Програма курсу «історія української філософії» (для студентів бакалаврського рівня навчання) Викладач курсу доктор філософських наук, проф. Бичко Ада Корніївна icon

Програма курсу «історія української філософії» (для студентів бакалаврського рівня навчання) Викладач курсу доктор філософських наук, проф. Бичко Ада КорніївнаСхожі


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра філософії та релігієзнавства


Програма курсу

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ»

(для студентів бакалаврського рівня навчання)


Викладач курсу – доктор філософських наук, проф. Бичко Ада Корніївна


Метою курсу є ознайомлення студентів з основними етапами становлення та розвитку української філософії, спадщиною її окремих представників, з’ясування місця української філософії в контексті європейської та світової філософської традиції. Курс є нормативним для студентів, що спеціалізуються з філософії. Він рекомендується як вибірковий для студентів - майбутніх істориків, політологів, культурологів та філологів.

^ Спосіб викладання. Курс читається у 7 триместрі і розрахований на 13 навчальних тижнів (по 4 ауд. год. щотижня). Курс складається з лекцій (26 год.) і практичних занять (26 год.). Перший тиждень – лекційний. У лекціях здійснюється аналіз головних філософських напрямів, течій, вчень, теорій, що виникали й функціонували в українській культурі. Практичні заняття спрямовані на поглиблене вивчення першоджерел (зокрема, творів Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, П. Юркевича тощо).

^ Система контролю. Упродовж триместру студент зобов’язаний відпрацювати практичні заняття (максимальна оцінка – 4 бали), і підготувати реферат (мінімальний обсяг – 0, 5 др. арк. /20 тис. знаків/; максимальна оцінка – 8 балів). Після закінчення курсу студент складає іспит (максимальна оцінка - 40 балів).


^ Тема 1. Історія української філософії. Її предмет, метод і значення.

Лекція – 2 год.

Проблема національної визначеності філософії. Раціоналістичний (гегелівський) та культурологічний підходи при дослідженні історії національної (української) філософії. Концепція історії української філософії Д. Чижевського. Філософська думка та філософська теорія. Критерії визначення предмета та змісту історії української філософії. Міфологія на грунті визначення специфіки української філософії.


Круглий стіл: «Як можлива українська філософія?». (2 год.)

Питання для обговорення:

 1. Національна філософія - pro et contra.

 2. Українська філософія: пошуки ідентичності.

 3. Критерії визначення предмету і змісту української філософії.


Література:

Бочковський Ольгерд. Вступ до націології.-К.:Генеза-1988.-140 с.

Горський В. С. Культурологічний аспект історико-філософського дослідження // Горський В. С. Філософія в українській культурі (методологія та історія). – К., 2001. – С. 6 – 16.

Горський В. С. Філософія в контексті історії української культури // Там само. – С. 16 – 36.

Горський В. С. Дмитро Чижевський як фундатор історико-філософського українознавства // Там само. – С. 144 – 150.

Горський В. С. Структура простору історико-філософського дослідження // Горський В. С. Біля джерел. Нариси з історії філософської культури України. – К., 2006. – С. 17 – 28.

Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні // Чижевський Дмитро. Філософський твори: у 4-х тт. – К., 2005. - Т. 1. – С. 5 – 18.

Закидальський Тарас. Досліди в діаспорі над історією вкраїнської філософії // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - № 14. – С. 89 – 100.

Кульчицький Олександр Основи філософії і філософічних наук.-Мюнхен,Львів,1995-164 с.

Кульчицький Олександр. Іван Мірчук – дослідник української духовності // Хроніка.– 2000. – Вип. 37 – 38. – С. 53 – 65.

Історія української філософії : підручник-К.:Академвидав,2008.-624 с.


Тема 2. Філософські ідеї в культурі Київської Русі.

Лекції - 4 год.

Міфологічні уявлення східних слов’ян. Світоглядні орієнтири давніх русичів після прийняття християнства. Роль античної, візантійської і давньоболгарської культури в становленні філософської думки Київської Русі. Образ філософа в києворуській культурі. Розуміння філософії як «любомудрія» - екзистенційний вимір філософування.

Загальна характеристика писемних пам’яток давньоруської доби: оригінальні твори, перекладна література. Значення невербальних текстів для з’ясування філософських ідей в культурі Київської Русі.

Тлумачення давньоруськими мислителями проблеми світоустрою. Історіософські погляди. Есхатологічна проблематика.

Образ людини в києворуській філософській культурі. Розуміння святості в моральній свідомості Київської Русі.


Семінар : Філософські ідеї в культурі Київської Русі

1. Переддфілософські уявлення давніх слов’ян.

2. Ментальні особливості русичів.

3. Поняття філософії в києворуській культурі.

4. Антропологічні концепції філософської думки Русі.

5. Морально-етичні уявлення в культурі Русі.

6. Загальні особливості філософської культури Русі.


Література

Обовязкова:

1. Бичко А.К., Бичко І.В. ,Табачковський В.І. Історія філософії . –К, 2001.

2. Бичко А.К., Бичко І.В. Феномен української інтелігенції.- К.,1995.

3 Бычко А.К. Народная мудрость Руси.Анализ філософа.- К.,1988.

4. Велесова книга.-К.,1995.

5. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI – начала XII века.-К,1988.

6. Горський В.С. Філософія в українській культурі.-К.,2001.

7. Горський В.С., Кислюк.К.В. Історія української філософії.-К.,2004.


Додаткова 1,3,6,31-37,46,78-80,82-83,151.


Тема 3. Гуманістичні та реформаційні ідеї в філософській думці України (кін. ХV – поч. ХVII ст.)

Лекція – 2 год.


Поширення ідей ренесансного гуманізму в Україні. Філософські портрети українських гуманістів. Світоглядні риси епохи Ренесансу та особливості гуманізму в Україні. Зміна уявлень про будову всесвіту, роль і місце людини у світі, мету історії. Ідеї неоплатонізму в філософській думці України. Поширення філософсько-логічних та науково-природничих знань.

Обґрунтування українськими культурними діячами ролі та значення освіти в суспільно-політичному житті. Просвітницька діяльність Острозького культурно-освітнього центру та братських шкіл.

Характерні ознаки української полемічної літератури. Філософські погляди Івана Вишенського.


Семінар : Громадська діяльність та філософські ідеї Касіяна Саковича ( 2 год.)

1. Касіян Сакович – мислитель і діяч.

2. Філософські ідеї «Трактата про душу».

3. «Арістотелівські проблеми» - шлях залучення до світової філософії.

4. Непримиренність Петра Могили і Касіяна Саковича.

5. Унійність позиції Касіяна Саковича..

6. Національно-патріотичні ідеї у «Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра

Конашевича-Сагайдачного».


Література:


Обов’язкова:


Бичко А.К., Бичко І.В. Світлотінь Касіяна (Калліста) Саковича.- К.,2005.-168 с.

Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій: Навч. посібник.-К.,1996.

Сакович К. Арістотелівські проблеми// Пам’ятки братських шкіл на Україні кінець XVI – початок XVIII ст. : Тексти і дослідження.-К.,1988.

Сакович К. Трактат про душу // Там само.

Сакович К. Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного // Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія.-К.,1995.


Додаткова 4,6,66,80,89.


Тема 4. Українська філософія доби бароко. Філософський спадок Києво-Могилянської академії.


Лекції – 4 год.

Світоглядні засади української філософської культури доби барокко. Роль та значення Києво-Могилянської академії як найпотужнішого центру освіти, науки та культури серед східнослов’янських народів. Початок професійної філософії на Україні. Філософські ідеї професорів Києво-Могилянської академії. Натурфілософська проблематика. Теорія пізнання та логіка. Розуміння сутності людини, суспільно-політичні, етичні та естетичні погляди. Києво-Могилянська академія і західноєвропейська культура.

Філософська спадщина Г. Прокоповича.


^ Семінар: Філософська спадщина Т. Прокоповича (2 год.)

1. Т. Прокопович як особистість і мислитель.

2. Вчення Т. Прокоповича про природу:

а) Бог і природа;

б) матерія і форма;

в) рух, простір і час.

3. Проблема пізнання у творчості Т.Прокоповича.

4. Суспільно-політичні погляди Т. Прокоповича та їх відмінність від державно-політичних програм українських мислителів (Й.Верещинський, С.Величко, Ю.Немирич, гетьман І.Мазепа, гетьман П.Орлик).

Література:

Обов’язкова:

Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво // Філософські твори: у 3-х тт. - Т. 1. – К., 1979. – С. 286 - 287, 290.

Прокопович Ф. Логіка // Там само. - Т. 2. – С. 27-57.

Прокопович Ф. Натурфілософія. Ч. І, ІІ. – Там само. - Т. 2. – С. 119, 123-142, 147-150, 157-159, 170-177, 192-200, 233-249, 272-278, 283-285, 293-295, 313-317.

Прокопович Ф. Етика // Там само. – Т. 2. – С. 505-514.

Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993. – С. 180-204.


Додаткова: 89,91,94,101,121,149,156,158,176.


Тема 5. Філософія Григорія Сковороди.

Лекція – 2 год.

Духовна біографія Г. Сковороди: віхи життя та творчості. Основні напрями творчої діяльності мислителя. Образно-символічний стиль мислення Г. Сковороди. Вихідні принципи філософії мислителя. Вчення про дві натури. Концепція трьох світів. Проблема людського щастя. Пізнання та самопізнання. Вчення про сродну працю.


Семінар: Філософія Григорія Сковороди (4 год)

 1. Філософський світогляд Г. Сковороди: віхи становлення.

 2. Особливості стилю мислення Г. Сковороди.

 3. Вчення Г. Сковороди про дві натури і три світи.

 4. Теорія пізнання і самопізнання у творчості Г. Сковороди.

 5. Концепція сродної праці та вчення про щастя.Література:

Обов’язкова:

Сковорода Григорій. Наркіс. Розмова про те: пізнай себе // Сковорода Григорій. Твори у двох томах. – Т. 1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. - К., 2005. – С. 151-188.

Сковорода Григорій. Розмова, названа алфавіт, або буквар миру // Там само. – С. 413 – 438.

Сковорода Григорій. Діалог. Назва його – потоп зміїний // Там само. – Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – К., 2005. – С. 140 – 179.


Додаткова: 25-26,100,108,112,119,131,160,161,169,173,175,187.


Тема 6. Філософська думка в Україні першої половини ХІХ ст.

Лекція – 4 год.

Поширення ідей Просвітництва і Романтизму в українській культурі Головні осередки філософського життя в Україні кінця ХVIII – поч.. ХІХ ст.. Філософські погляди найзначніших представників Просвітництва в Україні: Я. Козельського, П. Лодія, В. Капніста, В. Каразіна. Поширення ідей німецької класичної філософії в Україні. Й. Шад та його школа.

Філософія Романтизму як антитеза до філософії Просвітництва. Представники романтизму в українській філософській культурі. Місце і роль М. Гоголя в історії філософської думки в Україні.

^ Тема 7. Київська академічна філософія ХІХ – поч. ХХ ст.

Лекції – 4 год.

Визначення поняття академічна філософія. Культурно-історичний контекст становлення та розвитку київської академічної філософії. Філософія в Київській духовній академії: віхи становлення. Специфіка духовно-академічної філософії. Філософська спадщина її представників (І. Скворцова, І. Міхневича, П. Авсенєва, С. Гогоцького,
М. Олесницького, П. Ліницького, П. Кудрявцева тощо). Філософія П. Юркевича. Київська духовно-академічна філософія і німецький ідеалізм. Боротьба духовно-академічних мислителів з матеріалістично-релятивістськими тенденціями у філософії.

Філософія в Університеті св.. Володимира. Філософська спадщина Ор. Новицького, О. Козлова, О. Гілярова., Г. Челпанова, Є. Трубецького. Київський період творчості
В. Зеньковського.

Пріоритетне місце історико-філософські студій у творчості київських духовно-академічних і університетських мислителів..


Семінар: Філософська спадщина Памфіла Юркевича (4 год.)

 1. Місце академічної філософії в історії вітчизняної філософської культури.

 2. Філософський світогляд П. Юркевича: віхи становлення.

 3. Вчення П. Юркевича про ідею.

 4. Аспекти тлумачення П. Юркевичем ідеї серця.

 5. Християнська антропологія П. Юркевича проти етичного утилітаризму і нігілізму М. Чернишевського.


Література:

Обов’язкова:

Юркевич П. Ідея // Юркевич П. Вибране. – К., 1993. – С. 3 – 72.

Юркевич П. Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого // Там само. - С. 73 – 114.

Юркевич П. З науки про людський дух // Там само. – С. 115 – 221.

Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н. Г. Сочинения: В 2-х т. – М., 1987. – С. 146 – 229.

Додаткова: 82,87,98,99,134,136,153,165,170.


Тема 8. Філософія національної ідеї в українській філософській думці ХІХ –
поч. ХХ ст.


Лекції 4 год.

Філософія національної ідеї в європейській духовній культурі ХХ ст.

Кирило-мефодіївське товариство в історії вітчизняної філософської культури. Історіософська концепція М. Костомарова. Спроба характерології українського народу. Проблема національної культури в осмисленні П. Куліша. Місце та значення творчості
Т. Г. Шевченка у становленні філософії української національної ідеї.

Громадівський рух в України: віхи становлення.

Філософська спадщина О. Потебні. Проблема взаємозв’язку мови та мислення. Роль мови у психічній діяльності людини. Співвідношення образу і значення в слові. Мова як знаряддя національної свідомості.

Головні риси філософського світогляду М. Драгоманова. Історіософія
М. Драгоманова. Концепція громадівського соціалізму.

Львів як осередок українського культурного життя наприкінці ХІХ –поч. ХХ ст. «Молода Україна» в історії української культури. Творчий доробок Т. Зінківського.

Філософія національної ідеї у творчості І. Франка. Націотворча функція інтелігенції. Етичні та і естетичні погляди.

Філософські ідеї у творчості Л. Українки. Філософія української ідеї у творчості М. Міхновського.


Семінар: Філософська спадщина О. Потебні ( 2 год.)

 1. Філософія мови О. Потебні.

 2. Естетичні погляди О. Потебні.

 3. Проблеми нації та національної культури у творчості О. Потебні.

Література:

Обов’язкова:

Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Мысль и язык. – К., 1993. – С. 7 – 157.

Потебня А. А. Язык и народность // Там само. С. 158 – 185.

Потебня А. А. О национализме // Там само. – С. 186 – 190.


Додаткова: 65-66,87,91,96,116,113,169-171,181


Тема 9.

Філософські ідеї у творчості діячів української культури початку ХХ ст.

Лекції – 2 год.


Усвідомлення українською інтелігенцією необхідності докорінних зрушень у суспільно-політичному, культурному, релігійному, освітянському житті. Діяльність філософських товариств у Києві.

Філософська спадщина Б. Кістяківського. Філософія наукового ідеалізму. Теорія держави і права.

Вчення В. Вернадського про ноосферу. Історіософія М. С. Грушевського. Соціально-економічні та етичні ідеї В. Вінниченка. Конкордизм.


Семінар: Філософські ідеї у творчості діячів української культури початку XX ст. (4 год.)

1. Духовна ситуація в Україні в перші десятиліття ХХ ст.

2. Філософські погляди Б. Кістяківського.

3. Ноосферна концепція В.Вернадського.

4. Історіософія М.Грушевського.

5. Етика «конкордизму» В.Винниченка.


Література:

Обов’язкова:

Вернадский В.И. Основою жизни - испытание истины // Новый мир.-1988.-№ 3.

Вернадский В.И. Украинский вопрос и русское общество // Дружба народов.-1990. - .№ 3.

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста.- М.,1988.

Винниченко В. Відродження нації: У 3-х т.- К.,1990.

Грушевський М. Історія України-Русі: У 4-х т. - К.,1991-1996. - Т.1

Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – Спб.,1999.


Додаткова: 32,33,34,43-45,48,49,111,121,140,162.


Тема 10. Філософія в Україні у ХХ ст. (20-80-ті роки).

Лекції - 4 год.

Українська філософія в умовах радянського тоталітаризму. Наукова діяльність українських вчених у Всеукраїнській Академії Наук. Нищення старої наукової інтелігенції радянською владою.

М. Скрипник як ідеолог українізації. «Азіатський ренесанс» М. Хвильового.

Філософія діалектичного та історичного матеріалізму – панівна ідеологічна доктрина в радянській Україні. Філософська дискусія к.20-поч. 30-х рр.. Основні напрями творчої діяльності українських філософів в умовах ідеологічної цензури. Філософське життя Інституту філософії АН УРСР.

Філософія в українській діаспорі. Розвиток філософії національної ідеї у творчості Д. Донцова, В. Липинського, І. Лисяка-Рудницького.

Дослідження історії української філософії та культури в діаспорі (Дм. Чижевський, І. Мірчук, В. Олексюк, М. Шлемкевич, Є. Маланчук).


^ Семінар: Філософія української національної ідеї: віхи становлення ( 2 год.)

 1. Українська національна ідея і Кирило-Мефодіївське товариство.

 2. Філософсько-соціологічні погляди громадівців та «Молодої України».

 3. Концепція «азіатського ренесансу» М. Хвильового.

 4. Основні засади інтегрального націоналізму Д. Донцова.

Література:

Обов’язкова:

Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М. П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»). – К., 1991. – С. 461 – 558.

Донцов Д. Ідеологія чинного націоналізму // Націоналізм. Антологія. – К., 2000. – С. 188 – 196.

Міхновський Микола. Самостійна Україна // Там само. – С. 147 – 158.

Франко І. Поза межами можливого // Там само. - С. 163 – 171.

Франко І. Відвертий лист до галицької молодежі // там само. – С. 172 – 179.

Хвильовий М. Україна чи Малоросія?: Памфлети. – К., 1993.


Додаткова: 90,93,95,98-99,103,111-112,159,164,183,189.


Теми рефератів:

1. Іларіон. «Слово про закон і благодать»

2. Костомаров М. «Две русские народности»

3. Світоглядні орієнтації міфологічного світосприйняття Русі.

4. «Руській літопис» -пам’ятка двох образів світу.

5. «Києво-Печерський патерик» у контексті середньовічної літератури Русі.

6. Касіян Сакович. Діяльність і творчість .

7. Світоглядно-філософські ідеї Петра Могили.

8. Гуманістичні ідеї українських мислителів XV- XVI ст.

9. Роль Острозького центру в становленні філософської освіти в Україні.

10. Викладання філософських курсів в Києво-Могилянській академії.

11. Основні принципи філософської системи Гр. Сковороди.

12. Світоглядно-філософські концепції українських романтиків.

13. Гоголівська система світобачення.

14. Образ світу та людини в козацькому епосі-думах.

15. Філософські курси в Харківському університеті ( XIX ст.).

16. Філософські ідеї членів Кирило-Мефодіївського товариства.

17.Тарас Шевченко – творець української національної свідомості.

18. Специфіка історіософських ідей М.Костомарова.

19. «Філософія серця» Памфіла Юркевича.

20. Філософські погляди М.Драгоманова.

21. Роль М.Грушевського у становленні новітнього історіософського бачення

українського буття.

22. Основні ідеї філософії мови О.Потебні.

23. Позитивістські концепції в Україні в XIX-XX ст.

24. І..Франко та його критика марксистських концепцій.

25. Екзистенційні мотиви творчості Л.Українки.

26. Філософське обгрунтування національного радикалізму у Д.Донцова.

27. Ідеї програми «Самостійної України» М.Міхновського.

28. Поняття націй в історіософії В. Липинського.

29. І.Лисяк-Рудницький – дослідник української політичної думки.

30. Конкордизм В.Винниченка.

31. Філософські погляди Д.Чижевського.

32. Розвиток філософії в 20-80 рр. XX ст.

33. «Розстріляне відродження».

34. Умови відродження філософії в сучасних умовах становлення самостійної

державності.

35. Філософські ідеї діячів української діаспори.


Питання до іспиту:


1. Українська філософія в контексті національної культури.

2. Поняття національної філософії.

3. Давньослов’янська міфологія – переддень філософської думки.

4. Ментальні риси української духовності.

5. Два образи світу в духовній культурі Русі.

6. Характерні риси й особливості філософської культури Русі.

7. Духовна культура України XIX-XV ст.

8. Культурне й літературне життя України в XV ст.

9. Становлення гуманістичних ідей в культурі України епохи Відродження.

10. Історіософські проблеми в культурі гуманізму.

11. Основні риси українського бароко.

12. Внесок Острозької академії в українську культуру кінця XVI – початку XVII ст.

13. Ставлення діячів братств до духовних здобутків Княжої доби, західної культури та східної патристики.

14. Київське братство та його значення в розвитку гуманістичних ідей в Україні.

15. Творчість Кирила Транквіліона -Ставровецького, Мелетія Смотрицького та Касіяна Саковича.

16. Філософські надбання діячів Києво-Могилянської академії.

17. Проблеми онтології та натурофілософії в курсах Києво-Могилянської академії.

18. Етичні та державницькі погляди вчених академії.

19. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософської культури східних південнослов’янських народів.

20. Григорій Сковорода про проблему світового зла та мету філософії.

21. Вчення Гр. Сковороди про самопізнання людини та шляхи її преображення.

22. Біблійна екзегетика та символізм в творчості Гр. Сковороди.

23. Григорій Сковорода й Просвітництво.

24. Український романтизм як світоглядна основа нового українського письменств.

25. Шеллінгіанські витоки філософії українського романтизму.

26. Синтез ідей романтизму й народності діяльності та творчості діячів Кирило-Мефодіївського братства.

27. Елементи романтизму в Україні другої половини XIX ст.

28. Академічна філософія в Україні в XIX ст.

29. Зміна типу філософствування в академічній філософії XIX ст.

30. Розвиток академічної філософії в курсах професорів духовної академії та в університеті св.. Володимира.

31. Філософія Памфіла Юркевича.

32. Феномен Юркевича й українська духовність.

33.Ідеалістична філософія другої половини XIX – початку XX ст. ( персоналізм, неокантіанство, прихильники «нової релігійної свідомості»).

34. Позитивістські ідеї в філософії другої половини XIX ст. (В. Лесевич).

35. Ідея національного поступу в творчості М. Драгоманова, Лесі Українки та І.Франка).

36. Проблеми формування української державності в творчості українських мислителів, кінця XIX – початку XX ст.

37. Філософія національного радикалізму в Україні XX ст. ( Дмитро Донцов, Микола Міхновський).

38. Історіософські ідеї монархічного спрямування в українській культурі XX ст. ( В. Липинській).

39. Основні концепції української суспільно-політичної думки (лібералізм, консерватизм, націоналізм, націонал-комунізм) в творчості І. Лисяка - Рудницького.

40. Філософські погляди Д.І.Чижевського.

41.Онтологічні та гносеологічні ідеї Д.І.Чижевського.

42. Методологічні принципи історії філософії,розроблені Д.І. Чижевським.

43. Пожовтнева «руїна» української національної культури.

44. «Розстріляне відродження».

45. Духовні передумови національного самовідродження філософії.

46. Філософські ідеї діячів української діаспори.

47. Основні ідеї твору митрополита Іларіона «Слово про закон і благодать».

48. Петро Могила. Діяльність і творчість.

49. Касіян Сакович. «Трактат про душу взагалі».

50. Касіян Сакович Вірші на жалосний погреб Петра Конашевича Сагайдачного.

51. Станіслав Оріховський-Роксолан. Напучення польському королю.

52.Пилип Орлик «Вивід прав України».

53. Інокентій Гізель . Твір про всю філософію.

54. Феофан Прокопович «Натурфілософія або фізика».

55. Григорій Сковорода «Потоп зміїний».

56. Костомаров М.І. «Две русские народности».

57. Чижевський Д. До світогляду Т.Шевченка.

58. Драгоманов М.П. «Пропащий час».

59. Франко І.» Поза межами можливого».

60. Леся Українка. Замітки з приводу статті «Політика і етика».

61. Винниченко В. Морально-естетична позиція.

62. Донцов Д. «Націоналізм».

63. Липинський В. «Листи до братів – хліборобів».

64. Лисяк-Рудницький І. «Україна між сходом і заходом».


^ ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Першоджерела

 1. Богдашевский Д. Философия Канта. – К., 1898.

 2. Вернадський В. И. Основою жизни – испытание истины // Новый мир – 1988. - № 3.

 3. Вернадський В. И. Украинский вопрос и русское общество // Дружба народов. – 1990. - № 3.

 4. Вернадський В. И. Философские мысли натуралиста – М., 1988.

 5. Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. – К., 1990.

 6. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

 7. Винниченко В. Щоденник: У 2 т. – Едмонтон, Нью-Йорк, 1980.

 8. Вишенський І. Твори. – К., 1986.

 9. Гиляров А. Н. Введение в философию. – К., 1907.

 10. Гоголь Н. В. Собрание починений: В 8 т. – М., 1987. – Т. 7.

 11. Гогоцкий С. С. Введение в историю философии. – К., 1871. – 68 с.

 12. Гогоцкий С. С. Обозрение системы философии Гегеля. – К., 1860. – 210 с.

 13. Гогоцкий С. С. Философия XVII и XVIII веков в сравнении с философией ХIX века и отношение той и другой к образованию: (Из лекций по истории философии). – Вып. 1 – 2. – К., 1878 – 1883. – 192 с.; Вып. 3. – К, 1884. – 139 с.

 14. Гогоцкий С. С. Философский лексикон: В 4 т. (5кн.) – К., 1857 – 1873.

 15. Грот Н. Я. Философия и ее общие задачи. - СПб., 1904.

 16. Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. – К., 1991 – 1996. – Т. 1

 17. Донцов Д. Дух нашої давнини. – 2-ге вид. - Дрогобич, 1991.

 18. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

 19. Донцов Д. Твори: У 5 т. – Львів, 2001. – Т. 1.

 20. Драгоманов М. П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»). – К., 1991. – С. 461 – 558.

 21. Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – М., 1997.

 22. Зеньковский В. В. Проблема психологической причинности. – К., 1914.

 23. Зеньковский В., прот. Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октября 1918 г.). Воспоминания. – М., 1995.

 24. Зінківський Т. Писання. - Кн.. 2. – Львів, 1898.

 25. Іларіон, митр. Слово про Закон і Благодать // Філософська і соціологічна думка. – 1988. - № 4.

 26. Кістяківський Б. О. Вибране. - К., 1996.

 27. Кистяковский Б. А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей 1909 – 1910. – М., 1991. – С. 109 – 136.

 28. Кистяковский Б. А. Философия и социология права. – СПб., 1999.

 29. Козлов А. А. Философские этюды: В 2 ч. Спб, 1876 – 1880.

 30. Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – К., 1990.

 31. Костомаров М. І. Закон Божий: Книга буття українського народу. – К., 1991.

 32. Костомаров Н. И. Автобиография // Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. 2-е изд. – К., 1990.

 33. Кудрявцев П. Абсолютизм или релятивизм? Опыт историко-критического изучения чистого эмпиризма новейшего времени в его отношении к нравственности и религии. Prolegomena. Вып. 1. – К., 1908.

 34. Куліш П. Твори: У 2 т. – К., 1989. – Т. 2.

 35. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук.- Мюнхен; Львів, 1995.

 36. Лесевич В. В. Собрание сочинений: В 3 т. – М., 1915.

 37. Леся Українка. Твори: У 2 т. – К., 1986 – 1987. – Т. 2.

 38. Линицкий П. И. Обзор философских учений. – К., 1874. – VI, 245, 11 с.

 39. Линицкий П. И. Основные вопросы философии: Опыт систематического изложения философии. – К., 1901. – 192, 11 с.

 40. Линицкий П. И. Пособие к изучению вопросов философии (элементы философского миросозерцания). – Харьков, 1892. – 425 с.

 41. Линицкий П. Общий взгляд на философию // Труды Киевской Духовной Академии. - 1867. - № 10. – С. 52 – 88.

 42. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму // Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. [У 25 т.] – Т. 6, кн.. 1. – К., Філадельфія, 1995.

 43. Липинський В. Хам і Яфет. Донцов і Липинський. Націоналізм, патріотизм і шовінізм. Народи поневолені і народи бездержавні // Сучасність. – 1992. - № 6.

 44. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2т. – К., 1994.

 45. Літопис руський. – К., 1989.

 46. Лодій П. Короткий вступ до метафізики // Філософська думка. – 2000. - № 2 – 3.

 47. Міхновський М. Самостійна Україна // Державність. – 1992. – 2/5, квітень-травень.

 48. Новицкий О. М. Об упреках, делаемых философии в теоретическом и практическом отношении, их силе и важности // Журнал министерства народного просвещения. – Ч. XVII. – С. 229 – 329.

 49. Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінця XVII – початку XVIII ст.) – К., 1988.

 50. Памятники литературы Древней Руси ХІ – ХІІ вв. – М., 1978.

 51. Памятники литературы Древней Руси ХІІ в. – М., 1980.

 52. Памятники литературы Древней Руси ХІІІ в. – М., 1981.

 53. Памятники этической мысли на Украине ХVII – первой половины XVIII в.- К., 1987.

 54. Патерик Києво-Печерський. – К., 1998.

 55. Повість врем’яних літ: Літопис. – К., 1990.

 56. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К., 1985.

 57. Потебня А. А. Мысль и язык. – К., 1993.

 58. Потебня А. А. Слово и миф. – М., 1989.

 59. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. - М., 1976.

 60. Сковорода Г. Твори у двох томах. – К., 2005.

 61. Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2 ч. – К., 1995.

 62. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1986. – Т. 45.

 63. Франко І. Літературно-критичні статті. К., 1950.

 64. Хвильовий М. Твори: У 2 . – К., 1991. – Т. 2.

 65. Хвильовий М. Україна чи Малоросія?: Памфлети. – К., 1993.

 66. Челпанов Г. И. Введение в философию. – К., 1907.

 67. Челпанов Г. И. Мозг и душа. – Спб., 1907.

 68. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні // Чижевський Д. Філософські твори: у 4 – х тт. – К., 2005. – Т. 1. - С. 3- 162.

 69. Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди // Там само. - С. 165 – 379.

 70. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 1989.

 71. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К., 1992.

 72. Шпет Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Сочинения. – М., 1989.

 73. Юркевич П. Вибране. – К., 1993.

 74. Юркевич П. З рукописної спадщини. – К., 1999.

 75. Юркевич П. Философские произведения. – М., 1990.

 76. Яворський С. Філософські твори: У 3 т. – К., 1991. – Т.1.

Дослідження

 1. Абрамов А. И. Философия в духовных академиях (традиция платонизма в русском духовно-академическом философствовании) // Вопросы философии. – 1997. – № 9. – С. 138 – 155.

 2. Багалій Д. Український мандрований філософ Гр. Сковорода. – К., 1992.

 3. Бетко І. Філософська поезія Куліша // Філософська і соціологічна думка. – 1994. - № 11-12.

 4. Бичко А. К. Леся Українка: Світоглядно-філософський погляд. - Київ: Український Центр духовної культури, 2000. - 176 с.

 5. Бичко А.К., Бичко І.В. Феномен української інтелігенції. Спроба екзистенціального дослідження.- Дрогобич,1997.

 6. Бычко А.К. У истоков христианского иррационализма.-К.:Изд-во политической литературы,1984.

 7. Бичко А.К., Бичко І.В. Світотінь Касіяна (Калліста) Саковича.-К.: Український центр духовної культури,2005.

 8. Бычко А.К. Народная мудрость Руси6анализ философа –К.Вища школа. Изд-во при Киевском университете,1988.

 9. Вільчинський Ю. Олександр Потебня як філософ. – Л., 1995.

 10. Гнідан О. Д., Дем’янівська Л. С. Володимир Винниченко: життя, діяльність, творчість: Навч. посібник. – К., 1996.

 11. Горський В. Біля джерел. Нариси з історії філософської культури України. – К., 2006.

 12. Горський В. Гр. Сковорода як тип українського інтелігента // Наукові записки НаУКМА. Т. 1. Філософія та релігієзнавство. – К., 1996.

 13. Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Наукова думка, 1996.

 14. Горський В. С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. – К., 1993.

 15. Горський В. С. Святі Київської Русі. – К., 1994.

 16. Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси. – К., 1988.

 17. Горський В. Філософія в українській культурі (методологія та
  історія). – К., 2001.

 18. Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії: Підручник. – К., 2004.

 19. Горський В., Вдовина О., Завгородній Ю., Киричок О. Давньоруські любомудри. - К., 2004.

 20. Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. – К., 1998.

 21. Грищенко В. Л. Основні напрямки релігійно-філософської творчості
  В. Екземплярського // Наукові записки НаУКМА. – Т. 20. Філософія і релігієзнавство. – К., 2002. – С. 69 – 76.

 22. Грищенко В. Л. Сенс любові: християнська етика В. Екземплярського // Наукові записки НаУКМА. – Т. 18. Філософія і релігієзнавство. – К., 2000. – С. 35 – 40.

 23. Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль Х – XVII вв. – М., 1990.

 24. Гумилевский Л. И. Вернадський. – М., 1988.

 25. Давньоруське любомудріє. Тексти і контексти. – К., 2006.

 26. Дзюба І. Микола Хвильовий: «азіатський ренесанс» і»психологічна Європа». – К., 2005.

 27. Донцов Д. Шевченко і Драгоманов. Дві літератури нашої доби. – Львів, 1991.

 28. Драч І., Кримський С., Попович М. Григорій Сковорода. – К., 1984.

 29. Єфремов С. Між двома душами. Микола Гоголь. – К., 1909.

 30. Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст. Франківський період. – К., 2006.

 31. Забужко О. С. Шевченків міф України. – К., 2006.

 32. Захара І. С. Академічна філософія України (ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст..) – Л., 2000.

 33. Захара І. С. Стефан Яворський. – К., 1991.

 34. Закидальський Т. Сковорода – Наркіс у кривому дзеркалі // Наукові записки НаУКМА. - Т. 1. – К., 1996. – С. 59 – 65.

 35. Замалеев А. Ф., Зоц В. А. Мыслители Киевской Руси. 2-е изд. – К., 1987.

 36. Зеньковский В. В. История русской философии. – Х., М., 2001.

 37. Іларіон, митр. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

 38. Історія філософії в Україні. – К., 1994.

 39. Історія філософії України. Хрестоматія: Навчальний посібник. – К., 1993.

 40. Карпенко Ю. О. Потебня – зачинатель українського народознавства // Філософська і соціологічна думка. – 1995. - № 1-2.

 41. Кашуба М. В. Григорий Конисский. – М., 1979.

 42. Київ в історії філософії України / В. С. Горський, Я. М. Стратій, А. Г. Тихолаз, М. Л. Ткачук. – К., 2000.

 43. Кирик Д. Життя і діяльність П. Д. Лодія // Філософська думка. – 2000. - № 2.

 44. Короткий В. Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого. – Минск, 1987.

 45. Кузнецов М. А. Учение В. И. Вернадского о ноосфере: перспективы развития человечества // Вопросы философии. – 1988. - № 3.

 46. Кузьміна С. Л. Творчість П. Д. Юркевича в контексті української філософської культури // Наукові записки НаУКМА. – Т. 20. Філософія та релігієзнавство. – К., 2002. – С. 64 – 68.

 47. Кузьміна С. Л. Філософія, культура, освіта в історико-філософському дискурсі С. С. Гогоцького // Наукові записки НаУКМА. – Т. 21. Філософія та релігієзнавство. – К, 2003. – С. 66 – 65.

 48. Кузьміна С. Філософсько-педагогічна концепція П. Д. Юркевича. – К., 2002.

 49. Левчук-Керечук Н. О. О. Потебня і філософія мови // Наукові записки НаУКМА. – Т. 1. Філософія та релігієзнавство. – К, 1996. – С. 93 - 102.

 50. Литвинов В. Д. Про деякі риси гуманізму та просвітництва в українській філософії поч. ХVІІІ ст. (Теофан Прокопович) // Від Вишенскього до Сковороди. – К., 1972.

 51. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. – К., 2000.

 52. Лісовий В. Драгоманов і Донцов // Політологічні читання. – 1991. № 9; Філософська і соціологічна думка. – 1991. - № 9.

 53. Лук М. І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наукова думка, 1993 - 150 с.

 54. Мірчук І. Петро Лодій та його переклад «Elementa philosophiae» Баумейстера // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - № 4.

 55. Мірчук І. Християн Вольф та його школа на Україні // Там само.

 56. Микитась О. Ф. Давньоруські студенти і професори. – К., 1994.

 57. Мозгова Н. Г. Київська духовна академія, 1819 – 1920: Філософський спадок. – К.: Книга, 2004. – 320 с.

 58. Нападиста В. Г. Історія етики в Україні. Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. – К.: «Либідь», 2004. – 239 с.

 59. Нахлік Є. Християнський субстрат історіософії Пантелеймона Куліша // філософська думка. – 1999. № 5.

 60. Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца ХVІІ – нач. ХVІІІ ст. – К., 1982.

 61. Нічик В. М. Києво-Могилянська академія і німецька культура. – К., 2001.

 62. Ничик В.М. Феофан Прокопович. – М., 1977.

 63. Нічик В. М. Філософія в Київській братній школі // Філософська і соціологічна думка. – 1988. - № 2.

 64. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. В. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст..) – К., 1991.

 65. О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури: Збірник наукових праць. – К., 2004.

 66. Павленко Ю. В. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 2000.

 67. Пастушенко Л. А. П. Кудрявцев: абсолютні цінності в історико-філософському вимірі // Наукові записки НаУКМА. – Т. 37. Філософія та релігієзнавство. – К., 2005. – С. 77 – 82.

 68. Пітч Р. Найголовніші елементи філософії П. Д. Юркевича // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - № 9.

 69. Попович М. Микола Гоголь. – К., 1989.

 70. Прицак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. – К., 1991 – 1996. – Т. 1.

 71. Проблема людини в українській філософії ХVІ – ХVІІІ ст. – Л., 1998. Р. ІІ.

 72. Образ Христа в українській культурі. – К., 2003.

 73. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій. – К.,1999. – 543 с.

 74. Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст. – К., 2002.

 75. Роженко М. Трагедія академіка Юринця: [Штрихи до історії філософії радянської доби]. – К., 1996.

 76. Сковорода Григорій: Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

 77. Сковорода Григорій: Образ мислителя. – К., 1997.

 78. Скуратівський В. Микола Костомаров // Сучасність. – 1992. - № 9.

 79. Смирнов В.Т. Феофан Прокопович. – М., 1994.

 80. Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова: Збірник наукових праць. – К., 1995.

 81. Спадщина Памфіла Юркевича: світовий і вітчизняний контекст. – К., 1995.

 82. Стратий Я. М. Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины ХVII ст. – К., 1981.

 83. Стратий Я. М., Литвинов В. Д., Андрущенко В. А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К., 1982.

 84. Творчість Т. Г. Шевченка у філософській культурі України. – К., 1992.

 85. Тетерина Д. Григорій Сковорода – український письменник, філософ і педагог. – К.; Мюнхен., 2001.

 86. Тихолаз А., Запорожець М. Історичні уроки однієї суперечки (П. Юркевич проти М. Чернишевського) // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - № 7.

 87. Ткачук М. Л. Київська академічна філософія ХІХ – початку ХХ ст.: методологічні проблеми дослідження. – К., 2000.

 88. Ткачук М. Л. Орест Новицький як філософ та історик філософії // Наукові записки НаУКМА. – Т. 1. Філософія та релігієзнавство. – К.,1996. – С. 85 – 93.

 89. Ткачук М. Л. Проблеми теорії та методології історії філософії у творчості Ореста Новицького // Наукові записки НаУКМА. – Т. 19. Спеціальний випуск. – К., 2001. – С. 87 – 92.

 90. Ткачук М. Л. Теоретичні і методологічні проблеми історико-філософського знання у спадщині Сильвестра Гогоцького // Наукові записки НаУКМА. – Т. 19. Філософія та релігієзнавство.– К., 2001. – С. 70 – 75.

 91. Ткачук М. Л. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров. – К., 1997.

 92. Ушкалов І. В., Марченко О. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Х., 1993.

 93. Федів Ю. О. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1994.

 94. Федів Ю. О. Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навч. посібник. – К., 2000.

 95. Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник/ Авт. кол.:
  В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – К., 2002.

 96. Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли / Громов М. Н., Мильков В. В., Колесов В. В. и др. – М., 2000.

 97. Фізер І. Поняття самопізнання у Сковороди і Сократа: компаративне дослідження // Наукові записки НаУКМА. - Т. 1. Філософія та релігієзнавство. – К., 1996.

 98. Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури О. Потебні. – К., 1993.

 99. Філософія Відродження на Україні / Кашуба М. В., Паславський І. В., Захара І. С. та ін. – К., 1990.

 100. Чижевський Д. В’ячеслав Липинський як філософ історії // Чижевський Д. Філософські твори: у 4 – х тт. – К., 2005. – Т. 2. - С. 227 – 236.

 101. Чижевський Д. Думки про Шевченка // Там само. - С. 172 – 178.

 102. Чижевський Д. Іван Вишенський // Там само. - С. 130 – 141.

 103. Чижевський Д. Натурфілософія В. І. Вернадського // Там само. – С. 237 – 243.

 104. Чижевський Д. П. О. Куліш – український філософ серця // Там само. - С. 206 – 216.

 105. Чехович К. Думки О. Потебні про національність. - Л., 1931.

 106. Шевченко І. Сутність людини у працях професорів Києво-Могилянської академії (ХVІІ – ХVІІІ ст..) // Філософська думка. – 2000. - № 5.

 107. Шупик-Мозгова Н. Г. Петро Ліницький: життєвий шлях і духовна спадщина. – К., 1997. – 208 с.

 108. Эрн В. Григорий Савович Сковорода. Жизнь и учение // Эрн В.Борьба за Логос. Г. Сковорода. Жизнь и учение. – Мн, М., 2000. – С. 333 – 589.

 109. Яременко П. К. Мелетій Смотрицький: Життя і діяльність. – К., 1986.Умови визначення навчального рейтингу

Робота в триместрі – 60 балів

Іспит – 40 балів

Разом – 100 балів


 1. Робота в триместрі

Види робіт

Їх кількість

Максимальний бал за 1

Разом

Семінар

13

4

52

Реферат

1

8

8


2.ІспитВиди робіт

Кількість завдань

Максимальний бал за одну правильну відповідь

Разом

Письмове тестування

40

1

40


Скачати 278.7 Kb.
Дата конвертації24.10.2013
Розмір278.7 Kb.
ТипЛекція
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи