Типові практичні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання icon

Типові практичні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконанняСхожі
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3034 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ


Планування і контроль на підприємстві ”


для студентів економічних спеціальностей

денної і заочної форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2011


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві" / укладачі: О.Ю. Древаль, О.І. Вишницька. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 54 с.


Кафедра управління

ЗМІСТ

С.

ВСТУП…………………………………………………………….......

4

ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ……………………….


5

1 Практичне заняття «Система планування на підприємстві»……

5

2 Практичне заняття «Нормативна база планування»……………..

6

3 Практичне заняття «Планування (збуту) обсягів продажу»…….

11

4 Практичне заняття «Планування виробничої програми»………..

13

5 Практичне заняття «Планування забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю»……………………………….

20

6 Практичне заняття «Планування потреби в персоналі»…………

25

7 Практичне заняття «Планування коштів на оплату праці»……...

30

8 Практичне заняття «Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва»………………………………………….

34

9 Практичне заняття «Планування собівартості продукції»………

38

10 Практичне заняття «Фінансове планування і контроль на підприємстві»…………………………………………………………

47

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………

54


ВСТУП


Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.

Завданнями дисципліни є: засвоєння студентами основних принципів і методів планування виробничо-господарської діяльності підприємства, опанування форм, методів і процесу планування і контролю; вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми; уміння виконати техніко-економічне, стратегічне планування і диспетчирування виробництва.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: методологічні основи планування, закономірності і принципи планування; організаційні форми і структуру окремих видів планування, інформаційне і програмне забезпечення; оцінку ефективності розроблювальних планів, організацію планової роботи на підприємстві, бізнес-планування.

Студент повинен уміти: організовувати внутрішньофірмове планування, використовувати різноманітні засоби і методи планування; планувати інноваційну й інвестиційну діяльність; здійснювати планування продажів, розробляти виробничу програму; визначати потребу в персоналі, планувати зростання продуктивності праці на підприємстві; планувати фонд оплати праці; визначати потребу в матеріально-технічних ресурсах; планувати витрати виробництва та реалізації продукції; планувати прибуток підприємства, його рентабельність, оцінювати фінансовий стан підприємства; прогнозувати техніко-економічний і соціальний розвиток підприємства; здійснювати поточну перевірку виконання планів та їх аналіз.

^ ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ


1 Практичне заняття

«Система планування на підприємстві»


Завдання 1 (творче)


Проаналізувати вислови за варіантами.

1-й варіант: «Планування - це спосіб уникнути невдачі, але одночасно це спосіб відсторонитися від активних дій».

2-й варіант: «Якщо немає плану, то ви не управляєте ситуацією, а ситуація управляє вами».

3-й варіант: ««Планування - це засіб виправдання бездіяльності й запобігання ризику».


Завдання 2


Англійський фахівець із планування Р.Фін дослідив діяльність з планування в 56 англійських фірмах: як великих, так і дрібних, як високо- так і низькодохідних. Фірми повинні були вказати стаж внутрішньофірмового планування і його ефективність (у діапазоні від великого успіху до невдачі). Результати дослідження наведені в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – Оцінка використання планування

Наслідки застосування планування

Тривалість досвіду планування

(у роках)

Число фірм (випадків)

<2

2-5

6-10

>10

Великий успіх

0

0

3

3

6

Успіх

3

13

19

19

54

^ Обмежений успіх

0

19

16

5

40

Невдача

0

0

0

0

0

^ Число фірм (випадків)

3

32

38

27

100

Проаналізуйте отримані дані й зробіть висновки.


^ 2 Практичне заняття

«Нормативна база планування»


Завдання 1

Визначити кількість майстрів на дільницях цеху, якщо кількість робітників в базовому році була: на заготівельній дільниці – 50 осіб, на дільниці механічної обробки – 110 осіб, на складальній дільниці – 88 осіб. У поточному році за планом обсяг робіт збільшиться на 20%, норми керованості становлять: на заготівельній дільниці – 28, на механічній – 25, на складальній – 19 робітників на одного майстра.


Розв’язання

Кількість майстрів на дільницях цеху визначаємо за формулою

, (2.1)

де Чроб – чисельність робітників, осіб;

Нкер – норма керованості.

Визначимо кількість майстрів на заготівельній дільниці:

майстри.

1,2 – коефіцієнт, що враховує збільшення обсягу робіт у плановому році на 20%;

Розрахуємо кількість майстрів на механічній дільниці:

майстрів.

Визначимо кількість майстрів на складальній дільниці:

майстрів.

Відповідь: кількість майстрів така, осіб: на заготівельній дільниці – 2; на дільниці механічної обробки – 5; на складальній дільниці – 6.


Завдання 2

На основі даних про трудомісткість різних видів управлінських та інших робіт визначити загальну кількість персоналу та норму керованості (для майстрів).


Таблиця 2.1 – Вихідні дані

Посада

Обсяг робіт, год

Начальник цеху

1895

Начальники дільниць

3600

Старші майстри

9750

Майстри

48800

Економісти

3600

Нормувальники

14420

Бухгалтери розрахункового відділу

3580

Бухгалтери матеріального відділу

1810

Табельники

3620

Секретар

1810

Комірники

1800

Експедитори

1790

Реальний фонд робочого часу – 1810 годин за рік, кількість промислово-виробничого персоналу – 860 осіб.


Розв’язання

Визначаємо кількість керівників, спеціалістів, службовців кожної посади.

Кількість робітників розраховуємо за формулою

, (2.2)

де Q – обсяг робіт, год.;

Фр – реальний фонд робочого часу, год.


Результати розрахунків заносимо у таблицю 2.2.


Таблиця 2.2 – Розрахунок кількості керівників, спеціалістів, службовців

Посада

Обсяг робіт, год.

Розрахункова кількість

Планова кількість

1

2

3

4

Начальник цеху

1895

1,04

1

Начальники дільниць

3600

1,99

2

Старші майстри

9750

5,39

5

Майстри

48800

26,96

27

Економісти

3600

1,99

2

Нормувальники

14420

7,97

8

Продовження таблиці 2.2

1

2

3

4

Бухгалтери розрахункового відділу

3580

1,98

2

Бухгалтери матеріального відділу

1810

1

1

Табельники

3620

2

2

Секретар

1810

1

1

Комірники

1800

0,99

1

Експедитори

1790

0,99

1

ВСЬОГО

53

1 Загальну кількість персоналу визначаємо за формулою

,

де Чкер.спец.сл – кількість керівників, спеціалістів, службовців, осіб;

Чроб – кількість робітників, осіб.

Чзаг = 53 + 860 = 913 осіб.


2 Норма керованості для майстрів визначається за формулою

, (2.3)

де Чм – кількість майстрів, осіб.

особи.

Відповідь: загальна кількість персоналу становить 913 осіб; норма керованості для майстрів становить 32 особи.


Завдання 3

Розрахувати норму чисельності працівників загального відділу установи, якщо місячний обсяг документообігу 5300 од., з них документів, що потребують відповіді, – 1520, і тих, що не потребують відповіді (інформаційних), – 3780 од. За нормативами середній час на обробку одного документа, що потребує відповіді, – 0,5 люд.-год; на обробку документа, що не потребує відповіді, – 0,2 люд.-год. Реальний фонд робочого часу на одного працівника на рік становить 1830 год.


Розв’язання

Знаходимо сумарну місячну трудомісткість робіт загального відділу:


Тм = 1520 · 0,5 + 3780 · 0,2 = 760 + 756 = 1516 нормо-год.


Визначаємо річну трудомісткість:


Тр = 1516 · 12 = 18192 год.


Норма чисельності робітників визначається за формулою

, (2.4)

де Тр - річна трудомісткість робіт, год;

Фр - реальний фонд робочого часу на одного працівника за рік, год.

осіб.

Відповідь: норма чисельності працівників загального відділу становить 10 осіб.


^ Завдання для самостійного розв’язання


Завдання 1

Розрахувати норму явочної чисельності та норму облікової чисельності робітників для обслуговування 120 одиниць технологічного обладнання, якщо середня норма часу на обслуговування однієї одиниці дорівнює 1,33 люд.-год., тривалість зміни 8 год., коефіцієнт змінності – 1,36, номінальний фонд робочого часу – 271 день, реальний фонд робочого часу - 238 днів.


^ Методичні вказівки щодо розв’язання

1 Норматив чисельності обернено пропорційний нормі обслуговування, визначається за формулою

, (2.5)

де - норма часу обслуговування, люд.-год.;

- тривалість робочої зміни, год.

2 Норма явочної чисельності визначається за формулою

, (2.6)

де - кількість одиниць технологічного обладнання, що потребують обслуговування;

- норматив чисельності робітників на одиницю обладнання, осіб;

- коефіцієнт змінності.


3 Норма облікової чисельності визначається за формулою

, (2.7)

де - номінальний фонд робочого часу;

- реальний фонд робочого часу.


Завдання 2

Розрахувати норму явочної та облікової чисельності прибиральників виробничих приміщень. Нормативи часу (у хвилинах) на 100 кв. м. та обсяг робіт наведені в таблиці 2.3. Коефіцієнт змінності - 2,4. Номінальний фонд робочого часу – 260 днів, реальний фонд робочого часу - 230 днів, тривалість зміни – 8 годин.


Таблиця 2.3 – Вихідні дані

^ Вид робіт

Підмітання вручну

Миття підлоги вручну

Забрудненість

Середня

Підвищена

Середня

Підвищена

Підлога з твердим покриттям, гладка, хв.

12

14

27

53

Площа приміщень, кв. м

1200

600

1200

600

Кількість прибирань за зміну

2

3

1

2


Завдання 3

Для нормувальників встановлені такі норми навантаження (кількість робітників, дані умовні): для ковальських цехів – 100 чол., складальних – 150 осіб, механічних – 75 осіб та допоміжних цехів – 200 осіб.

Розрахувати необхідну кількість нормувальників, якщо на підприємстві 3600 робітників-відрядників, з них 20% - в ковальських цехах, 29% в механічних, 36% - в складальних, інші – у допоміжних цехах.


3 Практичне заняття

«Планування (збуту) обсягів продажу»


Задача 1

Річним планом підприємства передбачається випуск продукції, який наведений у табл. 3.1.

Таблиця 3.1 – Вхідні дані

Виріб

Кількість, тис. од.

Оптова ціна,

грн

план

факт

А

200

310

10

Б

1000

1250

2,5

В

450

300

9,2

Г

135

245

5,7

Визначити, на скільки відсотків виконаний план у грошовому виразі і за номенклатурою.


Розв’язання

Розрахуємо обсяг виробництва у грошовому виразі за планом і фактично.

План:

тис. грн.

Фактично:

тис. грн.

Знаходимо, на скільки відсотків виконано план у грошовому виразі:

.

Визначимо, на скільки відсотків виконано план за номенклатурою за кожним виробом:

 • для виробу А: ;

 • для виробу Б: ;

 • для виробу В: ;

 • для виробу Г: .

Відповідь: У грошовому виразі план виконано на 110,3%, за номенклатурою план виконано за виробами: А на 155%, Б на 125%, В на 66,7%, Г на 181,5%.


Завдання 2

Проаналізувати план продажу за попередній період, використовуючи такі показники:

 1. абсолютний приріст (зменшення) обсягу продажу;

 2. зміна номенклатури (асортименту) продукції;

 3. індивідуальний індекс фізичного обсягу реалізованої продукції.


Таблиця 3.2 - Вихідні дані

Виріб

Обсяг продажів, тис. грн

план

факт

А

1200

1180

Б

2700

2780

В

-

470

Г

1210

1350

Д

500

390


Розв’язання

1 Абсолютний приріст (зменшення) обсягу продажів розраховуємо за формулою

,

де - фактичний обсяг продажів, грн;

- плановий обсяг продажів, грн.


2 Зміна номенклатури (асортименту) продукції визначається так. Спочатку знаходимо для окремих виробів планове, а потім фактичне значення питомої ваги даного виробу в загальному обсязі продажів за формулами

та ,

де - плановий обсяг продажів j-го виробу, грн;

- добуток обсягу продажів усіх виробів за плановою номенклатурою, грн;

- фактичний обсяг продажів j-го виробу, грн;

- добуток обсягу продажів усіх виробів за фактичною номенклатурою, грн.


3 Індекс фізичного обсягу реалізованої продукції визначається за формулою

.

Результати розрахунків заносимо до таблиці 3.2.


Таблиця 3.2 – Результати розрахунків

Виріб

Абсолютний приріст (зменшення) обсягу продажу, тис. грн

Зміна номенклатури (асортименту) продукції

Індивідуальний індекс фізичного обсягу реалізованої продукції

А

-20

↓ з 21% до 19%

0,98

Б

80

↓ з 48% до 45%

1,03

В

470

↑ з 0% до 8%

-

Г

140

↑ з 21,6% до 21,9%

1,12

Д

-110

↓ з 8% до 6%

0,78^ 4 Практичне заняття

«Планування виробничої програми»


Завдання 1

Визначити товарну, реалізовану, валову і чисту продукцію, виходячи з таких даних.


Таблиця 4.1 – Вихідні дані

Показник

Од. вим.

Значення

1. Виробництво продукції в натуральному вираженні:

виріб А

виріб Б

виріб В

од.550

700

600

2. Відпускна ціна одиниці продукції:

виріб А

виріб Б

виріб В

грн


10000

12000

8000

3. Об’єм напівфабрикатів, що реалізуються на сторону

тис. грн

2200

4. Послуги виробничого характеру, що надаються на сторону

тис. грн

3000

5. Залишки незавершеного виробництва:

на початок року

на кінець року

тис. грн


1200

1400

6. Матеріальні та прирівняні до них витрати

тис. грн

17200

7. Вартість сировини та матеріалів замовника

тис. грн

240

8. Залишки нереалізованої продукції на:

на початок року

на кінець року

тис. грн


800

560


Розв’язання

1 Розраховуємо обсяг товарної продукції за формулою

, (4.1)

де - обсяг товарної продукції;

- обсяг виробництва j-го виду продукції;

- оптова ціна підприємства на одиницю j – го виду продукції;

- вартість запчастин, напівфабрикатів власного виробництва, що реалізуються на сторону;

- вартість робіт і послуг на сторону;

n – кількість найменувань продукції, що виготовляється на підприємстві.

ТП = 550 × 10000 + 700 × 12000 + 600 × 8000 + 2200000 + + 3000000 = 23900000 грн.


2 Розрахуємо обсяг реалізованої продукції (РП) за формулою

, (4.2)

де - запас готової продукції у грошовому вираженні на складі підприємства на початок і кінець планового періоду;

- вартість продукції, відвантаженої замовникам, але не оплаченої на початок і кінець планового періоду.

РП = 23900000 + (800000 – 560000) = 24140000 грн.

3 Визначаємо план з валової продукції (ВП) за формулою


, (4.3)

де - залишки незавершеного виробництва у вартісному вираженні на кінець і початок планового періоду;

- залишки спеціального технологічного оснащення у вартісному вираженні на кінець і початок планового періоду;

- вартість сировини й матеріалів замовників.

ВП = 23900000 + (1400000-1200000) + 240000 = 24340000 грн.

4 Обсяг чистої продукції визначаємо за формулою


, (4.4)

де ^ М – матеріальні витрати на виробництво продукції;

А – амортизаційні відрахування основних фондів, перенесені на вартість товарної продукції.

^ ЧП = 23900000 – 17200000 = 6700000 грн.


Відповідь: обсяг товарної продукції – 23900000 грн, реалізованої продукції – 24140000 грн, валової – 24340000 грн, чистої – 6700000 грн.


Завдання 2

Підприємство виготовило продукції основного виробництва на суму 3250 тис.грн. Роботи виробничого характеру, що були виконані на сторону, – 140 тис.грн. Вартість напівфабрикатів власного виробництва – 370 тис.грн, з них 70% використано у власному виробництві. Розмір незавершеного виробництва збільшився на кінець року на 50 тис.грн. Залишки готової продукції на складі на початок року – 28 тис.грн, на кінець року – 33 тис.грн.

Визначити обсяг товарної, валової, реалізованої продукції підприємства.


Розв’язання

1 Визначаємо обсяг товарної продукції за формулою (4.1):


ТП = 3250000 + 140000 + 0,3*370000 =  3501000 грн.


2 Розраховуємо обсяг реалізованої продукції за формулою (4.2):


РП = 3501000 + (28000-33000) = 3496000 грн.


3 Визначаємо обсяг валової продукції за формулою (4.3):


ВП = 3501000 + 50000 = 3551000 грн.


Відповідь: обсяг товарної продукції – 3501000 грн, реалізованої продукції – 3496000 грн, валової продукції – 3551000 грн.


Завдання 3


На підставі даних таблиці 4.2 визначити планові показники реалізованої, товарної і валової продукції, а також валового і внутрішньозаводського обороту підприємства.


Таблиця 4.2 – Вихідні дані, тис. грн

Цехи-виробники продукції

Цехи-споживачі

Реалізація продукції на сторону

Незавершене виробництво

Ливар-ний

Ковальсь-кий

Меха-нічний

Складаль-ний

Ремонт-но-механіч-ний

Інстру-менталь-ний

на початок року

на кінець року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ливарний

-

80

740

-

50

60

40

90

75

Ковальський

-

-

300

-

-

8

25

10

14

Механічний

-

-

-

4200

50

70

90

320

270

Складальний

-

-

-

-

-

-

6100

600

540

Ремонтно-механічний

50

70

80

65

-

25

40

20

17

Інструментальний

70

210

270

80

40

-

120

60

65

Залишки готової продукції на складі: на початок року – 300 тис. грн, на кінець року – 180 тис. грн.


Розв’язання

1 Розрахуємо обсяг товарної продукції як обсяг реалізованої продукції на сторону за всіма цехами-виробниками продукції (добуток стовп. 8):


^ ТП = 40 + 25 + 90 + 6100 + 40 + 120 = 6415 тис. грн.


2 Визначаємо обсяг реалізованої продукції за формулою (4.2)

РП = 6415 + 300 – 180 = 6535 тис. грн.


3 Визначаємо обсяг валової продукції за формулою (4.3)


ВП = 6415 + (75 + 14 + 270 + 540 + 17 + 65 – 90 – 10 – 320 – 600 – 20 – 60) = 6296 тис.грн.


4 Внутрішньозаводський оборот являє собою суму продукції та послуг, що використовуються всередині заводу.

Визначаємо внутрішньозаводський оборот як добуток значень стовпців 2, 3, 4, 5, 6, 7:


ВЗО = 50 + 70 + 80 + 70 + 210 + 740 + 300 + 80 + 270 + 4200 + 65 + 80 + 50 + 50 + 40 + 60 + 8 + 70 + 25 = 6518 грн.


5 Валовий оборот визначаємо за формулою


ВО = ВЗО + ВП, (4.5)


ВО = 6518 + 6295 = 12814 грн.


Відповідь: обсяг товарної продукції – 6415 тис.грн, реалізованої продукції – 6535 тис.грн, валової – 6296 грн, внутрішньозаводський оборот – 6518 грн, валовий оборот – 12814 грн.


^ Завдання для самостійного розв’язання


Завдання 1

Визначити обсяг реалізованої продукції у вартісному вираженні виходячи з таких даних:

 • річний випуск продукції: виріб А – 550 шт., виріб Б – 730 шт., виріб В – 600 шт., виріб Г – 400 шт.;

 • оптова ціна за виріб А – 100 грн, Б – 1800 грн, В – 1200 грн, Г – 900 грн;

 • залишки готової продукції на початок планового року – 2530 тис. грн;

 • вартість річної продукції, відвантаженої замовнику, але не сплаченої ним у базовому році – 1700 тис. грн;

 • залишки нереалізованої продукції на кінець року склали 4880 тис. грн.


Завдання 2

Визначити темпи зростання обсягу виробництва товарної та чистої продукції, а також основних показників виробництва. Зробити висновки.

Таблиця 4.3 – Вихідні дані

Показники

Базовий період

Звітний період

Обсяг товарної продукції, тис. грош. од., у тому числі:

800

820

- матеріали

224

265

- амортизація

15

15

- витрати на оплату праці

120

110


Завдання 3

Підприємство випускає столярну продукцію, що характеризується наступними даними в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – Вихідні дані

Найменування продукції

План випуску в натуральному виразі

Норма трудомісткості, люд./днів

Віконні блоки, кв.м

1500

0,45

Дверні блоки, кв.м

850

0,27

Плінтуси

40000

0,06

Розрахувати план випуску продукції в умовно-натуральних показниках кв.м віконних блоків.


Завдання 4

У плановому році підприємство планує випустити 1000 од. виробів А за ціною 500 грн/од. та 3000 од. виробів Б за ціною 600 грн/ од. Крім того, планується виготовити комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн, у тому числі для сторонніх замовників – на 1500 тис. грн; також у плані передбачаються зміни залишків готової продукції на складі з 2000 тис. грн до 500 тис. грн.

Розрахувати план з товарної, валової та реалізованої продукції.


Завдання 5

У першому кварталі підприємство планує виготовити продукції і напівфабрикатів у розрізі структурних підрозділів:

1) цех №1 – на суму 2050 тис. грн, із них 950 тис. грн буде використано у власному виробництві; реалізовано на сторону – 320 тис. грн; інші напівфабрикати будуть передані на обробку в цех №2;

2) цех №2 – на суму 380 тис. грн, із них планується реалізувати на сторону – 210 тис. грн, а інші напівфабрикати передати в цех №4;

3) цех №3 – на суму 140 тис. грн, при цьому вся продукція призначається для внутрішньозаводського використання;

4) цех №4 – на суму 4600 тис. грн;

5) навчальні майстерні – на суму 840 тис. грн.

Продукція цеху №4 і навчальних майстерень повністю реалізується на сторону. Також планується виготовити устаткування на 175 тис. грн. для власного капітального будівництва і надати послуги промислового характеру на сторону на суму 90 тис. грн.

Залишки незавершеного виробництва на початок кварталу – 280 тис. грн, на кінець кварталу – 310 тис. грн.

Визначити плановий обсяг валового і внутрішньозаводського обороту, товарну і валову продукцію.


^ 5 Практичне заняття

«Планування забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю»


Завдання 1

На дільниці механічного цеху працює 20 верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі на токарному верстаті становить 0,25 нормо-годин. Дільниця працює в дві зміни, тривалість однієї зміни – 8 годин. Число неробочих днів у розрахунковому році – 107. Регламентовані простої обладнання становлять 5% від режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнт використання токарних верстатів дорівнює 0,85. Визначити виробничу потужність дільниці цеху і можливий обсяг випуску продукції.


Розв’язання

1 Визначаємо режимний фонд часу (Фреж) механічної дільниці за формулою


, (5.1)

де - кількість днів у році;

- кількість вихідних і святкових днів, що не збігаються з вихідними;

- тривалість робочої зміни, год;

- кількість змін роботи.


Визначаємо: Фреж = (365 – 107) · 2 ·8 = 4128 год.


2 Визначаємо ефективний фонд часу (Феф) з урахуванням простою обладнання за формулою


, (5.2)

де - відсоток втрат робочого часу на плановий ремонт.


год.

3 Визначаємо виробничу потужність механічної дільниці (ВПмас) за формулою

, (5.3)

де - кількість одиниць основного устаткування на ділянці (лінії);

- трудомісткість виготовлення продукції в даній групі устаткування ділянки (норма часу виготовлення виробу на основній групі устаткування);

- річний ефективний фонд часу роботи устаткування.

Тоді од.


4 Визначаємо можливий обсяг виробництва продукції (В) згідно з формулою


, (5.4)


де Квик – коефіцієнт використання потужності виробничої дільниці.

од.


Відповідь: виробнича потужність механічної дільниці – 313728 од. на рік, можливий обсяг виробництва продукції – 2666667 од. на рік.


Завдання 2

Визначити вихідну та середньорічну виробничу потужність підприємства за такими даними:

 • виробнича потужність на початок року – 400 млн грн.;

 • введення потужності:

у травні – 10 млн грн;

у липні – 8 млн грн;

- виведення потужності в червні – 15 млн грн.

Розв’язання

1 Розрахуємо вихідну потужність за формулою


,

де – вхідна виробнича потужність;

– виробнича потужність, що вводиться;

– виробнича потужність, що буде виведена в плановому періоді.


ВПвих = 400 + 10 + 8 – 15 = 403 млн грн.


2. Визначимо середньорічну потужність за формулою


,

де – кількість місяців експлуатації відповідних груп устаткування.


млн грн.


Відповідь: вихідна потужність становить 403 млн грн, середньорічна потужність – 401,92 млн грн.


Завдання 3

Визначити виробничу потужність складальної дільниці, якщо відомо: корисна площа складального цеху – 200 м2; площа, яку займає один виріб – 3,5 м2, а робоча зона для складання одного виробу становить 30% від його площі. Тривалість складання одного виробу – 12 днів, режимний фонд часу складальної дільниці – 265 днів/рік.


Розв’язання

1 Знайдемо площу, робочої зони для складання одного виробу (Sр.з) за формулою

,

де - площа, яку займає один виріб, м2;

- частка допоміжної робочої зони для складання одного виробу від площі, зайнятої одним виробом, %.

Тоді м2.

2 Знаходимо виробничу потужність складальної дільниці (ВПск) за формулою

,

де - корисна площа цеху, ділянки, м2;

- площа, необхідна для складання одного виробу, м2/од.;

- календарна тривалість етапу складання одного виробу, год.

Отримуємо виріб.

Відповідь: виробнича потужність складальної дільниці становить 971 виріб на рік.


^ Завдання для самостійного розв’язання


Завдання 1

Визначити виробничу потужність пекарні і її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 0,8 кг становить 32 хв., тривалість зміни – 8 годин. Режим роботи – двозмінний. Номінальний фонд робочого часу – 300 днів у році, втрати робочого часу становить 10%.


Завдання 2

У механічному цеху машинобудівного заводу встановлено 40 токарних, 24 фрезерних, 21 свердлильний і 15 шліфувальних верстатів. Режим роботи цеху: у дві зміни по 8 годин при п’ятиденному робочому тижні. Простої устаткування в планових ремонтах становлять: для токарних верстатів – 6 %, фрезерних – 7 %, свердлильних – 8 %, шліфувальних – 8 %.

У цеху виготовляється один виріб А. Планові норми часу на оброблення одиниці продукції на верстатах, нормо-годин: токарних – 2,2; фрезерних – 1,3; свердлильних – 0,9; шліфувальних – 1,1.

Розрахувати виробничу потужність механічного цеху.


Завдання 3

Визначити коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства в цілому й за окремими виробами планової номенклатури.

Очікувана виробнича потужність підприємства на початок року склала у вартісному вираженні 19,2 млн грн, у натуральному вираженні: виріб А – 63 шт., виріб Б – 1340 шт., виріб В – 15000 шт. У плановому періоді передбачається введення нових виробничих потужностей. У цілому середньорічна потужність, що планується ввести, складає 0,6 млн грн; за виробами: виріб А – 5 шт., виріб Б – 50 шт., виріб В – 500 шт. Строки введення за виробами: виріб А – 31 липня, виріб Б – 1 березня, виріб В – 1 жовтня. Планова номенклатура, що встановлена для заводу в централізованому порядку, за виробами: виріб А – 60 шт., виріб Б – 1300 шт., виріб В – 12000 шт. Вартість річного випуску продукції заводу в цілому становить 17,2 млн грн.


^ 6 Практичне заняття

«Планування потреби в персоналі»


Завдання 1

Чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві в базовому році склала 4500 осіб. У плановому році обсяг виробництва збільшився на 5,2%, а відносна економія працюючих склала 41 осіб. Обчислити приріст продуктивності праці у плановому році.


Розв’язання

1 Знайдемо вихідну чисельність персоналу в) з урахуванням збільшення обсягу виробництва за формулою

, (6.1)

де - фактична кількість персоналу у базовому періоді, осіб;

- коефіцієнт, що показує зростання обсягу виробництва у плановому періоді в абсолютних відсотках стосовно базового року.


Чв = 4500 · 1,052 = 4734 особи.


2 Знайдемо планову чисельність персоналу за формулою

, (6.2)

де - сумарна економія чисельності персоналу, осіб;


Чп = 4734 – 41 = 4693 особи.


3 Зміну продуктивності праці знаходимо за формулою

, (6.3)


.


Відповідь: приріст продуктивності праці становить 0,87%.


Завдання 2

Будівельно-виробниче об’єднання має річний обсяг будівельно-монтажних робіт, які виконує власними силами, в розмірі 95000 тис.грн. Виробіток на одного працюючого у звітному році склав 55 тис.грн. Планування організаційно-технічних заходів зменшить витрати праці на виконання будівельно-монтажних робіт. Економія чисельності працюючих у плановому році за рахунок окремих факторів передбачається у такій кількості, осіб:

 • підвищення питомої ваги збірного будівництва – 74;

 • підвищення рівня механізації будівельно-монтажних робіт – 15;

 • зміна структури виробництва – 65;

 • запобігання внутрішньозмінним втратам робочого часу – 41.

Визначити:

1) зростання продуктивності праці в цілому по об’єднанню в плановому році;

2) відносне зростання продуктивності праці під впливом кожного фактора.


Розв’язання


1 Визначимо базову чисельність працюючих за формулою:

, (6.4)

де V – обсяг робіт;

Нв норма виробітку.


Чб = 95000/55 = 1727 осіб.


2 Знаходимо вихідну чисельність робітників за формулою (6.1)

осіб.

(Ков = 100%, оскільки за умовою завдання збільшення обсягу робіт не планується).


3 Знайдемо сумарну економію працюючих:

Чсум = 74 + 15 + 65 + 41 = 195 осіб.


4 Розрахуємо планову чисельність працюючих:

Чпл = 1727 – 195 = 1532 особи.

5 Знайдемо зміну продуктивності праці за формулою (6.3)

.

6 Знайдемо відносне зростання продуктивності праці під впливом кожного фактор за формулою

, (6.5)

де - зміна кількості персоналу під впливом і-го фактора.

За рахунок підвищення питомої ваги збірного будівництва відносне зростання продуктивності праці складе

.

За рахунок підвищення рівня механізації будівельно-монтажних робіт відносне зростання продуктивності праці складе

.

За рахунок зміни структури виробництва відносне зростання продуктивності праці складе

.

За рахунок запобігання внутрішньозмінним втратам робочого часу відносне зростання продуктивності праці складе

.

Відповідь: 1) зростання продуктивності праці в цілому по об’єднанню становить 12,7%; 2) відносне зростання продуктивності праці під впливом кожного фактора становить: 4,48%, 0,88%, 3,91%, 2,43%.


Завдання 3

Розрахувати планову чисельність працівників за такими даними: виробнича програма підприємства на рік – 450000 од. Трудомісткість окремих видів робіт на один виріб становить: свердлувальні роботи – 15 нормо-годин, токарні – 10 нормо-годин, шліфувальні – 4 нормо-години, фрезерні – 8 нормо-годин, складальні роботи – 15 нормо-годин. Середній відсоток виконання норм виробітку – 110%. Річний корисний фонд часу одного працівника – 1680 год. Кількість допоміжних робітників – 25% від кількості відрядників.


Розв’язання

1 Визначаємо трудомісткість виробничої програми за формулою

, (6.6)

- кількість найменувань виробів у виробничій програмі, од.;

- кількість операцій, необхідних для виготовлення виробу i-го найменування;

– виробнича програма виробів i-го найменування, од.;

– трудомісткість j-ї операції з виготовлення одиниці i-го виробу, нормо-годин.


Тв.п св. = 450000 · 15 = 6750000 нормо-годин;

Тв.п ток = 450000 · 10 = 4500000 нормо-годин;

Тв.п шл = 450000 · 4 = 1800000 нормо-годин;

Тв.п фр = 450000 · 8 = 3600000 нормо-годин;

Тв.п ск = 450000 · 15 = 6750000 нормо-годин.


2 Визначаємо планову чисельність основних робітників за професіями за формулою

, (6.7)

де - трудомісткість виробничої програми;

– корисний фонд часу роботи одного виробничого робітника за рік;

– коефіцієнт виконання норм виробітку.

.

особи; осіб;

особи; осіб;

особи.

Всього: 3653 + 2435 + 974 + 1948 + 3653 = 12663 особи.


3 Знайдемо чисельність допоміжних робітників:

Чдоп = 12663·0,25 = 3166 осіб.


Відповідь: чисельність свердлильників становить 3653 особи, токарів – 2435 осіб, шліфувальників – 974 особи, фрезерувальників – 1948 осіб, складальників – 3653 особи. Кількість допоміжних робітників – 3166 осіб.


^ Завдання для самостійного розв’язання


Завдання 1

Виробіток на одного працюючого в базовому періоді склав 670 тис. грн, чисельність працюючих – 254 особи. Обсяг товарної продукції в плановому році збільшиться на 8,4%. За планом підвищення ефективності виробництва передбачено умовно скоротити 35 осіб. Визначити плановий показник виробітку на одного працюючого й зростання продуктивності праці.


Завдання 2

Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році склала 250 осіб, випуск товарної продукції – 2557 тис. грн. У плановому році обсяг товарної продукції повинен скласти 2680 тис. грн, а продуктивність праці підвищиться на 6%. Визначити чисельність промислово-виробничого персоналу в плановому році?


Завдання 3

Розрахувати відносну економію кількості робітників-відрядників внаслідок зниження трудомісткості продукції і підвищення середніх норм виробітку в плановому році порівняно з початком року, а також зростання продуктивності праці за рахунок впливу кожного фактора.

Плановий випуск продукції становить: виріб А – 2000 од., виріб Б – 5000 од., виріб С – 5000 од. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції наведена в табл. 6.1.


Таблиця 6.1 – Вихідні дані

Найменування виробу

Трудомісткість виготовлення одиниці виробу,

нормо-годин

на початок року

за планом

Виріб А

9,45

9

Виріб В

7,8

7,5

Виріб С

9,6

9,7


Корисний фонд робочого часу одного працівника у базисному році 1650 годин. Середній коефіцієнт виконання норм виробітку: на початок року – 1,2; у плановому році -1,25.


^ 7 Практичне заняття

«Планування коштів на оплату праці»


Завдання 1

Розрахувати план із заробітної плати підприємства методом прямого рахунку, якщо відомо:

1 Виробнича програма на рік становить: виріб А – 3900 од., виріб Б – 5100 од., виріб В – 1850 од. Нормована розцінка на одиницю продукції становить: виріб А – 262 грн, виріб Б – 226,5 грн, виріб В – 392,5 грн.

2 Доплати до фонду заробітної плати повинні становити: до годинного – 14% від тарифного фонду; до денного – 1,5% від годинного фонду заробітної плати; до річного – 5,5% від денного фонду заробітної плати.

3 Фонд заробітної плати допоміжних робітників, розрахований виходячи із штатного розкладу і розрахунків за нормовані роботи допоміжного характеру, дорівнює: в основних виробничих цехах – 1881,5 тис. грн; у допоміжних і обслуговуючих цехах – 2104,1 тис. грн.

4 У звітному році у підрозділах підприємства працювало 800 керівників та спеціалістів, а також 200 службовців з річним фондом заробітної плати відповідно 2427,8 та 303,5 тис. грн. У розрахунковому році передбачається чисельність спеціалістів збільшити на 637 осіб, а службовців зменшити на 20 осіб.

5 Розрахунковий фонд заробітної плати працівників соціальної сфери становить 182,1 тис. грн, позаштатного персоналу – 60,7 тис. грн.


Розв’язання

1 Визначаємо тарифний фонд заробітної плати (ФЗПтар) згідно з виробничою програмою і розцінками на одиницю продукції за формулою

, (7.1)

де - виробнича програма на рік, од.;

- розцінка на одиницю продукції, грн/од.

^ ФЗП тар = 3900 · 262 + 5100 · 226,5 + 1850 · 392,5 = 2901780 грн.

2 Визначаємо доплати до годинного фонду заробітної плати:

Дгод = 2901780 · 0,14 = 406249,2 грн.

3 Аналогічно визначаємо доплати до денного фонду заробітної плати:

Дден = (2901780 + 406249,2) · 0,015 = 49620,4 грн.

4 Визначаємо доплати до річного фонду заробітної плати:

Дріч = (2901780 + 406249,2 + 49620,4) · 0,055 = 184670,7 грн.

5 Загальний фонд заробітної плати основних виробничих робітників за всіма видами виробів складе:

,

ФЗПрічосн. = 2901780 + 406249,2 + 49620,4 + 184670,7 =

= 3542320,33 грн.

6 Фонд заробітної плати допоміжних працівників:

ФЗПдоп.роб = 1881500 + 2104100 = 3985600 грн.

7 Загальний фонд заробітної плати основних та допоміжних робітників складе:

ФЗП роб = 3542320,3 + 3985600 = 7527920,3 грн.

8 Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів, службовців у розрахунковому році визначаємо з урахуванням зміни чисельності керівників, спеціалістів та службовців:грн.

9 Фонд заробітної плати працівників соціальної сфери та позаштатного персоналу.

ФЗПсоц = 182100 + 60700 = 242800 грн.

10 Загальний фонд заробітної плати у розрахунковому році складе:

^ ФЗП = 7527920,3 +4634692,68 + 242800 = 12405412,98 грн.


Відповідь: плановий фонд заробітної плати складе 12405412,98 грн.


Завдання 2

Визначити місячний фонд заробітної плати та середньорічну заробітну плату робітника.

Кількість виробів за планом на рік: виріб А – 18000 шт.; вибір Б – 24000 шт. Відрядна розцінка за виріб А – 6,64 грн, за виріб Б – 4,41 грн. Фонд тарифної заробітної плати основних робітників за виготовлення інших виробів 220 тис. грн. Доплати: до годинного – 40% від тарифного фонду заробітної плати, до денного – 5% від годинного фонду, до годинного – 15% від денного фонду. Облікова чисельність робітників – 250 осіб.


Розв’язання


1 Визначаємо тарифний фонд заробітної плати (ФЗПтар) за формулою

,

де - виробнича програма на рік, од.;

- розцінка на одиницю продукції, грн/од.

ФЗПтар = 18000 · 6,64+24000 · 4,41+220000 = 445360 грн.


2 Визначаємо годинний фонд заробітної плати (ФЗПгод) за формулою

,

де - доплати до годинного фонду заробітної плати розраховуються як

Дгод = 445360 · 0,4 = 178144 грн.

Тоді

ФЗПгод = 445360+178144 = 623504 грн.

Також це можна записати як ФЗПгод = 1,4 · 445360 = = 623504 грн.

3 Аналогічно визначаємо денний фонд заробітної плати:

ФЗПден = 623504 · 1,05 = 654679,2 грн.

4 Визначаємо річний фонд заробітної плати:

ФЗПріч = 654679,2 · 1,15 = 752881,08 грн.

5 Розраховуємо місячний фонд заробітної плати:

ФЗПміс = 752881,08/12 = 62740,09 грн.

6 Визначаємо середньорічну заробітну плату одного працівника:

,

де ^ Ч – облікова чисельність робітників, осіб.


ЗПс.р = 752881,08/250 = 3011,52 грн.


Відповідь: місячний фонд заробітної плати становить 62740,09 грн, середньорічна заробітна плата одного працівника – 3011,52 грн.


^ Завдання для самостійного розв’язання


Завдання 1

Визначити місячний фонд заробітної плати й середньорічну заробітну плату працівника. Тарифний фонд заробітної плати працівників - 46,7 тис. грн. Доплати до тарифного фонду заробітної плати - 45%, годинного фонду - 1%, денного фонду - 7%. Облікова чисельність працівників - 30 осіб.


Завдання 2

Фонд тарифної заробітної плати робітників на наступний рік повинен становить 272 тис. грн. Доплати, що входять у фонд заробітної плати робітників:

за відрядно-преміальною системою – 2,3 тис. грн;

за погодинно-преміальною системою – 21,5 тис. грн;

за роботу в нічний час – 0,9 тис. грн;

доплату бригадирам – 0,3 тис. грн;

доплата за навчання учнів – 0,1 тис. грн;

за чергові та додаткові відпустки – 31,5 тис. грн;

за час виконання державних обов’язків – 0,4 тис. грн

Визначити годинний, денний і річний фонд заробітної плати робітників.


Завдання 3

Розрахувати загальний фонд заробітної плати персоналу на плановий рік, якщо розцінка за одиницю продукції становить 20 грн, річний випуск продукції – 24000 од., кількість працівників, що працюють за погодинною формою оплати праці, – 25 осіб, середня годинна тарифна ставка цих працівників, – 12,17 грн. Корисний фонд часу одного працівника – 1720 год. Премії виплачуються в розмірі: для працівників, що працюють за погодинною формою оплати праці, – 20%, відрядникам – 25%. Інші доплати до прямого фонду заробітної плати робітників становлять 30 тис. грн. Кількість інших категорій персоналу 28 працівників, середній оклад – 1250 грн на місяць, премії нараховуються в розмірі 30%.


^ 8 Практичне заняття

«Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва»


Завдання 1

Визначте потребу у матеріальних ресурсах та план поставок для забезпечення виробничої програми на квартал згідно з вихідною інформацією, наведеною в таблиці 8.1.


Таблиця 8.1 – Вихідні дані

Показник

Значення

Виробнича програма, тис. од.

10

Норма витрат матеріалу, кг/од.

7,8

Запас матеріалу на початок планового періоду, т

10

Період поставки матеріалу, днів

20

Тривалість транспортування, днів

3

Підготовчий запас, днів

5

Ціна матеріалу, тис. грн/т

8


Розв’язання

1 Визначаємо потребу матеріалу на виробничу програму (Пм) за формулою

,

де - норма витрат матеріалу на і-й виріб, кг/од.;

- виробництво і-го виробу в плановому періоді, од;

- кількість видів виробів, для яких використовується даний вид матеріалу.

Тоді т.

2 Визначаємо норму запасу матеріалу в днях (Тз) за формулою

,

де - технологічний запас (дорівнює половині періоду поставки), днів;

- транспортний запас, днів;

- підготовчий запас, днів;

- страховий запас (дорівнює половині технологічного запасу), днів.

Тоді дні.

3 Визначаємо норму запасу матеріалу в натуральному виразі (Тзн) за формулою

т.

4 Визначаємо план поставок матеріалу в натуральному виразі:

т.

5 Визначаємо план поставок матеріалу у вартісному виразі

грн.

Відповідь: потреба у матеріалі становить – 78 т, план поставок матеріалу на квартал становить – 88 т, у вартісному виразі – 704 тис. грн.


Завдання 2

Визначити потребу в болтах на плановий період за умови, що норми витрат немає. Фактичні витрати за минулий період становили 5 т. У плановому періоді обсяг виробництва збільшився на 10%. Потрібно забезпечити економію матеріалів на 3%.


Розв’язання

Якщо за окремими видами номенклатури продукції відсутні розроблені норми витрат у плановому періоді, потреба в матеріальних ресурсах розраховується за формулою

де Мфі – фактичні витрати цього матеріалу в минулому періоді;

І1 – індекс збільшення чи зменшення виробничої програми в плановому періоді порівняно з попереднім;

І2 – індекс середнього зниження норм витрат матеріалу в плановому періоді.

М = 5000 · 1,1 · 0,97 = 5335 кг.


Відповідь: потреба в болтах на плановий період становить 5335 кг.


Завдання 3

На плановий період підприємством укладено договори на поставку металу в об’ємі 8 т, а середня вага виробу 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72. 30 % відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. На плановий період підприємство має доставити споживачам 7500 шт. металовиробів.

Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства з виробництва металовиробів з точки зору забезпеченості металом.


Розв’язання

1 Норма витрат металу на один виріб обчислюється:

Нв = 0,85/0,72=1,18 кг.

2 Можливий випуск продукції з одержаного металу розраховуємо за формулою

М=Мзагві,

де Мзаг – загальний об’єм матеріалу.


М= 8000/1,18 = 6779 шт.


3 Величина відходів, які можуть повторно використовуватись у виробництві, становить:

8000 · (1-0,72) · 0,3 =672 кг,

тобто з них можна виготовити додатково:

Мд = 672/1,18 = 569 шт.

4 Загальна кількість металовиробів, що може бути вироблена із даної кількості металу, становитиме:

6779+569=7348 шт.

Отже, 8 т металу не вистачить для виконання виробничої програми в об’ємі 7500 шт. Для виконання цього завдання підприємству потрібно додатково придбати:

(7500-7348) · 1,18 = 179,36 кг металу.

Відповідь: для виконання виробничої програми підприємству необхідно додатково 179,36 кг.


^ Завдання для самостійного розв’язання


Завдання 1

Розрахувати обсяг річних закупок матеріалів за умови: залишок матеріалів на складі на початок року становить 8400 кг; норма витрачання матеріалу на одиницю продукції – 2,8 кг; плановий річний випуск продукції складе 20 тис. одиниць; залишки матеріалів на складі на кінець року – 6200 кг.


Завдання 2

На основі даних, поданих у таблиці 8.2, розрахувати потребу підприємства в матеріалах та комплектуючих для виконання виробничої програми в плановому періоді в обсязі 120000 шт., якщо для виробництва продукції використовуються: матеріал 1, матеріал 2 та матеріал 3.


Таблиця 8.2 – Вихідні дані

Показники

Планове значення

1. Норма витрат матеріалів, ум. од./од. продукції

Матеріал 1

Матеріал 2

Матеріал 3


5

3

0,5

2. Вартість матеріалу, грн / ум. од.

Матеріал 1

Матеріал 2

Матеріал 3


20

45

1000

3. Норма витрат комплектуючих виробів, шт./ од. продукції

6

4. Вартість комплектуючих виробів, грн/шт.

12


Завдання 3

Розрахувати річну потребу в матеріалах на пошиття одягу за даними табл. 8.3


Таблиця 8.3 – Вихідні дані

Вид виробу

Показники

Норма витрат ресурсу, пог. м

Ціна ресурсу, грн/пог. м

Обсяг продажу, од.

Жіноча сукня

2,1

65,5

450

Жіночий брючний костюм

3,6

84,3

200

Блуза жіноча

1,4

47,6

270

Комбінезон жіночий

3,2

70,8

150


^ 9 Практичне заняття

«Планування собівартості продукції»

Сторінка1/3
Дата конвертації24.10.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи