Робочий тематичний план навчальної дисципліни міжнародний менеджмент для спеціальності: 05. 0104 \"Фінанси\" Обсяг годин 108 icon

Робочий тематичний план навчальної дисципліни міжнародний менеджмент для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси" Обсяг годин 108Схожі
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра управління та підприємництва


Робочий тематичний план

навчальної дисципліни


МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Для спеціальності: 8.05.0104 "Фінанси"


Обсяг годин - 108

з них:

 • лекційних - 18

 • групових -14

 • самостійна робота - 76


Триместр викладання - 13

Форма контролю - іспит

Кредитів за курс - 2

АНОТАЦІЯ

Дисципліна дозволяє опанувати сучасним досвідом управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями. Глобалізація економіки, розширення сфери діяльності міжнародних корпорацій в Україні та зростання масштабів зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств вимагає формування у вітчизняних фахівців навичок розв’язання проблем міжнародного менеджменту. Дисципліна спрямована на формування у студентів компетентності щодо: сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту; сучасних технологій управління міжнародними корпораціями; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

^ Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент


Тематичний план дисципліни
зп


Назва теми

Кількість годин

всього

лекцій

практ.

занять

самост.

робота та індивіду-альна робота з викладачем

1

Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

7

2

1

4

2

Середовище міжнародного менеджменту

9

2

1

6

3

Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

6

1

1

4

4

Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

9

2

1

6

5

Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

8

2

2

4

6

Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

6

1

1

4

7

Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях

8

1

1

6

8

Контроль і звітність у міжнародних корпораціях

9

2

1

6

9

Технологічна політика міжнародних корпорацій

8

1

1

6

10

Міжнародний фінансовий менеджмент

8

1

1

6

11

Торговельні операції міжнародних корпорацій

10

2

2

6

12

Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

6

1

1

4

13

Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

6
1

6

14

Становлення глобального менеджменту

66


Розділ І. Теоретичні основи міжнародного менеджменту


^ Тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Суть міжнародного бізнесу. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент.

Періодизація розвитку міжнародного бізнесу.

Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу.

Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об'єкт міжнародного менеджменту.

Суть міжнародного менеджменту.

Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій.

Основні національні школи менеджменту.

Предмет і завдання курсу.

Лекція

1. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент

2. Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу

3. Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об'єкт міжнародного менеджменту

Практичне заняття

1. Структура транснаціональних корпорацій і основні складові міжнародного менеджменту.

2. Сучасні теоретичні концепції міжнародного менеджменту.

3. Основні національні школи менеджменту.

Література: 1; 5; 7; 13.


Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту

Особливості середовища міжнародного менеджменту.

Політико-правове середовище міжнародних корпорацій.

Економічне середовище міжнародних корпорацій.

Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій.

Технологічне середовище міжнародного менеджменту.

Особливості міжнародного середовища в Україні.

Культурний контекст міжнародного менеджменту.

Особливості вимірів ділової культури в Україні.

Лекція

1. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій.

2. Економічне середовище міжнародних корпорацій.

3. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій.

4. Технологічне середовище міжнародного менеджменту.

Практичне заняття

1. Порівняльна характеристика середовища міжнародних і національних корпорацій.

2. Культурний контекст міжнародного менеджменту.

3. Особливості української національної культури в системі міжнародного менеджменту.

Література: 2; 5; 6; 8.


Розділ II. Функції міжнародного менеджменту


Тема 3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

Суть міжнародного стратегічного планування.

Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.

Основні типи міжнародних стратегій.

Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.

Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу.

Лекція

1. Поняття та суть міжнародних стратегій.

2. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій

Практичне заняття

1. Основні типи міжнародних стратегій.

2. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.

3. Система планування в міжнародних корпораціях.

Література: 1; 4; 5; 7.


Тема 4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.

Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

Управління політичними ризиками.

Міжнародні переговори.

Особливості прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях, що діють в Україні.

Лекція

1. Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

2. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.

3. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

Література: 1;2; 3; 8.


Тема 5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.

Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій.

Управління змінами в міжнародних корпораціях.

Інтегровані структури міжнародного бізнесу.

Міжнародні стратегічні альянси.

Організаційна характеристика транснаціональних корпорацій.

Особливості організації міжнародних операцій ТНК в Україні.

Лекція

1. Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.

2. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу.

3. Інтегровані структури міжнародного бізнесу

Практичне заняття

1. Основні етапи міжнародного переговорного процесу.

2. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

3. Основні інструменти організаційного розвитку в міжнародних корпораціях.

4. Міжнародні стратегічні альянси.

5. Організаційна характеристика транснаціональних корпорацій.

Література: 3; 5; 7; 9.


Тема 6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.

Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі.

Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях.

Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях.

Трудові відносини і виробнича демократія.

Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій.

Лекція

1. Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.

2. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі.

Практичне заняття

1. Критерії відбору для міжнародних призначень.

2. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях.

3. Національні особливості трудових відносин.

Література: 1; 2; 6; 7.


Тема 7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях

Особливості керівництва в міжнародних корпораціях. Природа керівництва. Психологічні основи керівництва: теорія «X» і теорія «Y» Мак-Грегора, теорія «Z» Оучі.

Моделі лідерства в міжнародних корпораціях..

Лідерство в міжнародному контексті.

Особливості керівництва міжнародними командами.

Міжнародні ділові комунікації.

Комунікаційні бар 'єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій.

Лекція

1. Міжнародні ділові комунікації.

2. Комунікаційні бар 'єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій.

Практичне заняття

1. Психологічні основи керівництва: теорія «X» і теорія «Y» Мак-Грегора, теорія «Z» Оучі.

2. Лідерство в міжнародному контексті.

3. Особливості керівництва міжнародними командами.

Література: 1; 2; 5; 6.


Тема 8. Контроль і звітність у міжнародних корпораціях

Особливості контролю в міжнародних корпораціях.

Основні системи контролю в міжнародних корпораціях.

Техніка контролю в міжнародних корпораціях.

Особливості контролю в багатокультурному середовищі.

Звітність у міжнародному менеджменті.

Особливості контролю і звітності в міжнародних компаніях, що діють в Україні.

Лекція

1. Суть процесу контролю і його значення.

2. Основні системи контролю в міжнародних корпораціях.

Практичне заняття

1. Техніка контролю в міжнародних корпораціях.

2. Фінансовий контроль і його особливості в міжнародних корпораціях.

3. Контроль якості. Контроль діяльності персоналу.

4. Контролінг і його особливості в США та Європейських країнах.

Література: 1; 2; 3; 5; 9.


Розділ ІІІ. Ключові проблеми міжнародного менеджменту


Тема 9. Технологічна політика міжнародних корпорацій

Особливості сучасного технологічного розвитку.

Міжнародний ринок технологій. Учасники ринку технологій.

Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях.

Особливості технологічної політики міжнародних корпорацій в Україні.

Лекція

1. Суть і цілі сучасної технологічної політики.

2. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

Практичне заняття

1. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

2. Структура управління дослідженнями й розробками.

3. Організація процесу виконання НДДКР.

Література: 1;4; 5; 8.


Тема 10. Міжнародний фінансовий менеджмент

Міжнародне фінансове середовище.

Управління валютними ризиками.

Управління короткостроковими активами і зобов'язаннями міжнародних корпорацій.

Управління довгостроковими активами і зобов'язаннями міжнародних корпорацій.

Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

Міжнародна банківська діяльність.

Лекція

1. Основні типи фінансових рішень у міжнародному менеджменті.

2. Управління валютними ризиками.

3. Управління операційними ризиками.

Практичне заняття

1. Визначення і структура фінансового середовища міжнародних корпорацій.

2. Управління перерахунковими (бухгалтерськими) й економічними ризиками

3. Управління міжнародними грошовими потоками.

Література: 4; 5; 7; 9.


Тема 11. Торговельні операції міжнародних корпорацій

Комерційні операції міжнародних корпорацій.

Експортні операції міжнародних корпорацій.

Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.

Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій.

Імпортні операції міжнародних корпорацій.

Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні.

Лекція

1. Підготовка міжнародної торговельної угоди.

2. Зміст і види контрактів міжнародної купівлі-продажу.

3. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.

Практичне заняття

1. Зміст міжнародної торговельної угоди.

2. Експортно-імпортні операції міжнародних корпорацій. Суть і основні форми експортних операцій.

3. Коротко-, середньо- і довгострокове фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.

4. Основні форми міжнародних зустрічних угод.

5. Міжнародний лізинг і класифікація лізингових угод.

6. Факторингові і форфетингові операції.

Література: 1; 5; 7; 8.

Тема 12. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Міжнародний ринок інвестицій.

Прямі іноземні інвестиції міжнародних, корпорацій.

Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.

Міжнародні інвестиційні компанії.

Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій.

Лекція

1. Основні теоретичні концепції прямих іноземних інвестицій

2. Схема ухвалення рішень міжнародними корпораціями щодо прямих іноземних інвестицій.

Практичне заняття

1. Основні теоретичні концепції прямих іноземних інвестицій

2. Схема ухвалення рішень міжнародними корпораціями щодо прямих іноземних інвестицій.

3. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.

Література: 1; 2; 7; 8.


Тема 13. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Особливості етики в міжнародних корпораціях.

Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті.

Жінки в міжнародному менеджменті.

Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

Екологічна діяльність міжнародних корпорацій.

Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.

Практичне заняття

1. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

2. Закон соціальної відповідальності. Модель К. Девіса.

3. Особливості соціальної відповідальності менеджменту в різних країнах.

Література: 3; 4; 6; 8.


Тема 14. Становлення глобального менеджменту

Глобальне управління і глобальний менеджмент.

Становлення глобальних підприємств.

Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі.

Глобальне управління фінансами.

Глобалізація технологічного розвитку.

Глобальний менеджмент і природне середовище.

Література: 1; 3;6; 8.

^ ПРОМІЖНЕ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Тематика тем творчих завдань


 1. Особливості міжнародного досвіду менеджерів США, Європи, Японії та країн Тихоокеанського регі­ону.

 2. Пристосування міжнародних корпорацій до національних умов бізнесу.

 3. Загальна характеристика середовища міжнародної діяльності в Україні.

 4. Місце української культури у світовій культурі.

 5. Брендинг України на сучасному етапі.

 6. Сучасні виміри ділової культури в міжнародному менеджменті.

 7. Основні культурні кластери.

 8. Поняття організаційної (корпоративної) культури. Розвиток культури міжнародних корпорацій.

 9. Особливості вимірів ділової культури в Україні.

 10. Культурний контекст діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) в Україні.

 11. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу.

 12. Стратегія одноосібних приватних фірм, корпорацій і державних підприємств.

 13. Міжнародні стратегії спільних підприємств.

 14. Особливості прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях, що діють в Україні.

 15. Залучення працівників до прийняття рішень в українських відділеннях міжнародних корпорацій.

 16. Культурні бар'єри організаційних змін і методи їх подолання.

 17. Роль міжнародних стратегічних альянсів у розвитку глобальної конкуренції.

 18. Методи утворення і проектування стратегічних альянсів.

 19. Міжнародні альянсові мережі.

 20. Гібридні стратегії міжнародних стратегічних альянсів.

 21. Статус і організаційна структура українських відділень міжнародних корпорацій.

 22. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях

 23. Визначення заробітної плати в міжнародних призначеннях.

 24. Тренінг у міжнародному менеджменті. Вплив загальної управлінської філософії на тренінг.

 25. Стилі міжнародного тренінгу. Типи навчальних програм.

 26. Розв'язання виробничих конфліктів у різних країнах..

 27. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій. Набір українського персоналу. Мотивація працівників. Розвиток персоналу.

 28. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях.

 29. Моделі лідерства в міжнародних корпораціях.

 30. Бар'єри ефективної діяльності міжнародних команд і шляхи їх подолання.

 31. Особливості керівництва відділеннями міжнародних компаній в Україні. Призначення керівників. Стилі керівництва. Організація комунікацій.

 32. Особливості контролю в американських, європейських та японських міжнародних корпораціях.

 33. Особливості контролю у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються.

 34. Основні типи звітності та види фінансових звітів у міжнародних корпораціях та основні проблеми її формування.

 35. Аналіз фінансової звітності та «Золоті правила» балансу, довгострокового і короткострокового фінансування.

 36. Вимірювання результатів діяльності відділень міжнародних корпорацій.

 37. Особливості контролю і звітності в міжнародних компаніях, що діють в Україні.

 38. Вплив національних виробничих відносин на управління дослідженнями й розробками.

 39. Статистичні методи управління якістю. Методи Тагуші.

 40. Особливості технологічної політики міжнародних корпорацій в Україні.

 41. Потенціал науково-технічних розробок в Україні та способи його реалізації в міжнародному бізнесі.

 42. Сертифікація продукції в Україні. Національні конкурси якості в Україні та їх вплив на діяльність міжнародних корпорацій.

 43. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

 44. Міжнародні банківські мережі.

 45. Методика прийняття рішення міжнародними корпораціями щодо портфельного інвестування.

 46. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті.

 47. Діяльність національних асоціацій і міжнародної мережі екологічного менеджменту.

 48. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.

 49. Основні концепції глобального управління.

 50. Корпорації світового класу.

 51. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі.

Питання для підготовки до іспиту

 1. Суть міжнародного бізнесу.

 2. Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу.

 3. Основні стадії інтернаціоналізації бізнесу та їх особливості: експорт (імпорт), ліцензійні угоди, локальне складування та упаковка, локальне виробництво і продаж.

 4. Визначення й класифікація транснаціональної корпорації.

 5. Суть міжнародного менеджменту.

 6. Функції міжнародного менеджменту.

 7. Сучасні теоретичні концепції міжнародного менеджменту.

 8. Національні моделі управління бізнесом та міжнародний менеджмент.

 9. Основні національні школи менеджменту.

 10. Провідна роль американської школи менеджменту.

 11. Японський альтернативний менеджмент.

 12. Менеджмент у країнах Західної Європи.

 13. Особливості української школи менеджменту.

 14. Складові міжнародного середовища.

 15. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій.

 16. Аналіз складових міжнародного економічного середовища.

 17. Інструменти порівняння національних економік.

 18. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій.

 19. Поняття культури та її основні характеристики. Вплив культури на міжнародний менеджмент.

 20. Основні національні культурні стереотипи США, Великобританії, Франції, країн Близького й Середнього Сходу, Японії.

 21. Суть міжнародного стратегічного планування.

 22. Поняття та суть міжнародних стратегій.

 23. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій. Етноцентризм. Поліцентризм. Регіоцентризм. Геоцентризм.

 24. Основні типи міжнародних стратегій. Міжнародні стратегії. Мультинаціональні стратегії. Транснаціональні стратегії. Глобальні стратегії.

 25. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.

 26. Прийняття рішень і контроль у міжнародному менеджменті.

 27. Особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 28. Централізація і децентралізація прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 29. Критерії ефективності управлінських рішень.

 30. Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 31. Американська культура прийняття рішень.

 32. Система прийняття рішень консенсусом в японських корпораціях.

 33. Особливості прийняття управлінських рішень в європейських країнах.

 34. Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.

 35. Суть організаційного фактора та його роль у міжнародному менеджменті.

 36. Міжнародні дивізіональні структури, глобальні продуктові та географічні дивізіональні структури.

 37. Глобальні функціональні структури, мультинаціональні матричні структури.

 38. Управління змінами в міжнародних корпораціях.

 39. Інтегровані структури міжнародного бізнесу. Ієрархічні інтегровані структури. Неієрархічні інтегровані структури.

 40. Промислово-фінансові групи та їх особливості в різних країнах.

 41. Холдингова форма організації міжнародних корпорацій.

 42. Міжнародні стратегічні альянси.

 43. Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.

 44. Визначення поняття «людські ресурси».

 45. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях.

 46. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях.

 47. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях.

 48. Психологічні основи керівництва: теорія «X» і теорія «Y» Мак-Грегора, теорія «Z» Оучі.

 49. Моделі лідерства в міжнародних корпораціях.

 50. Особливості керівництва міжнародними командами. Формування міжнародного складу команд.

 51. Міжнародні ділові комунікації.

 52. Особливості контролю в міжнародних корпораціях.

 53. Основні системи контролю в міжнародних корпораціях.

 54. Техніка контролю в міжнародних корпораціях.

 55. Особливості контролю в багатокультурному середовищі.

 56. Звітність у міжнародному менеджменті.

 57. Аналіз фінансової звітності та «Золоті правила» балансу, довгострокового і короткострокового фінансування.

 58. Типи технологічної політики.

 59. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 60. Моделі розміщення НДДКР.

 61. Вибір форм науково-технічного співробітництва.

 62. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 63. Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях.

 64. Міжнародна система стандартів ISO-9000.

 65. Управління валютними ризиками.

 66. Управління операційними ризиками.

 67. Управління короткостроковими активами і зобов'язаннями міжнародних корпорацій.

 68. Управління довгостроковими активами і зобов'язаннями міжнародних корпорацій.

 69. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

 70. Міжнародна банківська діяльність.

 71. Комерційні операції міжнародних корпорацій.

 72. Зміст міжнародної торговельної угоди.

 73. Експортно-імпортні операції міжнародних корпорацій.

 74. Підготовка міжнародної торговельної угоди.

 75. Зміст і види контрактів міжнародної купівлі-продажу.

 76. Суть і основні форми експортних операцій.

 77. Коротко-, середньо- і довгострокове фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.

 78. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.

 79. Основні форми міжнародних зустрічних угод.

 80. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій.

 81. Основні методи фінансування імпортних операцій.

 82. Основні теоретичні концепції прямих іноземних інвестицій

 83. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.

 84. Міжнародні інвестиційні компанії.

 85. Міжнародні принципи ділової етики.

 86. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті.

 87. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

 88. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі.

 89. Глобалізація культури.

^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Гіл, Чарлз В. Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ.— К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. —856с.

 2. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала: В 2-х т. — Т. 1. Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы.— 2-е изд., доп.—- М.: МНИИПУ, 1997.— 768с.

3. Дэниелс Дж. Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ.— 6-е изд.— М.: Дело Лтд, 1994. —784с.

 1. Макогон Ю. В., Орехова Т. В. Международный менеджмент: Курс лекций. — Донецк: Дон НУ, 2003. — 277с.

 2. Международный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. , - СПб.: Питер, 2000. — 624 с.

б.Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод.посіб. для самост.вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2004.- 468с.

 1. Родченко В. В. Международный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 240с.

 2. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

 3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. 1. Кредісова. — 2-е вид., допов. —- К.: ВІРА-Р, 2002. — 550 с.


Додаткова література

 1. АлакерД. Стратегическое рыночное управление: Пер. с англ.— СПб.: Питер, 2002. — 544 с.

 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1999.— 416с.

 3. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 650 с.

 4. Будзан Б. Менеджмент в Україні: Сучасність і перспективи.— К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. — 349 с.

 5. Винтер Г. Модель экологического менеджмента: Пер. с англ. — Минск: УП «Технопринт», 2001. — 320 с.

 6. ВиссемаХ. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация децентрализованной компании): Пер. с англ. —М.:ИНФРА-М, 1996.— 288с.

 7. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли: Пер. с англ.— 2-е изд., испр. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. — 480 с.

 8. ГеретТ.М., КлоноскіР. Дж. Етика бізнесу: Пер. з англ.— К.: Основи, 1997. —214с.

 9. Дафт Р. Л. Менеджмент: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2000. — С. 464 — 498, 530—595.

 10. Друкер, Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Учеб. пособие: Пер. с англ. — M.: Вильяме, 2000. — 272 с.

 11. ИсикаваК. Японские методы управления качеством: Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1998. — 215 с.

 12. Карлоф Б., СедербергС. Вызов лидеров: Пер. со швед.— М.: Дело, 1996. —352с.

 13. Курицын А. Н. Секреты эффективной работы: Опыт США и Японии для предпринимателей и менеджеров.— М.: Изд-во стандартов, 1994.— 198с.

 14. Мертенс А. В. Инвестиции: Курс лекций по совр. фин. теории. — К.: Киев. Инвест, агентство, 1997. — 416с.

 15. МинцбергГ. Структура в кулаке: Создание эффективной организации: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2001. — 512 с.

 16. Мозговий О. М. Фондовий ринок. — К.: КНЕУ, 1999. — 450 с.

 17. МонденЯ. «Тоета»: Методы эффективного управления: Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 228 с.

 18. МоритаА. Сделано в Японии: Пер. с англ.— М.: Прогресс, 1990. —413с.

 19. Паккард X. Завоевание пространства: Как это делается у нас в «Хьюлетт-Паккард»: Пер. с англ. — СПб.: Азбука-Терра, 1997. — 208 с.

 20. Попов А. В. Теория и организация американского менеджмента. — М.: Изд-во МГУ, 1991. —152с.

 21. Рут Ф. P., ФіліпенкоА. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. —К.: Основи, 1998. —743с.

 22. Сірка А. Як робити бізнес з американцями і канадцями.— К.: Кобза, 1994.— 420с.

 23. Социальная ответственность: новые требования к бизнесу в постиндустриальную эпоху // Персонал. — 2002. — № 2. — С. 72—78.

 24. Україна і світове господарство: Взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002. — 470 с.

 25. Уотермен Р. Фактор обновления: Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1998. — 368с.

 26. ХажинскиА. Гуру менеджмента: Пер. с англ.— СПб.: Питер, 2002. —480с.

 27. Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 800 с.

 28. Цыганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —216с.

 29. ШонбергерР. Японские методы управления производством: (девять простых уроков): Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1998. — 251 с.


Іноземна література

 1. Adler N. J. International Dimensions of Organisational Behavior. - 3rd ed. — Cincinati; Ihio: South-Western Publishing, 1997. — 620 p.

 2. AIkhadaji A. F. Global Management: Principles and" Strategies. - Delrag Beach, Fl.: St. Lucie Dress, 1995. — 460 p.

 1. Cramer S. Key Management Ideas: 3rd ed.— London: Financial Times Pitman Publishing, 1998. — 304 p.

 2. CraienrS. Ultimate Business Gurn Book. Oxford: Capstone, 1998. - 314p.

 3. FitieldP., Lewis K. International Marketing Strategy.— Oxford: Heinemann, 2002. — 224 p.

 1. KaplanR. S., Norton D. P. The Strategy— focused organization: how balansed scorecard companies thrive in the new business environment. — Boston: Harvard Business School Press, 2001. — 400 p.

 2. Management World wide: the Impact of Societal Culture on Organizations around the Globe.— Oxford: Oxford University Press 1996. —565 p.

 3. MeadR. Cases and Projects in International management. Cross- Cultural Dimensions. — Oxford: Blackwell Publishers, 2000. — 157 p.

 4. MeadR. International Management: Cross-Cultures Dimension.— Second edition. — Oxford: Blackwell Publishers, 1998. — 450 p.

 5. Parker B. Globalization and Business Practice: Managing Across
  Boundaries. — London: SAGE Publications Ltd, 1998. — 655 p.

 6. TungR. L. The New Expatriates. — N. Y.: McCraw-Hill, 1998 — 560 p.
^

Умови визначення

НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
Робота в триместрі – 60 балів
Іспит – 40 балів

_________________________________

Разом – 100 балів

^ Види робіт

К -ть

Макс. балів

за 1

Умови нарахування балів

Разом
Семінари

7

2

Активність на семінарських (практичних) заняттях:

 • змістовна відповідь, вірне розв’язання задач, кейсів – 2 бали;

 • доповнення по суті – 1 бал;

 • пасивна участь – 0,5 балів.

14

Самостійна підготовка кейсу

1

10

Кейс (має відповідати проблематиці курсу)

10

Індивідуальні

завдання

1

10

Завдання для самостійної роботи у вигляді виконання творчих завдань

6

Проміжний контроль

3

10

Контрольні завдання

30

Іспит


1

40

Письмовий тест з 40 завдань, кожне правильно розв’язане завдання оцінюється в 1 бал.

40

Разом100


Мінімальна кількість набраних впродовж триместру балів для допуску до іспиту – 40 балів.

Схвалено кафедрою “30” серпня 2006 р.


Викладач: ________________к.е.н., доцент Романченко Н.В.


Завідувач кафедри

управління та підприємництва ________________ к.е.н., доцент Пан Л.В.
Скачати 273.42 Kb.
Дата конвертації24.10.2013
Розмір273.42 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи