Вступ icon

ВступСхожі


Сільське господарство Південної Азії”

(КУРСОВА РОБОТА)


ЗМІСТ


ВСТУП 3

Основний текст відсутній 5

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 5ВСТУПСільське господарство – це не тільки найстародавніша і найбільш залежна від природних умов галузь економіки, але і спосіб життя більшої частини населення земної кулі.

На ранніх етапах економічної історії людства визначальну роль у формуванні місцевих особливостей сільськогосподарського виробництва (наборі вирощуваних культур, видах домашніх тварин, агротехнічних прийомах), мали природні умови території – клімат, рельєф, родючість грунтів. Господарські навики населення, досягнутий рівень соціально-економічного розвитку, умови міжнародної торгівлі лише згодом виявилися вирішальними для формування локальних соціально-економічних відмінностей територій, залучених в світове господарство.

У кожній державі, в будь-якому суспільстві сільське господарство є життєво необхідною галуззю народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господарства. Тому виробництво її є найпершою умовою існування людства.

Сільське господарство відіграє винятково важливу роль як каталізатор розвитку ринкової економіки. Ринкова економіка – це одне з найвидатніших досягнень світової цивілізації, це природне середовище людства і взаємодії товаровиробників, середовище, якому притаманні певний порядок і саморегуляція завдяки дії основного закону – попиту і пропозиції.

Аграрні підприємства працюють в умовах ризику і невизначеності. Однією з причин цього є те, що в сільському господарстві економічний процес відтворення тісно переплітається з природними (біологічними) процесами. Сільськогосподарська продукція виробляється за допомогою живих організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів), які часто функціонують як засоби виробництва. Оскільки ці живі організми розвиваються за біологічними законами, то цим і зумовлюється відома залежність процесу відтворення в сільському господарстві від природних факторів, що, в свою чергу, вимагає всебічного врахування їх і глибоких знань агробіологічної науки.

Сільське господарство – одна з головних галузей матеріального виробництва, що має важливе значення для постачання продовольства для населення та сировини для промисловості.

У світі спостерігається бесперервний приріст сільскогосподарського виробництва, але це відноситься перш за все до економічно розвинених країн, а не країн Південної Азії, адже вони є економічно менш розвинуті країни. Основу сільськогосподарського виробництва складають земельні ресурси. В Південній Азії середній показник освоєності земель також досить високий: розорані максимально можливо рівнини сходу і півдня. Головне заняття населення – споживче землеробство. Країни регіону є значними виробниками пшениці, рису, бавовни, цукрової тростини, джуту, чаю. Тому актуальним є вивчення саме сільського господарства у Південній Азії.

^ Мета і завдання дослідження. Метою даної курсової роботи є вивчення сучасного стану розвитку сільського господарства Південної Азії.Для досягнення мети потрібно вирішити такі завдання:

 • проаналізувати теоретико-методичні основи вивчення сільського господарства країни;

 • охарактеризувати передумови та фактори розвитку сільського господарства Південної Азії;

 • проаналізувати сучасний стан та особливості розміщення сільського господарства регіону;

 • визначити проблеми та перспективи розвитку сільського господарства в регіоні.

^ Об’єктом дослідження курсової роботи є сільське господарство Південної Азії.

Предметом дослідження є особливості становлення та розвитку сільського господарства Південної Азії.

^ Методи дослідження. При написанні курсової роботи було використано такі методи дослідження, як аналіз та дослідження літературних джерел, праць видатних вітчизняних та зарубіжних науковців, періодичної та тематичної преси. Важливим є метод аналізу та синтезу опрацьованої інформації, розробка власних висновків та припущень, порівняльний метод, історико-хронологічний, критично-літературний.

При написанні роботи було використано літературні джерела іноземних та вітчизняних авторів.

Структура роботи: робота складається зі вступу, основної частини у трьох розділах, висновків, списку використаної літератури та додатків.
^

Основний текст відсутній

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андрійчук В. Економіка аграрних підприємств / В. Андрійчук – К. : ІЗМН, 1996. – 510 с.

 2. Балян А. Наукове узагальнення зарубіжного досвіду в сільському господарстві / А. Балян – К. : Нічлава, 2000. – 222 с.

 3. Бузинар Б. Міжнародні відносини / Б. Бузинар // Вісник Київський нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – К, 2003 – Вип. 25/28. – С. 64–69.

 4. Безуглий В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : навч. посіб. / В. Безуглий – К. : ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

 5. Безуглий В. Регіональна економічна та соціальна географія світу : Посіб. / В. Безуглий, С. Козинець – К. : Видавничий центр «Академія», 2003. – 688 с.

 6. Дахно І. Загальні тенденції розвитку сільського господарства / І. Дахно, Ю. Бовтрук // Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К. : МАУП, 2002. – С. 108–111.

 7. Дахно І. Загальний огляд країн Азії / І. Дахно, Ю. Бовтрук // Міжнародна економіка: Навч. посіб. – Київ : МАУП, 2002. – С. 153–156.

 8. Економічна і соціальна географія світу : Навч. посіб / За ред. С. Кузика – Львів : Світ, 2002. – 672 с.

 9. Економіка зарубіжних країн / за ред. А. Філіпенка – К., 1996. – С. 317–331.

 10. Индия – проблемы и перспективы развития экономики // Бики. 2006 – Авг. ( № 96) – С. 1–4.

 11. Индия – прогноз экономического развития // Бики. – 2009 – Февр. ( № 18) – .С. 1–4.

 12. Ильина З. Рынки сельскохозяйственного сырья и про¬довольствия / З. Ильина, И. Мирочинская. – Минск. : БЭГУ, 2000. – 225 с.

 13. Канінський П. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств : монографія / П. Канівський. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 348 с.

 14. Клейн Л. Південна і Східна Азія: локомотив світової економіки / Л. Клейн // Економіка і прогнозування. – 2006 – № 1 – С. 33–41.

 15. Коваленко Ю. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі / Ю. Коваленко – К. : ІАЕ УААН, 2000. – 200 с.

 16. Майовець Є. Теорія аграрних відносин: навчальний посібник / Є. Майовець. – К. : ЦНЛ, 2005. – 276 с.

 17. МБРР об экономике Пакистана на современном тапе // Бики – 2005. – Март( № 26) – С. 4–16.

 18. Основи аграрної економіки / за ред. В. Галушка і Г. Хулєнбрука. – К. : Вища освіта, 2003. – 339 с.

 19. Пакистан вошел в гуппу наиболие динамічно развивающихся // Бики. – 2005. – Июнь ( № 68) – С. 5–16.

 20. Розвиток господарських формувань і організація виробництва в аграрній сфері АПК / за ред. П. Саблука. – К. : ІАЕ УААН, 1999. – 296 с.

 21. Серова Е. Аграрная экономика: учеб. для студ. эконом. вузов, факульт. и спец-ностей / Е. Серова.– М. : ГУ ВШЭ. – 2000. – 480 с.

 22. Семенов В. та ін. Загальний курс агробізнесу – К., 2000.– С. 254–2 61.

 23. Слав’юк Р. Предмет, завдання і методи науки «Економіка сільського господарства» / Р. Слав’юк – Луцьк, 1999. – С. 47–50.

 24. Тараканов Г. Факторы ускоренного розвития экономики стран Юго-Восточ. Азии / Г. Тараканов // Весник Московського ун-та. Сер. 6. Экономика и науч. Журнал. – 2008. – № 2. – С. 73–84.

 25. Тодаро М. Экономическое развитие : Учебник / М. Тодаро – М, 1997. – С. 329–333.

 26. Хорунжий М.  Організація агропромислового комплексу / М. Хорунжий – К. : КНЕУ, 2001. – 340 с.

 27. Чехотовський Е. Основи статистики сільського господарства: Навч. посіб. / Е. Чехотовський – К. : КНЕУ, 2001. – 432 с.

 28. Юрківськмй В. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник / В. Юрківський – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2001. – 416 с.

 29. Юрківський В. Країни світу: Довідник / В. Юрківський – К. : Либідь, 1999. – 368 с.

 30. Економіка країн Південної Азії. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.grinchuk.lviv.ua/book/8/321.html

 31. Географія економічна, регіональна економіка. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=24990

 32. Країни світу. Географія. Бангладеш. Країни світу. Географія. Непал. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Nepal/nepal.php/

 33. Країни світу. Географія. Пакистан. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Pakistan/pakistan.php

 34. Країни світу. Географія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Butan/butan.php

 35. Країни світу. Географія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/Maldivs/maldivs.php?menu=geography

 36. Особенности и перспективы развития экономики азиатского региона. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/geography/00000447_0.html

 37. Погода и климат Шри-Ланки. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.asian.com.ua/about/sh_3.htm

 38. Шри-Ланка. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://srilanka2r.com/documents/25.html


ДОДАТКИ

Додаток А

Мал. Сільське господарство Азії

Додаток Б


Мал. Просушування рису

Додаток В

Обробка ріллі тракторомОбробка ріллі за допомогою худоби (Індонезія)

Додатки видалено. Завантажте повну версію роботи

Скачати 73.89 Kb.
Дата конвертації24.10.2013
Розмір73.89 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи