Україна icon

УкраїнаСхожі

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА


КАФЕДРА

ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ


ГРОШІ І КРЕДИТМетодичні вказівки до семінарських (практичних) занять

і завдання для самостійної роботи

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету економіки і підприємництва

денної та заочної форми навчання


Вінниця-2009
УДК____
Автори: Н.Д. Фаюра, к.е.н., зав. кафедри фінансів та кредиту.

С.В. Томчук, асистент кафедри фінансів та кредиту.

О.Л. Руда, асистент кафедри фінансів та кредиту.

А.І. Долованюк, директор СТОВ «Гостинне»


Рецензенти:

Сьомченков О.А., к.е.н., доцент кафедри фінансів КНТЕУ ВТЕУ

Томчук О.Ф., к.е.н., доцент кафедри обліку і аналізу ВДАУ


^ Коротка анотація

Методичні вказівки містять тематику семінарських (практичних) занять і питання для самостійного вивчення по темах занять з курсу “Гроші і кредит”. Крім цього додаються тестові завдання, перелік рекомендованих літературних джерел, питання до іспиту, а також подані теми рефератів та доповідей. Методичні вказівки розраховані на студентів факультету економіки та підприємництва денної та заочної форми навчання.


Рекомендовано науково-методичною радою

Вінницького державного аграрного університету

Протокол №_______ від ___26.01__2009р.


Зав. видавничим центром ВДАУ Романов О.М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк.. 6 Обл.-вид. арк..

Наклад 75 прим. зам.№

Видавничий центр ВДАУ

Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008

Тел. 330

ЗМІСТ


ВСТУП

Основні положення модульно – рейтингової системи контролю знань …...….…..

Тематичний план навчальної дисципліни “Гроші і кредит”………………...………

ТЕМА 1. Суть і функції грошей...............…………………………………………..……….

ТЕМА 2. Грошовий обіг та грошові потоки...…………………………………….……..…

ТЕМА 3. Безготівковий грошовий обіг....................……………………………….….……

ТЕМА 4. Грошовий ринок.....................………………………………………….…….……

ТЕМА 5. Грошові системи................................................................…………….…………

ТЕМА 6. Інфляція та грошові реформи....…………………………………….…………...

ТЕМА 7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм....……………………….….

ТЕМА 8. Кредит у ринковій економіці...............................………………………………..

ТЕМА 9. Фінансові посередники грошового ринку.........…………………..…….……..

ТЕМА 10. Центральні банки...................……………………………………………..…….

ТЕМА 11. Комерційні банки

ТЕМА 12 Валютний ринок і валютні системи....................................................................

ТЕМА 13. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітниц-

тва з Україною.........................................................................................................................

Тестові завдання………………………………………………………………….…....

Тематика рефератів……………………………………………………………....……

Тематика доповідей………………………………………………………………...…

Питання до іспиту…………………………………………………………………..…

Список рекомендованої літератури………………………………………………..…


ВСТУП


Категорії "гроші" та "кредит" існували і існують в різних суспільно-економічних формаціях на базі товарного виробництва і обігу. Гроші і кредит як наслідок економічних відносин розвиваються в масштабах, які визначаються економічними процесами. В умовах конкуренції між учасниками процесу відтворення успіх приходить до того, хто краще володіє сучасними методами використання грошей, кредиту, технології банківської справи.

Вивчення курсу “Гроші і кредит” започатковує професійну підготовку студентів факультету економіки та підприємництва, що визначає роль і місце даного курсу.

Проведення семінарських (практичних) занять є важливою складовою підготовки студентів і має забезпечити досягнення таких завдань:

 1. Закріплення і поглиблення знань студентів, отриманих при вивченні лекційного курсу, а також організація систематичної роботи студентів із додатковою літературою.

 2. Освоєння і розвиток студентами навичок самостійної роботи.

 3. Орієнтація студентів на пошук оптимального варіанту, якщо задача має дві розв’язки або більше.

 4. Вивчення питань студентами, які призначені для самостійного опрацювання.

 5. Підготовка студентів до ефективного вивчення наступних фінансових дисциплін.

Найбільш складні завдання розраховані на аудиторну роботу студентів під керівництвом викладача, частина – для самостійної роботи.

Головною метою самостійної роботи студентів по вивченню курсу “Гроші і кредит” є формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення, спеціальних знань в галузі грошей і кредиту, навичок розробки та обгрунтування питань, пов´язаних із кредитуванням розрахунків підприємств

Завданням самостійної роботи студентів з курсу “Гроші і кредит” є поглиблення теоретичної та практичної підготовки студентів з питань:

 • сутності методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики;

 • закономірностей грошово-кредитного обігу в умовах ринкового господарства;

 • принципів та форм організації сучасної грошово-кредитної системи;

 • особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту;

 • характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності;

 • функціонуванню спеціалізованих небанківських інститутів та ін.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен вміти:

 • вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-кредитного характеру;

 • аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку;

 • прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин;

 • обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного характеру.

Форми контролю самостійної роботи студентів.

 1. Перевірка конспекту самостійної роботи студентів.

 2. Оцінка змісту знань, поставлених студентом на консультації.

 3. Написання студентом рефератів, доповідей.

 4. Перевірка складеного студентом самостійно опрацьованої літератури з навчальної дисципліни.

 5. Підсумковий контроль знань, набутих при вивченні дисципліни у формі здачі екзамену.

Методичні рекомендації складені у відповідності з навчальною програмою “Гроші і кредит”.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОДУЛЬНО – РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З КУРСУ “Гроші і кредит”


Весь курс дисципліни “Гроші і кредит” складається з 13-ти основних тем. Загальний обсяг практично – семінарських занять складає 30 год.; лекційний курс – 30 год., самостійна робота студентів – 21 год.

Курс “Гроші і кредит” ділиться на два модулі, кожен з яких є окремим розділом. Модуль включає ряд тем, що оцінюються у балах. Бальна оцінка кожного модуля враховує контрольну, самостійну роботу, тестові завдання, семінарські заняття та лекції.

На основі проведеного модуля студент може набрати бали від мінімальної до максимальної кількості. Загальна рейтингова оцінка знань студентів складається із набраної по усіх модулях суми балів, максимальне значення яких становить 100 балів.

Студент вважається встигаючим, якщо він набрав не менше 60 балів із 100.

Студент, який набрав від 1 до 59 балів може бути атестований лише шляхом складання іспиту на загальних засадах.

Весь курс дисципліни “Гроші і кредит” поділяється на такі модулі:

Модуль 1. Гроші та грошова система (лекцій – 12 год., практичних занять – 12 год.)

Модуль 2. Кредит та кредитні відносини (лекцій – 18 год., практичних занять – 18 год.)


^ Структурно-модульна схема

з дисципліни „Гроші та кредит”

для студентів 3-го курсу ф-ту економіки та підприємництва

спеціальності "Облік та аудит"


Модуль

К-ть годин

Форма контролю

К-ть заходів

Оцінка за захід, балів

Сума балів

ЛЗ

ПЗ

СРС

mах

min

mах

min

1

12

12

14

Перевірка ЛЗ

6

0,5

0

3

0

Перевірка ПЗ

6

0,5

0

3

0

Усне, тестове письмове опитування

3

5

3

15

9

Самостійна робота

1

5

3

5

3

Захист модуля

1

15

13

15

13

Всього за модуль 1

 

 

41

25

2

18

18

16

Перевірка ЛЗ

9

0,5

0

4,5

0

Перевірка ПЗ

9

0,5

0

4,5

0

Усне, тестове письмове опитування

6

5

3

30

18

Самостійна робота

1

5

4

5

4

Захист модуля

1

15

13

15

13

Всього за модуль 2

 

 

59

35

^ Разом по курсу

Всього

30

30

30

Іспит

100

60Вивчення матеріалу в об’ємі модуля здійснюється на лекційних та практично – семінарських заняттях. Після завершення модуля виставляється модульна оцінка.


Рейтингова оцінка (абсолютна кількість балів за дисципліну)

Державна оцінка за 5-ти бальною шкалою

90-100

5-відмінно

75-89

4-добре

60-74

3-задовільно

35-59

2-незадовільно

менше 35

складання іспиту на загальних умовах


^ Форми контролю та критерії оцінювання знань

Контроль за вивченням курсу «Гроші та кредит» здійснюється на основі оцінювання результатів самостійної роботи студента. Система контролю рівня засвоєння програмного матеріалу складається з таких етапів:

1. Перевірка рівня теоретичної підготовки студентів: контрольні роботи, тестові завдання, семінарські завдання (ділові ігри, усне опитування, дискусії тощо)

 1. Перевірка рівня практичної підготовки студентів: підготовка і виконання рефератів

та їх захист, фінансових новин та повідомлень тощо.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Гроші та кредит"


Форма підсумкового контролю – іспит


Назва теми

Всього

Кількість годин

3 них
Лекції

Практичні

СРС

МОДУЛЬ 1^ Змістовний модуль 1 Види, форми, функції грошей та їх обіг  24 год/0,67кр


 1. Суть і функції грошей

6

2

2

2

 1. Грошовий обіг та грошові потоки
6

2

2

2

 1. Безготівковий грошовий обіг

12

4

4

4

^ Змістовний модуль 2 Грошовий ринок та грошові системи: історія розвитку та сучасна характеристика 14 год/0,38кр

 1. Грошовий ринок

7

2

2

3

 1. Грошові системи
7

2

2

3

Всього по модулю 1

38 / 1,5кр

12

12

14

МОДУЛЬ 2

^ Ззмістовний модуль3 Сталість грошових систем та механізм їх забезпечення: теорія та практика 10год/0,28кр

 1. Інфляція та грошові реформи.

4

1

1

2

2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм.

6

2

2

2

^ Ззмістовний модуль 4 Економічна суть та призначення кредиту та роль банківської системи в його забезпеченні  24 год/0,67кр

3.Кредит у ринковій економіці.

14

6

6

2

 1. Фінансові посередники грошового ринку.
4

1

1

2

 1. Центральні банки

4

1

1

2

6. Комерційні банки

4

1

1

2

^ Змістовний модуль 5 Валютний ринок, валютні системи та форми співробітництва з Україною 18 год/0,5кр

7. Валютний ринок і валютні системи.

10

4

4

2

8. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

6

2

2

2

Всього по модулю 2

52 / 1,45кр

18

18

16

ВСЬОГО:

90

30

30

30


Модуль 1


ТЕМА 1

Суть і функції грошей

Основні терміни і поняття: купівельна спроможність грошей, гроші як товар, історичні концепції походження грошей, функції грошей (міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші), форми грошей, кредитні гроші, вексель, чек, банкнота, депозитні гроші, кредитна картка, електронні гроші, грошові потоки, повноцінні і неповноцінні гроші, грошова одиниця, масштаб цін, сеньйораж.


План

 1. Походження та розвиток знань про гроші.

 2. Сутність грошей, товарна природа грошей і особливості їх як загального еквівалента.

 3. Функції грошей.

 4. Форми грошей, що знаходяться в обігу.

 5. Роль грошей у розширеному відтворенні


Питання для самостійного вивчення:

 1. Сутність грошей як загального еквівалента і абсолютно ліквідного активу. “Гроші як гроші” і “гроші як капітал”.

 2. Переваги використання грошей як засобу обігу у порівнянні з бартером.

 3. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монометалізм.

 4. Якісні властивості грошей.

 5. Взаємозв’язок функцій грошей та вплив на них зміни вартості грошей.


Рекомендована література:12, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


ТЕМА 2

Грошовий обіг та грошові потоки

Основні терміни і поняття: грошовий обіг, грошовий оборот, девальвація, ревальвація, грошовий ринок, грошові потоки, повноцінні та неповноцінні гроші, грошовий агрегат, грошова маса, депозитні гроші, швидкість обігу грошей.


План

 1. Суть і економічні основи грошового обігу та грошового обороту.

 2. Суть і структура грошового обороту

 3. Грошова маса та її агрегати.

 4. Закони грошового обігу. Сталість грошей


Питання для самостійного вивчення:

 1. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування.

 2. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів.

 3. Фактори, що впливають на швидкість товарної маси.

 4. Сталість грошей та механізм її забезпечення.

 5. Фінансові, кредитні та валютні фактори забезпечення сталості грошей.

 6. Основні суб´єкти грошового обороту: фірми, сімейні господарства, державні структури, фінансові посередники.

 7. Характеристика грошових агрегатів грошової маси в Україні на сучасному етапі.


Рекомендована література:12, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


ТЕМА 3

^ Безготівковий грошовий обіг

Основні терміни і поняття: безготівковий грошовий обіг, принципи безготівкових розрахунків, способи безготівкових розрахунків, форми безготівкових розрахунків, бартерні операції, платіжне доручення, платіжна вимога, платіжна вимога-доручення, чек, вексель, акредитив, факторинг, лізинг, кліринг, індосамент векселя, бюджетний рахунок, поточний рахунок, покритий акредитив, непокритий акредитив, відзивний і безвідзивний акредитив, простий і переказний вексель, чекодавець, чекодержатель, бенефіціар, інкасування векселів, авалювання векселів, доміциляція векселів, опротестування векселів.


План

 1. Суть та організація безготівкового грошового обігу.

 2. Поняття системи безготівкових розрахунків та принципи її організації.

 3. Види рахунків, порядок відкриття, закриття та переоформлення

 4. Способи та форми безготівкових розрахунків.

 5. Розрахунки чеками, акредитивами.

 6. Порядок здійснення та особливості проведення операцій з векселями.

 7. Факторинг — як складова форма безготівкових розрахунків.

 8. Лізинг.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Умови та механізм безспірного списання коштів з рахунку.

 2. Переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків. Використання акредитива при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями.

 3. Непокритий акредитив як форма кредитування підприємству.

 4. Застосування векселів в безготівковому грошовому обігу в Україні.

 5. Використання лізингу в сучасних умовах в Україні.

 6. Поточні та інші рахунки клієнтів в банках, порядок їх відкриття та режим операцій по них.


Практичне завдання:

 1. Заповнити розрахункові документи: платіжне доручення, платіжну вимогу-доручення, розрахунковий чек, простий та переказний вексель, заяву на відкриття акредитива.

 2. Оформити картку із зразками підписів і заяву на відкриття рахунка.

 3. Заповнити факторинговий договір.


Рекомендована література: 1, 8, 9, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32.


ТЕМА 4

Грошовий ринок

Основні терміни і поняття: грошовий ринок, заощадження, фінансові посередники, ринок цінних паперів, монетарний ринок, номінальний попит, попит на гроші, грошовий мультиплікатор, банківські резерви.

План.

 1. Суть і структура грошового ринку.

 2. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

 3. Механізм формування пропозиції грошей.

 4. Рівновага на грошовому ринку.


Питання для самостійного вивчення:

1. Які фактори спричиняють зміни в попиті на гроші?

2. Який механізм зв’язку між рівнем процентної ставки і обсягом маси грошей в обігу?

3. Поясніть, що таке ринок грошей. Назвіть основні сегменти грошового ринку.

Рекомендована література: 12, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 54, 56, 60, 63.


^ ТЕМА 5

Грошові системи

Основні терміни і поняття: грошова система, валютна система, банкнота (банківські білети), депозитні гроші, саморегульовані і регульовані грошові системи, біметалізм, монометалізм, типи грошових систем, валютний курс, конвертованість валют, котирування валют, валюта України, іноземна валюта, валютні цінності, валютний ринок, види валютних курсів, девальвація, ревальвація, котирування валют, крос-курс, валютний ризик, хеджування, валютні угоди, повна конвертованість, часткова конвертованість.


План

 1. Характеристика грошової системи.

 2. Основні типи грошових систем та їх еволюція.

 3. Становлення національної грошової системи з ін. грошовими системами


Питання для самостійного вивчення:

 1. Грошова система України: проблеми становлення та розвитку.

 2. Функціонування валютного ринку в Україні.

 3. Валютне регулювання в Україні.

 4. Регулювання валютного курсу.

 5. Грошові системи ринкового і неринкового типу.

 6. Відкриті і закриті грошові системи.

 7. Види валютних курсів

 8. Валютне регулювання і валютний контроль.

 9. Валютні операції. Котирування валют.

 10. Валютні ризики і методи валютного страхування


Рекомендована література: 1, 4, 12, 16, 22, 27, 30, 31, 32.


Модуль 2


ТЕМА 6

Інфляція та грошові реформи

Основні терміни і поняття: інфляція, повзуча інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція, дефляційна політика, політика доходів, інфляційна спіраль, інфляція витрат і попиту, імпортна інфляція, купівельна спроможність, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація, дефляція, грошові реформи.


План

 1. Суть та види інфляції.

 2. Причини інфляції. Показники вимірювання інфляції.

 3. Особливості інфляційного процесу в Україні.

 4. Методи регулювання інфляції.

 5. Класифікація грошових реформ.

 6. Грошова реформа в Україні


Питання для самостійного вивчення:

 1. Теоретичні концепції інфляції: теорія “ інфляції попиту”, теорія “ інфляції пропозиції”, монетаристська теорія, теорія інфляції як багатофакторного процесу.

 2. Соціально-економічні наслідки інфляції.

 3. Грошові ресурси як шлях оздоровлення і впорядкування грошового обігу.

 4. Основи забезпечення стійкості грошей.


Рекомендована література: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 16, 31, 32.


ТЕМА 7

Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм

Основні терміни і поняття: вкладання капіталу, грошова інфляція, трансакція, інвестиції, „дешеві гроші”, монетизація, монетаризм, „дорогі” гроші, дефіцитне фінансування, капіталовкладення.

План

 1. Основні постулати класичної кількісної теорії грошей.

 2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.

 3. Науковий вклад Дж. Кейнса і його послідовників у розвиток кількісної теорії грошей.

 4. Сучасний монетаризм та його відміності від неокейнсіанських концепцій.

 5. Грошово-кредитна політика в Україні


Питання для самостійного вивчення:

 1. Які наслідки практичного використання кейнсіанського-неокласичяного синтезу?

 2. Що означає правило М. Фрідмена?


^ Рекомендована література:1, 4, 6, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 38, 63


ТЕМА 8

Кредит у ринковій економіці

Основні терміни і поняття: кредит, позика, банківський кредит, лізинг, міжбанківський кредит, консорціумний кредит, облікова ставка НБУ, комерційний кредит, вексельний кредит, межі кредитування, позичковий процент, норма обов´язкових резервів, комерційний банк, ломбард, інвестиційний фонд, інвестиційна компанія, основні функції банків (посередництво в кредиті, акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал, посередництво в платежах, створення кредитних засобів обігу), функції центрального банку (емісія готівки та організація грошового обігу, функція банку банків, функція банку уряду, реалізація грошово-кредитної політики), кредити НБУ (овердрафт, РЕПО, ломдардний, стабілізаційний), позичковий капітал, ринок позичкових капіталів, норма процента, маржа, функції кредиту (перерозподільча, емісійна, контрольна), кредитна система, банківська система, парабанківська система історичні форми кредитних відносин, кредитні ресурси, застава, гарантія, поручництво, кредитна лінія, контокорентний кредит, овердрафт, револьверний кредит, міжнародний банківський кредит, урядовий кредит (міжурядові позики), незабезпечені (бланкові) кредити, пролонговий кредит, прострочений кредит, дисконтні позики, консорціальні кредити, паралельні кредити, сезонна кредитна лінія, поновлювана кредитна лінія, разовий кредит, лізинговий кредит, рейтинг, хайринг, експортний лізинг, транзитний лізинг, імпортний лізинг.


План

 1. Економічні передумови виникнення кредиту.

 2. Принципи, функції і межі кредитування.

 3. Форми та види кредитів, їх ознаки.

 4. Позичковий процент та фактори, що на нього впливають.

 5. НБУ, його роль в функціонуванні кредитної системи.

 6. Класифікація банківських кредитів.

 7. Етапи банківського кредитування.

 8. Методи банківського кредитування.

 9. Форми забезпечення кредиту та вимоги до застави.Питання для самостійного вивчення:

Роль кредиту у розвитку міжнародних економічних відносин.

Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку.

Складові елементи кредитної системи та їх характеристика.

Основи організації та функції банківської системи.

Банки другого рівня, їх походження, види, принципи побудови та функції.

Парабанківська система: спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, поштово-ощадна система.

Макроекономічні і мікроекономічні межі кредиту.


^ Практичне завдання:

Оформити кредитний договір та договір застави.

Скласти модель документообороту при проведенні кредитування.


Рекомендована література: 1, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 27, 29, 30, 31, 32.


^ ТЕМА 9

Фінансові посередники грошового ринку

Основні терміни і поняття: спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбард, міжбанківські об’єднання, банківський консорціум, банківський картель, банківський концерн, банківський трест.


План

 1. Сфера діяльності та функції страхових компаній.

 2. Пенсійні фонди акумулювання і розміщення коштів.

 3. Посередницькі функції інвестиційних фондів.

 4. Фінансові компанії.

 5. Кредитні спілки.

 6. Ломбард.

 7. Характерні риси, функції та форми міжбанківських об’єднань


Питання для самоконтролю:

1. Сутність фінансових посередників

2. Місце фінансових посередників у структурі фінансового ринку.

3. Спеціалізовані небанківські установи.


Рекомендована література: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 16, 31, 32.


ТЕМА 10

Центральні банки

Основні терміни і поняття: центральний банк, функції НБУ, обов’язкові резерви, банківський нагляд, грошово-кредитна політика.


План

 1. Організація діяльності центрального банку.

 2. Функції центрального банку.

 3. Механізм реалізації грошово-кредитної політики.

 4. Незалежність центральних банків.

 5. Статус та функції НБУ.


Питання для самоконтролю:

1. Який банк є головною ланкою дворівневої банківської системи?

2 Назвіть функції центральних банків.

5. Які функції виконує НБУ?

8. Дайте характеристику інструментам грошово-кредитної політики.

9. Який із інструментів грошово-кредитної політики, на Ваш погляд, є найбільш дієвим при переході до ринкової економіки?

10. Назвіть особливості грошово-кредитної політики України.


Рекомендована література: 1, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 42, 49, 51, 64.


^ ТЕМА 11

Комерційні банки


Основні терміни і поняття: комерційні банки, ревізійна комісія банку, універсальний банк, депозитні операції, активні операції, пасивні операції, комісійно-посередницькі операції, банківські ресурси, кредитні операції.

План

 1. Функції і типи комерційних банків.

 2. Організаційна та функціональна структура комерційного банку.

 3. Загальна характеристика банківських операцій.

 4. Пасивні операції комерційних банків.

 5. Активні операції комерційних банків.


Питання для самоконтролю:

1. Загальна характеристика комерційних банків.

2. Класифікація комерційних банків

3. Операції комерційних банків та їх характеристика.

4. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх призначення та види. Проблеми небанківських фінансово-кредитних установ

5. Стійкість банківської системи як вирішальна передумова її успішного функціонування. Механізм забезпечення стабільності банківської системи.
.


^ Рекомендована література: 1, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 42, 49, 51, 64.


ТЕМА 12

Валютний ринок і валютні системи

Основні терміни і поняття: міжнародні валютні відносини, національні гроші, світові ціни, валютне регулювання, золотий запас, міжнародні валютні ринки, ринки золота, система золотого стандарту, система золото-валютного (доларового) стандарту, система паперово-валютного стандарту, Європейська валютна система, валютна політика, валютна система, валюта, платіжний баланс.


План

 1. Валютна система та її елементи.

 2. Валютний курс та методи його визначення.

 3. Конвертованість валюти загальна характеристика та структура валютного ринку.

 4. Основні етапи еволюції міжнародної валютної системи. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система.Європейська валютна система.


Питання для самоконтролю:

І) Що таке валютна система?

2) Що таке конвертованість національної валюти?

4) Що таке валютний курс? Назвіть види валютних курсів.

5) Які основні функції валютного курсу?

6) Що являє собою валюта як економічне поняття?

7) В чому зміст і принципи функціонування Бретон-Вудської валютної системи?

8) На яких принципах функціонує Ямайська валютна система?

9) Який зміст системи золотого стандарту?


^ Рекомендована література: 5,13, 18, 25, 30, 31.

ТЕМА 13

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Основні терміни і поняття: міжнародні (регіональні) валютно-кредитні організації, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ), Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів (МЦУІК), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР).


План

 1. МВФ: проблеми створення і діяльності.

 2. Світовий банк та його складові.

 3. Регіональні фінансово-кредитні установи


Питання для самоконтролю:

1. Характеристика міжнародних валютно-кредитних установ.

2. Фінанси міжнародних організацій

3. Міжнародні фінансові інститути.

4. Міжнародні розрахунки.

5. Платіжний баланс.

6. Валютний курс.

7. Золотий стандарт.

8. Валютний кошик.

9. Міжнародна грошова одиниця.

10. Валютний ринок

11. Валютне регулювання

14. Міжнародний валютний фонд.

15. Форми співробітництва міжнародних фінансових установ з Україною.

Рекомендована література: 13, 18, 25, 30, 31, 36, 37, 49, 50, 61, 64.


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


 1. Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть грошей:

а) це все те, що використовується як гроші;

б) це все те, що виконує функції грошей;

в) це загальний еквівалент.

 1. ^ Яка вартість 100 грн. банкноти?

а) це вартість паперу, на якому вона надрукована;

б) це вартість золота, яка забезпечує банкноту;

в) це вартість праці, затраченої на її друкування;

г) це вартість товарів та послуг, які можна купити на 100 грн.

 1. ^ Міра вартості” - це функція грошей, в якій вони:

а) виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їх обіг;

б) здатні бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми багатства;

в) забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни;

г)обслуговують рух вартості в економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

 1. ^ За якою схемою здійснюється обмін товарів в такій функції грошей, як засіб обігу.

а) Т - Т;

б) Г – Т – Т;

в) Т – Г – Т;

г) Т – Г.

 1. ^ Що означає термін “сеньйораж”?

а) дохід у вигляді перевищення номінальної вартості над реальною,

б) монетний дохід у вигляді перевищення реальної вартості над номінальною.

в) витрати, пов’язані з виготовленням монет;

г) скарби товаровиробників

6 Грошова одиниця – це……

а) встановлений у законодавчому порядку грошовий вираз вартості товару;

б) законодавчо визначений грошовий знак;

в) законодавчо визначений рух вартості.

7. ^ Яке з тверджень характеризує грошовий оборот?

а) система здійснення і регулювання платежів з грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банками в процесі їх діяльності.

б) рух грошових коштів без використання сум за рахунками в банках чи зарахування заліку взаємних вимог,

в) рух грошей в готівковій та безготівковій формі, що обслуговує кругообіг товарів та послуг в процесі розширеного відтворення.

 1. ^ Як можна описати готівковий оборот?

а) економічні відносини, які виникають між фізичними і юридичними особами,

б) сукупність платежів готівковими грошима,

в) розрахунки шляхом заліку взаємних вимог.

 1. ^ Кому належить право випуску готівки в обіг і вилучення її з обігу?

а) Міністерству Фінансів;

б) НБУ;

в) уряду;

г) комерційним банкам.

 1. ^ Дайте визначення грошового обігу:

а) переміщення грошей від одного суб'єкта ринку до іншого і віддалення грошей від першого пункту входження їх в грошовий оборот;

б) сукупність платежів готівковими грошима за певний проміжок часу;

в) сфера готівкового та безготівкового обігу.

^ 11. Кошти підприємств підлягають зберіганню в банку:

а) обов'язково;

б) необов'язково;

в) за бажанням підприємства;

г) обов’язково, за виключенням ліміту.

12. Касові операції на підприємстві проводить:

а) бухгалтер,

б) касир,

в) економіст,

г) керівник підприємства,

д) аудитор.

^ 13. Касир має право надати готівку:

а) пред'явникові видаткового документа,

б) особі, що вказана у видатковому касовому ордері,

в) по пред'явленні прибуткового ордера,

г) керівнику підприємства,

д) немає правильної відповіді.

^ 14. Прийом готівки в касу проводиться за:

а) видатковим касовим ордером,

б) прибутковим касовим ордером,

в)чеками,

г) дорученнями,

д) акціями,

е) векселями,

ж) облігаціями.

^ 15Вечірня каса комерційного банку призначена для:

а) приймання готівки;

б) видачі готівки;

в) приймання та видачі готівки.

16. Платіжна вимога-доручення - це комбінований розрахунковий документ, який складається з 2 частин (виберіть найбільш повну відповідь):

а) нижня - вимога постачальника;

б) верхня - доручення платника;

в) нижня - доручення платника, верхня - вимога постачальника;

г) верхня – доручення платника, нижня – вимога постачальника

^ 17. Акредитиви бувають:

а) покриті;

б) непокриті;

в) прості;

г) переказні;

д) відзивні;

е) правильні відповіді а, б, в

є) правильні відповіді а, б, д

18. Факторинг — це:

а) Купівля банком у клієнта права на вимогу боргу;

б) Діяльність комерційного банку з доручення клієнта;

в) Посередництво в одержанні клієнтом боргу;

г) Здача в оренду на тривалий строк предметів довгострокового ко­ристування.

19. Вексель - це:

а) цінний папір, що являє собою грошове зобов'язання боржника сплатити певну суму;

б) цінний папір, що являє собою грошову вимогу постачальника до платника про сплату певної суми грошей;

в) цінний папір, що являє собою договір між постачальником платником про сплату певної суми грошей.

^ 20. Платіжні доручення дійсні протягом:

а) 3 днів;

б) 5 днів;

в) 10 днів;

г) 15 днів;

21. НБУ купує інвалюту на валютному ринку, щоб:

а) знизити курс національної валюти ;

б) підвищити курс національної валюти;

в) поповнити валютні резерви.

22. Установлення валютного курсу носить назву:

а) конвертованість валюти;

б) котирування валюти;

в) девальвація;

г) інфляція;

23. Валюта – це:

а) золото;

б) грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей;

в) національна грошова одиниця.

24. Метою девальвації є?

а) підвищення офіційного валютного курсу;

б) заниження офіційного валютного курсу;

в) знецінення грошової одиниці;

^ 25. Що означає повна конвертованість валюти?

а) можливість обміну національної валюти на іноземну з певними обмеженнями;

б)можливість обміну національної валюти на іноземну тільки для резидентів;

в)можливість обміну національної валюти на іноземну тільки для нерезидентів;

г)можливість вільного обміну національної валюти на іноземну.

^ 26. При інфляції вартість грошей змінюється, як саме?

а) може збільшуватись;

б) зменшується;

в) піднімається із зростанням цін.

27. Інфляція – це:

а) ситуація з від’ємним рівнем інфляції;

б) стійкість рівня цін;

в) нерівномірне зростання цін;

г) скорочення бюджетних витрат.

28. Інфляція в країні за певний період складає 50%. На скільки відсотків зменшиться за цей період купівельна спроможність гривні?

а) 33%;

б) 6%;

в) 50%;

г) 20%.

29. Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, як зміняться темпи зростання грошової маси:

а) знизяться;

б) збільшаться;

в) залишаться незмінними.

30. Зниження купівельної спроможності грошей та зростання загального рівня цін характерне для такого явища як:

а) девальвація;

б) дефляція;

в) ревальвація;

г) інфляція.

^ 31. Дайте визначення кредитній системі?

а) сукупність економічних відносин та інститутів, які організовують кредитні відносини;

б) сукупність способів платежу;

в) встановлена державою форма організації грошового обігу країни.

^ 32. У яких формах може виступати кредит?

а) товарна;

б) відзивна;

в) грошова;

г) безвідзивна;

д) золоті монети, злитки.

33. Норма процента – це:

а) відношення суми позики до річного доходу, одержуваного на позичковий капітал, помножене на 100;

б) відношення суми річного доходу, одержуваного на позичковий капітал, до суми капіталу наданого в позичку, помножене на 100;

в) відношення темпу інфляції до суми капіталу, наданого в позичку, помножене на 100.

34. Банківська маржа означає:

а) норму процента;

б) різницю між процентними ставками за наданий кредит і за залучені ресурси;

в) норма обов’язкових резервів.

35. Які з наведених інститутів відносять до фінансово-кредитних:

а)інвестиційні компанії;

б) інвестиційні банки;

в) ощадні банки;

г) страхові компанії;

д) пенсійний фонд;

е) правильні відповіді а, б, г, д;

є) правильні відповіді а, г, д;

ж) всі відповіді правильні.

^ 36. Кредитоспроможність позичальника – це:

а) здатність банку надати позичку;

б) здатність позичальника отримати кредит;

в) здатність позичальника своєчасно повернути позичку;

г) здатність позичальника надати кредит.

^ 37. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:

а) Підприємствами;

б) Комерційними банками й підприємствами;

в) Державою та комерційними банками;

г) Державою та підприємствами.

38. Контокорент— це:

а) поєднання позикового рахунку з поточним;

б) кредит, який надається повністю негайно після укладання кредитної угоди;

в) єдиний рахунок на якому враховуються касові операції підприємства;

г) Надання кредиту у вигляді матеріальних цінностей.

^ 39. З якого моменту повинні нараховуватися відсотки за користування кредитом?

а) З моменту підписання кредитної у годи.

б) З моменту надходження кредиту на рахунок позичальника.

в) З моменту погашення першої частини кредиту позичальника.

г) 3 моменту отримання доходу за рахунок кредиту.

^ 40. Авальний кредит — це:

а) Кредит, який надається одним підприємством іншому;

б) Офіційне повідомлення про виконання розрахункової послуги;

в) Різновид споживчого кредиту, де як гаранти виступають члени колективу на засадах кругової поруки;

г) Кредит, який надається банками у вигляді гарантійної послуги;

^ 41. Монометалізм – це грошова система, за якої роль загального еквівалента виконує:

а) золото;

б) срібло;

в) золото або срібло;

г) золото та срібло;

^ 42. Формами золотого монометалізму є:

а) золотомонетний стандарт;

б) золотодевізний стандарт;

в) золотозливковий стандарт;

г) правильні відповіді а,в;

д) правильні відповіді а,б;

е) всі відповіді правильні.

^ 43. Паризьська валютна система ще називається:

а) система золотого стандарту

б) золотодевізний стандарт;

в) золотозливковий стандарт;

г) золото – доларовий стандарт.

44. В якому році була “створена” система золотодевізного стандарту:

а) 1867 році;

б) 1922 році;

в) 1976 році;

г) 1979 році.

45. Як називається світова валютна система, яка почала діяти з 1979 року:

а) Ямайська валютна система;

б) Європейська валютна система;

в) Паризьська валютна система.

^ 46. Що таке міжнародний кредит?

а) рух позичкового капіталу в межах однієї країни;

б)отримання безповоротної грошової або товарної допомоги від іноземних комерційних банків;

в)економічні відносини, які виникають між державами, іноземними комерційними банками з метою надання валютних кредитних або товарних ресурсів на умовах повернення та сплати % в зазначені строки.

^ 47. Міжнародні розрахунки являють собою?

а)систему платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, що виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності;

б)платежі, що виникають за грошовими вимогами та зобов'язаннями у процесі зовнішньоекономічної діяльності;

в) систему організації і регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин,

^ 48. Міжнародні розрахунки здійснюються:

а) в готівковій формі;

б) в безготівковій формі;

в) із застосуванням факторингових операцій;

г) заліком взаємних вимог.

49. Суб'єктами міжнародних розрахункових операцій виступають:

а) резиденти, нерезиденти;

б) комерційні банки;

в) експортери імпортери.

50. Євродолари - це:

а) долари на рахунках неамериканських банків;

б) особливий вид валюти;

в) долари на рахунках тільки європейських банків.

51. Яка ціна вказана на акції:

а) ринкова;

б) номінальна;

в) реальна;

г) світова;

д) договірна.

52. Які цінні папери з точки зору доходності є найбільш ризикованими?

а) привілейовані акції;

б) прості акції;

в) державні облігації;

г) корпоративні облігації;

53. Власник акції - це:

а) кредитор;

б) співвласник;

в) акціонер.

54. Щорічний доход від облігацій називається?

а) відсоток;

б) дивіденд;

в) ставка;

г) процент;

д) прибуток;

е) доход.

^ 55. Ф’ючерсна угода – це...

а) зобов’язання купити або продати певну кількість фінансових активів за фіксованою ціною;

б) доставка валюти здійснюється після укладання валюти, але не пізніше ніж через 2 робочі дні;

в) контракти з обміну валют, які відбуваються в майбутньому, але за курсом, зафіксованим на поточну дату.


^ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

З КУРСУ “ГРОШІ І КРЕДИТ”


 1. Походження та історичний процес розвитку форм грошей.

 2. Стан і шляхи оздоровлення грошового обігу України.

 3. Сутність і види кредитних грошей.

 4. Швидкість обігу грошей і її вплив на ринок.

 5. Форми і методи регулювання грошового обігу.

 6. Роль грошей в економіці України.

 7. Стан грошового обігу на Україні.

 8. Роль НБУ як емісійно-касового центру України.

 9. Практичне використання акредитива при міжміських розрахунках.

 10. Використання чекової форми розрахунків в Україні.

 11. Факторингові позики на Україні, їх суть, види, розвиток.

 12. Становлення та розвиток грошової системи України.

 13. Акредитивна та чекова форма розрахунків.

 14. Валютне регулювання в Україні в умовах переходу до ринкових відносин.

 15. Функціонування валютного ринку в Україні.

 16. Види операцій з валютою.

 17. Роль кредиту в ринковій економіці.

 18. Основи організації та функції банківської системи.

 19. Розвиток кредитних відносин в Україні.

 20. Міжнародний кредит в Україні.

 21. Характеристика окремих видів банківського кредиту.

 22. Особливості кредитних відносин в АПК.

 23. Міжнародні валютно-кредитні організації.

 24. Зовнішній борг України і проблеми його погашення.

 25. Суть, структура та учасники ринку цінних паперів.

 26. Формування ринку цінних паперів в Україні.

 27. Досвід роботи провідних фондових бірж світу.

 28. Вартість грошей в минулому і сучасному паперово-кредитному обігу.

 29. Сучасна монетарна політика в Україні.

 30. Грошово-кредитна політика як стабілізатор економіки та грошей.

 31. Купівельна сила грошей.

 32. Основні засади сучасної грошово-кредитної політики України.

 33. Сучасні валюти та валютні відносини.

 34. Особливості формування валютної системи України.

 35. Валютний курс, його роль в перехідній економіці України.

 36. Доцільність валютних обмежень в Україні.

 37. Євро та формування механізму взаємодії гривні з новою валютою Європи.

 38. Особливості інфляційного процесу в Україні.

 39. Соціально-економічні наслідки інфляційного процесу в Україні.

 40. Знецінення грошової одиниці в умовах інфляційного процесу.

 41. Механізм регулювання інфляції в умовах перехідної економіки.

 42. Створення і розвиток грошової системи в Україні.

 43. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

 44. Методи регулювання грошового обігу в Україні.

 45. Економічна стабілізація – основа функціонування грошової системи України.

 46. Механізм функціонування безготівкового обігу в Україні.

 47. Грошово-кредитна політика в Україні.

 48. Роль кредиту у розвитку економіки України.

 49. Розвиток кредиту в Україні (на прикладі однієї з галузей економіки).

 50. Вексельні операції в Україні.

 51. Цінні папери в економічному обороті України.

 52. Небанківські фінансово-кредитні інститути та їх значення в економіці.

 53. Національний банк України. Його структура і функції.

 54. Грошово-кредитна політика НБУ.

 55. Класифікація і характеристика фінансових посередників.

 56. Функції фінансових посередників.

 57. Банківська система України.

 58. Комерційні банки України

 59. Розвиток валютної системи України.^

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ

 1. Еволюція розвитку форм грошей.

 2. Стан грошового обігу в Україні.

 3. Організація збереження грошових коштів.

 4. Проведення безготівкових розрахунків в Україні.

 5. Безготівкові розрахунки с.-г. підприємств.

 6. Чек як специфічна форма розрахунків.

 7. Застосування векселів в безготівковому грошовому обігу в Україні.

 8. Економічна суть і призначення лізингу.

 9. Фінансовий лізинг.

 10. Зміна ролі та видів кредитування підприємств в умовах ринкової економіки.

 11. Джерела кредитування с.-г. підприємств та особливості їх видання.

 12. Форми надання та повернення банківських кредитів.

 13. Короткострокове банківське кредитування.

 14. Взаємовідносини с.-г. підприємств з банками з приводу довгострокового і короткострокового кредитування.

 15. Факторинг, як розрахунок в кредитних операціях.

 16. Суть та економічні основи грошового обігу.

 17. Використання лізингу в сучасних умовах в Україні.

 18. Механізм надходження, збереження і використання грошових коштів підприємств.

 19. Типи кредитних відносин.

 20. Види комерційних банків.

 21. Кредитні гроші.

 22. Механізм банківського кредитування.

 23. Взаємовідносини с.-г. підприємств з банківськими установами.

 24. Основні операції комерційних банків.

 25. Сучасні методи банківського кредитування.

 26. Кредитні спілки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу.

 27. Проблеми небанківських фінансово-кредитних установ в Україні.

 28. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин.

 29. Застава як форма забезпечення банківських кредитів.

 30. Платіжний баланс як підсумковий показник світогосподарських зв´язків країни.

 31. Шляхи забезпечення функціонування міжнародних валютних систем.

 32. Міжнародний фінансовий лізинг.

 33. Міжнародні валютні системи та відносини.

 34. Суть та види цінних паперів.

 35. Ринок цінних паперів.

 36. Міжнародні кредитно - фінансові організації.

^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 1. Походження та розвиток знань про гроші.

 2. Сутність грошей, товарна природа грошей і особливості їх як загального еквівалента.

 3. Функції грошей.

 4. Форми грошей, що знаходяться в обігу.

 5. Роль грошей у розширеному відтворенні

 6. Суть і структура грошового обігу.

 7. Суть і економічні основи грошового обігу.

 8. Розвиток форм грошей, що обслуговують сфери обігу.

 9. Закони грошового обігу. Грошова маса та ЇЇ агрегати

 10. Суть та організація безготівкового грошового обігу.

 11. Поняття системи безготівкових розрахунків та принципи її організації.

 12. Способи та форми безготівкових розрахунків.

 13. Розрахунки чеками, акредитивами.

 14. Порядок здійснення та особливості проведення операцій з векселями.

 15. Інкасові доручення при проведенні безспірного списання коштів.

 16. Факторинг — як складова форма безготівкових розрахунків.

 17. Лізинг.

 18. Суть і структура грошового ринку.

 19. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

 20. Механізм формування пропозиції грошей.

 21. Рівновага на грошовому ринку.

 22. Характеристика грошової системи.

 23. Основні типи грошових систем та їх еволюція.

 24. Становлення національної грошової системи з ін. грошовими системами

 25. Теоретичні концепції інфляції.

 26. Суть та форми інфляції.

 27. Причини інфляції. Показники вимірювання інфляції.

 28. Особливості інфляційного процесу в Україні.

 29. Методи регулювання інфляції.

 30. Класифікація грошових реформ. Грошова реформа в Україні

 31. Суть, поняття та будова міжнародних валютних систем.

 32. Валютний курс та методи його визначення.

 33. Конвертованість валюти загальна характеристика та структура валютного ринку.

 34. Основні етапи еволюції міжнародної валютної системи.

 35. Бреттон -Вудська валютна система.

 36. Ямайська валютна система.Європейська валютна система.

 37. Основні постулати класичної кількісної теорії грошей.

 38. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.

 39. Науковий вклад Дж. Кейнса і його послідовників у розвиток кількісної теорії грошей.

 40. Сучасний монетаризм та його відміності від неокейнсіанських концепцій.

 41. Грошово-кредитна політика в Україні

 42. Економічні передумови виникнення кредиту.

 43. Принципи, функції і межі кредитування.

 44. Форми та види кредитів, їх ознаки.

 45. Позичковий процент та фактори, що на нього впливають.

 46. НБУ, його роль в функціонуванні кредитної системи.

 47. Класифікація банківських кредитів.

 48. Етапи банківського кредитування.

 49. Методи банківського кредитування.

 50. Форми забезпечення кредиту та вимоги до застави.

 51. Сфера діяльності та функції страхових компаній.

 52. Пенсійні фонди акумулювання і розміщення коштів.

 53. Посередницькі функції інвестиційних фондів.

 54. Фінансові компанії.

 55. Кредитні спілки.

 56. Ломбард.

 57. Характерні риси, функції та форми міжбанківських об’єднань

 58. Організація діяльності центрального банку.

 59. Функції центрального банку.

 60. Механізм реалізації грошово-кредитної політики.

 61. Незалежність центральних банків.

 62. Статус та функції НБУ.

 63. Функції і типи комерційних банків.

 64. Організаційна та функціональна структура комерційного банку.

 65. Загальна характеристика банківських операцій.

 66. Пасивні операції комерційних банків.

 67. Активні операції комерційних банків.

 68. МВФ: проблеми створення і діяльності.

 69. Світовий банк та його складові.

 70. Регіональні фінансово-кредитні установи^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


І. Нормативно – правове забезпечення дисципліни


 1. Конституція (Основний закон України)Прийнятий ВРУ 28.06.96р.

 2. Про додатковий нагляд за кредитними установами, страховими організаціями та інвестиційними фірмами у фінансових конгломератах: Директива Європейського парламенту та Ради 2002/87/ЄС від 16 грудня 2002 р.

 3. Про заставу: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 02.10.92 р. №2654.

 4. Про Національний банк України: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 20.05.99 №679.

 5. Про банки та банківську діяльність: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 07.12.00 № 2156.

 6. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 05.04. 2001 р.

 7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України Затв. Постановою Верховної Ради України від 12 липня 2001р. №2664-ІІІ.

 8. Про іпотеку: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 05.06.03 р. №898.

 9. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 23.06.2005. № 2704-ІУ.

 10. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 23.02.2006 р.

 11. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України зі змінами та доповненнями №932-ХІУ від 14 липня 1999 р.

 12. Питання уповноваженого органу з державного регулювання діяльності бюро кредитних історій: Постанова КМУ від 07.12.2005 р. №1174.

 13. Про кредитування: Положення НБУ: Затв. постановою прав.НБУ від 28.09.95 №246.

 14. Про валютний контроль: Положення НБУ, затверджене постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49.

 15. Про порядок створення і державної реєстрації банківських обєднань: Положення НБУ, затверджене постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001р. № 377

 16. Про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України: Положення НБУ, Затв. постановою Правління НБУ від 20.09.2002 р. №352.

 17. Про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків чи інших фінансових установ та порядок їх виконання: Положення НБУ, Затв. постановою Правління НБУ від 05.03.2003 р. №82.

 18. Про здійснення банками фінансового моніторингу: Положення НБУ, Затв. постановою Правління НБУ від 14.05.2003 р. №189.

 19. Про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньо – економічними операціями:Положення НБУ, Затв. постановою Правління НБУ від 03.12.03 р. №514.

 20. Про порядок складання та опрелюднення фінансової звітності банків України Інструкція НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 07.12.04 № 598.

 21. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України, затв. постановою правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368.

 22. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492

 23. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. №22

 24. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 15.09.2004 р. №435.

 25. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, затверджена постановою Правління НБУ від 14.10. 2004 р. №486

 26. Розяснення щодо відображення в бухгалтерському обліку кредитів “овердрафт”:Лист НБУ від 31.10.2001 р. №12-111/1355-6569.


ІІ. Підручники


 1. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Навч. посібник.- К.: Кондор., 2004р.

 2. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – К.: Знання, 2000.- 243с.

 3. Вступ до банківської справи: Навч. посіб./ Відп. Ред. М.І.Савлук. – К.: Лібра, 1998. – 344с.

 4. Грідасов В.М. Інвестування: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ., 2004р.

 5. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посіб./ за ред. Б.Л.Луціна. – Львів: ЛБК НБУ, 1999. – 156с.

 6. Гроші та кредит / За ред. М.І.Савлука. – К.:Либідь. – 2001-114с.

 7. Гроші та кредит. Підручник / За ред. Проф. Б.С.Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004 – 510с.

 8. Демківський А.В. Гроші і кредит: Навч. посібник.- К.: ДАКОР., 2005р.

 9. Дмитренко М.Г. Кредитування і контроль: Навч. посібник.- К: Кондор., 2005р

 10. Заболотний Г.М. Стратегічні індустріальні кластери і конкурентоспроможність компаній на світовому ринку: Навч. посібник.- Вінниця., 2004р.

 11. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. - К.:Т-во «Знання», 2001 -168 с.

 12. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. -К.: Знання, 2004.

 13. Любунь О.С. Банківський нагляд: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ., 2005р.

 14. Любунь О.С. Національний банк України: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ., 2004 р.

 15. Ляшенко В.Й. Фондовые индексы и рейтинги. - Д.: Сталкер, 1998.-320с.

 16. Мельник В.В. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посібник.- К.: Кондор., 2005р.

 17. Мендрул О.Г., Давленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. - 156 с.

 18. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів:Навч. посіб. - К.: КНЕУ,1998. - 152 с.

 19. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник.-Львів: Політехніка., 2004р.

 20. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 1999.-316с.

 21. Мороз А.М. Банківські операції: Навч. посіб. - К., 2001.

 22. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навч. посібник.- К.: Кондор., 2005р.

 23. Петрук О.М. Банківська справа: Навч. посібник.- К.: Кондор., 2004р.

 24. Пілецька С.Т. Основи клірингу: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ., 2004р.

 25. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник.- К.:Херсон: ОЛДІ., 2005р.

 26. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ., 2005р.

 27. Стасюк Г.А.Фінанси підприємств: Навч. посібник.- Херсон: Олді-плюс., 2004р.

 28. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навч. посібник.- К.: Алерта., 2004р.

 29. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. –535с.

 30. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ., 2005р.

 31. Булеєв І.П., Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Гаврікова А.В. Гроші та кредит (Практикум): Навч. пос.- Міністерство освіти і науки України. – К.: ЦУЛ.- 2007. – 117 с.
^
ІІІ. Періодична література
 1. Аванесова І.А. Оцінка кредитної діяльності банку//Фінанси України.-2005.-№6.-с.103-112

 2. Акименко О. Кредити для фізосіб:як одержати і куди використати//Все про бухгалтерський облік.-2006.-№39(1193).-с17-21

 3. Безклубий І. Поняття банківської таємниці// Цивільне право.-2005.-№4.-с.16-19

 4. Безклубий І. Поняття безготівкових розрахункових відносин// Цивільне право.-2005.-№1.-с.19-21

 5. Белінська Я.В. Роль інформаційних потоків у функціонуванні сучасного валютного ринку// Актуальні проблеми економіки.-2005.- №10(52).-с.17-24

 6. Гончарук А.Г. Ревальвація гривні – її вплив на економіку// Фінанси України.- 2006.-№2.-с.145-148

 7. Делас В.А. Неторговельні валютні операції комерційних банків//Фінанси України.-2005.-№9.-с.135-139

 8. Євтух О. Гроші як соціально – економічне явище//Банківська справа.-2006.-№1.-с. 64-74

 9. Жартовський С.В. Аналіз динаміки цін основних валютних пар на світовому валютному ринку// Формування ринкових відносин в Україні.-2005.-№1(44).-с. 87-89.

 10. Івашенцев В., В. Лєонов Кредитні махінації: практика та методи запобігання //Фінансовий ринок України.-2005.-№4(18).-с.11-14

 11. Камінський А.Експертна модель кредитного скорингу позичальника банку// Банківська справа.-2006.-№1.-с. 75-79

 12. Кірєєв О. Світова практика застосування цінних паперів у реалізації грошово – кредитної політики центральних банків//Вісник НБУ.-2005.-березень.-с.20-22.

 13. Колінько Н. Як отримати банківський кредит сільськогосподарському підприємству//Баланс – агро.-2005.-№24.-с. 30-33

 14. Костюк А. Особливості застосування акредитивів у внутрішніх розрахунках та зовнішньоекономічній діяльності//баланс.-2005.-№24(566).- с.37-40

 15. Кротюк В. Деякі питання, повязані із законодавчим регулюванням створення і діяльності банківських обєднань в Україні//Право України.-2006.-№2.-с.43-47.

 16. Любунь О.С. Стратегічне планування та управління банківською діяльністю//Фінанси України.-2005.-№11.-с. 81-84

 17. Лютий І.О, Міщенко В.І Проблеми розвитку сучасного міжнародного фінансового ринку та інтеграційний курс України//Фінанси України.- 2006.-№5.-с. 21-31.

 18. Мещеряков А.А.Собівартість безготівкових операцій комерційного банку//Фінанси України.-2005.-№11.-с.77-80

 19. Міщенко В., Кравець О. Удосконалення управління банківським кредитуванням на прикладі країн Центральної та Східної Європи//Вісник НБУ.-2006.- вересень.- с. 5-10.

 20. Павлишенко М. Роль закону єдності товарного і грошового обігу в утворенні прибутку//Економіка України-2006.-№2.-с.34-40

 21. Патрікац Л. Нові іпотечні технології – у новому банку// Вісник НБУ.-2005.-березень.-с. 23

 22. Приказюк Н. Механізм інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку іпотечних цінних паперів//Фінансове право.-2006.-№1.-с. 95-98.

 23. Ребізант Р. Як отримати кредит у банку//Податкове планування.-2005.-№2(52).-с. 52-59.

 24. Софіщенко І. Особливості та основні тенденції валютного фінансування банками національної економіки// Вісник НБУ.-2006.-січень.-с. 36-41

 25. Сук Л. Облік зовнішньо – економічної діяльності//Бухгалтерія в сільському господарстві.-2004.-№2(107).-с. 2-8

 26. Тиводар Т.М. Інтегральна оцінка кредитоспроможності позичальника щодо товарних кредитів в агропромисловому комплексі//Агроінком.-2005.-№1-2.-с.84-86.

 27. Товстенко П.В. Майбутнє за лізингом// Фінансовий контроль. -2005. - №6(23). - с. 56 – 58

 28. Харченко В. Нове у використанні платіжних карток// Вісник НБУ.-2005.-серпень.-с.15-17

 29. Швець В.Є. Грошова система України періоду Центральної Ради// Фінанси України.-2004.-№4.-с.136-141.

 30. Шинкар А.М. Грошово – кредитні інструменти як засіб економічного зростання //Формування ринкових відносин в Україні.-2005.-№1(44).-с.81-86

 31. Гриценко Г. Щодо можливості виникнення множинності осіб з боку

кредитора при порушенні договору//Юридична Україна.-2008-.№1- С.28-32

63. Матросова Л.М., Ларін В.М.. Факторингові послуги в сучасних економічних умовах//Вісник економічної науки України. -2007.-№2-С.108-110

64. Пасічник І., Вовк В. Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики банку//Вісник НБУ.-2008.-січень.-С.36-39

65. Свідзвінський Ю. Застосування фінансового лізингу для оновлення основних засобів середнього та малого бізнесу// Пропозиція.(Обладнання та техніка для села).-2008.-№12.-С.11-12

66.Смачило В., Дубровська Є, Сутність та роль факторингу в сучасних умовах//Персонал.-2007.-№4.- С.75-78

67.Смачило В.В., Дубровська Є.В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні//Фінанси України.-2007.-№7.-С.35-45

68. Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків//Вісник НБУ.-2008.-січень.-С.32-35

 1. Онопенко В. Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних
  з обігом векселів // Податковий та бухгалтерський облік.-2007.-№62.-С.
  7-15.

70. Ромашко О. Бухгалтерський і податковий облік вексельних операцій //Актуальні проблеми економіки. -2007.- №3. - С. 22-25.

 1. Фещенко Н. Вексельний обіг в Україні // Економіка. Фінанси. Право.
  -2007.- №3. - С. 22-25.


Скачати 470.96 Kb.
Дата конвертації24.10.2013
Розмір470.96 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи