і способи оптимізації соціально-психологічного клімату в трудовому колективі. Перспективи психології праці як області наукових знань про суб'єкт праці, як наукової дисципліни, що розвиває методологічні і теоретичні основи вивчення людини в трудовій діяльності, і як соціально-необхідної професії.


^ Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів

1.Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания М.:Наука, 1977

2.Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности М., Экономика, 1974

3.Баклицький І.О. Психологія праці. Підручник. 2-ге вид., перероб., доповн. К.: Знання, 2008 – 655с.

4.Галкина О.И. и др. Информационная поисковая система «Профессиография» Л., ВНИИ, 1972.

5.Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы человека М.:Экономика, 1974

6.Дмитреева М.А. и др. Психология труда и инженерная психология Л., ЛГУ, 1979.

7.Климов Е.М. Психолого-педагогические проблемы професиональной консультации М.: Знание, 1993.

8.Климов Е.А. Введение в психологию труда М., МГУ, 1984.

9.Котик М.А. Психология безопасности Томск., 1984.

10.Манова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человекаМ., МГУ, 1985.

11.Мермен В.С. Очерки интегрального исследования индивидуальности М., Педагогика, 1986.

12.Небилицин В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных М., Наука, 1976

13.Под ред. А.А. Бодалева Общая психодиагностика М., МГУ, 1987

14.Психология. Пер со словац. / Под ред. К.К. Платока М., 1979

15.Решетова З.А. Психологические основы профессионального обученияМ., МГУ, 1985

16.Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека М.: Просвещение, 1979


Контрольні питання з курсу

1.Предмет психології праці.

2.Наукові завдання і актуальні проблеми психології праці.

3.Історія винекнення і розвитку психології праці.

4.Емпірично-пізнавальні методи психології праці.

5.Методи професійної діагностики в психології праці.

6.Методи аналізу і обробки емпіричних даних в психології праці.

7.Перетворюючі або конструктивні методи психології праці.

8.Методи корекції і конструктивного впливу в психології праці.

9.Психологічна професіограма і її цілі.

10.Методи психологічного вивчення професій.

11.Психологічна класифікація професій (С.Клімов).

12.Цілі, завдання і структура системи професійної орієнтації.

13.Професійна адаптація, її основні стани і сутність.

14.Психологічна експертиза і її завдання.

15.Психологічні питання безпеки праці.

16.Психологічні основи професійного відбору, підбору, розміщення і атестація кадрів.

17.Психологічна структура трудової діляьності.

18.Здібності і професійна успішність. Динаміка здібностей.

19.Здібності і професійна придатність.

20.Методи вивчення здібностей.

21.Формування здібностей.

22.Методи вивчення і шляхи профілактики нещасних випадків.

23.Професійно-значимі властивості і їх динаміка.

24.Психологічна підготовка.

25.Мотиви професійної діяльності.

26.Класифікація і структура мотивів.

27.Методи дослідження мотивів.

28.Вплив умов фізичного середовища на психічний стан людини.

29.Методи оцінки психічних станів людини.

30.Експериментальні умови діяльності.

31.Функціональні стани і працездатність.

32.Прогнозування успішності діляьності.

33.Питання психології професійного навчання.

34.Проблеми індивідуальних відмінностей в психології праці.

35.Психологічні основи професійної консультації.

36.Організаційні оснащення робочого місцяпсихолога-практика в ролі профконсультанта.

37.Психологічні питання орагнізації праці.

38.Психологічне вивчення причини аварійності.

39.Психологічні питання трудової експертизи.

40.Пргоностична трудова експертиза.

41.Психологія безпеки праці..

42.Фактори безпеки праціі їх взаємозвязок.

43.Особистісний фактор у травматизмі, аварійності, зниження якості роботи.

44.Професійна діяльність і її безпека.

45.Індивідуальні якості особистості професіонала і їх звязок з безпекою праці.

46.Формування професійних умінь і навичок.

47.Психологічні методи впливу у боротьбі з травмами на виробництві.

48.Психологія безпеки праці.

49.Ефективність групової роботи і основні методи її оцінки.

50.Методи побудови теорії в психології праці.

51.Спостереження і його різновиди.

52.Метод аналізу продуктів діяльності.

53.Метод незалежних характеристик.

54.Лабораторний і природний експерименти в констатуючій і формуючій різновидності.

55.Метод експертної оцінки (рейтинг).

56.Методи опитування (бесіда, інтерв’ю, анкета).

57.Порівняльний метод.

58.Лонгітюдний і комплексний метод в психології праці.

59.Методи діагностики властивостей нервової системи (Ян Стреляу, рефлексометр).

60.Методи вивчення психомоторики.

61.Методи вивчення рівня інтелектуального розвитку професіонала.

62.Методи вивчення властивостей темпераменту.

63.Методи вивчення індивідуальних особливостей мотиваційної сфери і характеру.

64.Методи вивчення властивостей особистості .

65.Трудовий метод.

66.Біографічний метод.

67.Метод аналізу документації.

68.Метод експертизи.

69.Моделювання і експеримент.

70.Метод алгоритмічного опису професії.

71.Проективні методи.

72.Психологічний консиліум.


^ 8 ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ


Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Психологія управлінської діяльності

Тема 1. Психологія управління чк галузь психологічної науки

Предмет психології управління та історія його становлення. Джерела виникнення психології управління. Науково-методологічні підходи у галузі управління. Школа наукової організації праці (Ф.-В. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. Гілбрет, Г. Гантт). Адміністративна школа (А. Файоль, британський консультант Л. Урвік, американські дослідники Г. Емерсон та Л. Г’юлік). Школа людських стосунків (Є. Мейо, М. Фоллет). Хоторнські експерименти. Школа людських ресурсів (А. Маслоу, Д. Мак-Клеланда, Д. Мак-Грегора, Ф.Герцберга, К.Адельфера). Школа «кількісних методів в управлінні» (1950-ті роки). Сучасні тенденції наукових досліджень в галузі психології управління.

Місце психології управління серед інших психологічних дисциплін. Організаційна та індустріальна психологія, основні напрямки. Оформлення організаційної психології в самостійну наукову дисципліну. Інженерна психологія. Міждисциплінарний характер психології управління. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного знання.

Предмет, об’єкт і завдання психології управління. Структура, функції та основні категорії психології управління. Організаційна психологія як сполучна ланка між фундаментальним знанням і реальною організаційною діяльністю. Методологія і методи психології управління. Методи організаційної психології (спостереження, аналіз документів, опит, експеримент), їх специфіка.


^ Тема 2. Психологія управлінськоїдіяльності: лідерство і керівництво в організації

Психологічні особливості управлінської діяльності. Управління як соціальний феномен. Поняття управління. Об’єкт та суб’єкт управління. Соціально-психологічні феномени в системі управлінських відносин: власне управління, тобто цілеспрямована дія на певний об'єкт, та підпорядкування. Поняття системи управління.

Управління, влада та вплив. Види влади: винагороджуючи, примушуючи, легітимна, експертна, референтна, інформаційна. Джерела влади. Ефективність управління. Основні функції управлінської діяльності: планування, організація, мотивація, контроль, комунікація, прийняття управлінських рішень.

Лідерство і керівництво в організації. Чинники ефективності керівництва: 1) особливості лідера; 2) особливості (працівників) підлеглих; 3) особливості ситуації.

Керівник як суб’єкт управління. Ключові компетенції керівника. Управлінські ролі керівника. Кар'єра керівника. Широкий і вузький сенс кар'єри. Кар'єра як професійне просування, зростання. Кар'єра як посадове просування, досягнення певного соціального статусу.

Стосунки в системі «керівник — підлеглий». Функціональні особливості керівника та підлеглого. Управлінська взаємодія. Соціально-психологічний клімат та згуртованість трудового колективу.


^ Тема 3. Наукові підходи в дослідженні процесу управління

Теорія „рис” в управлінні. Особистісні якості успішного керівника. Керівник як об’єкт психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника. Психологічні типи керівників. Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників. Проблема статі в управлінні.

Теорії поведінки: класична типологія стилів управління, двофакторні терії поведінки, модель решітки стилів управління.

Імовірнісні (ситуаційні) теорії управління: ситуативні теорії степені професійної зрілості Херсі і Бланчерда, теорія безперервності Танненбаума і Шмідта, імовірнісна модель Фідлера, теорія способів та цілей управління "шлях-мета", нормативна модель прийняття рішень Врума і Йеттона.

Актуальні підходи в дослідженні процесу управління: теорія атрибутивного лідерства, харизматичне і трансформаційне лідерство.


^ Тема 4. Організація як об’єкт дослідження

Поняття організації. Загальні характеристики організації (М. Меськон, М. Альберт, Ф. Хедоурі): ресурси, залежність від зовнішнього середовища, горизонтальний і вертикальний розподіл праці.

Внутрішні змінні організації – цілі, завдання, структура, технологія, люди, організаційна культура – і їх взаємозв'язок. Основні елементи зовнішнього середовища: споживачі, конкуренти, урядові установи, постачальники, фінансові організації і ін. Загальні характеристики зовнішнього середовища: складність, щільність (взаємозв'язана елементів), рухливість, невизначеність.

Життєвий цикл організації. Стадії існування організації: формування, зростання, стабілізація, реорганізація або ліквідація. Основні завдання і проблеми кожної стадії.

Структура організації. Функціонування організації: диференціація та інтеграція. Ключові елементи організації (Г.Мінцберг). Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації. Міжгрупові проблеми в організаціях. Міжгрупова диференціація та інтеграція. Прояви внутрішньогрупового фаворитизму і аутгруппової дискримінації в організації. Причини конфліктів між групами.


^ Тема 5. Характеристики роботи та робочого середовища

Взаємодія людини та організації. Проблема співвідношення взаємних очікувань і домагань: кваліфікаційні і особистісні характеристики; місце (статус) в організації; характер і результати роботи; перспективи зростання. Адаптація індивіда в організації. Рівні адаптації – психофізіологічний, психологічний, соціально-психологічний – і чинники, що її зумовлюють.

Умови праці. Дослідження динаміки працездатності та втоми. Фізичні умови роботи. Місцезнаходження організації. Дизайн офісу і робочого місця. Екологічна психологія і ландшафтні офіси. Режим роботи. Робочий час. Постійна неповна зайнятість. Гнучкий робочий графік. Психологічні і соціальні аспекти робочого середовища. Спрощення роботи. Нудьга і монотонність.

Робота як джерело стресу. Психологія професійного здоров'я. Реакція на стрес: індивідуальні відмінності. Причини виробничих стресів. Перевантаженість або не завантаженість роботою. Форми прояву виробничих стресів. Епідемія психогенного захворювання. Виснаження фізичних і духовних сил. Трудоголізм. Профілактика стресів і способи боротьби з їх наслідками. Методи відновлення працездатності.

Поняття організаційної поведінки. Традиційні складові організаційної поведінки – продуктивність праці, дисципліна, плинність кадрів, задоволеність роботою. Сучасні підходи до розуміння організаційної поведінки.


^ Тема 6. Мотивація до роботи та задоволеність працею

Поняття мотивації персоналу. Психологічна структура мотивації. Основні функції мотивації: спонукання до дії, скерування діяльності, контроль і підтримка поведінки. Поняття мотиву та стимулу. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні персоналом. Види мотивації: внутрішня та зовнішня. «Flow-ефект».

Теорії мотивації. Змістовні (диспозиційні) теорії. Теорія потреб А. Маслоу, ERG-теорія К. Адельфера. Двохфакторна мотиваційно-гігієнічна концепція Ф. Герцберга. Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда, X-Y теорія Д. Макгрегора.

Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації. Теорія очікувань В. Врума. Теорія очікування (Л.Портер, Е.Лоулер), Теорія цілей (Дж. Латем, Е.Локк). Теорія справедливості С. Адамса.

Задоволеність роботою: якість робочого життя. Вимірювання задоволеності роботою. Задоволеність роботою і поведінка в організації. Мотивація, задоволеність роботою і оплата праці. Ставлення до праці. Механізм мотивації персоналу. Системи стимулювання працівників. Основні системи методів поліпшення мотивації працівників і підвищення результативності їх праці: економічні методи, управління за цілями, збагачення праці, метод співучасті або залучення працівників. Ефективність праці і трудова мотивація.


^ Тема 7. Організаційна культура

Поняття організаційної культури. Зміст організаційної культури (сукупність базових цінностей, вірувань, символів, зразків поведінки). Структура організаційної культури. Типи організаційної культури (Deal T.E., Kennedy A.A., 1982) (Л. Костянтин). Елементи організаційної культури. Девізи, салогани, символи. Міфи, легенди, герої. Ритуали, традиції, PR-заходи. Зовнішній та внутрішній рівні організаційної культури. Корпоративні цінності та норми.

Концепція свідомості організації: репутація, амбіції, багаж та емоції. Психологічні тенденції організаційного середовища: індивідуалізм – колективізм, дистанція влади, прагнення уникати неприємностей, маскулізм-фемінізм.

Формування корпоративної культури. Феномен приналежності до організації: інтеграціЯ, диференціаціЯ і адаптація. Лояльність та ідентифікація в організації. Організація як система комунікацій. Комунікації у формуванні організаційної культури. Вдосконалення міжособистісного спілкування і інформаційного обміну в організації. Регулювання інформаційних потоків.

Методи дослідження корпоративної культури. Методи підтримки корпоративної культури (внутрішній PR). Системи зворотного зв'язку в управлінському процесі: стендовий друк, радіо, інформаційні бюлетені, внутрішньофірмова газета і відеопрограми, системи збору пропозицій. Розвиток неформального спілкування в організації.


^ Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів

1.Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – 624 с.

2.Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2001.

3.Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология». — 2-е изд. — М.: Флинта: МПСИ, 2002. — 648 с.

4.Кабаченко Т.С. Психология управления: Учеб-ное пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2000. - 384 с.

5.Лозниця В.С. Психологія менеджменту – К., 2000.

6.Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

7.Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

8.Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2002. – 298 с.

9.Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез". - 1999. - 352 с.

10.Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.

11.Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — 608 с.

12.Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003.


Допоміжна література

1.Барташев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007.

2.Власов П.К. Психология замысла организации – Харьков, 2003.

3.Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993.

4.Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

5.Кирхлер Э., Родлер К. Управление в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2003, - 128 с.

6.Кирхлер Э., Хельц Э. Дизайн работ в организациях. Пер. с нем. - Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

7.Кляйнман М. Ассесмент-центр. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2004.

8.Кузьмин И.И. Психотехнология и еффективный менеджмент. – М.: Россмен, 1995.

9.Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе. — Дубна, 1997. — 176 с.

10.Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики // Вестник МГУ. Серия 14. Психология, 1997, №4. - С.55-65.

11.Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005.

12.Макгрегор Д. Человеческий фактор и производство // Социологические исследования, 1995, № 1, – с. 146-151.

13.Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. — М., 1996. — 256 с.

14.Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001.

15.Молл Е.Г. Планирование своей карьеры руководителем // Вопр. психологии. – 1998. – № 3. – С. 85-91.

16.Мюллер А.П., Кизер А. Организационная коммуникация. – Харьков, 2005. – 438 с.

17.Ньюстром Дж. В, Дэвис К. Организационное поведение. – СПб: Питер, 2001.

18.Огнев А.С., Гончаров Ю.Н. Рабочая книга организационного психолога: Учебное пособие. – Воронеж, 2000. – 299 с.

19.Организационная психология / Под ред. Г.В. Суходольского. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2004. – 256 с.

20.Организационная психология. Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Винокурова Л.В., Скрипю-ка И.И. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

21.Очерки организационной психологии / Под общ. ред. А.С. Огнева. – Воронеж, 1998.

22.Практикум по психологи менеджмента: учеб. пособие / Под ред. Г.С.Никифорова, М.А.Дмитриевой, В.М.Снеткова. – СПб.: Речь, 2003.

23.Практическая психология для менеджеров. – М.: ИНФРА, 1996.

24.Пригожин А.И. Деловая культура: Сравнительный анализ // Социологические исследова-ния, 1995, № 9. — С. 74-80.

25.Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с пер-соналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М., 2001. – 640 с.

26.Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями. — СПб., 1999. — 176 с.

27.Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005.

28.Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях. – М.: Институт Общегуманитар-ных Исследований, 2002. – 192 с.

29.Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб. Питер, 2001.

30.Тидор С.Н. Психология управления от личности – к команде. – Петрозаводск, 1997.

31.Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института психотерапии, 2002.

32.Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 288 с.

33.Фраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. С нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. – 416 с.

34.Ходкинсон Дж., Сперроу П. Компетентная организация: Психологический анализ процес-са стратегического менеджмента. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. – 392 с.

35.Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой: Искусство менеджера. – Минск, 1997.

36.Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. – СПб.: Питер, 2003. – 222 с.

Щекин Г. Организация и психология управления персоналом. – К.: МАУП, 2002.


^ 14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


http://www.psy.msu.ru, http://psylib.kiev.ua/; www.psychology.net.ru; www.openweb.ru; www.myword.ru


Контрольні питання з курсу


 1. Предмет психології управління та історія його становлення.

 2. Науково-методологічні підходи у галузі управління.

 3. Школа наукової організації праці (Ф.-В. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. Гілбрет, Г. Гантт).

 4. Адміністративна школа (А. Файоль, британський консультант Л. Урвік, американські дослідники Г. Емерсон та Л. Г’юлік).

 5. Школа людських стосунків (Є. Мейо, М. Фоллет).

 6. Школа людських ресурсів (А. Маслоу, Д. Мак-Клеланда, Д. Мак-Грегора, Ф.Герцберга, К.Адельфера).

 7. Школа «кількісних методів в управлінні» (1950-ті роки).

 8. Сучасні тенденції наукових досліджень в галузі психології управління.

 9. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного знання.

 10. Структура, функції та основні категорії психології управління.

 11. Методи організаційної психології (спостереження, аналіз документів, опит, експеримент), їх специфіка.

 12. Загальні характеристики організації: внутрішні змінні та елементи зовнішнього середовища.

 13. Життєвий цикл організації: стадії існування організації.

 14. Структура організації.

 15. Функціонування організації: диференціація та інтеграція.

 16. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації.

 17. Міжгрупові проблеми в організаціях.

 18. Управління як соціальний феномен.

 19. Управління, влада та вплив.

 20. Основні функції управлінської діяльності.

 21. Кар'єра як професійне просування та зростання.

 22. Управлінська взаємодія: стосунки в системі «керівник — підлеглий».

 23. Соціально-психологічний клімат та згуртованість трудового колективу.

 24. Теорія „рис” в управлінні.

 25. Керівник як об’єкт психологічного дослідження.

 26. Ключові компетенції та управлінські ролі керівника.

 27. Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників.

 28. Класична типологія стилів управління.

 29. Двофакторні терії поведінки.

 30. Модель решітки стилів управління Блейка, Моутона.

 31. Ситуативні теорії степені професійної зрілості Херсі і Бланчерда.

 32. Теорія безперервності Танненбаума і Шмідта.

 33. Імовірнісна модель Фідлера.

 34. Теорія способів та цілей управління "шлях-мета".

 35. Нормативна модель прийняття рішень Врума і Йеттона.

 36. Актуальні підходи в дослідженні процесу управління: теорія атрибутивного лідерства, харизматичне і трансформаційне лідерство.

 37. Проблема співвідношення взаємних очікувань і домагань людити та організації.

 38. Адаптація індивіда в організації.

 39. Умови праці.

 40. Дослідження динаміки працездатності та втоми. Фізичні умови роботи.

 41. Психологічні і соціальні аспекти робочого середовища.

 42. Робота як джерело стресу: причини виробничих стресів.

 43. Профілактика стресів і способи боротьби з їх наслідками.

 44. Традиційні складові організаційної поведінки – продуктивність праці, дисципліна, плинність кадрів, задоволеність роботою.

 45. Психологічна структура мотивації. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні персоналом.

 46. Види мотивації: внутрішня та зовнішня. «Flow-ефект».

 47. Змістовні (диспозиційні) теорії.

 48. Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації.

 49. Теорія потреб А. Маслоу.

 50. ERG-теорія К. Адельфера.

 51. Двохфакторна мотиваційно-гігієнічна концепція Ф. Герцберга.

 52. Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда.

 53. X-Y теорія Д. Макгрегора.

 54. Теорія очікувань В. Врума.

 55. Теорія очікування (Л.Портер, Е.Лоулер).

 56. Теорія цілей (Дж. Латем, Е.Локк).

 57. Теорія справедливості С. Адамса.

 58. Основні системи методів поліпшення мотивації працівників і підвищення результативності їх праці.

 59. Ефективність праці і трудова мотивація.

 60. Характеристики організаційної культури.

 61. Типи організаційної культури.

 62. Формування організаційної культури.

 63. Концепція свідомості організації: репутація, амбіції, багаж та емоції.

 64. Психологічні тенденції організаційного середовища: індивідуалізм – колективізм, дистанція влади, прагнення уникати неприємностей, маскулізм-фемінізм.

 65. Лояльність та ідентифікація в організації.

 66. Комунікації у формуванні організаційної культури.

 67. Структура процесу комунікації.

 68. Формальні і неформальні канали комунікацій.

 69. Вдосконалення міжособистісного спілкування і інформаційного обміну в організації.

 70. Системи зворотного зв'язку в управлінському процесі.^ 9 ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ


Програма навчальної дисципліни


Змістовний модуль 1.

Природа і причини конфлікту.

Сторінка5/7
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи