Робочий тематичний план навчальної дисципліни «історія української філософії» для студентів бакалаврського рівня навчання Обсяг аудиторних годин 54 Триместр викладання 7 icon

Робочий тематичний план навчальної дисципліни «історія української філософії» для студентів бакалаврського рівня навчання Обсяг аудиторних годин 54 Триместр викладання 7Схожі
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра філософії та релігієзнавства


РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни


«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ»

для студентів бакалаврського рівня навчання


Обсяг аудиторних годин – 54 Триместр викладання - 7

з них:

 • Лекційних – 26 Форма контролю – іспит

 • Групових – 26

 • Консультацій - 2 Кредитів за курс – 2


Анотація


Метою курсу є ознайомлення студентів з основними етапами становлення та розвитку української філософії, спадщиною її найзначніших представників.


^ Тема 1. Історія української філософії. Її предмет, метод і значення

Лекція – 2 год. (література [див. список] – 23-26,36,78,81-82,89,93..


Круглий стіл: «Як можлива українська філософія?» (2 год.)

Питання для обговорення:

 1. Національна філософія - pro et contra.

 2. Українська філософія: пошуки ідентичності.

 3. Критерії визначення предмета і змісту української філософії.


Література:

Бочковський Ольгерд. Вступ до націології.-К., 1988.-140 с.

Горський В. С. Культурологічний аспект історико-філософського дослідження // Горський В. С. Філософія в українській культурі (методологія та історія). – К., 2001. – С. 6 – 16.

Горський В. С. Філософія в контексті історії української культури // Там само. – С. 16 – 36.

Горський В. С. Дмитро Чижевський як фундатор історико-філософського українознавства // Там само. – С. 144 – 150.

Горський В. С. Структура простору історико-філософського дослідження // Горський В. С. Біля джерел. Нариси з історії філософської культури України. – К., 2006. – С. 17 – 28.

Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні // Чижевський Дмитро. Філософський твори: у 4-х тт. – К., 2005. - Т. 1. – С. 5 – 18.

Закидальський Тарас. Досліди в діаспорі над історією вкраїнської філософії // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - № 14. – С. 89 – 100.

Кульчицький Олександр Основи філософії і філософічних наук.-Мюнхен,Львів,1995-164 с.

Кульчицький Олександр. Іван Мірчук – дослідник української духовності // Хроніка.– 2000. – Вип. 37 – 38. – С. 53 – 65.

Історія української філософії : підручник-К.:Академвидав,2008.-624 с.


Тема 2. Філософські ідеї в культурі Київської Русі

Лекції - 2 год. (література – 1,3,6,12,31-37,46,47,78-80,82-83,151).

Семінар : Філософські ідеї в культурі Київської Русі (4 год.)

1. Переддфілософські уявлення давніх слов’ян.

2. Ментальні особливості русичів.

3. Поняття філософії в києворуській культурі.

4. Антропологічні концепції філософської думки Русі.

5. Морально-етичні уявлення в культурі Русі.

6. Загальні особливості філософської культури Русі.


Література

Обовязкова:

1. Бичко А.К., Бичко І.В. ,Табачковський В.І. Історія філософії . –К, 2001.

2. Бичко А.К., Бичко І.В. Феномен української інтелігенції.- К.,1995.

3 Бычко А.К. Народная мудрость Руси.Анализ філософа.- К.,1988.

4. Велесова книга.-К.,1995.

5. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI – начала XII века.-К,1988.

6. Горський В.С. Філософія в українській культурі.-К.,2001.

7. Горський В.С., Кислюк.К.В. Історія української філософії.-К.,2004.


Додаткова 1,3,6,31-37,46,78-80,82-83,151.


Тема 3. Гуманістичні та реформаційні ідеї в філософській думці України (кін. ХV – поч. ХVII ст.)

Лекція 2 год. (література – 1,3,20,30,32,41,70,74,156).


Семінар : Громадська діяльність та філософські ідеї Касіяна Саковича ( 2 год.)

1. Касіян Сакович – мислитель і діяч.

2. Філософські ідеї «Трактата про душу».

3. «Арістотелівські проблеми» - шлях залучення до світової філософії.

4. Непримиренність Петра Могили і Касіяна Саковича.

5. Унійність позиції Касіяна Саковича..

6. Національно-патріотичні ідеї у «Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного».

Література:

Обов’язкова:

Бичко А.К., Бичко І.В. Світлотінь Касіяна (Калліста) Саковича.- К.,2005.-168 с.

Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій: Навч. посібник.-К.,1996.

Сакович К. Арістотелівські проблеми// Пам’ятки братських шкіл на Україні кінець XVI – початок XVIII ст. : Тексти і дослідження.-К.:Наукова думка,1988.

Сакович К. Трактат про душу // Там само.

Сакович К. Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного // Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія.-К.,1995.


Додаткова 4,6,66,80,89.


Тема 4. Українська філософія доби бароко. Філософський спадок Києво-Могилянської академії


Лекції – 2 год. (література – 3,4,5,7,33,47,79,40,41,66,69,70,107,130,143,148).


Семінар: Філософська спадщина Т. Прокоповича (2 год.)

1. Т. Прокопович як особистість і мислитель.

2. Вчення Т. Прокоповича про природу:

а) Бог і природа;

б) матерія і форма;

в) рух, простір і час.

3. Проблема пізнання у творчості Т.Прокоповича.

4. Суспільно-політичні погляди Т. Прокоповича та їх відмінність від державно-політичних програм українських мислителів (Й.Верещинський, С.Величко, Ю.Немирич, гетьман І.Мазепа, гетьман П.Орлик).

Література:

Обов’язкова:

Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво // Філософські твори: у 3-х тт. - Т. 1. – К., 1979. – С. 286 - 287, 290.

Прокопович Ф. Логіка // Там само. - Т. 2. – С. 27-57.

Прокопович Ф. Натурфілософія. Ч. І, ІІ. – Там само. - Т. 2. – С. 119, 123-142, 147-150, 157-159, 170-177, 192-200, 233-249, 272-278, 283-285, 293-295, 313-317.

Прокопович Ф. Етика // Там само. – Т. 2. – С. 505-514.

Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993. – С. 180-204.


Додаткова: 89,91,94,101,121,149,156,158,176.


Тема 5. Філософія Григорія Сковороди

Лекція – 2 год. (література – 17-20, 83, 92, 96, 109, 115, 150-151, 159, 164, 166, 177).


Семінар: Філософія Григорія Сковороди (4 год.)

 1. Філософський світогляд Г. Сковороди: віхи становлення.

 2. Особливості стилю мислення Г. Сковороди.

 3. Вчення Г. Сковороди про дві натури і три світи.

 4. Теорія пізнання і самопізнання у творчості Г. Сковороди.

 5. Концепція сродної праці та вчення про щастя.Література:

Обов’язкова:

Сковорода Григорій. Наркіс. Розмова про те: пізнай себе // Сковорода Григорій. Твори у двох томах. – Т. 1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. - К., 2005. – С. 151-188.

Сковорода Григорій. Розмова, названа алфавіт, або буквар миру // Там само. – С. 413 – 438.

Сковорода Григорій. Діалог. Назва його – потоп зміїний // Там само. – Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – К., 2005. – С. 140 – 179.


Додаткова: 25,26,100,108,112,119,131,151,169,173,175,187.


Тема 6. Філософська думка в Україні першої половини ХІХ ст.

Лекція – 2 год. (література – 22,32,28,111,120,138-139,154,168,180,184).


Тема 7. Київська академічна філософія ХІХ – поч. ХХ ст.

Лекції – 4 год. (література – 8,16,18-22,25-27,33-34,50,53,55-58,82-83,87,92,111-112,133-134,164,172,184.


Семінар: Філософська спадщина Памфіла Юркевича (4 год.)

 1. Місце академічної філософії в історії вітчизняної філософської культури.

 2. Філософський світогляд П. Юркевича: віхи становлення.

 3. Вчення про ідею П. Юркевича.

 4. Аспекти тлумачення П. Юркевичем ідеї серця.

 5. Християнська антропологія П. Юркевича проти етичного утилітаризму і нігілізму М. Чернишевського.


Література:

Обов’язкова:

Юркевич П. Ідея // Юркевич П. Вибране. – К., 1993. – С. 3 – 72.

Юркевич П. Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого // Там само. - С. 73 – 114.

Юркевич П. З науки про людський дух // Там само. – С. 115 – 221.

Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н. Г. Сочинения: В 2-х т. – М., 1987. – С. 146 – 229.


Додаткова: 82,87,98,93,134,136,153,165,170.


Тема 8. Філософія національної ідеї в українській філософській думці ХІХ –
поч. ХХ ст.Лекція – 4 год. (література – 1,24-30,36,48-49,50,51-52,61,84-85,92,118,120-121


Семінар: Філософська спадщина О. Потебні ( 2 год.)

 1. Філософія мови О. Потебні.

 2. Естетичні погляди О. Потебні.

 3. Проблеми нації та національної культури у творчості О. Потебні.

Література:

Обов’язкова:

Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Мысль и язык. – К., 1993. – С. 7 – 157.

Потебня А. А. Язык и народность // Там само. С. 158 – 185.

Потебня А. А. О национализме // Там само. – С. 186 – 190.


Додаткова: 65-66,87,91,96,116,113,169-171,181


Тема 9. Філософські ідеї у творчості діячів української культури початку ХХ ст.

Лекції – 2 год. (література – 2,9-12,23,26,28,39,50-52,104,133,134,182).


Семінар: Філософські ідеї у творчості діячів української культури початку XX ст. (4 год.)

1. Духовна ситуація в Україні в перші десятиліття ХХ ст.

2. Філософські погляди Б. Кістяківського.

3. Ноосферна концепція В.Вернадського.

4. Історіософія М.Грушевського.

5. Етика «конкордизму» В.Винниченка.


Література:

Обов’язкова:

Вернадский В.И. Основою жизни - испытание истины // Новый мир.-1988.-№ 3.

Вернадский В.И. Украинский вопрос и русское общество // Дружба народов.-1990. - .№ 3.

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста.- М.,1988.

Винниченко В. Відродження нації: У 3-х т.- К.,1990.

Грушевський М. Історія України-Русі: У 4-х т. - К.,1991-1996. - Т.1

Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – Спб.,1999.


Додаткова: 32,33,34,43-45,48,49,111,121,140,162.


Тема 10. Філософія в Україні у ХХ ст. (1920-1980-ті роки)

Лекції - 4 год.(література – 18-23, 48-50, 82-83, 107, 149, 169-173).


Семінар: Філософія української національної ідеї: віхи становлення ( 2 год.)

 1. Українська національна ідея і Кирило-Мефодіївське товариство.

 2. Філософсько-соціологічні погляди громадівців та «Молодої України».

 3. Концепція «азіатського ренесансу» М. Хвильового.

 4. Основні засади інтегрального націоналізму Д. Донцова.

Література:

Обов’язкова:

Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М. П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»). – К., 1991. – С. 461 – 558.

Донцов Д. Ідеологія чинного націоналізму // Націоналізм. Антологія. – К., 2000. – С. 188 – 196.

Міхновський Микола. Самостійна Україна // Там само. – С. 147 – 158.

Франко І. Поза межами можливого // Там само. - С. 163 – 171.

Франко І. Відвертий лист до галицької молодежі // там само. – С. 172 – 179.

Хвильовий М. Україна чи Малоросія?: Памфлети. – К., 1993.


Додаткова: 90,93,95,98-99,103,111-112,159,164,183,189.


Завдання для тижня самостійної роботи

Самостійне опрацювання теми: «Філософські курси в Києво-Могилянській академії» (література – 38,119,139,142,144).


Теми рефератів:

1. Іларіон. «Слово про закон і благодать»

2. Костомаров М. «Две русские народности»

3. Світоглядні орієнтації міфологічного світосприйняття Русі.

4. «Руській літопис» - пам’ятка двох образів світу.

5. «Києво-Печерський патерик» у контексті середньовічної літератури Русі.

6. Касіян Сакович. Діяльність і творчість .

7. Світоглядно-філософські ідеї Петра Могили.

8. Гуманістичні ідеї українських мислителів XV- XVI ст.

9. Роль Острозького центру в становленні філософської освіти в Україні.

10. Викладання філософських курсів в Києво-Могилянській академії.

11. Основні принципи філософської системи Гр. Сковороди.

12. Світоглядно-філософські концепції українських романтиків.

13. Гоголівська система світобачення.

14. Образ світу та людини в козацькому епосі-думах.

15. Філософські курси в Харківському університеті ( XIX ст.).

16. Філософські ідеї членів Кирило-Мефодіївського товариства.

17.Тарас Шевченко – творець української національної свідомості.

18. Специфіка історіософських ідей М.Костомарова.

19. «Філософія серця» Памфіла Юркевича.

20. Філософські погляди М.Драгоманова.

21. Роль М.Грушевського у становленні новітнього історіософського бачення

українського буття.

22. Основні ідеї філософії мови О.Потебні.

23. Позитивістські концепції в Україні в XIX-XX ст.

24. І. Франко та його критика марксистських концепцій.

25. Екзистенційні мотиви творчості Л.Українки.

26. Філософське обгрунтування національного радикалізму у Д.Донцова.

27. Ідеї програми «Самостійної України» М.Міхновського.

28. Поняття націй в історіософії В. Липинського.

29. І.Лисяк-Рудницький – дослідник української політичної думки.

30. Конкордизм В.Винниченка.

31. Філософські погляди Д.Чижевського.

32. Розвиток філософії в 20-80 рр. XX ст.

33. «Розстріляне відродження».

34. Умови відродження філософії в сучасних умовах становлення самостійної

державності.

35. Філософські ідеї діячів української діаспори.


Питання до іспиту:


1. Українська філософія в контексті національної культури.

2. Поняття національної філософії.

3. Давньослов’янська міфологія – переддень філософської думки.

4. Ментальні риси української духовності.

5. Два образи світу в духовній культурі Русі.

6. Характерні риси й особливості філософської культури Русі.

7. Духовна культура України XIX-XV ст.

8. Культурне й літературне життя України в XV ст.

9. Становлення гуманістичних ідей в культурі України епохи Відродження.

10. Історіософські проблеми в культурі гуманізму.

11. Основні риси українського бароко.

12. Внесок Острозької академії в українську культуру кінця XVI – початку XVII ст.

13. Ставлення діячів братств до духовних здобутків Княжої доби, західної культури та східної патристики.

14. Київське братство та його значення в розвитку гуманістичних ідей в Україні.

15. Творчість Кирила Транквіліона -Ставровецького, Мелетія Смотрицького та Касіяна Саковича.

16. Філософські надбання діячів Києво-Могилянської академії.

17. Проблеми онтології та натурофілософії в курсах Києво-Могилянської академії.

18. Етичні та державницькі погляди вчених академії.

19. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософської культури східних південнослов’янських народів.

20. Григорій Сковорода про проблему світового зла та мету філософії.

21. Вчення Гр. Сковороди про самопізнання людини та шляхи її преображення.

22. Біблійна екзегетика та символізм в творчості Гр. Сковороди.

23. Григорій Сковорода й Просвітництво.

24. Український романтизм як світоглядна основа нового українського письменств.

25. Шеллінгіанські витоки філософії українського романтизму.

26. Синтез ідей романтизму й народності діяльності та творчості діячів Кирило-Мефодіївського братства.

27. Елементи романтизму в Україні другої половини XIX ст.

28. Академічна філософія в Україні в XIX ст.

29. Зміна типу філософствування в академічній філософії XIX ст.

30. Розвиток академічної філософії в курсах професорів духовної академії та в університеті св.. Володимира.

31. Філософія Памфіла Юркевича.

32. Феномен Юркевича й українська духовність.

33.Ідеалістична філософія другої половини XIX – початку XX ст. ( персоналізм, неокантіанство, прихильники «нової релігійної свідомості»).

34. Позитивістські ідеї в філософії другої половини XIX ст. (В. Лесевич).

35. Ідея національного поступу в творчості М. Драгоманова, Лесі Українки та І.Франка).

36. Проблеми формування української державності в творчості українських мислителів, кінця XIX – початку XX ст.

37. Філософія національного радикалізму в Україні XX ст. ( Дмитро Донцов, Микола Міхновський).

38. Історіософські ідеї монархічного спрямування в українській культурі XX ст. ( В. Липинський).

39. Основні концепції української суспільно-політичної думки (лібералізм, консерватизм, націоналізм, націонал-комунізм) в творчості І. Лисяка - Рудницького.

40. Філософські погляди Д.І.Чижевського.

41.Онтологічні та гносеологічні ідеї Д.І.Чижевського.

42. Методологічні принципи історії філософії,розроблені Д.І. Чижевським.

43. Пожовтнева «руїна» української національної культури.

44. «Розстріляне відродження».

45. Духовні передумови національного самовідродження філософії.

46. Філософські ідеї діячів української діаспори.

47. Основні ідеї твору митрополита Іларіона «Слово про закон і благодать».

48. Петро Могила. Діяльність і творчість.

49. Касіян Сакович. «Трактат про душу взагалі».

50. Касіян Сакович Вірші на жалосний погреб Петра Конашевича Сагайдачного.

51. Станіслав Оріховський-Роксолан. Напучення польському королю.

52.Пилип Орлик «Вивід прав України».

53. Інокентій Гізель . Твір про всю філософію.

54. Феофан Прокопович «Натурфілософія або фізика».

55. Григорій Сковорода «Потоп зміїний».

56. Костомаров М.І. «Две русские народности».

57. Чижевський Д. До світогляду Т.Шевченка.

58. Драгоманов М.П. «Пропащий час».

59. Франко І.» Поза межами можливого».

60. Леся Українка. Замітки з приводу статті «Політика і етика».

61. Винниченко В. Морально-естетична позиція.

62. Донцов Д. «Націоналізм».

63. Липинський В. «Листи до братів – хліборобів».

64. Лисяк-Рудницький І. «Україна між сходом і заходом».


Список рекомендованої літератури

Основна1. Бичко А.К. ,Бичко І.В. Феномен української інтелігенції:Спроба екзистенціального

дослідження – Дрогобич, 1997.

2. Бичко А.К. Леся Українка. Світоглядно-філософський погляд. – К.:Український центр

духовної культури,2000.

3. Бичко А.К., Бичко І.В. Табачковський. Історія філософії:Підручник. – К.:Либідь, 2001. – 408 с.

4. Бичко А.К., БичкоБ.І. Світлотінь Касіяна (Калліста) Саковича. – К.:Український центр

духовної культури, 2005.

5. Бычко А.К. У истоков христианского иррационализма. – К.: Изд-во политической литературы, 1984.

6. Бычко А.К. Народная мудрость Руси: аналіз філософа. – К.:Вища школа. Изд-во при Киевском университете, 1988.

6. Бичко Б.І. Генеза антропологічних концепцій католицької філософії. – К.: Видавничий центр ВАТ,1999.

7. Богдашевский Д. Философия Канта. – К., 1898.

8. Вернадський В. И. Основою жизни – испытание истины // Новый мир – 1988. - № 3.

9. Вернадський В. И. Украинский вопрос и русское общество // Дружба народов. – 1990. - № 3.

10. Вернадський В. И. Философские мысли натуралиста – М., 1988.

11. Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. – К., 1990.

12. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

13. Винниченко В. Щоденник: У 2 т. – Едмонтон, Нью-Йорк, 1980.

14.Вишенський І. Твори. – К., 1986.

15. Гиляров А. Н. Введение в философию. – К., 1907.

16. Гоголь Н. В. Собрание починений: В 8 т. – М., 1987. – Т. 7.

17. Гогоцкий С. С. Введение в историю философии. – К., 1871. – 68 с.

18. Гогоцкий С. С. Обозрение системы философии Гегеля. – К., 1860. – 210 с.

19. Гогоцкий С. С. Философия XVII и XVIII веков в сравнении с философией ХIX века и отношение той и другой к образованию: (Из лекций по истории философии). – Вып. 1 – 2. – К., 1878 – 1883. – 192 с.; Вып. 3. – К, 1884. – 139 с.

20 . Гогоцкий С. С. Философский лексикон: В 4 т. (5кн.) – К., 1857 – 1873.

21. Грот Н. Я. Философия и ее общие задачи. - СПб., 1904.

22. Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. – К., 1991 – 1996. – Т. 1

23. Горський В. Біля джерел. Нариси з історії філософської культури України. – К., 2006.

24. Гончарук Т. Олександр Кульчицький в контексті світової філософії. –

Тернопіль:Економічна думка, 2005.

25. Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Наукова думка, 1996.

26.Горський В. Філософія в українській культурі (методологія та
історія). – К., 2001.

27.Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії: Підручник. – К., 2004.

28. Донцов Д. Дух нашої давнини. – 2-ге вид. - Дрогобич, 1991.

29. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

30. Донцов Д. Твори: У 5 т. – Львів, 2001. – Т. 1.

31.Драгоманов М. П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»). – К., 1991. – С. 461 – 558.

32. Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – М., 1997.

33. Зеньковский В. В. Проблема психологической причинности. – К., 1914.

34. Зеньковский В., прот. Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октября 1918 г.). Воспоминания. – М., 1995.

35. Зінківський Т. Писання. - Кн.. 2. – Львів, 1898.

36. Іларіон, митр. Слово про Закон і Благодать // Філософська і соціологічна думка. – 1988. - № 4.

37.Історія філософії на Україні: У 2 т. – К., 1987.

38. Київ в історії філософії України / В. С. Горський, Я. М. Стратій, А. Г. Тихолаз,
М. Л. Ткачук. –
К., 2000.

39. Історія філософії:Підручник (Ярошовець В.І.,Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за редакцією В.І.Ярошовця-Вид. ПАРАПАН,2002.-774.

40. Історія української філософії. Хрестоматія.-Упорядник Марія Кашуба- Львів,2004- 354 с.

41. Історія української філософії:підручник.-К.:Академвидав.,2008.-624 с.

42. Кістяківський Б. О. Вибране. - К., 1996.

43. Кистяковский Б. А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей 1909 – 1910. – М., 1991. – С. 109 – 136.

44. Кистяковский Б. А. Философия и социология права. – СПб., 1999.

45. Козлов А. А. Философские этюды: В 2 ч. Спб, 1876 – 1880.

46. Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – К., 1990.

47. Костомаров М. І. Закон Божий: Книга буття українського народу. – К., 1991.

48. Костомаров Н. И. Автобиография // Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. 2-е изд. – К., 1990.

49. Кудрявцев П. Абсолютизм или релятивизм? Опыт историко-критического изучения чистого эмпиризма новейшего времени в его отношении к нравственности и религии. Prolegomena. Вып. 1. – К., 1908.

50. Куліш П. Твори: У 2 т. – К., 1989. – Т. 2.

51. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. - Мюнхен; Львів, 1995.

52. Лесевич В. В. Собрание сочинений: В 3 т. – М., 1915.

53. Леся Українка. Твори: У 2 т. – К., 1986 – 1987. – Т. 2.

54. Линицкий П. И. Обзор философских учений. – К., 1874. – VI, 245, 11 с.

55.. Линицкий П. И. Основные вопросы философии: Опыт систематического изложения философии. – К., 1901. – 192, 11 с.

56. Линицкий П. И. Пособие к изучению вопросов философии (элементы философского миросозерцания). – Харьков, 1892. – 425 с.

57. Линицкий П. Общий взгляд на философию // Труды Киевской Духовной Академии. - 1867. - № 10. – С. 52 – 88.

58. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму // Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. [У 25 т.] – Т. 6, кн.. 1. – К., Філадельфія, 1995.

59. Липинський В. Хам і Яфет. Донцов і Липинський. Націоналізм, патріотизм і шовінізм. Народи поневолені і народи бездержавні // Сучасність. – 1992. - № 6.

60. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2т. – К., 1994.

61. Літопис руський. – К., 1989.

62. Лодій П. Короткий вступ до метафізики // Філософська думка. – 2000. - № 2 – 3.

63. .Лук М. І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наукова думка, 1993 - 150 с.

64. Міхновський М. Самостійна Україна // Державність. – 1992. – 2/5, квітень-травень.

65. Мозгова Н. Г. Київська духовна академія, 1819 – 1920: Філософський спадок. – К.:Книга, 2004. – 320 с.

66. Нападиста В. Г. Історія етики в Україні. Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. – К.: «Либідь», 2004. – 239 с.

67. Новицкий О. М. Об упреках, делаемых философии в теоретическом и практическом отношении, их силе и важности // Журнал министерства народного просвещения. – Ч. XVII. – С. 229 – 329.

68. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій. – К.,1999. – 543 с.

69. Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінця XVII – початку XVIII ст.) – К., 1988.

70. Памятники литературы Древней Руси ХІ – ХІІ вв. – М., 1978.

71. Памятники литературы Древней Руси ХІІ в. – М., 1980.

72. Памятники литературы Древней Руси ХІІІ в. – М., 1981.

73. Памятники этической мысли на Украине ХVII – первой половины XVIII в.- К., 1987.

74. Патерик Києво-Печерський. – К., 1998.

75. Повість врем’яних літ: Літопис. – К., 1990.

76. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К., 1985.

77. Потебня А. А. Мысль и язык. – К., 1993.

78. Потебня А. А. Слово и миф. – М., 1989.

79.. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. - М., 1976.

80. Сковорода Г. Твори у двох томах. – К., 2005.

81. Ткачук М. Л. Київська академічна філософія ХІХ – початку ХХ ст.: методологічні проблеми дослідження. – К., 2000.

82. Ткачук М. Л. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров. – К., 1997.

83. Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2 ч. – К., 1995.

84. Федів Ю. О. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1994.

85. Федів Ю. О. Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навч. посібник. – К., 2000.

86.Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник/ Авт. кол.:
В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – К., 2002.

87. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1986. – Т. 45.

88. Франко І. Літературно-критичні статті. К., 1950.

89. Хвильовий М. Твори: У 2 . – К., 1991. – Т. 2.

90. Хвильовий М. Україна чи Малоросія?: Памфлети. – К., 1993.

91. Челпанов Г. И. Введение в философию. – К., 1907.Челпанов Г. И. Мозг и душа. – Спб., 1907.

92. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні // Чижевський Д. Філософські твори: у 4 – х тт. – К., 2005. – Т. 1. - С. 3- 162.

93. Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди // Там само. - С. 165 – 379.

94. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 1989.

95. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К., 1992.

96. Шпет Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Сочинения. – М., 1989.

97. Юркевич П. Вибране. – К., 1993.

98. Юркевич П. З рукописної спадщини. – К., 1999.

99. Юркевич П. Философские произведения. – М., 1990.

100. Яворський С. Філософські твори: У 3 т. – К., 1991. – Т.1.


Додаткова:

 1. Абрамов А. И. Философия в духовных академиях (традиция платонизма в русском духовно-академическом философствовании) // Вопросы философии. – 1997. – № 9. – С. 138 – 155.

 2. Багалій Д. Український мандрований філософ Гр. Сковорода. – К., 1992.

 3. Бетко І. Філософська поезія Куліша // Філософська і соціологічна думка. – 1994. - № 11-12.

 4. Вільчинський Ю. Олександр Потебня як філософ. – Л., 1995.

 5. Гнідан О. Д., Дем’янівська Л. С. Володимир Винниченко: життя, діяльність, творчість: Навч. посібник. – К., 1996.

 6. Горський В. Гр. Сковорода як тип українського інтелігента // Наукові записки НаУКМА. Т. 1. Філософія та релігієзнавство. – К., 1996.

 7. Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси. – К., 1988.

 8. Горський В. С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. – К., 1993.

 9. Горський В. С. Святі Київської Русі. – К., 1994.

 10. Горський В., Вдовина О., Завгородній Ю., Киричок О. Давньоруські любомудри. - К., 2004.

 11. Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. – К., 1998.

 12. Грищенко В. Л. Основні напрямки релігійно-філософської творчості
  В. Екземплярського // Наукові записки НаУКМА. – Т. 20. Філософія і релігієзнавство. – К., 2002. – С. 69 – 76.

 13. Грищенко В. Л. Сенс любові: християнська етика В. Екземплярського // Наукові записки НаУКМА. – Т. 18. Філософія і релігієзнавство. – К., 2000. – С. 35 – 40.

 14. Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль Х – XVII вв. – М., 1990.

 15. Гумилевский Л. И. Вернадський. – М., 1988.

 16. Давньоруське любомудріє. Тексти і контексти. – К., 2006.

 17. Дзюба І. Микола Хвильовий: «азіатський ренесанс» і»психологічна Європа». – К., 2005.

 18. Донцов Д. Шевченко і Драгоманов. Дві літератури нашої доби. – Львів, 1991.

 19. Драч І., Кримський С., Попович М. Григорій Сковорода. – К., 1984.

 20. Єфремов С. Між двома душами. Микола Гоголь. – К., 1909.

 21. Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст. Франківський період. – К., 2006.

 22. Забужко О. С. Шевченків міф України. – К., 2006.

 23. Захара І. С. Академічна філософія України (ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст..) – Л., 2000.

 24. Захара І. С. Стефан Яворський. – К., 1991.

 25. Закидальський Т. Сковорода – Наркіс у кривому дзеркалі // Наукові записки НаУКМА. - Т. 1. – К., 1996. – С. 59 – 65.

 26. Замалеев А. Ф., Зоц В. А. Мыслители Киевской Руси. 2-е изд. – К., 1987.

 27. Зеньковский В. В. История русской философии. – Х., М., 2001.

 28. Іларіон, митр. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

 29. Карпенко Ю. О. Потебня – зачинатель українського народознавства // Філософська і соціологічна думка. – 1995. - № 1-2.

 30. Кашуба М. В. Григорий Конисский. – М., 1979.

 31. Кирик Д. Життя і діяльність П. Д. Лодія // Філософська думка. – 2000. - № 2.

 32. Короткий В. Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого. – Минск, 1987.

 33. Кузнецов М. А. Учение В. И. Вернадского о ноосфере: перспективы развития человечества // Вопросы философии. – 1988. - № 3.

 34. Кузьміна С. Л. Творчість П. Д. Юркевича в контексті української філософської культури // Наукові записки НаУКМА. – Т. 20. Філософія та релігієзнавство. – К., 2002. – С. 64 – 68.

 35. Кузьміна С. Л. Філософія, культура, освіта в історико-філософському дискурсі С. С. Гогоцького // Наукові записки НаУКМА. – Т. 21. Філософія та релігієзнавство. – К, 2003. – С. 66 – 65.

 36. Кузьміна С. Філософсько-педагогічна концепція П. Д. Юркевича. – К., 2002.

 37. Левчук-Керечук Н. О. О. Потебня і філософія мови // Наукові записки НаУКМА. – Т. 1. Філософія та релігієзнавство. – К, 1996. – С. 93 - 102.

 38. Литвинов В. Д. Про деякі риси гуманізму та просвітництва в українській філософії поч. ХVІІІ ст. (Теофан Прокопович) // Від Вишенскього до Сковороди. – К., 1972.

 39. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. – К., 2000.

 40. Лісовий В. Драгоманов і Донцов // Політологічні читання. – 1991. № 9; Філософська і соціологічна думка. – 1991. - № 9.

 41. Мірчук І. Петро Лодій та його переклад «Elementa philosophiae» Баумейстера // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - № 4.

 42. Мірчук І. Християн Вольф та його школа на Україні // Там само.

 43. Микитась О. Ф. Давньоруські студенти і професори. – К., 1994.

 44. Нахлік Є. Християнський субстрат історіософії Пантелеймона Куліша // філософська думка. – 1999. № 5.

 45. Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца ХVІІ – нач. ХVІІІ ст. – К., 1982.

 46. Нічик В. М. Києво-Могилянська академія і німецька культура. – К., 2001.

 47. Ничик В.М. Феофан Прокопович. – М., 1977.

 48. Нічик В. М. Філософія в Київській братній школі // Філософська і соціологічна думка. – 1988. - № 2.

 49. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. В. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст..) – К., 1991.

 50. О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури: Збірник наукових праць. – К., 2004.

 51. Павленко Ю. В. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 2000.

 52. Пастушенко Л. А. П. Кудрявцев: абсолютні цінності в історико-філософському вимірі // Наукові записки НаУКМА. – Т. 37. Філософія та релігієзнавство. – К., 2005. – С. 77 – 82.

 53. Пітч Р. Найголовніші елементи філософії П. Д. Юркевича // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - № 9.

 54. Попович М. Микола Гоголь. – К., 1989.

 55. Прицак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. – К., 1991 – 1996. – Т. 1.

 56. Проблема людини в українській філософії ХVІ – ХVІІІ ст. – Л., 1998. Р. ІІ.

 57. Образ Христа в українській культурі. – К., 2003.

 58. Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст. – К., 2002.

 59. Роженко М. Трагедія академіка Юринця: [Штрихи до історії філософії радянської доби]. – К., 1996.

 60. Сковорода Григорій: Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

 61. Сковорода Григорій: Образ мислителя. – К., 1997.

 62. Скуратівський В. Микола Костомаров // Сучасність. – 1992. - № 9.

 63. Смирнов В.Т. Феофан Прокопович. – М., 1994.

 64. Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова: Збірник наукових праць. – К., 1995.

 65. Спадщина Памфіла Юркевича: світовий і вітчизняний контекст. – К., 1995.

 66. Стратий Я. М. Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины ХVII ст. – К., 1981.

 67. Стратий Я. М., Литвинов В. Д., Андрущенко В. А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К., 1982.

 68. Творчість Т. Г. Шевченка у філософській культурі України. – К., 1992.

 69. Тетерина Д. Григорій Сковорода – український письменник, філософ і педагог. – К.; Мюнхен., 2001.

 70. Тихолаз А., Запорожець М. Історичні уроки однієї суперечки (П. Юркевич проти М. Чернишевського) // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - № 7.

 71. Ткачук М. Л. Орест Новицький як філософ та історик філософії // Наукові записки НаУКМА. – Т. 1. Філософія та релігієзнавство. – К.,1996. – С. 85 – 93.

 72. Ткачук М. Л. Проблеми теорії та методології історії філософії у творчості Ореста Новицького // Наукові записки НаУКМА. – Т. 19. Спеціальний випуск. – К., 2001. – С. 87 – 92.

 73. Ткачук М. Л. Теоретичні і методологічні проблеми історико-філософського знання у спадщині Сильвестра Гогоцького // Наукові записки НаУКМА. – Т. 19. Філософія та релігієзнавство.– К., 2001. – С. 70 – 75.

 74. Ушкалов І. В., Марченко О. В. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Х., 1993.

 75. Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли / Громов М. Н., Мильков В. В., Колесов В. В. и др. – М., 2000.

 76. Фізер І. Поняття самопізнання у Сковороди і Сократа: компаративне дослідження // Наукові записки НаУКМА. - Т. 1. Філософія та релігієзнавство. – К., 1996.

 77. Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури О. Потебні. – К., 1993.

 78. Філософія Відродження на Україні / Кашуба М. В., Паславський І. В., Захара І. С. та ін. – К., 1990.

 79. Чижевський Д. В’ячеслав Липинський як філософ історії // Чижевський Д. Філософські твори: у 4 – х тт. – К., 2005. – Т. 2. - С. 227 – 236.

 80. Чижевський Д. Думки про Шевченка // Там само. - С. 172 – 178.

 81. Чижевський Д. Іван Вишенський // Там само. - С. 130 – 141.

 82. Чижевський Д. Натурфілософія В. І. Вернадського // Там само. – С. 237 – 243.

 83. Чижевський Д. П. О. Куліш – український філософ серця // Там само. - С. 206 – 216.

 84. Чехович К. Думки О. Потебні про національність. - Л., 1931.

 85. Шевченко І. Сутність людини у працях професорів Києво-Могилянської академії (ХVІІ – ХVІІІ ст..) // Філософська думка. – 2000. - № 5.

 86. Шупик-Мозгова Н. Г. Петро Ліницький: життєвий шлях і духовна спадщина. – К., 1997. – 208 с.

 87. Эрн В. Григорий Савович Сковорода. Жизнь и учение // Эрн В.Борьба за Логос. Г. Сковорода. Жизнь и учение. – Мн, М., 2000. – С. 333 – 589.

 88. Яременко П. К. Мелетій Смотрицький: Життя і діяльність. – К., 1986.


Умови визначення навчального рейтингу

Робота в триместрі – 60 балів

Іспит – 40 балів

Разом – 100 балів


 1. Робота в триместрі

Види робіт

Їх кількість

Максимальний бал за 1

Разом

Семінар

13

4

52

Реферат

1

8

8


2.ІспитВиди робіт

Кількість завдань

Максимальний бал за одну правильну відповідь

Разом

Письмове тестування

40

1

40


Викладач курсу – д.філос.н., проф. Бичко Ада Корніївна


Затверджено на засіданні кафедри філософії та релігієзнавства

04.09.2008, протокол № 1Скачати 243.57 Kb.
Дата конвертації24.10.2013
Розмір243.57 Kb.
ТипЛекція
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи