Наукових праць icon

Наукових працьСхожі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ПАВЛА ТИЧИНИ


ЗБІРНИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ


Частина 1


Умань – 2008

ББК 74.2я43

З 41

Збірник наукових праць затверджено постановою

Президії ВАК України 9 лютого 2000 р. №2-02/2 перелік 4

(Бюлетень ВАК №2, 2000 р.) як наукове видання щодо публікації наукових

досліджень з галузі педагогічних наук. Засновник: Уманський

державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095.


^ Головний редактор:

Мартинюк М.Т.доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


^ Редакційна колегія:

Кузь В.Г.доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;

Побірченко Н.С.доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи;

^ Коберник О.М. – доктор педагогічних наук, професор, декан технолого-педагогічного факультету;

Біда О.А.доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри методики початкового навчання;

^ Тищенко Т.М.кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, відповідальний секретар.


Рецензенти:

Сметанський М.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

^ Пометун О.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України.


Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 8 від 24 березня 2008 р.)


^ Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – Ч. 1. – 254 с.


ISBN 966-8063-91-7


До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу середньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, імен власних та інших відомостей.


© УДПУ імені Павла Тичини, 2008

© РВЦ «Софія», 2008

ЗМІСТ


Бак С.М.

ПРО ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ………………….
7

^ Берека В.Є.

ПОШУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРАНТІВ – МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ………………………………
13

^ Берьозкіна І.А.

ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ……
18

^ Братанич О.Г.

ГРУПОВА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УРОЧНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ………………………...
26

Бугакова Л.

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ ПОНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ …………………...
31

^ Бялик О.В.

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ
ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ……………………………………………
38

^ Вербицька П.В.

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ………………..
44

^ Гончаренко С.А.

СІМ’Я ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ……………………………………
52

^ Горохівський П.І.

ТРИПІЛЬСЬКІ КОРЕНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ І ДЕРЖАВНОЇ СИМВОЛІКИ …………………………………………………………..
59

^ Желуденко М.О.

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ……………………………………………………………..
66

^ Засименко В.В.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКОГО МОВНОГО ЕТИКЕТУ …..
72

Іванова І.В.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ …………….
79

^ Коломієць Н.А.

ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДИДАКТИЧНИХ ЗАСАД ЗАСТОСУВАННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ……………………………………………
85

^ Кулікова А.Є.

ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

(НА ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ) …………………………………………….
95

^ Макарчук В.В.

РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ
ПРАЦІ В РАДЯНСЬКІЙ ШКОЛІ ……………………………………..
103

^ Малежик Ю.М.

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ НАПРИКІНЦІ ХХ СТ. ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ ……………………………………………..
110

^ Міхно С.В.

ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ……………………………………..
118

^ Нікітчина С.О.

ІСУС ХРИСТОС ЯК ІДЕАЛ МОРАЛЬНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ ЛЮДИНИ В ПОГЛЯДАХ Я.А. КОМЕНСЬКОГО І
Г.С. СКОВОРОДИ ……………………………………………………..
124

^ Осадченко І.І., Сидоренко С.І.

МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ СТИМУЛЮВАТИ ТВОРЧУ АКТИВНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ ………………………………
131

^ П’ятак М.М.

ДУХОВНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ …………………………...
143

^ Паладьєва А.Ф.

СТАРОДАВНІ МОВИ В ЗМІСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ …………………..
150

^ Пархета Л.П.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

У СПАДЩИНІ В.СУХОМЛИНСЬКОГО …………………………….
157
^ Пироженко Л.В.

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У СЕРЕДИНІ
ТА КІНЦІ 60-Х РР. ХХ СТ. ……………………………………………
164

^ Пометун О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ……………
171

^ Рум’янцева К.Є.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ …………………………………………………..
176

^ Совгіра С.В.

ОНТОЛОГІЯ ПОНЯТЬ «СВІТОГЛЯД», «НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД», «ЕКОЛОГІЧНИЙ СВІТОГЛЯД» ……………………
183

^ Сусліна І.В.

МОДЕЛЬ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ
СТУПЕНЕВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ………………………………………………
193

^ Тімець О.В.

КОМП’ЮТЕРНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК ІНТЕГРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧИТЕЛЯ
ГЕОГРАФІЇ ……………………………………………………………..
200

^ Ткаченко М.О.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ФОРМУВАННЯ АРТИСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ……………………………...
206

^ Усенко Н.М.

ПІЗНАВАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТИ ……………………………
212

^ Хлопов А.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ТА МЕТОДІВ

НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ» ……………………………….
217

^ Черевченко В.В.

ВЕРБАЛЬНІ ЗНАКИ ЕТНОКУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ МОВЛЕННІ ……………………...
222

^ Чирікова Г.І.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМАМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ ……
229
^ Шоробура І.М.

ШКІЛЬНА ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТИ

В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ С.РУСОВОЇ ………………………
236

^ Шуляк С.А.

ПАРАДИГМАТИКА ПРОСТОРУ З КОМПОНЕНТАМИ
степ, дорога, море (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЙ
ЄВГЕНА ГУЦАЛА) ……………………………………………………
241

^ Ярошинська О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ БАТЬКІВСТВА У ПЕРІОД ІСНУВАННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН ТА КНЯЖУ ДОБУ …………………………………………
247УДК 378.147

С.М. Бак

кандидат фізико-математичних наук,

асистент, Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського


^ ПРО ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ


Стаття присвячена питанню впровадження кредитно-модульної системи при вивченні математичного аналізу студентами математичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів.


The article is devoted to the question of introduction of the credit-module system at the study of mathematical analysis by the students of mathematical specialities of pedagogical universities.


^ Постановка проблеми. Необхідною вимогою до змісту освіти у підготовці майбутнього вчителя математики є її фундаментальність, яка забезпечує основу для подальшого вдосконалення. Основу модульного розбиття змісту складає системний аналіз понятійного апарату навчальної дисципліни. Такий підхід дозволяє виділити групи головних категорій та основних фундаментальних понять, логічно і компактно згрупувати навчальний матеріал, запобігти зайвому повторенню всередині курсу та в суміжних дисциплінах.

В умовах інтеграції української системи освіти з європейською зростають вимоги до теоретичного і професійного рівня підготовки фахівців. Без сумніву поряд з цим особливе значення має формування майбутнього вчителя математики як творчої особистості. У зв’язку з цим необхідно, щоб методика викладання математичних дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах була систематизованою і спрямованою на мотивацію студента на оволодіння знаннями згідно з вимогами Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).

^ Аналіз останніх досліджень. На сьогоднішній день важко знайти опубліковані результати із впровадження положень Болонського процесу в Україні. Це можна пояснити тим, що цей процес дуже складний.

Нагадаємо, що у контексті Болонської декларації міністри різних країн домовилися про поступову реалізацію таких завдань ([1], [2], [4], [5]):

  • поділити курс вищої освіти на два цикли: бакалаврський і магістерський;

  • прийняти загальні стандарти і кваліфікації на рівні різних країн;

  • запровадити єдину систему організації навчання й оцінювання (кредитно-модульна система і оцінка ECTS);

  • мотивовано залучити студентів до навчання (студенти повинні не стільки отримувати комплекс знань, скільки вміння їх самостійно здобувати, творчо вирішувати завдання, адаптуватися до будь-яких умов);

  • усунути перепони для вільного пересування студентів, викладачів, науковців;

  • зробити привабливим і відкритим для мешканців різних країн європейський ринок праці;

  • запровадити навчання протягом усього життя.

При втіленні цих завдань виникає чимало проблем. Ми зупинимося на питанні впровадження модульно-рейтингової системи навчання. Зазначимо, що кредитно-модульною технологією навчання активно займалися відомі науковці Т. Алєксєнко, Р. Гуревич, І. Козловські, П. Сікорський та багато інших.

Як зазначено в [9], методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо впровадження КМСН (кредитно-модульної системи навчання) за вимогами ECTS, особливо пропозицій щодо оформлення результатів контролю навчального процесу, не досить. Автор цієї статті ([9]) вважає, що документація має бути єдиною для всіх ВНЗ і кафедр, і тому він пропонує розробити її на рівні кафедри і, враховуючи результати контролю, вносить такі пропозиції:

1. Засвоєння змістових модулів має здійснюватися шляхом проведення семінарських занять, контрольних, курсових і наукових робіт, тестування тощо; кожна кафедра, викладач або самі студенти мають обирати доцільні методи під контролем деканату і навчальної частини. При цьому організацією навчального процесу повинні займатися деканати, а контроль за якістю та успішністю навчання студентів слід покласти на спеціальну комісію навчальної частини. Пропонована відомість «Результатів поточного та підсумкового контролю» потребує розшифрування:

а) на кафедрі треба розробити відомість для кожної групи студентів з дисциплін для обліку оцінок за змістовими модулями (кількість модулів не більша двох-трьох), а оцінку з курсової роботи врахувати окремо. Це необхідно для об’єктивного оцінювання знань студентів за семестр;

б) якщо контроль студентів здійснюється за результатами семінару (співбесіди), обов’язково необхідно розробити методичні рекомендації з планом семінарських занять і дати критерії оцінювання знань студентів; якщо контроль знань студентів здійснюється за результатами контрольної роботи (завдання), потрібно розробити критерії оцінювання; якщо контроль знань студентів здійснюється за результатами тесту, слід дати анотацію до кожного запитання тесту;

2. Здійснення контролю знань студентів за принципами КМСН вимагає більше часу і творчої діяльності викладача. Тому пропонується:

а) змінити функції одного з лаборантів і ввести до його обов’язків підбиття підсумків результатів контролю за КМСН з використанням єдиної методики; максимально автоматизувати навчальний процес, використовуючи комп’ютери;

б) зменшити кількість студентів у групі до 12 осіб або сформувати підгрупи чисельністю до 6 студентів (за наявності 25-30 студентів контроль їхніх знань буде просто формальним).

Усі ці пропозиції є досить слушними, проте реалізувати їх буде не просто.

У роботі [8] пропонується адаптація традиційної рейтингової системи оцінювання до ECTS, що власне зараз і реалізовується у ВНЗ України, зокрема у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

У роботі [3] пропонується реалізація модульно-рейтингової системи на базі тестових технологій. У Курському державному технічному університеті вже 15 років на кафедрі вищої математики використовується РІТМН (рейтингова інтенсивна технологія модульного навчання). Навчальний матеріал кожного семестру розбитий на модулі, логічно завершені частини предмета. Кожен студент отримує індивідуальні завдання по модулю, які виконує самостійно при періодичному контролю зі сторони викладача. При настанні рубіжного терміну студент повинен захистити модуль. Останні роки захист модулів проводиться за тестовою технологією, і в залежності від розв’язаних тестових завдань студент отримує бали за модуль. Досягнення обґрунтованого висновку про знання студентів на основі змісту тесту є головною метою тестології – науки про розробку якісних тестів та їхнього ефективного застосування.

На нашу думку повністю переходити до тестового контролю знань не варто, проте ці технології частково можна і треба впроваджувати у сучасну вищу школу.

У роботі [7] висвітлено перші результати впровадження КМСН. За попередніми результатами експерименту робиться висновок: традиційна система навчання сприяє більш рівномірному засвоєнню знань усіма студентами, а при КМСН студенти, які мають навички самостійної роботи і високу мотивацію до навчання, здобувають знання значно швидше, ніж ті, що звикли бути пасивними учасниками навчального процесу.

^ Метою даної статті є знаходження шляхів вирішення проблем організації навчального процесу в умовах кредитно-модульного навчання.

Виклад основного матеріалу. У даній роботі висвітлюються деякі аспекти організації навчального процесу при впровадженні модульно-рейтингової системи навчання при вивченні математичного аналізу студентами, які навчаються за напрямом «математика» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

На кафедрі математики ВДПУ по всіх навчальних дисциплінах розроблено і затверджено у 2005 році навчальні програми за вимогами кредитно-модульної системи. Періодично розробляються робочі плани з кожної дисципліни, які постійно вдосконалюються у процесі впровадження КМСН. Згідно цих планів навчальний матеріал протягом семестру ділиться на кілька змістових модулів. Розроблено шкалу оцінювання згідно ECTS. На кожен модуль поточного контролю ведеться поточна відомість успішності студентів. Поки не має єдиних вимог щодо організації навчального процесу та критеріїв оцінювання з окремих дисциплін, тому кожен викладач упроваджує різноманітні форми поточного контролю, які мають різну відсоткову вартість, що не дуже добре.

Для кращої організації навчального процесу при вивченні дисципліни «математичний аналіз» нами розроблено «робочий зошит студента з математичного аналізу» (автори: Ковтонюк М.М., Бак С.М.) на кожний семестр. Цей посібник є одним із засобів адаптації студентів до КМСН. На даний момент він постійно удосконалюється, тому на ньому не будемо детально зупинятися. Зауважимо лише, що «робочий зошит» на його початку містить робочий план студента (табл. 1), шкалу оцінювання (табл. 2), розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю (табл. 3, 4).

У даному випадку навчальний матеріал ділиться на 2 модулі поточного контролю (по 2,5 кредити), кожен з яких містить по 2 змістові модулі. Протягом семестру студент може отримати 400 балів, що становить 80 % від загальної кількості балів. Таким чином студенти, які претендують на високу оцінку повинні здавати екзамен, на який відводиться 20 % від загальної кількості балів. На нашу думку ця відсоткова вартість екзамену може бути більшою. Зауважимо, що такі види контролю, як самостійні, контрольні роботи, творчі завдання та колоквіуми повинні складати 70-80 % від загальної кількості балів, які студент може отримати протягом одного модуля поточного контролю. Це аргументується тим, що ці види контролю навчальної діяльності студентів найкраще висвітлюють наявні знання студентів. Виходячи з психологічних індивідуальних особливостей не кожен студент, маючи хороші знання, може виявляти активність та ініціативу на заняттях, а тому за роботу на аудиторних заняттях, на нашу думку, варто виділяти не більше 10-15 % від загальної кількості балів в межах модуля.


Таблиця 1.
Назви теоретичних

блоків

К-сть

кредитів

Кількість годин

Всього

Ауд.

Лекцій

Практичних

Самостійна

робота

^ Семестр ІІІ

1.

Невизначений

інтеграл
42

28

14

14

14

2.

Інтегральне

числення функції однієї змінної
48

32

16

16

16
Модуль 1

2,5

90

60

30

30

30

3.

Числові та функціональні ряди
38

20

10

10

18

4.

Степеневі та тригонометричні ряди
52

28

14

14

24
Модуль 2

2,5

90

48

24

24

42
Всього:

5

180

108

54

54

72


Таблиця 2.

Шкала оцінювання


За шкалою університету

За державною

(національною)

шкалою

За шкалою ECTS

90-100

Відмінно

A (відмінно)

82-89

Добре

B (дуже добре)

75-81

C (добре)

67-74

Задовільно

D (задовільно)

60-66

E (достатньо)

35-59

Незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом


Таблиця 3.
Вид діяльності

Коефіцієнт вартості

(бали)

Кількість

робіт

Результат

(бали)

1.

Лекційні заняття

1

27

27

2.

Практичні заняття

1

27

27

3.

Домашні завдання

1

25

25

4.

Конспект

5

2

10

5.

Творче завдання

10/20

2

30

5.

Самостійні роботи (на практичних заняттях)

10/25/35

3

70

6.

Контрольна робота

45

2

90

7.

Колоквіум

60

2

120
^ Всього за 3-й семестр:400
Нормований рейтинговий бал (%)80
^ Екзамен (%)20
Підсумковий рейтинговий бал

(нормований) (%)100


Таблиця 4.


Модулі поточного контролю

Кількість балів

Лекції

Практичні

заняття

Самостійна робота

Всього

Всього

Конспект

Творчі завд.

Д/з

СР

Колоквіуми

Контрольні

роботи

Модуль 1

15

15

170

6

10

14

35

60

45

200

Модуль 2

12

12

176

5

20

11

35

60

45

200

Всього:

27

27

346

11

30

25

70

120

90

400
Сторінка1/14
Дата конвертації23.10.2013
Розмір4.17 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи