Музичне мистецтво* (Естрадний вокал), магістратура icon

Музичне мистецтво* (Естрадний вокал), магістратураСхожі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Музичне мистецтво* (Естрадний вокал), магістратура


1. Інформація про напрям підготовки:


Галузь знань (код)

Мистецтво 0202

Напрям підготовки (код)

Музичне мистецтво *8.020205

Спеціалізація

Естрадний вокал

Освітній рівень

Повна вища освіта

Кваліфікація

Магістр мистецтвознавства, викладач

ОКР

Магістр

Термін навчання

1 рік на основі базової вищої освіти

Форма навчання

Денна^ 2. Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові.


Вступні випробування зі спеціальності передбачають виконання

2-х різнохарактерних вокальних творів, до яких додаються їх художньо-виконавські аналізи.


^ 3.Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку магістра з узагальненим об’єктом діяльності: заклади культури та мистецтва, концертні організації (філармонічні, музично-театральні, творчі колективи), музично-освітні заклади різного рівня, засоби масової інформації, органи державного управління культури й освіти


^ 4.Професійні профілі випускників:

Фахівці ОКР «Магістр» можуть такі займати первинні посади в галузі культури і мистецтва в: естрадний співак, викладач вокальних дисциплін у вищих та середніх закладах культури, викладач мистецтвознавчих дисциплін у вищих та середніх закладах культури, ілюстратор у вищих закладах культури, артист філармонії, художній керівник естрадних вокально-виконавчих колективів,

головний спеціаліст органів державного управління культури, провідний спеціаліст органів державного управління культури, методист органів державного управління культури;

в галузі освіти: викладач мистецтвознавчих дисциплін у вищих та середніх освітніх закладах; керівник естрадних вокально-виконавчих колективів у вищих та середніх освітніх закладах; викладач вокальних дисциплін у позашкільних навчальних закладах, керівник естрадних вокально-виконавчих колективів у позашкільних навчальних закладах,

ілюстратор у вищих та середніх закладах освіти, провідний спеціаліст органів державного управління освіти з питань культури, головний спеціаліст органів державного управління освіти з питань культури, методист органів державного управління освіти з питань культури.


^ 5. Можливість подальшого навчання: після отримання ОКР «магістр» за даним напрямом підготовки можна вступити до аспірантури.


6. Діаграма структури зазначеного напряму:
Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчається дисципліна

Кредити ECTS

1.

Вокальна майстерність

1

1-2

4,5

2.

Професійна педагогічна майстерність

1

1

1,5

3.

Тенденції розвитку вокально-хорового мистецтва

1

2

2

4.

Робота в студії

1

1

2

5.

Виконавська інтерпретація

1

1-2

2

6.

Художньо-естетичні проблеми музичної культури

1

2

1,5

6.

Камерне виконавство

1

1-2

2

8.

Методологія наукових досліджень

1

1

1,5

9.

Теоретичні проблеми музики ХХ століття

1

2

1,5

10.

Загальне фортепіано

1

1-2

1,5

11.

Науково-дослідна практика (навчальна)

1

1

2

12.

Науково-педагогічна практика (виробнича)

1

2

2


^ 7. Вимоги до оцінювання:


Національна шкала

Відсоток

^ Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Оцінка „зараховано” виставляється студентові, який набрав не менше

50% балів.


^ 8.Вимоги до державної атестації:

На державну атестацію виносяться наступні дисципліни:

1. Захист магістерської роботи;

2. Виконавська і педагогічна майстерність.


Вимоги до захисту магістерської роботи:


Магістерська робота захищається відповідно порядку, що установлений Положенням про магістратуру (до магістерськой роботи додаються витяг з протоколу засідання кафедри та 2 рецензії).


Магістерська робота з мистецтвознавчих, мистецько-педагогічних спеціальностей складається із:

 • вступу;

 • основних розділів та підрозділів;

 • висновків після кожного розділу;

 • загальних висновків,

 • списку використаної літератури

 • додатків (приклади, схеми, таблиці тощо).

Обсяг основного тексту роботи – 60-80 стр. (без списку літератури та додатків).


Структура основного тексту.

У вступі розкривається актуальність обраної теми роботи, її значення для тієї наукової дисципліни, в галузі якої здійснюється дослідження. У вступі слід показати обізнаність із сучасним станом дослідженості обраної проблеми, визначити основні наукові параметри роботи - об’єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу (для досліджень мистецько-педагогічного профілю), методи дослідження, наукову новизну та теоретичне і практичне значення дослідження. Обсяг вступу - 6-8 сторінок.

Основні розділи містять історико-довідковий, теоретичний та мистецько-аналітичний матеріал (для робіт культурологічного та мистецтвознавчого профілю), або теоретичний та прак-тичний, експериментально-практичний матеріал (для робіт мистецько-педагогічного профілю).

Кожен розділ повинен завершуватися висновками, що відбиває його зміст.

Теоретична частина роботи включає теоретико-методологічні положення стосовно обраної проблеми, стан її дослідженості у сучасній науці (філософії, культурології, естетиці, мистецтвознавсті, мистецькій педагогіці), аналіз різних підходів до обраної проблеми, стислу історичну довідку за основним питанням роботи, розкриття термінологічно-понятійного апарату, що використовується у роботі. У роботах мистецтвознавчого профілю основні розділи мають включати також музично-аналітичний матеріал (якщо це передбачено обраною темою).

Практична частина (для магістерських робіт мистецько-педагогічного профілю) включає:

- спостереження магістранта під час науково-виробничого стажування (педагогічної практики), аналіз власної професійно-педагогічної діяльності;

- пропозиції, програми розвитку і вдосконалення тих чи інших методик або педагогічних технологій у галузі мистецької педагогіки;

- опис сутності педагогічного експерименту: його сутнісний зміст, хід, результати, їх кількісний та якісний аналіз; розроблену модель художньо-педагогічного процесу, що вивчається.

Як теоретична, так і практична частини магістерської роботи повинні відбивати певною мірою і власну, суб’єктивну думку магістранта, посилання на власний професійний досвід, аналіз досвіду роботи колег.

У загальних висновках подаються основні підсумки роботи, пропонуються подальші перспективи дослідження обраної проблеми.

До списку використаної літератури включаються джерела, які використовувалися під час роботи над магістерським дослідженням (монографії, збірки статей, підручники, нотні збірки тощо). Список використаної літератури має складати не менш 60 джерел, які подаються в алфавітному порядку.

У додаток можуть бути включені ілюстративні матеріали – приклади, таблиці, схеми, анкети, тести тощо.


^ Основні вимоги до оформлення магістерської роботи.

 1. Робота повинна бути надрукована на одній стороні аркуша нелінованого паперу стандартного формату (А-4), зброшурована.

 2. Текст роботи розміщується на аркуші з урахуванням стандартних виступів: зверху – 2 - 2,5 см; знизу – 2,5 см; ліворуч – 3 см; праворуч – 1 – 1,5 см, інтервал – 1,5 шріфт – 14 pt.

 3. Кількість рядків на аркуші відповідає кількості рядків на друкованій сторінці через 1,5 інтервали.

 4. Кожний розділ магістерської роботи починається з нової сторінки. Заголовки розділу та підрозділів обов’язкові.

 5. Цитати подаються за нумерацією списку використаної літератури із позначенням в дужках номеру джерела та сторінки. Наприклад - [9,36].

6. Зміст роботи на другій сторінці роботи подається за зразком:

Вступ ...............................................................................................3-7
Сторінка1/9
Дата конвертації24.10.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи